Tài liệu Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy cnc sản xuất cốt thép của ống bê tông kích thước lớn

  • Số trang: 133 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 62 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 8489 tài liệu

Mô tả:

Bct VMVDCCN Bé c«ng th−¬ng ViÖn m¸y vµ dông cô c«ng nghiÖp 46 L¸ng h¹ ®èng ®a hµ néi B¸o c¸o tæng kÕt khoa häc vµ kü thuËt ®Ò tµi Nghiªn cøu thiÕt kÕ chÕ t¹o m¸y cnc s¶n xuÊt cèt thÐp cña èng bª t«ng kÝch th−íc lín M∙ sè: kc 05.03/06-10 TS. Hoµng viÖt hång 7506 08/9/2009 Hµ Néi, 07- 2009 Bé c«ng th−¬ng ViÖn m¸y vµ dông cô c«ng nghiÖp 46 L¸ng h¹ ®èng ®a hµ néi B¸o c¸o tæng kÕt khoa häc vµ kü thuËt ®Ò tµi Nghiªn cøu thiÕt kÕ chÕ t¹o m¸y cnc s¶n xuÊt cèt thÐp cña èng bª t«ng kÝch th−íc lín M∙ sè: kc 05.03/06-10 TS. Hoµng viÖt hång Hµ Néi, 07- 2009 PhÇn ®Çu b¸o c¸o 3 Danh s¸ch nh÷ng ng−êi thùc hiÖn Hä vµ tªn Chñ nhiÖm ®Ò tµi TS. Hoµng ViÖt Hång Chøc danh Chñ nhiÖm ®Ò tµi ViÖn IMI Häc vÞ Tham gia vµo môc TS I,II,III TS II,III TS III,VII ThS. c¬ khÝ III, V, VI Ks c¬ khÝ III,V,VIII Ks c¬ khÝ III, II, V, VI Ks c¬ khÝ V, VI Ks c¬ khÝ II, V, VI Ks ®iÖn III, VII Ks ®iÖn II, VII C¸n bé nghiªn cøu PGS.TS. Phan V¨n §ång TS. TrÇn V¨n DËu ThS. NguyÔn Phó TuÊn Ks. TrÇn Kim QuÕ Ks. NguyÔn Th−îng ChÝnh Ks. §Æng V¨n TuÊn Ks. NguyÔn H÷u Tó Ks. NguyÔn TiÕn Hïng Ks. Lª §iÖp Anh §H B¸ch Khoa Hµ Néi ViÖn IMI ViÖn IMI Nghiªn cøu viªn ViÖn IMI Nghiªn cøu viªn ViÖn IMI C«ng ty PTM Nghiªn cøu viªn ViÖn IMI Nghiªn cøu viªn ViÖn IMI Nghiªn cøu viªn ViÖn IMI 4 Tãm t¾t t×nh h×nh thùc hiÖn ®Ò tµi ViÖn m¸y vµ Dông cô C«ng nghiÖp lµ mét doanh nghiÖp khoa häc c«ng nghÖ hµng ®Çu trong c¶ n−íc trong lÜnh vùc nghiªn cøu, thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o c¸c lo¹i m¸y, thiÕt bÞ trong ngµnh c«ng nghiÖp. Trong h¬n 36 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn, ViÖn ®· nghiªn cøu thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o nhiÒu s¶n phÈm c«ng nghÖ cao ®Æc biÖt côm s¶n phÈm c¬ ®iÖn tö trong c«ng nghiÖp ®· Chñ tÞch n−íc ®−îc trao tÆng gi¶i th−ëng Hå ChÝ Minh n¨m 2005. S¶n phÈm m¸y c«ng cô CNC phôc vô cho s¶n xuÊt c«ng nghiÖp lµ mét trong nh÷ng s¶n phÈm truyÒn thèng cña ViÖn IMI trong nhiÒu n¨m qua. ViÖn IMI ®· thùc hiÖn tèt c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu trong lÜnh vùc nµy, cô thÓ: §Ò tµi: Nghiªn cøu thiÕt kÕ chÕ t¹o m¸y tiÖn T20 CNC. Dù ¸n: Hoµn thiÖn c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y phay hiÖn ®¹i, ®iÒu khiÓn CNC ®¹t chÊt l−îng DMU 60T cña h·ng DECKEL MAHO trªn c¬ së hîp t¸c vµ tiÕp nhËn chuyÓn giao c«ng nghÖ cña h·ng DECKEL MAHO §øc. §Ò tµi: HiÖn ®¹i hãa më réng tÝnh n¨ng ®iÒu khiÓn tù ®éng cña m¸y tiÖn T20 CNC. §Ò tµi: Nghiªn cøu thiÕt kÕ chÕ t¹o m¸y tiÖn CNC b¨ng nghiªng cã thay dao tù ®éng. §Ò tµi: Nghiªn cøu thiÕt kÕ chÕ t¹o m¸y c¾t kim lo¹i tÊm b»ng khÝ Gas, Plasma ®iÒu khiÓn CNC víi nhiÒu gam cì. XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thÞ tr−êng, ViÖn IMI ®· triÓn khai nghiªn cøu, thiÕt kÕ, chÕ t¹o c¸c m¸y c«ng cô CNC phôc vô cho ngµnh x©y dùng vµ giao th«ng mang lai hiÖu qu¶ kinh tÕ lín. Mét trong nh÷ng s¶n phÈm ®ã lµ m¸y hµn cèt thÐp cña èng bª t«ng ®−îc ®Ò cËp tíi trong ®Ò tµi nµy. §Ò tµi KC 05.03/06-10 “ Nghiªn cøu thiÕt kÕ, chÕ t¹o m¸y CNC s¶n xuÊt cèt thÐp cña èng bª t«ng kÝch th−íc lín” cã môc tiªu : ChÕ t¹o 01 m¸y CNC s¶n xuÊt cèt thÐp bª t«ng kich th−íc lín phôc vô cho s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng chÊt l−îng cao. Th«ng qua viÖc thùc hiÖn ®Ò tµi, ViÖn IMI cã kh¶ n¨ng lµm chñ vÒ kü thuËt vµ c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y CNC, gãp phÇn x©y dùng lùc l−îng