Tài liệu Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm sản phẩm cá chẽm cuốn thịt tẩm bọt chiên giòn

 • Số trang: 87 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 46 |
 • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27107 tài liệu

Mô tả:

! " ! " # $ ! " ( #% # &' )# *+ , ! " - . , / 01 2 +3 4# #53 #%# 6 % 78 % 78 9' 3 :( # + "% #% # &' ;< 2 =# % :> %# - @/ - %- @ - A %# % 78 B CD 9' ? 3 :( @1 )+ *" # + 2 C A E= C# EF @ - ' C :> ( A % 78 H )+ *" ?- J ( J A KD # ? #L A ;< M = EN G % 78 J ! " ( 7+ 6 % 78 ?- # ! 0D - 9' O ;< M = EN #53 0D - 9' 7+ Q RS C @[ ! " TU J O G KD # ? #L G G H / # = )+ *" I 2 3 :( RV W 6 % 78 XY # ! Z P A ! #\ A # $ A %# @/ ! " - %- - . G ! #\ G @/ - %- MC 7$ @/ - %- ]%# E( A ;/ E_ ! #\ G `B a< 6 e $ G #%# # ^ ! G 6 % H a< 2 = , = M( ad 7+ ' :> ]%# E( ! #\ #%# L P 0C C @ # + 6 , KC 7$ $ ' ) #L E+) , KC 7$ $ ' ) #L E+) - C 7F - . , A KC 7$ $ ' ) #L E+) , G KC 7$ $ fg $ h f= 6 D ' ) #L Y $ 9' @ ?- f= 6 D ]%# E( D 3# +2 C ( # + 0D - 9' l Gk 3 :( # + "% #% # &' 3 9' 3 :( #53 EF 9' "% #% # &' 9' Gk 3 :( E= MF M%' a$ G A f= 6 D ]%# E( D @1 #53 EF 9' "% #% # &' 9' 3 :( E= E m' #D' 6 3 #53 "% #% G f= 6 D ]%# E( a$ GA D @1 MF 7! "% #% # &' 9' f= 6 D $ ' ) #L #53 EF 9' MF 9' E= 2 D n GG E+) - C 7F - . ^ " "o 7p f= 6 D ]%# E( ^ " MF =- ' ) #L E+) G f= 6 D $ ' ) #L E+) E( H +> 6 o H ;/ E_ 6 ( G, G, GJ $ MF # ! 3# +2 C 7\ A f= 6 D 78 M%' 3 :( f= 6 D ]%# E( I] ? A AJ j *+ P AG E+) @ - 9' @1 P 3 :( # + "% #% # &' 8 hi EF 9' "% #% # &' 78 ( E+) E( Z TU ' ) #L f= 6 D ]%# E( "@[ ' N 78 H %# '% 'b#c , KC 7$ $ ?- ( 8 GP # + 0D - 9' 0D ] ? 0D - 9' #% # &' # C Hk ( 9' HA 78 HA H = ' 6 78 , f= 6 D 2 m' 73 % 7( a J ;/ MF +)# % J ( +% '\# ! J ;/ MF +)# T fg > 3+ +% % HG a@q #53 0D - 9' H, # + 0D - 9' HJ ! " HJ > HO # + 0D - 9' j TU r ` s t f g ,k T f= " u ,k T , I] ? v2= , KD KD > - w a a@q #53 #% # &' G KD KD > - w a a@q #53 , KD A KD > - w a a@q #53 'F# KD KD MC 7$ $ ' ]%# E( ^ " "o 7p KD KD MC 7$ $ ' ]%# E( ^ " MF =- KD A KD ( *+ x E* y ?' 'z+{ ! #w :I 0D - 9' #% # &' # C 7\ AA AG ( 9' MF # ! KD A KD > - w a a@q #53 0D - 9' #% # &' # C KD A KD E( '\# ! 