Tài liệu Nghiên cứu tình hình tiêu thụ gà giống thương phẩm tại công ty gia cầm lương mỹ

  • Số trang: 89 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Hotline : 0932.636.887 Email:Hotrosinhvien_vn@yahoo.com Liên hệ : PhươngThảo Web:www.thuvienluanvan.org Mà SỐ ĐỀ TÀI : 55 TÊN ĐỀ TÀI : Nghiªn cøu t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm gµ gièng th-¬ng phÈm t¹i C«ng ty gièng gia cÇm L-¬ng Mü- Ch-¬ng mü - Hµ T©y PhÇn I. §Æt vÊn ®Ò 1.1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y khi nÒn kinh tÕ n-íc ta chuyÓn sang kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n-íc, c¸c doanh nghiÖp ®-îc coi lµ nh÷ng ®¬n vÞ kinh tÕ tù chñ tõ kh©u s¶n xuÊt ®Õn kh©u tiªu thô s¶n phÈm. Ba vÊn ®Ò chÝnh lµ: S¶n xuÊt c¸i g×? S¶n xuÊt nh- thÕ nµo? S¶n xuÊt cho ai? HiÖn ®-îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m ®Ó ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ cao nhÊt trªn c¬ së nguån lùc s½n cã cña m×nh. §ã chÝnh lµ c¶ mét qu¸ tr×nh mµ c¸c doanh nghiÖp cÇn nghiªn cøu ®Ó ®-a ra nh÷ng s¶n phÈm, hµng ho¸ phï hîp víi nhu cÇu cña thÞ tr-êng, ®Ó thóc ®Èy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña x· héi nãi chung vµ cña doanh nghiÖp nãi riªng. HiÖn nay trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng kh¸ch hµng lµ mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng quyÕt ®Þnh tíi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kh¸c. NhiÖm vô quan träng cña c¸c Mà SỐ ĐỀ TÀI : 55 Bản quyền:thuvienluanvan.org Trang 1 Hotline : 0932.636.887 Email:Hotrosinhvien_vn@yahoo.com Liên hệ : PhươngThảo Web:www.thuvienluanvan.org doanh nghiÖp lµ ph¶i n¾m b¾t ®-îc c¸c nhu cÇu vÒ thÞ tr-êng tõ ®ã cã ®Þnh h-íng cho s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp m×nh, s¶n xuÊt s¶n phÈm mµ thÞ tr-êng cÇn phï hîp víi nhu cÇu thÞ tr-êng trong tõng kho¶ng thêi gian, kh«ng gian nhÊt ®Þnh. CÔNG TY CP LUẬN VĂN VIỆT CUNG CẤP TÀI LIỆU THAM KHẢO THEO MIỄN PHÍ - Nghiên cứu khoa học - Luận án tiến sĩ - Luận văn thạc sĩ - Luận văn đại học - Thực tập tốt nghiệp - Đồ án môn học - Tiểu luận CUNG CẤP SỐ LIỆU - Cung cấp số liệu doanh nghiệp : số liệu kế toán, hoạt động kinh doanh, nhân sự. marketing, xuất nhập khẩu. - Cung cấp số liệu viết luận văn, báo cáo tốt nghiệp,,, nhiều lĩnh vực TƯ VẤN VIẾT LUẬN VĂN, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP...(TIẾNG ANH & TIẾNG VIỆT) - Tư vấn lập đề cương luận án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp... Mà SỐ ĐỀ TÀI : 55 Bản quyền:thuvienluanvan.org Trang 2 Hotline : 0932.636.887 Email:Hotrosinhvien_vn@yahoo.com Liên hệ : PhươngThảo Web:www.thuvienluanvan.org - Tư vấn viết báo cáo, luận án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp... trọn gói hoặc từng phần, có xác nhận của cơ quan thực tập - Chỉnh sửa luận văn, báo cáo tốt nghiệp theo yêu cầu TƯ VẤN VIẾT ASSIGNMENT CÁC MÔN 1. Human Resource Management, 2. Strategic Management, 3. Operation Management, 4. Principles of Management/Corporate Finance/Economic, 5. Global Organizational Environment, 6. Global Business Strategy, 7. Organizational behavior, 8. Risk Management, 9. Business/Investment/Trade/Law, 10. Marketing and other subjects relating to 11. Management Project, … NHẬN CHECK TURNITIN Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : CÔNG TY CP LUẬN VĂN VIỆT Trụ sở chính: 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM Chi nhánh: 241 Xuân Thủy, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội Mà SỐ ĐỀ TÀI : 55 Bản quyền:thuvienluanvan.org Trang 3 Hotline : 0932.636.887 Email:Hotrosinhvien_vn@yahoo.com Ms. Phươ ng Liên hệ : PhươngThảo Web:www.thuvienluanvan.org Thả o - 0932.636.887 Email: Hotrosinhvien_vn@yahoo.com Trong mÊy n¨m gÇn ®©y, cïng víi ngµnh trång trät, ngµnh ch¨n nu«i cña n-íc ta ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ ®· ®¹t ®-îc kÕt qu¶ ®¸ng kÓ. §ã lµ sù khëi ®Çu trong viÖc triÒn khai ch-¬ng tr×nh ph¸t triÓn ch¨n nu«i, ®-a ngµnh ch¨n nu«i trë thµnh ngµnh s¶n xuÊt chÝnh cña Héi nghÞ lÇn thø VI Ban chÊp hµnh Tr-¬ng -¬ng §¶ng kho¸ VIII vµ nghÞ quyÕt 06 NQ/TW cña Bé ChÝnh trÞ. Trong ®ã ngµnh ch¨n nu«i gia cÇm ®· gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn cña ngµnh ch¨n nu«i c¶ vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng s¶n phÈm. Ch¨n nu«i gia cÇm lµ mét lo¹i h×nh ch¨n nu«i phæ biÕn trong hé gia ®×nh ViÖt Nam lµ mét sè m« h×nh trang tr¹i, xÝ nghiÖp, doanh nghiÖp . Víi nh÷ng ®Æc ®iÓm næi bËt lµ nã phï hîp víi ®iÒu kiÖn x· héi, tù nhiªn, ®iÒu kiÖn ®Þa lý... cña n-íc ta. Ch¨n nu«i gµ lµ mét nghÒ ®· cã tõ l©u trong c¸c hé gia ®×nh ë n«ng th«n. Thùc tÕ ®· chøng minh ch¨n nu«i gµ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, chu kú s¶n xuÊt thÞt vµ trøng nhanh h¬n nhiÒu so víi nhiÒu vËt nu«i kh¸c. Chi phÝ thøc ¨n cho 1 kg t¨ng träng thÊp vµ nã t¹o ra nguån thùc phÈm cã gi¸ trÞ dinh d-ìng cao. Nã cung cÊp phÇn lín s¶n l-îng thÞt cho ngµnh ch¨n nu«i nãi chung vµ ngµnh gia cÇm nãi riªng. H¬n n÷a chu kú s¶n xuÊt gµ ng¾n do ®ã nã ®¸p øng ®-îc nhu cÇu thùc phÈm ngµy cµng cao trong x· héi c¶ vÒ sè l-îng còng chÊt l-îng s¶n phÈm. Ngµnh ch¨n nu«i gµ ph¸t triÓn cßn gãp phÇn bæ trî ®¸ng kÓ vµo viÖc ph¸t triÓn ngµnh trång trät, ngµnh ch¨n nu«i vµ c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c, lµm t¨ng nguån nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm, xuÊt khÈu thu ngo¹i tÖ phôc vô cho c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Mà SỐ ĐỀ TÀI : 55 Bản quyền:thuvienluanvan.org Trang 4 Hotline : 0932.636.887 Email:Hotrosinhvien_vn@yahoo.com Liên hệ : PhươngThảo Web:www.thuvienluanvan.org Ngµnh ch¨n nu«i gia cÇm nãi chung vµ ch¨n nu«i gµ nãi riªng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· tõng b-íc ®-îc Nhµ n-íc chó ý h¬n ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c gièng. Nhµ n-íc chó träng ®Çu t- nghiªn cøu ph¸t triÓn s¶n phÈm gµ gièng vµ nã ®· ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo viÖc ®¸p øng nhu cÇu vÒ khèi l-îng thÞt, trøng cña nh©n d©n. Tuy nhiªn trªn thùc tÕ khèi l-îng nµy vÉn cßn khiªm tèn so víi nhu cÇu thùc phÈm cña nh©n d©n vµ nhu cÇu lµm nguyªn liÖu cho ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn thùc phÈm bëi lÏ mét sè xÝ nghiÖp, doanh nghiÖp cho ra s¶n phÈm gièng tèt nh-ng qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô cßn nhiÒu ®iÒu bÊt cËp. C«ng ty gièng gia cÇm L-¬ng Mü trùc thuéc tæng c«ng ty ch¨n nu«i ViÖt Nam, ®-îc thµnh lËp theo nghÞ quyÕt sè 160-NNTCQD ngµy 24/09/1976 cña Bé tr-ëng bé N«ng nghiÖp vµ C«ng nghiÖp thùc phÈm (nay lµ Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n) do s¶n phÈm gµ gièng cña c«ng ty gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n vÒ phÝa ®Çu ra (thÞ tr-êng tiªu thô vµ gi¸ c¶) s¶n xuÊt kinh doanh gµ chØ cã thÓ ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn khi cã mét thÞ tr-êng æn ®Þnh vµ chiÕm thÞ phÇn lín. §Ó gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm gµ gièng cña C«ng ty trong thêi gian tíi, ®-îc sù ph©n c«ng cña khoa Kinh tÕ vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, ®-îc sù ®ång ý cña ban l·nh ®¹o C«ng ty gièng gia cÇm L-¬ng Mü, d-íi sù h-íng dÉn cña thÇy §Æng V¨n TiÕn chóng t«i tiÕn hµnh nghiªn cøu ®Ò tµi: "Nghiªn cøu t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm gµ gièng th-¬ng phÈm t¹i C«ng ty gièng gia cÇm L-¬ng Mü- Ch-¬ng mü - Hµ T©y". 1.2. Môc tiªu nghiªn cøu ®Ò tµi 1.2.1. Môc tiªu chung Trªn c¬ së nghiªn cøu t×nh h×nh thùc tr¹ng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty ®Ó ®Ò ra gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm cho C«ng ty. Mà SỐ ĐỀ TÀI : 55 Bản quyền:thuvienluanvan.org Trang 5 Hotline : 0932.636.887 Email:Hotrosinhvien_vn@yahoo.com Liên hệ : PhươngThảo Web:www.thuvienluanvan.org 1.2.2. Môc tiªu cô thÓ + HÖ thèng ho¸ nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ thÞ tr-êng vµ tiªu thô s¶n phÈm trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng + T×m hiÓu ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. + Ph©n tÝch c¸c yÕu tè chñ yÕu ¶nh h-ëng ®Õn qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. + §Þnh h-íng vµ ®Ò ra mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm cho c«ng ty ngµy cµng cã hiÖu qu¶. 