Tài liệu Nghiên cứu tổng hợp và thử tác dụng hoạt tính sinh học một số dẫn chất , Mercaptobenzimidazol

  • Số trang: 116 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI .................. ᴥ*ᴥ …………. NGUYỄN THỊ PHƢƠNG NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ THỬ HOẠT TÍNH SINH HỌC MỘT SỐ DẪN CHẤT 2MERCAPTOBENZIMIDAZOL LUẬN VĂN THẠC SĨ DƢỢC HỌC HÀ NỘI 2013 -1- BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI .................. ᴥ*ᴥ …………. NGUYỄN THỊ PHƢƠNG NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ THỬ HOẠT TÍNH SINH HỌC MỘT SỐ DẪN CHẤT 2MERCAPTOBENZIMIDAZOL LUẬN VĂN THẠC SĨ DƢỢC HỌC HÀ NỘI 2013 -1- BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI .................. ᴥ*ᴥ …………. NGUYỄN THỊ PHƢƠNG NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ THỬ HOẠT TÍNH SINH HỌC MỘT SỐ DẪN CHẤT 2MERCAPTOBENZIMIDAZOL LUẬN VĂN THẠC SĨ DƢỢC HỌC CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VÀ BÀO CHẾ MÃ SỐ: 6072040 Người hướng dẫn : PGS.TS. Nguyễn Đình Luyện TS. Phan Thanh Bình HÀ NỘI 2013 -2- DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục 1: Phổ hồng ngoại (IR) của chất II Phụ lục 2: Phổ hồng ngoại (IR) của chất III. Phụ lục 3: Phổ hồng ngoại (IR) của chất III-a. Phụ lục 4: Phổ hồng ngoại (IR) của chất III-b. Phụ lục 5: Phổ hồng ngoại (IR) của chất III-c. Phụ lục 6: Phổ hồng ngoại (IR) của chất III-d. Phụ lục 7: Phổ hồng ngoại (IR) của chất IV. Phụ lục 8: Phổ hồng ngoại (IR) của chất V. Phụ lục 9: Phổ hồng ngoại (IR) của chất V-a. Phụ lục 10: Phổ hồng ngoại (IR) của chất V-b. Phụ lục 11: Phổ hồng ngoại (IR) của chất V-c. Phụ lục 12: Phổ khối lượng phân tử (MS) của chất II. Phụ lục 13: Phổ khối lượng phân tử (MS) của chất III. Phụ lục 14: Phổ khối lượng phân tử (MS) của chất III-a. Phụ lục 15: Phổ khối lượng phân tử (MS) của chất III-d. Phụ lục 16: Phổ khối lượng phân tử (MS) của chất IV. Phụ lục 17: Phổ khối lượng phân tử (MS) của chất V. Phụ lục 18: Phổ khối lượng phân tử (MS) của chất V-a. Phụ lục 19: Phổ khối lượng phân tử (MS) của chất V-b. Phụ lục 20: Phổ khối lượng phân tử (MS) của chất V-c. Phụ lục 21: Phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1H-NMR) của chất II. Phụ lục 22: Phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1H-NMR) của chất III. Phụ lục 23: Phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1H-NMR) của chất III-a. Phụ lục 24: Phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1H-NMR) của chất III-b. Phụ lục 25: Phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1H-NMR) của chất III-c. Phụ lục 26: Phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1H-NMR) của chất III-d. Phụ lục 27: Phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1H-NMR) của chất IV. Phụ lục 28: Phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1H-NMR) của chất V. Phụ lục 29: Phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1H-NMR) của chất V-a. Phụ lục 30: Phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1H-NMR) của chất V-b. Phụ lục 31: Phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1H-NMR) của chất V-c. Phụ lục 32: Phiếu trả lời kết quả thử độc tính tế bào. LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn ‘ Nghiên cứu tổng hợp và thử hoạt tính sinh học một số dẫn chất 2-mercaptobenzimidazol’’ tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ thầy cô, gia đình và bạn bè. Nhân đây tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS. Nguyễn Đình Luyện- người thầy đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn TS. Phan Thanh Bình, DS Nguyễn Văn Giang, CN. Phan Tiến Thành, bộ môn Công Nghiệp Dược- Trường Đại học Dược Hà Nội và DS Sar Vuthy, DS Koen Sorphin đã luôn giúp đỡ, động viên tôi trong quá trình thực nghiệm. Trong quá trình thực hiện luận văn tôi đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của các cá nhân đơn vị trong và ngoài trường, tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, các thầy cô phòng Sau đại học-Trường Đại học Dược Hà Nội, bộ môn Vi sinh-sinh học-Trường Đại học Dược Hà Nội, khoa Hóa-Trường Đại học khoa học tự nhiên, Ths. Đặng Vũ Lƣơng- Viện Hóa Học-Viện khoa học và công nghệ Việt Nam, TS. Lê Mai Hƣơng-phòng thực nghiệm sinh học- Viện hóa học các hợp chất thiên nhiên. Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn gia đình và bạn bè những người luôn bên cạnh quan tâm, giúp đỡ, động viên tôi để tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn. Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2013 Học viên Nguyễn Thị Phương. MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, HÌNH ẢNH VÀ SƠ ĐỒ Trang ĐẶT VẤN ĐỀ .................................................................................................. 1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN........................................................................... 2 1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KHUNG BENZIMIDAZOL ........................................... 2 1.1.1. Cấu trúc hóa học.................................................................................. 2 1.1.2. Tính chất hóa học ................................................................................ 3 1.2. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ 2-MERCAPTOBENZIMIDAZOL VÀ DẪN CHẤT .... 3 1.2.1. Công thức cấu tạo của 2-mercaptobenzimidazol ................................ 3 1.2.2. Tính chất lý học của 2-mercaptobenzimidazol ................................... 3 1.3. TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA DẪN CHẤT 2-MERCAPTOBENZIMIDAZOL .... 3 1.3.1. Tác dụng kháng khuẩn và kháng nấm................................................. 4 1.3.2. Tác dụng giảm cholesterol máu và chống xơ cứng động mạch .......... 8 1.3.3. Tác dụng chống ung thư.................................................................... 10 1.3.4. Tác dụng chống co giật ..................................................................... 13 1.3.5. Tác dụng chống bài tiết acid dịch vị, ức chế bơm proton H+/K+ATPase và chống viêm loét dạ dày ................................................................. 15 1.3.6. Các tác dụng khác của dẫn chất 2-mercaptobenzimidazol ............... 16 1.4. CÁC PHƢƠNG PHÁP TỔNG HỢP DẪN CHẤT 2MERCAPTOBENZIMIDAZOL ...................................................................................... 17 1.4.1. Phản ứng đóng vòng tạo nhân 2-mercaptobenzimidazol từ ophenylendiamin hoặc dẫn chất o-phenylendiamin .......................................... 17 1.4.2. Phản ứng tạo dẫn chất 2-mercaptobenzimidazol .............................. 18 1.4.2.1. Phản ứng alkyl hóa .......................................................................... 19 1.4.2.2. Phản ứng acyl hóa ........................................................................... 19 1.4.2.3. Phản ứng ngưng tụ tạo hợp chất bis-2-mercaptobenzimidazol ...... 20 CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU......... 21 2.1. NGUYÊN LIỆU, THIẾT BỊ ....................................................................................... 21 2.1.1. Hóa chất............................................................................................. 21 2.1.2. Thiết bị, dụng cụ ............................................................................... 22 2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ........................................................................................ 23 2.3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .............................................................................. 23 2.3.1. TỔNG HỢP HÓA HỌC……………………………………………………….23 2.3.2. Xác định cấu trúc .............................................................................. 24 2.3.3. Thử tác dụng sinh học ....................................................................... 25 CHƢƠNG 3: THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ ......................................... 