Tài liệu Nghiên cứu phát triển sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần phát triển công nghệ nông thôn

  • Số trang: 130 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Tr−êng ®¹i häc n«ng nghiÖp hµ néi -------------***------------- Hå thÞ thuú giang Nghiªn cøu ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn c«ng nghÖ n«ng th«n luËn v¨n th¹c sÜ kinh tÕ Chuyên ngành : kinh tÕ n«ng nghiÖp Mã số : 60.31.10 Người hướng dẫn khoa học : pgs.ts. bïi b»ng ®oµn hµ néi - 2010 LêI Cam ®oan T«i xin cam ®oan r»ng, sè liÖu vµ kÕt qu¶ nghiªn cøu trong luËn v¨n nµy lµ trung thùc vµ ch−a hÒ ®−îc sö dông ®Ó b¶o vÖ mét häc vÞ nµo. T«i xin cam ®oan r»ng, mäi sù gióp ®ì cho viÖc thùc hiÖn luËn v¨n nµy ®2 ®−îc c¸m ¬n vµ c¸c th«ng tin trÝch dÉn trong luËn v¨n ®Òu ®2 ®−îc chØ râ nguån gèc. T¸c gi¶ luËn v¨n Hå ThÞ Thuú Giang Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ kinh tế................. ..... i Lêi c¶m ¬n Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn vµ hoµn thµnh luËn v¨n nµy, t«i ®2 nhËn ®−îc sù h−íng dÉn, gióp ®ì, ®éng viªn cña nhiÒu c¸ nh©n vµ tËp thÓ. T«i xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c nhÊt ®Õn tÊt c¶ c¸c c¸ nh©n vµ tËp thÓ ®2 t¹o mäi ®iÒu kiÖn gióp ®ì t«i trong suèt qu¸ tr×nh häc tËp vµ nghiªn cøu. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n ®Õn c¸c thÇy c« Khoa kinh tÕ vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, Khoa KÕ to¸n vµ Qu¶n trÞ kinh doanh, ViÖn sau ®¹i häc tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp Hµ Néi ®2 t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì t«i vÒ mäi mÆt trong qu¸ tr×nh häc tËp, nghiªn cøu vµ hoµn thµnh luËn v¨n nµy. §Æc biÖt t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n tíi PGS. TS Bïi B»ng §oµn, ng−êi ®2 trùc tiÕp h−íng dÉn vµ gióp ®ì t«i trong suèt qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ hoµn thµnh luËn v¨n. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña Ban gi¸m ®èc, Phßng kÕ to¸n vµ c¸n bé c¸c phßng ban kh¸c cña C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn c«ng nghÖ n«ng th«n – khu c«ng nghiÖp Phè Nèi A – V¨n L©m – H−ng Yªn ®2 t¹o ®iÒu kiÖn cho t«i thu thËp sè liÖu vµ th«ng tin cÇn thiÕt cho viÖc nghiªn cøu vµ hoµn thµnh luËn v¨n. Cuèi cïng t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n ®Õn tÊt c¶ b¹n bÌ, ®ång nghiÖp vµ ng−êi th©n ®2 gióp ®ì khÝch lÖ t«i trong suèt qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ hoµn thµnh luËn v¨n. T¸c gi¶ luËn v¨n Hå ThÞ Thuú Giang Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ kinh tế................. ..... ii Môc lôc Lêi cam ®oan.....................................................................................................i Lêi c¶m ¬n ........................................................................................................ii Môc lôc ........................................................................................................... iii Danh môc Tõ viÕt t¾t.......................................................................................v Danh môc B¶ng...............................................................................................vi Danh môc BiÓu ®å .........................................................................................vii 1. Më ®Çu .................................................................................................1 1.1 TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi........................................................................1 1.2 Môc tiªu nghiªn cøu .............................................................................3 1.2.1 Môc tiªu chung .....................................................................................3 1.2.2 Môc tiªu cô thÓ .....................................................................................3 1.3 §èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu.........................................................3 1.3.1 §èi t−îng nghiªn cøu ...........................................................................3 1.3.2 Ph¹m vi nghiªn cøu...............................................................................3 2. C¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn cña ®Ò tµi .................................................4 2.1 Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp4 2.1.1 Kh¸i niÖm vµ vai trß trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng cña doanh nghiÖp ..4 2.1.2 Kh¸i niÖm vÒ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ..........7 2.2 Néi dung ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ..............10 2.3 C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp....................................................................................................15 2.4 Thùc tiÔn, kinh nghiÖm rót ra tõ ph¸t triÓn doanh nghiÖp ë ViÖt Nam vµ mét sè n−íc trªn thÕ giíi.............................................................................21 2.4.1 ë ViÖt Nam.........................................................................................21 2.4.1.1 Thùc tr¹ng ph¸t triÓn doanh nghiÖp ë ViÖt Nam nãi chung hiÖn nay 21 