Tài liệu Nghiên cứu tổng quan về wimax, nhiễu và ảnh hưởng của nhiễu trong wimax

  • Số trang: 88 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 277 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Nghiên cứu tổng quan về WiMAX, nhiễu và ảnh hưởng của nhiễu trong WiMAX
án t t nghi p CÁC T VI T T T AMC Adaptive Modulation and Code ARQ Automatic Retransmission Request ATM Network Asynchronous Transfer Mode BPSK Binary Phase Shift Keying BS Base Station CI CRC Indicator CID Connection Identifier CPE Customer Premise Equipment CPS Common Part Sublayer CRC Cyclic Redundancy Checks CS Centralized Scheduling CSMA Carrier Sense Multiple Access DES Data Encryption Standard DHCP Dynamic Host Configuration Protocol DL-MAP Downlink Map DL-MAP Downlink Map DSL Digital Subscriber Line EC Encryption Control EKS Encryption Key Sequence FDD Frequency Division Multiplexing FEC Forward Error Correction FFT Fast Fourier Transformation GMH Generic Mac Header HCS Header Check Sequence HT Header Type IEEE Institute of Electrical anh Electronics Engineers ITU International Telecommunication Union IV Initialising Vectors LEN Length LOS Line Of Sight MAC Media Access Control -1- án t t nghi p MAC CPS Mac Common Part Sublayer MAC CS Mac Service Specific Convergence Sublayer MAC PDU MAC Protocol Data Unit MSDU Mac Service Data Unit NLOS Non Line Of Sight nrtPS Non Real Time Polling Service OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing PDA Persional Digital Assitant PDU Protocol Data Units PHY Physical Layer PMP Point MultiPoint PS PHY Slots 16QAM 16-State Quadrature Amplitude Modulation QoS Quality of Service QPSK Quadrature Phase Shift Keying SC Single Carrier SINR Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio SOFDMA Scalable Orthogonal Frequency Division Multiplexing SS Subscriber Station SSCS Service-Specific Convergence Sublayer TDD Time Division Duplexing TDMA Time Division Multiple Access UGS Unsolicited Grant Service UL-MAP Uplink Map VoIP Voice over IP Wi-Fi Wireless Fidelity WiLANs Wireless Local Area Networks WiMax Worldwide Interoperability for Microwave Access WirelessHUMAN Wireless HighSpeed Unlicensed Metropolitan Area Networks WISPs Wireless Internet Providers WMAN Wireless Metropolitan Area Network -2- án t t nghi p U *** Ngày nay nhu c u thông tin liên l c c a con ng i các thi t b không dây t c internet không dây... m i ng cao, b ng thông r ng nh i có th liên l c v i nhau tr ng h n là vi c m r ng dân trí cho ng i dân c ta, n i mà c s h t ng vi n thông ch a th ng m ng không dây ra ng i ngày càng cao, nh t là i n tho i không dây, m i lúc, m i n i và quan các vùng xa xôi h o lánh trên n t c. Hi n nay ã có r t nhi u h i nh là WiFi, bluetooth... và m t trong s ó có th áp c nhu c u trên là WiMax. Wimax ch y u cung c p d ch v internet không dây i giá thành r , t c truy n cao k t n i n các thi t b u cu i trong m t kho ng cách truy n l n. Hi n nay, n c ta WiMAX ang Cai,Cao B ng. M c dù có nh ng khó kh n b ng c a ng và nhà n c th