Tài liệu Nghiên cứu phản ứng chuyển hóa etylbenzen trên xúc tác zeolit y và các xúc tác khác

  • Số trang: 88 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 85 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 38167 tài liệu

Mô tả:

MO ĐAU TÍ nil ohct cãa seo l i t v l kha năng aữ dung cue nó đưacc nghiên cưu trong nhiều lãnh Wc khoa hoc í vô cơ, hổ 11 cơ*, hối l ỷ # hoi keo, 3 inh h o !, tinh, t.hế hoc, xúc tec v . v . . . v í di a e o lỉt được 3 *’ đung đễ tech vằ lầm ssch olc hldrooarbon pera* f i n i c , lầm ciiat xác tác cho cao phảĩi ứng chuyễn hoa hỉđrocarbon, tách cắc CSU tủ' cũa không k h í, lằm ssch C8 C tạp chãttroĩ không k h í, tách ơo, SOp ra khoi khí tư nhỉên, ohể tậo sú’ r'yjig llm ch st rĩxc, tẩc* TrỡHg luân án nny chunp. tô ỉ nghiên Ci?u phan ững ohuyễn hí etylbenzen trên TU.C táo seo l í t Y vli CSC ruc tẩc khóc, Gháng t ô i chunr Vộ 0 8 U true oảe ’ỉ e o l i t ĩ T .— s o WOO 3 e o l\t (ohv g a i lầ r ly phSĩì tư) ì!? những elum ôailìí tín h thế cỗ ỡầu true khôi*: gien bs ohiẵu, msng lífơi mờ r« đủ đe cho CCO phân t ẽ 00 kích thií&c kheo nhett xâm nlrlp v lo 080 lo xỏp cả© tin h thế* Co thẽ biễtt t h i mốt cểch tSng quet V? thinh phền c 30ỡl i t ĩỉhr 3 na I Mo y 0 , Ằ l y O y x S iO g . yH^O n ỉ ho* t r ị cãe cẩc aetlon Me X í t i 3 0 n ol SiO^/AlLjO- J ỉ 30 ph tn t'i H-,0 * TỈ 8 0 ^ thay đỗi trong một khỡẽng khắ rộng, phu thuôc thenh phen vế. cảu ts o cũs s e o lỉt* Trong s e o lit A X gềĩĩ ì) 1 ĩ trong, sco l.it X I X a 2 ,3 - 3 ,0 Ị trong a e o llt Y I X 3,1 - 6 / 1 / I trong rìorđeEỉt tỗng híỉpp 1 cỗ thế blng 10 lớn hơ*n / 2 /» Tỉnh tk* '3@ol.it đưqte tao th lĩih t3> những tề điện nhôm s i l í c - ô r i / 3 $ * / ỳ 24 ti? diện rứiỉí1 V"ly t « 0 ro đcta v i ( tíiO oũe a e o lit ~ g « i a ô ể e lít* Nhu’ v ề y 9 trong môt a ô đ s lit cl 24 nguyên tt* (AI + S i) vồ 36 nguyền til &ri. vhi5ng nguyền ôxi tao Tũ 0*0 ữừs sỗ 4 Ô3CÌhoĩc 6 Ô3CÌ« ơlís 3ỗ 6 OKÌ có đlíto Ĩsríĩìh 2#0 - '3*5 Ế °/3t 5* 6 /* Phu thu3c v lo cõoh kẽt hn trong 30 0 l i t X vầ t h ì theo k i* a mạsg liftfi tin điên / 7/« Do 3 tí két hQ’p như -y nến đẽ t«ỡ ro Iĩhững 13 tróns oểoh nheu bằng 080 oữs 3 ỗ cS kí thư&e khắc nbnu (hình 1) • ơẩu true ::?