29 3.1. TỔNG HỢP HÓA HỌC ............................................................................................ 29 3.1.1. Tổng hợp 2-mercaptobenzimidazol .................................................... 31 3.1.2. Tổng hợp các dẫn chất của 2-mercaptobenzimidazol ......................... 31 3.1.2.1. Tổng hợp 2-benzylthio-1H-benzo[d]imidazol ................................. 31 3.1.2.2. Tổng hợp 1-benzyl-2-(benzylthio)-1H-benzo[d]imidazol ............... 32 3.1.2.3. Tổng hợp methyl 2-(2-benzylthio)-1-H-benzo[d]imidazol-1-yl)acetat ......................................................................................................................... 33 3.1.2.4. Tổng hợp ethyl 2-(2-(benzylthio)-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)acetat ......................................................................................................................... 34 3.1.2.5. Tổng hợp 1,4-bis(2-(benzylthio)-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)butan ........................................................................................................................ .35 3.1.2.6. Tổng hợp ethyl 2-(1H-benzimidazol-2-ylthio)acetat…………….36 3.1.2.7. Tổng hợp 1,4-bis(2-benzimidazolthio)butan ……………………36 3.1.2.8. Tổng hợp 1,4-bis(1-benzyl-1H-benzo[d]imidazol-2-ylthio)butan37 3.1.2.9. Tổng hợp 1,4-bis(1-methoxycarboylmethyl-1H-benzo[d]imidazol2-ylthio)butan………………………………………………………………..38 3.1.2.10. Tổng hợp 1,4-bis(1-ethoxycarboylmethyl-1H-benzo[d]imidazol-2ylthio)butan………………………………………………………………..39 3.2. KIỂM TRA ĐỘ TINH KHIẾT CỦA CÁC DẪN CHẤT TỔNG HỢP ĐƢỢC…42. 3.3. XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC CỦA CÁC CHẤT TỔNG HỢP ĐƢỢC .......................... 43 3.3.1. Kết quả phân tích phổ hồng ngoại (IR) .............................................. 43 3.3.2. Kết quả phân tích phổ khối lượng (MS) ............................................ 45 3.3.3. Kết quả phân tích phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1H-NMR) ............... 46 3.4. THỬ TÁC DỤNG SINH HỌC ................................................................................. 49 3.4.1. Thử tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm ............................................. 49 3.4.2. Thử hoạt tính gây độc tế bào .............................................................. 52 CHƢƠNG 4. BÀN LUẬN................................................................................................ 55 4.1. Về tổng hợp hóa học ............................................................................... 55 4.2. Bàn luận về xác định cấu trúc………………………………………….57 4.3. Về thử tác dụng sinh học ........................................................................ 58 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..................................................................... 60 KẾT LUẬN ....................................................................................................................... 60 KIẾN NGHỊ ...................................................................................................................... 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DMF : N,N-dimethylformamid. DMSO : Dimethyl sulfoxid THF : Tetrahydrofuran. DMAc : Dimethylacetamid. MeOH : Methanol. EtOH : Ethanol. SKLM : Sắc ký lớp mỏng. MS : Phổ khối lượng phân tử (Mass spectrometry). IR : Phổ hồng ngoại (Infrared spectroscopy). 1 : Phổ cộng hưởng từ hạt nhân proton H – NMR (Proton Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy). CTCT : Công thức cấu tạo. to : Nhiệt độ. tonc : Nhiệt độ nóng chảy. Rf : Hệ số lưu giữ (retention factor). µM : Micromol. EtOCS2K : Kali ethyl xanthat. AcOH : Acid acetic. MCA : Methyl cloroacetat. ECA : Ethyl cloroacetat. VSV : Vi sinh vật. IC50 : Nồng độ ức chế 50% đối tượng thử (Inhibitory Concentration) DANH MỤC CÁC BẢNG Trang BẢNG Bảng 1 Các dẫn chất của công thức (1). 