Tài liệu Nghiên cứu thiết kế chế tạo một số dụng cụ cứu sự cố cho công nghệ khoan mẫu luồn

  • Số trang: 72 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 8489 tài liệu

Mô tả:

Bé c«ng th−¬ng C«ng ty cæ phÇn khoan vµ dÞch vô kü thuËt khai th¸c má B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò tµi: nghiªn cøu thiÕt kÕ chÕ t¹o mét sè dông cô cøu sù cè cho c«ng nghÖ khoan mÉu luån 8420 Hµ Néi 12 - 2010 1 Bé c«ng th−¬ng C«ng ty cæ phÇn khoan vµ dÞch vô kü thuËt khai th¸c má B¸o c¸o tæng kÕt ®Ò tµi: nghiªn cøu thiÕt kÕ chÕ t¹o mét sè dông cô cøu sù cè cho c«ng nghÖ khoan mÉu luån C¬ quan chñ tr× c¬ quan qu¶n lý ®Ò tµi Chñ nhiÖm ®Ò tµi KS Ph¹m V¨n Nh©m Hµ Néi 12 - 2010 2 Môc lôc Më ®Çu 1 PhÇn I: Môc tiªu nhiÖm vô vµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 1 - §Æc ®iÓm vµ tÝnh −u viÖt cña c«ng nghÖ khoan mÉu luån 2 2- Môc tiªu vµ nhiÖm vô 3 3- Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 4 PhÇn II: KÕt qu¶ nghiªn cøu vµ c«ng nghÖ chÕ t¹o 1- KÕt qu¶ nghiªn cøu 5 2- C«ng nghÖ chÕ t¹o 11 PhÇn III: Tæ chøc thùc hiÖn 1- Néi dung vµ thêi gian thùc hiÖn 29 2- S¶n phÈm chÕ t¹o vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ 30 PhÇn IV: H−íng dÉn sö dông c¸c dông cô 32 TËp b¶n vÏ chÕ t¹o 34 Biªn b¶n nghiÖm thu thö nghiÖm t¹i c«ng tr×nh 36 Biªn b¶n nghiÖm thu ®Ò tµi cÊp c¬ së 40 C¸c v¨n b¶n ph¸p lý 3 Më ®Çu C«ng t¸c khoan th¨m dß kho¸ng s¶n ngµy cµng gia t¨ng, chiÒu s©u th¨m dß ngµy cµng lín. Møc ®é phøc t¹p cña ®Þa chÊt ngµy cµng cao, nhÊt lµ c«ng t¸c khoan th¨m dß than d−íi s©u ( tõ 700 m ®Õn 1200 m ) ®Æc ®iÓm ®Þa chÊt lµ trÇm tÝch kh«ng æn ®Þnh. Do nh÷ng phøc t¹p cña ®Þa chÊt nh− vËy, nhiÒu tr−êng hîp ®· v−ît qu¸ kh¶ n¨ng kiÓm so¸t cña mét ng−êi thî khoan b×nh th−êng dÉn ®Õn sù cè lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái, ë ViÖt Nam c¸c dông cô cøu sù cè nh− ta r« ®ang sö dông chñ yÕu theo tiªu chuÈn cña Liªn X« cò vµ Trung Quèc, ®−êng kÝnh ngoµi cña dông cô lín b»ng ®−êng kÝnh ngoµi cña cÇn èng dÉn ®Õn ph¸ háng bé cÇn khoan trong qu¸ tr×nh cøu. Víi c«ng nghÖ khoan mÉu luån th× gi¸ trÞ cña bé cÇn èng rÊt lín, viÖc ph¸ háng bé cÇn khoan g©y tæn thÊt kinh tÕ nghiªm träng. ViÖc cã nh÷ng bé dông cô cøu sù cè phï hîp, Ýt tæn thÊt nhÊt lµ ®iÒu cÇn thiÕt. Víi c¸c n−íc cã nÒn c«ng nghiÖp ph¸t triÓn trªn thÕ giíi nh−: Cana®a. Australia, NhËt b¶n…®· cã c¸c dông cô cøu sù cè nh− ta r«, dao c¾t cÇn phï