c¸n bé kü thuËt tr×nh ®é cao vµ lµ tiÒn ®Ò ®Ó t¹o ra mét lo¹t c¸c s¶n phÈm míi phôc vô ngµnh x©y dùng. B¸o c¸o tæng kÕt ®−îc chia thµnh c¸c phÇn: PhÇn 1. Lêi më ®Çu PhÇn 2. Néi dung chÝnh: - Ch−¬ng 1: Nghiªn cøu tæng quan vµ kh¶ n¨ng c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y CNC s¶n xuÊt cèt thÐp èng bª t«ng t¹i ViÖt nam. - Ch−¬ng 2: Nghiªn cøu lùa chän cÊu h×nh m¸y CNC s¶n xuÊt cèt thÐp bª t«ng kÝch th−íc lín 5 - Ch−¬ng 3: Nghiªn cøu thiÕt kÕ m¸y CNC s¶n xuÊt cèt thÐp èng bª t«ng kÝch th−íc lín - Ch−¬ng 4: X©y dùng quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o, l¾p r¸p m¸y vµ kiÓm tra - Ch−¬ng 5: §¸nh gi¸ kÕt qu¶, x©y dùng ®Þnh h−íng ph¸t triÓn thÞ tr−êng. PhÇn 3: KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ - PhÇn phô lôc: Tr×nh bµy tÊt c¶ c¸c v¨n b¶n liªn quan, c¸c biªn b¶n kiÓm tra, c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ c¬ khÝ, ®iÖn, c¸c chuyªn ®Ò, c¸c bµi b¸o. B¸o c¸o tæng kÕt ®−îc tr×nh bµy lu«n b¸m s¸t víi thùc tÕ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng viÖc thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o m¸y. Khi thiÕt kÕ c¸c côm chi tiÕt cã ph©n tÝch, cÊt nh¾c kü l−ìng, héi tô ®ñ tÝnh kinh tÕ kü thuËt vµ kh¶ n¨ng c«ng nghÖ. Trong tõng phÇn cña b¸o c¸o ®Òu cã b¶n vÏ, c¸c h×nh ¶nh thùc tÕ minh häa ®−îc tr×nh bµy bæ sung trong phÇn phô lôc 6 Môc lôc Danh s¸ch nh÷ng ng−êi thùc hiÖn…………………………………………………………………4 tãm t¾t thùc hiÖn ®Ò tµi.........................................................................................................................5 Môc lôc............................................................................................................................................................7 B¶ng ký hiÖu ............................................................................................................................................... 11 PhÇn chÝnh b¸o c¸o................................................................................................................................. 13 Lêi më ®Çu................ .................................................................................................................................... 14 Ch−¬ng 1. Nghiªn cøu tæng quan vµ kh¶ n¨ng c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y CNC ……………… s¶n xuÊt cèt thÐp èng bª t«ng t¹i viÖt nam……………………………..16 1.1. T×nh h×nh m¸y CNC s¶n xuÊt cèt thÐp èng bª t«ng trªn thÕ giíi……………...16 1.2. T×nh h×nh m¸y CNC s¶n xuÊt cèt thÐp èng bª t«ng trong n−íc………….…..18 Ch−¬ng 2. Nghiªn cøu lùa chän cÊu h×nh m¸y CNC s¶n xuÊt cèt thÐp èng …………..…… bª t«ng kÝch th−íc Lín…..………………………………...………………………20 2.1. Ph©n tÝch lùa chän cÊu h×nh m¸y…………………………………………………20 2.1.1 ThiÕt bÞ cña h·ng ZUBLIN - MAB.............................................................................20 2.1.2 ThiÕt bÞ cña h·ng MBK -MASCHINENBAU GMBH (CHLB §øc): ..................................21 2.1.2 ThiÕt bÞ cña h·ng KYUNGNAM MACHINE cña Hµn Quèc………… ..................21 2.2 Lùa chän m¸y mÉu………………………………………………………………...22 2.3 C¸c th«ng sè lùa chän cho m¸y thiÕt kÕ…………………………………………24 Ch−¬ng 3. Nghiªn cøu thiÕt kÕ m¸y CNC s¶n xuÊt cèt thÐp èng bª t«ng ……………… kÝch th−íc lín……………….………...……………………………………………….25 3.1 C¸c c¬ së cho tÝnh to¸n thiÕt kÕ m¸y CNC………………………………………25 3.1.1. Yªu cÇu kü thuËt cña s¶n phÈm ..............................................................................25 3.1.2. C«ng nghÖ hµn tiÕp xóc. .........................................................................................26 3.1.2.1. Tæng quan vÒ hµn tiÕp xóc .....................................................................................26 3.1.2.2. Mét sè l−u ý khi øng dông c«ng nghÖ hµn tiÕp xóc trong m¸y CNC s¶n xuÊt cèt thÐp ......................................