Tài liệu Nghiên cứu sử dụng phần mềm trong dạy học vật lý thpt

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 211 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Nghiên cứu sử dụng phần mềm trong dạy học vật lý THPT
Ng« Sü Hoµng S¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m häc 2007 - 2008 A. Më ®Çu: VËt lý lµ m«n khoa häc cña thùc nghiÖm, v× vËy trong gi¶ng d¹y m«n VËt lý lµm thÝ nghiÖm lµ mét kh©u cã vai trß rÊt quan träng, nã kh«ng chØ lµm t¨ng tÝnh hÊp dÉn cña m«n häc, gióp häc sinh hiÓu s©u s¾c c¸c kiÕn thøc lý thuyÕt ®5 ®−îc häc mµ quan träng h¬n lµ t¹o cho häc sinh mét trùc quan nh¹y bÐn. Trong thùc tÕ gi¸o viªn VËt lý nµo còng rÊt muèn lång ghÐp c¸c thÝ nghiÖm biÓu diÔn trong qu¸ tr×nh truyÒn ®¹t c¸c néi dung kiÕn thøc, nh−ng còng cã thÓ v× c¸c lý do chñ quan vµ kh¸ch quan mµ kh«ng thÓ thùc hiÖn c¸c thÝ nghiÖm ®ã ®−îc, c¸c lý do ®ã cã thÓ lµ: - Kh«ng cã ®ñ thêi gian ®Ó chuÈn bÞ thÝ nghiÖm. - ThiÕt bÞ thÝ nghiÖm kh«ng ®ång bé, chÊt l−îng kÐm, sai sè lín.... - ThÝ nghiÖm xÈy ra trong c¸c ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt: Buång tèi (®−êng ®i cña tia s¸ng), ch©n kh«ng, nhiÖt ®é cao... - ThÝ nghiÖm ®−îc thùc hiÖn qu¸ nhanh hoÆc lµ qu¸ chËm. Th−êng th× khi gÆp c¸c trë ng¹i trªn gi¸o viªn sÏ ph¶i d¹y "chay" dÉn ®Õn tèn thêi gian vµ chÊt l−îng giê häc kh«ng cao. Trong ch−¬ng tr×nh VËt lý líp 12 - THPT gåm cã 3 phÇn: PhÇn 1 - Dao ®éng vµ Sãng; PhÇn 2 - Quang häc; PhÇn 3 - VËt lý h¹t nh©n. Nh−ng PhÇn 2 cã nhiÒu thÝ nghiÖm biÓu diÔn nhÊt, phÇn lín c¸c thÝ nghiÖm ®ã ®Òu khã thùc hiÖn do v−íng vµo c¸c lý do trªn, nÕu kh«ng biÕt c¸ch kh¾c phôc sÏ rÊt khã trong viÖc truyÒn thô kiÕn thøc cho häc sinh. Trong bµi HiÖn t−îng t¸n s¾c ¸nh s¸ng cã hai thÝ nghiÖm quan träng cña nhµ b¸c häc Newton nÕu thùc hiÖn trùc tiÕp trªn líp th× rÊt khã kh¨n, nh−ng chóng ta cã thÓ kh¾c phôc ®−îc khã kh¨n nµy b»ng c¸ch sö dông c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ th«ng tin cã trong nhµ tr−êng vµ viÖc nghiªn cøu sö dông c¸c phÇn mÒm m« pháng ( Computersimulation) chuyªn dông, hç trî c¸c thÝ nghiÖm vËt lý (Computer assisted Physics Experiments). -= 1 =- Ng« Sü Hoµng S¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m häc 2007 - 2008 I. Lý do chän ®Ò tµi: HiÖn t−îng t¸n s¾c lµ mét hiÖn t−îng rÊt c¬ b¶n cña ¸nh s¸ng, gióp häc sinh hiÓu râ h¬n b¶n chÊt cña ¸nh s¸ng, c¸c thÝ nghiÖm biÓu diÔn khã thùc hiÖn trªn líp dÉn ®Õn h¹n chÕ hiÖu qu¶ tiÕp thu kiÕn thøc cña häc sinh, nh−ng ta cã thÓ kh¾c phôc yÕu ®iÓm ®ã b»ng c¸ch sö dông c¸c phÇn mÒm m« pháng chuyªn dông, nh−ng vÊn ®Ò lµ dïng phÇn mÒm nµo? vµ sö dông vµo bµi d¹y ra sao? §Ó cã thÓ ®−a ®Õn hiÖu qu¶ tèt nhÊt. II. Môc tiªu cña ®Ò tµi: Th«ng qua c¸c thÝ nghiÖm m« pháng (¶o) gióp häc sinh hiÓu ®−îc s©u s¾c h¬n hiÖn t−îng t¸n s¾c ¸nh s¸ng, lµm c¬ së cho viÖc tiÕp thu c¸c kiÕn thøc trong c¸c bµi tiÕp theo. TiÕn hµnh lµm hai thÝ nghiÖm cña nhµ b¸c häc Newton b»ng phÇn mÒm thÝ nghiÖm m« pháng. III. Thêi gian thùc hiÖn ®Ò tµi: Thùc hiÖn trong hai môc 1, 2 cña tiÕt 63. HiÖn t−îng t¸n s¾c ¸nh s¸ng (theo ph©n phèi ch−¬ng tr×nh). IV. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi: - HÖ thèng l¹i c¸c kiÕn thøc liªn quan ®Õn ¸nh s¸ng ë hai ch−¬ng tr−íc (Ch−¬ng V vµ ch−¬ng VI - SGK VL12 - THPT). - Nghiªn cøu vµ chuÈn bÞ phÇn mÒm m« pháng lång ghÐp trong bµi gi¶ng ®iÖn tö, hÖ thèng c¸c c©u hái ph¸t vÊn trong qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y néi dung míi. 1. Thùc tr¹ng cña häc sinh tr−íc khi thùc hiÖn ®Ò tµi: + Kh¶ n¨ng tiÕp thu kiÕn thùc cña häc sinh trong líp kh«ng ®ång ®Òu. + Häc sinh th−êng tiÕp thu kiÕn thøc mét c¸ch thô ®éng, Ýt ph¸t biÓu x©y dùng bµi. + Kh¶ n¨ng t− duy cña häc sinh cßn h¹n chÕ. -= 2 =- Ng« Sü Hoµng S¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m häc 2007 - 2008 + Häc sinh rÊt høng thó víi c¸c bµi gi¶ng ®iÖn tö, c¸c thÝ nghiÖm biÓu diÔn vµ thÝ nghiÖm m« pháng(¶o) . 2. BiÖn ph¸p thùc hiÖn: - Bµi d¹y nµy ®−îc thùc hiÖn kÕt hîp víi gi¸o ¸n ®iÖn tö vµ mét sè c¸c hiÖu øng cña phÇn mÒm Power Point. - Khi thùc hiÖn c¸c thÝ nghiÖm ¶o cÇn ph¶i ph©n tÝch râ cho häc sinh biÕt c¸c dông cô cã trong thÝ nghiÖm, tÝnh lÞch sö vµ khoa häc cña thÝ nghiÖm. - TiÕn hµnh thÝ nghiÖm theo tõng giai ®o¹n cã sù tham gia cña häc sinh ( häc sinh ph©n tÝch hiÖn t−îng, ®−a ra c¸c dù ®o¸n vÒ kÕt qu¶ cña c¸c giai ®o¹n th«ng qua quan s¸t thÝ nghiÖm ). - Häc sinh nªu ra mét sè hiÖn t−îng xÈy ra trong tù nhiªn cã liªn quan ®Õn hiÖn t−îng t¸n s¾c. - Cã thÓ ph©n tÝch bè trÝ l¹i thÝ nghiÖm dùa theo lîi thÕ cña phÇn mÒm m« pháng vµ kh¶ n¨ng tiÕp thu kiÕn thøc cña häc sinh. - Gi¸o viªn h−íng dÉn cho mét sè häc sinh (nhãm häc sinh) cã ®iÒu kiÖn vÒ nhµ tù lµm l¹i thÝ nghiÖm vµ ®−a ra nhËn xÐt. B. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò: I. KiÕn thøc c¬ b¶n: 1. ThÝ nghiÖm vÒ sù t¸n s¾c ¸nh s¸ng: Häc sinh n¾m ®−îc: - ThÝ nghiÖm cña nhµ b¸c häc Newton thùc hiÖn vµo n¨m 1672, ThÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ vµ kÕt qu¶ thu ®−îc nh− h×nh vÏ: -= 3 =- Ng« Sü Hoµng S¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m häc 2007 - 2008 T Mµn ch¾n § MÆt Trêi MÆt Trêi L¨ng kÝnh Mµn ch¾n Mµn ¶nh L¨ng kÝnh Mµn ¶nh - Kh¸i niÖm vÒ hiÖn t−îng t¸n s¾c. - Kh¸i niÖm vÒ quang phæ, quang phæ liªn tôc. 2. ThÝ nghiÖm vÒ ¸nh s¸ng ®¬n s¾c: Häc sinh n¾m ®−îc: - ThÝ nghiÖm cña nhµ b¸c häc Newton vÒ ¸nh s¸ng ®¬n s¾c. - Kh¸i niÖm vÒ chïm ¸nh s¸ng ®¬n s¾c, ¸nh s¸ng ®¬n s¾c. II. Sö dông thÝ nghiÖm m« pháng, M¤ PHáNG L¹I hai thÝ nghiÖm cña nhµ b¸c häc Newton: HiÖn nay cã rÊt nhiÒu phÇn mÒm m« pháng c¸c thÝ nghiÖm vËt lý, mçi phÇn mÒm cã nh÷ng −u nh−îc ®iÓm kh¸c nhau, ®èi víi phÇn quang häc nãi chung vµ phÇn hiÖn t−îng t¸n s¾c ¸nh s¸ng nãi riªng phÇn lín gi¸o viªn th−êng sö dông hai phÇn mÒm ®ã lµ: Crocodile Physics 605 vµ phÇn mÒm PHENOPT. Nh−ng phÇn mÒm Crocodile Physics 605 ®−îc sö dông nhiÒu vµ hiÖu qu¶ h¬n c¶. 1. ThÝ nghiÖm vÒ hiÖn t−îng t¸n s¾c ¸nh s¸ng: a. Mµn h×nh lµm viÖc cña phÇn mÒm: -= 4 =- Ng« Sü Hoµng S¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m häc 2007 - 2008 Sau khi cµi ®Æt xong phÇn mÒm trªn mµn h×nh Desktop ta click vµo biÓu t−îng Crocodile Physics 605 ®Ó sö dông phÇn mÒm, mµn h×nh lµm viÖc cña phÇn mÒm cã h×nh ¶nh nh− h×nh d−íi ®©y: (Khu vùc chøa thanh c«ng cô vµ mµn h×nh hç trî) (Khu vùc lµm viÖc chÝnh) - ChÝnh gi÷a lµ khu vùc lµm viÖc chÝnh cña phÇn mÒm. T¹i ®©y lµ n¬i l¾p ®Æt vµ tiÕn hµnh c¸c thÝ nghiÖm chÝnh. - Bªn tr¸i lµ khung cöa sæ c¸c c«ng cô vµ mµn h×nh hç trî. Ch¼ng h¹n ®©y lµ n¬i tËp trung tÊt c¶ c¸c c«ng cô ®Ó cã thÓ thiÕt lËp c¸c thÝ nghiÖm vËt lý cô thÓ. - PhÝa trªn lµ hÖ thèng thùc ®¬n vµ c¸c c«ng cô chÝnh cña phÇn mÒm. b. M« t¶ thÝ nghiÖm cÇn thùc hiÖn: - Tªn thÝ nghiÖm: ThÝ nghiÖm vÒ hiÖn t−îng t¸n s¾c ¸nh s¸ng (thÝ nghiÖm Newton). - Bµi häc: HiÖn t−îng t¸n s¾c ¸nh s¸ng. Ch−¬ng VII - SGK VL12. Trang 163. - Môc ®Ých yªu cÇu cña thÝ nghiÖm: -= 5 =- Ng« Sü Hoµng S¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m häc 2007 - 2008 Gi¸o viªn m« pháng l¹i thÝ nghiÖm cña Newton ®Ó nghiªn cøu hiÖn t−îng t¸n s¾c ¸nh s¸ng. Tõ ®ã gióp häc sinh cã thÓ quan s¸t ®−îc thÝ nghiÖm rót ra ®Þnh nghÜa kh¸i niÖm vÒ hiÖn t−îng t¸n s¾c ¸nh s¸ng. c. ThiÕt lËp thÝ nghiÖm trªn phÇn mÒm: B−íc 1: T×m kiÕm c«ng cô: Khu vùc phÝa tr¸i cña mµn h×nh chÝnh lµ hÖ thèng c¸c c«ng cô ®Ó thiÕt