Tài liệu Nghiên cứu thiết kế cải tiến máy tách cuống trái ớt

  • Số trang: 58 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1282 |
  • Lượt tải: 3
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CẢI TIẾN MÁY TÁCH CUỐNG TRÁI ỚT CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Huỳnh Quốc Khanh 1110404) SINH VIÊN THỰC HIỆN Lê Viết Trọng Phỏng (MSSV: Lớp Cơ khí chế tạo máy 1 Khóa 37 Tháng 12/2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CẢI TIẾN MÁY TÁCH CUỐNG TRÁI ỚT CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Huỳnh Quốc Khanh SINH VIÊN THỰC HIỆN: Lê Viết Trọng Phỏng (MSSV: 1110404) Lớp Cơ khí chế tạo máy 1 Khóa 37 Tháng 12/2014 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BỘ MÔN KỸ THUẬT CƠ KHÍ Cần Thơ, ngày 08 tháng 12 năm 2014 PHIẾU ĐỀ NGHỊ ĐỀ TÀI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HK 1, NĂM HỌC: 2014-2015 1. Họ và tên sinh viên: Lê Viết Trọng Phỏng MSSV: 1110404 Ngành: Cơ khí chế tạo máy Khóa: 37 2. Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế cải tiến máy tách cuống trái ớt 3. Thời gian thực hiện: 18/08/2014 – 28/11/2014 4. Cán bộ hướng dẫn: Huỳnh Quốc Khanh 5. Địa điểm thực hiện: Khoa Công nghệ - Trường đại học Cần Thơ 6. Mục tiêu của đề tài:  Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu, tính toán, thiết kế, cải tiến máy tách cuống trái ớt ( do sinh viên Trần Khánh Vân và Nguyễn Tấn Tài đã thực hiện trong học kỳ trước).  Mục tiêu cụ thể: Đánh giá các lỗi và các hạn chế của mẫu thiết kế hiện có. Nghiên cứu, đề xuất phương án cải tiến, sửa chữa thiết kế máy. Thiết kế cải tiến máy. 7. Giới hạn của đề tài: Chỉ thực hiện trên giống ớt Chánh Phong. Năng suất 20 kg/giờ. 8. Các yêu cầu hỗ trợ cho việc thực hiện đề tài: cần hỗ trợ các thiết bị gia công như máy tiện, máy phay. 9. Kinh phí dự trù cho việc thực hiện đề tài: 500.000 VNĐ. Ý KIẾN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC HIỆN HUỲNH QUỐC KHANH LÊ VIẾT TRỌNG PHỎNG Ý KIẾN CỦA BỘ MÔN Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG LV & TLTN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BỘ MÔN KỸ THUẬT CƠ KHÍ NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN 1. Cán bộ hướng dẫn: Huỳnh Quốc Khanh 2. Đề tài: NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ CẢI TIẾN MÁY TÁCH CUỐNG TRÁI ỚT. 3. Sinh viên thực hiện: Lê Viết Trọng Phỏng 4. Lớp: Cơ khí chế tạo máy Khóa: 37 5. Nội dung nhận xét: a. Nhận xét về hình thức của tập thuyết minh: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… b. Nhận xét về bản vẽ: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………............... c. Nhận xét về nội dung luận văn (đề nghị ghi chi tiết và đầy đủ):  Các nội dung và công việc đã đạt được ( so sánh với đề cương luận văn): ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………  Những vấn đề còn hạn chế: ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… d. Nhận xét đối với từng sinh viên tham gia thực hiện đề tài (ghi rõ từng nội dung chính do sinh viên chịu trách nhiệm thực hiện nếu có): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… e. Kết luận và đề nghị: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 6. Điểm đánh giá (cho từng sinh viên): ………………………………………… Cần Thơ, ngày 07 tháng 12 năm 2014 Cán bộ hướng dẫn Huỳnh Quốc Khanh TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ BỘ MÔN KỸ THUẬT CƠ KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ CHẤM PHẢN BIỆN 7. Cán bộ phản biện:…………………………………………………………….. 8. Đề tài: ………………………………………………………………………… 9. Sinh viên thực hiện: ………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………… 10. Lớp: …………………………………………………………………………... 11. Nội dung nhận xét: a. Nhận xét về hình thức tập thuyết minh của LVTN: ……………………… …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. b. Nhận xét về bản vẽ của LVTN: …………………………………………... ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………...... c. Nhận xét về nội dung luận văn của LVTN (đề nghị ghi chi tiết và đầy đủ):  Đánh giá nội dung thực hiện đề tài: ………………………………… ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………..  Những vấn đề còn hạn chế: …………………………………………. ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. d. Nhận xét đối với từng sinh viên tham gia thực hiện đề tài (ghi rõ từng nội dung chính do sinh viên chịu trách nhiệm thực hiện nếu có): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… e. Kết luận và đề nghị: ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. f. Điểm đánh giá (cho từng sinh viên): ……………………………………….. Cần Thơ, ngày…tháng…năm 2014 Cán bộ chấm phản biện TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA CÔNG NGHỆ BỘ MÔN KỸ THUẬT CƠ KHÍ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ CHẤM PHẢN BIỆN 12. Cán bộ phản biện:…………………………………………………………….. 