óp cảci 3©© lít lc ổõ cổ nhDnr lo l4n lo nh / a / , lễ nhố l l rứú?nf' thế tío h Tìằm trong cắc 3 Ô đ o llt, ohũn có ’rích thrv*Ỵ) giong nìisa đói v 4 i 30ỡ l í t I , T# Y. Th* tíc h b Hình 1 Ũ h 13 ■xép l'V, OÙB f o s a s it TỈ Bẳo v i t r í pbtn bé oetion Bẩt Up plBWBg V| Wng tTO 6 egm cỉa euag cắo ký hiệu cũe tư oxU - 5 ~ nhỗ Vn 'V' 150 AỠ^ J đưVrg kính 1* rap nhõ lĩhosng 6 96fi°, Ĩx5 Ị | k h ỗ n r r’, ỉ p r g i ^ e ỠCC s ô đ a l i t v ằ CBO c ế u 4 oacỉ c a e o l i t A) vfc 6 ơxỉ ( m o l í t X vế X)# EÌch thưổo oểc l í lffn cung khóc nhau £" 9 7* ĐtH v*i 300 l i t ầ ĩ 7 , * 77 CA° 5 ủ 2 a 11,4A° Đõ". t Ạì s e o llt T j T ỉ v 3 a 8 - 1 1 /0 3 ax a ít 1 1 ,6 f t 0 B*’i v*ĩr seo l i t T v^i 7 đắp ồng đu*qfô đối v&i nhí?ng ph-tn tứ cổ kích thtPf&c lóm rhi;’ ©éc phin tề CUS hcpp ohễt thnPffl v ị nsphten* sư 7rh.sc rixru ohu yểtt c;10© CSC a e o lit l l kích, thước 0 Ỉ 6 ÔSC oữa 30 cẫo 13 x$&* íírồr^ s e o ĩi t X I Y o lc iB l#n thô!% v?5ỉ nhau que cũ?o Lỉồ 12 ứr*c «3 it lo r nằy v ếi bộ khung 3«ollt đá đẽ c h lĩc 'ih |»hạ c ể ữ > h 1r tũ’ kjb.se nfcsu t &,7 thuậo v ĩ 0 v 1 t r í ỉ i nh. chf 0 * chunf trong aoolft* số lươĩig oắc oation treo đ?i hữẼ t r i 1 "^rg s*> ĩỉguy^r*. tữ nhôsi* BÕ'i r ly , tẫng tỉ aể SiOg/ilgO- (v i Ott 1C 0 ?.í»c T) 30 liitfcg CPC cotion tr e o đỗi trong ĩzạn£ 1tfc*i ocf 30’ ôt.ậ s e ỡ lít g is r đ i. 3ự bat tu’csing đương về ia#fc Bang lutctoệ', QUS C03 nguyên W S i và AI đốBG v a i trồ quan írẹur nhẽi trang v iệc hình th in 0*0 nhởrn ou can irac trỗii bS ’ạt cut íìe ỡ lỉt, ơlo chốt’, OH đư? K90 thinh l l do aấc protỡỉ uor* oorc; veo liê u kểt T - 0 (T * S i, A l). Theo ỷ k lẽ s cũi SBiiuiĩ Te OSC cêng tễo viên l 1' J proton oliủ yểu tan eông r ĩ 0 0 CU8 liê n k ễ t «ỉi « 0 - AI . Kểt - 7 JO l5 n . ra&ng Irc ^ i Q - ? f! Ở CO 4 8 v i trí S jTT* Or.n chí. ỷ I^ng 8 ccc e e tio n ơ* v i t r i S jTT cho t ớ i nay o.hu’£ ptict hlvTi dtfo’o br^nc p&u'cPng phẹn pho Ktfnghen# cổ thề g; t h ỉé t lề céc c stio n raầ fch®*> ĩứiưnc tip k iln ban đ ìa no phễi CSC Vỉ t r í ^ tjt t h l trễn thư© té ohấr.ư không b i r£ng bud© mệt v i t r í 3C80 đinh nằo Cố ctỉe raạng lu*4i, m% nỏ âiỉ&Q <*?Ịc chuyên / l r‘> /* Trong c lc t ẫ l li ệ u , ngưỗ’! te c o i CSC c e tio n địrứi chi) 0' v ị t r í Sỵỵ-Ị như l l c lo c e tio n co thễ b mệt v ị t ĩ bét kỷ tro K f lc x3p l5 n , nhưng r ể c su ất 0 0 m lt d» v ồ n g 4 OS l l cao niiềt* Mệt ă í* :3 ăặữ 1)111 khểc CU8 CCC v ị t r í đinh ohB cue ce tiỡ n S-rTT xl I trong s e o lí t dang t l so 31 / AI luôn luôn l^ĩì hcfn 1 nghĩc l l 36 lu’qpnc ca tio n tr e o đoi ctíc ứ Cỡ thế 00 lđaòne rượt qấồ 19 V ? 13 9 6 , cho nên 080 V.1 t r í c h i du’G’c die:: mật phan ĩMtỉq. 