1.3. §èi t-îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu 1.3.1. §èi t-îng nghiªn cøu Nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ tiªu thô s¶n phÈm gµ gièng cña C«ng ty gièng gia cÇm L-¬ng Mü -Ch-¬ng Mü - Hµ T©y. 1.3.2. Ph¹m vi nghiªn cøu Néi dung nghiªn cøu: Nghiªn cøu t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm gµ gièng cña C«ng ty gièng gia cÇm L-¬ng Mü. Thêi gian nghiªn cøu: §¸nh gi¸ thùc tr¹ng tiªu thô s¶n phÈm gµ gièng cña c«ng ty qua 3 n¨m (2000-2001-2002). Kh«ng gian nghiªn cøu: Nghiªn cøu t¹i C«ng ty gièng gia cÇm L-¬ng Mü - Ch-¬ng Mü- Hµ T©y. Mà SỐ ĐỀ TÀI : 55 Bản quyền:thuvienluanvan.org Trang 6 Hotline : 0932.636.887 Email:Hotrosinhvien_vn@yahoo.com Liên hệ : PhươngThảo Web:www.thuvienluanvan.org PhÇn II. c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn nghiªn cøu ®Ò tµi 2.1. C¬ së lý luËn 2.1.1. Mét sè lý luËn vÒ thÞ tr-êng 2.1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ thÞ tr-êng ThÞ tr-êng xuÊt hiÖn ®ång thêi víi sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ ®-îc h×nh thµnh trong lÜnh vùc l-u th«ng ng-êi cã hµng ho¸ ®em ra trao ®æi gäi lµ bªn b¸n, ng-êi cã nhu cÇu ch-a ®-îc tho¶ m·n vµ cã kh¶ n¨ng thanh to¸n gäi lµ bªn mua. Trong qu¸ tr×nh trao ®æi ®· h×nh thµnh c¸c mèi quan hÖ nhÊt ®Þnh, ®ã lµ quan hÖ gi÷a bªn b¸n vµ bªn mua víi nhau. V× vËy theo c¸c nhµ Marketing th× thÞ tr-êng bao gåm tÊt c¶ nh÷ng kh¸ch hµng tiÒm Èn cïng cã mét nhu cÇu hay mong muèn cô thÓ, s½n sµng vµ cã kh¶ n¨ng tham gia trao ®æi ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu vµ mong muèn ®ã. Theo lý thuyÕt kinh tÕ häc: ThÞ tr-êng lµ n¬i ng-êi b¸n vµ ng-êi mua gÆp nhau ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña m×nh b»ng viÖc trao ®æi hµng ho¸ vµ dÞch vô. Theo gãc ®é ®Þa lÝ: ThÞ tr-êng lµ vÞ trÝ kinh tÕ mµ qua ®ã cung cÇu ®-îc tho¶ m·n. Theo c¸c nhµ kinh tÕ: ThÞ tr-êng lµ sù biÓu hiÖn cña qu¸ tr×nh mµ trong ®ã thÓ hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña doanh nghiÖp vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng vµ mÉu m· hµng ho¸. §ã lµ mèi quan hÖ gi÷a tæng sè cung vµ tæng sè cÇu víi c¬ cÊu cung cÇu cña tõng lo¹i hµng ho¸ cô thÓ. Tãm l¹i quan ®iÓm cèt lâi cña thÞ tr-êng: ThÞ tr-êng bao gåm toµn bé qu¸ tr×nh trao ®æi hµng ho¸, nã ®-îc diÔn ra trong mét thêi gian vµ mét kh«ng gian nhÊt ®Þnh. Mà SỐ ĐỀ TÀI : 55 Bản quyền:thuvienluanvan.org Trang 7 Hotline : 0932.636.887 Email:Hotrosinhvien_vn@yahoo.com Liên hệ : PhươngThảo Web:www.thuvienluanvan.org 2.1.1.2. Vai trß cña thÞ tr-êng víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ThÞ tr-êng cã vai trß hÕt søc quan träng ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi: + ThÞ tr-êng lµ cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, lµ môc tiªu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hµng ho¸. ThÞ tr-êng chÝnh lµ n¬i h×nh thµnh vµ gi¶i quyÕt c¸c mèi quan hÖ gi÷a doanh nghiÖp víi c¸c doanh nghiÖp, doanh nghiÖp víi Nhµ n-íc, doanh nghiÖp víi ng-êi tiªu dïng. +ThÞ tr-êng lµ ®èi t-îng ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp + ThÞ tr-êng lµ kh©u tÊt yÕu lµ quan träng nhÊt cña s¶n xuÊt hµng ho¸, thÞ tr-êng lµ cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. + Th«ng qua thÞ tr-êng cã thÓ nhËn biÕt ®-îc sù ph©n phèi cña c¸c nguån lùc s¶n xuÊt, th«ng qua hÖ thèng gi¸ c¶. + ThÞ tr-êng lµ m«i tr-êng kinh doanh, nã gióp c¸c nhµ s¶n xuÊt nhËn biÕt nhu cÇu x· héi vÒ thÕ m¹nh kinh doanh cña m×nh ®Ó cã c¸c ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp víi ®ßi hái cña thÞ tr-êng + ThÞ tr-êng lµ n¬i cung cÊp th«ng tin quan träng trªn c¬ së ®ã nhµ s¶n xuÊt kinh doanh ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh riªng cho doanh nghiÖp m×nh. + ThÞ tr-êng cã vai trß quan träng trong qu¶n lý kinh tÕ, ®ã lµ ®èi t-îng c¨n cø ®Ó kÕ ho¹ch ho¸. ThÞ tr-êng lµ c«ng cô bæ sung cho c¸c c«ng cô ®iÒu tiÕt vÜ m« nÒn kinh tÕ cña Nhµ n-íc. 2.1.1.3. Chøc n¨ng cña thÞ tr-êng ThÞ tr-êng lµ n¬i diÔn ra ho¹t ®éng mua b¸n do ®ã nã cã c¸c chøc n¨ng nhÊt ®Þnh vµ tÇm quan träng cña tõng chøc n¨ng ®-îc thÓ hiÖn nh- sau: Mà SỐ ĐỀ TÀI : 55 Bản quyền:thuvienluanvan.org Trang 8 Hotline : 0932.636.887 Email:Hotrosinhvien_vn@yahoo.com Liên hệ : PhươngThảo Web:www.thuvienluanvan.org + Chøc n¨ng thõa nhËn : ThÞ tr-êng lµ n¬i gÆp gì gi÷a nhµ s¶n xuÊt vµ ng-êi tiªu dïng trong qu¸ tr×nh trao ®æi hµng ho¸, thÞ tr-êng víi mong muèn chñ quan b¸n ®-îc nhiÒu hµng ho¸ víi gi¸ c¶ sao cho bï ®¾p ®-îc mäi chi phÝ bá ra vµ cã lîi nhuËn, cßn ng-êi tiªu dïng t×m ®Õn thÞ tr-êng ®Ó mua nh÷ng hµng ho¸ ®óng c«ng dông, hîp thÞ hiÕu vµ cã kh¶ n¨ng thanh to¸n theo mong muèn cña m×nh. Trong qu¸ tr×nh diÔn ra sù trao ®æi, mÆc c¶ trªn thÞ tr-êng gi÷a ®«i bªn vÒ mét mÆt nµo ®ã sÏ cã 2 kh¶ n¨ng xÈy ra lµ thõa nhËn hoÆc kh«ng thõa nhËn, tøc lµ cã thÓ lo¹i hµng ho¸ ®ã kh«ng phï hîp víi qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt sÏ bÞ ¸ch t¾c, kh«ng thùc hiÖn ®-îc. Ng-îc l¹i trong tr-êng hîp thÞ tr-êng thùc hiÖn chøc n¨ng chÊp nhËn tøc lµ ®«i bªn ®· thuËn mua võa b¸n th× qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt ®-îc gi¶i quyÕt. + Chøc n¨ng thùc hiÖn: Khi mµ thÞ tr-êng ®· thõa nh©n sù cã mÆt cña hµng ho¸ nµo ®ã trªn thÞ tr-êng th× chøc n¨ng thùc hiÖn ®-îc h×nh thµnh vµ hµng ho¸ ®ã sÏ ®-îc l-u th«ng (b¸n) nh- mäi hµng ho¸ kh¸c trªn thÞ tr-êng. + Chøc n¨ng ®iÒu tiÕt, kÝch thÝch: Nh- chóng ta ®· biÕt lîi nhuËn lµ môc ®Ých cao nhÊt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, trong khi ®ã lîi nhuËn l¹i chØ h×nh thµnh khi th«ng qua ho¹t ®éng cña thÞ tr-êng. Do vËy thÞ tr-êng võa lµ môc tiªu, võa t¹o ra ®éng lùc ®iÒu tiÕt kÝch thÝch ®-îc thÓ hiÖn ë chç th«ng qua nhu cÇu thÞ tr-êng c¸c doanh nghiÖp chñ ®éng ®iÒu chØnh hoÆc di chuyÓn c¸c yÕu tè s¶n xuÊt tõ ngµnh nµy sang ngµnh kh¸c, hoÆc s¶n phÈm nµy sang s¶n phÈm kh¸c nh»m môc ®Ých kiÕm lîi nhuËn cao h¬n. Th«ng qua qui luËt ho¹t ®éng cña thÞ tr-êng, c¸c doanh nghiÖp m¹nh mÏ tËn dông kh¶ n¨ng, lîi thÕ cña m×nh trong c¹nh tranh ®Ó ®Èy nhanh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Ng-îc l¹i, c¸c doanh nghiÖp kh«ng cã lîi thÕ còng t×m c¸ch v-¬n lªn ®Ó tr¸nh khái bÞ ph¸ s¶n. §ã chÝnh lµ ®éng lùc do thÞ tr-êng t¹o ra. Mà SỐ ĐỀ TÀI : 55 Bản quyền:thuvienluanvan.org Trang 9 Hotline : 0932.636.887 Email:Hotrosinhvien_vn@yahoo.com Liên hệ : PhươngThảo Web:www.thuvienluanvan.org Gi¸ c¶ s¶n phÈm ngoµi thÞ tr-êng lµ th-íc ®o hiÖu qu¶ s¶n xuÊt vµ møc ®é chi tiªu trong tiªu dïng cña ng-êi mua, nã chØ chÊp nhËn chi phÝ ë møc thÊp h¬n hoÆc b»ng møc x· héi cÇn thiÕt. Do ®ã thÞ tr-êng cã vai trß quan träng ®èi víi kÝch thÝch, tiÕt kiÖm chi phÝ vµ tiÕt kiÖm søc lao ®éng. + Chøc n¨ng th«ng tin: Chøc n¨ng th«ng tin cña thÞ tr-êng sÏ gãp phÇn ®¾c lùc cho sù hiÓu biÕt gi÷a ng-êi mua vµ ng-êi b¸n, gi÷a ng-êi s¶n xuÊt vµ ng-êi tiªu dïng. Th«ng tin thÞ tr-êng cho biÕt tæng sè cung, tæng sè cÇu, c¬ cÊu cung cÇu, quan hÖ cung cÇu gi¸ c¶, chÊt l-îng s¶n phÈm... Do vËy th«ng tin thÞ tr-êng cã vai trß v« cïng quan träng ®èi víi qu¶n lý kinh tÕ, nhiÒu khi nã quyÕt ®Þnh c¶ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Trong c«ng t¸c qu¶n lý nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, vai trß tiÕp nhËn th«ng tin tõ thÞ tr-êng ®· quan träng, song viÖc chän läc vµ xö lý th«ng tin l¹i lµ c«ng viÖc quan träng h¬n nhiÒu. §Ó ®-a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c nh»m thóc ®Èy sù v¹n hµnh mäi ho¹t ®éng kinh tÕ trong c¬ chÕ thÞ tr-êng, tuú thuéc vµo sù chÝnh x¸c cña viÖc sµng läc vµ xö lý th«ng tin. Tãm l¹i: 4 chøc n¨ng cña thÞ tr-êng cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. Thùc tÕ mét hiÖn t-îng kinh tÕ diÔn ra trªn thÞ tr-êng ®Òu thÓ hiÖn ®Çy ®ñ vµ ®an xen lÉn nhau gi÷a 4 chøc n¨ng. Tuy nhiªn còng ph¶i thÊy râ lµ chØ khi thùc hiÖn chøc n¨ng thõa nhËn th× c¸c chøc n¨ng kh¸c míi ph¸t huy t¸c dông. 2.1.1.4. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn thÞ tr-êng C¸c nh©n tè kinh tÕ: Cã vai trß trùc tiÕp ®Õn cung, cÇu c¬ së vËt chÊt kü thuËt, quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i, gi¸ c¶, thu nhËp b×nh qu©n trªn ®Çu ng-êi, tèc ®é t¨ng tr-ëng kinh tÕ. C¸c nh©n tè x· héi: MËt ®é ph©n bæ d©n c-, phong tôc tËp qu¸n, tr×nh ®é v¨n ho¸... Chóng cã ¶nh h-ëng nhiÒu ®Õn ho¹t ®éng cña thÞ tr-êng. Mà SỐ ĐỀ TÀI : 55 Bản quyền:thuvienluanvan.org Trang 10 Hotline : 0932.636.887 Email:Hotrosinhvien_vn@yahoo.com Liên hệ : PhươngThảo Web:www.thuvienluanvan.org C¸c nh©n tè vÒ chÝnh trÞ: T×nh h×nh chÝnh trÞ trong vµ ngoµi n-íc, hÖ thèng ph¸p luËt vµ c¸c v¨n b¶n d-íi luËt, c¸c c«ng cô chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc. C¸c nh©n tè thuéc vÒ kinh tÕ vÜ m«: ThÓ hiÖn b»ng c¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc nh- : ChÝnh s¸ch thuÕ, chÝnh s¸ch dù tr÷ vµ ®iÒu hoµ, chÝnh s¸ch