hîp víi c¸c lo¹i cÇn èng khoan riªng biÖt nh− BQ – NQ - HQ – PQ. Tuy nhiªn ngay c¶ c¸c n−íc trªn còng ch−a ®¸p øng ®ñ yªu cÇu vÒ chñng lo¹i víi nhu cÇu cña c«ng t¸c cøu sù cè nh− hiÖn nay. HiÖn nay ch−a cã c¸c bé ta r« tr¸i th¸o c¸c bé cÇn…Ngoµi ra c¸c dông cô cøu sù cè trªn nhËp vµo ViÖt Nam víi gi¸ thµnh rÊt cao nªn trong giai ®o¹n nµy kh«ng phï hîp víi gi¸ thµnh khoan trong n−íc. Qua tham kh¶o mét sè dông cô cøu sù cè cña NhËt, Australia chóng t«i thÊy tÝnh −u viÖt cña c¸c dông cô nµy lµ: C¸c ta r« cã ®−êng kÝnh rÊt phï hîp víi cÇn èng khoan chØ b¾t vµo ®−êng kÝnh trong cña èng mµ kh«ng g©y h− háng ren cÇn. Bé dông cô c¾t cÇn khoan sö dông ¸p lùc cña b¬m ®Ó hiÖu chØnh ®é më cña dao c¾t nªn cã thÓ ®−a bé dao xuèng tíi vÞ trÝ cÇn c¾t míi tiÕn hµnh c¾t. Trong qu¸ tr×nh c¾t cã thÓ biÕt ®−îc kh¶ n¨ng c¾t th«ng qua chØ sè b¸o cña ®ång hå b¬m. 4 §©y lµ nh÷ng c¬ së vµ ®−îc sù t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì kinh phÝ cña Bé C«ng th−¬ng C«ng ty cæ phÇn Khoan vµ DÞch vô kü thuËt khai th¸c má ®· triÓn khai nghiªn cøu vµ gia c«ng thµnh c«ng c¸c dông cô cøu sù cè trong khoan mÉu luån. PhÇn I Môc tiªu nhiÖm vô vµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu I- §Æc ®iÓm vµ tÝnh −u viÖt cña c«ng nghÖ khoan èng mÊu luån §Æc ®iÓm khoan èng mÉu luån kh¸c c¸c ph−¬ng ph¸p khoan kh¸c lµ khoan kim c−¬ng tèc ®é lín: - Cét cÇn khoan nèi trùc tiÕp cÇn víi cÇn, t¹o cét cÇn ph¼ng c¶ bÒ mÆt trong vµ mÆt ngoµi. - Bé èng lÊy mÉu gåm hai èng: èng ngoµi l¾p trùc tiÕp víi mòi khoan, ®ång thêi tiÕp nhËn ¸p lùc chiÒu trôc vµ tèc ®é vßng quay truyÒn cho mòi khoan ph¸ ®¸; èng trong ®øng yªn ®ãn mÉu. - KÐo èng chøa mÉu luån bªn trong cét cÇn khoan b»ng b»ng c¸p vµ hÖ thèng thiÕt bÞ, dông cô chuyªn dông . So víi ph−¬ng ph¸p khoan kim c−¬ng vµ c¸c ph−¬ng ph¸p khoan truyÒn thèng kh¸c, c«ng nghÖ khoan èng mÉu luån cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: 1. Nhê kÐo bé èng trong chøa mÉu b»ng c¸p, cho nªn cã thÓ khoan liªn tôc cho ®Õn khi mßn háng mòi khoan míi kÐo toµn bé cét cÇn khoan lªn mÆt ®Êt ®Ó thay mòi khoan. §©y lµ ®Æc ®iÓm c¬ b¶n kh¸c c¸c ph−¬ng ph¸p khoan kh¸c. 2. N¨ng suÊt cao nhê t¨ng thêi gian khoan thuÇn tuý gi¶m thêi gian thêi gian phô trî nh− kÐo th¶ cét cÇn, thao t¸c th¸o l¾p cÇn khoan, thay mòi khoan v× chiÒu dµi hiÖp khoan ®−îc tÝnh b»ng tuæi thä mòi khoan, vv… 3. Bé èng mÉu luån cã cÊu tróc d¹ng bé èng mÉu nßng ®«i, v× vËy cho phÐp t¨ng chÊt l−îng vµ tû lÖ mÉu khoan. 