…………………………………………………27 3.2 TÝnh to¸n thiÕt kÕ m¸y CNC s¶n xuÊt cèt thÐp.………………………………28 3.2.1 TÝnh to¸n thiÕt kÕ phÇn c¬ khÝ ................................................................................29 7 3.2.1.1. TÝnh to¸n c«ng suÊt ®éng c¬ trôc chÝnh. ...............................................................29 3.2.1.2 TÝnh to¸n c«ng suÊt ®éng c¬ trôc X. ......................................................................34 3.2.1.3 TÝnh trôc vÝt me trôc X. ...........................................................................................36 3.2.1.4 TÝnh c«ng suÊt ®éng c¬ xe hµn. ..............................................................................36 3.2.1.5 TÝnh c«ng suÊt trôc Z. ..............................................................................................39 3.2.1.6 TÝnh gãc xo¾n cña trôc vu«ng. ...............................................................................42 3.2.1.7 ThiÕt kÕ ®iÖn cùc hµn ...............................................................................................43 3.2.2 ThiÕt kÕ hÖ thèng khÝ nÐn........................................................................................46 3.2.2.1 S¬ ®å nguyªn lý cña hÖ thèng khÝ nÐn. ..................................................................46 3.2.2.2 Chøc n¨ng. ................................................................................................................46 3.2.2.3 M« t¶ ho¹t ®éng cña hÖ thèng khÝ nÐn. .................................................................46 3.2.3. HÖ thèng ®iÒu khiÓn CNC vµ ®iÒu khiÓn hµn. ......................................................48 3.2.3.1 HÖ thèng ®iÒu khiÓn CNC .......................................................................................48 3.2.3.2 Bé ®iÒu khiÓn dßng hµn ...........................................................................................51 3.2.3.3 Chèng nhiÔu. .............................................................................................................54 3.2.3.4 TÝch hîp c¸c yÕu tè c«ng nghÖ. ..............................................................................56 3.2.3.5 §iÒu chØnh thêi gian hµn. ........................................................................................56 3.2.3.6 TÝch hîp gi÷a c«ng nghÖ hµn vµ c«ng nghÖ CNC. ...............................................60 Ch−¬ng 4. X©y dùng quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o, l¾p r¸p m¸y vµ kiÓm tra...61 4.1. Quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o mét sè chi tiÕt ®iÓn h×nh……………………….61 4.1.1 Quy tr×nh chÕ t¹o vµnh. ...........................................................................................61 4.1.1.1 Chi tiÕt vµnh. .............................................................................................................62 4.1.1.2 Moay¬. .......................................................................................................................63 4.1.1.3 Nan hoa. ....................................................................................................................66 4.1.1.4 GhÐp nan. ..................................................................................................................66 4.1.1.5 TiÖn tinh. ...................................................................................................................68 4.1.2 Qui tr×nh chÕ t¹o