13. Đề tài: ………………………………………………………………………… 14. Sinh viên thực hiện: ………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………… 15. Lớp: …………………………………………………………………………... 16. Nội dung nhận xét: g. Nhận xét về hình thức tập thuyết minh của LVTN: ……………………… …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. h. Nhận xét về bản vẽ của LVTN: …………………………………………... ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………...... i. Nhận xét về nội dung luận văn của LVTN (đề nghị ghi chi tiết và đầy đủ):  Đánh giá nội dung thực hiện đề tài: ………………………………… ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………..  Những vấn đề còn hạn chế: …………………………………………. ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. j. Nhận xét đối với từng sinh viên tham gia thực hiện đề tài (ghi rõ từng nội dung chính do sinh viên chịu trách nhiệm thực hiện nếu có): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… k. Kết luận và đề nghị: ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. l. Điểm đánh giá (cho từng sinh viên): ……………………………………….. Cần Thơ, ngày…tháng…năm 2014 Cán bộ chấm phản biện LỜI CẢM ƠN Sau bốn năm học đã cho tôi rất nhiều kiến thức quý báu cũng như kinh nghiệm tuyệt vời trong chuyên ngành cơ khí nói chung và kỹ thuật nói riêng và thành quả tôi có được chứng minh qua luận văn tốt nghiệp - đây là một nghiên cứu bao hàm nhiều kiến thức chuyên ngành ứng dụng từ lý thuyết vận dụng đến thực tiễn phát triển tư duy thiết kế chế tạo và vận hành cùng với rất nhiều kiến thức khác. Để luận văn tốt nghiệp được hoàn thành tốt đòi hỏi những nỗ lực cũng như chăm chỉ không nản chí của bản thân, thêm vào đó là sự động viên giúp đỡ nhiệt tình từ gia đình, thầy cô và bạn bè. Xin dành lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất cho những sự giúp đỡ to lớn đó. Lời cảm ơn đặc biệt xin dành gửi đến gia đình cha mẹ, anh chị là chỗ dựa vững chắc về tinh thần, kinh tế và chuyên môn giúp tôi an tâm thực hiện đề tài. Và một lần nữa xin trân trọng gửi một lời cảm ơn đặc biệt đến thầy Huỳnh Quốc Khanh, là một người thầy và cũng là một người anh đi trước đã rất nhiệt tình quan tâm hướng dẫn, thầy luôn theo sát động viên cũng như gây áp lực kịp thời và cũng đưa ra nhiều ý tưởng thiết kế giúp tôi hoàn thành đề tài một cách tốt nhất. Xin chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật cơ khí khoa Công nghệ trường đại học Cần Thơ đã tạo điều kiện một cách tốt nhất cho tôi thực hiện đề tài của mình. Một lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến các thầy trong Xưởng thiết bị trường học đại học Cần Thơ đã có sự hướng dẫn giúp đỡ tạo điều kiện cho tôi thực hiện thí nghiệm một cách chính xác và an toàn. Dành một lời cảm ơn đến anh Nguyễn Tấn Tài và Trần Khánh Vân sinh viên ngành Cơ khí chế tạo máy khóa 36 đã thực hiện đề tài trước đó giúp đỡ, hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm định hướng đi đúng giúp tôi thực hiện đề tài nhanh chóng tránh lối mòn trong tư duy sáng tạo. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn Võ Thanh Lâm, bạn Trần Quốc Tài, bạn Nguyễn Long Hồ, bạn Trần Minh Tèo đã đồng hành trong suốt quá trình tác giả thực hiện đề tài luận văn tốt nghiệp. Cuối cùng xin cảm ơn quý đọc giả đã dành thời gian đọc, tham khảo và xin chân thành tiếp thu những ý kiến đóng góp cho tài liệu này. Tp. Cần Thơ, ngày 01 tháng 12 năm 2014 Tác giả Lê Viết Trọng Phỏng TÓM TẮT ĐỀ TÀI Cây ớt là một loại cây hoa màu trồng phổ biến ở nước tra, đặc biệt là đồng bằng Sông Cửu Long và vùng Bắc Trung Bộ. Việc tiêu thụ và xuất khẩu trái ớt đã nảy sinh nhu cầu tách cuống ớt để bán xuất khẩu với giá cao. Phương pháp tách cuống ớt hiện nay chủ yếu là thủ công nên năng suất thấp tốn nhiều thời gian, không đáp ứng được nhu cầu. Yêu cầu cấp thiết hiện nay là nghiên cứu tính toán thiết kế chế tạo máy tách cuống trái ớt vận hành. Đề tài đã được nhóm đồ án trước do tác giả Trần Khánh Vân và Nguyễn Tấn Tài sinh viên ngành Cơ khí chế tạo máy khóa 36 đại học Cần Thơ thực hiện nghiên cứu tính toán thiết kế sơ bộ cũng như tiến hành thí nghiệm kiểm tra một số cơ cấu, tuy nhiên do thời gian làm việc quá ngắn nhóm chưa hoàn thiện được. Nhiệm vụ chính được đặc ra cho nhóm được đặt ra cho đề tài là “Nghiên cứu, thiết kế, cải tiến máy tách cuống trái ớt” thông qua viêc đánh giá lỗi và hạn chế của thiết kế hiện