Tài liệu Nghiên cứu phát triển quy trình quản lý tiến trình nghiệp vụ trong lĩnh vực ngân hàng thương mại việt nam.

 • Số trang: 226 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 436 |
 • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

   345789 8  1!"#$%&'()*+,-.+/'01+12(3*+ 4.5+126*'+4.7*+89+1(:*+126*'+*&'(;/+<=+>?@ABCDEAFCGH,+*&I*+'J*&+ >FKLABCMN(+O(;1+%PQRSTUV WXX1YUZ[\US]^_`UXaX V1X`T XTXbcUT1S1d^aUX_e `SST XfU^Ug hiUjTb kV1l1UXmX`T`TUXX1dnopSqrstu vX1YUZw1X xy yyzZU  1 345789 11 !"#$%&' ()*+,-./01234 5$161789:;<=>' (?@6%A 1617&'B1C5D0 $0EFG5$1H 1#IJ1C1K1>41#7LMNH NHO9?PQRQS &'LMNH NH ( TE0-U."#!".CV""3W;XYD-.Z[#\ 1%' 'J>9 '?H 1].#3^K1>41+"_"D"#7!"#$%<&1̀ Ba< bac9d+e-_"D-e"D3WB1CeF*+/+e-_"D-1"3-$1f (< b@? 1+#!-.Z[#\2F0#f1<1Aghi11C# 1%' 'J>9 '?H 11K1>41#7!"#$%j&1Ce-_"D-*+/+#k 1C$1j&1CO'YD#IJ1C+/+#k1C%6%AjC: @189>l#!$0#.m9i1C-.Z[#\<1Agh&'n^%411A 1 >'o1̀p9g1H 1K1>41#:1&W1 dgc%6%AjC: @1 89>lqj&1CO'&'b@?rs%g%sB1COAo&mgcd <1A gh*#t--t[+"0+/+"0$#dc1Co%u9 v1̀p9H 1#IJ1CK1>4.2._#7-.F#V"*w$wxYD-34."_#!"34 ]G)y#d&1̀iz>C 1%g9:411Au9AH {1| 11 234634 2346347777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777888 234 4 7777777777777777777777777777777777777777777777777778 234 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777888 234 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777778 6!"#$%"#&'7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777( )*+1,1-.1/0-12-3-45607898*************************************************************************) :*;<=>?.@ABC5-D1*******************************************************************************************) E*F.08G6<-.0HI-4D2JKBCLKMBANMOPABKQ0*****************************************************R STBUVOBWXY8G4DZ.[2418G.1\8?Q0*****************************************************************] ^TB_MX`ANBaMbaBANMOPABKQ0*******************************************************************************] ]*FI-?c0607898**********************************************************************************************d e*fg8Gh0i8-j8..j8.8G.1\8?Q0*****************************************************************)k l*m.nANBCoANBNoaBp,1?qi607898***************************************************************)r l*)*m.nANBCoANBNoaBp,1452s-.@?-.07-t6<6078********************************************)r l*:*m.n8GZ.9-.1/AuBC5v0c-2,1wx-wi-yzI-h0{8G.1\8?Q0?qi607898*******)R |}~$€##‚ƒ„$#…†#‡"$#‡ˆ‰$}#$€}"Š#‹3Œ2Ž7777777777777777( TTB‘OIABW’“AMBANMO/aB”J*********************************************************************************)] )*)*)*F.9181/245-1I8-wj8.8G.1/Z4J4Dh0H-wj8.8G.1/Z4J*************************)] )*)*:*•i1-w–?qih0H-wj8.-w>8G.>[WBC—8Gh0{86<********************************************:] )*)*E*m.nANB˜™OBWšbABCsWB’›BCV14,1-1I8-wj8.8G.1/Z4J*************************************:e )*:*œ0{86<-1I8-wj8.8G.1/Z4JžŸ ¡********************************************************Ek )*:*)*F.9181/245žŸ *************************************************************************************Ek )*:*:*œ09-wj8..j8.