4. ChÕ ®é c«ng nghÖ khoan víi ¸p lùc lín, tèc ®é vßng quay lín; do ®ã t¨ng tèc ®é c¬ häc khoan. 5 5. Khe hë kh«ng gian vµnh xuyÕn gi÷a thµnh lç khoan vµ cÇn khoan nhá cho phÐp gi¶m c−êng ®é cong lç khoan, nh−ng ®ång thêi còng t¨ng tæn thÊt ¸p lùc thñy lùc trong hÖ tuÇn hoµn lç khoan. Khoan mÉu luån cã nh÷ng −u viÖt nh− trªn nªn trong khoan th¨m dß kho¸ng s¶n ®¹t hiÖu qu¶ cao tõ tû lÖ mÉu xÊp xØ 100% ®Õn tèc ®é thi c«ng cao. Nh−ng trong nh÷ng vïng ®Þa chÊt lµ trÇm tÝch kh«ng æn ®Þnh nh− th¨m dß than trong thi c«ng viÖc bÞ kÑt cè x¶y ra th−êng xuyªn. II- Môc tiªu: Nghiªn cøu, thiÕt kÕ, chÕ t¹o mét sè dông cô cøu sù cè cho c«ng nghÖ khoan lÊy mÉu luån. Cô thÓ lµ: - 02 bé dao c¾t cÇn NQ. - 02 bé dao c¾t cÇn HQ. - 02 bé ta r« cøu cÇn NQ ( 01 ren ph¶i, 01 ren tr¸i). - 02 bé ta r« cøu cÇn NQ ( 01 ren ph¶i, 01 ren tr¸i). - TËp b¶n vÏ vµ quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o. - Quy tr×nh h−íng dÉn sö dông c¸c bé dông cô. 3- NhiÖm vô: - Tæng hîp, nghiªn cøu tµi liÖu. Kh¶o s¸t c¸c dông cô phô tïng phôc vô cho yªu cÇu thiÕt kÕ. - LËp, tr×nh duyÖt, ®¨ng ký vµ thuyÕt minh ®Ò tµi, ký hîp ®ång. - Ph©n tÝch vËt liÖu cña c¸c chi tiÕt cña bé dông cô: ®é cøng, thµnh phÇn nguyªn tè x¸c ®Þnh møc thÐp cho phï hîp. - ThiÕt kÕ c¸c dông cô dùa trªn bé dao c¾t NQ vµ ta r« NQ ph¶i trong tµi liÖu. - Mua s¾m nguyªn vËt liÖu. ChÕ t¹o hoµn thiÖn c¸c dông cô vµ thö nghiÖm c«ng nghiÖp. 6 3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu: Môc tiªu cña ®Ò tµi lµ nghiªn cøu vµ chÕ t¹o c¸c dông cô cøu sù cè cho cÇn NQ vµ HQ nªn dùa trªn kÝch th−íc c¬ b¶n cña cÇn ®Ó tÝnh to¸n kÝch th−íc cô thÓ. KÝch th−íc cña cÇn khoan nh− sau: CÇn HQ: - §−êng kÝnh ngoµi: 88,90 mm. - §−êng kÝnh trong: 77,80 mm. CÇn NQ: - §−êng kÝnh ngoµi: 69,90 mm. - §−êng kÝnh trong: 60,30 mm. Dùa trªn tÝnh n¨ng t¸c dông cña tõng dông cô vµ tham kh¶o c¸c dông cô cøu kÑt cña Liªn X« cò ®Ó chän vËt liÖu gia c«ng cho phï hîp. Víi cÊu t¹o c¸c bé dao c¾t cÇn khoan dùa trªn catal« vÒ dông cô khoan cña H·ng BoartLongyear. Thö nghiÖm c¸c dông cô ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng lµm viÖc vµ ®é tin cËy cña chóng. C¸c dông cô cøu sù cè ®−îc chÕ t¹o ph¶i ®¹t ®−îc: - KÕt cÊu bÒn, ®Ñp. - Sö dông thuËn tiÖn. - §¸p øng ®−îc yªu cÇu theo tÝnh n¨ng c«ng dông cña tõng dông cô. 7 PhÇn II KÕt qu¶ nghiªn cøu vµ c«ng nghÖ chÕ t¹o 