Tài liệu Nghiên cứu quá trình hình thành biểu tượng toán cho trẻ mẫu giáo nhỡ

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

MôC LôC Trang Më ®Çu Ch¬ng 1: C¬ së lý luËn cña ®Ò tµi 1.1.§Æc ®iÓm t©m- sinh lý cña trÎ mÉu gi¸o nhì............................................ 5 1.2. §Æc ®iÓm nhËn thøc cña trÎ mÉu gi¸o nhì................................................6 1.3. Néi dung vµ ph¬ng ph¸p h×nh thµnh biÓu tîng to¸n cho trÎ mÉu gi¸o nhì...................................................................................................................8 1 1.4 Một số vấn đề về ho¹t ®éng gãc……………………………………..…16 1.5 Vµi nÐt vÒ trêng mÇm non D¬ng Thµnh- Phó B×nh- Th¸i Nguyªn……21 Ch¬ng 2 : ThiÕt kÕ ho¹t ®éng gãc tÝch hîp h×nh thµnh biÓu tîng to¸n cho trÎ mÉu gi¸o nhì Gi¸o ¸n 1: Chñ ®Ò : Gia ®×nh - X©y nhµ cña bÐ…………….. ................... .24 Gi¸o ¸n 2: Chñ ®Ò : Giao th«ng- X©y ng· t ®êng phè............................... 29 Gi¸o ¸n 3: Chñ ®Ò : ThÕ giíi ®éng vËt- X©y trang trai nu«i lîn......................35 KÕt luËn.........................................................................................................40 Tµi liÖu tham kh¶o.......................................... ................................................41 Më ®Çu 1. Lý do chọn đề tài “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”. Trẻ em là mầm non tương lai của đất nước, là viễn cảnh tươi đẹp của xã hội. Vì vậy mỗi con người trong xã hội phải luôn quan tâm, chăm sóc, giáo dục trẻ để sau này trẻ sẽ trở thành chủ nhân tương lai cho đất nước, cho xã hội Con người từ khi sinh ra không tự nhiên có những hiểu biết xã hội và kỹ năng để làm được mọi việc mà phải tự học hỏi, rèn luyện qua sự giáo dục của người thân, cộng ®ồng và xã hội. Cộng đồng đầu tiên mà trẻ ra nhập đó chính là trường học, thày cô và mọi người xung quanh dần giúp trẻ hình thành khái niệm sơ đẳng về vốn từ, kinh nghiệm sống và mäi kiến thức, kỹ năng thông qua hoạt động vui chơi . Hoạt động vui chơi có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển vì đồ chơi chính là “ Sách giáo khoa” của trẻ 2 Lứa tuổi mẩu giáo là lứa tuổi diệu kì. Trẻ em rất hiếu động ,tò mò,ham muốn học hỏi ,tìm hiểu tự nhiên và xã hội. Trong các hoạt động của trẻ mÉu giáo hoạt động vui chơi gi÷ vai trò chủ đạo .Giữa hoạt động vui chơi và hoạt động học chưa có ranh giới rõ ràng. Khác với người lớn, trẻ em thực sự học trong khi chơi trẻ lĩnh hội các tri thức tiền khoa học, tiền khái niệm trong trường Mầm non theo phương châm “ Học bằng chơi, chơi mà hoc” Trẻ em học qua sử dụng và phối hợp các giác quan của chóng,qua trải nghiệm,trẻ học mọi lúc, mọi nơi. Chúng tiếp thu kiến thức, kỹ năng qua chơi, trải nghiệm dựa vào sự tò mò, khám phá và tưởng tượng trẻ cần có thời gian suy nghĩ và giải quyết vấn đề. Việc hình thành các biểu tượng toán với trẻ rất khó và khô khan nên ở hoạt động góc trẻ tự khám phá, tự phát hiện các đặc tính và các mối quan hệ trong hoạt động góc trẻ sẽ nhớ các biểu tượng toán hơn vì khi hoạt động với đồ chơi trÎ hứng thú, tự tin và được trải nghiệm phù hợp với khả năng và vốn kinh nghiệm đã có của chúng. Vì vậy cần có sự cân bằng các hoạt động học theo nhu cầu của trẻ . Hoạt động vui chơi đem lại cho trẻ niềm vui ,hứng thú học hỏi ,ham tìm hiểu khám phá. Dựa vào đặc điểm nhËn thøc lứa tuổi mần non lµ chóng nhớ mau quên trẻ lĩnh hội kiến thức là nhờ phương pháp truyền đạt của cô song để tạo ấn tượng cho trẻ thì trẻ phải được chơi được tr¶i nghiệm thực tiễn qua góc nhìn của trẻ. Dưới ánh mắt trẻ thỏ biểu tượng toán được hình thành như một trò chơi sinh động , hấp dẫn thu hút lôi cuốn trẻ. Hiện nay hoạt động tích hợp trong chương trình giáo dục mầm non mới được áp dụng rộng rãi cả về chiÒu rộng và chiều sâu , đó chính là sự lồng ghép, đan cài học tập trong mọi lúc, mọi nơi. Những biểu tượng toán thường khô khan cứng nhắc giáo viên cần tích hợp hình thành biểu tượng toán trong 3 các hoạt động hàng ngày: Giờ học có chủ đích, hoạt động ngoài trời, hoạt động góc…Chính vì vậy mà tôi đã chú tâm vào nghiên cứu đề tài: “ Tích hợp hình thành biểu tượng toán cho trẻ mẫu giáo nhỡ trong hoạt động góc” . Thông qua hoạt động góc trẻ tiếp thu các biểu tượng toán dễ dàng hơn, trẻ có thêm hiểu biết về các biểu tượng toán sơ đẳng đồng thời trẻ được hoạt động và tiếp thu kiến thức qua trò chơi sinh động, hấp dẫn. Qua hoạt động góc trẻ tìm tòi khám phá, phát hiện nhiều điều mới lạ trong cuộc sống .Các kiến thức , kỹ năng của trẻ được củng cố, bổ sung tạo cho trẻ tự bộc lộ khả năng của mình. Dưới sự chỉ đạo, kích thích của người lớn trẻ chỉ phát triển tốt khi tự mình hoạt động, tự mình tìm hiểu, khám phá môi trương xung quanh, thiết lập các mối quan hệ ngày càng đa dạng từ đó trẻ có thêm vốn kinh nghiệm sống, nhu cầu, hứng thú, tích cực tham gia vào hoạt động toán thông qua hoạt động góc để chiếm lĩnh tri thức. 2. Mục đích nghiên cứu Xây dựng hoạt động góc trong đó tích hợp hình thành biểu tượng toán cho trẻ mẫu giáo nhỡ nhằm giúp trẻ tiếp thu biểu tượng toán một cách nhẹ nhàng. 3. Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu quá trình hình thành biểu tượng toán cho trẻ mẫu giáo nhỡ. Từ đó xây dựng hoạt động góc tích hợp hình thành biểu tượng toán cho trẻ mẫu giáo nhỡ. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài - Thiết kế một số hoạt động tÝch hîp h×nh thµnh biÓu tîng to¸n cho trÎ mÉu gi¸o nhì trong ho¹t ®éng gãc . 5. Phạm vi nghiên cứu 4 - Nghiên cứu các hoạt động góc tích hợp biểu tượng toán cho trẻ mẫu giáo nhỡ ở trường Mầm non D¬ng Thµnh. 6. Phương pháp nghiên cứu * Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết Nhóm phương pháp nghiên cứu phân tích tổng hợp nhằm đưa ra vấn đề nghiên cứu một cách tổng quát nhất. * Nhóm phưưong pháp nghiên cứu thực tiễn Bằng các phương pháp quan sát, khảo sát, đánh giá thực tiễn trên trẻ để trẻ đưa ra các kết luận chính xác hỗ trợ cho việc nghiên cứu Ch¬ng 1 : C¬ së lý luËn cña ®Ò tµi 1.1. §Æc ®iÓm t©m- sinh lý cña trÎ mÉu gi¸o nhì 1.1.1. §Æc ®iÓm sinh lý cña trÎ mÉu gi¸o nhì * C¬ thÓ trÎ lµ mét khèi thèng nhÊt. Mäi c¬ quan m« vµ tÕ bµo ®Òu ®îc liªn kÕt víi nhau thµnh mét khèi thèng nhÊt trong c¬ thÓ ®ã lµ: - Sù thèng nhÊt trong trao ®æi chÊt vµ n¨ng lîng. - Sù thèng nhÊt gi÷a cÊu t¹o vµ chøc phËn. - Sù thèng nhÊt gi÷a c¸c c¬ quan trong c¬ thÓ. - C¬ thÓ lµ mét hÖ thèng tù ®iÒu chØnh. * §Æc ®iÓm chñ yÕu cña thêi kú nµy. - Tèc ®é t¨ng vÒ chiÒu cao tõ 5 ®Õn 8 cm/ n¨m c©n nÆng 2kg/ n¨m. ThÓ chÊt, trÝ tuÖ, tÝnh kÐo lÐo ph¸t triÓn h¬n nªn trÎ hiÕu ®éng. - HÖ c¬ quan trong c¬ thÓ dÇn hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn ®Æc biÖt hÖ thÇn kinh vµ hÖ tuÇn hoµn. - ë thêi k× nµy trÎ cã sù ph¸t triÓn tèt vÒ søc khoÎ vµ ®©y lµ yÕu tè quan träng cã ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng nhËn thøc cña trÎ. 1.1.2. §Æc ®Óm t©m lý cña trÎ mÉu gi¸o nhì - §©y lµ giai ®o¹n ph¸t triÓn m¹nh t duy trùc quan h×nh tîng trÎ cã nhu cÇu kh¸m ph¸ c¸c quan hÖ phô thuéc, lËp kÕ ho¹ch cho c¸c hµnh ®éng cña m×nh, v× thÕ trÎ buéc ph¶i gi¶i quyÕt c¸c nhiÖm vô b»ng c¸ch dùa vµo c¸c biÓu tîng cña sù vËt hiÖn tîng. Do ®ã ë trÎ mÉu gi¸o nhì cã kh¶ n¨ng suy luËn song nh÷ng kÕt luËn mµ trÎ ®a ra thêng rÊt ng©y ng« vµ ngé nghÜnh. 5 - TrÎ mÉu gi¸o nhì cha cã kh¶ n¨ng t duy tr×u tîng, mµ trÎ thêng dùa vµo nh÷ng biÓu tîng ®· cã vµ nh÷ng kinh nghiÖm ®· tr¶i qua v× vËy cßn nhÇm lÉn gi÷a thuéc tÝnh b¶n chÊt vµ kh«ng b¶n chÊt cña sù vËt hiÖn tîng. 1.2. §Æc ®iÓm nhËn thøc cña trÎ mÉu gi¸o nhì * TrÎ mÉu gi¸o nhì cã biÓu tîng vÒ t©p hîp - sè vµ phÐp ®Õm ®îc ph¸t triÓn vµ më réng. - TrÎ mÉu gi¸o nhì hiÓu vÒ tËp hîp kh«ng chØ lµ mét thÓ thèng nhÊt chän vÑn cã mét dÊu hiÖumµ cã thÓ gåm nhiÒu phÇn mçi phÇn cã nh÷ng dÊu hiÖu riªng kh¸c nhau vµ sè lîng cã thÓ kh«ng b»ng nhau. TrÎ cã kh¶ n¨ng ph©n tÝch râ rang tõng phÇn tö cña tËp hîp ®¸nh gi¸ ®é lín c¸c tËp hîp theo sè lîng c¸c phÇn tö cña tËp hîp . V× vËy sù Ènh hëng cña cña c¸c dÊu hiÖu bªn ngoµi nh mÇu s¾c, h×nh d¹ng, kÝch thíc, sù ph©n bè trong kh«ng gian ®Õn viÖc tiÕp thu sè nhiÒu ®· gi¶m. - TrÎ cã kh¶ n¨ng so s¸nh sã lîng gi÷a hai nhãm ®å vËt ( cã ®é chªnh lÖch Ýt vÒ sè lîng) b»ng c¸ch thiÕt lËp t¬ng øng 1 - 1 gi÷a c¸c ®èi tîng cña hai nhãm ®ã mµ kh«ng cÇn ®Õ. TrÎ hiÓu ®îc hai tËp hîp b»ng nhau hoÆc kh«ng b»ng nhau vÒ sè lîng. - TrÎ bèn n¨m tuæi cã kh¶ n¨ng ®Õm song cha biÕt ®Õm sè lîng nhiÒu. ThÓ hiÖn trÎ ®· biÕt g¾n mçi sè tù nhiªn víi mét vËt nhng l¹i kh«ng nªu ®îc kÕt qu¶ ®Õm. - Khi ®îc d¹y ®Õm trÎ biÕt t¸ch sè cuèi cïng rakhái qu¸ tr×nh ®Õm vµ hiÓu r»ng sè cuèi cïng lµ sè chØ sè lîng phÇn tö cña tËp hîp . §ã lµ kÕt qu¶ cña phÐp ®Õm. * TrÎ cã kh¶ n¨ng x¸c ®Þnh kÝch thíc vµ sù ®o ®êng. - TrÎ ®Þnh híng vÒ kÝch thíc c¸c vËt chñ yÕu do íc lîng b»ng m¾t kÕt hîp víi kinh nghiÖm, sù c¶m thô b»ng lêi nãi, sù tham gia cña c¸c thao t¸c t duy, so s¸nh, ph©n tÝch, tæng hîp. - TrÎ bèn n¨m tuæi cã kh¶ n¨ng ph©n biÖt ®îc kÝch thíc theo hai chiÒu cña vËt khi hai chiÒu cã sù kh¸c nhau râ nÐt vÒ kÝch thíc. - C¸c hµnh ®éng kh¶o s¸t b»ng tay kÕt hîp víi sù ph¸t triÓn vÒ ng«n ng÷ ®· gióp trÎ c¶m nhËn ®óng h¬n tõng biÓ tîng kÝch thíc cô thÓ cña têng ®èi tîng. 6 - Do thÞ lùc ph¸t triÓn h¬n vµ ®éng t¸c tay thµnh th¹o h¬n trÎ bèn n¨m tuæi cã kh¶ n¨ng ph©n biÖt ®îc kÝch thíc cña hai ®Õn ba vËt cã ®é chªnh lÖch nhá b»ng kÜ n¨ng so s¸nh. * TrÎ cã biÓu tîng vÒ h×nh d¹ng, vËt thÓ, c¸c h×nh häc. - TrÎ cã kh¶ n¨ng nhËn biÕt c¸c h×nh häc nh lµ mét tiªu chuÈn ®Ó trÎ dùa vµo ®ã so s¸nh, c¶m nhËn c¸c vËt thêng gÆp trong cuéc sèng hµng ngµy. trÎ cã thÓ lùa chän c¸c h×nh häc theo mÉu vµ theo tªn gäi. - Kh¶ n¨ng nhËn biÕt c¸c h×nh häc vµ c¸c vËt thÓ b»ng c¸c gi¸c quan ph¸t triÓn h¬n. TrÎ ®· chñ ®éng dïng c¸c ngãn tay ®Ó cÇm n¾m, kh¶o s¸t h×nh, sù ho¹t ®éng cña m¾t ®· b¾t ®Çu tËp chung quan s¸t c¸c dÊu hiÖu riªng, ®Æc tr¬ng riªng cho tõng h×nh. V× vËy trÎ bèn n¨m tuæi cã kh¶ n¨ng so s¸nh ph©n biÖt c¸c h×nh häc ph¼ng theo ®êng bao cña h×nh. - TrÎ cã kh¶ n¨ng nhËn biÕt ®îc h×nh d¹ng cña mét sè h×nh khèi th«ng dông: Khèi cÇu, khèi vu«ng, khèi chô,khèi ch÷ nhËt. VÝ dô: B¸nh chng cã d¹ng khèi vu«ng. * TrÎ mÉu gi¸o nhì ph©n biÖt ®îc c¸c híng kh«ng gian. - TrÎ cã kh¶ n¨ng x¸c ®Þnh ®îc vÞ trÝ c¸c vËt trong kh«ng gian so víi b¶n th©n. Lóc nµy gãc to¹ ®é chÝnh lµ b¶n th©n trÎ. - TrÎ cã thÓ diÔn ®¹t b»ng lêi nãi vÞ trÝ c¸c vËt trong kh«ng gian so víi trÎ vÒ c¸c phÝa: Tríc - sau: Trªn - díi: Ph¶i - tr¸i. - Tõ quan niÖm kh«ng gian lµ rêi r¹c trÎ ®· phÇn nµo thÊy ®îc mèi quan hÖ cña c¸c ®èi tîng trong kh«ng gian víi nhau. V× vËy phÇn kh«ng gi©n mµ trÎ x¸c ®Þnh l¸ phÝa ph¶i, phÝa tr¸i ®îc më réng dÇn. TrÎ hiÓu ®îc phÝa trªn, phÝa díi cña m×nh còng lµ phÝa trªn, phÝa díi cña b¹n. TrÎ ®· cã kha n¨ng ®Þnh híng kh«ng gian cho c¸c vËt ë xa. * TrÎ mÉu gi¸o nhì ®· cã kh¶ n¨ng ®Þnh híng vÒ thêi gian - TrÎ b¾t ®Çu n¾m ®îc c¸c chuÈn ®o thêi gi¹n nh c¸c buæi trong ngµy, c¸c ngµy trong tuÇn, c¸c tuÇn trong th¸ng, c¸c th¸ng trong n¨m; VÝ dô: Buæi s¸ng trÎ ®I häc, buæi cha trÎ ®îc ¨n c¬m, buæi chiÒu mÑ ®ßn bÐ vÓ, buæi tèi trÎ ®I ngñ. TrÎ cã kh¶ n¨ng diÔn ®¹t b»ng lêi nãi c¸c kh¸i niÖm vÒ thêi gian phô thuéc vµo nh÷ng dÊu hiÖu ®Æc trng cña nã. - trÎ cã kh¶ n¨ng íc lîng kho¶ng thêi gian nhanh, chËm. 1.3. Néi dung vµ ph¬ng ph¸p h×nh thµnh biÓu tîng to¸n cho trÎ mÉu gi¸o nhì 7 1. 3.1. Néi dung h×nh thµnh vÒ tËp hîp con sè vµ phÐp ®Õm a. TËp hîp sè vµ phÐp ®Õm - D¹y trÎ so s¸nh sè lîng b»ng c¸ch ghÐp ®«itõng cÆp ®èi tîng gi÷a hai nhãm ®Ó nhËn biÕt sù gièng vµ kh¸c nhau vÒ sè lîng ®èi tîng gi÷a 2 nhãm ®å vËt. - D¹y trÎ nhËn biÕt sã lîng , so s¸nh sè lîng c¸c ®èi tîng cña c¸c nhãm ®å vËt trong ph¹m vi 5 b»ng phÐp ®Õm . - D¹y trÎ lÊt nhãm ®å vËt theo m·u hoÆc theo sè cho tríc , thªm bít ®Ó t¹o nhãm ®å vËt cã sè lîng b»ng sè ®· cho . - D¹y trÎ hiÓu vµ diÔn ®¹t ®óng mèi quan hÖ “ B»ng nhau”, “NhiÒu h¬n”, “Ýt h¬n”, hoÆc nhiÒu (Ýt ) h¬n lµ bao nhiªu vÒ sè lîng gi÷a c¸c tËp hîp b. KÝch thíc - D¹y trÎ so nhËn biÕt so s¸nh mèi quan hÖ kÝch thíc cña 2 ®èi tîng vÒ ®é lín, bÒ réng, chiÒu cao, chiÒu dµi. - D¹y trÎ so s¸nh, s¸p thø tù vÒ ®é lín, chiÒu dµi, bÒ réng, chiÒu cao cña 3 ®èi tîng, d¹y trÎ diÔn ®¹t mèi quan hÖ nµy. c. H×nh d¹ng - D¹y trÎ nhËn biÕt ph©n biÖt sù gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a h×nh vu«ng vµ h×nh ch÷ nhËt, h×nh tam gi¸c víi h×nh vu«ng hoÆc h×nh ch÷ nhËt dùa vµo tÝnh chÊt cña ®êng bao h×nh Êy, kÝch thíc vµ sè lîng c¹nh cña mçi h×nh. - D¹y trÎ nhËn biÕt khèi cÇu, khèi vu«ng, khèi ch÷ nhËt, khèi trô theo h×nh mÉu. Gäi tªn khèi vµ biÕt tªn khèi theo ®êng bao, theo tªn gäi. d. Sù ®Þnh híng trong kh«ng gian - D¹y trÎ x¸c ®Þnh c¸c chiÒu kh«ng gian xung quanh trÎ tõ ®ã x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña vïng kh«ng gian vÒ c¸c phÝa, phÝa ph¶i, phÝa tr¸i, phÝa trªn , phÝa díi, phÝa tríc, phÝa sau. - D¹y trÎ x¸c ®Þnh c¸c híng: PhÝa tríc, phÝa sau, phÝa trªn, phÝa díi… cña b¹n kh¸c. - cho trÎ liªn hÖ víi cuéc sèng thùc tÕ xung quanh vµ biÕt diÔn ®¹t thµnh lêi kÕt qu¶ t×m ®îc. e. Sù ®Þnh híng vÒ thêi gian - D¹y trÎ c¸c dÊu hiÖu ®Æc trng vÒ thêi gian. - D¹y trÎ thiÕt lËp tr×nh tù thêi gian diÔn ra. - Tèc ®ä diÔn ra c¸c hµnh ®éng theo thêi gian: Nhanh, chËm.. 8 - H×nh thµnh cho trÎ nh÷ng kh¸i niÖm vÒ qu¸ khø, hiÖn t¹i vµ t¬ng lai VÝ dô cô thÓ: H«m qua, h«m nay, ngµy mai. - Ngµy mai con ®îc ®i du lÞch. 1.3.2. Ph¬ng ph¸p h×nh thµnh biÓu tîng to¸n cho trÎ mÉu gi¸o nhì a. Ph¬ng ph¸p h×nh thµnh biÓu tîng vÒ sè lîng , con sè vµ phÐp ®Õm cho trÎ mÉu gi¸o nhì *.Ph¸t triÓn kü n¨ng so s¸nh sè lîng c¸c nhãm vËt b»ng c¸ch xÕp t¬ng øng 1:1 Vµo ®Çu n¨m häc gi¸o viªn cÇn tæ chøc cho trÎ MÉu Gi¸o nhì «n l¹i nh÷ng kiÕn thøc mµ trÎ ®· ®îc häc ë líp MÉu Gi¸o bÐ.Gi¸o viªn cÇn cñng cè ph¸t triÓn cho trÎ kh¶ n¨ng nhËn biÕt tËp hîp kh«ng phô thuéc vµo nh÷ng dÊu hiÖu riªng còng nh vÞ trÝ s¾p ®Æt cña tËp hîp.