có sau đó tiến hành đề xuất phương án cải tiến đặc biệt chú ý thiết kế cải tiến cơ cấu móc và định hướng trái ớt. Các nghiên cứu điều tra thị trường, đánh giá nhu cầu sử dụng cũng như tìm ra thông số tính chất trái ớt đã được nhóm đề tài trước thực hiện, tác giả xin sử dụng làm tài liệu tham khảo. Với các thông số hiện có, nhóm đã tiến hành lập ra các phương án khả thi, tiến hành thí nghiệm để chọn ra phương án thích hợp nhất để đưa vào thiết kế cải tiến đáp ứng yêu cầu đặt ra của đề tài. Thí nghiệm chỉ ra rằng nguyên lý tách cuống 2 tấm sử dụng đai thang bảng A là hợp lý cũng như sử dụng cam rung để định hướng trái ớt đạt hiệu suất tốt. MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................. i TÓM TẮT ĐỀ TÀI ................................................................................................... iii MỤC LỤC ................................................................................................................. iii DANH MỤC BẢNG BIỂU ...................................................................................... vi DANH MỤC HÌNH ................................................................................................. vii CHƯƠNG I TỔNG QUAN ......................................................................................1 1.1. Nhu cầu tách cuống ớt ...................................................................................1 1.1.1. Đặc điểm cây ớt và trái ớt ...................................................................1 1.1.2. Lịch sử trái ớt ......................................................................................1 1.1.3. Tình hình trồng ớt tại một số khu vực ở đồng bằng Sông Cửu Long .2 a. Tình hình trồng ớt ở huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp .......................2 b. Tình hình trồng ớt tại xã Bình Ninh huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang ...4 c. Tình hình trồng ớt tại huyện An Phú tỉnh An Giang ..............................5 1.1.4. Tình hình tiêu thụ và nhu cầu bẻ cuống ớt ..........................................6 1.2. Vấn đề và mục tiêu nghiên cứu .....................................................................7 1.3. Phương pháp nghiên cứu ...............................................................................8 1.4. Kết cấu luận văn ............................................................................................8 1.5. Những loại máy tách cuống ớt hiện có ..........................................................9 1.5.1. Chili sterm cutting machine ................................................................9 1.5.2. Máy phân loại ớt – cuống ớt của ĐH Nông Lâm ..............................10 CHƯƠNG 2 HIỆN TRẠNG VÀ PHƯƠNG ÁN CẢI TIẾN MÁY ........................12 2.1. Tình trạng máy ...............................................................................................12 2.2. Nguyên nhân ...................................................................................................12 2.2.1. Cơ cấu móc và định hướng trái ớt ...........................................................12 a. Gàu móc: ...................................................................................................12 b. Gàu tải: ......................................................................................................12 c. Băng tải cơ cấu móc ..................................................................................13 d. Băng tải tải ớt............................................................................................13 2.2.2. Cơ cấu đè ép cố định và bẻ trái ớt ...........................................................13 2.3. Các phương án cải tiến ...................................................................................13 2.3.1. Cơ cấu móc và định hướng trái ớt ...........................................................13 a. Gàu móc ....................................................................................................14 b. Gàu tải .......................................................................................................14 c. Băng tải .....................................................................................................14 d. Cơ cấu định hướng trái ớt. ........................................................................14 2.3.2. Cơ cấu đè ép cố định và bẻ trái ớt. ..........................................................16 2.3.3. Khung máy ..............................................................................................16 