lËp nªn thÝ nghiÖm. Trong líp Parts Library ( th− viÖn c¸c phÇn) chän líp Optics (quang häc) Trong môc Optics ta cã thÓ t×m kiÕm ®−îc c¸c c«ng cô ®Ó dïng lµm thÝ nghiÖm: - Chän Optical Space (kh«ng gian ¸nh s¸ng). - Vµo Light Sources ®Ó chän nguån s¸ng Prallel beam. - Vµo Transparent Objects (dông cô trong suèt) ®Ó chän L¨ng kÝnh (Prism). -= 6 =- Ng« Sü Hoµng S¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m häc 2007 - 2008 B−íc 2: ChuÈn bÞ c«ng cô: ë b−íc 1 chóng ta ®5 t×m ®−îc vµ s¾p xÕp c«ng cô trong khu vùc chÝnh nh− sau: Kh«ng gian ¸nh s¸ng L¨ng kÝnh Nguån s¸ng B−íc 3: ThiÕt lËp c¸c c«ng cô thµnh bé hoµn chØnh: - NhÊp chuét vµo Kh«ng gian ¸nh s¸ng vµ më réng kh«ng gian ¸nh s¸ng cho võa trong khu vùc chÝnh. - NhÊp gi÷ chuét tr¸i vµo l¨ng kÝnh vµ nguång s¸ng råi rª vµo trong kh«ng gian ¸nh s¸ng (buång tèi). ë ®©y −u ®iÓm kh«ng cÇn ph¶i sö dông mµn ch¾n còng cã thÓ quan s¸t râ nÐt hiÖn t−îng. B−íc 4: B¾t ®Çu tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ¶o: * Bè trÝ c¸c dông cô nh− h×nh vÏ: Chó ý: - Nguån s¸ng lóc ®Çu ®Æt ë chÕ ®é Infrared (tia hång ngo¹i). -= 7 =- Ng« Sü Hoµng S¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m häc 2007 - 2008 - Chïm ¸nh s¸ng ®i tõ ®¸y l¨ng kÝnh lªn trªn. * Chän mµu cho nguån s¸ng lµ mµu tr¾ng (White) ®Ó lµm thÝ nghiÖm. * KÕt qu¶ thÝ nghiÖm: -= 8 =- Ng« Sü Hoµng S¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m häc 2007 - 2008 B−íc 5: KÕt luËn: Tõ kÕt qu¶ thu ®−îc gi¸o viªn ®Þnh h−íng ®Ó häc sinh rót ra kÕt luËn vÒ hiÖn t−îng ®5 xÈy ra (chó ý ®Õn mµu vµ ®Æc ®iÓm cña chïm ¸nh s¸ng tr−íc vµ sau khi ®i qua l¨ng kÝnh). KÕt luËn: Chïm ¸nh s¸ng tr¾ng sau khi ®i qua l¨ng kÝnh bÞ t¸ch ra thµnh nhiÒu mµu s¾c biÕn thiªn liªn tôc tõ ®á ®Õn tÝm  HiÖn t−îng t¸n s¾c. D¶i mµu cã mµu s¾c biÕn ®æi liªn tôc gäi lµ quang phæ cña ¸nh s¸ng tr¾ng. 2. ThÝ nghiÖm vÒ ¸nh s¸ng ®¬n s¾c: Dùa vµo hiÖn t−îng t¸n s¾c cña ¸nh s¸ng tr¾ng qua l¨ng kÝnh, vµ quang phæ cña ¸nh tr¾ng, gåm cã 7 mµu c¬ b¶n: §á, Da cam, Vµng, Lôc, Lam, Chµm, TÝm. B©y giê sÏ cho c¸c mµu trªn (b»ng c¸ch dïng mµn ch¾n cã khe hÑp) lÇn l−ît ®i qua l¨ng kÝnh, ph©n tÝch vµ gi¶i thÝch hiÖn t−îng. B−íc 1: Dông cô thÝ nghiÖm: V× nguån s¸ng cã thÓ ph¸t ra c¸c mµu c¬ b¶n trong quang phæ cña ¸nh s¸ng tr¾ng, nªn dông cô chØ cÇn nh− h×nh vÏ: Gåm Nguån s¸ng vµ L¨ng kÝnh. -= 9 =- Ng« Sü Hoµng S¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m häc 2007 - 2008 B−íc 2 TiÕn hµnh thÝ nghiÖm ¶o: NhÊp chuét tr¸i vµo nguån s¸ng lÇn l−ît chän c¸c mµu ¸nh s¸ng cã trong quang phæ cña ¸nh s¸ng: - Violet: Mµu tÝm. - Indigo: Mµu chµm. - Blue: Mµu xanh. - Green: Mµu xanh l¸ c©y. - Yellow: Mµu vµng. - Orange: Mµu da cam. - Red: Mµu ®á. B−íc 3: KÕt qu¶ thÝ nghiÖm: Kh«ng xÈy ra hiÖn t−îng t¸n s¾c ¸nh s¸ng (tia tíi vµ tia lã cïng mµu). B−íc 4: KÕt luËn: ¸nh s¸ng kh«ng bÞ t¸n s¾c khi ®i qua l¨ng kÝnh gäi lµ ¸nh s¸ng ®¬n s¾c. Mçi ¸nh s¸ng cã mét mµu x¸c ®Þnh gäi lµ mµu ®¬n s¾c. -= 10 =- Ng« Sü Hoµng S¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m häc 2007 - 2008 III. Liªn kÕt thÝ nghiÖm ¶o víi bµi gi¶ng ®iÖn tö: ThÝ nghiÖm ¶o th−êng ®−îc sö dông víi c¸c bµi gi¶ng ®iÖn tö (gi¸o ¸n ®iÖn tö) ®Ó t¹o thµnh mét khèi thèng nhÊt gi÷a bµi gi¶ng vµ c¸c thÝ nghiÖm ¶o, cÇn ph¶i t¹o c¸c liªn kÕt theo c¸c b−íc: * Sau khi thùc hiÖn xong b−íc 1 Gi¸o viªn ghi file thÝ nghiÖm vµo æ ®Üa. * T¹o mét liªn kÕt trong bµi gi¶ng ®iÖn tö (Hyperlink) ®Õn file thÝ nghiÖm ®5 ®−îc l−u gi÷. C. KÕt thóc vÊn ®Ò: I. KÕt qu¶ ®¹t ®−îc: Víi sù kÕt hîp bµi gi¶ng ®iÖn tö víi c¸c thÝ nghiÖm m« pháng ®5 lµm cho häc sinh rÊt høng thó trong häc tËp, h¨ng say ph¸t biÓu, tiÕp thu kiÕn thøc tèt h¬n, n¾m v÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n, ph¸t huy ®−îc tÝnh tÝch cùc, tù gi¸c cña häc sinh. Sau ®©y lµ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh 2 líp 12E1 vµ 12I1: Líp 12E1 (44 häc sinh) Giái Kh¸ SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 10 22.7 33 75 1 2.3 0 0 7 17 30 4 50 11 45.4 0 0 0 0 15 36.6 26 Ban ®Çu 0 Sau tiÕt 2 0 4.6 22 TB Líp 12I1 (41 häc sinh) YÕu Gái Kh¸ TB 73.2 YÕu 63.4 0 9.8 0 häc (Sè liÖu ban ®Çu ®−îc tËp hîp dùa vµo kÕt qu¶ kiÓm tra th−êng xuyªn vµ ®Þnh kú tr−íc khi gi¶ng d¹y bµi HiÖn t−îng t¸n s¾c ¸nh s¸ng). -= 11 =- Ng« Sü Hoµng S¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m häc 2007 - 2008 II. Bµi häc kinh nghiÖm: - ViÖc øng dông c¸c phÇn mÒm thÝ nghiÖm m« pháng vµo trong d¹y häc vËt lý lµ mét c¸ch lµm hay, hiÖu qu¶ vµ hiÖn ®¹i, khi mµ c¸c thÝ nghiÖm thùc kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc. - Tuy nhiªn khi sö dông thÝ nghiÖm m« pháng cÇn ph¶i ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c vµ trùc quan ®Ó lµm ®−îc ®iÒu ®ã ph¶i chó ý ®Õn hai yÕu tè: + Tr−íc hÕt lµ phô thuéc vµo møc ®é nhËn thøc cña ng−êi nghiªn cøu vÒ quy luËt ph¶n ¸nh hiÖn t−îng, qu¸ tr×nh vËt lý. + Sau ®ã phô thuéc vµo kh¶ n¨ng cña ng−êi