3+ ! " KD A A KD > 0D - 9' KD G KD 3 9' KD "o KD 3 7\ , KD 3 E m' E% > ( H, - 9' HJ HO % #D' 6 3 "% #% # &' 03 #%# l o m 3 +|# MF =- - C 7F m 3 J KD } MF E m' E% E m' E% % #D' 6 3 2 C ( )# *+ #%# ^ " % #D' 6 3 2 C ( )# *+ #%# l m 3 E m' E% % #D' 6 3 0D - 9' *+ #%# ^ " o A G KD 3 :( y $ m # ^ ! "@[ # + kk '~ '• MF M%' a$ "% #% # &' A H KD m E m' #D' 6 3 "% #% # &' *+ KD A , KD m EF 9' MF 9' @/ €" KD A J KD kk M% > A O KD m N *+ l 9' 3 :( 3 "@[ \ : MF M%' a$ l 3 @ # :> MF 2 L *+ EF 9' MF o y$ # + - 9'{ m 9' { KD KD AP ?- KD KD m % 3 :(c 9' MF :> # ! H KD 7p 0/ MF $ :> M% o E m' #D' 6 3 2 C : ( )# *+ #%# ^ " "o 7p 7\ KD A P KD KD A k KD m KD A m KD m E m' #D' 6 3 2 C E m' #D' 6 3 2 C ( )# ( )# E m' #D' 6 3 0D - 9' : *+ #%# ^ " MF *+ #%# l *+ #%# ^ " =3 ?} MF o 8 8 8 L 8 8 D #% # &' \# #? D 8 A K m E_ 8 A K m E_ )+ #53 3 7 #37M+] "'* "#*"" "+0* J #% # &' m A EF 9' "% #% # &' m D @1 *+ l 3 9' 3 :( Gk #53 EF 9' "% #% # &' E= "@[ MF 9' M%' a$ 8 G A A K m E_ m D @1 #53 EF 9' "% #% # &' 9' 3 :( E= E m' #D' 6 3 "% #% 8 GA A G K m E_ m MF 1 "% #% # &' 9' 8 A H K m E_ 2 C 8 ( m D @1 #53 EF 9' MF o E= 2 D n M%' a$ 3 :( GH D @1 #53 ^ " "o 7p 7\ E= E m' #D' 6 3 )# G, A , K m E_ m D @1 #53 ^ " MF =- E= E m' #D' 6 3 2 C )# ( GO 8 A J K m E_ 8 A O K m E_ m m E m' #D' 6 3 2 C ( *+ #%# E m' #D' 6 3 0D - 9' l 3 ?- GP *+ #%# ^ " #53 } MF o H 8 G 8 D "% #% # &' 03 2 9' 8 G 8 D 0D - 9' #% # &' # C ( 8 GA 8 D 0D - 9' #% # &' # C ( 9' MF # ! : 3 :( :> ( )# 03 2 o ?- 7+ ‚ • n > 7@1 c " L E\ ] ? 2 9 7@l n' w EB c 0D 8 'F 7+ : Eb "> 6 % 78 . F E(3 7+ # = M = :> ] ? 2 9 @ 0D ] ? . E@[# '1 7F • L F 7+ ! #\ )+ 73 #%# @/ - 9' # „ > > #> m E3 a) E "> '| F E(3 / @ • @ # 3 2 L C- Ew :I 2 ' )# ] ? 2 9 #D @ # %# '| 5 0D #ƒ ] ? 2 9 :> ! > ' E3 a) c #%# b3 #%# '| C > ( 5 5 0D ' c #d :> # = M = Em ] ? 2 9 #ƒ @ ! "> #% # &' :> #%# 0D - 9' # = M = ‚ #% # &' ` ? - % ‚ ! #w #53 #d - ) : 0< E( C 4#c E@[# 0< - B #L @ :> l Em +> #53 2 +3 # = M = „- Eq #53 #L ! "# $!%& & ' - ‡‡ 01& <# … c E_ %+ @ # @/ 7@l E) 4# a• c *' E† () "# * +) , 78 C 3 73 <# c E_ % -) !. & /& &+) 2 334 F a <# { N 6 3 :I ( 9' MF # ! { ! ! " A{ I ] ? 6 78 .# ! EI > # = EF ]ˆ "v :> #%# :> +)# +% 0/ MF L % > ‰' E@3 73 #%# # = EF ]ˆ "v @ ]%# E( t 0D ] ? 0D - 9' #% # &' # C o ! #\ ]%# E( )# #ƒ :> #L "+) # ? - . x3 2 +3 4# 3 ">' 2= a$ b- - w # #?- 0C C @ 0D - 9' $# [- # + #% # &' :> •3 - w #% :> - w !' #%# L ( ( ! #\ :I 0D - 9' #% # &' t ( 7@l x3 <# … b- - w E3 a) F E(3 :> ] ? 