nghi m c t nh mi n núi nh : Lào u, nh ng em tin v i s c dành cho Wimax thì nó s ut úng c phát tri n ra toàn qu c. Tuy nhiên, vi c tri n khai h th ng còn g p nhi u khó kh n do nh ng nh ng có tính truy n th ng c a m ng không dây. Vì v y, em ã ch n WiMAX, nhi u và nh h ng c a nhi u trong WiMAX”. Trong sâu tìm hi u nh ng k thu t kh c ph c nhi u c a WiMAX mà có c, nh h ng c a kênh truy n n ch t l ng: Ch ng1: T ng quan v k thu t Ch ng 2: Gi i thi u v WiMAX. u ch OFDM. -3- tài này, em i các th h tr c ch a ng truy n tín hi u. V i c s lý thuy t này, em ã mô ph ng hai l nh v c trên b ng ngôn ng Matlab. án g m có n m ch tài “Tìm hi u án t t nghi p Ch ng 3: nh h ng c a nhi u trong WiMAX và các bi n pháp kh c ph c. Ch ng 4: nh h ng c a kênh vô tuy n Ch ng 5: Ch ng trình mô ph ng và h hoàn thành n truy n d n tín hi u. ng phát tri n tài. án này em xin chân thành c m n s giúp Nguy n V n Tu n và các th y cô giáo trong Khoa t n tình c a th y n T -Vi n Thông Khoa à N ng. à N ng, tháng 6 n m 2008 Sinh viên Phan Th Minh Huy n -4- H Bách án t t nghi p Ch ng 1 NG QUAN V K THU T OFDM 1.1. Gi i thi u ch Wimax ng c phát tri n d a trên công ngh OFDM. Vì th tr c khi i vào Wimax, ta tìm hi u v nh ng nguyên lý c b n c a k thu t OFDM. Trong ch gi i thích m t cách d hi u nh t v s tr c giao sóng mang theo t n s , t nh ng công th c t ng quát mô t k thu t OFDM c ng nh các s ng này ó a ra u ch c a thu t này. 1.2. Nguyên lý c b n c a OFDM[1] Ýt ng OFDM là truy n d n song song ( nhau trên cùng m t r ng b ng t n c p phát ng t n con trên toàn b b ng t n ng th i) nhi u b ng con ch ng l n a h th ng. Vi c x p ch ng l n các c c p phát d n n không nh ng t c hi u qu s d ng ph t n cao mà còn có tác d ng phân tán l i c m khi truy n qua kênh, nh tính phân tán l i mà khi soát l i hi u n ng h th ng c k t h p v i các k thu t mã hoá kênh ki m c c i thi n áng k . So v i h th ng ghép kênh phân chia theo t n s FDM truy n th ng thì, FDM c ng truy n theo c ch song song nh ng các b ng con không nh ng không ph i dành kho ng b ng t n b o v ( gi m thi u c phép ch ng l n nhau mà còn ph c t p b l c thu) d n hi u qu s d ng ph t n kém. Hình 1.1. S tr c giao c a các sóng mang -5- n án t t nghi p 1.3. a sóng mang (Multicarrier) u truy n tín hi u không ph i b ng m t sóng mang mà b ng nhi u sóng mang, i sóng mang t i m t ph n d li u có ích và ch u nh h c tr i u trên c b ng thông thì khi ng x u s ch có m t ph n d li u có ích b m t, d a trên c s d li u c a các sóng mang khác có th khôi ph c l i d li u có ích. cos(2 cos(2 π f1ft) 1t ) bi bi S/ S/ S/ S P/ P P P cos(2 cos(2 π f 2 tf)2t) s (S(t) t) cos(2 π f NftN)t) cos(2 Hình 1.2. S t o ra tín hi u OFDM HDo v y, khi dùng nhi u sóng mang có t c c thu chính xác. h i ph c d li u ã m t, ng FEC-Forward Error Correction. l c thông th bit th p, nhi u d li u g c s ng và gi i i ta dùng ph máy thu m i sóng mang u ch . Tuy nhiên ng pháp s a l i c tách ra khi dùng các không có can nhi u gi a các sóng mang (ICI) c n ph i có kho ng b o v khi hi u qu ph kém. Gi i pháp kh c ph c