Tài liệu Nghiên cứu, tính toán , thiết kế hệ thống cấp nước khu kinh tế cửa khẩu mộc bài, huyện bến cầu, tỉnh tây ninh niên hạn 30 năm

  • Số trang: 143 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 68 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP , 30 NĂM Ngành: Chuyên ngành: Giảng viên hướng dẫn : Sinh viên thực hiện MSSV: 1081091050 : Lớp: 10HMT2 TP. Hồ Chí Minh, 8/2012 BM05/QT04/ĐT Khoa: Môi trường & CNSH PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (Phiếu này được dán ở trang đầu tiên của quyển báo cáo ĐATN) 1. Họ và tên sinh viên/ nhóm sinh viên được giao đề tài (sĩ số trong nhóm……): MSSV:1091081050. Lớp: 10HMT2 Ngành Chuyên ngành 2. Tên đề tài 30 năm. 3. Các dữ liệu ban đầu : ............................................................................................................ ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... 4. Các yêu cầu chủ yếu : ............................................................................................................ ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... 5. Kết quả tối thiểu phải có: 1) ................................................................................................................................................ 2) ................................................................................................................................................ 3) ................................................................................................................................................ 4) ................................................................................................................................................ Ngày giao đề tài: ……./……../……… Ngày nộp báo cáo: ……./……../……… Chủ nhiệm ngành (Ký và ghi rõ họ tên) TP. HCM, ngày … tháng … năm ………. Giảng viên hướng dẫn chính (Ký và ghi rõ họ tên) Giảng viên hướng dẫn phụ (Ký và ghi rõ họ tên) BM09/QT04/ĐT Khoa: Môi trường & CNSH PHIẾU CHẤM ĐIỂM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 1. Họ và tên sinh viên/ nhóm sinh viên được giao đề tài (sĩ số trong nhóm……): MSSV:1091081050. Lớp: 10HMT2 Ngành Chuyên ngành : 2. Tên đề tài 30 năm. 3. Họ và tên người chấm điểm: ............................................................................................... 4. Nhiệm vụ: GV hướng dẫn  Chủ tịch Hội đồng  GV phản biện  Thư ký Hội đồng  GV chấm  Ủy viên Hội đồng  5. Nhận xét: .................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... 6. Điểm đánh giá (theo thang điểm 10, làm tròn đến phần nguyên): Bằng số : ______________ Bằng chữ : ______________ TP. HCM, ngày … tháng … năm ………. Người chấm điể m (Ký và ghi rõ họ tên) ............................................................................................ 4 U ................................................................................................... 4 U.................................................................................................. 4 [ II U .......................................................................................... 5 [ IV ] PHƯƠ U ..................................................................................... 5 [ V ]D ..................................................................................................... 5 .............................................................................................................. 5 .......................................................................................................... 5 1: CƠ SƠ .................................................................... 6 CHƯƠ 1.1 Căn c ............................................................. 6 .................................................................................................................. 8 .......................................................................................................... 9 .............................................................. 17 1.4 S CHƯƠNG 2. MÔ TẢ DỰ ÁN: THIẾT KẾ, CÁC NGUỒN LỰC, CÁC KẾT QUẢ ......................... 28 2.1 Quy mô xây dựng ................................................................................................................. 28 ................................................................................ 30 2.2 Khu v 2.3 Công nghệ và kỹ thuật........................................................................................................... 33 2.4 Chương trình tạo ra hàng hóa dịch vụ. .................................................................................... 43 2.5. Các giải pháp thiết kế ........................................................................................................... 43 2.6 Môi tr ng ........................................................................................................................... 46 ƠS CHƯƠ I .................................................................................. 51 ƯU L NG.................................................................................... 51 c................................................................................................. 51 ơm.......................................................... 51 ơ a ................................................ 58 I ................................................................... 63 CHƯƠ ơ ......................................................................... 63 1 i ................................................................... 63 ng h ưu l ng, lưu l ........................................................................ 69 ơ 2 ......................................................................... 91 .................................................................................................. 94 ƠS CHƯƠNG 1: L ...................................................................... 