080 cstio iĩ* Khi tăng t i sỏ S1/A 30 liíotog cctiosi n5n ỡ> v ị t.rí STTT g i cm đ i. Khỉ they iioần to cắc oetioK iioẳ t r i 1 b*ng cề« ô ã tỉo n hoét r i ? th$. C8 C v i t ^ĨTI koìtn M trổr;f> I%oầl ra trong eỗu truo a*jíjy Zữo l ì t dsng f d i s s i t Cỡn > C80 v i t r í S ỵ j, s v l Ư . Vị t r í 3 Bằm $ oũa vồng ' ỠTÌ trong lõ arổỊp Ì4 n , cí»n v ị t r í ư ỡ g ia o âiễm cảe 4 tn đ ổ i xthng *b$ồ 3 t r o n s t â n c u a l ậ p phtftfng b s t đ iộ n * V ị t r í phân bo & mậỊ; ìchonng oDOh tương đ ô l XE so v&i c5e 3ỗ 6 th eo phtfctor !it?!$Etg vằo t l a eũa lo •xèĩ) lớn Ị /"17 mm7 . im S* OKÍ 33 VH v ị t r í S-~, 6í oée Ctìtỉon treo đ*i t $ 0 TU đ ỗ i v% h a i ^«.ng F« và Gũ Clio a e o lít X Vfcj X GU8 0 8 C tể c s in 000 oông tr ìn l\ /1 S , 1 9 / chc b ỉé t í trư^v;, tin h diên t^ons s o o lít Y l4n hrfn trorỉg 3» o l í t vằ trong g© ỡlít co ỗation trao dỗi hoc t r i 2 ló’n hĩtti tror z e o lit cỗ c a tỊ 03 tpeo đôi hot t r i 1* Oetion n&ra Ẵ céc v i t ĩ $ j ỵ j tạ o ro tĩm ^ g l u 3 manh hom 80 v # i n^rri rt» v i t r í ^ » CJPO k é t q u i t í n h trư*ftV ĩ t ĩ n h r t i ệ r tr o n g ’ c l o l o TỜn Trong cễc ổttng ổioli I0 ỗữ9 s e o l ỉ t <ĩô khế uỗng trao đ'5 c lc oatiỡr? ĩĩfe trong cắc lo xop vefi oểc catioB *’ dung dioh / 20 - TV • Tronc trư?b-; hcí)> cố ::Iy ro 3 IÍ they đỗi một phền ©su trao hình h©c cue s e o lít* v í 6tí. như 3IÍ 0 0 hay rộng cễi oứ® sẽ vlỡ lo xập t h i 3 ỈÍ phân bồ cue C8 C cstiỡĩ? tr eo đồ - 9 ’■chéo nhsu, ơhúỉỉG l ì nht?n;v, Chat xiỉa tác rat hopt động choKhiẽ phin $ng cua lìiđrỡoeebòn nết tTỉỉỞQ thtfỗ*flg chỉ xẫy re trề ©luíiosilicet; vỏ đỉnh hình Rhtí C8C phan uhag craokỉnh, đồng phi hoc 9 ankrl hỡể, đehyđrst hoc, vv •» , 3@olft khlo hliỉ cẫc alu m osilỉoet vỗ đinh v§ clu. tru 3 tinh, th i vế host tín h TUC te. ceo, đê ohọp lọc cao* Tề tin h ohểt rViũ tắc ch»n lẹo ữẫo mo l í t m ỉa 3 / 27 / ch rầĩtg tr ê n 30'1l í t chí arly re những phen ông trong đó CSC phẵỉ CU8 chết ổ,Bu qÓ khẽ năng xârâ nhâp r lo CSC lB !*ơp 0U.8 5500 l í t , Trong tr t’&ng htfp nhr 0 *) th l xẳy r£ĩ hai k ilu chộn loc ỉ - ơhorỉ lọc theo Icí-iìh tỉtì?đc-h thưiẶộ 3US phâc tê lầ aãp phẩm CUÍ phễn ẽm* Bơ đỡ ữầũ Bự ehọn lộrt <50 thế t i l u ổi$R như sau * 1 - "4 ỈM 7 ----- *> imf b l 4HO tm 7 - ^' h i phin tứ Sị d í Ú1Ỉ&Q vầo ữếữ lõ xép oua m o l í t vế Mên thinh (Ịất phầw . 