4 Bảng 2 Các thông số của vùng ức chế. 5 Bảng 3 Các dẫn chất của công thức (2). 6 Bảng 4 Các dẫn chất của công thức (3). 7 Bảng 5 Các dẫn chất của công thức (4). 7 Bảng 6 Các dẫn chất của công thức (5). 9 Bảng 7 Các dẫn chất của công thức (22). 14 Bảng 8 Các dẫn chất của công thức (23). 15 Bảng 9 Các dẫn chất của công thức (24). 16 Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Các hóa chất, dung môi sử dụng trong quá trình thực nghiệm. Các máy móc, dụng cụ sử dụng trong quá trình thực nghiệm. Các môi trường trong thử nghiệm kháng khuẩn, kháng nấm Bảng 3.1 Tóm tắt kết quả tổng hợp hóa học. Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Giá trị Rf và nhiệt độ nóng chảy của các chất tổng hợp được. Kết quả phân tích phổ hồng ngoại của 11 chất đã tổng hợp được Kết quả phân tích phổ khối lượng của 9 chất đã tổng hợp được. Kết quả phân tích phổ cộng hưởng từ hạt nhân của 11 chất đã tổng hợp được. 21 22 26 40 42 44 45 47 Bảng 3.6 Kết quả thử tác dụng kháng khuẩn. Bảng 3.7 Kết quả thử tác dụng kháng nấm. Bảng 3.8-3.9 Kết quả thực nghiệm (thử tác dụng gây độc tế bào) 50 52 53-54 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Trang HÌNH Hình 1.1 Cấu trúc hóa học của phân tử 1H – benzimidazol. 2 Hình 1.2 Cấu trúc hóa học của phân tử vitamin B12. 2 Hình 1.3 Cấu trúc hóa học của phân tử 2-mercaptobenzimidazol. 3 Hình 1.4 Hình 1.5 Hình 1.6 Hình 1.7 CTCT chung của dẫn chất 2-mercaptobenzimidazol theo nghiên cứu của Gigani Yaseen năm 2010. CTCT chung của dẫn chất bis(2-benzimidazolthio) theo nghiên cứu của G. Srikanth năm 2010. CTCT của bis ở vị trí N1 và N1’ trong nghiên cứu của G. Srikanth năm 2010. CTCT chung của dithiobis(1H-benzimidazol) trong nghiên cứu của G. Srikanth năm 2010. 4 6 6 7 CTCT chung của dẫn chất bis(2-benzimidazolthio) theo Hình 1.8 nghiên cứu của Kozo Aoki và Kazuhiro Aikawa năm 8 1999. Hình 1.9 Công thức cấu tạo của Hoechst 33258 và Hoechst 33342. Hình CTCT của dẫn chất 2-(4-methoxyphenyl)-1H- 1.10 benzimidazol. Hình CTCT của dẫn chất 2-cloromethyl-1,5,6-trimethyl-1H- 1.11 benzimidazol-4,7-dion. Hình CTCT của dẫn chất benzimidazol theo các nhà nghiên 1.12 cứu Trung Quốc năm 2012. Hình CTCT chung của dẫn chất 2-mercaptobenzimidazol theo 1.13 nghiên cứu của K. Anandarajagopal và cộng sự. Hình CTCT chung của dẫn chất benzimidazol theo nghiên cứu 1.14 của Sung Yun Cho và cộng sự năm 2001. 11 12 13 13 13 15 Hình CTCT chung của dẫn chất benzimidazol theo nghiên cứu 1.15 của B. Bhushan Lohray và cộng sự. Hình 1.16 Dạng hỗ biến của chất 2-mercaptobenzimidazol. 16 45 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Sơ đồ 1.2 Sơ đồ 1.3 Sơ đồ 1.4 Sơ đồ 1.5 Sơ đồ 1.6 Sơ đồ 3.1 Sơ đồ 3.2 Sơ đồ 3.3 Sơ đồ 3.4 Sơ đồ 3.5 Trang Phản ứng tạo khung 2-mercaptobenzimidazol theo Maw-Ling Wang và Biing-Lang Liu. Phản ứng tạo khung 2-mercaptobenzimidazol của Van Allan và Deacon. Phản ứng tạo khung 2-mercaptobenzimidazol từ onitroamin. Phản ứng alkyl hóa tạo dẫn chất 2mercaptobenzimidazol Phản ứng acyl hóa tạo dẫn chất 2-mercaptobenzimidazol Phản ứng ngưng tụ tạo hợp chất bis-2mercaptobenzimidazol. Sơ đồ tổng quát tổng hợp các dẫn chất 2mercaptobenzimidazol. 17 18 18 19 19 20 30 Sơ đồ tổng hợp chất II 31 Sơ đồ tổng hợp chất III. 32 Sơ đồ tổng hợp chất III-a. 32 Sơ đồ tổng hợp chất III-b 33 Sơ đồ 3.6 Sơ đồ 3.7 Sơ đồ 3.8 Sơ đồ 3.9 Sơ đồ 3.10 Sơ đồ 3.11 Sơ đồ 3.12 Sơ đồ 4.1 Sơ đồ 4.2 Sơ đồ tổng hợp chất III-c. 34 Sơ đồ tổng hợp chất III-d 35 Sơ đồ tổng hơp chất IV 36 Sơ đồ tổng hợp chất V 36 Sơ đồ tổng hợp chất V-a 37 Sơ đồ tổng hợp chất V-b 38 Sơ đồ tổng hợp chất V-c 39 Cơ chế phản ứng đóng vòng 2-mercaptobenzimidazol. 