lËp tr×nh, nh÷ng −u viÖt cña phÇn mÒm m« pháng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c quy luËt, hiÖn t−îng vËt lý chÝnh x¸c ®Õn chõng nµo. - Tr−íc khi sö dông phÇn mÒm thÝ nghiÖm m« pháng gi¸o viªn ph¶i cã ®−îc ý t−ëng râ rÖt cña viÖc sö dông m¸y tÝnh ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò g× ? thiÕu nã th× kh«ng thÓ cã hiÖu qu¶ hay sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n nh− thÕ nµo trong tiÕt d¹y?... - Ph¶i ®Çu t− thêi gian ®óng møc cho viÖc cËp nhËt c¸c phÇn mÒm vËt lý míi ®Ó cã nhiÒu sù lùa chän khi thùc hiÖn c¸c thÝ nghiÖm m« pháng, lËp tr×nh ®−îc th× cµng tèt. -= 12 =- Ng« Sü Hoµng S¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m häc 2007 - 2008 III. Mét sè kiÕn nghÞ sau khi thùc hiÖn ®Ò tµi: Ban gi¸m hiÖu, tæ chuyªn m«n cÇn ph¶i: - Th−êng xuyªn ®éng viªn gióp ®ì, khuyÕn khÝch gi¸o viªn trong qu¸ tr×nh øng dông c¸c thÝ nghiÖm m« pháng vµo trong d¹y häc c¸c m«n khoa häc nãi chung vµ m«n VËt lý nãi riªng. - Hç trî kinh phÝ cho gi¸o viªn trong viÖc mua c¸c phÇn mÒm thÝ nghiÖm ¶o, x©y dùng mét sè phßng häc ®a chøc n¨ng ®Ó cho gi¸o viªn cã thÓ øng dông CNTT vµo trong gi¶ng d¹y. - Më c¸c líp båi d−ìng øng dông CNTT vµo trong d¹y häc. - Tæ chøc c¸c buæi héi th¶o vÒ øng dông CNTT trong d¹y häc. Trªn ®©y lµ mét sè kinh nghiÖm vÒ viÖc øng dông phÇn mÒm thÝ nghiÖm m« pháng trong d¹y häc bµi HiÖn t−îng t¸n s¾c ¸nh s¸ng vµ ®O mang l¹i hiÖu qu¶ nhÊt ®Þnh. Qua bµi viÕt nµy kÝnh mong quý lOnh ®¹o vµ ®ång nghiÖp trao ®æi gãp ý ®Ó b¶n th©n cã nhiÒu kinh nghiÖm quý b¸u trong viÖc øng dông CNTT vµo trong d¹y häc. Nghi léc ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 2008 Ng−êi viÕt s¸ng kiÕn: Ng« Sü Hoµng -= 13 =- Ng« Sü Hoµng S¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m häc 2007 - 2008 TµI LIÖU THAM KH¶O 1. §µo V¨n Phóc - D−¬ng Träng B¸i - NguyÔn Th−îng Chung - Vò Quang: VËt Lý 12. Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc, Hµ Néi, 1998. 2. NguyÔn §øc Th©m (chñ biªn) - NguyÔn Ngäc H−ng - Ph¹m Xu©n QuÕ: Ph−¬ng ph¸p d¹y häc VËt lý ë tr−êng Phæ th«ng. Nhµ xuÊt b¶n §¹i häc s− ph¹m, Hµ Néi, 2002. 3. Ph¹m §×nh C−¬ng: ThÝ nghiÖm VËt Lý ë tr−êng THPT. Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc, Hµ Néi, 2003. 4. Ph¹m H÷u Tßng - Ph¹m Xu©n QuÕ - NguyÔn §øc Th©m: Tµi liÖu båi d−ìng th−êng xuyªn cho gi¸o viªn THPT chu kú III (2004 - 2007). ViÖn nghiªn cøu s− ph¹m, Hµ Néi, 2005. -= 14 =-
- Xem thêm -