b¨ng. ............................................................................................69 4.1.2.1. VÞ trÝ lµm viÖc vµ yªu cÇu kÜ thuËt. ........................................................................69 4.1.2.2 T¹o ph«i.....................................................................................................................70 8 4.1.2.3 ChuÈn ®Þnh vÞ phay mÆt chuÈn. ..............................................................................71 4.1.3. Qui tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng hép tr−ît. ...............................................................73 4.1.3.1 TÝnh n¨ng lµm viÖc vµ yªu cÇu kü thuËt. ...............................................................73 4.1.3.2 Qui tr×nh chÕ t¹o. ......................................................................................................73 4.1.4 Qui tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng c¬ cÊu kÑp nan däc. ..............................................74 4.1.4.1. TÝnh n¨ng lµm viÖc vµ yªu cÇu kü thuËt. ................................................................74 4.1.4.2 Qui tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o. ...................................................................................75 4.1.5. Qui tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng cam tiÕp ®iÖn. ........................................................76 4.1.5.1 VÞ trÝ lµm vÞªc vµ yªu cÇu kü thuËt. .......................................................................76 4.1.5.2 T¹o ph«i.....................................................................................................................77 4.2 Quy tr×nh l¾p r¸p ....................................................................................................... 81 4.2.1 Yªu cÇu quy tr×nh l¾p r¸p. .......................................................................................81 4.2.2 L¾p r¸p b¨ng m¸y, khung cæng trµo. .....................................................................81 4.2.2.1 ChuÈn bÞ nÒn mãng. .................................................................................................81 4.2.2.2 L¾p r¸p bÖ m¸y. ........................................................................................................81 4.2.2.3 L¾p r¸p b¨ng m¸y.....................................................................................................81 4.2.2.4 L¾p r¸p xe trôc Z . ....................................................................................................82 4.2.2.5 Gèi, vµnh ®éng. ........................................................................................................83 4.2.2.6 Khung m¸y................................................................................................................83 4.2.2.7 L¾p r¸p côm trôc X. .................................................................................................85 4.2.2.8 L¾p côm chia xÝch. ...................................................................................................87 4.2.2.9 Côm xe hµn. ..............................................................................................................88 4.2.2.10 L¾p gi¸ ®ì ®iÖn cùc. .................................................................................................90 4.2.2.11 L¾p kÑp nan däc. ......................................................................................................91 4.2.2.12 Bé trôc vu«ng............................................................................................................91 4.2.2.13 L¾p r¸p c¸c phÇn kh¸c. ............................................................................................92 4.3 Quy tr×nh kiÓm tra ..................................................................................................... 94 4.3.1 KiÓm tra th«ng sè ho¹t ®éng cña m¸y. ..................................................................94 4. 3.2 KiÓm tra ®é chÝnh x¸c cña m¸y. .............................................................................94 9 4.3.2.1 KiÓm tra ®é song song, ®é ph¼ng cña b¨ng m¸y xe Z.........................................95 4.3.2.2 KiÓm tra ®é song song, ®é ph¼ng cña b¨ng m¸y xe hµn. ....................................95 4.3.2.3 KiÓm tra ®é ph¼ng cña hai gèi ®ì con l¨n vµnh chñ ®éng. .................................95 4.3.2.4 KiÓm tra ®é ®¶o mÆt ®Çu cña c¸c vµnh..................................................................96 4.3.2.5 KiÓm tra ®é ®¶o mÆt h−íng t©m cña c¸c vµnh. ....................................................97 4.3.2.6 KiÓm tra ®é song song cña trôc truyÒn víi b¨ng m¸y. ........................................98 4.3.2.7 KiÓm tra ®é ®ång t©m cña hai vµnh. ......................................................................99 4.3.2.8 KiÓm tra ®é ®ång t©m cña hÖ thèng dÉn vµ kÑp nan. ...........................................99 4.3.2.9 KiÓm tra ®é ®ång t©m gi÷a hai vµnh vµ trôc ®Èy: ..............................................100 4.3.3 KiÓm tra ho¹t ®éng c¸c c¬ cÊu cña m¸y..............................................................101 4.3.4 KiÓm tra ch¹y thö ch−¬ng tr×nh. ...........................................................................101 4.3.5 KiÓm tra s¶n phÈm .................................................................................................102 Ch−¬ng 5. §¸nh gi¸ kÕt qu¶, x©y dùng ®Þnh h−íng ph¸t triÓn thÞ tr−êng…...103 5.1 §¸nh gi¸ kÕt qu¶………………………………………………………………….103 5.2 X©y dùng ®Þnh h−íng ph¸t triÓn thÞ tr−ên…………………………………...103 5.2.1 §¸nh gi¸ vÒ thÞ tr−êng ...........................................................................................103 5.2.2 §¸nh gi¸ vÒ kinh tÕ ............................................................................................…104 5.2.3 X©y dùng ®Þnh h−íng ph¸t triÓn. ..........................................................................104 KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ...……………..……………………..……........................105 KÕt luËn......................................................................................................106 KiÕn nghÞ…………………………………,,,………………………..…………………..107 Lêi c¶m ¬n…..……………………………………………………..…………………..108 Tµi liÖu tham kh¶o.…..………………………………………..…………………..109 Phô lôc………………………..…………………………………..……………………110 10 B¶ng ký hiÖu b – BÒ réng vµnh mm Dc - §−êng kÝnh chia mm Dl - §−êng kÝnh l¨n mm Dr - §−êng kÝnh r·nh mm Dt - §−êng kÝnh trong mm d - §−êng kÝnh d©y thÐp mm d2 - §−êng kÝnh trôc vÝt me mm e – HÖ sè ma s¸t l¨n G –Träng l−îng xe N g – Gia tèc r¬i tù do m/s2 H – ChiÒu dµi ®ai èc mm h – ChiÒu cao lµm viÖc cña ren mm F0 – Lùc uèn nan däc khi loe N F1 – Lùc ®Ì ®iÖn cùc 1 N F2 – Lùc ®Ì ®iÖn cùc 2 N Fmasat – Lùc ma s¸t cña hép tr−ît nan N F – Lùc kÐo loe nan tr−ît N Fa – Lùc däc trôc N fc – HÖ sè ma s¸t æ l¨n p – B−íc ren mm [p] – øng suÊt cho phÐp MPa J1, J2, J3 – M«men qu¸n tÝnh kg.m2 MG – M«men qu¸n tÝnh Nm MP – M«men t¶i träng Nm MF – M«men ®éng c¬, trôc truyÒn Nm m – Khèi l−îng xe hµn kg n – Sè vßng quay cña vµnh v/ph N1 – C«ng suÊt quay vµnh W N®c – C«ng suÊt ®éng c¬ N – C«ng suÊt cÇn loe nan Q – L−îng nhiÖt sinh ra W W J 11 Q – T¶i träng xe N I – C−êng ®é dßng ®iÖn A R – Lµ ®iÖn