Tài liệu Nghiên cứu phát triển hồ sinh thái Phú Ninh - Tỉnh Quảng Nam

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 57 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

M PH . .............................................................................................1 1. Lý do ch 2. M ài .................................................................................................1 ên c 3. Ph ài............................................................................2 ên c .............................................................................................2 3.1. V ãnh th ...................................................................................................2 3.2. V ..................................................................................................2 ên c ..........................................................................................3 ......................................................................................3 PH .N ÀK ÊN C ............................................4 ÊN C ........................4 .............................................................................................4 1. Du l .................................................................................................................4 1.1. Khái ni 1.2. Các lo ..........................................................................................4 ình du l .....................................................................................5 1.2.1. Phân lo ài nguyên .....................................................5 1.2.2. Phân lo .........................................................6 1.2.3. Các cách phân lo 1.3. Tài nguyên du l .........................................................................7 ........................................................................................7 1.3.1. Tài nguyên du l ên....................................................................7 1.3.2. Tài nguyên du l ..................................................................7 1.3.2.1. Di tích l ....................................................................8 1.3.2.2. L ..............................................................................................8 1.3.2.3. Các y .................................................8 à ho 2. Du l ...................................................................................................9 2.1. Khái ni ...........................................................................9 2.2. M ình du l 2.3. Nh ................12 ..............................................14 2.4. Các nguyên t ................................ 15 2.5. Tài nguyên du l 2.5.1. Khái ni c.........8 ........................................................................17 ............................................................................................ 17 ài nguyên du l 2.5.3. Phân lo ài nguyên du l 2.6. M –c 2.7. Du l ............................................17 ...................................................19 ............................................................ 20 ..........................................................................21 2.7.1. Khái ni .................................................................21 ên t 2.8. H ch ..................22 êu nghiên c ......................................................................22 .......................................................................................23 3. Tình hình phát tri ....................................23 3.1. Th .......................................................... 23 3.1.1. Th .............................................23 3.1.1.1. V ........................................................................23 3.1.1.2. V ............................................................................24 3.1.2. Doanh thu t .............................................................. 24 ............................. 25 . TI THÁI H À TH –T ..................................................26 ên và kinh t - xã h .................................................................26 ên.......................................................................................26 1.1.1. V ý........................................................................................... 26 ên................................................................................27 1.1.2.1. a hình, ..........................................................................27 .......................................................................27 ..........................................................................27 1.1.2.4. H ùng lòng h ......................................................28 1.1.2.5. M ...........................................................................29 - xã h ............................................................................30 ..................................................................................30 ......................................................................................30 1.2.3. H .......................................................................................30 1.2.3.1. Giao thông ....................................................................................30 1.2.3.2. C ........................................................................................ 31 1.2.3.3. C .......................................................................................31 1.2.3.4. Vi ....................................................................................31 1.2.3.5. Y t ................................................................................31 2. Ti .....................................32 2.1. Tài nguyên du l ên.........................................................................32 2.1. ình và c ên nhiên ........................................32 2.1.2. Tài nguyên sinh v ..............................................................................33 ..................................................................................34 2.2. Tài nguyên du l .......................................................................34 2.2.1. M -l 2.2.2. Nh ...................................................34 ên h –l 2.2.4. V ........................................................ 35 .......................................................................37 ..................................................................................38 3. Tình hình phát tri 3.1. V h ..........................................38 òc Nam...................................................................................................................38 3.2. Th .................................................40 3.2.1. Th r ài nguyên DLST t 3.2.1.1. Th ......................................40 ............................................................ 40 3.2.1.2. Th ài nguyên r 3.2.2. Hi ........................................................... 40 – CSVCKT ph .....................................41 3.2.3. Tình hình lao .......................................................... 