7 oãag đ i ăL?0 Q Tã khói 1(5 xợp. Tronỉĩ tsưỉHg khlỡ Oị không d ì qttíi đtft*5 ỡắo cữ© 3ồ eua 3 e o l . i t HÒ ch ỉ ỡ măt Đg^ầi ĩ tu? scxLitb v ì k íeá thưâe viftjpfe nẳy too độ thiío c oảo phễn ứnt o h i phu thuộc irlo /"^.Ị 7 • Đ ieu n l y đ l C.’cyc o-hi^BS a l t í i 'e ầ c r thtf<5 n g h iệ m t r o i ĩ g P M B I?'iỉg o?ecícinh r» - cloỡer! trêu s e o lít Osy X , T trong 0B0 phắn ứng ersckiĩih, đehị » drst hoet V,v t , the*r rằng s ĩĩèX Cỡ host tin h rát Ịứưy, Khì ậhay thẻ Hr1 bằng c*4"* ll'S tảíog hoat tin li xỈLữ tắc ©ỉa s e o llt V8 Sií tầng «1,7 t i lệ thuận v é i irế c đd tr so đ ỗỉ. Đoi v H 300 l i t ơeNeY tro.ĩĩi phin a rack Inh 'ììm&n 3 su khi đst rBỉ?a độ tr so đỗi 3 ^ host tỉn h x*íc t l c tăng TO rật / 3 0 , 3 V* %uyềĩ nhân cẫs stf tũng nềy theo / 30 / lầ dò CSC cation Ce đu** phân hè vầo oổc v i t r í A 3j* Ha00 v l c lc cộnG tlữ v iên /33 i cho b iế t t trong phẵn oracĩtinà sumen host tính Xtto tec oùc a e ỡ lit Y (SiO^/Al^O^ * 5) tãog theo đấy s WeX ể» T:íĩìh 3 UB clo c stio n tương ổĩ¥». Khi? rây có mỗi quan hô t£ lâ thttân Êĩi^e ho«Ìĩ tín h xiiỉ ts o VÈ kill lỉẫng phin Oiíc 0 ‘ie cetion* !%ỉỗa cing tr lĩili / ?4 - 3 9 / cho thẻy hoyt tính. Xỉlc tắc cro cue CSC m o l i t ĩ , ĩ 3ỉiầĩ ữêc o stỉỡ iỉ đát kiêra (B,H) troríR phen 'tĩìg ©rsữkrLah# ơẩo Chat XUO tác l ô o l i t mh mật pnẵ« !?* they thò bằng H* v l phliì knẩo đ!fcfa thsy the ‘bằng Oe?+ 9 Mb'2 » 2*H Gổ host tín h tắô v l đệ okọn lọc oao v l rát ẫn định, Khi Bchi n cnẠu Inh htlễng oảs ban ehểt ôetiỡĩi treo đỗi đsn h ost tín h ~mo te c cue so 0 l i t , TơDChiữVíi VO ole cận?, tẵc viên / 4 0 / leẻt luân : LeY > Qèĩ > Hy Tei tr*> 3US oac cctior. treo đôi tronỊ? 2» o lt t đóỉ cẩo . qiầ trin h X0 0 tắc đẽ đư*íje »hlềa tlữ s i l bần Khi mẫi "bắt dâu rsnién 0i5u v l s e o l l t , raôt go ngíí^ỉ đfc đsa re thuyẽt tln ii đ iôn , chữ rtng c le e stỉo n treo đỗi lfinluJng truHG ttr. rúc tẵp / 11 * 43 Ị v \ tb.tíe r"hiỖR? oho they iio«t dô xío tểc cũc 23o i l t troĩìg 'J.$b gô phin ứnp* t i lễ thuận Vliỗ iiồíig B gôti / 47 / , ■ Troíir; x>àln $ng phin ly nướo tnf&ng tin h đi ân oúe cat đống v e ỉ trò qayẻt định* Cao c a tio n đs hoi t r ị mơi aó trứề tĩn h điện mẹnli đu đề lea ly ntiầs tíì.9 0 oơ ohé trSn, Hh to© * rttỉ Ir’ctof ữiíc oẵũ ữếo oetío ĩì ă&n hoê t r i không ffi8Bh đễ lb - nư$® pMn lỵ» ?x v |y s 0 S03 0 ũ lit ơ 6 «BS aatỉỡĩi dan hoct r ì Tđiônr cS IMắm teiiuyổt ỡatloa t h i khÔBg co t e x i t v l kh:":r hũệt dỘBí... trong (ỉ lỡ pỉìiuũ dfsg io a / 43 / • Sự phiỉ thuôc cẵa liâ st đSag xua tóc a r o lit r lo m n ô. v l mú’o đố t..:ao fiSi í on l l rõt phđo t«&« ỗ đly ri$ o pbẳĩi bẻ t ẳ í phìp bẶ Oũtíùĩ: đoat "Ví i tr% Tũt cm-n trsmg, ồ c lo v i t: tronf, lỗ xcb ?