trî gi¸... C¸c chÝnh s¸ch ®Òu cã ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn thÞ tr-êng. Nhµ n-íc lu«n cã xu h-íng qu¶n lý vµ b×nh æn gi¸ c¶. C¸c nh©n tè thuéc vÒ kinh tÕ vi m«: Lµ chiÕn l-îc chÝnh s¸ch biÖn ph¸p cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh sö dông trong kinh doanh nh-: chiÕn l-îc s¶n phÈm míi, chiÕn l-îc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, chiÕn l-îc gi¸, ho¹t ®éng marketing cña doanh nghiÖp. C¸c chiÕn l-îc t¸c ®éng trùc tiÕp chñ quan vµo thÞ tr-êng. 2.1.1.5. Ph©n khóc thÞ tr-êng Khi quyÕt ®Þnh tham gia vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nhµ s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc thÞ tr-êng. Cô thÓ lµ x¸c ®Þnh nhu cÇu cña kh¸ch hµng mµ m×nh cã kh¶ n¨ng cung øng. H-íng vµo thÞ tr-êng lµ h-íng vµo kh¸ch hµng chÝnh, ®ã lµ môc tiªu hµng ®Çu cña c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh. Do vËy mµ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th-êng ph©n thÞ tr-êng thµnh nh÷ng khóc, nh÷ng ®o¹n riªng biÖt nh»m cã nh÷ng biÖn ph¸p, chÝnh s¸ch cô thÓ ®èi víi nh÷ng khóc thÞ tr-êng ®ã. + C¨n cø vµo thu nhËp cña ng-êi tiªu dïng chia thµnh thÞ tr-êng dµnh cho nh÷ng ng-êi cã thu nhËp cao, thÞ tr-êng dµnh cho nh÷ng ng-êi cã thu nhËp trung b×nh, vµ thÞ tr-êng dµnh cho nh÷ng ng-êi cã thu nhËp thÊp. + C¨n cø vµo khu vùc cã thÓ chia thµnh, thÞ tr-êng thµnh thÞ, thÞ tr-êng n«ng th«n, thÞ tr-êng vïng ®ång b»ng, thÞ tr-êng vïng cao. +C¨n cø vµo sè l-îng d©n c- cã thÓ chia thµnh thÞ tr-êng dµnh cho nh÷ng vïng ®«ng d©n, thÞ tr-êng dµnh cho nh÷ng vïng Ýt d©n. Mà SỐ ĐỀ TÀI : 55 Bản quyền:thuvienluanvan.org Trang 11 Hotline : 0932.636.887 Email:Hotrosinhvien_vn@yahoo.com Liên hệ : PhươngThảo Web:www.thuvienluanvan.org + C¨n cø vµo tr×nh ®é v¨n ho¸ cã thÓ chia thµnh thÞ tr-êng dµnh cho nh÷ng ng-êi cã tr×nh ®é v¨n ho¸ cao vµ thÞ tr-êng cho nh÷ng cã tr×nh ®é v¨n ho¸ thÊp. Tuú theo lo¹i s¶n phÈm vµ dÞch vô kh¸c nhau mµ c¸c ph-¬ng thøc ph©n khóc thÞ tr-êng kh¸c nhau. 2.1.2. Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ tiªu thô s¶n phÈm 2.1.2.1. Kh¸i niÖm vÒ tiªu thô s¶n phÈm Theo nghÜa réng : Tiªu thô s¶n phÈm lµ mét qu¸ tr×nh kinh tÕ bao gåm nhiÒu kh©u cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau nh-: Nghiªn cøu thÞ tr-êng, x¸c ®Þnh nhu cÇu kh¸ch hµng, ®Æt hµng vµ tæ chøc s¶n xuÊt thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô tiªu thô, xóc tiÕn b¸n hµng... nh»m môc ®Ých ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. Theo nghÜa hÑp: Tiªu thô (b¸n hµng) lµ viÖc chuyÓn dÞch quyÒn së h÷u s¶n phÈm, hµng ho¸, lao vô, dÞch vô ®· thùc hiÖn cho kh¸ch hµng, ®ång thêi thu ®-îc tiÒn hµng ho¸ hoÆc ®-îc quyÒn thu tiÒn Tiªu thô s¶n phÈm lµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông cña hµng ho¸, th«ng qua tiªu thô mµ hµng ho¸ ®-îc chuyÓn tõ h×nh th¸i hiÖn vËt sang h×nh th¸i gi¸ trÞ (tiÒn tÖ) vµ vßng chu chuyÓn vèn cña doanh nghiÖp ®-îc hoµn thµnh. Tiªu thô s¶n phÈm ®¬n gi¶n ®-îc cÊu thµnh tõ ng-êi b¸n ng-êi mua hµng ho¸, tiÒn tÖ, kh¶ n¨ng thanh to¸n, sù s½n sµng mua vµ b¸n... Nh»m tèi da ho¸ lîi nhuËn mçi bªn 2.1.2.2. Vai trß cña tiªu thô s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Tiªu thô s¶n phÈm lµ giai ®o¹n cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Mà SỐ ĐỀ TÀI : 55 Bản quyền:thuvienluanvan.org Trang 12 Hotline : 0932.636.887 Email:Hotrosinhvien_vn@yahoo.com T H Liên hệ : PhươngThảo Web:www.thuvienluanvan.org S¶n xuÊt H' T' Tiªu thô S¬ ®å 1. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm S¬ ®å cho thÊy: KÕt qu¶ tiªu thô cã vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn sù vËn ®éng nhÞp nhµng cña c¸c giai ®o¹n tr-íc, trong chu kú s¶n xuÊt kinh doanh, cô thÓ: Tiªu thô s¶n phÈm nh»m thùc hiÖn qu¸ tr×nh ®-a s¶n phÈm tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn n¬i tiªu dïng. Nãi c¸ch kh¸c tiªu thô ®ãng vai trß lµ kh©u l-u th«ng hµng ho¸, lµ trung gian mua b¸n gi÷a ng-êi s¶n xuÊt vµ ng-êi tiªu dïng. Tiªu thô s¶n phÈm lµm cho ng-êi s¶n xuÊt hiÓu cô thÓ kh¸ch hµng mong muèn vÒ sè l-îng, chÊt l-îng, chñng lo¹i, mÉu m· hµng ho¸ mµ m×nh s¶n xuÊt ra, ®Ó tõ ®ã th¶o m·n nhu cÇu cña hä. Tiªu thô s¶n phÈm lµm cho ng-êi tiªu dïng tiÕp cËn s¶n phÈm hµng ho¸ mµ hä cÇn vµ chÊp nh©n ®-îc