1- KÕt qu¶ nghiªn cøu: Ta r« dïng ®Ó ren vµo ®Çu c¸c bé cÇn khoan bÞ r¬i hoÆc kÑt trong lç khoan. CÇn khoan bÒ mÆt bªn ngoµi ®−îc nhiÖt luyÖn ®Ó chèng mµi mßn bªn trong vÉn cã ®é dÎo ®Ó chÞu lùc uèn xo¾n trong qu¸ tr×nh khoan. MÆt ngoµi cña ta r« ®−îc xªmentÝt ho¸, sau ®ã ®−îc nhiÖt luyÖn t«i vµ ram. ChiÒu s©u líp xªmentÝt ho¸ lµ 0,2 – 0,7 mm. §é cøng bÒ mÆt ®¹t 62 – 65 HRC. §Ó ®¹t ®−îc yªu cÇu trªn theo nguyªn t¾c chän vËt liÖu cña nghµnh c¬ khÝ chÕ t¹o, ta r« ®−îc chÕ t¹o tõ thÐp cã ®é thÊm t«i s©u. Cô thÓ gia c«ng c¸c bé ta r« NQ, HQ tr¸i vµ ph¶i sö dông thÐp 9XC. + Bé ta r« NQ: CÇn khoan NQ sö dông trong khoan lÊy mÉu luån sö dông cÇn nèi víi cÇn b»ng ren ®Çu cÇn kh«ng qua zamèc nh− cÇn khoan kÐo th¶ Φ42, Φ50…Do chiÒu dµy cña cÇn khoan chØ cã 4,8 mm, chÝnh v× thÕ c¸c ®Çu ren cña cÇn khoan ®−îc nhiÖt luyÖn tíi 30 – 35 HRC. Khi ren bÞ háng viÖc tiÖn l¹i ren cÇn vµ nhiÖt luyÖn t¹i ViÖt Nam kh«ng ®¸p øng ®−îc yªu cÇu nªn khi háng ren lµ bá cÇn. V× vËy yªu cÇu cña bé ta r« lµ b¾t chÆt vµo cÇn khoan vµ kh«ng lµm háng ren cña cÇn khoan. Tõ nh÷ng yªu cÇu trªn nªn víi ®−êng kÝnh ®Ønh ren cÇn NQ lµ Φ66 chóng t«i chän ®−êng kÝnh l¨n r¨ng cña ta r« lín nhÊt lµ 63,5+0,05 mm, chiÒu dµi l¨n r¨ng ®¹t tõ 120 – 125 mm, ®é c«n 1: 8 theo quy chuÈn ta r« cøu èng chèng cña Liªn X« cò. Ta r« ph¶i l¨n r¨ng ph¶i ( ch¹y r¨ng theo chiÒu kim ®ång hå ), phay 04 r·nh tho¸t phoi s©u 3+0,1 mm, b−íc r¨ng Z = 4. 8 Ta r« tr¸i l¨n r¨ng tr¸i ( ch¹y r¨ng theo chiÒu ng−îc chiÒu kim ®ång hå ), phay 04 r·nh tho¸t phoi s©u 3+0,1 mm, b−íc r¨ng Z = 4. Víi ta r« NQ ph¶i ®Çu kh«ng l¨n r¨ng tiÖn ren cÇn NQ ®Ó sö dông cÇn NQ, víi ta r« NQ tr¸i tiÖn ren cña Zamèc 50 tr¸i cña cÇn tr¸i Φ50. Gi÷a phÇn l¨n r¨ng vµ phÇn l¾p cÇn khoan kÝch th−íc cña ta r« ph¶i nhá h¬n ®−êng kÝnh trong cña cÇn vµ dµi h¬n chiÒu dµi ren cÇn. Tæng chiÒu dµi cña ta r« kh«ng qu¸ 210 mm. Sau khi hoµn thiÖn phÇn gia c«ng tinh, tiÕn hµnh nhiÖt luyÖn ta r« ®¹t ®é cøng 62 – 65 HRC. + Bé ta r« HQ: Gi÷a cÇn NQ vµ HQ tÝnh n¨ng nh− nhau, chØ kh¸c nhau vÒ ®−êng kÝnh. Víi cÇn HQ ®−êng kÝnh ®Ønh ren cÇn lµ Φ84 chóng t«i chän ®−êng kÝnh l¨n r¨ng cña ta r« lín nhÊt lµ 82,5+0,05 mm, chiÒu dµi l¨n r¨ng ®¹t tõ 120 – 125 mm, ®é c«n 1: 8 theo quy chuÈn ta r« cøu èng chèng cña Liªn X« cò. Ta r« ph¶i l¨n r¨ng ph¶i ( ch¹y r¨ng theo chiÒu kim ®ång hå ), phay 04 r·nh tho¸t phoi s©u 3+0,1 mm, b−íc r¨ng Z = 4. Ta r« tr¸i l¨n r¨ng tr¸i ( ch¹y r¨ng theo chiÒu ng−îc chiÒu kim ®ång hå ), phay 04 r·nh tho¸t phoi s©u 3+0,1 mm, b−íc r¨ng Z = 4. Víi ta r« HQ ph¶i ®Çu kh«ng l¨n r¨ng tiÖn ren cÇn HQ ®Ó sö dông cÇn HQ, víi ta r« HQ tr¸i tiÖn ren cña Zamèc 50 tr¸i cña cÇn tr¸i Φ50. Gi÷a phÇn l¨n r¨ng vµ phÇn l¾p cÇn khoan kÝch th−íc cña ta r« ph¶i nhá h¬n ®−êng kÝnh trong cña cÇn vµ dµi h¬n chiÒu dµi ren cÇn. Tæng chiÒu dµi cña ta r« kh«ng qu¸ 210 mm. Sau khi hoµn thiÖn phÇn gia c«ng tinh, tiÕn hµnh nhiÖt luyÖn ta r« ®¹t ®é cøng 62 – 65 HRC. + Bé dao c¾t cÇn NQ: 9 Nguyªn lý lµm viÖc cña bé dao c¾t cÇn lµ sö dông ¸p lùc cña n−íc hoÆc dung dÞch khoan th«ng qua b¬m ®Ó më l−ìi c¾t cÇn. Khi th¶ bé dao c¾t tíi vÞ trÝ cÇn tiÕn hµnh c¾t, toµn bé c¸c l−ìi c¾t ®Òu n»m trong vá ®Çu c¾t cña bé dao. L−ìi c¾t ®−îc l¾p trong ®Çu c¾t quay xung quanh mét trôc. Khi t¨ng ¸p lùc cña b¬m, trôc dÉn tÞnh tiÕn trong èng ®Én. §Çu trôc dÉn tiÖn c«n sÏ ®Èy l−ìi c¾t vµo thµnh cÇn khoan ®Ó c¾t. M¸y khoan võa quay vµ t¨ng dÇn ¸p lùc b¬m ®Ó l−ìi c¾t sÏ c¾t cÇn khoan. Khi cÇn bÞ c¾t ®øt còng lµ lóc trôc dÉn tÞnh tiÕn qua lç tho¸t n−íc trªn èng trô dÉn, toµn bé n−íc sÏ tho¸t ra ngoµi v¸ch lç khoan, ngõng b¬m n−íc d−íi t¸c dông cña lß xo nÐn ®−a trôc dÉn vÒ vÞ trÝ ban ®Çu, l−ìi c¾t trë l¹i n»m trong ®Çu c¾t. Víi c¸c bé cÇn NQ vµ HQ chiÒu dµy cña cÇn tõ 4,8 – 5,6 mm nªn ®Ó c¾t ®−îc cÇn khoan, ®é më cña l−ìi c¾t ph¶i ®¹t tõ 8 – 10 mm. L−ìi c¾t ®−îc chÕ t¹o b»ng thÐp giã hoÆc thÐp cã ®é thÊm t«i s©u lµ thÐp 45. Vá dao vµ trôc dÉn më dao b»ng thÐp 40X. Dùa trªn catal« giíi thiÖu s¶n phÈm cña H·ng Boartlongyear vµ kÝch th−íc cña cÇn khoan chóng t«i cïng thèng nhÊt lùa chän: * Bé dao c¾t NQ : Bé dao c¾t gåm cã c¸c bé phËn: ®Çu c¾t, l−ìi c¾t, trôc dÉn dao, lß xo nÐn vµ èng trô chøa trôc dÉn, ®Çu èng trô nèi trôc dÉn tiÖn ren nèi víi ®Çu nèi l¾p vµo cÇn khoan. + L−ìi c¾t: C«ng dông cña l−ìi c¾t ®Ó c¾t ®øt cÇn khoan khi bÞ kÑt, cÊu t¹o cña dao còng nh− dao tiÖn th«ng th−êng. Do ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña l−ìi c¾t kh¸c víi m¸y tiÖn t¹i n¬i ng−êi thî kh«ng nh×n b»ng m¾t th−êng ®−îc ®Ó tr¸nh hiÖn t−îng vÊp dao dÉn ®Õn mÎ søt dao, sö dông lo¹i dao liÒn ( ®−îc lµm b»ng mét lo¹i vËt liÖu ). VËt liÖu ®Ó chÕ t¹o l−ìi c¾t ph¶i cã ®é cøng, tÝnh chÞu nhiÖt ( kh¶ n¨ng gi÷ ®−îc ®é cøng ë nhiÖt ®é cao ), tÝnh chÞu mµi mßn ( kh¶ n¨ng chèng l¹i sù mµi mßn ), vµ ®é dai cao ( chÞu ®−îc t¶i träng va ®Ëp ). V× vËy