§Æc biÖt gi¸o viªn cÇn chó ý tíi viÖc gñng cè vµ ph¸t triÓn kü n¨ng so s¸nh sè lîng c¸c nhãm vËt b»ng c¸ch thiÕt lËp t¬ng øng 1:1 gi÷a tõng vËt cña nhãm nµy víi tõng vËt cña nhãm kh¸c. Gi¸o viªn nªn cho trÎ mÉu gi¸o nhì thùc hµnh so s¸nh sè lîng c¸c nhãm ®å vËt cã nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c nhau. VÝ dô nh÷ng ®å ch¬i,nh÷ng viªn bi cã mµu s¾c vµ kÝch thíc kh¸c nhau…CÇn tæ chøc cho trÎ thùc hiÖn c¸c bµi luyÖn tËp so s¸nh b»ng c¸c biÖn ph¸p ®· häc nh: xÕp chång ,xÕp c¹nh.Ngoµi ra nªn d¹y trÎ nh÷ng biÖn ph¸p so s¸nh míi nh :Sö dông c¸c g¹ch nèi ®Ó nèi mét vËt cña nhãm nµy víi mét vËt cña nhãm kia b»ng mét ®êng kÎ ®Ó t¹o thµnh cÆp hay sö dông c¸c vËt thay thÕ ®Ó so s¸nh. Trªn tiÕt häc to¸n gi¸o viªn cÇn tæ chøc cho trÎ thao t¸c víi c¸c nhãm vËt cã nh÷ng dÊu hiÖu kh¸c nhau. VÝ dô: Mçi trÎ cã mét bé h×nh gåm cã h×nh trßn,h×nh vu«ng ,h×nh tam gi¸c,víi 3 mµu s¾c kh¸c nhau,trÎ quan s¸t nhËn xÐt vµ gäi tªn nhãm h×nh ®ã trªn c¬ së ®ã trÎ tiÕn hµnh ph©n lo¹i c¸c h×nh theo dÊu hiÖu kh¸c nhau nh: h×nh d¹ng,mµu s¾c… tiÕp theo c« tæ chøc cho trÎ so s¸nh sè liÖu cña nhãm h×nh víi nhau b»ng c¸c biÖn ph¸p ®· häc vµ ph¶n ¸nh kÕt qu¶ so s¸nh b»ng lêi. ( Sè h×nh trßng nhiÒu h¬n sè h×nh vu«ng vµ b»ng sè h×nh tam gi¸c). *.D¹y trÎ mÉu gi¸o nhì phÐp ®Õm x¸c ®Þnh sè lîng,thªm ,bít vµ x¸c ®Þnh c¸c mèi quan hÖ sè lîng trong ph¹m vi 5. ViÖc d¹y trÎ phÐp ®Õm cÇn b¾t ®Çu b»ng viÖc lµm cho trÎ hiÓu ®îc môc ®Ých ho¹t ®éng ®Õm cña con ngêi: X¸c ®Þnh sè lîng cña mét nhãm ®èi tîng. Th«ng qua c¸c t×nh huèng cô thÓ trong thùc tiÔn cuéc sèng trÎ sÏ thÊy r»ng con ngêi 9 lu«n ph¶i ®Õm ®Ó gi¶i quyÕt nhiÖm kh¸c nhau cña cuéc sèng.vÝ dô : Khi chuÈn bÞ cho trÎ ¨n c« cÇn ph¶i ®Õm sè lîng b¸t,th×a ®ñ cho sè ch¸u trong líp,c« cßn ®Õm sè lîng b¸nh,kÑo råi míi chia cho c¸c ch¸u ...Nh vËy b»ng c¸c quan s¸t h»ng ngµy trÎ sÏ n¾m ®îc môc ®Ých cña ho¹t ®éng ®Õm-®Ó biÕt tÊt c¶ cã bao nhiªu c¸i g× ®ã,vµ ®Õm lµ c¸ch thøc ®Ó ®¹t môc ®Ých ®ã.v× vËy ë giai ®o¹n ®Çu cÇn d¹y trÎ ph©n biÖt sù kh¸c nhau gi÷ qu¸ tr×nh ®Õm vµ kÕt qu¶ phÐp ®Õm ,gióp trÎ thÊy ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i n¾m ®îc sè kÕt qu¶ khi ®Õm. Néi dung d¹y trÎ mçi sè míi ®îc thùc hiÖn trªn 2 tiÕt häc.VÝ dô: Víi sè 4 gåm cã :TiÕt 1 sè 4 vµ tiÕt 2 sè 4.trªn tiÕt häc thø nhÊt víi sè míi,trÎ cÇn n¾m ®îc c¸ch thiÕt lËp mçi sè trªn c¬ së so s¸nh sè lîng cña nhãm cã sè lîng sè míi víi nhãm cã sè lîng lµ sè kÒ tríc ,2 nhãm nµy ®îc xÕp thµnh d·y theo hµng ngang,cø mçi vËt cña nhãm nµy xÕp dêi mét vËt cña nhãm kia. C« vµ trÎ cïng ®Õm sè lîng cña 2 nhãm vËt vµ nãi kÕt qu¶ cña mçi nhãm.VÝ dô :TÊt c¶ cã 5 con bím vµ 4 b«ng hoa . Trong qu¸ tr×nh híng dÉn trÎ so s¸nh sè lîng c¸c nhãm vËt cÇn nhÊn m¹nh r»ng ®Ó cã bao nhiªu vËt th× cÇn ph¶i ®Õm vµ híng sù chó ý cña trÎ tíi sè kÕt qu¶ b»ng viÖc nãi sè kÕt qu¶ kÌm theo tªn gäi nhãm vËt cïng víi thao t¸c chÆn tay dêi nhãm vËt hay dïng thao t¸c khoanh trßn nhãm vËt qua ®ã nhÊn m¹nh ý nghÜa ®Æc biÖt cña nã.trªn tiÕt häc tíi mçi sè gi¸o viªn cÇn chó träng h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn kü n¨ng ®Õm cho trÎ, kü n¨ng nµy ®îc h×nh thµnh dÇn theo c¸c bíc cïng víi møc ®é lÜnh héi cña nã nªn cho trÎ sö dông c¸c bµi luyÖn tËp vµ trß ch¬i häc tËp cã tÝnh tæng hîp,trong ®ã cã sù kÕt hîp gi÷a viÖc h×nh thµnh kü n¨ng ®Õm víi viÖc h×nh thµnh biÓu tîng vÒ h×nh d¹ng kÝch thíc ®Þnh híng trong kh«ng gian nh¾m ph¸t triÓn ë trÎ kh¶ n¨ng ®Þnh híng cïng mét lóc nhiÒu dÊu hiÖu cña ®èi tîng.c¸c bµi luyÖn tËp t¹o nhãm ®èi tîng cÇn ®îc phøc t¹p dÇn trªn c¬ së t¨ng dÇn nh÷ng dÊu hiÖu mµ trÎ cÇn ®Þnh híng trong qu¸ tr×nh t×m vµ t¹o nhãm ®èi tîng. TrÎ cÇn øng dông nh÷ng kiÕn thøc,kü n¨ng ®Õm ®· häc ®Ó x¸c ®Þnh sè lîng cña c¸c nhãm vËt trong nh÷ng t×nh huèng cÇn thiÕt,qua ®ã kü n¨ng ®Õm cña trÎ ®îc cñng cè vµ ph¸t triÓn h¬n. b. Ph¬ng ph¸p h×nh thµnh biÓu tîng ,kÝch thíc cho trÎ mÉu gi¸o nhì Vµo ®Çu n¨m häc gi¸o nªn tiÕn hµnh cho trÎ «n luyªn so s¸nh kÝch thíc cña c¸c vËt b»ng nh÷ng bµi luyÖn tËp ®îc tiÕn hµnh trªn c¸c tiÕt «n tËp hay trong c¸c ho¹t ®éng kh¸c. §Ó cho trÎ luyÖn tËp,gi¸o viªn nªn sö dông c¸c vËt 10 quen thuéc cã xung quanh trÎ nh: Qu¶ bãng b¶ng,sîi d©y, tê giÊy, c¸i n¬,bóp bª… c¸c vËt nµy cã ®é chªnh lÖch kÝch thíc gi¶m dÇn ®Ó qua ®ã gióp trÎ nhËn thÊy kh«ng ph¶i bao giê vµ chØ b»ng trùc gi¸c còng nhËn ra mèi quan hÖ kÝch thíc gi÷a c¸c vËt mµ cÇn thiÕt ph¶i n¾m ®îc kü n¨ng so s¸nh kÝch thíc cña c¸c vËt,trªn c¬ së ®ã d¹y trÎ c¸c biÖn ph¸p so s¸nh kÝch thíc. ë líp MÉu Gi¸o nhì trÎ ®îc häc c¸c biÖn ph¸p so s¸nh kÝch thíc nh xÕp chång ,xÕp c¹nh 2 ®èi tîng víi nhau.§Ó d¹y trÎ c¸c biÖn ph¸p so s¸nh nµy nªn sö dung c¸c ®èi t¬ng cã h×nh dang gièng nhau vµ chØ kh¸c nhau kh«ng nhiÒu vÒ chiÒu cÇn so s¸nh,cßn c¸c chiÒu kh¸c th× gièng nhau.vÝ dô :§Ó so s¸nh chiÒu dµi cña 2 vËt ta cã thÓ dïng 2 b¨ng giÊy cã sù chªnh lÖch vÒ chiÒu dµi lµ 2 - 3cm,cßn chiÒu réng vµ ®é dÇy cña chóng b»ng nhau. ViÖc d¹y trÎ c¸c biÖn ph¸p so s¸nh nµy ®îc tiÕn hµnh trªn c¬ së gi¸o viªn lµm mÉu biÖn ph¸p xÕp chång hay xÕp c¹nh kÌm theo lêi gi¶ng gi¶i tr×nh tù c¸c thao t¸c .sau ®ã gi¸o viªn tæ chøc cho trÎ thùc hµnh so s¸nh têng chiÒu kÝch thíc cña c¸c vËt b»ng biÖn ph¸p ®· häc. Trªn c¬ së ®ã h×nh thµnh kü n¨ng so s¸nh cho trÎ . §Ó so s¸nh ®é lín cña c¸c vËt ban ®Çu nªn sö dông nh÷ng vËt mµ chóng cã thÓ ®Æt chång lªn hay lång vµo nhau ®Ó gióp so s¸nh. Gi¸o viªn chó ý d¹y trÎ ph¶n ¸nh mèi quan hÖ vÒ ®é lín cña 2 ®èi tîng nh : “C¸i ®Üa ®á to h¬n ®Üa xanh”, “C¸i ®Üa xanh nhá h¬n c¸i ®Üa ®á” hay “Hai c¸i ®Üa to b»ng nhau”… ë líp mÉu gi¸o nhì gi¸o viªn cÇn chó ý ph¸t triÓn sù íc lîng kÝch thíc b»ng m¾t cho trÎ ®Ó ®¹t ®îc môc ®Ých ®ã cÇn sö dông c¸c bµi luyÖn tËp kh¸c nhau nh t×m vËt cã kÝch thíc b»ng kÝch thíc cña vËt mÉu,tiÕp theo trÎ cã thÓ t×m vËt cã kÝch thíc gièng kÝch thíc cña vËt mÉu b»ng c¸ch ghi nhí. Nh÷ng kiÕn thøc, kü n¨ng, kü x¶o, trÎ thu ®îc trªn tiÕt to¸n cÇn ®îc gi¸o viªn taä ®iÒu kiÖn ®Ó trÎ sö dông vµo c¸c ho¹t ®éng kh¸c nhau nh: TrÎ vÏ 1 con ®êng réng,mét con ®êng hÑp; C¾t 1 b¨ng giÊy dµi mét b¨ng giÊy ng¾n; lµm mét c¸i cÇu thang;so s¸nh lùa chän c¸c khèi h×nh cÇn thiÕt ®Ó x©y ng«i nhµ cao, ng«i nhµ thÊp, ch¾p ghÐp c¸i cæng cao ,c¸i cæng thÊp… Ngoµi ra gi¸o viªn nªn tæ chøc cho trÎ c¸c trß ch¬i häc tËp ®Ó cñng cè vµ øng dông nh÷ng kiÕn thøc kü n¨ng kü x¶o mµ trÎ cã. c.Ph¬ng ph¸p h×nh thµnh biÓu tîng vÒ h×nh d¹ng cho trÎ mÉu gi¸o nhì Bíc vµo líp mÉu gi¸o nhì trÎ ®· nhËn biÕt ,ph©n biÖt vµ n¾m ®îc tªn gäi cña mét sè c¸c h×nh häc ph¼ng nh:H×nh trßn,h×nh vu«ng,h×nh tam gi¸c, 11 ch÷ nhËt.Cho nªn vµo ®Çu n¨m häc nªn tiÕn hµnh cñng cè nh÷ng kiÕn thøc,kü n¨ng mµ trÎ ®· thu ®îc tõ líp MÉu Gi¸o bÐ, nªn sö dông c¸c mÉu h×nh häc ph¼ng ®a d¹ng víi mÇu s¾c,kÝch thíc,vÞ trÝ s¾p ®Æt kh¸c nhau.ViÖc ®ã cho trÎ ph©n tÝch nh÷ng dÊu hiÖu c¬ b¶n cña c¸c h×nh cïng víi c¸c dÊu hiÖu kh«ng c¬ b¶n t¹o tiÒn ®Ò cho trÎ kh¸i qu¸t nh÷ng kiÕn thøc vÒ c¸c h×nh nµy.Ban ®Çu cho trÎ thùc hµnh so s¸nh tõng cÆp h×nh, sau ®ã so s¸nh tõng nhãm h×nh.CÇn tiÕn hµnh cho trÎ so s¸nh vµ xem xÐt c¸c h×nh häc theo mét tr×nh tù nhÊt ®Þnh th«ng qua hÖ thèng c©u hái cña c« víi trÎ,nh: §©y lµ h×nh g×? H×nh cã mµu s¾c g×? C¸c h×nh nµy cã ®iÓm g× gièng vµ kh¸c nhau? Khi cho trÎ lµm quen víi c¸c h×nh h×nh häc cÇn tæ chøc cho trÎ kh¶o s¸t c¸c mÉu h×nh h×nh häc.Gi¸o viªn cÇn d¹y trÎ biÖn ph¸p kh¶o s¸t h×nh th«ng qua thao t¸c kh¶o s¸t mÉu gi¸o viªn kÕt hîp víi lêi gi¶ng gi¶i víi nh÷ng lÇn sau gi¸o viªn dïng lêi híng dÉn trÎ c¸c thao t¸c kh¶o s¸t h×nh, nh l¨n h×nh,®Ó h×nh ë c¸c t thÕ kh¸c nhau, xÕp chång c¸c h×nh lªn nhau(trÎ l¨n h×nh trßn vµ h×nh vu«ng). CÇn cñng cè kiÕn thøc cña trÎ vÒ c¸c h×nh th«ng qua nh÷ng ho¹t ®éng kh¸c nhau trong trêng mÉu gi¸o nh : VÏ ,nÆn,c¾t d¸n,xÕp h×nh tõ c¸c que. (trÎ xÕp h×nh vu«ng tõ 4 que dµi b»ng nhau, xÕp tõ h×nh ch÷ nhËt tõ 2 que dµi b»ng nhau vµ 2 que ng¾n b»ng nhau, xÕp h×nh tam gi¸c tõ 3 que) hoÆc cho trÎ xÕp h×nh b»ng hét h¹t, t¹o h×nh b»ng gi©y. Sö dông c¸c trß ch¬i häc tËp ®Ó ph¸t triÓn kh¶ n¨ng nhËn biÕt c¸c h×nh häc cña trÎ b»ng c¸c gi¸c quan kh¸c nhau nh trß ch¬i; “c¸i tói kú diÖu” Trong ®ã trÎ t×m h×nh b»ng xóc gi¸c phèi hîp víi sù tri gi¸c vËt b»ng thÞ gi¸c hoÆc ngîc l¹i hay trß ch¬i “T×m nhµ” Nh»m ph¸t triÓn tÝnh bÒn v÷ng cña sù tri gi¸c h×nh d¹ng. Nªn cho trÎ luyÖn tËp so s¸nh h×nh d¹ng cña c¸c vËt gièng víi mét kiÓu h×nh h×nh häc mµ trÎ ®· biÕt trong thêi gian trÎ thùc hiÖn nhiÖm vô x¸c ®Þnh h×nh d¹ng cña c¸c vËt, gi¸o viªn nªn thêng xuyªn nh¾c trÎ sö dông c¸c biÖn ph¸p kh¶o s¸t h×nh d¹ng ®Ó nhËn biÕt h×nh d¹ng cña vËt. Ngoµi tiÕt häc trong nhiÒu ho¹t ®éng kh¸c trÎ cã thÓ thùc hiÖn c¸c trß ch¬i c¸c bµi luyÖn tËp nh»m ph¸t triÓn kü x¶o ph©n tÝch h×nh d¹ng cña vËt còng nh c¸c thµnh phÇn t¹o nªn vËt vµ tæng hîp chóng trong h×nh tîng mµ trÎ t¸i t¹o. d. Ph¬ng ph¸p h×nh thµnh sù ®Þnh híng trong kh«ng gian cho trÎ mÉu gi¸o nhì 12 ë líp mÉu gi¸o nhì gi¸o viªn cÇn tiÕp tôc cho trÎ «n luyÖn ®Þnh híng trªn c¬ thÓ m×nh.V× vËy vµo ®Çu n¨m häc gi¸o viªn cÇn cho trÎ «n l¹i tªn gäi vµ vÞ trÝ s¾p ®Æt c¸c bé phËn cña c¬ thÓ trÎ nh: §Çu,ngùc,lng, tay ph¶i,tay tr¸i,ch©n ph¶i , ch©n tr¸i,m¾t,m¸ ,m¸ ph¶i m¸ tr¸i,tai. ViÖc d¹y trÎ ®Þnh híng trªn c¬ thÓ trÎ cã thÓ diÔn ra ë mäi lóc mäi n¬i trong