trë cña ®iÓm lµm viÖc Ω r – B¸n kÝnh uèn t – Thêi gian dßng ®iÖn ch¹y qua s thµn – Thêi gian hµn s Z – Sè m¾t xÝch η - HÖ sè hiÖu suÊt σk – øng suÊt ch¶y cña vËt liÖu MPa χ - HÖ sè an toµn 12 PhÇn chÝnh b¸o c¸o 13 Lêi më ®Çu §Ò tµi KC 05.03/06-10 “ Nghiªn cøu thiÕt kÕ, chÕ t¹o m¸y CNC s¶n xuÊt cèt thÐp cña èng bª t«ng kÝch th−íc lín” cã môc tiªu lµ : ChÕ t¹o 01 m¸y CNC s¶n xuÊt cèt thÐp bª t«ng kÝch th−íc lín phôc vô cho s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng chÊt l−îng cao. Th«ng qua viÖc thùc hiÖn ®Ò tµi, ViÖn IMI cã kh¶ n¨ng lµm chñ vÒ kü thuËt vµ c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y CNC, gãp phÇn x©y dùng lùc l−îng c¸n bé kü thuËt tr×nh ®é cao vµ lµ tiÒn ®Ò ®Ó t¹o ra mét lo¹t c¸c s¶n phÈm míi phôc vô ngµnh x©y dùng. §Ò tµi thuéc ch−¬ng tr×nh khoa häc c«ng nghÖ träng ®iÓm cÊp nhµ n−íc KC05, kinh phÝ sö dông nguån vèn ng©n s¸ch Nhµ n−íc vµ nguån vèn ®èi øng tõ ®¬n vÞ thùc hiÖn ®Ò tµi lµ ViÖn IMI. C¸c th«ng tin chÝnh liªn quan ®Õn ®Ò tµi nh− sau: 1. Tªn ®Ò tµi. Nghiªn cøu thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o m¸y cnc s¶n xuÊt cèt thÐp cña èng bª t«ng kÝch th−íc lín. 2. M· sè: KC 05.03/06 – 10 3. Thêi gian thùc hiÖn: Tõ th¸ng 4/2007 ®Õn 4/2009 4. CÊp qu¶n lý. , CS , TØnh NN , Bé 5. Kinh phÝ. Tæng sè: 2323 triÖu ®ång Trong ®ã tõ ng©n s¸ch SNKH: 2126 triÖu ®ång 6. Thuéc ch−¬ng tr×nh: Nghiªn cøu,ph¸t triÓn vµ øng dông c«ng nghÖ c¬ khÝ chÕ t¹o 7. Chñ nhiÖm ®Ò tµi. Hä vµ tªn: Hoµng ViÖt Hång Häc hµm/ häc vÞ: TiÕn sü kü thuËt Chøc danh khoa häc §iÖn tho¹i: 043 8351010 (CQ)/ 043 7841076 (NR) Fax: 3 8344975 Mobile: 0913236527 E mail:hongimi@vnn.vn §Þa chØ c¬ quan: 46 L¸ng H¹ - §èng §a -Hµ Néi §Þa chØ nhµ riªng: Sè nhµ 55 ng¸ch 55/24 Hoµng Hoa Th¸m, Ph−êng Ngäc Hµ, QuËn Ba §×nh, Thµnh phè Hµ Néi 8. C¬ quan chñ tr× ®Ò tµi. Tªn tæ chøc KH&CN: ViÖn m¸y vµ Dông cô C«ng nghiÖp §iÖn tho¹i :38 351009/ 38 351010 Fax: 38344975 E mail: imi@hn.vnn.vn §Þa chØ : 46 L¸ng H¹ - §èng §a -Hµ Néi C¨n cø theo hîp ®ång sè 03/2006/H§ - §TCT - KC.05/06 -10 gi÷a bªn A lµ V¨n phßng c¸c ch−¬ng tr×nh, Ban chñ nhiÖm Ch−¬ng tr×nh KC.05/06 - 10 vµ bªn B lµ ViÖn M¸y vµ Dông cô C«ng nghiÖp, c¸c s¶n phÈm khoa häc c«ng nghÖ ®−îc hoµn thµnh bao gåm: 14 1. ThiÕt bÞ m¸y mãc: Hoµn thµnh thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o 01 m¸y CNC hµn cèt thÐp cña èng bª t«ng kÝch th−íc lín cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau: C«ng suÊt nguån hµn kVA 120 Tèc ®é quÊn nan vßng v/ph 5-25 mm 2700 ChiÒu dµi cèt thÐp lín nhÊt cã thÓ gia c«ng ®−îc mm 4500 C«ng suÊt ®éng c¬ trôc chÝnh kW 11 B−íc xo¾n cña nan vßng mm tïy chän Sè nan däc nan 12 – 24 §−êng kÝnh thÐp nan däc (cã loe) mm φ5 ÷ φ8 §−êng kÝnh thÐp nan däc (kh«ng loe) mm φ5 ÷ φ10 §−êng kÝnh thÐp nan vßng mm φ5 ÷ φ10 Cèt thÐp èng bª t«ng ®−êng kÝnh φ2700 c¸i Theo thiÕt kÕ 03 Cèt thÐp èng bª t«ng ®−êng kÝnh φ1000 c¸i Theo thiÕt kÕ 05 §−êng kÝnh cèt thÐp lín nhÊt cã thÓ gia c«ng ®−îc 2. Tµi liÖu: - Hoµn thµnh ®Çy ®ñ toµn bé c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ kü thuËt vµ chi tiÕt. - Bé b¶n vÏ vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o c¸c côm chi tiÕt ®iÓn h×nh vµ chi tiÕt cì lín. - Quy tr×nh c«ng nghÖ l¾p r¸p c¸c côm chi tiÕt vµ quy tr×nh l¾p r¸p tæng thÓ. Ch−¬ng tr×nh cµi ®Æt vµ ®iÒu khiÓn CNC, ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn phèi hîp c¸c chøc n¨ng m¸y Lý lÞch m¸y, h−íng dÉn sö dông m¸y, h−íng dÉn lËp tr×nh CAD/CAM. cã tÝnh c«ng nghÖ tiªn tiÕn, kÓ c¶ m¸y c«ng cô CNC B¸o c¸o ®Þnh kú, b¸o c¸o tãm t¾t, b¸o c¸o tæng kÕt ®Ò tµi. - Nhãm ®Ò tµi lu«n mong cã ý kiÕn ®ãng gãp cña Ban Chñ nhiÖm ch−¬ng tr×nh, c¸c nhµ khoa