%! ỡểỡ 0 ©ticn oồ th^ cln trâ* ữéc phen ' re ^hiPO ecf ohe iỡiĩ.# l f i , khi ore cc-tiorỉ ỉn^m t n ũểỡ 'Vi t r f T:fn Irhông lỉh^nn ’ddhdng cẵn tĩ*ỡ phễr Aag ral O^IĨ ; t^ug sức n®nh ũầB CSC ttnnc t in eodLt VG lira Ve9 vững C8 U 1 oũa 7,00 lit * Sh .00 ĩ»®QE>sey / %9 / V?' R l a b a r đ s o n / 50 / c á c c e t i o n i liiv'trig dền t c ì Sữdlt (OIĩ) ?ứiôĩ;jg j>hli ch i thÔBg ợur iB Xồp tliÔHí QLia cn TJonc tin!: thf', iSng thỒH. anh hsíơiií’ ẽy c? 1ỚB rổa cct:U>i: đivqte phin 1 ỗ clữg M3 P>UII« Khíhag Tcet ỠU* nghi c ;í u 2© o H v * ếỉtng c o t l o ĩ i - 0 e 0 # t l 0 E ta?onp đ o ữ h l o h tle 0 8 0 C£ t i o n đ£ Ho' t r i vB cnc truBí; tẳ n 3«oattor» Vífi nhHr?^ t ỉ L§ kì: nhaa đH 3Ẫ 3 ẩnc tỡ ahiciỉ vần ĩề qmn trong ir! 3ý tt / 49/* iĩe»L tín h 1CUC títc cua o lc Sô0l i t 5 ổ«nr lsrtnK « ổo<3 t i on khôu' ■.'!:« tii’âôc V? ỡ l í ‘í/ĩig , o&n CCO seo l i t ơ ẽs esrrri - í ©cation th ì nt-L*3?c l s l , 00 MOSt á i cực đại Mii ltfợn ơs + kholr. 30", 3 au á* tiề p tlio g i lo no li tẵng I'Jtfnz Oa'*4*S o h i e u v ơ i Sù' pliỗ.iĩ b ò c a t i o n t h ì tỉie ;* a ẩ c c a t ì ^ n Le phân trong CCC ' v i i;rỉ kín nCn >.hOĩiL; 3ỗ« tsd» phin í^nt* 0 ^*n ữẽo Ca 13 phán ứng tỉxiVỉiì n g h io iu Phẫn ỏng nằy 3c|y ra r e t ohỉis nêu Idiôr c ỗ o ểc đ i 01': z±ận t h í c h hJp như n h iỗ t đ ệ , rcuc ta o v * v ,.» » Mât oỉiểt Ttíc tểc noo đo đẽ rao tiê n ohiều thuần th ì no cũng "TÚC t i ể n ce ohíễu cu.fi phấn &ng, ttlo lề ehểt rÁũ tễó cue phen Lfng dehtclro hoe car;; In c h it xúc t i e cho phân ifng hj.dro hoe (vằ Hgtftsfo le i)# 'Tròng :-iỹ thuẳt sẵn m a t tùy muc đíoh th sẵn phếm mị lì&ưbi 1 8 khỗBc chê oẩo điều kiện khếc cua phin ế dễ lẴa chuyền đloh oâỉi “b ins phan êag về phíe tạo re 3 Ỏ1 phẳa mong muôn* Gấc đíeii kiện đỗ l l nhiệt đô, ép su ểt v * v ,. Dehiỗro hỡễ noí ôỉiung v ị õehiáro hol etylkensen nói rỉ' riêng l l phần ỗag tòm nhi^t v ì trong phen ưng cố 2 Hên kềt ơ - H b i đứt re oìn ìứitền nỉùag lu5<#ng hơ»n (196 X 2 a 393 kcali so r ở ị nỉíir; liíỢiií? ămo n il í pĩiỗrc khỉ tao raọt liề n két 0 - 0 (73 kc8 l/n o l) . Theo ^"V>8 nhiễt như 3 m ỉ pliẫn £r*c ùhúyễỉì ìLOấ etybenaen 0 0 hiệu ứng °6H5ứr iS 3 ơ6H5ơ3H3 + H2 QgìA.ep yĩ~ * IỊ> *5 Ỡ£:L.-CH:>, 4> ~ Q'1 85 11 ^ 3 , 9 . 