Tài liệu Nghiên cứu phương pháp pca và ứng dụng trong nhận dạng biển báo giao thông

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 78 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯƠNG THỊ MINH HẬU NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP PCA VÀ ỨNG DỤNG TRONG NHẬN DẠNG BIỂN BÁO GIAO THÔNG Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: 60.48.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Đà Nẵng - Năm 2013 Công trình được hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS. Huỳnh Hữu Hưng Phản biện 1: TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh Phản biện 2: TS. Nguyễn Mậu Hân Luận văn đã bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ ngành khoa học máy tính họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 16 tháng 11 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung Tâm Thông Tin – Học Liệu, Đại học Đà Nẵng - Trung Tâm Học Liệu, Đại học Đà Nẵng
- Xem thêm -