tÝnh h÷u Ých cña mçi s¶n phÈm hµng ho¸ ®ã. Khi s¶n phÈm ®-îc ng-êi tiªu dïng chÊp nhËn th× doanh nghiÖp míi thu håi ®-îc c¸c chi phÝ cã liªn quan vµ x¸c ®Þnh ®-îc møc s¶n phÈm s¶n xuÊt ra . §èi víi toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n tiªu thô cã vai trß lµm c©n ®èi gi÷a cung vµ cÇu ®Ó t¹o nªn sù æn ®Þnh x· héi nãi chung vµ tõng khu vùc nãi riªng víi mçi s¶n phÈm hµng ho¸. C¨n cø vµo mçi dù ®o¸n ®ã mµ mçi doanh nghiÖp cã thÓ x©y dùng cho m×nh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh cao. Mà SỐ ĐỀ TÀI : 55 Bản quyền:thuvienluanvan.org Trang 13 Hotline : 0932.636.887 Email:Hotrosinhvien_vn@yahoo.com Liên hệ : PhươngThảo Web:www.thuvienluanvan.org 2.1.2.3. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn tiªu thô s¶n phÈm ThÞ tr-êng tiªu thô nghiªn cøu: ThÞ tr-êng tiªu thô chÝnh lµ nghiªn cøu mèi quan hÖ cung - cÇu, gi¸ c¶ s¶n phÈm hµng ho¸ trong mét kh«ng gian, thêi gian nhÊt ®Þnh. ThÞ tr-êng tiªu thô lµ nh©n tè t¸c ®éng m¹nh ®Õn s¶n xuÊt cña c¸c doanh nghiÖp bëi c¸c quy luËt c¹nh tranh, qui luËt cung cÇu. ThÞ tr-êng lµ ®èi t-îng s¶n xuÊt ®ång thêi còng lµ ®iÒu tiÕt s¶n xuÊt. ChÊt l-îng s¶n phÈm: Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng chÊt l-îng s¶n phÈm lµ vÊn ®Ò c¬ b¶n quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. S¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®-îc ng-êi tiªu dïng chÊp nhËn khi chÊt l-îng s¶n phÈm ®¶m b¶o. ChÊt l-îng s¶n phÈm ngµy cµng n©ng cao sÏ lµm t¨ng gi¸ trÞ sö dông, thêi gian sö dông cña s¶n phÈm trªn thÞ tr-êng c¹nh tranh, s¶n phÈm tiªu thô réng h¬n, nhiÒu h¬n vµ ng-îc l¹i sÏ mÊt dÇn søc c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng, sÏ bÞ ®¸nh b¹i vµ nhanh chãng dÉn ®Õn ph¸ s¶n. Gi¸ s¶n phÈm: §©y còng lµ yÕu tè ¶nh h-ëng ®Õn c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm bëi ng-êi tiªu dïng quyÕt ®Þnh xem gi¸ c¶ cña mÆt hµng cã phï hîp víi ý t-ëng cña hä hay kh«ng? Do ®ã khi ®Þnh gi¸ doanh nghiÖp ph¶i xem xÐt vÊn ®Ò nµy kÜ cµng ®Ó ®-a ra møc gi¸ thÝch hîp, thuyÕt phôc ng-êi tiªu dïng, ph¶n ¸nh ®óng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp Nh©n tè vèn: Lµ mét nh©n tè quan träng trong qu¸ tr×nh më réng s¶n xuÊt kinh doanh vµ trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh cña doanh nghiÖp Nh©n tè con ng-êi: Con ng-êi hÕt søc quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ ®èi víi kh©u tiªu thô nãi riªng. §èi víi doanh nghiÖp thÓ hiÖn qua tr×nh ®é qu¶n lý, ®iÒu hµnh. Nh©n tè chÝnh s¸ch vµ ph¸p luËt cña Nhµ n-íc: M«i tr-êng chÝnh s¸ch cã thÓ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho doanh nghiÖp nµy ph¸t triÓn song k×m h·m doanh nghiÖp kh¸c, tõ ®ã ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn tiªu thô. M«i tr-êng ho¹t Mà SỐ ĐỀ TÀI : 55 Bản quyền:thuvienluanvan.org Trang 14 Hotline : 0932.636.887 Email:Hotrosinhvien_vn@yahoo.com Liên hệ : PhươngThảo Web:www.thuvienluanvan.org ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ë n-íc ta cã sù qu¶n lý cña Nhµ n-íc, ®-êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ cã sù can thiÖp cña §¶ng. C¸c c«ng cô cña §¶ng vµ Nhµ n-íc ta ®Ò ra nh- : ChÝnh s¸ch tÝn dông ng©n hµng, chÝnh s¸ch xuÊt nhËp khÈu... ®· trùc tiÕp, gi¸n tiÕp t¸c ®éng ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 2.1.2.4. Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ tiªu thô Khèi l-îng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp tiªu thô ®-îc thÓ hiÖn d-íi hai h×nh thøc lµ hiÖn vËt vµ gi¸ trÞ. H×nh thøc hiÖn vËt cã -u ®iÓm lµ biÓu hiÖn cô thÓ khèi l-îng ®ang tiªu thô, tõng lo¹i hµng, song h×nh thøc nµy kh«ng tæng hîp vµ kh«ng so s¸nh ®-îc. Khèi l-îng s¶n phÈm tiªu thô trong mét n¨m hoÆc trong mét kú ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: L-îng tån kho ®Çu n¨m + L-îng s¶n xuÊt trong n¨m - L-îng tån cuèi n¨m Sè l-îng tån kho ®Çu n¨m tiªu thô trong n¨m h×nh thøc hiÖn vËt lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh b»ng tiÒn cña khèi l-îng s¶n phÈm b¸n ra vµ doanh nghiÖp ®· thu ®-îc doanh thu hoÆc lÊy giÊy b¸o cña ng©n hµng. Doanh sè (doanh thu) = khèi l-îng tiªu thô trong n¨m x gi¸ b¸n n Kt = Trong ®ã:  QiGi i 1 Kt: gi¸ trÞ s¶n phÈm hµng ho¸ thùc hiÖn Qi: L-îng hµng ho¸ lo¹i i ®-îc tiªu thô Gi: Gi¸ b¸n hµng