2 9 c E_ L #% # &' @/ #L #d 7% 2 ‹ #%# M) 0 ` # B l #ƒ #?- # + D 6 = :? EI Ew 73 # + #%# F - 9' Š+ M@ # Ew ">' 6 * : E_ % 2 L b3 0D - 9' ‚ #% # &' # • #L %# ! #\ :> n = 0b c 7? '+ : ! Em E_ % #53 L E@[# +> > #D' / Œ "<# #o ) # = ! u E@[# 0< b- v #53 6 v / w 5 49 : & (! !; 4949 !; 4949494 6 7 < (! 6 < (! !; = 6 < (! , >? , @A @ B) " 8 -)6 C D 0# A @ B) F & ,6 ! K373' a c = E> , -)6 3 ;*3-*7# ! 2 +3 4# F# " KF 4 C F +> % # &' #o E@[# 4 "> #% :@[#c #b M‰ cJ ŽAc, "w # I #3+ 3 M. •3 'p 3 :B "@ M)# I a> " 7p 7! '| "@ #b '> @ # M m c '> 7@1 > w 3 c 2 ? GJ #'c 0& #b '> ]3 0C F 8 # , -) + c a• M! 4 c # I a> I a> 7+ L @l 'L 7@l ".# 3 :> B '> ]%'c PŽ H #' f #b '> M)# 2 0C @ # ) 7! "@ B >' 7! 2•+ a> E= •3 "•'c :B E L 7o "_ B c '| M! :> M. B :> B +c '•' "I 9496 #% #o 2 ‹*c 7+ 4 f 'L 7@l #% 1 :> '> :> 3 E+) M)# 1 '| M. A @ B) * G 0.6 ‘ M m c #% # &' # „ „ #o $# : @l E% 03 F# "+> #% a• E m Ew' - % :> ? "> 7+ 0C 8 #%# Ew' 7+ L #%# 3 +> 73 # „ E% +|# :d #ƒ 1 #ˆ3 0L c #b 0C "@[ L L' E% #b #‹ M m c - B MC 1 :d " 7+ #%# 2! @ # "[ 7)# c % # &' "> "+> #% - B MC 7F B % K8 Š@/ ] L ao c #% " E= G n' 0D :* Ml :> " > s 7d "! m 7@1 :> 0C $ 1 :d ! " L 6 3 "> 7+ E F# ' C :> #b $ a #@ @ 0L c _ f 1 73 0& E@[# 0b > .# y ‚ A :* M m #b EF '| E@3 :>+ :d 5 :<# @ # $# #ˆ3 0L c :d 4 0 0C :> - % > Mm 'I %# < #%# 3+ E? :> "_ :( I 1 #%# ^ '~ #+ Kp# MFc :d %# "> 6 3 ! # =' 0C "@[ "@ { f "@/ ) :d 3'c 'd3 :. 2 3 y u- 7 74 E= #u #ˆ3 0L c :d - B MC # 5 = 2 3 L 7_ E@[#c "„# > 4 % #+ 0& aw a #@ :>+ #%# #%# #% _ @ # 03 2 E % # &' 7? 7F 0& a #@ 73 :d ‘ @ # 3c # „ 7 F Š@/ "! # 5 = 1 :d N{# „ [- Em 0 7m :> s ‚ :d n' ! c ?-c # 5 = "> :* M m ' I 7 #% E) ‚ k E= ‚ Okk E= Mm 'I ! " c 8 % c 2 :> 2$# \# L N "> 2 3 3 @ # ‚ AHk E= Hkk'' H2 @I 6 % # &' 7† 6 3 - w " :<# @ # @l 4 @ 0L c _ / E) #q AŽH2 03 :d @ # 7n y @l C #d : l C "I : ŽA n' f 4 73 #ˆ3 0L 0L c / Eb ? 5 7d 2 L 7 I "! I w # „ " = 0 7n > "! { #b :o 0D #53 # „ ") 1 M m yAŽG 3 "„# 7n :> ? @[# ao F 0C #% 0C E’ 7\ A 7d #b E | 5 3 c 0& a #@ ‚ *+ # @l 7L :>+ :d #ˆ3 "! @[# ao @ # 2 +D 2“ :>+ M N :>+ 0L c _ Em " ) 'L 7@l @ # ,H#' :> #B - % 7m N{# „ 7o {c #%# 7@1 % # &' E’ 7\ 03 2 El "! E= 2$# 2 L > m > y ŽA n'{ 7+ % #b C# EF n „- 7\ 0& - % 7 m :> a # 3 :• 0C Mm #% 7@1 3 E I # @3 7• "> #% 7@1 0L 7@1 :> M m Em E’ 7\ :>+ "„# 2 1 Ew #53 "„# 3 0 :>+ 4 y / PcA2 8 = J 6 % # &' "> "+> #% a• E m 0 :u - d a y + 2 !