2.4.1.2 Thùc tr¹ng ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh thøc ¨n ch¨n nu«i vµ thuèc thó y ë n−íc ta hiÖn nay ..............................................27 2.4.2 ThÕ giíi ...............................................................................................29 3. §Þa bµn vµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu ..............................................31 3.1 Mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ ®Þa bµn nghiªn cøu......................................31 3.1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty ........................................31 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ kinh tế................. ..... iii 3.1.2 Tæ chøc Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty.................................................34 3.1.3 T×nh h×nh tµi s¶n vµ nguån vèn cña C«ng ty .....................................39 3.1.4 T×nh h×nh lao ®éng cña C«ng ty .........................................................45 3.2 Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu.....................................................................47 3.2.1 Ph−¬ng ph¸p thu thËp sè liÖu..............................................................47 3.2.2 Ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸.........................................................................48 3.2.3 Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch nh©n tè...........................................................49 3.2.4 Ph−¬ng ph¸p ma trËn SWOT ..............................................................49 3.3 HÖ thèng chØ tiªu nghiªn cøu..............................................................51 3.3.1 ChØ tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ..................................51 3.3.2 ChØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ................................51 4. KÕt qu¶ nghiªn cøu...........................................................................53 4.1 T×nh h×nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty.......................53 4.1.1 §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ...........53 4.1.2 §¸nh gi¸ nh÷ng nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ......................................................................................................66 4.2 §¸nh gi¸ t×nh h×nh tiªu thô cña C«ng ty.............................................77 4.2.1 §¸nh gi¸ kÕt qu¶ tiªu thô theo nhãm mÆt hµng..................................77 4.2.2 §¸nh gi¸ nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn kÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm..............84 4.2.2.1 Ph¸t triÓn thÞ tr−êng tiªu thô ...............................................................84 4.2.2.2 KÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm ..................................................................92 4.2.3 Ph©n tÝch kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ...100 4.3 Nguyªn nh©n ¶nh h−ëng ®Õn ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh...........106 4.4 Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ...........110 4.4.1 §Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm ............................................................110 4.4.2 Hoµn thiÖn tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt................................114 4.4.3 Huy ®éng vµ qu¶n lý sö dông vèn hiÖu qu¶ .....................................116 4.4.4 §µo t¹o vµ n©ng cao tr×nh ®é cña lao ®éng.......................................117 5. KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ......................................................................119 5.1 KÕt luËn.............................................................................................119 5.2 KiÕn nghÞ ..........................................................................................120 Tµi liÖu tham kh¶o.......................................................................................121 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ kinh tế................. ..... iv Danh môc Tõ viÕt t¾t ADB Asian Development Bank – Ng©n hµng ph¸t triÓn ch©u ¸ BQ B×nh qu©n CC C¬ cÊu CP Cæ phÇn CL ChÊt l−îng §VT §¬n vÞ tÝnh GT Gi¸ trÞ GVHB Gi¸ vèn hµng b¸n KLSPSX Khèi l−îng s¶n phÈm s¶n xuÊt KH KhÊu hao L§ Lao ®éng LN Lîi nhuËn NVL Nguyªn vËt liÖu SL Sè l−îng SX S¶n xuÊt TACN Thøc ¨n ch¨n nu«i TS Tµi s¶n TSC§ Tµi s¶n cè ®Þnh XDCB X©y dùng c¬ b¶n WTO World Trade Organization – Tæ chøc th−¬ng m¹i thÕ giíi WB World Bank – Ng©n hµng thÕ giíi Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ kinh tế................. ..... v Danh môc b¶ng B¶ng 2.1 T×nh h×nh doanh nghiÖp ViÖt Nam vµ trong khu vùc n«ng, l©m, ng− nghiÖp vµ thñy s¶n cña ViÖt Nam (2006 - 2009)..........................23 B¶ng 3.1 T×nh h×nh tµi s¶n cña C«ng ty (2007 - 2009).................................40 B¶ng 3.2 T×nh h×nh nguån vèn cña C«ng ty (2007 - 2009) ..........................43 B¶ng 3.3 T×nh h×nh quy m« lao ®éng cña C«ng ty (2007 - 2009) ...............46 B¶ng 4.1 KÕt qu¶ s¶n l−îng s¶n xuÊt cña C«ng ty (2007 - 2009) ...............54 