-.D8.4DZ.9--w1¢8?qižŸ **********************************************ER )*:*E*f.£?-w[8G4Dv0-.I?qižŸ *******************************************************************rk T¤TB¥¦BM“AMBMšbBWOIABW’“AMBANMO/aB”J*************************************************************rR )*E*)* §.j8.4D2§.j8..>9*****************************************************************************r] )*E*:* §.j8..>9-1I8-wj8.8G.1/Z4J***************************************************************rd 111 345454678997 8 9 19 9 97 1244444444444444444444444444444444444444444444444 344919 9 97 12!"#$44444444444444444444444444444444444444444444444445 34434 !"#%&7 '4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444445 344(4)*1+, ,- !"#444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 ./012345467/89:4;<23423=24/>234?>4@234AB234CDE77 ?>84/89:4;<23423/FGH4?B4:9F4.I.4423=24/>234:/01234 J9F4?FG:42KJ7LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL7MN (434OPQRST9797U9 &972&21V,-,89797 O97 OPQRST9797 12 97U9 &9744444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444W (43434X+Y21V2& OPQRST97,- Z976["444444444444444444444444444444444444444W (434(4X1V\6[[O97 OPQRST9797 126["44444444444444444444444444444444444444] (43454 !"2& OPQRST9797 1297U9 &974444444444444444444444444444444444444444444444444444]5 (4(4[ ^,P97 OPQRST9719 _, 2&9%̀a 9 97 12P1 T bZ6["444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444]] cdcdedRfZgRQh*ijRklRmnhoijRmnpmRSgq444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444]] (4(4(4[ 9 9 19 _, 97 12P197U9 &97444444444444444444444444444444444444444444]r (4(454\s, t,u, t,YvUaw^97a 9 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444x (4(446 yiRS9 ^,P97 OPQRST9719 _, 2&9%̀a 9 97 12 P1 TbZ6["44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444r5 (4546 972ziRSqS{QR|}RSZ12~1,s,6["44444444444444444444444444444444444444444444444444r (45434)^, _9711 s !", O OPQRST9719 _, 97 124444444444444444r] (454(4Uaw^97a 9 !", O OPQRST9797 12P197U9 &97444444444444W ./01234€467‚ƒ7„…234†‡ˆ4:‰Š2/4‹HJ4:‰8234Œ2/4?…Ž7 23=24/>234:/01234J97G‘7’“E7LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL7”•– —dedR˜oR™šR›œRQnžQRŸn R¡žRQ|¢inR£¤¥44444444444444444444444444444444444444444444444444444443x 543434¤nhoijRmnpmR›y9,-a 9 !"4444444444444444444444444444444444444444444444444444443x 5434(4¤nhoijRmnpmR£¤¥4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444443W 543454\897,44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444335 12 2345789  33333333333333333333333333333333333333333333333 23433 !"#$%&'()*"#+,-./0"#1,2-1 34,2567033333333333333333333333333333333333 23458593: ;<,2"-'=2>'33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333? 