häc, c¸c nhµ qu¶n lý, c¸c b¹n ®ång nghiÖp sau khi ®äc b¶n tæng kÕt nµy. 15 Ch−¬ng 1. nghiªn cøu tæng quan vµ kh¶ n¨ng c«ng nghÖ chÕ t¹o m¸y CNC s¶n xuÊt cèt thÐp èng bª t«ng t¹i viÖt nam. 1.1. T×nh h×nh M¸y CNC s¶n xuÊt cèt thÐp èng bª t«ng trªn thÕ giíi. HiÖn nay trªn thÕ giíi lÜnh vùc tù ®éng hãa trong x©y dùng ®· vµ ®ang ph¸t triÓn m¹nh ®¸p øng ngµy cµng cao vÒ chÊt l−îng cÊu kiÖn x©y dùng vµ phï hîp víi nhiÒu c«ng nghÖ thi c«ng tiªn tiÕn. Trong lÜnh vùc s¶n xuÊt c¸c cÊu kiÖn bª t«ng, tÊt c¶ c¸c kh©u tõ trén bª t«ng, gia c«ng cèt thÐp, gia c«ng c¸c cÊu kiÖn, lÊy s¶n phÈm, ghÐp nèi, söa ch÷a c¸c cÊu kiÖn bª t«ng ®Òu ®· ®−îc tù ®éng hãa. NhiÒu h·ng trªn thÕ giíi ®· chÕ t¹o thµnh c«ng m¸y c«ng cô ®iÒu khiÓn CNC s¶n xuÊt cèt thÐp trªn cë së sö dông ph−¬ng ph¸p hµn tiÕp xóc s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng: èng bª t«ng, tÊm bª t«ng ®óc s½n, ®¹t n¨ng suÊt cao, chÊt l−îng tèt, ®−îc øng dông réng r·i: H×nh 1: ChuyÓn cèt thÐp tíi d©y chuyÒn ®óc cèng H×nh 2: KiÓm tra s¶n phÈm xuÊt x−ëng tù ®éng H×nh 3: Gia c«ng mÆt ®Çu, v¸t mÐp cèng H×nh 4: Trung t©m gia c«ng CNC Mét sè h·ng næi tiÕng trªn thÕ giíi ®· s¶n xuÊt c¸c m¸y CNC s¶n xuÊt èng bª t«ng kÝch th−íc lín nh−: MBK MASCHINENBAU GMBH (CHLB §øc), KYUNGNAM MACHINE (Hµn Quèc), ZUBLIN-MAB(CHLB §øc). 16 H×nh 5: ThiÕt bÞ hµn l−íi thÐp d¹ng èng trßn. H×nh 6: ThiÕt bÞ hµn l−íi thÐp d¹ng èng hép vu«ng. Dï kh¸c nhau vÒ c¸c c¬ cÊu c¬ khÝ song c¸c thiÕt bÞ nãi trªn ®Òu cã chung mét nguyªn t¾c: nan däc ®−îc s¾p xÕp theo h×nh d¹ng l−íi thÐp (d¹ng èng hép, trßn hay elÝp) vµ ®−îc dÞch chuyÓn däc ®Ó t¹o nªn b−íc xo¾n, nan vßng quÊn quanh c¸c nan däc; t¹i c¸c ®iÓm giao nhau gi÷a nan däc vµ nan vßng (c¸c nót) ®−îc hµn b»ng ph−¬ng ph¸p hµn ®iÖn trë tiÕp xóc. C¸c thiÕt bÞ trªn cho c¸c −u ®iÓm rÊt lín: + N¨ng suÊt t¨ng nhiÒu lÇn so víi hµn thñ c«ng(3-7phót/s¶n phÈm), tèn Ýt nh©n c«ng (chØ cÇn 1,2 c«ng nh©n vËn hµnh thiÕt bÞ). + ChÊt l−îng cèt thÐp tèt, phï hîp víi c¸c c«ng nghÖ ®óc èng bª t«ng hiÖn ®¹i kiÓu rung Ðp. Liªn kÕt t¹i c¸c ®iÓm nót (giao ®iÓm cña nan däc vµ nan vßng) lµ c¸c mèi hµn, cèt thÐp cøng v÷ng, ®¶m b¶o theo tÝnh to¸n thiÕt kÕ cÊu kiÖn bª t«ng. + C¸c th«ng sè cña cèt thÐp ®−îc ®Æt th«ng qua c¸c ch−¬ng tr×nh ®· cµi ®Æt s½n. 17 + C¸c d÷ liÖu c«ng nghÖ hµn, tèc ®é vµ c¸c kÝch th−íc ®−îc l−u gi÷ trong tõng ch−¬ng tr×nh riªng cho tõng lo¹i cèt thÐp vµ ®−îc kÝch ho¹t ngay khi gäi ch−¬ng tr×nh. + Thay ®æi c¸c chñng lo¹i cèt thÐp kh¸c nhau ®¬n gi¶n, nhanh chãng chØ th«ng qua ®éng t¸c gäi ch−¬ng tr×nh. + §−êng kÝnh cèt thÐp, chiÒu dµi cèt thÐp, b−íc nan vßng ®−îc kiÓm so¸t bëi c¸c bé ®iÒu khiÓn logic lËp tr×nh (PLC) hoÆc c¸c bé ®iÒu khiÓn sè cã sù trî gióp cña m¸y tÝnh (CNC)- c«ng nghÖ ®iÒu khiÓn hiÖn ®¹i nhÊt hiÖn nay. + Kh«ng tèn thÐp do m¸y tù ®éng cÊp thÐp tõ thÐp cuén; kh«ng tèn d©y buéc. + Tr¸nh ®−îc hiÖn t−îng tiªu cùc nh− rót bít cèt thÐp. 1.2. T×nh h×nh m¸y CNC s¶n xuÊt cèt thÐp èng bª t«ng trong n−íc. ë ViÖt Nam hiÖn t¹i viÖc s¶n xuÊt bª t«ng còng ®· ®−îc hiÖn ®¹i hãa nhiÒu kh©u nh−: trén bª t«ng, ®óc bª t«ng... nh−ng cßn nhiÒu kh©u trong s¶n xuÊt ph¶i lµm thñ c«ng, ®iÓn h×nh lµ kh©u chÕ t¹o cèt thÐp hiÖn hoµn toµn cßn ph¶i s¶n xuÊt thñ c«ng. ViÖc chÕ t¹o cèt thÐp cho c¸c cÊu kiÖn bª t«ng b»ng ph−¬ng ph¸p thñ c«ng cã rÊt nhiÒu nh−îc ®iÓm : N¨ng suÊt rÊt thÊp, tèn nhiÒu nh©n c«ng do cã nhiÒu nguyªn c«ng nh−: n¾n thÐp, c¾t thÐp, uèn theo h×nh d¹ng, kÝch th−íc, ®Õm sè vßng nan vßng, ng−êi lao ®éng lµm viÖc rÊt cùc nhäc, chÊt l−îng cèt thÐp kh«ng ®¶m b¶o, kÝch th−íc cña c¸c èng l−íi thÐp hoµn toµn phô thuéc vµo chñ quan cña ng−êi c«ng nh©n. Liªn kÕt t¹i c¸c ®iÓm nót trªn l−íi thÐp lµ c¸c