B¶ng 4.2 KÕt qu¶ s¶n l−îng s¶n xuÊt theo chÊt l−îng cña C«ng ty (2007 - 2009) .57 B¶ng 4.3 KÕt qu¶ s¶n xuÊt theo nh2n hiÖu s¶n phÈm cña C«ng ty (2007 - 2009) .60 B¶ng 4.4 Chi phÝ s¶n xuÊt theo yÕu tè chi phÝ cña C«ng ty (2007 - 2009)...64 B¶ng 4.5 Gi¸ thµnh mét ®¬n vÞ thøc ¨n ch¨n nu«i cña C«ng ty (2007 - 2009)..65 B¶ng 4.6 T×nh h×nh ®Çu t− vèn më réng s¶n xuÊt (2007- 2009)...................67 B¶ng 4.7 So s¸nh c«ng suÊt s¶n xuÊt tèi ®a thøc ¨n ch¨n nu«i cña C«ng ty víi mét sè ®èi thñ c¹nh tranh vµ toµn ngµnh n¨m 2008...............69 B¶ng 4.8 T×nh h×nh chÊt l−îng lao ®éng cña C«ng ty ( 2007 - 2009) .........72 B¶ng 4.9 T×nh h×nh nguån cung cÊp nguyªn liÖu cña C«ng ty (2007 - 2009)........75 B¶ng 4.10 KÕt qu¶ s¶n l−îng tiªu thô theo nhãm mÆt hµng cña C«ng ty (2007 - 2009) ................................................................................78 B¶ng 4.11 KÕt qu¶ doanh thu tiªu thô theo nhãm mÆt hµng cña C«ng ty (2007 - 2009)81 B¶ng 4.12 Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm theo khu vùc tiªu thô cña C«ng ty (2007 - 2009) .................................................................................88 B¶ng 4.13 KÕt qu¶ s¶n l−îng tiªu thô nh2n hiÖu s¶n phÈm cña C«ng ty (2007 - 2009) .................................................................................93 B¶ng 4.14 KÕt qu¶ doanh thu tiªu thô theo nh2n hiÖu s¶n phÈm cña C«ng ty (2007 - 2009) ................................................................................96 B¶ng 4.15 KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ( 2007 - 2009)..........101 B¶ng 4.16 HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty (2007 - 2009).........105 B¶ng 4.17 So s¸nh thÞ phÇn thøc ¨n ch¨n nu«i cña C«ng ty víi mét sè ®èi thñ c¹nh tranh vµ toµn ngµnh n¨m 2008...........................................110 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ kinh tế................. ..... vi Danh môc BiÓu ®å BiÓu ®å 2.1 T×nh h×nh doanh nghiÖp ë ViÖt Nam (2006 - 2009) ..................24 S¬ ®å 3.1 Tæ chøc Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty .........................................36 BiÓu ®å 3.2 T×nh h×nh tµi s¶n vµ nguån vèn cña C«ng ty (2007 - 2009) ......39 BiÓu ®å 3.3 T×nh h×nh quy m« lao ®éng cña C«ng ty (2007 - 2009) .............46 BiÓu ®å 4.1 C¬ cÊu s¶n l−îng s¶n xuÊt theo nhãm mÆt hµng cña C«ng ty (2007 - 2009) ..............................................................................54 BiÓu ®å 4.2 KÕt qu¶ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty (2007 - 2009) ............61 BiÓu ®å 4.3 C«ng suÊt s¶n xuÊt tèi ®a thøc ¨n ch¨n nu«i cña C«ng ty víi ®èi thñ c¹nh tranh vµ toµn ngµnh s¶n xuÊt thøc ¨n n¨m 2008 ........70 BiÓu ®å 4.4 T×nh h×nh cung cÊp nguyªn liÖu cho C«ng ty (2007 - 2009) .....76 BiÓu ®å 4.5 T×nh h×nh doanh thu tiªu thô s¶n phÈm theo nhãm mÆt hµng cña C«ng ty ( 2007 – 2009) ...............................................................80 S¬ ®å 4.6 HÖ thèng kªnh tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty ...........................85 BiÓu ®å 4.7 T×nh h×nh ph¸t triÓn thÞ tr−êng tiªu thô cña C«ng ty (2007 - 2009) .....................................................................................................89 BiÓu ®å 4.8 T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty (2007 - 2009) ............97 BiÓu ®å 4.9 T×nh h×nh kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty (2007 - 2009).......102 BiÓu ®å 4.10 T×nh h×nh tiªu thô cña mét sè ®èi thñ vµ toµn ngµnh s¶n xuÊt thøc ¨n ch¨n nu«i so víi C«ng ty n¨m 2008.....................................111 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ kinh tế................. ..... vii 1. Më ®Çu 1.1 TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi Sau ba n¨m gia nhËp WTO, kinh tÕ ViÖt Nam ®−îc ®¸nh gi¸ ph¸t triÓn theo chiÒu h−íng tèt nh− t¨ng tr−ëng GDP vÉn ë møc cao trong khu vùc, më réng thÞ tr−êng, ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, t¨ng c−êng thu hót vèn FDI,… Trong bèi c¶nh suy tho¸i cña kinh tÕ thÕ giíi vµ khñng ho¶ng tµi chÝnh toµn cÇu, sù phôc håi kinh tÕ n−íc ta ®2 ®−îc c¸c tæ chøc kinh tÕ lín (WB, ADB,...) ®¸nh gi¸ lµ nhanh vµ sÏ sím ®¹t l¹i ®−îc møc t¨ng tr−ëng cao. Cã ®−îc kÕt qu¶ ®ã lµ do ®−êng lèi chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ ®óng ®¾n cña §¶ng vµ Nhµ n−íc, do sù héi nhËp tÝch cùc vµ s©u réng vµo kinh tÕ thÕ giíi. Sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ ®2 tõng b−íc lµm thay ®æi vÞ thÕ cña n−íc ta trong khu vùc còng nh− trªn thÕ giíi, ®¶m b¶o cho sù æn ®Þnh chÝnh trÞ, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n, t¹o ra nguån lùc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng v÷ng ch¾c. Víi ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®ã, c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam còng v−¬n lªn ph¸t triÓn m¹nh mÏ c¶ vÒ sè l−îng vµ chÊt l−îng, quy m« ngµy ®−îc më réng h¬n, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®2 cã mÆt réng r2i trªn thÞ tr−êng trong n−íc còng nh− n−íc ngoµi. §iÒu nµy ®2 lµm cho vai trß vµ vÞ thÕ cña doanh nghiÖp ViÖt Nam ®−îc kh¼ng ®Þnh mét c¸ch râ nÐt h¬n. Nh−ng sù héi nhËp ngµy