vi c hi u qu ph kém khi có kho ng b o v (GUARD PERIOD) là gi m kho ng cách các sóng mang và cho phép ph c a các sóng mang nh nhau trùng l p nhau. S trùng l p này là sóng mang c ch n chính xác. Kho ng cách này sóng mang tr c giao v i nhau. ó là ph (OFDM). -6- c phép n u kho ng cách gi a các c ch n ng v i tr ng h p các ng pháp ghép kênh theo t n s tr c giao án t t nghi p Hình 1.3. FDM thông th ng và OFDM Cho t i nay d a trên nh ng thành t u c a công ngh m ch tích h p, ph pháp này ã ng c th c hi n m t cách d dàng. 1.4. S tr c giao (Orthogonal) ORTHOGONAL ch ra r ng có m t m i quan h toán h c chính xác gi a các n s c a các sóng mang trong h th ng OFDM. V m t toán h c, tr c giao có ngh a là các sóng mang c l y ra t nhóm tr c chu n (Orthonomal basis) {{ i(t)/i= 0,1…} có tính ch t sau: (1.1) Trong toán h c, s h ng tr c giao có nh ngh a, hai vect c t vi c nghiên c u các vect . Theo c g i là tr c giao v i nhau khi chúng vuông góc v i nhau(t o nhau m t góc vuông 90) và tích c a 2 vect là b ng 0. nhân hai hàm s v i nhau, t ng h p các tích và nh n . m chính ây là ý t ng c k t qu là 0. u này g i là tính tr c giao c a d ng sóng sin. Nó cho th y r ng mi n là hai ng sóng sin không có cùng t n s , thì tích phân c a chúng s b ng không. Thông tin này là m m u ch t hi u quá trình u ch OFDM. -7- án t t nghi p Hình 1.4. Tích c a hai vect tr c giao b ng 0 u chúng ta nhân và c ng(tích phân) hai d ng sóng sin có t n s nhau. Ta nh n th y quá trình này ng b ng 0. phân c a chúng s b ng không và ng c l i. khác y hai sóng sin khác t n s thì tích u này g i là tính tr c giao c a d ng sóng sin. Hình 1.5 và 1.6 . Hình 1.5.Tích phân c a hai sóng sin khác t n s Vi c gi i u ch ch t ch Hình 1.6. Tích phân c a hai sóng sin cùng t n s c th c hi n k ti p trong mi n t n s (digital domain) b ng cách nhân m t sóng mang mang nh n c t o ra trong máy thu n v i m t sóng c trong máy thu có cùng chính xác t n s và pha. Sau ó phép tích phân c th c hi n, t t c các sóng mang s v không ngo i tr sóng mang c d ch lên tr c x, xác c nhân, nó c tách ra, hi u qu và giá tr symbol c a nó khi ó ã nh. Toàn b quá trình này khi t t c các sóng mang ã c l p l i khá nhanh chóng cho m i sóng mang, c gi i u ch . -8- c n án t t nghi p 1.4.1. Mô t toán h c c a OFDM[1] Trong toán h c, m i sóng mang c mô t nh m t sóng ph c: Sc(t) = Ac(t)ej[ ct + c(t)] (1.2) Tín hi u th c là ph n th c c a Sc(t). C Ac(t) và ng c a sóng mang) có th thay Ph ph c Sc(t) ng pháp và pha t ng i trên m i symbol b i symbol c b n. u ch OFDM s d ng r t nhi u sóng mang, vì v y tín hi u c th hi n b i công th c : Ss(t) = Trong ó : c(t) (biên n= N −1 1 N ∑ An(t)ej[ n=0 nt + n(t)] (1.3) o+n T t nhiên, ây là m t tín hi u liên t c. N u ta xem các d ng sóng c a m i ph n tín hi u trên m t chu k symbol thì các bi n s Ac(t) và c(t) và nh n các giá tr c nh mà các giá tr này ph thu c vào t n s c a sóng mang c th ó, nh v y có th vi t l i nh sau: N u tín hi u n(t) n An(t) An c l y m u v i t n s l y m u có giá tr là 1/T ( v i T là chu k y m u), thì tín hi u h p