cuéc sèng h»ng ngµy cña trÎ. ViÖc d¹y trÎ x¸c ®Þnh phÝa ph¶i phÝa tr¸i cña b¶n th©n cÇn dùa vµo viÖc x¸c ®Þnh tay ph¶i ,tay tr¸i cña trÎ ®Ó thiÕt lËp mèi liªn hÖ phÝa ph¶i lµ phi¸ bªn tay ph¶i,phÝa tr¸i lµ phÝa bªn tay tr¸i. §Ó h×nh thµnh kü n¨ng x¸c ®Þnh phÝa ph¶i phÝa tr¸i cña trÎ gi¸o viªn cÇn tæ chøc cho trÎ luyÖn tËp x¸c ®Þnh vÞ trÝ phÝa ph¶i vµ phÝa tr¸i cña nh÷ng ®å vËt ë gÇn trÎ. Sau ®ã ë ph¹m vi xa trÎ h¬n. Khi trÎ ®· n¾m ®îc biÖn ph¸p x¸c ®Þnh c¸c híng trong kh«ng gian khi lÊy khi lÊy m×nh hoÆc ngêi kh¸c lµm chuÈn gi¸o viªn cÇn gióp trÎ hiÓu ®îc tÝnh t¬ng ®èi cña viÖc ®Þnh híng nµy víi môc ®Ých ®ã gi¸o viªn cÇn cho trÎ thay ®æi vÞ trÝ cña m×nh nh tay ph¶i tay tr¸i…sau ®ã trÎ ph¶i x¸c ®Þnh l¹i vÞ trÝ x¾p ®Æt cña c¸c ®å vËt so víi trÎ .§Æc biÖt trong qóa tr×nh d¹y trÎ cÇn híng dÉn trÎ diÔn ®¹t chÝnh x¸c b»ng lêi vÞ trÝ x¾p ®Æt cña c¸c vËt trong kh«ng gian nh: Bóp bª ë bªn ph¶i cña ch¸u ,ngoi nhµ ë phÝa sau b¹n Lan…trªn thùc tiÔn vèn tõ vÒ kh«ng gian cña trÎ cßn nghÌo nµn,trÎ nhá thêng sö dông nh÷ng cö chØ ®iÖu bé vµ c¸c tõ nh: §»ng kia,ë ®©y,ë trªn trÇn nhµ,dêi sµn nhµ…§Ó miªu t¶ vÞ trÝ s¾p ®Æt cña c¸c ®å vËt. V× vËy trong qu¸ tr×nh d¹y trÎ gi¸o viªn cÇn chó ý dïng tõ mét c¸ch chÝnh x¸c, kh«ng nªn thay c¸c tõ diÔn ®¹t,c¸c híng kh«ng gian b»ng sù ®Þnh híng vµ ®å vËt nh: Nh×n lªn phÝa trÇn nhµ ,hay phÝa cöa ra vµo.gi¸o viªn cÇn chó ý lµm giµu vèn tõ cho trÎ,d¹y trÎ diÔn ®¹t m¹ch l¹c b»ng c¸c mèi quan hÖ kh«ng gian vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó trÎ tÝch cùc sö dung c¸c thuËt ng÷ vÒ kh«ng gian vµ thêi gian, ®Þnh híng trong kh«ng gian vµo lêi nãi cña m×nh . Sù ®Þnh híng trong kh«ng gian ®ãng mét vai trß quan träng nã lµ mét trong nh÷ng thµnh phÇn kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong bÊt kú hµnh ®éng ,thùc tiÔn nµo cña con ngêi. V× vËy viÖc d¹y trÎ MÉu Gi¸o ®Þnh híng trong kh«ng gian kh«ng chØ ®îc tiÕn hµnh trªn c¸c tiÕt häc to¸n,mµ cßn diÔn ra trªn c¸c tiÕt häc kh¸c nh: T¹o h×nh,©m nhac,thÓ dôc, ho¹t ®éng ngoµi trêi, ho¹t ®éng gãc….vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c trong trêng MÇm Non. Gi¸o viªn cÇn linh ho¹t 13 sö dông c¸c tÝnh huèng phong phó cña cuéc sèng ®Ó d¹y trÎ ®Þnh híng trong kh«ng gian. 1.4. Một số vấn đề về ho¹t ®éng gãc 1.4.1. Hoạt động góc Hoạt động góc là nhu cầu không thể thiếu được đối với trẻ mẫu giáo trong trường Mầm non, nó là nơi “Chơi mà học của trẻ” Qua hoạt động góc trẻ được tìm tòi, khám phá, trải nghiệm, củng cố những kiến thức, kỹ năng mà trẻ có đuợc trong hoạt động có chủ đích. Hoạt đéng góc giúp trẻ hoà mình vào hoạt động xã hội, trẻ tái hiện lại các mối quan hệ , các hoạt động , thái độ tình cảm của người lớn dưới con mắt trẻ em( xã hội trẻ em) Giáo dục Mầm non thực hiện theo nguyên tắc : “Phát triển đồng tâm”, hoạt động góc cũng vậy. Ở các lứa tuổi hoạt động góc đều hướng về các chủ đè, chủ điểm song sự hoàn thiện của các kỹ năng, mức độ kiến thứcđược nâng cao dần. VD: Trẻ mẫu giáo bé khả năng tưởng tượng của trẻ còn hạn chế thêm vào cái tôi cá nhân thể hiện rõ ràng vì thế nen trẻ thích độc chiếm đồ chơi dẫn đến khả năng giao lưu giữa trẻ với trẻ, giữa các nhóm chơi gần như chưa được hình thành.Để giải quyết nhiệm vụ đó giáo viên là người hướng dẫn ,làm mẫu,động viên khuyến khích trẻ để trẻ thực hiện tốt hơn. Đến tuổi mẫu giáo nhỡ và mẫu giáo lớn trẻ đã có kiến thức và kĩ năng chơi ,trẻ biết giao lưu giữa trẻ với trẻ,giữa nhóm chơi với nhau vì vậy giáo viên chỉ là thang đỡ,là điểm tựa cho trẻ. Khi tổ chức hoạt động góc cần đảm bảo tính tích cực hoạt động của trẻ,làm giàu củng cố kiến thức cho trẻ về môi trường xung quanh,biểu tượng toán học cho trẻ,giáo dục tình cảm cho trẻ. 14 Hoạt động góc bao gồm các góc ;góc phân vai, góc nghệ thuật,góc học tập, góc khám phá khoa học, gó xây dựng, lắp ghép, góc thiên nhiên… Tuỳ theo điều kiện nhóm lớp (trang thiết bị, diện tích nhóm lớp và đồ dùng , đồ chơi, số lượng trẻ trong lớp, kinh nghiệm của trẻ…)giáo viên có thể bố trí 3-4 góc cố định , các góc chơi khác có thể bố trí các giá sát tường,linh hoạt và triển khai thành các góc khi cần thiết sao cho các góc được luân phiên xây dựng để giúp trẻ phát triển đầy đủ, phù hợp với tưng chủ điểm.Mỗi góc chơi giúo trẻ phát triển kỹ năng tri thức nhất định song các góc chơi đều mang ý nghĩa giáo dục và mang tính phát triển.Tại góc chơi trẻ được tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau, phát triển năng lực trí tuệ:Quan sát ,phân tích ,phân loại ,so sánh ,khái quát hoá,suy luận phán đoán….phát triển tình cảm xã hội,phát triển cảm xúc,tình cảm thẩm mỹ. 1.4.2. TiÕn tr×nh