cµng s©u vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®2 t¹o ra th¸ch thøc cho doanh nghiÖp n−íc ta nh− sù c¹nh tranh khèc liÖt vÒ thÞ tr−êng, c«ng nghÖ. Nh÷ng t¸c ®éng mÆt tr¸i nh− suy tho¸i cña nÒn kinh tÕ, khñng ho¶ng d©y chuyÒn cña thÞ tr−êng tµi chÝnh khiÕn c¸c doanh nghiÖp dÔ dµng bÞ cuèn vµo vßng xo¸y ®ã. Qua ®ã, c¸c doanh nghiÖp trong n−íc còng tù béc lé c¸c yÕu kÐm vµ h¹n chÕ trong viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh nh−: thiÕu vèn, chÊt l−îng s¶n phÈm thÊp, mÉu m2 s¶n phÈm cßn Ýt, tr×nh ®é qu¶n lý vµ tr×nh ®é ng−êi lao ®éng cßn thÊp,... Sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp n−íc ta nãi chung ®2 t¸c ®éng thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp phôc vô cho n«ng nghiÖp ph¸t triÓn h¬n. §Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp vÒ s¶n xuÊt kinh doanh thøc ¨n ch¨n nu«i, thuèc thó y ®2 vµ Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ kinh tế................. ..... 1 ®ang gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn n«ng nghiÖp còng nh− c¶i thiÖn thu nhËp cho ng−êi n«ng d©n. C¸c doanh nghiÖp nµy võa lµ kh¸ch hµng thu mua c¸c s¶n phÈm tõ trång trät nh− g¹o, ng«, s¾n,.. võa lµ nhµ cung cÊp thøc ¨n vµ thuèc ch÷a bÖnh cho ch¨n nu«i. HiÖn nay nhu cÇu vÒ thøc ¨n cho ch¨n nu«i cña n−íc ta lµ rÊt lín, mçi n¨m tiªu thô tíi 17 - 18 triÖu tÊn. Nh−ng hµng n¨m, s¶n xuÊt thøc ¨n ch¨n nu«i ë n−íc ta ph¶i sö dông tíi 50% tõ nhËp khÈu do viÖc canh t¸c thiÕu quy ho¹ch ph¸t triÓn vïng nguyªn liÖu. Cïng víi ®ã lµ viÖc thiÕu vèn, c«ng nghÖ l¹c hËu ch−a ®¸p øng vÒ vÖ sinh an toµn thùc phÈm, thÞ tr−êng nµy ®2 bÞ c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi chiÕm lÜnh vµ n¾m gi÷ tíi 65% - 70% thÞ phÇn. Do ®ã, ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh thøc ¨n ch¨n nu«i, thuèc thó y trong n−íc cµng ®−îc chó träng. C«ng ty Cæ phÇn ph¸t triÓn c«ng nghÖ n«ng th«n lµ mét doanh nghiÖp 100% vèn së h÷u trong n−íc cã bÒ dµy kinh nghiÖm trong s¶n xuÊt kinh doanh c¸c mÆt hµng thøc ¨n ch¨n nu«i, thuèc thó y vµ thùc phÈm s¹ch. Víi ph−¬ng ch©m “Hoµn thiÖn cïng nhµ n«ng”, C«ng ty cam kÕt sÏ mang ®Õn nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l−îng tèt nhÊt, gi¸ thµnh c¹nh tranh nhÊt vµ sù phôc vô hoµn h¶o nhÊt ®Õn kh¸ch hµng. S¶n phÈm do C«ng ty cung cÊp ®2 ®−îc thÞ tr−êng c¶ n−íc chÊp nhËn, ®¸nh gi¸ cao vµ gãp phÇn tÝch cùc vµo ph¸t triÓn ch¨n nu«i. Qua thêi gian ho¹t ®éng, C«ng ty ®2 kh«ng ngõng ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®2 ®¹t ®−îc nh÷ng kÕt qu¶ cao nh− gia t¨ng s¶n l−îng s¶n xuÊt vµ tiªu thô, më réng quy m« s¶n xuÊt. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty ph¶i ®èi mÆt víi kh«ng Ýt khã kh¨n nh− thÞ tr−êng bÞ c¹nh tranh khèc liÖt, chi phÝ ®Çu vµo ®Æc biÖt lµ chi phÝ nguyªn liÖu qu¸ cao. NhËn thøc ®−îc kÕt qu¶ ®¹t ®−îc còng nh− tån t¹i trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty ®2 më réng vµ c¶i tiÕn quy tr×nh s¶n xuÊt, tÝch cùc ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr−êng, ®µo t¹o nguån nh©n lùc vµ ¸p dông khoa häc kü thuËt nh»m ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Víi nh÷ng ý nghÜa trªn ®©y, chóng t«i chän néi dung “Nghiªn cøu ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty Cæ phÇn ph¸t triÓn c«ng nghÖ n«ng th«n” lµm ®Ò tµi nghiªn cøu. Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ kinh tế................. ..... 2 1.2 Môc tiªu nghiªn cøu 1.2.1 Môc tiªu chung §¸nh gi¸ t×nh h×nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh nh»m ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn c«ng nghÖ n«ng th«n. 1.2.2 Môc tiªu cô thÓ - HÖ thèng hãa c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh thøc ¨n ch¨n nu«i vµ thuèc thó y nãi riªng. - §¸nh gi¸ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh thøc ¨n ch¨n nu«i, thuèc thó y vµ nguyªn liÖu s¶n xuÊt thøc ¨n ch¨n nu«i cña C«ng ty. §ång thêi, ®¸nh gi¸ nh÷ng nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn kÕt qu¶ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. - §Ò xuÊt gi¶i ph¸p n©ng cao ®−îc hiÖu qu¶ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty. 1.3 §èi t−îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu 1.3.1 §èi t−îng nghiªn cøu §Ò tµi tËp trung nghiªn cøu ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh mÆt hµng thøc ¨n ch¨n nu«i vµ c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn kÕt qu¶ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn ph¸t triÓn c«ng nghÖ n«ng th«n. 1.3.2 Ph¹m vi nghiªn cøu - VÒ néi dung Nghiªn cøu lý luËn, thùc tr¹ng, c¸c nh©n tè vµ gi¶i ph¸p ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh thøc ¨n ch¨n nu«i. - VÒ thêi gian §Ò tµi ®−îc tiÕn hµnh thùc hiÖn trong kho¶ng thêi gian tõ th¸ng 11/2009 ®Õn th¸ng 10/2010. Sè liÖu nghiªn cøu tõ n¨m 2007 ®Õn 2009. - VÒ kh«ng gian §Ò tµi ®−îc nghiªn cøu t¹i C«ng ty Cæ phÇn ph¸t triÓn c«ng nghÖ n«ng th«n – khu c«ng nghiÖp Phè Nèi A – L¹c Hång – V¨n L©m – H−ng Yªn. Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ kinh tế................. ..... 