234323@)*"#+,-">,-A%-1B,2->C1D333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333E 232361 34,2"-F%,2->=333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333334E 23233@)*"#+,-7>,-A%-1B,2->C1D333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333334G 232343@)*"#+,-H-I>"1J-1K,1'*3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333334G 232323@)*"#+,-7-L3!,-2>B3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333334G 2325M5N OPQ R 3!,-3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333334S 233H-)*T,,2-!%-1%B%5670"#1,21>%"#>U,J-'>()*"#+,-./03333332 23337V%-W%-1 34 O XY3! ;Z,2">T,"#+,-3333333333333333333333333333333333333333324 233437-[3U=%\,"->T"BC]D,2()*"#+,-./0333333333333333333333333333333333333333333332 23323^B%1_ 3`=a,2b,-a,2%\,%-)L,c!3UW,2]D,2./03333333333333333333332d efghijklmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnmopq rstmutvwmrxyzm{x|}mnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnmo~ r€m‚ƒ„mrxwkrm„…†mnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnmo~‡ ˆx‰mu‰Šmom‹mŒŽghlh‚‘jhg’“”h•Œ–lh—˜lmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnmo‡~ ˆx‰mu‰Šm™m‹mˆxšrmr›tƒ„mœ„…m‰„…mžw|„muŸmˆxšrmr›tƒ„m  |„mˆx¡zm¢Šxm£‰mrx¤}mžw¥mr›¦„xm§ˆzmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnmo‡q ˆx‰mu‰Šmpm‹mžw¥mr›¦„xm{x¨tmrŽ}m{x}|„m£y¥mnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnmoqo ˆx‰mu‰Šm~m‹mžw¥mr›¦„xmrx¡©h¢„xm…tšmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnmoqª ˆx‰mu‰Šm‡m‹m„…«„m„…†m§ˆz„m™nmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnmo¬~ ˆx‰mu‰Šmªm‹m…t­tmrxtvwmŠšŠm„…«„m„…†mz«mx¦„xmx®ymrtf„m r›¦„xmŠx}mx}Žgh„…m„…xtvˆm£‰m„…¯„mxs„…mnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnmo¬‡ ˆx‰mu‰Šm°m‹m…t­tmrxtvwmzrm ±m§ˆz mˆx²m§tf„mnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnm™™ m 1 345689 6 6  4 !" ##$2%&'2()!*(+*&,2)+")'-*.&%- /2&(021)$2#'*3)45)+06)+ 787 79:2)-::'(79:2)-:: ;(&)4)+421#1<20(&)4)+421# 7872 79:2)-::'(79:2)-::")'-+*&'2() =>%44?#0(&)4)+421#1<20(&)4 )+421# 7 79:2)-:: )&$@:2: !4A)'>%4)+421#16 7B 79:2)-:: %'212'@B()2'(*2)+ /2C,:C'4(DEFGH)+)+421#16 7! 79:2)-::!*(%-:: =2I)'*3)4)+421#16 7! 79:2)-::!*(%-:: )&$@'2% !4A)'>%4'2I)'*3)4)+421#16 7!JK 79:2)-::!*(%-::JL-%9'2() M+N))+O'4P%'42'2I)'*3)4 K&)+9&+)+421#16 7!JKQRS 79:2)-::!*(%-::JL-%9'2() M+N))+O'4P%'42'2I)'*3)4 K&)+9&+-.(*R-TS-*12%-: )+421#16%4(%C%0U%416R-TV 7!B 79:2)-::!*(%-::B&)&+-,-)' W9X)$Y'2I)'*3)4)+421#16 7!BK 79:2)-::!*(%-::B(0-$2)+ M+N))+O,N43)44(C'2I)'*3)4 K&)+9&+)+421#16 7!BM 79:2)-::!*(%-::B&)&+-,-)' ZY#4C#T2[902\)'2I)'*3)4 M('&'2() )+421#16 7!BS 79:2)-::!*(%-::B&)&+-,-)' ]1^9X)'*U'2I)'*3)4)+421#16 S@:'-, _BB" _&#&T2$2'@B&'9**2'@B(0-$ `aFbcdbFEefgdhFEbidbFdjdhFkP% ")'-+*&'2() '>%44?# _M== ").