103 ................................................................................... 103 : ........................................................... 103 ng n : ................................................................................................................ 104 ........................................................................ 107 CHƯƠ ......................................................................................................... 107 ............................................................................................................. 113 (tube settlers).............................................. 119 2.3 ........................................................................................................ 122 c .................................................................................................................. 131 2.5 Kh an : ............................................................................................................. 132 .................................................................................................................... 133 2.7 ................................................................................................................. 135 2.8 D .............................................................................................................................. 138 – ..................................................................................................... 125 – .......................................................................................... 58 – ơm ............................................................................................................ 60 - c....................................................................................................... 90 – ...................................................................................................... 33 2 – ....................................................... 13 – nhiên........................................................................................ 13 ............................................................ 30 2.1- 1: D .................................. 38 – 2.6 – 1: D i môi tr ƠS ng .............................................. 49 I .................................................................................. 51 ........................................................................................... 57 a...................................................................... 62 - Bảng 2.2 - 1: Chiều dài các đoạn ống mạng vòng ........................................................................... 64 Bảng 2.2 - 2: Chiều dài các đoạn ống mạng cụt.............................................................................. 68 Bả - c max .................................................................. 70 Bả – ) ......................................................... 71 Bả - ....................................................................... 74 Bả - ưu l c max .......................... 78 Bả - ưu l ............................... 81 Bả - ưu l ...................................................................... 84 Bả - ..................................................................................... 87 Bả - c ...................................................................................................... 88 Bả - i ...................................................................... 92 2.5 – 1: D ng ................................................................................................. 95 2.5 – 2: D ............................................................................. 98 – ............................................................................ 101 - ......................................... 103 – c t do ....................................................................... 111 – - cđ c thô ................................................................................ 112 ư c............................... Error! Bookmark not defined. 3 [I] – . : - 2020; ; ; ; ; ; . [ II ] • . • . • . [ III ] • • • . 4 • • • . [ IV ] • . • • . [ V] • • • . 33-2006 [ VI ] 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tiêu . ). ) ). . ). 33-2006. [ VII ] 5 CHƯƠNG 1 1.1 1 . 52/2008/QĐ-TTg. . – . Myanmar. , . – – . – nhân.. . 6 1 . . . tham gia. . 1 – . 7 . KCN chưa c ờ . . 1.2 1 . • (GMS). • . 1 : 8 • . • . • đ 1.3 1 . – . : - ; - ; - P ; - ; : 4 năm sau. . 9 . . 2004-2006: 27,40C - 27,5 0C - 4: 28,5 0C – 29,6 0C - 12: 25,50C – 25,7 0C - - 2004-2006: 76, 7 – 79, 7% - 7, 8, 9: 80 – 89% - 12, 1, 2: 67 – 71% . - 156,5mm - 10: 334mm - 2: 56mm . - : 8, . - : - c Tây – Tây Nam - ( Khu KTC 0-4 3 t c . 10 1 m – 0, 3 m. . - . - . ển t . : đồi . T . - . . . . . – - ( 39km). , Long An 8.500km2 . Tuy nhiên sông . 11 . 1 – 1.3.2.1 . : - 49,27% - – 3,22% tăng lên 17,38% - – 21,92 % tăng lên 33,35% ) kinh doanh. . – 10 năm. 1.3.2.2 . a) : - , 12 1.3 – 1 Di STT ) (ha) ) (%) I 1 2 3 4 5 II 1 2 3 638 2124 3614 4278 2502 7123 8644 12603 7802 11097 4345 4970 7184 4432 6784 61 57.5 57 56.8 61.13 1324 4716 2088 21284 6603 9978 11787 75637 3730 5667 6709 43821 56.5 56.8 56.92 463.65 b) Khu c) 2006 – 2008 như sau: 1.3 – 2: STT Tên 1 2006 1.198% 2007 1.129% 2008 1.061% 2 0.750% 0.740% 0.980% 13 2009 2010 0,6% d) . 57, . . 1 1.3.3.1 thông : - . 10km. . . , . . – 20,5m – 40m. 14 2 . . 1.3.3.2 g – 0,2m - 1,40 . , ĐT 2,0m – 8,5m. – . , . 1.3.3.3 – . . . 1.3.3.4 . 15 n 20m – . 3.000 m3/ngày đường ống . : • H (C ): 50m3 o = 3 50m /h, H= 45 ÷ 55m. o 440m. • sau: 50m3 :c o = 2,5m, H = 3,7m o o 250m3 10m x 10m x 2,8m. = 30m3/h, H = 0kg/h ÷ 1kg/h. , nh o . 16 . 1.3.3.5 . 110kV/15(22) - . . . 1.3.3.6 ,… 1.4 S 1.4.1 T pHCM – 20/5/2008 150 – 200 km. 2 30.404 km – – – – – 17
- Xem thêm -