tæ chøc ho¹t ®éng gãc cho trÎ Hoạt động góc cho trẻ mẫu giáo ở trường mầm non được tiến hành theo 3 bước: Bước 1: Thoả thuận trước khi chơi. Giáo viên chỉ đề xuất gợi ý chủ đề chơi để trẻ tự tiến hành thoả thuận chơi.Cô gợi ý để trẻ kết hợp được mối quan hệ giưa các vai chơi ,các tập thể chơi nhỏ phục vụ cho chủ đề chơi chung. Sau khi bàn bạc xong cô cho trẻ tìm bạn chơi và về góc chơi. Bước 2: Quá trình chơi. Cô không chơi cùng trẻ mà bao quát theo dõi ý đồ chơi của trẻ để giúp đỡ kịp thồi khi cần thiết.Tuỳ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể mà cô lựa chọn cách tác động cho phù hợp. Đối vơí chủ đề mới lạ cô đóng vai trò là người hướng dẩn trẻ chơi (người điều khiển buổi chơi).Khi trẻ ch¬i quen dần với chủ đề mối cô rút lui nhường lại cho trẻ tự tổ chưc điều khiển buæi chơi. 15 Trong quá trình trẻ chơi cô theo dõi tránh tình trạng chuyên môm hoá vai chơi,góc chơi nhất định, cô linh hoạt đổi vai chơi ,góc chơi cho trẻ để trẻ có điều kiện đặt mình vào nhiều vị trí trong xã hội ,phát triẻn đầy đủ các mặt, dần hình thành được hành vi xã hội của bản thân mình. Bước 3: Nhận xét sau khi chơi. Giáo viên đến cúng trẻ đến các nhóm chơi tự gợi ý nhận xét về mình về bạn thông qua việc thể hiện vai chơi,hành động chơi,vào mới quan hệ và sự phới hợp giữa các vai chơi và trình bày ý tưởng,giới thiệu sản phẩm nhóm mình. Giáo viên là người tổng kết nhận xét và bổ xung để buổi sau được tốt hơn. Sau đó cô hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định. Khi tổ chức hoạt động góc cho trẻ phải đảm bảo tính tích hợp,lồng gép nội dung giữa các góc và giữa các lĩnh vực phát triển. Nội dung hoạt động của các góc được lựa chọn ,xây dựng dựa trên đặc điểm tâm sinh lí của trẻ,được sắp xếp từ đơn giản đến phức tạp,đa dạng,có độ mở, linh hoạt phù hợp với khả năng tiếp thu của trẻ,đảm bảo thiết thực đối với trẻ,gắn với cuộc sống thực của trẻ,phù hợp với phương tiện và điều kiện giáo dục và truyền thống văn hoá địa phương. - Gi¸o viªn cÇn cho trÎ sö dông ®å ch¬i cã nguån gèc thiªn nhiªn,®å ch¬i tù t¹o, kh«ng ®éc h¹i vµ an toµn cho trÎ ®Ó trong qu¸ tr×nh ch¬i trÎ tù thiÕt kÕ vµ ch¬i trong gãc ho¹t ®éng . §Ó nh»m môc dÝch g¾n liÒn víi thùc tÕ. - Gi¸ ®ùng ®å ch¬i cÇn ®Æt thÊp ®Ó trÎ lÊy t¹o sù Êm cóng vµ t¹o c¶m gi¸c an toµn khi ch¬i. - CÇn s¾p xÕp c¸c gãc ch¬i phï hîp : Gãc ®éng xa gãc tÜnh. C¸c gãc ch¬i bè trÝ theo híng më nh gãc to¸n , gãc kh¸m ph¸ khoa häc… ®Ó trÎ cã c¬ héi th¶o luËn nhãm, tÝch cùc giao lu gi÷a c¸c nhãm . Gi¸o viªn gîi më t¹o t×nh huèng trong khi trÎ ch¬i ®Ó trÎ cã thÓ thay ®æi vai ch¬i vµ trÎ ®îc tr¶i nghiÖm vÒ vai ch¬i vµ thao t¸c ch¬i. 16 1.4.3 TÝch hîp h×nh thµnh biÓu tîng to¸n cho trÎ mÉu gi¸o nhì trong ho¹t ®éng gãc - ViÖc h×nh thµnh c¸c biÓu tîng to¸n cho trÎ mÉu gi¸o nhì kh«ng chØ ®îc tæ chøc trong c¸ giê ho¹t ®éng chÝnh mµ cßn ®îc tÝch hîp vµo c¸c tiÕt häc kh¸c nh m«i trêng xung quanh, v¨n häc, ©m nh¹c, t¹o h×nh, thÓ dôc.Mét trong nh÷ng ho¹t ®éng ngoµi tiÕt häc ®îc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ ®ã lµ :Ho¹t ®éng gãc . - Trong ho¹t ®éng gãc trÎ tù kh¸m ph¸, tr¶i nghiÖm cñng cè kiÕn thøc cò . * VÒ biÓu tîng tËp hîp - sè vµ phÐp ®Õm : - T¹i gãc nÊu ¨n:TrÎ biÕt xÕp t¬ng øng 1 th×a víi 1 b¸t , bµy ë trªn bµn - TrÎ ®Õm 1 bµn cã mÊy ghÕ - ë gãc x©y dùng : TrÎ ®Õm ng«i nhµ ®îc xÕp b»ng mÊy khèi - Gãc th viÖn : TrÎ biÕt ®Õm sè con vËt trong tranh - Gãc thiªn nhiªn: TrÎ biÕt s¾p xÕp theo thø tù sù ph¸t triÓn cña c©y vµ g¾n sè t¬ng øng : VÝ dô: 1. h¹t , 2.n¶y mÇm , 3. thµnh c©y * VÒ kÝch thíc vµ sù ®o lêng : - TrÎ biÕt : Ng«i nhµ to- ng«i nhµ nhá, biÕt ng«i nhµ cao- ng«i nhµ thÊp (gãc x©y dùng ). Bóp bª to- nhá ë gãc b¸n hµng. - TrÎ biÕt ®îc c©y cao -thÊp ë gãc thiªn nhiªn - TrÎ biÕt c¸i kh¨n réng tr¶i ë bµn to , c¸i kh¨n hÑp tr¶i ë bµn nhá - (trong gãc nÊu n¨n) - C¾t d¸n xóc xÝch trang trÝ so s¸nh dµi ng¾n ( Gãc nghÖ thuËt) *VÒ h×nh d¹ng - Trong ho¹t ®éng gãc trÎ biÕt ®îc l¾p ghÐp nhµ bµng c¸c h×nh vu«ng vµ m¸i nhµ th× ghÐp b»ng h×nh tam gi¸c , hoÆc xÕp chång c¸c khèi vu«ng lµm nhµ tÇng vµ m¸i nhµ b»ng khèi tam gi¸c ( gãc x©y dùng ) - ¤ t« cã b¸nh xe b»ng h×nh trßn. - Kh¨n mÆt mïi xoa h×nh vu«ng, kh¨n ®á h×nh tam gi¸c ( gãc b¸n hµng) - B¸nh trng cã d¹ng khèi vu«ng, b¸nh d¸n cã dang khèi trßn(cöa hµng b¸n b¸nh), hép b¸nh cã khèi h×nh ch÷ nhËt * VÒ ®Þnh híng trong kh«ng gian - TrÎ biÕt s¾p xÕp hîp lý c¸c vÞ trÝ ®å dïng ®å ch¬i trong c¸c gãc 17 VÝ dô gãc b¸n hµng th× c¸ lon bia thÊp th× ®Æt ë phÝa tríc, lon bia cao th× ®Æt ë phÝa sau . - TrÎ ®· cã kü n¨ng x¸c ®Þnh tay ph¶i cÇm bót ®Ó vÏ tay tr¸i th× gi÷ giÊy ( gãc nghÖ thuËt ) * §Þnh híng vÒ thêi gian : - TrÎ x¸c ®Þnh ®îc c¸c thêi gian c¸c buæi trong ngµy VÝ dô : §· ®Õn tra råi c¸c b¸c thî x©y ®i ®Õn qu¸n c¬m ®Ó ¨n hoÆc ®Õn 5 giê chiÒu råi c¸c b¸c ®i ®ãn trÎ . - ViÖc lµm quen víi to¸n trong ho¹t ®éng gãc ®îc trÎ thö nghiÖm trong qu¸ tr×nh ch¬i , ®ßi hái trÎ ph¶i cã kiÕn thø to¸n ®Ó thö ®óng- sai tríc nh÷ng ®å ch¬i hÊp dÉn . TrÎ ®· kh¸m ph¸ biÓu tîng to¸n 1 c¸ch tù nhiªn, tÝch cùc vµ nhí l©u. - ChÝnh v× vËy gi¸o viªn Çn tÝch hîp c¸c biÓu tîng to¸n theo nhu cÇu cña trÎ . 