Tài liệu Nghiên cứu thu nhận và ứng dụng chế phẩm Glucoamilaza của Aspergillus niger trong lên men Etanol từ bột sắn sống

  • Số trang: 147 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 66 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 38254 tài liệu

Mô tả:

MỤC LỤC Phần I . Mỏ BAU.................................................................. 1 Phân II.TổNG QUAN TAI l iệ u ........................................................ 4 I . GA v à quá t r ì n h th ủ y phân b ộ t s ố n g ........................................................ 4 1 . 1 . Dại cuơng quá t r ì n h t h ủ y phân t i n h b ộ t v à GA.......................4 1 . 2 . Mối l i ê n quan g iũ a khả nảng bám và thủy phân b ộ t sống cùa GA.............................................................................................................. 9 1 .3 .Phàn úng thuần nghich và chất úc chế GA thủy phân b ộ t s ố n g ...........................................................................................................11 1 . 3 . 1 . GA x ú c t ắ c 1 . 3 . 2 . Chất ú c c h ế ch o phản úng n g ư ộ c .......................................................11 GA t h ù y phân b ộ t s ố n g ................................... 11 I I . s à n x u ấ t GA t ù v i s in h v ậ t ....................................................................... 14 2 . 1 . Chùng g i ố n g v i s i n h v ậ t ................■......................................................... 14 2 . 2 . D i ề u k i ệ n v à t h à n h phần môi t r ư ò n g s à n x u ấ t GA.................. 15 2 . 3 . Lên men s ả n x u ấ t GA................................................................................... '.17 2 - 3 . 1 . P h ư ô n g ph áp l ê n men x ố p ....................................................................18 2.3.2.Phưông phấp lên men dịch t h ể ......................................18 I I I . s ử dụng ch ế phẩm GA t r o n g l ê n men e t a n o l tù t ỉn h b ô t . .19 3.1.Ph\lông pháp Amylo.............................................................................20 3 .2 .P h \iô n g pháp M ycom alt................................................................................. 20 3 . 3 . Lên men e t a n o l t r ự c t i ế p t ù b ộ t s ố n g ....................................... 20 - 2 - Phần 1 1 1 . NGUYÊN LlỆU VÀ PHƯONG PHAP.................................. 27 I.V i sinh v ậ t ............................................................................................. 27 I I .H ó a c h ấ t v à t h i ế t b i ................................................................................... 27 2 . 1 . Hóa c h ấ t .................................................................................................................... 27 2 . 2 . T h iế t b ị .......................................................................................................... 28 III. Cấc phUòng pháp phân t í c h .................................................................. 28 3 . 1 . Đ i n g l ư ợ n g đư òn g khủ t h e o phương ph áp m i c r o - B e r t r a n d . 28 3 . 2 . Xác đ i n h hàm l ư ợ n g t i n h b ộ t t r o n g mẫu.......................................... 29 3 .3 .Xác định hiệu suất lên men e ta n o l..........................................29 3 . 4 . Xác đ i n h p r o t e i n t h e o phương pháp L o w ry ..................................... 29 IV .C á c môi tr u ồ n g dùng t r o n g n g h iê n c ú u ...............................................30 4 .1 . Môỉ trưòng Hansen.............................................................................30 4 . 2 . Môi trư ò n g M a r t i n . . . . .........................................................: .................30 4 . 3 . Môi tru ò n g C zapek......................................................................................31 4 . 4 . Môi t r ư ò n g cám t r ấ u s ả n x u ấ t e n z i m ................................................. 31 4 . 5 . Môi t r ư ò n g l ê n men e t a n o l ......................................................................... 31 V .C á c phưdng pháp x á c đ in h h o ạ t độ e n z im .............................................3 1 5 . 1 . Xác đ ịn h h o ạ t - Xem thêm -