10 ká/mo2 ** Q,, a* 5^7iỷ'7#‘10 k j/n o ỉ + a i2 C6Z6 + 7CH4 ** % * 9^>9,t>#104kj/môl* Te sư phu trimẻc CU8 nine 2 i?i/rr tư đo c*ia phau ứng đehíđro ho. et^ìseĩiatrii vìíO jìhiật đv tí’io*e5 biểu 'bhi tĩ3?ận hlnh V0 s c 89 7i Hirứi 2 ĩ sư phu thuốc CUE nrĩig híỢĩìỊĩ, tự êo Coil phán Ãag ôehiổra 1 -oề e t y l"bensen ự?jo i±dôt đô • °K 15 — Khi ren :.:õt câu tSỡ điền từ cũa cểo nguyên tẽ* >im I 0 9 Ỉ trong ỡểc crr.ĩ.t đổnt, v a i trô rúo tẩOt chung t ô l thểy trong l5p v ỏ đ iệ n t* oũa ohúnc c o những o c b it s n ổ h o le t ohtía ửơkĩo lễp ấ ằ j đỉSr tô , Vỡ vậy cỗ thễ nghĩ rBng trên cấc nriiyền tồ kira lo s i ùhvcr^v. tié p nly C* tềo rí. các liê n Tcet han /Ịbhtt gi!?8 ohết tha® gia phỗn t?Bg vằ ô iiii xúc tẩô» ©lêa vầo oểc thliỉh phẫn chính CJLC ĩĩúe t l c cbn 00 CSC oocit lìỡầío ĨOUỖÌ CU8 CSC kìi lo a i kisra ho-iC ỉ* 2 thồ d* lếm tang, đố "bễĩ! orf hoc ho$c bềĩỉ R h i ệ t c u e chat* TU0 t a 3 Ị H oO ẳi x*s SU’ OỈIO th ê m ễ y c ũ n g c ổ t h ẵ lằa tằng thô’1- liỡ«t động ruc tlcoũe 08C C8U tu1 chíhh, Như đ i nSi ơ trên ửhần ổng cieM0.ro hoể efcylbenzen thư^ỉ đưqfo tiê n Jalnh 0’ nhiệt đv cao từ 600 - 6 5 0 aC; phến ưng ĩiếỵ ll tỗag thễ tio h f nôn đễ ữhũ phềũ thag d«t dii’Gfo hi$u Sttễt ohuylỉ h.08 thinh stir o n cao ũgưbí te đa tiẽ n iiàĩih phễn vtDft, S' ểp BìẰữi thắp hngữ ẽữhỹOầữ ehẽt kììêc ăế phù lỡẵn.ìĩ ỉiBn hợp phần $»£ t>ar đìu nhtf $ 0 I OOpg hơn ntĩốCạ Vhl&u, ữhb xua' tẴo đ ĩ tìm m©i đíễv kiện th ích ha!? cho phấn úug dôỉiidro »ioẵ efcylbenaan, nhưng h ll ataât ch u yển haồ efcyIbcH!3eĩt th sn h í i t ỉ r i n ohu’a v ư ợ t ọuẩ ỹơ%ẹ Hgoằi sắc xúotắc ccsitf tr o ts nhữag rầu pin đậy t bắt diu dàr.£; ZỆ3 l i t lằn chềt 'iũo tẩo ầoặo ohổt ms-ũg o.h.o phin ểng ỗehìAro hữổ etỵĩbe&mr^ Tron^ 0 &Q ữông trin h /~ 5 B - 60 7 Qắ0 tểỡ g i ' ‘ĩa Whr Tí tvi'.n a a o lit ƠSA về NaY lẰm ch st r m tũi cho quể tpÌĐh' ohayln hoê otỵĩbênsttn ỡ n h iệ t đô Ế*BOữ(ĩ ắp Sttẩt 10 bBT VB Ặ w c ắp Éiuẽt Ì8 b»r# 3Ắn piilm "«ĩhu đưcto lầ T>enso] tollmen, độ a*'.»r 1©C đ c a llỵ l hoa lấ 82íBI» ơác tao &ia /"61 - 64 Đghlễn c*?u p'i*n ẳng a ly V-V.rỉ xủo tểc 2feìX vằ 2 aO / F«»Y đẽ nhận thầỵ hiệu 1?«G ?"iOVt hoa *mo tỉlc cua eắo aản phần ngưng k ẻt trỗi "bề mặt 3TWC tắc* ơốc tá c cl* olio Pcjjfe s«a phAa ngưng k é t thaơ gi* v%0 quC trlnìx xúc tlo# 'j?r€*r. cc’ 30’ 080 loét QU6 thuPo nghiệ|ỉ oểe tác g ỉể điít 1-a ữơ ữ .w chuyẵc boa etylbenaer tp fn XUO téo chữe 3r* f ill /" 'r'r- 7 tié n iiằnh dềhiđro b.