thành c th hi n b i công th c : Ss(kT) = 1 N N −1 ∑ n=0 Anej[( 0+n )kT + ây, chúng ta chia tín hi u thành N m u. Nó thu n l i n] (1.4) l y m u trong m t chu k c a m t symbol d li u. Vì th có m i liên h : =NT N u bây gi cho o= n gi n bi u th c trên mà không làm m t tính t ng quát b ng cách 0, thì tín hi u tr thành : Ss(kT) = 1 N -9- N −1 ∑ n=0 An e n j(n e )kT (1.5) án t t nghi p Ti p theo ta có th so sánh bi u th c này v i d ng t ng quát c a bi n ng i Fourier c: g(kT) = 1 N N −1 ∑ n=0 Trong bi u th c (1.5), hàm s Ane G( n ) ej2 NT gi ng nh nk/N (1.6) nh ngh a c a tín hi u trong kho ng t n s l y m u và Ss(kT) là m t bi u di n trong mi n th i gian. Bi u th c (1.5) và (1.6) là t ng f= ây c ng là ng n u : 1 1 = NT τ u ki n yêu c u cho tính tr c giao. Do ó k t qu c a vi c b o toàn tính tr c giao là tín hi u OFDM có th c xác nh b ng cách bi n i Fourier. 1.4.2. Tr c giao mi n t n s Cách khác xem xét tính tr c giao c a nh ng tín hi u OFDM là xem ph c a nó. Trong mi n t n s m i sóng mang th sinc(sin(x)/x). K t qu c a th i gian symbol t c p OFDM có áp tuy n t n s ng ng v i ngh ch o c a kho ng cách sóng mang. D ng sinc có 1 búp chính h p, v i nhi u búp biên có c n theo t n s khi i ra kh i t n s trung tâm. M i t i ph có m t tâm và m t s giá tr null c ng gi m nh t i t n s trung t theo các l tr ng t n s b ng kho ng cách sóng mang. B n ch t tr c giao c a vi c truy n là k t qu c a i Nulls c a các t i ph khác. Khi tín hi u này nh c a m i t i ph t ng ng c phát hi n nh s d ng bi n i Fourier r i r c (DFT). 1.5. T o và thu OFDM Ph n máy phát bi n i ph . Sau ó nó bi n ng bi n i d li u s c n truy n, ánh x vào biên i bi u di n ph c a d li u vào trong mi n th i gian nh s i fourier r i r c nhanh Fourier và pha c a các o (inverse Discrecte Fourier Transform). Bi n o (Inverse Fast fourier Transform) th c hi n cùng m t thu t toán nh -10- i án t t nghi p IDTF, ngo i tr r ng nó tính hi u qu h n nhi u và do v y nó các h th ng th c t . truy n tín hi u OFDM tín hi u mi n th i gian toán phách lên t n s c n thi t. Máy thu th c hi n thu t toán ng Khi d ch tín hi u RF xu ng b ng c s c bi n i ng i Fourier nhanh và pha c a các t i ph c c l i thành d li u s . Hình1.7. S 1.6. c tính c l i v i máy phát. x lý, sau ó s d ng bi n phân tích tín hi u trong mi n t n s . Sau ó biên ch n ra và c s d ng trong t t kh i c a thi t b u cu i OFDM u ch t i ph m i l n t i ph c phân ph i bit và pha c a t i ph nh dùng s truy n, chúng u ch bi u di n b i vect pha. Hình 1.8 là ví d c a ánh x i s bit ng pha và vuông u ch t i ph . Nó ch ra chòm sao 16-QAM, ánh 4 bit cho m i symbol. M i k t h p c a d li u t ch ra nh m t c ánh x vào biên m trên hình v . M t s l n s ng ng v i 1 vect duy nh t c u ch là có s n, cho phép thay c truy n trên m t sóng mang trên m i symbol 1.6.1. Các s D li u s i t i ph . S ph c (vuông pha), u ch c truy n trong k t n i OFDM b ng cách dùng s u ch là s ánh x các d li u vào chòm sao th c( ng pha) và c bi t nh chòm sao IQ(inphase Quadrature). S bit có th truy n khi dùng m t symbol t