(*,&'2()=-%4)($(+@ _N)+)+41'4N)+'2) _lB _9:'(,-*l-$&'2():42# ]1'4m)+^9X)$Y^9&)41n4C%4 B&)&+-,-)' 4o)+ ;7BS ;&'&T&:-B&)&+-,-)'S@:'-, ]1^9X)'*UpqFrg0O$219 ;s; ;&'&s$(t;2&+*&, 72[uFGv$9v)+0O$219 ;SlB ;-:2+)S%2-)%-l-:-&*%4 wbfqdhFxbyxFku2))+42z)%59 B-'4(0($(+@ n4(&4{%'42I'nI J" J)'-*#*2:- ##$2%&'2()")'-+*&'2() =>%44?#5)+06)+0(&)4)+421# -T|BK J$-%'*()2%79:2)-::-|'-):2T$- M+N))+OGydbF}~9,g*H)+0o)4 B&*n9#K&)+9&+pbFEbfqdhF€DFG1)'‚ J;ƒ_ J)'-*#*2:-;2:'*2T9'-0ƒT„-%' …†dbFEydFGmFEf?)+#4A)'C) _(,#9'2)+ 0(&)4)+421# JJBK JL'-)0-0J)12*(),-)':B&*n9# M+N))+OGydbF}~uF€aFEef‡)+ K&)+9&+,g*H)+ J!_ J1-)'ˆ0*21-)!*(%-::_4&2) _49‰FŠu‹FEecdbFbf<)+:Pn21) Jl! J)'-*#*2:-l-:(9*%-!$&))2)+ ]1'4m)+4(DpbFGU)4'o2)+9@z) 0(&)4)+421# 12 345 4" +,4 7 A E37F ,4 45Q FO, "3, "3, "4^2 A3a Ai A4E 4E7 45A, 4"7 44" 5" 7,r5A p p, t,E t,E7tataF r,E rA-E y7zE 36789 92 848912 85 6 1662 697266 62 726 6676726179 !6 8 628 76 6789672647692#726 $ % 72 &6'( ) 7* "962#726 697268 6 6676726 +1,8 848912 8 - 1./01234506/ 8 722762 79 8 )6904:450;<=012>?06$2 @7$ % 8 8996 8262 79 8 )690;BC62 D7 E866 7 926 G2BH450I2JI0KL6M D7726N6 ,68867697264 78 O7)676726( L6P 477856RQ287F FS62T450U2T04BV Q27F 89 256R U5W402T450X2BH450YZ2 "9 836789 92 867867 6 [6( L6P6\2 6 @ ,689 "9 8 "92263( 2 867,6 7 989 F L6M D772*7]) " 8648912 8 ^78_ 262727218 4'6R2*6 $6 1` A9931 7266a8128_ bc012de106J4205/J0fT0g/h79< 8 62( 8 '6 A9 8 6789 68i97 j6Z4501k>906$2 @72*679l6 A9 8974 8 22 726E6 8 F66m6n 7L7o6 D7 48912 8E8187988867 R*7 1 48672 5 268 A9 8 p L6P72*679l662 16m ,68867 452c> 48912 8"92867879 278 7 98 2*401kq=02BV6 1 4268426"6 j:45042e \7[406h .6 62! %66 5"7 7218,792M5 268 p L6P( 79l662 1 A9 8 ,68867 5"7 7218,792M 7p 27679 2h6 '7 D10;Bs67$67h 7p 27,68867 p L6P D10;Bs67626 t6228,826E6 8 F66ml6'7)66D7 t6228,826E6 8u F66ml6'7)66D7 7 7218-29 u52hd06vZ106\6 t 89a8( 298867 - 867 22d06n 7L [d045BC2w6 t 89a8( 298867F7726 P ' [d045BC2 .6 3M786 2]8,9R E6 8 F66m6J420xD `9\6 r,EA9 8 26-8 92 726 F66m2 7LM.Pr,E E6 8 y8776789z9R_E6 8 F66m v6( 79l662 1 122 345689 6 56 ! "#$%&'(&)%*+$,&-%.-&/012&345678729:;! <7=>&?@$,&?+$&,AB=24CDCEF;! GH72IJ16KL2=24CDCEMN! OPQ561R872IJ16ST&?U2G! VH71DW272IJ16G! "#$%&X(Y(&Z[$,&?\2J72]^C272IJ16OG! "#$%&X(_(&)%*+$,&-%.-&àbcdOO! ;H7D^CbcdO! N<7cepT&?j21L2bcd 1DK@qj&-%*+$,&-%.-&naB$&r̀& s%.h&3456tMW7M5qVk! d:h&?@nao$&>pT&?u22IKbcd79vM7M=2P2IwCKVO! G(&2:h&?@nao$&>pT&?j21L2bcd=2P2IwCKVO! Owxy2z$&?j21L2IjbcdVV! VWCK2{$,%|oV;! (&Z[$,&?\2J72]Ij7RjVN! }(&Z[$,&?\2J72]Ij$,&>%~m&?U$%&%*LKVN! GW27D7iK^C=>&?@}O! GGPQ561R12IJi€KqBJSK5U16iD}N! GOH7J72]qBJSK5U16;V! GV<=A&sr&-%.-&?*‚q456$,&?]K€C87;;! GHCI2{o&h.h&?+$&ƒU7872„qBJSKNk! G}PQ56K2IJ161C…2]52z…†uJJbcdwg! G;‡%a$,&?.$%&,A.&ˆ)20gG! GN=>&?@52]1D‰422IJ16gN! GgWQ‚J872IJ161L2Ij2kk! Gk877K@bcdŠk! G27‹Ij2iDŒJ72]5yC79K vbdbCu2v5q77CKMŽ7ukV! "#$%&(X(&Z[$,&?\2J72]^C272IJ16kN! 1222 34567898 6 56156 6!"5#1$5#%456888888888&'() *+,-,-.!/01213.48888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888&&') 3456785836785695#: 6561#%65;<=#%456>?