{ y# =' Ok” N M3+ _' @ "@[ # &' 7? \# n { f #b : &= ‚ #% E<# #% # &' > • @ L 0D c #b _ 6 % 78 0 #b m n #%# "+> :• "> #% :> L' k #'c kk” "> ‹ # =' Ak” @ # M‰ ‹ \# n EF #/ 0D #53 #% # &' "> #b 0< 3' #b $ 3 "w 0 • :8 #% E) 2 C "@[ 0D Ew :u % # &' Mp m# „ % = 7+ GŽ , 2 l 8- w " $ 3 EN ! :> EB E@[# 4 "> #% #% E@[# - % 7 m @l c 7? 2 b - B M 7<# =- ‚ 7\ 3 Ew y cHŽ 2 { - w " "> "> #% #% #53 # „ +) 7‚ :>+ 'd3 0 m a<3 :>+ #%# E|# E m' 03 Ž % E<# #b '•' / #+ Ž % E<# #b B Ž d 8 #% #% 0& #b 2$# Ž 7+ l M. N > > @ # #o #% #% + :> a> 'd3 0 0D c • 8 '•' • / #% #% @ #" :9 / #% E<# w "~ #53 #% E<# 0& a> KD - w a a@q - w # $ 7+ * -a > - w a a@q #53 #% # &' K !L & >) M #N6 – —#3 # *'—7 7+ kk <# - 9' n E@[# C 2 +% T 3' 3"# ˜* 3 f K ' JHcH / #% #% #53 #% #% + / #% E<# KD n "@[ f#3" / #+ '_ #b 2$# ! #ƒ 2 # „ 6 :> E@[# 4 "> #% #% 0/ #?#% E<#c #% " #% #% 03 2 \ #?- ‹c :> a EF |# E m' N Mu 7+ $ #o Jk” :> #%# "+> #% m Mp $# Mp '_ 0C 5 G 0 (& f \# n # 5 = #53 # „ %- ]%# # =' 2 +D '_ 7? a•c # „ 8 kcH Ac , '{ K, ' k kcG G H, A P H kc k kc , c 0? F F @, 0O& PQ !R , % # &' E@[# ]*' "> '| ( 7@l "@[ # B W #b #% # &' 0D "@[ - 9' ‰ % ! " L #\ )+ C 3+ L ‘2 :<# L " C :> #% # &' % 3 #ƒ 3 c- w " "B El :I "x Eb y˜ i{c 0D 8 ? c 7+ Eb @/ :<# > @ 3 E Ew #?- # + ( 7@l "> #% C @ # 2 %# 1 # B W #ƒ = +) EF _ #% =' _ L : # ! F E(3 :> ] ? - 9' 7! 8 # 7+ ( 7@l ! 0D ] ? #% # &' I 2 %2 3 # 5 = "> ‚ % #% # &'c # 3 Ew 6 3 :• - % 7 m # u' a+ L "_ +|# :> #b 7 I L C #b Ml M m Em L 0 C 'F ! L 7+ C :> # @3 )+ E@[# ‘ @ # 3c #% # &' E@[# ]*' "> C #% ' "3 #% # &' u- $ #3+ :I '| > @/ „ 3 E† 0D ] ? / :I "+> #% > 7+ • I 2 b 2 n a+ a(# M ! " = #3+ | 2 %#c : # E† # > #L n' w EB c 7+ L #% # &' #ƒ )- :> $ - % 0 m EN 'L 8 :> #b I' n C :> E3 2 a(# M • '| $ ">' L T8 :u c L L'c #% 2 %# 03 > 7+ L' E3 2 % E*' ") …' 'L 7@l I " ! #\ 0B ! " 7> "3 :> 2 b 2 m' 0+% :I a@ "@[ #% # &' E@[# ]*' "> 'F 7+ "> "+> n "[ = w Gkk ( 7@l 3' Wc #% # &' M% "> 6 C# ') "+> #% > > = #3+c 7+ "@/ E) #?