sao. M i t d li u u ch trên ng ng v i log2(M) v i M là s các c m trong chòm c ánh x vào m t v trí IQ duy nh t trong chòm sao. Vect ph c -11- án t t nghi p p thành I + Q t Vi c t ng s ng ng v i biên I 2 + Q 2 và pha argument (I+ Q) v i = − 1 . m trong chòm sao không thay u ch v i nhi u m chòm sao s cho phép c i thi n hi u qu ph (ho c hi u su t b ng thông). Tuy nhiên s vi c gi i quy t chúng i d i thông truy n, do v y vi c dùng m trong gi n chòm sao càng l n bao nhiêu thì máy thu càng khó b y nhiêu. ó là vì khi ó các v trí IQ c t càng g n nhau nên ch c n m t giá tr nh nhi u là có th gây ra l i truy n. 1.6.2. Mã GRAY Gi n IQ cho s u ch ch ra vect truy n cho t t c các liên h p t d li u. M i liên h p t d li u ph i t ph c phân ph i m t vect IQ duy nh t. Mã Gray là ng pháp cho s phân ph i này, sao cho các khác nhau m t bit ng cho t t c các s m c nh nhau trong vòm sao ch n. Mã này giúp gi m thi u t l l i bit . Mã Gray có th cs u ch PSK(BPSK,QPSK,...) và QAM(16QAM, 64QAM, 256QAM...). ng 1.1. Mã Gray -12- án t t nghi p Hình1.8. Gi n IQ c a 16QAM khi dùng mã Gray 1.7. Kho ng b o v (GUARD PERIOD) Ta th y hình trên, ph n ISI c a vi c truy n tín hi u OFDM có th b sai do u ki n c a quá trình x lý tín hi u, b i vì máy thu không nh n symbol có c truy n ti p theo. dài xác c thông tin c a u ó có ngh a là máy thu c n m t kho ng th i gian nh b ng th i gian symbol có ích có th xác nh c symbol OFDM. Kho ng th i gian này g i là orthogonality Interval. Có th gi m nh h ov tr ng ISI t i tín hi u OFDM b ng cách thêm vào các kho ng c c a m i symbol. Kho ng b o v này là b n copy tu n hoàn theo chu k , làm m r ng chi u dài c a d ng sóng symbol. Nó a symbol OFDM a vào ph n c t o ra b ng cách l y ph n cu i u. Do v y vi c a vào các b n copy c a symbol n i uôi nhau t o thành m t tín hi u liên t c, không có s gián Nh v y vi c sao chép n và gi i n ch n i. u cu i c a symbol ã t o ra m t kho ng th i gian symbol dài u ch nó mà không có l i. Hình 1.10.Chèn kho ng th i gian b o v cho m i ký hi u OFDM -13- án t t nghi p 1.8. B o v ch ng l i ISI Trong tín hi u OFDM biên trong chu k symbol b o và pha c a t i ph ph i c duy trì không m tính tr c giao cho m i sóng mang. N u chúng b thay i có ngh a là d ng ph c a các t i ph s không có d ng sinc úng và nh v y không null s không úng, d n Interference). symbol d li u ti p theo. Trong môi tr symbol. Nó d n cho phép có th i gian thái ban u, do v y FFT ng c a ISI. n s thay n s m r ng m n can nhi u gi a các sóng mang ICI(inter-Carrier biên c a symbol biên ng gi a các symbol, d n i và pha thay i t i giá tr m i c n thi t cho ng multipath ISI gây ra s tr i r ng n ng i nhanh biên , pha c a t i ph tr c a kênh vô tuy n.Vi c ph n tín hi u thay u a vào các kho ng b o i nhanh này b suy hao. Tr l i tr ng c l y t tr ng thái úng c a symbol. u này lo i b kh c ph c ISI thì kho ng b o v ph i dài h n s m r ng kênh vô tuy n. Hình 1.11. Ch c n ng c a kho ng b o v ch ng l i ISI -14- m nh tr c a án t t nghi p 1.9. d ch Doppler Do kho ng cách gi a n i phát và thu có s