l−ìi c¾t dïng chung cho c¶ hai lo¹i 10 cÇn NQ vµ HQ ®−îc chÕ t¹o tõ thÐp giã - ®©y lµ thÐp hîp kim dông cô chøa tõ 6 – 18% vonfram vµ tõ 3 – 5% crome còng nh− mét sè nguyªn tè ®iÒu chÊt kh¸c. H×nh d¸ng h×nh häc nghÜa lµ c¸c gãc cña dao sÏ quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng lµm viÖc cña nã. §Ó ®¶m baá tuæi thä cña dao cao vµ gi¶m lùc ®Èy chóng t«i chän theo h−íng dÉn gia c«ng dao tiÖn theo ®iÒu kiÖn thi c«ng: gãc nghiªng l−ìi c¾t cña dao lµ 270, gãc c¾t gät lµ 850, gãc tr−íc 270, vµ gãc sau chÝnh dao 60. Gia c«ng theo d−ìng vµ hoµn thiÖn nhiÖt luyÖn ®¹t ®é cøng 52 – 55 HRC. L−ìi c¾t ®−îc l¾p trong ®Çu c¾t, khi tiÕn hµnh c¾t cÇn khoan l−ìi c¾t tÞnh tiÕn ®−îc do trôc dÉn cña bé dao. V× vËy l−ng l−ìi c¾t ®−îc chÕ t¹o bËc vµ quay quanh mét trôc. + §Çu c¾t: Lµ bé phËn g¾n l−ìi c¾t, sö dông thÐp chèng mµi mßn 40X ®Ó chÕ t¹o. §−êng kÝnh ngoµi cña ®Çu c¾t chän theo kÝch th−íc cña cÇn NQ. KÝch th−íc cña ®Çu c¾t chän Φ54 dµi 191 mm. Mçi bé dao c¾t cã l¾p 03 l−ìi c¾t v× thÕ trªn ®Çu c¾t bµo 03 r·nh c¸ch ®Òu nhau 1200 ®Ó l¾p dao. Khoan 03 lç Φ4,5 l¾p chèt cho l−ìi c¾t. Mét ®Çu cña ®Çu c¾t tiÖn c«n gãc nghiªng 210 thuËn lîi cho viÖc th¶ dao, mét ®Çu tiÖn ren M47,5 x 3.2 ®Ó l¾p víi èng chøa trôc dÉn dao. Khoan lç Φ27 däc theo ®Çu c¾t c¸ch ®Çu cßn l¹i 30mm ®Ó trôc dÉn dao dÞch chuyÓn. PhÇn ®Çu tiÖn ren trªn bÒ mÆt khoan 03 lç Φ6,5 c¸ch ®Òu nhau 1200 ®Ó l¾p chèt chÆn lß xo cña bé dao c¾t. C¸c chèt chÆn nµy ®¶m b¶o khi vÆn hÕt ren nèi ®Çu c¾t vµ èng chøa trôc dÉn dao th× lß xo ¸p lùc ë tr¹ng th¸i b¾t ®Çu lµm viÖc vµ ®Çu c«n trôc dÉn ®· tiÕp xóc víi l−ng l−ìi c¾t. Sau gia c«ng nhiÖt luyÖn ®¹t 45 – 48 HRC. +Trôc dÉn dao: Lµ bé phËn dÞch chuyÓn däc theo èng dÉn vµ më l−ìi c¾t c¾t cÇn khoan. Dïng thÐp hîp kim 40X chÕ t¹o. 11 Mét ®Çu trôc dÉn lµ n¬i nhËn ¸p lùc b¬m, dÞch chuyÓn trong èng dÉn nªn ®−îc gia c«ng ®−êng kÝnh ngoµi Φ45,9 chªnh víi ®−êng kÝnh trong cña èng dÉn ≤0,2mm, víi chiÒu dµi 57mm, dÞch chuyÓn tr¬n nhÑ. TiÖn r·nh 5 mm l¾p gio¨ng chÞu ¸p lùc tr¸nh rß rØ n−íc cã t¸c dông nh− mét pÝt t«ng tÞnh tiÕn do ¸p lùc cña n−íc b¬m. Mét ®Çu tiÖn ®−êng kÝnh 26,9mm dµi 217 mm ®Ó dÞch chuyÓn trong ®Çu c¾t, ®Ó l−ìi c¾t dÞch chuyÓn nhÑ nhµng ph¶i tiÖn c«n ®Çu trôc. Víi ®é më cña l−ìi c¾t tõ 8 – 10 mm, chiÒu réng cña mét l−ìi c¾t 24 mm ph¶i tiÖn c«n víi gãc 100. Sau gia c«ng nhiÖt luyÖn ®¹t 45 – 48 HRC. + èng dÉn: Lµ èng thÐp trßn ®−îc chÕ t¹o