55 Vai trò của KOH trong phản ứng tạo chất II 55 ĐẶT VẤN ĐỀ Ngày nay, khi mô hình bệnh tật của con người ngày càng trở lên phức tạp và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân cũng ngày một nâng cao, thì việc tìm ra những loại thuốc mới đáp ứng với nhu cầu điều trị là hết sức cần thiết. Để tìm được các hoạt chất có hiệu quả điều trị cao, ít độc và có thể ứng dụng trong điều trị, các nhà khoa học thường dựa vào cấu trúc của các chất đang được dùng làm thuốc hoặc các chất có tác dụng sinh học triển vọng để tạo ra nhiều thuốc mới. Việc tạo ra thuốc mới là một quá trình lâu dài và được thực hiện theo các con đường khác nhau, trong đó đáng quan tâm là con đường tổng hợp hóa dược. Ngày nay, những thuốc có nguồn gốc tổng hợp hóa dược chiếm một tỷ lệ lớn nhất trong điều trị. Ở Việt Nam, hiện nay nhóm thuốc kháng khuẩn, kháng nấm và chống ung thư đang chiếm tỷ trọng khá cao trong phòng và điều trị bệnh. Bên cạnh đó nhiều công trình nghiên cứu cho thấy dẫn chất benzimidazol là nhóm chất dị vòng có tác dụng sinh học rất đa dạng như: kháng khuẩn [34], kháng nấm [25, 26], chống viêm [20, 22], giảm đau [7, 22], trị giun sán [15, 30], chống co giật, ức chế virus, chống ung thư [27] .. Để góp phần làm phong phú thêm các nghiên cứu về tổng hợp và thử tác dụng sinh học của các dẫn chất benzimidazol, đồng thời với mong muốn đa dạng hóa nhóm thuốc này ở Việt Nam, chúng tôi đã chọn đề tài: ‘ Nghiên cứu tổng hợp và thử hoạt tính sinh học một số dẫn chất 2-mercaptobenzimidazol’ với 2 mục tiêu : 1. Tổng hợp được một số dẫn chất 2-mercaptobenzimidazol. 2. Thử hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm, chống ung thư của một số dẫn chất tổng hợp được. 1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1. Khái quát chung về khung benzimidazol 1.1.1. Cấu trúc hóa học Benzimidazol là một hợp chất hữu cơ dị vòng thơm, kết hợp giữa 2 nhân benzen và imidazol. Trong lịch sử, benzimidazol đã được phát minh ra lần đầu tiên bởi nhà khoa học Hoebrecher trong năm 1872 [17]. 7 6 H N 1 2 5 N 4 3 Hình 1.1. Cấu trúc hóa học của phân tử 1H – benzimidazol. Trong tự nhiên đã có sự tồn tại của dẫn chất benzimidazol, trong đó nổi bật nhất là N – ribosyl – dimethylbenzimidazol là một thành phần quan trọng trong cấu trúc hóa học của phân tử vitamin B12 [25, 31]. Hình 1.2. Cấu trúc hóa học của phân tử vitamin B12. 2 1.1.2. Tính chất hóa học Nhìn chung, khung benzimidazol là một base yếu, có thể hòa tan trong acid vô cơ loãng. Tính base của benzimidazol yếu hơn imidazol. Benzimidazol cũng có đầy đủ tính chất của một acid, tan tốt trong dung dịch kiềm [17]. 1.2. Khái quát chung về 2-mercaptobenzimidazol và dẫn chất 1.2.1. Công thức cấu tạo của 2-mercaptobenzimidazol Tên khoa học và cấu trúc: 7 6 5 4 H1 N N 3 2 SH 1H-Benzoimidazol-2-thiol Hình 1.3. Cấu trúc hóa học của phân tử 2-mercaptobenzimidazol. Công thức phân tử : C7H6N2S Khối lượng phân tử : 150,2 g/mol 1.2.2. Tính chất lý học của 2-mercaptobenzimidazol - Độ tan: Tan trong dung môi hữu cơ như: methanol, ethyl acetat, aceton, tan rất tốt trong ethanol; rất ít tan trong nước. - Độ hòa tan trong nước < 0,1g/100 mL ở 23,5ºC. - Nhiệt độ nóng chảy: 300-305ºC. - Đặc điểm tinh thể: Tinh thể hình phiến mỏng, có màu vàng nhạt hoặc màu trắng. 1.3. Tác dụng sinh học của dẫn chất 2-mercaptobenzimidazol Trong nhiều thập kỉ vừa qua, các dẫn chất 2-mercaptobenzimidazol đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học do có tác dụng sinh học phong phú như: tác dụng kháng nấm, kháng khuẩn, chống ung thư, chống viêm, giảm đau, trị giun sán, chống co giật, ức chế virus, chống sự tăng lipid máu, chống xơ cứng động mạch, chống viêm loét, ức chế bơm proton H+/K+- 3 ATPase, kháng acid dịch vị. Nhiều chất trong số đó đã được ứng dụng trong lâm sàng [8, 25, 26]. 1.3.1. Tác dụng kháng khuẩn và kháng nấm Năm 2010, Gigani Yaseen và cộng sự đã tiến hành nghiên cứu tổng hợp và thử tác dụng kháng khuẩn của một số dẫn chất 2-mercaptobenzimidazol, công thức tổng quát (1) như sau: Hình 1.4. Công thức cấu tạo chung của dẫn chất 2-mercaptobenzimidazol theo nghiên cứu của Gigani Yaseen năm 2010. Bảng 1: Các dẫn chất của công thức (1) thể hiện ở bảng sau: Ký hiệu của chất Gốc R 1a H N OH 1b H N NO2 H N 1c N N CH3 CO 1d N O2N 1e H N NO2 O H N C 1f N 4
- Xem thêm -