- # + L 7_ % = :> 2 %# #% # &' ‚ M m :> E) a@/ @ ‘ @/ _ 2 3 #ƒ 2 9 'F "@[ a@q *+ N # \# L n' #53 #% # &' E@[# # 6 3 #%# F % 7( a * +)6 3 :> #%# @ # # B W 2 %# # =' / Pk” 3 c a+ ! #b #w 7? #3+ @/ #53 > -) & SD F aB 1 #%# ^ |- 0 8 6 D2 @ # a+ # „ 'I 7 L #% # &' :> M@ # Ew E*' ") u " ? , TU "# * +) &V , 3 #% # &' +|# a) @l -)6 E@[# # = M = "> a) 0D 0D - 9' - C # = 2 %# 7+ H Eb a) n @/ c # = M = a) ™ ""* 0D - 9' Em # = M = :> ] ? 2 9 "> a) a) n @/ ™ ""* 2 L a3c #o #%# 0D - 9' Em ! +|# - C # = : 49494W4 >? /& U 'F 0C "+) "> 5 0D 2 %# XN6 *+ "> - w #53 # „ _ <# - 9' #b #b # \3 'F "@[ % 7( a " y0p c 2&'c 3 7 c 23" { :> #%# : 3' a@q -7L ! 7? #3+ :8 7+ +> yK c K,c K c > c # ? M•+c # ? 2 +% š{ #w = # + 0< - % 7 m @l # y _ 94W # 3' 2 D+ – — & Q * [ T 3# *+— ( > > ++) ( n > "@[ 7L ! TS\ *+ Ž Š@[# ;x 7w T @ ŽŠ… { - w a - w # $ E> & /& XN y { a@q C 2 +% # a M•+ 3 f 7+ kk @# - 9' y' { T 3' y' { ˜* K K, K yf#3"{ 2 L AJ PcG HO PG c kH kcG kcJ ,cG HA A G kcP kJ kcG kcJ cA HJ GHJ cA kcO kcG kH < ! :> "> K3 74 )# "@ k AcG )# G H n 49494W4 !; + < (! * ]6 >? >&^ >^0N$;<)X& ;< X< 'F # $ #53 = M>+ a. 2 L # ^ 7+ [- # ? "x [- ‚ #*"" "+0* M‰ :<# ?6 • #/ #b 7? <# :u c :> b #ƒ 3 7 #37M+] '* N @l , Y!,& PZ & /& XN6 ( #53 #+ . F E(3 "> I ! " <# - 9' '> #o Em 0D ] ? - . 7+ "#*"" "+0* y–G,,{ "> a) #%# M = EN *"" "+0* › "23" › 7+ I "x > - w 3 E@[# \ :<# 2 %# [- # ? #*"" "+0*0 #0 E@[# b3 4# 03 i "23" #*"" "+0* "23" #* "" "+0* › `ŽœŽ ii 37M+] 3"2 "#* "" "+0*y *""Ži { , *""Ži › 3i › " Ž ii 3 *""ŽiŽ 3i y L \# #? F 94W6 R )+ #53 3 7 #37M+] '* & 7p 3 EN $ #53 @1 C 7+ @ # )+ a) 3 c @ žA 1- EF n E= EF "#* "" "+0* a(# 0 8 EF :> n #b EF • #b a) #3+ ‘ - MF • HŽP $ :> a… a• E= 2= 53 c EF @[# ") ;< #b '| #53 #%# #3 + #b D #53 › 3 + +% 7( $ %# a. › 3 + +% 7( 3 ›c › 3 + +% 7( A "A›c ˜*A› #b 2 D n #b m 2= -7+ * c E@l c EF 7? " { "#* "" "+0* "> #%# -+" '*7 3 + ')# c 3 D' 2 i› %! &UN E> >&^ >^0N$;<)X& ;< X< ii 3 › MF :> w yT• ? \# n [- 7F 7† : 1 › EF ">' > y 7‚ › { D' EF - w = #%# -+" '* 7 @l )+ *" y2= 53{ b3 4# #53 $ o3 3 7+ <# - 9' @ #1 _ > c kkk{ #/ MD #53 › › ! 2= : E( #%# M3+ _' @ # ">' n > EF - w 2 %# :> J #53 - 3 @ # n # | 0< - B " - @ › )+ 7>+ #D aw c )+ EF 7+ "@[ #%# 0D - 9' ‚ # ? 2 Lc y# C MF " I "@[ ">' 'I' 2 C MF # + 0D - 9' 0ˆ a. >+c "> kc ŸkcG” 7! • 9'c 2•+ a> l 74 3 MD+ 6 D #ƒ{ b "> %# EL c # ? a$ B ">' a> :b :> # C ) 0ˆ a. 6 D #3+c b #ƒ - B " - :> E@[# ad 7+ # + #b %# a. I a) @# ? # C <# - 9' 7p :> 0 TI <# - 9' "> # @3 ]%# E( 0? 