b»ng thÐp 40X. §−êng kÝnh ngoµi Φ54 mét ®Çu tiÖn ren trong M47,5 x 3.2 nèi víi ®Çu c¾t. Mét ®Çu tiÖn ren M42,2 x 8 nèi ®Çu nèi cÇn khoan. Tæng chiÒu dµi 278 mm. §−êng kÝnh trong cña èng ®¹t Φ46 ®Ó trôc dÉn dÞch chuyÓn. Trªn th©n èng khoan 04 lç Φ5,5 c¸ch nhau 900 vµ c¸ch mèi nèi víi ®Çu c¾t 167 mm. C¸c lç nµy ®Ó tho¸t n−íc khi ®· hoµn thµnh viÖc c¾t ®øt cÇn khoan. Sau gia c«ng nhiÖt luyÖn ®¹t 45 – 48 HRC. + Lß xo: Víi sù chuyÓn dÞch cña trôc dÉn tõ 45 – 50mm, chiÒu dµi cña lß xo 101mm, chän ®−êng kÝnh thÐp cuèn lß xo Φ3,5 mm th× sè vßng h÷u hiÖu cña lß xo lµ 14 vßng, hai vßng v« hiÖu hai ®Çu mµi ph¼ng. Lß xo ®−îc cuèn nãng b»ng thÐp 60C2, ram ®¹t ®é cøng 47 – 50 HRC. Sau ram kiÓm tra b»ng c¸ch nÐn vu«ng gãc trôc lß xo khi c¸c b−íc chËp xÝt l¹i, gi÷ nguyªn thêi gian 18 – 24 giê. §é biÕn d¹ng cña kÝch th−íc 101 mm cho phÐp tõ 0,5 - 1mm. + Vßng ®Öm ph¼ng: §−îc chÕ t¹o tõ thÐp 40X cã t¸c dông ®ì chÆn lß xo. * Bé dao c¾t HQ : 12 VÒ cÊu t¹o bé dao c¾t cÇn HQ gièng nh− bé dao c¸t cÇn NQ chØ kh¸c nhau vÒ kÝch th−íc theo ®−êng kÝnh trong cña cÇn HQ vµ ®é më cña l−ìi c¾t. C¶ hai bé dao c¾t cÇn NQ vµ HQ dïng chung mét lo¹i l−ìi c¾t nªn kÝch th−íc cô thÓ cña cña bé dao c¾t HQ nh− sau: + §Çu c¾t: Dïng thÐp hîp kim 40X víi ®−êng kÝnh ngoµi Φ74, chiÒu dµi 191 mm nh− bé dao NQ. Do dïng chung mét lo¹i l−ìi c¾t nªn trªn ®Çu c¾t còng phay 03 r·nh dµi 68 mm réng 8 mm c¸ch ®Òu nhau 1200+ vµ khoan 03 lç chèt l−ìi c¾t. Vuèt c«n gãc 210 mét ®Çu. Mét ®Çu tiÖn ren M67,5 x 3,2 l¾p víi èng dÉn. Trªn ®Çu tiÖn ren khoan 03 lç Φ6,5 c¸ch nhau 1200 l¾p chèt chÆn b¹c ®ì lß xo. NhiÖt luyÖn ®¹t ®é cøng 45 – 48 HRC. + Trôc dÉn: Dïng thÐp hîp kim 40X víi ®−êng kÝnh trôc Φ65,7, chiÒu dµi trôc 264,5 mm mét ®Çu tiÖn trôc cã r·nh l¾p gio¨ng cao su cã t¸c dông nh− mét pÝt t«ng tÞnh tiÕn do ¸p lùc cña n−íc b¬m, mét ®Çu tiÖn c«n gãc 100 ®Ó ®Èy l−ìi c¾t víi ®−êng kÝnh trôc Φ46,9 mm. NhiÖt luyÖn ®¹t ®é cøng 45 – 48 HRC. + èng dÉn trôc: Dïng thÐp hîp kim 40X víi ®−êng kÝnh trôc Φ74, chiÒu dµi trôc 278 mm, mét ®Çu tiÖn ren M67,5 x 3,2 l¾p víi ®Çu c¾t, mét ®Çu tiÖn ren M42,2 x 8 nèi ®Çu nèi cÇn khoan. Trªn th©n èng khoan 04 lç Φ5,5 c¸ch nhau 900 vµ c¸ch mèi nèi víi ®Çu c¾t 167 mm. C¸c lç nµy ®Ó tho¸t n−íc khi ®· hoµn thµnh viÖc c¾t ®øt cÇn khoan. Sau gia c«ng nhiÖt luyÖn ®¹t ®é cøng 45 – 48 HRC. + Lß xo: Víi sù chuyÓn dÞch cña trôc dÉn tõ 45 – 50mm, chiÒu dµi cña lß xo 101mm, chän ®−êng