42 3.2.4. Tình hình ......................................................... 42 3.2.5. Hi .................................................................43 3.2.6. Hi u qu .......................44 3.2.6.1. Th .....................................44 3.2.6.2. Hi .......................................................... 45 .K 1. Phân tích k 1.1. Thông tin v GHIÊN C ên c ............................................................. 46 .............................................................................46 ...........................................................................46 ........46 .......................................49 1.1.3. Cách th àng........................................50 thái Ninh ..................................................................................................................51 ......................................................................................................................52 .................54 Ninh ..............................................................................................................55 1.3. Phân tích s ........................... 61 t .............................................................................................. 62 ình th l .............................................................................................. 63 ài h mu nh mà khách mong .............................................................................................................64 ................................ 65 1.4. Nh ..................................................66 2. Nh ành công và h 2.1. Nh .........67 ..............................................................................67 2.2. H .......................................................................................................67 . ÀM L NINH – T .................................72 ...................................72 1.1. ........................................................... 72 1.1.1. Phát tri 1.1.2. Phát tri ........................................................... 72 à hài hòa v ....................................72 – g êu .......................................................................................................73 1.1.4. Phát tri à tr àn xã h .................................................................................................................73 1.2. M 1.3. Các d êu phát tri ......................................................................................74 ..................................................................................................74 1.3.1. Nh .........................................................................74 1.3.2. M êu c .........................................................................75 ......................................................................................... 75 2.1. Gi ................................................75 2.2. Gi – ...................................77 .......................................................................................77 2.2.1.1. Giao thông ....................................................................................77 2.2.1.2. C .......................................................................................77 ....................................................................................78 2.2.1.4. Thông tin ......................................................................................78 2.2.1.5. Phòng cháy ch ...................................................................78 .........................................................................78 2.3. Gi - xã h 2.4. Gi à nâng c 2.5. Gi pháp v .................................80 .......................................................................81 2.6. Gi ....................................................83 2.6.1. Bi à ti 2.6.2. Bi à các ngu ài nguyên khác...........................................84 2.7. Gi àn cho khách du l 2.8. Gi à qu 2.9.1. Vài nét v ........................... 84 ............................................................... 85 ình du l àng quê Tam Lãnh” ............85 ã Tam Lãnh .......................................................................85 2.9.2. Mô hình du l àng quê Tam Lãnh”..................................86 2.9.2.1. M .........................................................................86 2.9.2.2. K .K ........................... 83 ....................................83 2.6.3. B PH ùng h ..........................................79 th À KI ..............................................86 ............................................................... 89 1. K .......................................................................................................89 2. KI .......................................................................................................90 à Du l m:......................... 90 à các ban ngành có liên quan .90 TÀI LI Khóa lu GVHD: Th.S. PH 1. Lý do ch ài Du l thành m ã và à tr ành kinh t - xã h nhi àng phát tri cao, áp l hóa và hi ày càng giao thông, khói b khi ... ngày càng ào, náo nhi tìm v ình yên, v l ày, ình và tr ên và các giá tr sinh thái mang l - xã h góp ph c àm, góp ph èo, t ên và b DLST là m Vi ình du l àb ung và Qu Trong xu th êng t ì DLST àm ình du l à lo th ình du l ành trên th Ti àr ùng v ù Lao Chàm thì h hình du l – sinh thái r –h v òn nói ày. Nói àh ên nhiên hùng v không khí trong lành, mát m Long thu nh H ã trong th ình tr v ày v kéo dài th SVTH: àm, t y 1 L K42 QTKD Du L Khóa lu GVHD: Th.S. ên nhân ch ki òn nhi èo nàn, nh nhiên nh phát huy ti phát t à DLST. Xu ên tôi ch Phú Ninh - t ài: “Nghiên c n du l . 2. M ên c ài Tìm hi g, th ài nguyên DLST, th phát tri m à phát tri hút khách t * Câu h ên c hi h ên c ên thì c ên c 1. H ì ình du l 2. Th di 3. Mong 3. Ph du l ào? v ên c 3.1. V ãnh th H 3.2. V + Th ên c + Th SVTH: - 2011 ài: 01/2012 – 04/2012 y 2 L K42 QTKD Du L Khóa lu 4. GVHD: Th.S. ng nghiên c ên c à ngu ài nguyên du l – ti 5. - ài li - ng kê - ùng b 6. C N ài ên c ài g : ên c : Ti và th phát tri h t :K ên c : àm Ninh – t SVTH: y 3 L K42 QTKD Du L – Khóa lu GVHD: Th.S. PH K À KI 1. K H ình, c ình khác nhau cùng các giá tr ì chính quy nhi àk à kh ph K ên c ã êu và nhi à: Tìm hi ài nguyên DLST, th c phát tri Nh àn nghiên c u qu ài +T khoa h . ã ti c ài nguyên du l + Nghiên c ành phân tích s li ùng b và các gi H ài ài này ch ên c à th khai thác DLST ánh giá ti ch Likert nên y òn chi ph + Nh à các gi l SVTH: 89 L K42 QTKD Du L Khóa lu GVHD: Th.S. 2. KI h b 2.1. m à Du l S - Th du l àn t à Du l à ,c Nhanh chóng xúc ti à th ào t ào t cao, có kh c tình hu ên truy ên th àt ti ù h à t t ào các bi àn t Có chính sách khuy du l àn t qu ài nguyên DLST. 2.2. Ban Nhân dân huy à các ban ngành có liên quan UBND huy ài nguyên v ìv C ài nguyên DLST này (tài nguyên thiên L ài cho vi Tuyên truy b ình giáo d i tìm hi ích c K ành tham gia vào ho ào t SVTH: 90 L K42 QTKD Du L Khóa lu GVHD: Th.S. àn th b Cùng v àn huy th ài nguyên, ph thao và Du l th SVTH: – Th ên truy ên àt 91 L K42 QTKD Du L
- Xem thêm -