ớé etylb0ĩi2e tryêc TUC *c 0 ’9 -.3 u.ic X tr-íio đôi ÌOK « Kẽt CU8 cho thà trong 3ẳn p h l .2 ha .1 lJQ?n Svireii tẩng cằB theo thSd glen o^ỉỉ hẳm ltfcfaq b: xĩoIug? ỏLỉ« KIii tăng u h iệt đê t b 350 ~ 550° hdễu ii’.ict ohu/ậti 'i V* và ’ l«"ro i'oe e ty ỉỉs e n a e n # ơ ểa t ắ o ' g i » /*” 67 7 đã n g h lỗ í nghiền c *u phũ1, ưng đễỉiiđro iiol etylberi^en trên oểo Tao t lo ơ o AI W alt, lĩa " v l đ ẽ n h ậ n t h e ; / c h i S8U. lứ ii o ổ c s ị m • 'Õl* đi?0*c t ĩ c ỉ i t a t r ô n b ề p h |ỉa ngưng a i t 5TUC t e o p h i n i5ng ở e h i ổ r o h op mẶJ r \ ỵ re* Trorì những rife gíln đây 00 có raât 3 0 eônp tr ìn h nghi í c #u động hoc cũ.;‘phcn in,' chuyẽn hoẩ etyĩbensen* ơôrg tr in h /*“ G°- 7 I-hí ụ hiến Oỉỉii nhẵn ưng nằy tibền 2CU.0 tẵo chổB 7^i? ' r*'it a r t , "H occi ke l i , 5" OKit a s g iệ , 5"f' w rit cenri 4,5« 9ri o TÔ13 dưr ■■■:• ao’ đo dộỉỊ .'i#c cue Ọttể tr i n h vế 05Q phtfrftjgtrln ỡộrr: hae Cỉĩ: her Ii?ng đẵhiđrO hol ety lb en se n , TV.- VAX TRO OƯi GAƠ SAW HiAM $GƯFG KET m nr BE HAT rua TAO TROBG xuơ TAO Dĩ THE# Su1 tíc h tu CSC sẵn pha-: 8gu*ng k é t (coơ) trê n hề mỉết xầo tấ c không ch ĩ Ghe phẵ OẼQ trucg t t a host đông lầm đìu. đốc rdc te c ral troag nỉ-iiều. trư$nr, hợp ữbn lim host dâng ho© ohẻt xũo t í Oi lềĩũ tẽn r h o st tỉn h vế ầẽ ữhữĩì l m cũs chúng* Trong niiili n&a g lĩi đẳy * phồng t h í Bchlệo xẫữ t l c hưu ccf oãs txư&ng Dsi hcc Tong htfp Mắt«flWJCMra đõ nghiên ccha 'bếìì chat V?: ữ(f chà t«0 thằnh. o lc aềĩĩ -nhầm ngtíne k ế t (3PM) trên be m|t clo ohẫt xẵỡ ts c thề dt’A'j Qho CSO piiẵn u’Kg hữu ữơm ĩĩgư&í te cho r*ng 08< qu* tr ìn h thinh 8PH1C trân cắc èíLỗt :~. 05:95) ■ -» V •* V ! 4 ? 5 » 6 f 7 r 8 Í 9 r ! 10 t XÌXĨ->'o i f p—f ! 1 1 Ỉ i I «. f ? *«ro07i; 5 AX-,0,1 f Cu - vjraict ! au - 'vJro .Uii; * 2n ơróT;jiỉ f f ■Ol.'iC <20lip I đen / Aby \ 11 ỊCxv>0*,~ 1 Ị - So l , /J1*O 21» Ĩ KiS Ị Ị I 13 I :^e ,0 , - .*0 14 WeofixCWf* 0 *i t V/ ỹ ^ ^V‘|W fh'.'5c rw v '3 ~ T;r..,ao.,*> •Jry'X, CO • xh iS p ! f ! chư yễní ohonĩ ! GUat ! fI f 1 __ _______ _ £3 hoể '■ ! ĐÔ ! G hl ! l o c ? ch-ú ! «5 ! r ______ ị 6 ? 7 ! !67Q°G Ị6 ®l/phf1 1 »6 0 0 - 6 3 0 » f 15 » 90 « ! 26 f t ! I t I Ị , f *ơ ó m f f t f ?5 0 0 - 6 0 0 » f ! 3 0 ,0 f 'E t y l ỉ ? ?i » f fb en se: t t f 580 f Ỉ 4 9 5 -^ r ,! ? vi;>0 J GOO f i Ị 600 Ỉ Ĩ ? t 60) Ỉ ! *? 5495-4J?? Í f ? *50 )-6^0i f it f ? f » f 250 ! Ĩ f mu} » t f ? ! t • f ! 5^»« f f Iể f f J I f J * Ỉ Ỉ ! 