3 2. c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn cña ®Ò tµi 2.1 Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp 2.1.1 Kh¸i niÖm vµ vai trß trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng cña doanh nghiÖp * Kh¸i niÖm doanh nghiÖp Doanh nghiÖp lµ chñ thÓ kinh tÕ ®éc lËp, cã t− c¸ch ph¸p nh©n ho¹t ®éng kinh doanh trªn thÞ tr−êng nh»m lµm t¨ng gi¸ trÞ cña chñ së h÷u. Doanh nghiÖp lµ mét c¸ch thøc tæ chøc ho¹t ®éng kinh tÕ cña nhiÒu c¸ nh©n. Cã nhiÒu ho¹t ®éng kinh tÕ chØ cã thÓ thùc hiÖn bëi c¸c doanh nghiÖp chø kh«ng ph¶i c¸c c¸ nh©n. ë ViÖt Nam, theo LuËt doanh nghiÖp, “Doanh nghiÖp lµ tæ chøc kinh tÕ cã tªn riªng, cã tµi s¶n, cã trô së giao dÞch æn ®Þnh, ®−îc ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt nh»m môc ®Ých thùc hiÖn c¸c häat ®éng kinh doanh tøc lµ thùc hiÖn mét, mét sè hoÆc tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh ®Çu t−, tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu thô s¶n phÈm hoÆc cung øng dÞch vô trªn thÞ tr−êng nh»m môc ®Ých sinh lêi” [5]. C¸c doanh nghiÖp ë ViÖt Nam bao gåm Doanh nghiÖp Nhµ n−íc, c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty hîp danh, c«ng ty liªn doanh, doanh nghiÖp t− nh©n. * Vai trß cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng Mäi ng−êi ®Òu biÕt r»ng, s¶n xuÊt hµng ho¸ lµ c¬ së ®Ó x2 héi loµi ng−êi tån t¹i vµ ph¸t triÓn. S¶n xuÊt hµng ho¸ tån t¹i kh¸ch quan, tu©n theo nh÷ng quy luËt riªng vèn cã cña nã. Mét trong nh÷ng quy luËt kh¸ch quan ®ã lµ quy luËt cung – cÇu hµng ho¸ trªn thÞ tr−êng. Ng−êi s¶n xuÊt hµng (c¸ nh©n hay tæ chøc kinh tÕ) s¶n xuÊt ra hµng ho¸ nh»m môc ®Ých chÝnh lµ b¸n hµng ho¸ ra thÞ tr−êng, ®Ó thu tiÒn vÒ, ®Ó trang tr¶i c¸c chi phÝ vµ ph¶i ®ãng gãp cho x2 héi, cßn l¹i lµ lîi nhuËn ®Ó sèng vµ t¸i s¶n xuÊt cho chu kú sau. §ã lµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt hµng ho¸ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ kinh tế................. ..... 4 tr−êng, ng−êi s¶n xuÊt hµng ho¸ th−êng chuyªn lµm ra s¶n phÈm ®Ó b¸n, còng cã tr−êng hîp, hä kiªm lu«n viÖc tiªu thô tøc lµ kinh doanh th−¬ng m¹i. S¶n xuÊt hµng ho¸ cµng ph¸t triÓn, thÞ tr−êng cµng më réng, x2 héi cµng ph¸t triÓn theo. ë n−íc ta hiÖn nay lµ 750 d©n/doanh nghiÖp, thËm chÝ cã tØnh con sè ®ã lµ 3.000 d©n/doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, c¸c tæ chøc quèc tÕ còng ®2 c«ng nhËn n−íc ta lµ mét n−íc ®ang ph¸t triÓn m¹nh, ®2 ®−îc tham gia vµo mét sè tæ chøc kinh tÕ thÕ giíi nh− ASEAN, APEC, WTO,.. [18] Víi chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch doanh nghiÖp ph¸t triÓn vµ cô thÓ lµ khi LuËt doanh nghiÖp ra ®êi n¨m 1999, sè l−îng doanh nghiÖp ®¨ng ký kinh doanh còng t¨ng lªn ®¸ng kÓ. §Æc biÖt lµ hiÖn nay, thùc hiÖn c¬ chÕ “mét cöa” trong viÖc thµnh lËp doanh nghiÖp ®2 gi¶m thiÓu nh÷ng thñ tôc r−êm rµ vµ tèn kÐm thêi gian chê ®îi. Sè l−îng doanh nghiÖp vµ còng khuyÕn khÝch ®−îc nhiÒu nhµ ®Çu t− trong khu vùc, trªn thÕ giíi ®Çu t− vµo n−íc ta. §iÒu nµy còng gióp t¹o ra mét khèi l−îng s¶n phÈm, hµng ho¸ - dÞch vô hÕt søc phong phó víi ®a d¹ng mÆt hµng chñng lo¹i, gãp phÇn ®ãng gãp ®¸ng kÓ cho GDP cña c¶ n−íc. C¸c doanh nghiÖp gãp phÇn khai th¸c c¸c tiÒm n¨ng ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ trong n−íc ®Æc biÖt trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp n«ng th«n, tõng b−íc ®−a n−íc ta hoµn thµnh c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. §¶ng vµ Nhµ n−íc ®−a ra nhiÒu chÝnh s¸ch c¶i thiÖn m«i tr−êng kinh doanh vµ n¨ng lùc qu¶n lý kinh tÕ. Ngoµi ra, sù c¶i thiÖn vÒ vèn, c«ng nghÖ khoa häc, tr×nh ®é cña doanh nghiÖp còng ®−îc n©ng lªn ®¸ng kÓ. Lîi Ých cao h¬n mµ t¨ng tr−ëng doanh nghiÖp ®em l¹i lµ t¹o ra khèi l−îng hµng hãa vµ dÞch vô lín h¬n, phong phó h¬n, chÊt l−îng tèt h¬n, thay thÕ ®−îc nhiÒu mÆt hµng ph¶i nhËp khÈu, gãp phÇn quan träng c¶i thiÖn vµ n©ng cao møc tiªu dïng trong n−íc vµ t¨ng xuÊt khÈu. §ã còng lµ yÕu tè gi÷ cho nÒn kinh tÕ æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn nh÷ng n¨m qua. Doanh nghiÖp gãp phÇn gi¶i quyÕt viÖc lµm, n©ng cao thu nhËp, c¶i thiÖn ®êi sèng cho ng−êi lao ®éng: HiÖn nay, theo thèng kª, lao ®éng n−íc ta cã tíi gÇn 70% lao ®éng vÉn sèng ë n«ng th«n. Khu vùc kinh tÕ ph¸t triÓn Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ kinh tế................. ..... 5 chËm, chñ yÕu phô thuéc vµo nÒn n«ng nghiÖp l¹c hËu lµm cho thu nhËp ng−êi lao ®éng vÉn ë møc thÊp. Theo kÕt qu¶ ®iÒu tra cña c¸c nhµ nghiªn cøu cho thÊy thu nhËp cña vïng d©n c− cã c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn gÊp bèn lÇn thu nhËp cña c¸c vïng d©n c− thuÇn n«ng. Doanh nghiÖp ®2 gãp phÇn t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, n©ng cao tr×nh ®é lao ®éng n«ng th«n, tõng b−íc c¶i thiÖn ®êi sèng x2 héi n«ng th«n, t¨ng thu nhËp vµ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. Thu nhËp cao vµ t¨ng nhanh cña lao ®éng trong doanh nghiÖp gãp phÇn c¶i thiÖn vµ n©ng cao møc sèng chung cña toµn x2 héi vµ tham gia vµo qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng tõ n«ng nghiÖp sang phi n«ng nghiÖp. [18] Doanh nghiÖp gãp phÇn thu hót vèn ®Çu t−: Vèn lµ yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, nã cã vai trß quan träng trong ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¶ n−íc còng nh− ®èi víi tõng doanh nghiÖp. Nh−ng thùc tÕ hiÖn nay, cã mét nghÞch lý lµ hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ®ang thiÕu vèn trÇm träng trong khi ®ã vèn nhµn rçi trong d©n c− cßn rÊt lín ch−a ®−îc tËn dông phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh. Trong khi ®ã, ®Æc ®iÓm h×nh thµnh doanh nghiÖp g¾n liÒn víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña c¸c d©n c− nªn dÔ tiÕp xóc trùc tiÕp vµo c¸c nguån vèn nµy ®Ó huy ®éng vèn hoÆc ®−îc ®Çu t− vµo s¶n xuÊt kinh doanh. Doanh nghiÖp ph¸t triÓn t¸c ®éng ®Õn chuyÓn dÞch c¬ cÊu trong nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ trong néi bé mçi ngµnh. C¸c doanh nghiÖp cã vai trß to lín ®èi víi qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, ®Æc biÖt ®èi víi khu vùc n«ng th«n. VÒ c¬ cÊu thµnh phÇn kinh tÕ, chuyÓn h−íng theo ®óng c¸c quy luËt cña c¬ cÊu kinh tÕ hµng ho¸ theo ®Þnh h−íng x2 héi chñ nghÜa, c¸c c¬ së kinh tÕ ngoµi quèc doanh t¨ng lªn nhanh chãng, ph¸t huy ®−îc tiÒm n¨ng cho t¨ng tr−ëng ®Êt n−íc, c¸c doanh nghiÖp nhµ n−íc ®−îc s¾p xÕp, cñng cè l¹i, kinh doanh cã hiÖu qu¶ ®Ó ph¸t huy vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ. VÒ c¬ cÊu ngµnh, ph¸t triÓn nhiÒu ngµnh nghÒ ®a d¹ng vµ phong phó theo h−íng hiÖu qu¶ kinh tÕ lµm th−íc ®o. Thùc tÕ nh÷ng n¨m qua, c¬ cÊu kinh tÕ ë n−íc ta thay ®æi theo h−íng tiÕn bé, tû träng gi¸ trÞ n«ng nghiÖp gi¶m liªn tôc cßn tû träng cña c«ng nghiÖp vµ dÞch vô t¨ng lªn ®¸ng kÓ, trong ®ã cã sù ®ãng gãp Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ kinh tế................. ..... 6 cña doanh nghiÖp. VÒ c¬ cÊu vïng, l2nh thæ, c¸c doanh nghiÖp ®−îc ph©n bæ réng kh¾p n¬i trªn mäi vïng l2nh thæ c¶ vïng n«ng th«n, ®« thÞ, miÒn nói, ®ång b»ng. Doanh nghiÖp t¸c ®éng ®Õn gi¶i quyÕt tèt h¬n c¸c vÊn ®Ò x2 héi. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, s¶n phÈm hµng hãa dÞch vô do khèi doanh nghiÖp t¹o ra ngµy cµng phong phó, ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i mÆt hµng, chÊt l−îng hµng hãa, dÞch vô ®−îc n©ng lªn, do ®ã gi¶i quyÕt c¬ b¶n nhu cÇu tiªu dïng hµng hãa dÞch vô ngµy cµng cao cña toµn x2 héi, gãp phÇn n©ng cao møc sèng vËt chÊt cña d©n c− vµ t¨ng nhanh l−îng hµng hãa xuÊt khÈu. NhiÒu s¶n phÈm tr−íc ®©y th−êng ph¶i nhËp khÈu cho tiªu dïng th× nay ®2 ®−îc c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt thay thÕ vµ ®−îc ng−êi tiªu dïng trong n−íc tÝn nhiÖm nh−: «t«, xe m¸y, ph−¬ng tiÖn vËn t¶i, c¸c mÆt hµng ®å ®iÖn, ®iÖn tö, may mÆc, thùc phÈm, ®å uèng, ®å dïng gia ®×nh, s¶n phÈm phôc vô x©y dùng,... Doanh nghiÖp còng lµ khu vùc chñ yÕu t¹o ra nguån thu cho ng©n s¸ch Nhµ n−íc, nguån thu nµy t¨ng nhanh trong nh÷ng n¨m qua ®2 t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ®Çu t− ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng, ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng x2 héi c«ng (y tÕ, gi¸o dôc, xãa ®ãi gi¶m nghÌo,....). 2.1.2 Kh¸i niÖm vÒ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp * Kh¸i niÖm Ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ sù gia t¨ng vÒ sè l−îng vµ chÊt l−îng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh»m t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nh−ng ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu ph¸t triÓn æn ®Þnh vµ bÒn v÷ng. NghÜa lµ sù më réng quy m« doanh nghiÖp c¶ vÒ sè l−îng, chÊt l−îng, c¬ cÊu tæ chøc doanh nghiÖp. Ph¸t triÓn doanh nghiÖp ë møc ®é thÊp, trong ®ã c¬ cÊu doanh nghiÖp ch−a cã sù thay ®æi lín nh−: më réng quy m« s¶n xuÊt (thªm d©y chuyÒn s¶n xuÊt, thªm m¹ng l−íi cung øng vµ c¸c ®iÓm b¸n hµng, tuyÓn thªm lao ®éng, ph¸t triÓn thªm mét sè s¶n phÈm míi nh−ng tÝnh chÊt c«ng nghÖ vÒ c¬ b¶n lµ kh«ng ®æi); th©m nhËp vµo mét sè thÞ tr−êng míi, cã vÞ trÝ quan träng trong c¸c doanh nghiÖp cïng ngµnh hµng ë khu vùc vµ trong n−íc. Ph¸t triÓn ë møc ®é cao lµ sù lín m¹nh cña doanh nghiÖp, trong ®ã cã sù biÕn Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ kinh tế................. ..... 7 ®æi to lín vÒ cÊu tróc doanh nghiÖp (vÒ quy m«, vÒ tr×nh ®é c«ng nghÖ s¶n xuÊt, vÒ thÞ tr−êng c¹nh tranh,...). C¸c h×nh thøc ph¸t triÓn doanh nghiÖp: c¶i tiÕn, n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm; më réng quy m« s¶n xuÊt; më réng ph¹m vi thÞ tr−êng; tæ chøc l¹i s¶n xuÊt theo h−íng ®−a c«ng nghÖ míi (thùc hiÖn c¸c yÕu tè kinh tÕ tri thøc); më réng thªm doanh nghiÖp míi; s¸p nhËp thªm doanh nghiÖp kh¸c ®Ó më réng quy m«; ®Èy m¹nh c«ng t¸c ®µo t¹o vµ båi d−ìng nh©n lùc.