1.5. Vµi nÐt vÒ trêng MÇm non D¬ng Thµnh - X· D¬ng Thµnh- HuyÖn Phó B×nh- TØnh Th¸i Nguyªn * Kh¸i qu¸t vÒ trêng MÇm non D¬ng Thµnh - Trêng MÇm non D¬ng Thµnh ®îc thµnh lËp n¨m 1965, 46 n¨m x©y dùng vµ trëng thµnh, cïng xu thÕ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i ®Õn nay trêng ®· cã mét khu«n viªn khang trang, réng r·i vµ cã ®ñ c¸c phßng cho trÎ ho¹t ®éng , cã ®ñ c¸c ®å ch¬i ngoµi trêi, bÕp ¨n mét chiÒu , xøng danh lµ trêng ®¹t chuÈn Quèc gia møc ®é I. * §éi ngò gi¸o viªn -Tæng sè CBGV : 26 ®/c -Trong ®ã : Biªn chÕ : 26 ®/c - Ban Gi¸m hiÖu: 2 ®/c - Gi¸o viªn ®øng líp : 18 ®/c - C« nu«i : 3 ®/c -KÕ to¸n : 1 ®/c - V¨n th : 1 ®/c - Y tÕ häc ®êng : 1 ®/c Tr×nh ®é chuyªn m«n - §¹i häc : 9 ®/c - Cao ®¼ng 4 ®/c 18 -Trung cÊp : 3 ®/c + §ang häc ®¹i häc : 6 ®/c + §ang häc cao ®¼ng : 4 ®/c - §¶ng viªn : 17 ®/c - Tuæi ®êi b×nh qu©n lµ 28 n¨m, sè ngêi cã n¨m c«ng t¸c nhiÒu nhÊt lµ 39 n¨m, Ýt nhÊt lµ 1 n¨m * §èi víi trÎ N¨m häc 2010-2011 toµn trêng cã 520 ch¸u ®îc chia ra thµnh 13 nhãm líp + Nhãm nhµ trÎ 24-36 th¸ng cã 2 líp: 70 trÎ + Líp MÉu gi¸o bÐ 3-4 tuæi cã 3 líp: 150 trÎ + Líp MÉu gi¸o nhì cã (4-5 tuæi) cã 4 líp: 155 trÎ + Líp MÉu gi¸o lín: (5 -6 tuæi) cã 4 líp: 145 trÎ * C«ng t¸c chuyªn m«n - VÒ ch¨m sãc- nu«i dìng ++Møc ¨n cña trÎ tõ 0 - 6 tuæi - ¨n 10.0 00®/ch¸u /ngµy kh«ng kÓ chÊt ®èt ( TrÎ ¨n 2 b÷a /ngµy ) Cã ®ñ níc s«i,níc läc tinh khiÕt ®Ó nguéi cho trÎ uèng, níc s¹ch cho trÎ dïng , cã kh¨n mÆt, ca cèc riªng, cã thªu tªn cã ký hiÖu riªng cña tõng trÎ. + TrÎ ®îc kh¸m søc kháe ®Þnh kú 2 lÇn /n¨m. + TrÎ ®îc tiªm phßng, uèng vitamim A. + Thêng xuyªn chÕ biÕn thay ®æi hîp khÈu vÞ vµ cho trÎ ¨n ®ñ 4 chÊt dinh dìng, t¨ng cêng c«ng t¸c vÖ sinh ATTP. +Gi¶m tû lÖ suy dinh dìng xuèng díi 6%. -VÒ gi¸o dôc + Trong c«ng t¸c nu«i d¹y gi¸o viªn nhiÖt t×nh yªu th¬ng trÎ ra vµo líp ®óng giê giê nµo viÖc Êy, kh«ng c¾t xÐn ch¬ng tr×nh kh«ng qu¸t m¾ng trÎ yªu th¬ng trÎ nh con em m×nh thËt sù lµ ngêi mÑ thø 2 cña c¸c ch¸u. + Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh MN míi, trÎ ®îc ho¹t ®éng nhiÒu , trÎ ®îc kh¸m ph¸ nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt vµ thÕ giíi xung quanh cho nªn gi¸o viªn trong khi d¹y ph¶i linh ho¹t, s¸ng t¹o, cã nhiÒu h×nh thøc míi ®Ó thu hót trÎ trong tiÕt häc trÎ ®îc ho¹t ®éng nhiÒu. Nhµ trêng lu«n thùc hiÖn ®óng quy chÕ chuyªn m«n. 100% gi¸o viªn cã ®ñ hå s¬ sæ s¸ch, kÕ ho¹ch gi¸o dôc. BGH th- 19 êng xuyªn ®i thanh tra, kiÓm tra. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y tr¬ng ®· ®¹t nh÷ng gi¶i cao trong c¸c héi thi do Phßng Gi¸o dôc tæ chøc * C«ng t¸c båi dìng: - Båi dìng c¸c chuyªn ®Ò cña phßng vµ nhµ trêng tæ chøc, båi dìng cho gi¸o viªn cã chuyªn m«n v÷ng d¹y mÉu cho gi¸o viªn häc tËp Cã kÕ ho¹ch cho gi¸o viªn ®i häc tËp trêng b¹n - T¹o ®iÌu kiÖn cho gi¸o viªn ®i häc cao ®¼ng, ®¹i häc - Tæ chøc cho gi¸o viªn th¨m quan dù giê c¸c trêng d¹y ch¬ng tr×nh GD MN míi cã nhiÒu kinh nghiÖm ®Ó häc tËp - Trêng tæ chøc häc chuyªn m«n mét tuÇn vµo ®Çu th¸ng 8 båi dìng chuyªn m«n vÒ néi dung ph¬ng ph¸p c¸c chuyªn ®Ò m«n häc.... * C«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc: Nhµ trêng lµm tèt c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc nh häp phô huynh tuyªn truyÒn c¸c ch¬ng tr×nh häc tõ 0 . 6 tuæi . §Æc biÖt nhµ trêng phèi hîp víi ban liªn l¹c héi cha mÑ häc sinh vµ c¸c bËc phô hynh quan t©m ®Õn ch¨m sãc nu«i dìng gݸo dôc trÎ cña x· T©n §øc gãp phÇn gi¶m tû lÖ suy dinh dìng cho trÎ nhµ trêng xuèng 6%. 15 n¨m liÒn tr¬ng ®¹t trêng tiªn tiÕn cÊp huyÖn va 2 n¨m gÇn ®©y trêng ®¹t trêng tiªn tiÕn xuÊt s¾c cÊp tØnh Tãm l¹i : Tõ nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n nªu trªn phÇn nµo cã ¶nh hëng lín ®Õn chÊt lîng cuéc sèng, nu«i dìng, ch¨m sãc, gi¸o dôc trÎ vµ ®Æc biÖt h¬n n÷a lµ ¶nh hëng ®Õn viÖc nghiªn cøu thiÕt kÕ ho¹t ®éng “ TÝch hîp h×nh thµnh biÓu tîng to¸n cho trÎ MÉu gi¸o nhì trong ho¹t ®éng gãc” cña b¶n th©n t«i Ch¬ng 2 ThiÕt kÕ ho¹t ®éng “ TÝch hîp h×nh thµnh biÓu tîng To¸n cho trÎ MÉu gi¸o nhì trong ho¹t ®éng gãc” GIÁO ¸n 1 Chñ ®Ò: Gia ®×nh Tªn bµi:X©y nhµ cña bÐ 20
- Xem thêm -