@88888888888888888888888888888&&') 345678A836785#61$#B$#%65;<=#%456>?@8888888888888888888888888888888888888888888888888&&&) 345678C836785#: 66D#%65;<=#%456>?@88888888888888888888888888888888888888888888888&&9) 345678E8367851FF#G56H56#%65;<=#%456>?@888888888888888888888888888888&&7) 345678I8J#%: KL;<=#%456>?@#%6566785M3 @888888888888888888888888888888888&&A) 345678(-N!OP;<=#%456Q5R@STU8888888888888888888888888888888888888888888888888888888&9') 345678&'8@V6456#1$W+0XYX7Z2[5656 68888888888888888888888&99) 345678&&8@V6456#1$5#%45666780Z2[56\F58888888888888888888888888888888888888888&97) 345678&98@V6456#1$5#%4566678529=\5#1]< 6:^\L 6_55688888&97) 345678&78@V6456#1$5#%456561#156_ 6`L561"1Q55V5 5a>?@M88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888&9C) 345678&5836785#6\ 561#%]5B6<5^b#6<=$# KL^5&8&8@ [86 q1$5 KL F 66780rXstOY$5;<=#%456888888888888888888859) >5&898u<#6$Q5H6F##%1v5 F V5 >?@8888888888888888888888888888888888888885A) >5&878w6F56>?@wHU>@w8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888A5) >598&8w6F56 F 5V55aV645666F8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888I() >0x-x-yz2{20X2[2[;<5#%>?@w88888888888888888888888888888888888888888888888888(5) >578&8|V5 Q5#%65;<=#%456>?@888888888888888888888888888888888888888888888888888&&7) >57898}<=#%456 156_ 66F561#71M3 @888888888888888888888888888888888888888888&&() >57878U1~51Xr!OP;<=#%456 156_ 66F5618888888888888888888888888888888888&9&) >0,--€20X2785#6\ 561#%]58##1]< 6:8888888888888888888888888888&7') >578A8SD1: 6 KL F 5956H5L?@8888888888888888888&7&) 12 23467489   ! "#"$%%&'&()*"+&,-./0-.123456789:45;4:<=>?@AB)CD% 456789:45;4"3DE3&,F.GH.10FI.JK0L.MDNE3O E!EPQ?RSPTEU "3&*"E3V3VWX.1Y% (' Z["&* "$\3 %3&,#+]"$V%E!E"^E3_EC̀VN3 %3&,#ab.XcdFJ.1eXHK.1cfE Ag"#3!""h 3EU"$V%"3DE"&i EjN3VWX.1Y% %3&,#+]+kCDN"$l E!E"3k3 "Dm.XnoFJ.MpFI.GDEqrssat*"(' %3&l E_Eju.1e"k& 3vw%&'&()*"+&,E_% C]%Ex% %3,+kV3VWX.1Y%(' Z[+k#3!""$&y %3&,#+]"W&rzs{ |&," rNwa}&'K.~I0~.1cu.nu.1cfEE]"3y3N€v%+&,EAB)CD%‚ƒS„…†?‡S‚ˆ?S‰ŠS„‹Œ?S „…†?‡S?R‡‹ŽSTE3V3VWX.1Y%"&3OE3N+k(' Z["&* "$\3 %3&,#+]XnoFJ.MpFI. +DErzs{"W&|&,"rNwaDu.GHo.1‘L.X0-.JK'"$&y ’3N&E!E3VWX.1Y%"3DE %3&,w €v%+&,EAB)CD%wY"“”()"$\3 %3&,#+]@10FI.JK0.GH.1cu.nu.-0-.1eAg"@’&* %32-Io.-0-.1”K.Xcf%EZ&l (Na ! €NV%•w1–—"$N%1cfE"^E3_E"3k3#3U wd1U@˜u.-Ic™FJ+k #3U ’*"ZFš.›Ic™FJ.œ.J•.žŸ.XnuFJL.-Ic™FJ. .J•.ž¡.XnuFJ.GH.-Ic™FJ.Ÿ.J•w–1 "$N%a ! E¢–3\3+£+k1¤€'%“”Z&,ar%Vk&$N@#3U #3]Z]EE¥¦"$N% 1cfE"^E3_E"3k3¥#3]Z]E€NV%•w 3&e3\3+£@€'%€&y@€&ym.1•"&* "$\3 +kwY"“”1oWF.§.-Ic™FJ.XnF̈Iš © 2ª«¬­®¯°±² ³um.I™F. ´.Fµ.1^&w¶KL.1·E€&,"’y"h’3&%&N 3#¸s¹1@E!ECVN3 %3&,#|&,"rNw1uFJ.1_FJ.Xnc¶E$g"3&em.-™.IY&+k"3!E3"3_Eaq!ECVN3 %3&,# -‘.1cfE-™.IY&"&*#E +k"3Bw 3#+kV"32Xncº%"3*%&¶&@3EU“»C]%3k% 3V!+kC2E3+]XµFJ.FIuFIL.XWo.1Ke’&, "3 Zf&1y1¼)wWFI.1Um.XcL.XµFJ.½mK.