[6] Lîi nhuËn lµ môc tiªu theo ®uæi hµng ®Çu cña doanh nghiÖp v× ®©y lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn, më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh, n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm vµ kh¼ng ®Þnh ®−îc vÞ trÝ cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr−êng. Nh− vËy, ®Ó ph¸t triÓn doanh nghiÖp th× tr−íc hÕt ph¶i ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. [15] Ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ngoµi ®¹t môc tiªu vÒ lîi nhuËn mµ cßn ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh th× viÖc ph¸t triÓn ®ã míi bÒn v÷ng. Cã nhiÒu quan ®iÓm vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nh−ng cã thÓ hiÓu theo c¸ch nh− sau “HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ ph¹m trï kinh tÕ ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc (nh©n, tµi, vËt lùc, tiÒn vèn) ®Ó ®¹t ®−îc môc tiªu x¸c ®Þnh. Tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc chØ cã thÓ ®−îc ®¸nh gi¸ trong mèi quan hÖ víi kÕt qu¶ t¹o ra ®Ó xem xÐt víi mçi sù hao phÝ nguån lùc x¸c ®Þnh cã thÓ t¹o ra kÕt qu¶ ë møc ®é”[6]. HiÖu qu¶ ph¶n ¸nh mÆt chÊt l−îng c¸c ho¹t ®éng, tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc trong sù vËn ®éng kh«ng ngõng cña c¸c qu¸ tr×nh, kh«ng phô thuéc vµo quy m« vµ tèc ®é biÕn ®éng cña tõng nh©n tè. * ý nghÜa ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp Doanh nghiÖp lµ mét tÕ bµo cña nÒn kinh tÕ, ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®ång nghÜa víi ph¸t triÓn doanh nghiÖp. Ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp cã ý nghÜa v« cïng quan träng, nh−: Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ kinh tế................. ..... 8 - Ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh lµ nhu cÇu b¶n th©n mçi doanh nghiÖp. Th«ng qua qu¸ tr×nh tæ chøc vµ s¶n xuÊt kinh doanh sÏ ®¸p øng nhu cÇu cho x2 héi ®ång thêi nh»m ®¹t ®−îc môc tiªu cña doanh nghiÖp vÒ lîi nhuËn vµ sù gia t¨ng gi¸ trÞ cña doanh nghiÖp. Ph¸t triÓn doanh nghiÖp lµ mèi quan t©m hµng ®Çu vµ lµ môc tiªu cña doanh nghiÖp vµ mäi nÒn kinh tÕ. - Ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh lµ sù gia t¨ng vÒ lîi nhuËn cho doanh nghiÖp, gióp doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn t¸i s¶n xuÊt, më réng quy m« cña doanh nghiÖp, n©ng cao ®êi sèng cho ng−êi lao ®éng, thùc hiÖn nhiÖm vô x2 héi vµ ph¸t triÓn ®Êt n−íc. - Ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh sÏ gióp viÖc ®¸p øng nhu cÇu vÒ hµng ho¸, dÞch vô tèt h¬n, s¶n phÈm ngµy cµng ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i mÉu m2,... ChÊt l−îng còng nh− sè l−îng s¶n phÈm ®−îc gia t¨ng h¬n tõ ®ã lµm cho søc c¹nh tranh vµ uy tÝn cña doanh nghiÖp ®−îc n©ng cao h¬n. - Ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp sÏ trùc tiÕp lµm t¨ng cña c¶i vËt chÊt cho x2 héi, nghÜa lµ ®ång thêi lµm t¨ng GDP cho ®Êt n−íc. Sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng cã ý nghÜa v« cïng quan träng víi chÝnh b¶n th©n doanh nghiÖp mµ cßn víi c¶ nÒn kinh tÕ. §Æc biÖt, ®èi víi n−íc ta, n«ng nghiÖp vÉn lµ mét ngµnh chñ yÕu, ®ång thêi, thùc tÕ cho thÊy t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ ®Þa ph−¬ng tû lÖ thuËn víi sè l−îng doanh nghiÖp t¹i ®Þa ph−¬ng. §Ó ph¸t triÓn n«ng th«n, n©ng cao ®êi sèng cña c− d©n n«ng th«n, viÖc ph¸t triÓn thªm nhiÒu doanh nghiÖp ë n«ng th«n lµ rÊt cÊp b¸ch. Cô thÓ: - Ph¸t triÓn doanh nghiÖp phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp gióp gi¶i phãng mäi tiÒm n¨ng cña lùc l−îng s¶n xuÊt, ph¸t triÓn n«ng th«n bÒn v÷ng: võa ph¸t triÓn kinh tÕ võa b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn m«i tr−êng; võa ph¸t triÓn kinh tÕ võa ®¶m b¶o c«ng b»ng x2 héi. - Ph¸t triÓn doanh nghiÖp phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lµ nh»m t¹o ra thËt nhiÒu viÖc lµm, gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng thÊt nghiÖp ë n«ng th«n, kh«ng chØ Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ kinh tế................. ..... 9 thiÕu viÖc lµm trong thêi gian n«ng nhµn (cßn ®Õn 30 – 40% thêi gian lao ®éng). CÊp b¸ch nhÊt lµ ë nh÷ng vïng n«ng d©n kh«ng cßn ®Êt canh t¸c, do bÞ thu håi. VÊn ®Ò nµy l¹i cµng bøc b¸ch v× nhiÒu n«ng d©n, sau khi tiªu hÕt sè tiÒn ®−îc ®Òn bï vµo viÖc x©y nhµ, mua s¾m tiÖn nghi sinh ho¹t, th× di chuyÓn vµo thµnh phè ®Ó t×m viÖc lµm t¹o ra søc Ðp rÊt lín vÒ mÆt x2 héi. Thùc tÕ cho thÊy, gióp n«ng d©n tho¸t nghÌo kh«ng chØ b»ng nh÷ng ®ång tiÒn cøu trî theo c¸ch “ thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm x2 héi” cña doanh nghiÖp – dï r»ng ®©y lµ sù tr©n träng, mµ gi¶i ph¸p c¨n c¬ nhÊt vÉn lµ t×m cho hä viÖc lµm, ®Ó hä tù v−¬n lªn lµm giµu b»ng tµi n¨ng, trÝ tuÖ cña hä. 2.2 Néi dung ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp Ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp tr−íc hÕt ph¶i thÓ hiÖn qua viÖc t¨ng lîi nhuËn, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch bÒn v÷ng. C¸c doanh nghiÖp tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh víi môc tiªu hµng ®Çu lµ lîi nhuËn. T¨ng lîi nhuËn hµng n¨m cña doanh nghiÖp thÓ hiÖn sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Lîi nhuËn gióp doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng b¶o toµn nguån vèn chñ së h÷u mµ ®ång thêi lµm t¨ng nguån vèn hiÖn cã. PhÇn lîi nhuËn ®ã gióp doanh nghiÖp cã thÓ tiÕn hµnh t¸i s¶n xuÊt còng nh− më réng quy m« doanh nghiÖp. Lîi nhuËn cßn lµ nguån tÝch luü c¬ b¶n ®Ó t¸i ®Çu t− vµ ®Çu t− më réng t¹i doanh nghiÖp. Lîi nhuËn lµ nguån c¶i thiÖn ®êi sèng, t¨ng thu nhËp cho ng−êi lao ®éng trong doanh nghiÖp. Nh−ng viÖc t¨ng lîi nhuËn ph¶i ®¶m b¶o sù hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh v× nã gióp doanh nghiÖp ph¸t triÓn bÒn v÷ng. ViÖc ®¶m b¶o hiÖu qu¶ ph¸t triÓn doanh nghiÖp gióp ®¸nh gi¸ chÊt l−îng cña toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, kh¼ng ®Þnh kh¶ n¨ng c¹nh tranh, b¶n lÜnh cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ vèn dÜ ®Çy bÊt tr¾c vµ kh¾c nghiÖt. Muèn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp ngµy cµng t¨ng tr−íc hÕt ph¶i t¨ng doanh thu b¸n s¶n phÈm. Ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh lµ sù t¨ng doanh thu. §Ó t¨ng doanh thu b¸n hµng tr−íc hÕt doanh nghiÖp ph¶i t¨ng s¶n l−îng, chñng lo¹i vµ Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ kinh tế................. ..... 10 c¬ cÊu s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. Trong nÒn s¶n xuÊt tr−íc ®©y, ng−êi ta s¶n xuÊt nh÷ng g× m×nh cã thÓ s¶n xuÊt, råi sau ®ã b¸n c¸i m×nh cã s½n. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ, c¨n cø vµo nguån tµi nguyªn s½n cã, víi nh÷ng kü n¨ng s½n cã, ng−êi ta s¶n xuÊt ra nh÷ng hµng ho¸ ®Ó tù tiªu dïng hoÆc ®em b¸n mµ kh«ng biÕt cã b¸n ®−îc kh«ng nghÜa lµ kh«ng biÕt thÞ tr−êng cã chÊp nhËn hay kh«ng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ngµy nay, chóng ta kh«ng thÓ b¸n ®−îc c¸i m×nh cã s½n mµ chØ b¸n c¸i thÞ tr−êng cÇn. Adam Smith – nhµ kinh tÕ næi tiÕng ng−êi Anh (1723 – 1790) ®2 viÕt: “ Nhu cÇu sinh ra s¶n xuÊt, s¶n xuÊt ph¸t triÓn lµm n¶y sinh nhu cÇu míi. Nhu cÇu míi l¹i ®ßi hái sù ph¸t triÓn cña kü thuËt míi ®Æt c¬ së cho sù ra ®êi cña nh÷ng ngµnh s¶n xuÊt míi”. [6] Do ®ã, doanh nghiÖp ph¶i s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm phong phó vÒ chñng lo¹i, ®a d¹ng vÒ mÉu m2 nh−ng ph¶i ®¶m b¶o chÊt l−îng nh»m mäi nhu cÇu cña ng−êi tiªu dïng. S¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®−îc ng−êi tiªu dïng chÊp nhËn sÏ gióp doanh nghiÖp t¨ng s¶n l−îng s¶n phÈm tiªu thô. S¶n l−îng s¶n phÈm tiªu thô t¨ng lµm doanh thu b¸n hµng t¨ng ®ång thêi còng t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. T¨ng ®−îc doanh thu b¸n hµng, doanh nghiÖp ph¶i t×m kiÕm vµ ph¸t triÓn thÞ tr−êng tiªu thô s¶n phÈm. Ngoµi ra, doanh nghiÖp còng ph¶i ph¸t triÓn thÞ tr−êng nguyªn liÖu ®Çu vµo nh»m ®¶m b¶o ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®−îc liªn tôc, th«ng suèt vµ ®¸p øng ®−îc nhu cÇu s¶n xuÊt. Ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i g¾n liÒn víi viÖc ph¸t triÓn thÞ tr−êng cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp ph¸t triÓn c¶ thÞ tr−êng nguyªn liÖu ®Çu vµo vµ c¶ thÞ tr−êng nguyªn liÖu ®Çu ra nh»m cho ho¹t ®éng kinh doanh ®−îc th«ng suèt. Ph¸t triÓn thÞ tr−êng ®Çu vµo tr−íc hÕt doanh nghiÖp t×m kiÕm nguån nguyªn liÖu cã gi¸ c¶ hîp lý, cung cÊp æn ®Þnh cho s¶n xuÊt ®ång thêi ph¶i ®¶m b¶o ®−îc chÊt l−îng cho s¶n phÈm. §Ó lµm ®−îc ®iÒu nµy doanh nghiÖp cã thÓ tù m×nh ph¸t triÓn nguån nguyªn liÖu hay hîp t¸c víi c¸c nhµ cung cÊp, b¹n hµng cã uy tÝn. §ång thêi, víi viÖc ph¸t triÓn thÞ tr−êng ®Çu vµo, doanh nghiÖp còng ph¶i ph¸t triÓn thÞ tr−êng ®Çu ra (thÞ tr−êng tiªu thô) Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ kinh tế................. ..... 11 nh−: ph¸t triÓn b»ng c¸ch tËp trung khai th¸c thÞ tr−êng cò nh− t×m c¸ch t¨ng tr−ëng c¸c s¶n phÈm hiÖn ®ang s¶n xuÊt tiªu thô t¹i thÞ tr−êng cò chñ yÕu nhê c¸c nç lùc cña ho¹t ®éng marketing. Víi chiÕn l−îc nµy doanh nghiÖp cã thÓ t¨ng thÞ phÇn bëi c¸c gi¶i ph¸p chiÕn l−îc nh− t¨ng søc mua s¶n phÈm cña kh¸ch hµng. §Ó t¨ng søc mua cña kh¸ch hµng doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän nhiÒu gi¶i ph¸p thÝch hîp nh− kh¸c biÖt ho¸ s¶n phÈm, c¶i tiÕn bao gãi, t¨ng c−êng tiÕp thÞ, khuyÕn m¹i, c¸c gi¶i ph¸p vÒ gi¶m thiÓu chi phÝ kinh doanh s¶n xuÊt s¶n phÈm lµm c¬ së cho chÝnh s¸ch gi¸ c¶ hîp lý; L«i kÐo kh¸ch hµng cña ®èi thñ c¹nh tranh. Doanh nghiÖp cã thÓ l«i kÐo ®−îc kh¸ch hµng tõ ®èi thñ c¹nh tranh nÕu ph¸t huy ®−îc n¨ng lùc ®Æc biÖt nµo ®ã vµ ®Æc biÖt chó träng ho¹t ®éng marketing nh− s¶n phÈm, bao gãi, gi¸ c¶, hÖ thèng kªnh ph©n phèi; Doanh nghiÖp c¸ thÓ tÝnh tíi viÖc t×m c¸ch gi÷ ®−îc quyÒn kiÓm so¸t lín h¬n b»ng c¸ch mua l¹i mét hay nhiÒu doanh nghiÖp c¹nh tranh. MÆt kh¸c, donh nghiÖp ph¸t triÓn thÞ tr−êng b»ng c¸ch më réng, th©m nhËp vµo nh÷ng thÞ tr−êng míi víi nh÷ng s¶n phÈm doanh nghiÖp hiÖn ®ang s¶n xuÊt. Khi quyÕt ®Þnh ph¸t triÓn thÞ tr−êng míi ph¶i chó ý c©n nh¾c c¸c ®iÒu kiÖn vÒ c¬ héi, ®e do¹ còng nh− nh÷ng ®iÓm m¹nh, yÕu cña doanh nghiÖp so víi c¸c ®èi thñ ®ang c¹nh tranh. Ph¸t triÓn thÞ tr−êng míi thµnh c«ng doanh nghiÖp ph¶i chó träng ®Õn chiÕn l−îc marketing. Trong nhiÒu tr−êng hîp doanh nghiÖp cßn ph¶i t×m ®Õn c¸c gi¶i ph¸p liªn kÕt víi mét doanh nghiÖp kh¸c ®ang kinh doanh trªn thÞ tr−êng cã ý ®Þnh ph¸t triÓn. T×m kiÕm thÞ tr−êng môc tiªu míi bao hµm c¶ c¸c viÖc t×m kiÕm c¸c nhãm kh¸ch hµng môc tiªu hoµn toµn míi ngay ë c¸c ®Þa bµn thÞ tr−êng hiÖn t¹i. T×m ra c¸c gi¸ trÞ sö dông míi cña s¶n phÈm lµ gi¶i ph¸p cã thÓ dÉn ®Õn viÖc t¹o ra thÞ tr−êng hoµn toµn míi. C«ng dông míi cña s¶n phÈm cã thÓ lµm thay ®æi chu kú sèng cña nã nªn chiÕn l−îc thÞ tr−êng g¾n chÆt chÏ víi chiÕn l−îc ph¸t triÓn s¶n phÈm. Ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh lµ sù t¨ng quy m« vèn. S¶n l−îng tiªu thô s¶n phÈm t¨ng th× ph¶i t¨ng s¶n l−îng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. Nh− vËy doanh nghiÖp ph¶i ®Çu t− vèn ®Ó më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ kinh tế................. ..... 12
- Xem thêm -