d©y buéc b»ng tay nªn kh«ng chÆt, l−íi thÐp kh«ng cã h×nh d¹ng nhÊt ®Þnh, xéc xÖch, thËm chÝ c¸c nan cã thÓ bÞ dån vµo mét chç trong qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng. §Ó n©ng cao s¶n l−îng cÊu kiÖn bª t«ng, nhiÒu nhµ m¸y bª t«ng ®óc s½n ®· cè g¾ng tËp trung vèn mua s¾m c¸c thiÕt bÞ ®Ó ®æi míi c«ng nghÖ, chuyÓn dÇn tõ s¶n xuÊt cèng bª t«ng theo ph−¬ng ph¸p cæ ®iÓn - ®óc ly t©m sang c«ng nghÖ Rung - Ðp ®iÒu khiÓn tù ®éng víi n¨ng suÊt rÊt cao (3-5 phót/èng cèng). C«ng nghÖ míi nµy còng ®ßi hái c¸c kÝch th−íc cña cèt thÐp ph¶i chÝnh x¸c, viÖc chÕ t¹o cèt thÐp b»ng thñ c«ng kh«ng ®¸p øng ®−îc c¶ vÒ n¨ng suÊt còng nh− chÊt l−îng. 18 H×nh7: Gia c«ng cèt thÐp b»ng ph−¬ng ph¸p thñ c«ng. ThÞ tr−êng cÊu kiÖn bª t«ng chÊt l−îng cao trong x©y dùng ngµy cµng ®ßi hái vÒ n¨ng suÊt vµ chÊt l−îng nªn nhu cÇu cÇn hiÖn ®¹i hãa d©y chuyÒn gia c«ng cèt thÐp, n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l−îng s¶n phÈm cña d©y chuyÒn cµng trë nªn cÊp b¸ch. 1.3. Kh¶ n¨ng chÕ t¹o m¸y CNC s¶n xuÊt cèt thÐp cña èng bª t«ng ë ViÖt nam XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thÞ tr−êng, ViÖn IMI víi kinh nghiÖm nhiÒu n¨m trong viÖc s¶n xuÊt m¸y c«ng cô CNC ®· b¾t tay vµo nghiªn cøu, thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o cung cÊp cho c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt cÇu kiÖn bª t«ng c¸c m¸y CNC s¶n xuÊt cèt thÐp èng bª t«ng kÝch th−íc ®−êng kÝnh ®Õn 1500mm. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ban ®Çu ViÖn IMI cßn ph¶i tiÕp tôc gi¶i quyÕt mét sè tån t¹i vÒ kü thuËt nh−: truyÒn ®éng ®ång tèc gi÷a hai vµnh l¨n, n¨ng suÊt gia c«ng, vÊn ®Ò ®iÒu chØnh dßng ®iÖn hµn, c¸c c¬ cÊu tiÕp ®iÖn vµ lµm m¸t cho c¸c ®iÖn cùc quay. ViÖc chñ ®éng s¶n xuÊt thiÕt bÞ trong n−íc thay cho hµng nhËp ngo¹i ®· gãp phÇn gi¶m chi phÝ ®Çu t−, n©ng cao hiÖu qu¶ cña s¶n xuÊt. ThiÕt bÞ do ViÖn IMI s¶n xuÊt cã chÊt l−îng t−¬ng ®−¬ng víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i cña ch©u ¢u nhøng gi¸ thµnh chØ b»ng 40-60%. C¸c b−íc ®i cña ViÖn IMI: - TiÕp cËn c¸c c¬ së s¶n xuÊt èng cèng bª t«ng, t×m hiÓu c«ng nghÖ s¶n xuÊt èng cèng bª t«ng hiÖn t¹i trong n−íc, t×m hiÓu nhu cÇu, mong muèn cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt trong n−íc - Nghiªn cøu t×m hiÓu c¸c kÕt cÊu, nguyªn lý ho¹t ®éng cña c¸c thiÕt bÞ, so s¸nh ¸p dông vµ chän ra mét kÕt cÊu thÝch hîp nhÊt víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt trong n−íc. - Hîp t¸c quèc tÕ, häc tËp, tiÕp nhËn chuyÓn giao c«ng nghÖ tõ c¸c n−íc cã tr×nh ®é kü thuËt cao trong viÖc nghiªn cøu, thiÕt kÕ chÕ t¹o m¸y hµn cèt thÐp trªn thÕ giíi nh− MBK MASCHINENBAU GMBH (CHLB §øc). 19 Ch−¬ng 2. nghiªn cøu lùa chän cÊu h×nh m¸y CNC s¶n xuÊt cèt thÐp bª t«ng kÝch th−íc lín 2.1 Ph©n tÝch lùa chän cÊu h×nh m¸y 2.1.1 ThiÕt bÞ cña h·ng ZUBLIN - MAB. - Nguyªn lý ho¹t ®éng: nan däc chØ thùc hiÖn chuyÓn ®éng däc t¹o nªn b−íc xo¾n, nan vßng thùc hiÖn chuyÓn ®éng vßng quÊn quanh c¸c nan däc. - −u ®iÓm: + C¸c cèt thÐp ®−îc gia c«ng tõ c¸c cuén thÐp tiªu chuÈn, kh«ng cÇn chuÈn bÞ nan däc (n¾n th¼ng vµ c¾t theo kÝch th−íc). + Cèt thÐp cèng ®−îc gia c«ng liªn tôc, kh«ng cã thêi gian dõng sau mçi s¶n phÈm (c¸c cèt thÐp sÏ ®−îc c¾t rêi sau), kh«ng ph¶i luån nan däc. Cã thÓ gia c«ng ®−îc cèt thÐp cã chiÒu dµi bÊt kú. H×nh 8: M¸y hµn cèt thÐp d¹ng èng kiÓu liªn tôc. - Nh−îc ®iÓm: + ThiÕt bÞ rÊt cång kÒnh, ®Ó gia c«ng ®−îc cèt thÐp cèng cã ®−êng kÝnh 1900mm th× ®−êng kÝnh quay tèi thiÓu còng cÇn 6000 mm. + Toµn bé cuén thÐp lµm nan vßng ph¶i quay xung quanh c¸c nan däc ®Ó quÊn nan vßng xung quanh nªn ®ßi hái thiÕt bÞ ph¶i rÊt cøng v÷ng. 20
- Xem thêm -