thay (vì kho ng cách gi a n i phát và thu thay thay i nên t o ra i theo th i gian). d ch Doppler d ch Doppler gây ra i t n s c a tín hi u. Khi gi m kho ng cách gi a n i phát và thu làm t ng t n , và khi t ng kho ng cách s làm gi m t n s . V i h th ng OFDM, d ch Doppler gây ra s thay i v trí sóng mang, có ngh a là sóng mang s d ch chuy n xu ng t n s th p h n khi kho ng cách gi a n i phát và thu t ng và ng 1.10. K t lu n ch c l i. ng Qua nh ng hi u bi t v OFDM trên, nó s là c s n v chu n 802.16 OFDM c a WIMAX. T - kh c ph c hi n t ta có th tìm hi u sâu ó, có th rút ra các k t lu n nh sau: ng không b ng ph ng c a áp tuy n kênh c n dùng nhi u sóng mang, m i sóng mang ch chi m m t ph n nh b ng thông, do v y b ng không l n c a áp tuy n kênh nh n d li u nói chung. - S sóng mang càng nhi u càng t t nh ng c n ph i có kho ng b o v can nhi u gi a các sóng mang. Tuy nhiên tránh t n d ng t t nh t thì dùng các sóng tr c giao, khi ó các sóng mang có th trùng l p nhau mà v n không gây can nhi u. -15- án t t nghi p CH NG 2 GI I THI U V WIMAX 2.1. Gi i thi u ch Ch ng ng này gi i thi u v WiMax, l ch s phát tri n c a chu n IEEE 802.16, u trúc và các thông s k thu t c a chu n 802.16 OFDM, 802.16-2004 OFDMA , 802.16e c ng nh tìm hi u m t cách khái quát v l p MAC và l p PHY. Qua ó, giúp ng i tr c. c hi u c nh ng u m và nh c m c a Wimax so v i các th h 2.2. Khái ni m v WiMax[2] WiMax là m t m ng không dây b ng thông r ng vi t t t là Worldwide Interoperability for Microwave Access. WiMax 802.16. WiMax ã gi i quy t t t nh t nh ng v n c thi t k d a vào tiêu chu n IEEE khó kh n trong vi c qu n lý u cu i. WiMax s d ng k thu t sóng vô tuy n Internet thay vì dùng dây k t n i nh DSL hay cáp, modem. Trong Wimax, ng d ng có th s d ng trong ph m vi t 3 pm t k t n i các máy tính trong m ng n 5 d m so v i tr m ch (BS) n u thi t ng d n công ngh NLOS (Non-Line-Of-Sight) v i t c cao là 75Mbps. Còn n u ng i truy n d li u r t i s d ng trong ph m vi l n h n 30 d m so v i tr m ch (BS) thì s có anten s d ng công ngh LOS (Line-Of-Sight) v i t c truy n d li u n b ng 280Mbps. u so v i Wimax thì WiLANs (Wireless Local Area Networks) c ng là m ng không dây k t n i các thi t b trong m t ph m vi h p h n so WiMax nh là m t v n phòng hay m t gia ình. Các thi t b theo chu n 802.11b s cung c p t c các thi t b theo chu n 802.11g s cung c p t c ng 2.1. So sánh gi a WiLANs và WiMAX -16- 54Mbps. 11Mbps và án t t nghi p Technology Primary use Data rates WiMAX 802.16 External 75 – 250 Mbps WiLAN 802.11g Internal Up to 54Mbps WiLAN 802.11b Internal Up to 11Mbps Hình 2.1. S ho t ng c a m ng WiMax. ng trên cho ta th y WiMax có t c Chính u này ã làm cho WiMax tr nên u -17- truy n d li u l n h n so v i WiLANs. m h n so v i m ng không dây khác. án t t nghi p 2.3. Khái ni m v IEEE 802.16[8] tiêu chu n, WiMax là m t b tiêu chu n d a trên h tiêu chu n 802.16 c a IEEE nh ng h p h n và t p trung vào m t s c u hình nh t nh. Hi n có 2 chu n c a WiMax là 802.16-2004, 802.16-2005. - Chu n 802.16-2004 (tr c ó là 802.16 