¾. “' Ag"@B%ENVE3gX.Mcf%“' #3¼w+kC2E3+]as) 3&l@#3U Z¶ E!ECVN3 %3&,#|&,"rNw+¿ “»C]%E!EÀÁÂÃÄÂÃÅÆÄÇÈÀÄÅÉÊL.-Icu.0~.Ë]%E!EEx% %3, (' Z["&l "&* C¿F.1* ÌÍÌÎÏÐÑÒÓÄÔÕÖÏ×ØÂÃÄÓÅÒÙÚÄÀÅÛÄÙÅÜÄÝÊÞÂÄÇßÄÀàáaâl EW3 1ãK,X.rNwE3ä3"3_E"$d"3k3"3k3+&l EjNs^E3_-.åIc™FJ.W&s3*%&¶&¸s¹"h %k)111̀æ̀¤¤¥ 1 23467689 26  !2 " #3$%&'2()* +, - 6.6/ 6 90 19 23'46 - . 4#5##6'(. 76 76 .86. 9 : ; <0 =66  676 !>'?!4?2@ 6 A 8:*6BC2DE'F6" G'5#''?!!?H#?!$I!2JKL%M667676 .8,676 !>'?!2N4?2O!2B* $M6766/ 2PQ-88 B R2OS T 676 U,8V6 W425X7 *6B* .86. 6 96" Y 76 . 0ZP 6 6 @2M[6 .8, 676 - . 6 . !M\: 9 9 678W 6766/ 2.: @ ]01*8 : ,]2^2$%O2_ - . . 6B 6 ` abcdecdfgedh.ijeklmnompqorpsectu2P 9$2( 6"O!>'?!2 *)*6 9.6 @v2M[6[ @6 : V$%M\ 0w 1: 6@,67 8W 6/ 2P9  U,8V6 W 6 9G'5#''?!2N2M[6676 - . xy )* -P Y 0z 98V6 W - . .8 82N#3'E^C$'OH2{E25!GP6^2M[ . 6 ]$2M[ , ^*8V6 WE2N%O2\'MSV6 W |, - . 6*8@ , - '?!SE2( ,000} 76 . Y / 6~ ]6*{E2@!>'?!2P 6 ( 98V#'4$'OH4?€23'`6 ]4?EX'‚$2P 6 ( 98V6 6 *8@ 0ZP#32M[6 !2E^* .8,676 - . *(6 E2BC$M%]4?€#6 9 B , ^ 6/ 2@ - 0ƒ68„_ - . 6T 6 @2M[6Y 89 : 2P „ [ 26 „6" … ,'M! `2^* 'M!2@ ($2EP6 * .e†‡oˆ‰cdefuieŠteaie‹ŒgefuieŽcejf‘ek’afeŠlek“”e •–cec—cecdeabcdecdfgefŒgmo†‰Œ˜ y G'3G'I4^.6 A , - 6G'™!!I#2M[66676 - . @W62BC$M' 6/ 2 R2OS 97.67 97 U8V6 W01*8 : ,676]2^676 - . 9 )*7… 7 P  U8V6 W$'M\ .šm›mnoœžeŸfbcdea”u f¡ŒedŒ”cejfieaf¢‘ e‹£e jf¢ce¤¥¦¦eŠtecdfŒgjeŠlerpq¡cdeŸfbcdea§eŒscdec§Œeaf¨cd eŸfbcdeiŒeŽ©eklmno†qªae aiae«¨¬e•hcfecdfŒgjeŠl­o®p¯o®p›mor°±mno²³g´o†³—¨eafµcfeaiaeŽcejf‘ek’afeŠlef¶ue Ÿ’jeŠ·Œecf¸mnorp‡¹o†ºŒea»”ef’er°q¡cd­o¼½T ^* *8: - -8 : ] 1 23467869 6 6 6 866966!" #$%!&'( 2!)"*2+,-./01 ,23-%!4+,-.567 8 19:69;2-?61<&(9 6 @+22,. 222%!&'2!)2AB6 86 C7;09 DEF,GH,-8'/6 I09;! 2!)6JAK222LM+NK"OP;<1:Q61'/"K"R(EF $?222*2S22/01 +,-.OP89T69U709V2 =2861$-86 6 D"2F+L5 W!4'+,-.XYZ[\]^[[_`abc^[[_de]ef^g^]h_i_Y`djk2F +"8"K/56F%!K2224!&%!z( nopR,222%!4{2=2/01 -|L&*I@69:Bs80tu69J K+,r 1"q2?0U H(+!%!-}//01 EK5 nop+K&19@71B6 1 H26, 2,?, @26 A1B3 3C3 3 3 ,-<3 6, 2= 2,,-./3 3 3 ,-J3, 2 .. 93'‚ƒ„ BFH<,…3 …3 , L ,.†3,-<3 FH:.&Q3 3 ,2 K,2 .7L1‡'O,H.ˆ‰Š‹ŒŽ ‘’“”•–—“—˜™š›“œ’“—˜ž›•“œ’Ÿ›“ ¡“—™¢›“—˜ž›•“›£•™¤”“¥¦“§¨©ŽŠª«Ž‹¬­“›£®›“•¯›£“ §‹°±ŽŠ²³™“´™¤—“µ¶·¸'/, L .3F. 3 .J3 B6FHH:3 .J3 B6¹.3 ,D. º.3'*#,D<»16'D. ‡ ¼ Q3 ½D. ‡ ¾.3 ,2¿6M 3G3ÀH3;.8 º!'O,H.3H@K,2 .7'Á,-1 G6 Â.5673EHÓÄÅƏŽŠÇŽ‹ÈŽŠ§‹°±ŽŠ²³™“ ´™¤—“›¶·“É›“”•Ÿ™“‘›£“ʦ›£“Ë›£“›£•¤“£ž“¥¯“‘›£“ʦŽŠŽ‹°§‹¢“ŽÈ©Ìš“•Í³§ÌΛ£“ —™›“•Ï“•Ð¶“¥¯“œ’Ÿ›“ ¡“œ’“—˜ž›•“›£•™¤”“¥¦“̳—“•™¤’“œ’Ÿ“¶Í“¥¯“•™¢²Ì°Ñ“ Ñ™“ —•¢“³›•“—˜¶›•“—˜Ò›“—•Ó“§¨°Ô›£Õ“ IÖ G6 Â.5673E,-J3K,2 .7 6@/3, H3 2 G6 Â.3 .J3 B6¹16× ØÙ¿673E,.23,-…3 3 .=FC H …FHF. B3 3C3 456FH< ?67@6AB.C2D?E67F6:G;$+H 4$%%0I+J$+.+ K(L?E658M?E65G?6N96OPQ?R=6:SP6=P?TU6VWWX6YZ[\"# $% &'($)*((1 0K?6=]6UMG65=S^%%0I+J$+_`&$-./`,%ab5=c?86:d(e+J+f g$h&'i<+j%%K7k?E6?8S%$a&l7679?6?ES^0(m,% K(L%nop q0K( n`b"r.+bD+(0I$f0KbiDfis?6:;Qt67u767@68d0+_`%v <%:Sw+(1 0K /x%+.+$+yz6:{G68|0+_`b}0%v <%i<(~,m`+.