kÝnh thÐp cuèn lß xo Φ5 mm th× sè vßng h÷u hiÖu cña lß xo lµ 10 vßng, hai vßng v« hiÖu hai ®Çu mµi ph¼ng. Lß xo ®−îc cuèn nãng b»ng thÐp 60C2, ram ®¹t ®é cøng 47 – 50 HRC. Sau ram kiÓm tra b»ng c¸ch nÐn vu«ng gãc trôc lß xo khi c¸c b−íc chËp xÝt l¹i, gi÷ nguyªn thêi gian 18 – 24 giê. §é biÕn d¹ng cña kÝch th−íc 101 mm cho phÐp tõ 0,5 - 1mm. 13 + Vßng ®Öm ph¼ng: §−îc chÕ t¹o tõ thÐp 40X cã t¸c dông ®ì chÆn lß xo. 2- C«ng nghÖ chÕ t¹o: 14 STT Ta r« NQ ph¶i - S¬ ®å nguyªn c«ng - Yªu cÇu kü thuËt 1 C¾t ph«i: Ø = 72. L= 208. ThÐp 9XC. 2 TiÖn kho¶ mÆt, tiÖn Ø65, L = 134, khoan lç, mãc lç Ø28,5 suèt: §é ®ång t©m Ø ngoµi vµ Ø trong = 0,1. Trang bÞ c«ng nghÖ - M¸y tiÖn. - M¸y khoan. - Thu íc cÆp. - Mòi khoan 3 TiÖn ®Çu 2: TiÖn Ø71,2, tiÖn ren trong M66 x 8 dµi 50. - M¸y tiÖn. - Thu íc cÆp. 4 TiÖn hoµn chØnh ®Çu cßn l¹i: TiÖn c«n 1:8 dµi 83,5 mm ®¹t Ø 63,5. TiÖn Ø55 tiÕp theo. - M¸y tiÖn. - Thu íc cÆp. 15 STT 5 Ta r« NQ ph¶i - S¬ ®å nguyªn c«ng - Yªu cÇu kü thuËt Trang bÞ c«ng nghÖ Phay r¨ng: Z=4 M¸y phay r¨ng B-B Z=4 6 KiÓm tra: Panme, thu íc cÆp c¸c kÝch th−íc hoµn thiÖn. 7 NhiÖt luyÖn: 62 ÷ 65 HRC. 16 STT 1 2 Ta r« H Q ph¶i - S ¬ ®å nguyªn c«ng - Y ªu cÇu kü thuËt Trang bÞ c«ng nghÖ C ¾t ph«i: Ø 90, L= 208. TiÖn kho¶ m Æt, tiÖn Ø 75 , khoan lç, m ãc lç Ø 28,5. § é ®ång t©m Ø ngoµi vµ Ø trong = 0,1. - 3 M ¸y tiÖn. M ¸y khoan. Thu íc cÆp. M òi khoan TiÖn ®Çu 2: TiÖn Ø 89, TiÖn ren ph¶i M 84,4 x8 s©u 50. - M ¸y tiÖn. - Thu íc cÆp. 4 TiÖn hoµn chØnh ®Çu cßn l¹i: TiÖn c«n 1:8 dµi 85 m m ®¹t Ø 82,5. TiÖn Ø 72,7 tiÕp theo. - M ¸y tiÖn. - Thu íc cÆp. 17 STT 5 Ta r« HQ ph¶i - S¬ ®å nguyªn c«ng - Yªu cÇu kü thuËt Phay r¨ng ph¶i: Z=4 B-B Z=4 6 KiÓm tra: Panme, thu íc cÆp. 7 NhiÖt luyÖn: 62 ÷ 65 HRC. 18 Trang bÞ c«ng nghÖ STT Ta r« NQ tr¸i - S¬ ®å nguyªn c«ng - Yªu cÇu kü thuËt 1 C¾t ph«i: Ø = 72. L= 208. 2 TiÖn kho¶ mÆt, tiÖn Ø65, L = 206, khoan lç, mãc lç Ø28,5 suèt: §é ®ång t©m Ø ngoµi vµ Ø trong = 0,1. Trang bÞ c«ng nghÖ - M¸y tiÖn. - M¸y khoan. - Thuíc cÆp. - Mòi khoan 3 TiÖn ®Çu 2: TiÖn kÝch th−íc 71,2 TiÖn ren tr¸i M54x4,23 ®é c«n 1:8 - M¸y tiÖn. - Thuíc cÆp. 4 TiÖn hoµn chØnh ®Çu cßn l¹i: TiÖn c«n 1:8 dµi 83,5 mm ®¹t Ø 63,5. TiÖn Ø55 tiÕp theo. - M¸y tiÖn. - Thuíc cÆp. 19 STT 5 Ta r« NQ tr¸i - S¬ ®å nguyªn c«ng - Yªu cÇu kü thuËt Phay r¨ng tr¸i: Z=4 B-B Z=4 6 KiÓm tra: Panme, thu íc cÆp. 7 NhiÖt luyÖn: 62 ÷ 65 HRC. 20 Trang bÞ c«ng nghÖ
- Xem thêm -