1& _*6 KF E_ =- #b >' "@[ )+ *" : #3+c n 2 D n ? 1& KF =- # + :>+ a@ a) _ b3 Em )+ EF )+ *" # + 0D - 9' Em - C +> :> 2 C )+ EF [- : o 0ˆ a. # ! Em )+ EF 2= a$ ‘ EB c b •3 "% #% M! 7+ 1 EB "> N :> #%# - . T? 1& o c EF ]C- # + 0D - 9' 2 [- # ? ( E@[# M3+ M! )+c MF > fv > - w MF 3 E@l c ' C c MF _' #b MF Mp-c MF 4 $`6 KF # ! ]d ad - 9' 2 )+ *" C KF o #b %# a. KF 7? #3+ y# =' PPcJ”{ ! #b 2 D n 2 6 #o E@[# ad '8c MF -7+ * 3' "+-*# Em - 5 M! +> " - MF o ‰' )+ EF - _ # + 0D # ! KF # ! ]d ad _' #b MF '8c '* MF X? 7+ 2 &^O "o i:3"M ' 7p 1 EB : ++a '+7 1c ' C &^ 2 = c E@l > - w MF # ! ]d " #+0*c 0 +7 * 6 7\ "> -7+ ! #b a) > - w 7? 6 3 - +0- + " #+-7+ ! C# 0*7 c #b # \3 AcH” " # a a@ a) 'F E/ 74 "> i:3"M ' #b ! : b' - +0- 3 E$ 2 C "@[ :>+ - B ˆ "> )+ *" C c ">' # + M4 MI 2 3 HJk _' H C# ŠŽ'37+ 3 :> A C# ŠŽ " #+03' i:3"M ' #b 2 D n )+ *" :> E_ O + "o #53 7p ( E@[# C a? :>+ / y">' n 1& ". * ] ( : $ ^" $# a’+ a3 c E> [- 0& „- # + 6 % 78 )+ *" _{ >M , 6 SI 7+ # =M= #w E@l <# - 9' - D Cc2 L / kc ”c 2 L :b #.# E@l % 7( a a@q # + Ž %# a. : 3# a 3' EF E@l 2 ˆ #b 2 D n >&^ )>&X K)F > 'F 7+ #%# ' C #53 3# a 3' m 7p ‹ / k ”c X! @ # ‹ m 7l 2 L M( 4 a( 7+ 6 % 7 Ž c #b :( 4 #53 # =M= )+ - D \ /' 2 3 MD+ 6 D *"3 + a c <# - 9' • @ # # + 0D - 9' > = ?6 - w 6 3 " 3' #c #b #L 3ii Ž #53 3 7 3 :> <# - 9' #3+ #o #b %# a. Ž @l #% 7p 03## 37+0* PP”c "@[ ">' # + 0D - 9' #b '> E•-c 'd Ž _ E@l #b %# a. <# - 9' #b :( m 0ˆ a. #b :( # 3c >' "@[ Ž )+ # + +"3 ¡L¢ #b )- # ? c "@[ @l Ž n 6 7\ Ž 74 \# #? Ž ii 3 #53 \# n # $ )+ @ 03 i 37 ( c / '| c #b 2 D n " 3'3 * "> k kA” 1 - •HŽ, H m 37 " 3'3 * _ +> 3 EF :( 7• 7+ ? 2 " 3'3 * "> ) 1 a) @ # m' Ew :( - žG 82 L :( 37 " 3'3 * # 5 = )+ :( 4 E)' # + <# - 9' !. J 6 B "> # ? )+ :( 6 3 #b :( :‚3 - D "> #b ‚ 74 c b )+ # + HŽ ” ' C n C ad <# - 9' :( Eu' E> 7+ ‚ PH” 3 " 71 "! c 2 L #b )- # ? :> EF 9' 2 + 2 L @ #%# ' C #53 3c 82 L _ ) #%# ' C )6 % %# a. H” m ' C 7p ]C- #53 ' C n P <# - 9' <# - 9' "> ' C + #b 6 % k H” 7+ ' C c f š = #%# ' C Eb _ ) › d : E@l › )+ %- 0 ? 