+4,h%(mL%%0I+J$ 5=9?E6€?86Ql+ K(L%(j%(0g$h&'(m,%%v <%"r.+4,h%(mL%%0I +J$<):Sw+‚bƒ((m,%%„+h +_` K(L%nopq0K(n`b 0K`)f/`, %ab+.++0*?6Sw+C.((m01f+0*?6Sw++~ (m`f+@67s$(e+J+fg$)(m %0KCiD 0K(^G67k?E6?8S67u76EGh0C.C+j%%K 0K(~0"…h&$-.(m /<)+.+ ,~56:d%%0I+J$i;†8S@?E6†8u†6z-?‡6†8S@?E6†8u†6i<(l+%0Kb :1(m014`0g$)(m …ˆp(m,% ,~56:d%(0 ‰+ ,.%0KCiDi26?%226-68953@552'57=> 26?%2AB*"A!A#CD561 8926(6895=D!;EB*"A!A5768.5/ FGHI234"#5(6926J5726K57285&'#LBMNO6 "-26(6895 61 2P575768.5/23157=D55Q$%2&'5768.5/R9=D!BM ST2 U$8%5576V 6 576161 2P572856W6157689 2315757X56U57 U Y""YA2Z)4!*+,23826/[=8.5&95 \]^_`a^bcdefghigjklmghngefknoegpqrg stuvwxyz{|}t|}~€|t‚ƒ„t…D552D 23575768.5/78'8 6 78† K57 ‡|}ˆ|t|}‰Št~‹tŒƒ|tŽtŒƒ‘tŽ’|~“:K64566128%52345657689 †61 2 P572856W6[9 U&'5=>&?2345657689 2 88929:t st”~•–t—t|}~€|t‚ƒ„t…D555768.5/†24:68- 78 23.5$6˜9 56&'523V UK575769†N(3™š8 US26% 62238-5R97823.526%78›8 U 2 88929:7.5 Yœ#CD555768.5/Cœ!"!2(23 57R961 2P57 2856W6[9 U&'5=>&?2345657689 2 8,892™)œžC™Y2T? BM56Ÿ572 52 82315761 2P57689526š8ST278'8 6 6¡6M t ¢£g¤¥c¦§¨^jk©jgefknoegpqrg ª2U8=D555768.5/26P57U566926J5726K57285&'5=>†##5( 7891261978Ÿ9K575769†&'5=> U57689 †##5(«5:›8:¬2 8892 9:3.526%78›8†56U5768.5/C#5(5U?23B›­®2Bš57 6 57 AB*"A!A"Z/23?526J57¯™®)BM°2±!#5(Y#ZžC™B K57576926K57285†$8562%†$6196W&'5=>†$6196WS²6P8-78'8&?%2 T7891261978Ÿ9K57576926K57285 U2³6/´µ¶·?568.5† ›8N( 62 238-5: 56:¸R9K575769 U'B,572˜6(R9/576 57K57576923157 &'#LœAB*"A!A"Z/¹2º4#5(6926J"2»"2¼BM 56856U5768.5/23.526%78›8 62238-5 UNO6 57 IEB*" A!A½¾¿ÀBM23Á® 2-*234"AÃÄÅ239571 1 23456789 3 5 56 588595 569 5!" #$%&'()*+,-./0*10/23456789:537:38;343<=:>8?3@>ABACA6D8"829;?'EF G H5I HJKLG5678L 3 5 MNOPQRST/E+UVWX-YZ/[Z\-*/]^_/X^`/-ab/ cddefcghX^/E+Uij5Njkkj3 lm/nl opjI))q)rj6)st856 u5 ) Iv4-ab/wxxy/ze1hP296 {I5-./0*+,-./0*10/|}~OEF 5JjJ€  78)5 H6 ‚) 4l[/Eƒ5678{5„56 HIIv 4l[/Eƒ56()9 H 56 …56 5 l 9p†2O 5 ‡ 9 H53)9Iˆ-/E‰Š5 ‹5 l P296 {EŒ/[*G H-/EU  {49 Ž56Iˆ55 ‡JjJ€ ƒ 9 4v5 H59 )l5 I‰78{5„ …5656 H t /‘W’/E“/b”m/Em/X^`/1/Xˆ-/E‰ Fv 4l[/Eƒ56 5 o 49Iv 78{5„78L 3 5 56 HI l 9p†2Or H p)•/RW’/E“–/[1/.m{ 3 F5 ) 4l Eƒ56 G) 3596 { 9…5656 H5 ‡6 { 78L[/E+U9Iˆ-/E‰EŒ/ 9 H5•/nF 9 3 F59 4l[/Eƒ56 G56 H 96 {EŒ/[*—/E˜L9 4l Eƒ56 U0/[1–/[ZW`/Et I” E‹5656 Hƒ-./E‹565 ‚-./-.+™ v š5‰9 …56 L 5 oIvƒ 56K5 v56› 578)5P V\-*/w•/œ*+,-./0*10/QRST/‘56 3456789 3 5 56 58 1 23456793 9 7673634 !"#$% #!#&! !'%( %#)%( *+,-%./%%01345672!!/934675 64789:;<=>?@A BC?A=DEAFGHAIJ?KALM?KANOP?AQRAL@OHSLEA?K@TU?AVWXALTS?ALqk?@A ?K@TdrABst1345673uv/w!'%(xyBTdVAKz?A{SLABC[<=DA?K@TU?AVWOAB|^<}~^,?/'%,@->AB($C/-D !"#-+E$/+,-.-F&'()*&'GH+,-.!5% CI0123)J"#4+ KLM NO89  8PM QRSQ T7 QRSU6 VWXYZ[X\]^X_^`aXbaX 0$F,c5dc'ABe)'fA,.).A)'f/69#)F5g,chi j56789 Sk l'()*eH+,-.mno3p oc8 c'"L 56789 Nq85 r78 /B/+M P8 r(8 I-JeH +,-.A'c'sT7  r7 O 8 t NL I-JeH+,-.$ $! %&'(6oce,u$H;FG-D&'/HHFA!-F v'e,/"#no3eJ6oc'IH;FGBw-D/->8 Dx +y)&'#856 Mz 5q85 y#Ax<5xHy#A/+&'(e H+,-.