1» f 2 6 —3 7 t 4 6 -5 1 Ị I ta r f t Q !Y? 0 5 ( 5 - 1 0 f ip lA 1 I /V vi'1^# 55 55 40 8 aon 1 f ! J f tO fjb a r ! f I GO t Ỹ I 50 I ? r t I ti H 13u 1 s u it Ị g io tn 2 ? f f ữ t 5*-Q <10 1 3 i T 1 | ? Ị f ? Ĩ f t i f ! !3 5 ^ f 35^40 ! 90 f t9 0 ~ f ? 92 f* f 1 r f f f f t f I f ạ I t f t f ? f t f iln ‘ - 1H ! 1 f ! 15 f ! 1fc ? 5 I« , f fO.Op/ thf:?. ■'Vi u n.” v*2c t3ralt t;.r: Inst ! 17 t ? t í n h hO€C d:U '.t-*!ift! M9 ^11, hr/ n kin đồng Bhũ~ĩ !Cu-ưr?0xO.r>i5) ! 20 ĩơu - ơr2 0 - ( 10 ỉB0 ) I f ĩơu-ar, phỡr phát Ơ11 + Ovoữ Ị 8 7 tín h c.lỡtôiait! '"1 *0 -,/th e n ho i t ! Ĩ 118 6 4 Ỉ6Q0~650Ĩ ? ĩ ! 63*0 ! 4gO(7?? J4 )- \v3 55 f » Cti - Cr-,0 » 600 Ị !Ot 3 - C a O (V ) f 3b O f » fỉ 1 f 55 f ! ? 6"?H • 1 I 26 ! Zr»0-2nơr9a {4? ỉ 53) ĩ 6$0 ! t 40 93 ĩ ♦ f Ị f ! í ĩ* ! f ! ĩ ! ! ! I 9 f f ! 37 f 0 * W V* 1 fcoc cỉld ! ohỉếỉâ ỉ 2 H% ! 1 tỉs 1 ĩ 0,5% ^ ĩ ỉ í 28 t 25nO - 29 » 3nO - 30 » TfcO - % n » Ị Ị f f q&o - K co -A ^ o , ? f 1 Ị ơlc ? » 1 í ĩ ĩĩn V-Av v w V0fiO » » ? 1-jO^—ịgO*» f ! f ’ chèt t f f» f ! Cho f Ị Ị ! thêra o&o d t 53 ? «i£>so„ LV f 19 ? 4 ! 1 í 1i f ! f ìv h o IZnO-Al^-JoO ~ f ? ?anO-â 1*>0j*"iJeQ — f ỉ -ỉ >0^4 ! 2nO-A LjOj - %304f ! -4 o ĩo 4 f I ! ? f f ! f f I I f • tí?Bg f f Ỉ g ie r ỉ SI »ZnO-HjgO-KjaSO^-CaO f f f » ! 3n0-Mg0-K*S04 - ! f f I f f f f f ie ũe TU< í tée £ f f I I * t ỉ ĩ ! ĩ ĩ 3 8 -4 0 ĩ ! ? í fi ! J ? f !38-40 í I ĩị Ỉ85ĩ 92 Ị íĐat ôâa ! 1 Ị ! !?* 1» ! toO-A m o?~ 1(jO - ?55 t ĩ 36 Ị 137 » !?B f ĩ 39 í f 2 ? “ :>'°4 3 fetf«a^§ầ f ! »40 ' 2 J ĩ ì O f f í * - KjOrOạ í »41 ĩTúe teo cOiTfi aghi$p r ! ! 2ttO(77f 5)-A l 3 ! ! í (7 * 5 )- Ct )(*s7) ~ f » f ỉ -*%0 ( ^, 7) Ị>Ớ3?0^ Ị t ! i ( 2 | 8 ) - M 0 4( 2 te) »4,-? ! 3nO - Al iOj ĩ 560 ỉ » 1 ! '43 ! 3n0 - Al ý ) , - OsC>! 5 2 > : -25! 5 ĩ 6 ! 7 8 * Zĩ lem Ỹđộ 'bềíi !rầ thố1 ĩ f ! a unt­ ì 84 f~~%5 44 ! <3dO ĩ 460-5 Of ! f ! f b l n g Cỡ 45 ! MfeO ! 600 1• f f f ! kơlnÉ&Ị 46 !Cr205( 1 V ‘) - # l 203- >! 600 H ,75n'1( Ii ỉ ỉ 47 f em ul03ilicot(4"f) ỉ ’ Stvu-brinC'-)*»'l"") - ? 640 f Ị ỉ ÍSíH^O ! ? ! ĩ 43-4$ ! f f ! 1 12 141 ! ! r ( Ị 4$ !?ePOS lumos *.lie 8b f (7 9 ,1 6 -? "c:V\., ? f »1 f1h ĩ 1530-6 30! t ! ! f IBOtar *4B,9 f J ĩ - 70 ! 1 ? » ĩ ?1 f 7 3 I 8 310, 6 , 6 6 ^ *Ấi 2 0 - f 0 f 4 ' íĩcO, ?0 , -9 % 0, 0,55 't;* / n... 71h 49 50 í *5i ?Pe<>0 _ ôôa ĩìshiệp f / * ?^ 2 ^ ( S 6 9n) *6 0 0 - 6 5 -0 ! pQ? (26)3ỉ.ư-l 0 f '(5 ,^ )- r í riuỵỵ? 56 coo ? nuPt&c lũ ồ hđi (v> ) !
- Xem thêm -