0 :> '8 # $ 9' :u c -7L * 5 #53 * ' :> : MD+ 6 D 0% 2 9 c "Ž #o +> 73 + 1 #%# Ew ')# -*- a ">' - B o3 # + 0D - 9' ! \# # = +) EF l Eb #b %# a. "Ž #b %# a. › + ? Em )+ :( > * %# a. : ' -7+ *3 3 2 L m ) Eb !6 7+ ! #b 2 +D - -*7 * :> HŸ ” Ÿ ,” #3 ] -*7 * :> # 3: ] ! #b O” # ? M•+c A,” ) %# a. ! aw y- *"3 a7* c #3a * c {c H Ÿ P” "> 3 3 #+" # #b :( #3 p# 7+ MF :> GH” 7+ „- # + 6 % 78 2 ˆ 'd 3 #53 #% ! E@[# ad a@ a) ! b3 C c „- n + ' c +> 73 #o #b ! ]3 X! #w Ž 7) % / c '( c 2 Lc 2 L "• )- # ? c #q ) ž k ” Ž > “ *+ MF 7p '> #b '> :> Ž d c :( #3 _ ! E* < 3 ! c #b 'd /' E|# 7@ c 2 L > 3 ]%' #b ?' 'C#c :( ") b6 ! 2 +3 4# F# 4 > ‹ #b :( n % 7( #D' 6 3 ‹ #3 c 7+ ‹ #b + c = "> 3" ] c EB "> 'F ') %# a. @ - ‹ 2 L 2 % • 7+ ‹ '> # ^ 1 a) 3] • $ M( D Q /' a( [- # ? 0 2 9 #b ? "> 2 aw y 2 #b '| 7+ ‹ # \3 ,k Ÿ kk' 3 y 4 "> 6 D 3 1 _ EF 7? "+† + '> #o MD+ 6 D E@[# "B 3" " )+ 3" ] @1 6 ! 2 +3 4# k aw { +] { #b %# a. /' ‘ 0D - 9' 0& ">' n EF #3+ 3" ] "] # b a ! 2 L 5 2 9 <# - 9' #b 0£ '? %# a. c 1 F# 4 > ‹ ' a T a #37+ * + # +> 73 #o #b ' #b %# a. 9 'd c )+ 'd > a@[# ad > a@ a) > F# ^ E* #b ! 2 +3 4# "> +) # ? #b %# a. n c: - 9' ">' "> a ,k' : 3' c , :> - + ] > #5 7 # "37 3 -+" 7 # 3 03## 7 # "37 3#*3* x E* "> 'F "+) |# M 3 /' # + 0D - 9' c K %) )dN? 6 F# #b # 3c 3 :> a # M 1 F# 4 b3 kk $ ?' n E@[# #b #@l n ' … a(# c "@q % 7( a „- = :> +) C# 7? 6 v #b %# a. ">' a@q #3+c #b I D EF# :> ">' # u' 0< "†+ = c 'F# x E* "> "+) <# „- #D w D' # +"*0 *7+" :> '% # 94e6 # y > > @ # & Q TS\ 3' 2 D+ – —- _ - w a * [ T a@q 7+ 3— F# kk 'F# - w # $ 7L ! E> )1 c @X K %) )dN? x ¤* '{ x n E@[# C 2 +% -a 7L ! 3"# T 3' +0- + ;p K ' cH kc, kc ,HcH k K ' OH OH kckA kc H kcHH cJ [! & f Pg&6 3 7+ E@[# # = ] ? ‚ > <# :u #L @ aw Eu R E m' #53 #%# "+) aw : 3' c EF 0L @/ <# - 9' @l 0ˆ a. #%# "+) aw @/ c aw ")#c aw 'zc aw > "> # „ EC #3+c $ M( +] # \3 I b3 c En# M ! @ a@/ š C : "@[ c I # „ 2 L # \3 # +"*0 *7+" #3+ - B #3+ ˆ y# +"*0 *7+" #3+ - B = %- :> 0/ :•3 EF +) aw ad % 78 &+) 9' ;< 2 =# - )' : _ E/ :( l 73a * #%# - B -) 6 2 =# < 03 M‰ _ ˆ # ? 3 a EF 2 =# 3 % 8 a‚ % :> 9' ? :u # ? 2 =# EF :> E@[# M m EF #53 :u # ? 7+ Eb = EF #3+ E= > E= 2 'F / #b >+ _ ") E( " u ˜ #2 % 6 3 'F E/ :( a ( M‰ - @/ @ 03 $# 7+ €" 'F u : 78 a • ŽŠ; 7+ 2 =# ‚ / #b _ ;< a EF % E@[# - % M m M‰ 3 0C "@[ _ N <,& , MD # ? #53 6 % 78 @[ 3 M! M‰ % 78 6 &, 6 ?- 4 "> 6 % 78 EF # ? 3 B 73 M &, PQ & +) & %!6 % "> ? E( EF > P/ 3 :( '3 4W4949 if M !_ >? if M !_ B # $ K*0 E> , Y!, &^F 4W49 8!, &^F ! ')# { "> aw 4W D "h M N> C ˆ "> τ Eb "@[ ; a! Š :u # ? 