{5)F5 |7 =d)*'Ge-Fs$&'GHno3 $ }F66 j56789 Qk1$! %}F-F:.no3 -F$$! %E y#+,-.!/01234+#5 j56789 878f,')F5 |CceB/&'#c,($F+ &'GH+,-.!/01234+#56oc8 c 56789)F5 |5I&'#+ <#eH+,-.-F$! %Ey#+,-.!/01236oc e,u$f,'-F$,}h!-+~Av}G:-F&'()*$! %&'()*&'GH-FEy#+,-.!5%CI0123 d4+0#56 oc'I)F5 |/x-+ceB:.(,/,no3 {5$F ++I&'GH+,-.!/01234+#5A(h-D5. 5 "L 8 Nq85 €4 T7 ‚  |,!5-(&'Ge"#&'GH;{/&'G e'-D/;F$/.6 j56789 Uk ƒ}G:&'GHno3NO89 „…85 T01234+0#5 1 345678 7  ! "#$%& '45678 7( '45678 '4)' %*+,-./ 0123 456 7 8 978 :; <= >)> ?5@A BC D -DC BEC7 4 74 %4FG <= 45@ D HIJK6 >L78 <5E B/ ,2MNH% L78 <5E D 25VW>45678 B E+ X>4 R <5Y *Y >)> Z+D=( < U8 N 1[/! 2 \]^_`ab^cdea^fgah^hgah^abhija^kld^ mT >n *8 . "o-NpY 75@> 78G + <5E. W " HB"!W D2K""o"qA ! ,-o[/456 Hr1 I#s N1 WA s "V; 745 >45Y <5E 012IN#O qW< "o 456 N@ 1 -7t78 o[/Y uvw( >45Y >n 4z V#! p78 >L78 745 {; 45@ , 456 N | @+} ~*G78 ?)G >)G €‚ƒ„ƒ…†ƒ‡ˆ‰Š‹Œ‰Žƒ‘ƒ’“”•ƒ–Œ—˜™Œ š›Š‹ŒœžŒ—˜Ÿ ƒ¡ˆ¢—£ >¤¥N ¦-CE DY uvw >L78 745 >)> R87 < § < ¨©ª«2¬­žŒ—­žŒ—®Š‹Œ¯˜°±ƒ²³Š˜Œ —­—Œ´µŒ˜ Œ¶˜­ŒšŸ·ŠŒ¸¹Š˜Œ¸ºŒ²»¼Œ˜½¾Œ˜¿ŠŒ—À¾Œ˜³ŒÁˆÊ‹Œ¬ÄŌšžŠ‹Œ˜ÃŸŒ‹Ÿ¾ŠŒ‰ŸÆ r -BH<)74 8+) ZD ! ,-o[/+ '4)' uvw >L78 <5E -Np D@! A#2MA W74 45§78 ç%%YèY( 3Y7YéY 7tQ êëëì( >)> %)> 8+232#9")#+8*+8#68889#%&9?&8#%9%&90@ABCDEFGHIJKLJKMNJONJPMQEAFRBSTFTUCVEF KWGFTXFYPZJY[YJ\]^PJ_`GFGaFTBVbFcCEBFBdeFfgEAFThEBFBijEAFTUkEAFGSGFBlFTBjEAFmCnEF TBoEAFmpFqrGBFmasFt889883% uv6wxwx( y 8z{|x}|xw|~€ *%(8"4#$2##59%&29'$2#23#%()*+9#423y 5*%(8<6<82#*‚uwu|x}|xw| "4#$2##5?#880ƒ 2#% 2„8889883% ux{6…8:|6&2"†9y 9'$2#8# ‡28#6 *%(8ˆ23 +238z{~€uwu‰Šx‹!uŒux‹uvŽx6…8:|6&2888 9$2## ~€‰Šx‹!89;%8#‘2#’232#;230 33#% 28ˆ “”•–—˜J™šRFGoEAFGaF_›JœPM^žJœP[œJ\Iš^ŸJ™OM EAFB¡RFHEAF qaEAFG¢eF£iXEF¤¥FTC¦EFTUhEBFEABClRFmaF™OZ^žJK›ZJ™§ZJK§CFBdY¨8z58889883% 9©%888 ~6©%#ª89©%«6262’¬2#9:)9' 23*;6*%(8ˆ23 +233% %)#8)­®¯9'623 ‰Šx‹!u6€~©60t889883% 6°±² +23888?³)#8)"4#$2##5y 9'$2#23#%() *+´­®¯3µ*;4†84238+¶~{‰€·¸±¸6"49 2#523=¹ºuxuvxx523 9#88#9#ˆ837))# %9'623y 89'$2#)#29‘8#9#%&9?&8#68884;%9682y 2=³9'623 ‰Šx‹!u6€~©€6©%#ª8,»¼/0@ABCDEFGHIJ^›½JY¾^žJKMNJONJ¿J™MÀEAFGBkFmClGFÁÂÃF q`EAFEBÄ^žJÅI½J™OÆ^PJKWGFTBÇFGBkFmClGFTUCVEFÈBeCFHEAFqa^žJ”•–JY[YJ\]^PJ_`YJ^PMŸJ ACSkFqaGbFÃFT¦bFTpCFGBÉEBFÊFEAÂEFBpEAbFËXEFÁiÌT„000 Í%(8<² +23888842323#("‚%8z5ÎÏ"529%8ÐÏ4?&9#¹)*‚ÑÒÓuv 6°6¹u6…8:)9'623'Ô92#%… 23#% 28ˆ 0Õ#8%2%("έ®¯’ÎÏ"529%8­ <%2Ï<< Ò€u¸±±Ó{{¸Ö¸~6¹u6{{x9Ö~×~ºx~!6†23#58#68889%&29'$2# 23#%()*+<² +23888 Ø8#*+Ù¸ÚÛÜÝÞßà… 2; #ˆ5#á2*%(83% "9#%3%52 9'%2?#5%*;223856#%( y 8423*%(8)#29‘8#*;9#%&9?&#(9#23„9 2#% 2 uvKâãJPäCFRBXCFTBC¦TF¤šœJKM¡GFfåFEAoEFEAĘJæ[YJKrEBFGoEAFGaFRBÇFB¡RFmpF£iÃF TUhEBFTUCVEFÈBeCFGBkFTç^žJ\]^PJ_`YJKWGFTBÇFèFKé½JY¾^žJYPê^PJ\›J_Ì^JKëFYPMNJKM¡YJKëF GšRFTQãJKjCFmQãJ\]^PJ_`GFTpCFGBÉEBèFEAÂEFBpEA9©%Í%(~{Öuvx~ì~x&3%‚%0 3#%…x‚2323#% 28ˆuxíì±î6°6¹8842349'623888= :2829%&2 <Š*…­®¯ 9©uwu~6©%#ª89' 29#&3%‚%„9 2#% 2)#2=‚288823#% 28ˆ 9:)9' 23*…?#‘58©2#842323#(8z5­®¯0 11
- Xem thêm -