REVd) 2004. Tiêu chu n này s d ng ph ch v c nh, nomadic (ng ng th c c IEEE a ra tháng 7 n m u ch OFDM và có th cung c p các i s d ng có th di chuy n nh ng c nh trong lúc k t i) theo t m nhìn th ng (LOS) và không theo t m nhìn th ng (NLOS). - Chu n 802.16-2005 (hay 802.16e) chu n này s d ng ph ng th c c thông qua IEEE tháng 12/2005. Tiêu u ch SOFDMA (Scalable Orthogonal Frequency Division Multiplexing), cho phép th c hi n các ch c n ng chuy n vùng(handover) và chuy n m ng(roaming) nên có th cung c p xách c (ng ng th i d ch v c i s d ng có th di chuy n v i t c i b ), di nh, nomadic, mang ng h n ch và di ng. IEEE 802.16 s d ng ghép kênh phân chia theo t n s tr c giao OFDM nh là ph ng pháp truy n cho k t n i NLOS. WiMax có b ng thông không ph i là m t h ng mà thay i t 1.25MHz bi t có th nh n th y n 28MHz. Trong chu n IEEE 802.16-2004, m t khác c gi a hai ph tri n c a các lo i chu n IEEE 802.16 ng pháp: OFDM và OFDMA. L ch s phát c cho trong hình sau. (Hình 2.2) -18- án t t nghi p Hình 2.2. T 802.11b t i 802.16e 2.4. Gi i thi u chu n 802.16 OFDM 802.16 s d ng k thu t truy c p OFDM mà ã th ng khác nh 802.11a. Nh ng c m m i chính trong l p PHY - quan h v i 802.11a là: s sóng mang FFT dài h n ( t 64-FFT thông kênh và t n s l y m u, và thay ng c v i m t Tx burst; lo i c s d ng trong các h i n 256-FFT); thay i c b ng c t s c a hai giá tr này; nhi u ng u ch có th thay is i theo th i gian trong khung; n thay cho hai giá tr kho ng b o v c n thi t. 2.4.1. Ch c n ng phân kênh (Subchannelization)[2] WIMAX c thi t k v n hành nh là m t m ng c s h t ng, và s phân chia tài nguyên này c ng là m t v n quan tr ng. V i WIMAX ( OFDM và OFDMA), Subchannelization cho phép ta nhóm hoàn toàn m t s các sóng mang OFDM thành các block và phân cho m i block thành các segment khác nhau c a tr m BS. Nh ng block c tr i ra trên hoàn toàn vùng t n s và g m m t s các sóng mang liên ti p nhau. Subchannel index nh ng Block khác nhau trên toàn b ph . -19- u khi n s d ng án t t nghi p S sóng mang d li u hoàn t t (192) có th Subchannel. T t c các sóng mang c chia thành 2, 4, 8 ho c 16 c tr i trên 4 vùng " regions" khác nhau c a vùng ns . N u b n Subchannel c s d ng nh ví d d i ây, s có 16/4 = 4 subchannel khác nhau và 192/4 = 48 sóng mang trên subchannel, mà c chia trên 4 "region" khác nhau, vì v y có th coi 48/4 = 12 sóng mang liên ti p / subchannel block. Hình 2.3 Subchannelization v i 4 kênh s d ng 2.4.2. C u trúc khung M t khung UL cb t c chia thành các khung nh DL và UL. Nh ng khung nh DL và u v i ô preamble (cho bi t gi i h n s sóng mang c a symbol) tìm i thông tin v kênh truy n và cho phép máy thu tìm l i áp ng kênh. Ô FCH và DL MAP ch a thông tin v n i dung khung (v trí và ki u u ch c a m i burst) và c u ch - BPSK. (hình 2.4) 2.5. Chu n 802.16-2004 OFDMA 2.5.1. Gi i thi u chung OFDMA m r ng ch c n ng c a OFDM b ng cách thêm vào p trong mi n t n s . ng u này có ngh a là b ng thông i s d ng trong mi n th i gian và mi n t n s . -20- c m a truy c chia thành các khe cho
- Xem thêm -