2 =# $# 2 =# 0C 2 =# τ l F *+ 2 +D _ "<# #53 6 % 78 % 3 3 2 =# 73a * % % EF 2 =# % # $ a # m "> 0< # ! " # _ EF # ? 3 #%# 0? if & +) & %!6 9' ? "> 6 % 78 - .# 71 "<# #53 '> a # #b _ EF #3+ M% < EF ?' Em E ‚ a #53 #%# - B a(# #b _ EF ˆa ?- E= 'L 2 p# / a F M! '> "<# #53 6 % 78 M% 6 = E( ?' W- 0 ? C# EF 9' ? EF #53 # ? 3 :> \# T3 Ž C- ? "> 0< # ! " # %- 0 ? ?' ? a(# " 3 7+ a(# c %- 0 ? %- 0 ? œ C : 9' ? #53 a EF # ? 3 ‰ 7+ u : 9' ? a@[# a$ a C _ *+ #L a(# a a(# 0C 2 $ "v @1 > + 7+ - B #<# 7@/ c #%# # ? - B " +> +> a(# 8 #L \# *+ k• "> ‰ 0C E• C : '> œ = M>+ EF +> '> # ^ #b $ # ? :u :> C @ '> <# :u 2 L M% m # + #%# # ? 3 E 6 3 Š+ Eb 7+ 8 'F - w [ a. 3 :( $ ?' :>+ 7+ @ 3 " - D '> ?' :8 6 % 78 # ? Eb #53 '> +> a @ - 8 • M% ?' +> 'L # „ 3 :( EC : = M>+ '> @ # #o #b ! " ?' 6 3 '> = M>+ Em @ - ' C :> = M>+ 3 :( # + #%# 5 0D :> #%# 0D - 9' 2 %# 4W494W , * SD >? 5 SD * ,* S:* > :>+ Em @ - 7+ l R E m' ! " E@[# 0< ]B' B - D \ +] > P/6 * ,* S:* S:&6 3 :( E@[# - 3 7% €" B a(# a EC 7+ # ? #b 2 D n 7! E@[# $ " ? ‹ "> œ EF ! " 3 ? 1 3 Eb _ :> E 73 9' 9' @ 03 k¥ 5 0D a 3 # u'c %- 0 ? EF #53 a k• 7+ 9' a a(# : 3 $# 3 u- #53 : 0 _ EF $# [- 03 Eb # + ! [‚ Ew E† E@[# :u :> 7% b3 A ?' 7+ a a(# 0< =- ]„# 7<# =- : 9' ! 2 L 2 $ @[# E m' l 3 MD+ 6 D p / 0+ : - 9' a… M( au- % c @ # #o ") 7+ 9' MF 03 * ,* S:* ;ˆ a. 7<# =- 7F EI : ">' 2 L 03 @ - #w @ - @/ ! " c #%# *+ 'F € " :> - %- > E/ @1 6 % 78 <# l "> # + 3 :( 2 L 3 @ - ]%# E( D c a… ">'c u "[ / # + 6 % 78 > @[# E m' - @/ B D @1 ]? ? 5 SD @/ - %- > C# EF * ,* S:* > P/ j , G &. # >? 5 SD 3 :( # u' ! l 3 9' k*6 [- •3 3 - @/ @[# E m' #53 3 - @/ 4W494e ?' 0D - 9' - %- > "> 0< 2= • - %- 7! ! b 2 p# - .# - %- @ - 2 L :> @ - @ Sh @_ &. @1 S:* )!. PQ > P/6 * ,* S:*6 b M3 - @/ [- 7+ I D > P/ M R6 3 :( 2 ! " R E m' E@[# ! " - %- @ - 2 Lc 0D > 0? 5 SD a> - @/ - %- @ - ' C :> Eb - @/ 3 :( 0& #> - %- @ - @ 3 = - @/ 3 :( @ - ' C 2 Lc @ - @ c @ - ~ #b C# EF @ - - %- @ - @ 3 ? #b 0ˆ a. C# EF @ - ' C :> C "@ EF w +> C : 3 $# - @/ [- = 0? L 7+ "@[ "@[ 'F 7+ # ? 3 ) _ ? E( 8 Eo EF # ? 3 6 % @1 PQ & I # ? 3 = - %- @ - @ 3 @ - = a ?' :>+ ! " EF # ? 8 C# EF @ - 0& # u' ?' :>+ #> a(# #C _ #> 'F E I 2 8# „ ?- a(# @ - - D #b _ > S:*6 l #d ‹ a I c EF # ? 3 #> #3+ 8 a> 8 I @ @ 0& #B M‰ G ? E( 2 c "@[ 8 l # ? 3 3 @ - #> ?' :>+ E= 'F
- Xem thêm -