ho¸ i ChØ tiªu so s¸nh kÕt qu¶ ®¹t ®-îc cña tõng mÆt hµng trong qu¸ tr×nh tiªu thô. Khèi l-îng tiªu thô trong n¨m HÖ sè tiªu thô = Khèi l-îng s¶n xuÊt trong n¨m + tån kú tr-íc chuyÓn sang Mà SỐ ĐỀ TÀI : 55 Bản quyền:thuvienluanvan.org Trang 15 Hotline : 0932.636.887 Email:Hotrosinhvien_vn@yahoo.com Liên hệ : PhươngThảo Web:www.thuvienluanvan.org HÖ sè nµy ®¸nh gi¸ møc ®é tiªu thô s¶n phÈm vµ cho biÕt møc ®é hoµn thµnh kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. (HÖ sè nµy cµng gÇn 1 th× qu¸ tr×nh tiªu thô cµng cã hiÖu qu¶) 2.2. C¬ së thùc tiÔn nghiªn cøu ®Ò tµi 2.2.1. Vai trß cña ch¨n nu«i nãi chung vµ ch¨n nu«i gµ nãi riªng trong ph¸t triÓn kinh tÕ 2.2.1.1. Vai trß cña ngµnh ch¨n nu«i + §èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n Trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, ch¨n nu«i ®ãng vai trß kh¸ quan träng, nã gãp phÇn lµm t¨ng tr-ëng nÒn kinh tÕ vµ gãp mét l-îng hµng ho¸ cho xuÊt khÈu. Tuú theo lîi thÕ so s¸nh cña m×nh, mçi n-íc cã thÓ xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp mµ trong ®ã cã mét phÇn lµ s¶n phÈm ch¨n nu«i ®Ó thu ngo¹i tÖ hay trao ®æi ®Ó lÊy c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp ®Çu t- l¹i cho ngµnh n«ng nghiÖp vµ c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c. V× thÕ sù ph¸t triÓn cña ngµnh ch¨n nu«i sÏ ¶nh h-ëng tíi ph©n bæ vµ ph¸t triÓn c¸c ngµnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. Ch¨n nu«i kh«ng nh÷ng cung cÊp nguån s¶n phÈm hµng ho¸ cho thÞ tr-êng trong n-íc vµ cho xuÊt khÈu mµ nã cßn gióp sö dông mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ hîp lÝ lùc l-îng lao ®éng nhµn rçi trong n«ng nghiÖp n«ng th«n. Do ®Æc ®iÓm cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp mang tÝnh thêi vô cao, h¬n n÷a lao ®éng trong n«ng nghiÖp l¹i chiÕm mét tØ träng kh¸ lín trong tæng sè lao ®éng cña n-íc ta vµ c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn kh¸c. Lùc l-îng lao ®éng nµy cã mét thêi gian nhµn rçi qu¸ lín do tÝnh chÊt thêi vô trong s¶n xuÊt sinh ra. Do ®ã viÖc ph¸t triÓn ngµnh ch¨n nu«i ®· gióp t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho n«ng d©n vµ gióp hä t¨ng thu nhËp. + §èi víi ngµnh n«ng nghiÖp Mà SỐ ĐỀ TÀI : 55 Bản quyền:thuvienluanvan.org Trang 16 Hotline : 0932.636.887 Email:Hotrosinhvien_vn@yahoo.com Liên hệ : PhươngThảo Web:www.thuvienluanvan.org §èi víi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ch¨n nu«i cã mét vai trß rÊt quan träng. Trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp th× hai ngµnh chÝnh cÊu thµnh nªn nã lµ ngµnh trång trät vµ ch¨n nu«i. Hai ngµnh nµy cã sù liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau, thóc ®Èy nhau cïng ph¸t triÓn. Mét nÒn n«ng nghiÖp muèn ph¸t triÓn ®-îc mét c¸ch bÒn v÷ng vµ æn ®Þnh th× cÇn ph¶i cã sù ph¸t triÓn mét c¸ch c©n ®èi gi÷a hai ngµnh trång trät vµ ch¨n nu«i. Trång trät cung cÊp thøc ¨n cho ngµnh ch¨n nu«i ph¸t triÓn, mÆt kh¸c ch¨n nu«i cung cÊp ph©n bãn, søc kÐo cho ngµnh trång trät. Nguån ph©n h÷u c¬ mµ ch¨n nu«i cung cÊp cho ngµnh trång trät cã vai trß hÕt søc quan träng. V× thÕ ®Ó cã mét nÒn n«ng nghiÖp bÒn v÷ng th× kh«ng bao giê ®-îc phÐp coi nhÑ vai trß cña ngµnh ch¨n nu«i trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. + §èi víi hé n«ng d©n ë n-íc ta hiÖn nay trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, hé n«ng d©n ®· ®-îc coi lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ tù chñ th× vai trß cña ngµnh ch¨n nu«i cµng ®-îc coi träng. Mét thùc tÕ kh«ng thÓ chèi c·i ®-îc ®ã lµ ngµnh ch¨n nu«i chiÕm mét vai trß quan träng trong thu nhËp cña ng-êi n«ng d©n, s¶n phÈm hµng ho¸ cña n«ng hé chñ yÕu lµ s¶n phÈm thu ®-îc tõ qu¸ tr×nh ch¨n nu«i. Ch¨n nu«i ®· g¾n bã mËt thiÕt ®èi víi ®êi sèng cña ng-êi d©n, gióp tËn dông nh÷ng s¶n phÈm d- thõa trong sinh ho¹t hµng ngµy, tËn dông lao ®éng nhµn rçi vµ lµm t¨ng thu nhËp, c¶i thiÖn b÷a ¨n hµng ngµy cña n«ng hé. Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn cho thÊy ch¨n nu«i cã mét vai trß rÊt to lín kh«ng chØ trong n«ng nghiÖp mµ cßn kÓ c¶ trong nÒn kinh tÕ quèc d©n còng nh- trong ®êi sèng x· héi. Nã kh«ng ngõng ®ãng gãp mét phÇn ®¸ng kÓ vµo tæng thu nhËp quèc d©n mµ nã cßn sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ nh©n lùc, tõ ®ã lµm t¨ng thu nhËp cho ng-êi lao ®éng gãp phÇn æn ®Þnh vµ c¶i thiÖn ®êi sèng cho c¸c hé n«ng d©n nãi riªng vµ x· héi nãi chung. Mà SỐ ĐỀ TÀI : 55 Bản quyền:thuvienluanvan.org Trang 17 Hotline : 0932.636.887 Email:Hotrosinhvien_vn@yahoo.com Liên hệ : PhươngThảo Web:www.thuvienluanvan.org 2.2.1.2. Vai trß cña ch¨n nu«i gµ trong ph¸t triÓn kinh tÕ Ngµnh ch¨n nu«i lµ mét trong hai ngµnh s¶n xuÊt chÝnh cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Ph¸t triÓn m¹nh ngµnh ch¨n nu«i gµ cã ý nghÜa quan träng: + Ch¨n nu«i gµ cung cÊp thùc phÈm cã gi¸ trÞ dinh d-ìng cao, rÊt cÇn thiÕt cho nhu cÇu cña con ng-êi, cung cÊp nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn. Ch¨n nu«i ph¸t triÓn t¹o ®iÒu kiÖn cho trång trät ph¸t triÓn c©n ®èi vµ toµn diÖn, cã t¸c dông thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, vµ c¶i thiÖn ®êi sèng cho nh©n d©n. + Gµ lµ gièng gia cÇm t-¬ng ®èi dÔ nu«i so víi c¸c lo¹i gia cÇm vßng ®êi ng¾n, quay vßng nhanh nªn cã thÓ ¸p dông nu«i ë c¸c hé gia ®×nh, c¸c trang tr¹i vµ c¶ c¸c xÝ nghiÖp doanh nghiÖp, nh»m gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ hé gia ®×nh, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n, ®ång thêi ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ quèc d©n. 2.2.2. §Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng tiªu thô gµ gièng - Gµ gièng lµ mét lo¹i s¶n phÈm cã tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm riªng. V× lµ gµ gièng th-¬ng phÈm nªn s¶n xuÊt ph¶i ®-îc tiªu thô ngay trong ngµy, nÕu kh«ng sÏ bÞ ¶nh h-ëng ®Õn chÊt l-îng con gièng - Gµ gièng s¶n xuÊt trong qui tr×nh 21 ngµy nh-ng ph¶i tu©n thñ nghiªm ngÆt theo ®óng yªu cÇu kü thuËt ®Ó ®¶m b¶o chÊt l-îng con gièng b¸n ra. - Qu¸ tr×nh vËn chuyÓn ®Õn ng-êi ch¨n nu«i ph¶i ®¶m b¶o gµ ®-îc che ch¾n cÈn thËn kh«ng bÞ m-a, n¾ng. 2.2.3. T×nh h×nh ch¨n nu«i gia cÇm ë ViÖt Nam Tr-íc n¨m 1974 nh×n chung ngµnh ch¨n nu«i gia cÇm ë n-íc ta ph¸t triÓn theo h×nh thøc ch¨n th¶ tù nhiªn lµ chñ yÕu. Sau n¨m 1974 ®-îc sù gióp ®ì cña Cu Ba, Bungari vµ sù quan t©m cña Nhµ n-íc ngµnh ch¨n nu«i gia cÇm Mà SỐ ĐỀ TÀI : 55 Bản quyền:thuvienluanvan.org Trang 18 Hotline : 0932.636.887 Email:Hotrosinhvien_vn@yahoo.com Liên hệ : PhươngThảo Web:www.thuvienluanvan.org nãi chung vµ ch¨n nu«i gµ nãi riªng ®· vµ ®ang ph¸t triÓn nhanh chãng. Hµng lo¹t xÝ nghiÖp gµ gièng ®-îc x©y dùng nh- xÝ nghiÖp gµ gièng L-¬ng Mü, Tam D-¬ng, Phóc ThÞnh, Hµ Néi, Nh©n LÔ. C¸c xÝ nghiÖp ®· kh«ng ngõng nghiªn cøu thÓ hiÖn nhiÒu c«ng thøc lai t¹o nh»m t¹o ra con lai thÝch hîp cho hoµn c¶nh cô thÓ ë n-íc ta, phÇn nµo ®¸p øng ®-îc nhu cÇu con gièng cho ch¨n nu«i ë n-íc ta c¶ vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng s¶n phÈm gµ. Sau h¬n 10 n¨m ®æi míi, ®Æc biÖt tõ n¨m 1990 trë l¹i ®©y ch¨n nu«i gia cÇm nãi chung vµ ch¨n nu«i gµ nãi riªng cã nh÷ng b-íc ph¸t triÓn ®¸ng khÝch lÖ. Mà SỐ ĐỀ TÀI : 55 Bản quyền:thuvienluanvan.org Trang 19 Hotline : 0932.636.887 Email:Hotrosinhvien_vn@yahoo.com Liên hệ : PhươngThảo Web:www.thuvienluanvan.org BiÓu 01. Sè l-îng vµ s¶n l-îng thÞt, trøng cña c¶ n-íc qua 10 n¨m N¨m Tæng sè gia cÇm (ngh×n con) Gµ (ngh×n con) S¶n l-îng thÞt (ngh×n tÊn) S¶n l-îng trøng (ngh×n qu¶) 1990 103820,1 80184,0 167,9 1896,4 1991 105258,7 80578,2 146,4 2016,9 1992 117875,6 89704,9 154,4 2269,0 1993 126399,4 95087,2 169,9 2346,9 1994 131668,3 99627,1 186,4 2672,1 1995 140004,0 107958,4 197,1 2825,0 1996 151405,6 112788,7 212,9 3083,8 1997 160550,1 120567,0 226,1 3168,6 1998 167890,0 126361,0 250,1 3226,7 1999 179323,0 135760,0 261,8 3442,8 2000 196164,0 147050,0 286,5 3708,6 6,3 6,1 5,7 6,8 Tèc ®é t¨ng BQ (%) Nguån: TÝnh to¸n dùa theo sè liÖu cña Tæng côc Thèng kª Theo sè liÖu thèng kª biÓu 01 cho thÊy sè l-îng gia cÇm ë n-íc ta kh«ng ngõng t¨ng lªn qua c¸c n¨m. N¨m 1999 sè l-îng gia cÇm lµ 179323,0 ngh×n con t¨ng 11433,0 ngh×n con so víi n¨m 1998 vµ ®Õn n¨m 2000 lµ 196164,0 t¨ng 16871,0 ngh×n con, tèc ®é t¨ng b×nh qu©n lµ 6,3% qua c¸c n¨m. Cïng víi sè l-îng gia cÇm t¨ng lªn th× sè l-îng gµ còng t¨ng ®¸ng kÓ qua c¸c n¨m b×nh qu©n lµ t¨ng 6,1% cô thÓ n¨m 2000 sè l-îng gµ lµ 147050.0 ngh×n con t¨ng h¬n so víi n¨m 1999 lµ 11290 ngh×n con. Mà SỐ ĐỀ TÀI : 55 Bản quyền:thuvienluanvan.org Trang 20
- Xem thêm -