CHƯƠNG 3 CẢI TIẾN CƠ CẤU MÓC VÀ ĐỊNH HƯỚNG TRÁI ỚT ..............16 3.1. Cải tiến gàu móc trái ớt ..................................................................................17 3.1.1. Thông số gàu móc ...................................................................................17 3.1.2. Gia công gàu móc....................................................................................17 3.2. Cải tiến gàu tải trái ớt .....................................................................................18 3.2.1. Các thông số gàu tải. ...............................................................................19 3.2.2. Gia công gàu tải trái ớt đơn giản hơn gia công gàu móc trái ớt. .............19 3.3. Băng tải móc và định hướng trái ớt ................................................................20 3.4. Băng tải tải trái ớt ...........................................................................................21 3.5. Tấm chặn cố định băng tải .............................................................................23 3.5.1. Tấm chặn 1 ..............................................................................................23 3.5.2. Tấm chặn 2 ..............................................................................................24 3.5.3. Tấm chặn 3, 4 ..........................................................................................24 3.6. Trục.................................................................................................................25 3.6.1. Trục dẫn băng tải móc trái ớt. ................................................................25 3.6.2. Trục bị dẫn băng tải móc trái ớt. .............................................................26 3.6.3. Trục dẫn băng tải tải trái ớt. ....................................................................26 3.6.4. Trục bị dẫn băng tải tải trái ớt. ................................................................27 3.7. CAM RUNG ...................................................................................................27 CHƯƠNG 4 CẢI TIẾN CƠ CẤU BẺ ....................................................................28 4.1. Cải tiến cơ cấu bẻ ...........................................................................................28 4.1.1. Trục gắn chỉ gắn bánh đai .......................................................................30 4.1.2. Trục gắn bánh đai và bánh xích truyền động ..........................................31 4.1.3. Bánh đai ..................................................................................................31 4.1.4. Tấm gắn phần dưới cơ cấu bẻ .................................................................32 4.1.5. Tấm gắn phần trên cơ cấu bẻ ..................................................................33 4.1.6. Lắp cơ cấu bẻ cuống trái ớt. ....................................................................33 4.2. Cải tiến cơ cấu đè ép.......................................................................................34 CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...........................................................34 5.1. Kết luận ..........................................................................................................35 5.2. Kiến nghị ........................................................................................................35 TÀI LIỆU THAM KHẢO .........................................................................................36 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1:Bảng thông số máy chilli sterm cutting machine ......................................10 Bảng 3.1: Bảng thông số về trái ớt ............................................................................17 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Nông dân phơi ớt sau khi tách cuống..........................................................3 Hình 1.2: Nông dân tách cuống trái ớt bằng tay .........................................................6 Hình 1.3: Chilli sterm cutting machine .......................................................................9 Hình 1.4: Ớt trước và sau khi tách cuống .................................................................10 Hình 1.5: Máy phân loại ớt và cuống trái ớt đại học Nông Lâm ..............................11 Hình 2.1: Chổi cước con lăn .....................................................................................15
- Xem thêm -