Tài liệu Nghiên cứu nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân trên địa bàn huyện kim bảng, tỉnh hà nam

  • Số trang: 196 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 300 |
  • Lượt tải: 0
phihungnguyen45930

Tham gia: 10/05/2016

Mô tả:

LỜI CAM ĐOAN .............................................................................................. i LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... ii MỤC LỤC ........................................................................................................iii DANH MỤC BẢNG ........................................................................................ vi DANH MỤC BIỂU ĐỒ .................................................................................viii DANH MỤC ĐỒ THỊ...................................................................................... ix DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ........................................................................ x PHẦN I MỞ ĐẦU ........................................................................................... 1 1.1 Tính cấp thiết của đề tài .......................................................................... 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................... 3 1.2.1 Mục tiêu chung ....................................................................................... 3 1.2.2 Mục tiêu cụ thể........................................................................................ 3 1.3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu .............................................................. 4 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu ............................................................................. 4 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu ................................................................................ 4 PHẦN II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU................................................................................................. 5 2.1 Cơ sở lý luận ............................................................................................... 5 2.1.1 Khái niệm, đặc điểm, bản chất và ý nghĩa của nghiên cứu nhu cầu ....... 5 2.1.2 Lý luận chung về cầu ............................................................................... 7 2.1.3 Tổng quan về nước sạch......................................................................... 11 2.1.4 Nhu cầu nước cho cuộc sống của con người ......................................... 16 2.2 Cơ sở thực tiễn .......................................................................................... 19 2.2.1 Nhu cầu sử dụng nước sạch trên thế giới ............................................... 19 2.2.2 Nhu cầu sử dụng nước sạch ở Việt Nam ............................................... 21 2.2.3 Sự quan tâm của thế giới đối với vấn đề nước sạch ở Việt Nam........... 24 PHẦN III ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................................................................... 27 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu.................................................................... 27 3.1.1 Vị trí địa lý ............................................................................................. 27 3.1.2 Địa hình, khí hậu và chế độ thủy văn.................................................... 27 3.1.3 Điều kiện kinh tế - xã hội ....................................................................... 28 3.1.4 Tình hình cấp nước nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn huyện Kim Bảng ...... 36 3.2 Phương pháp nghiên cứu........................................................................... 38 3.2.1 Khung phân tích ..................................................................................... 38 3.2.2 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu...................................................... 40 3.2.3 Nguồn số liệu ......................................................................................... 43 3.2.4 Phương pháp phân tích số liệu ............................................................... 44 3.2.5 Hệ thống chỉ tiêu phân tích và xử lý số liệu........................................... 54 PHẦN IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ......................... 56 4.1 Thực trạng nguồn nước sinh hoạt trong sinh hoạt của người dân huyện Kim Bảng..... 56 4.1.1 Hệ thống cấp nước sử dụng trong sinh hoạt của người dân huyện Kim Bảng......... 56 4.1.2 Chất lượng nguồn nước sử dụng trong sinh hoạt của người dân trên địa bàn huyện Kim Bảng....................................................................................... 59 4.2 Nhu cầu về nước sạch của người dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam .... 61 4.2.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội của người được điều tra................................ 61 4.2.2 Nhận thức của người dân về nước sạch ................................................. 63 4.2.3 Nhu cầu sử dụng nước sạch trong sinh hoạt của người dân qua điều tra.. 72 4.3 Đánh giá mức sẵn lòng chi trả (WTP) cho việc sử dụng nước sạch trong sinh hoạt của người dân qua điều tra............................................................... 85 4.3.1 Xác định mức sẵn lòng chi trả (WTP) cho việc sử dụng nước sạch trong sinh hoạt của người dân tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam .......................... 85 4.3.2 Lý do về mức sẵn lòng chi trả cho việc sử dụng nước sạch trong sinh hoạt của người dân trên địa bàn huyện Kim Bảng.......................................... 89 4.4 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân ................................................................................................................... 92 4.4.1 Ảnh hưởng của độ tuổi hộ điều tra......................................................... 93 4.4.2 Ảnh hưởng của thu nhập ....................................................................... 96 4.4.3 Ảnh hưởng của nghề nghiệp .................................................................. 98 4.4.4 Giới tính và trình độ học vấn ............................................................... 100 4.4.5 Một số yếu tố khác ảnh hưởng tới nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân ................................................................................................................. 100 4.4.6 Xây dựng quỹ nước sạch trên địa bàn huyện ....................................... 102 4.5 Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân tại địa bàn nghiên cứu ........................................................... 104 4.5.1 Phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu nước sạch và vệ sinh môi trường đến năm 2015 của huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam ...................................... 104 4.5.2 Các giải pháp nhằm nâng cao nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân trên địa bàn huyện Kim Bảng........................................................................ 109 PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ................................................... 115 5.1 Kết luận ................................................................................................... 115 5.2 Kiến nghị ................................................................................................. 117 5.2 1 Đối với cơ quan chính quyền tại huyện Kim Bảng.............................. 117 5.2.2 Đối với chính quyền xã, thị trấn........................................................... 118 5.2.3 Đối với người dân ................................................................................ 118 TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 119 PHỤ LỤC ..................................................................................................... 121 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Phân bố và dạng của nước trên Trái đất ......................................... 12 Bảng 2.2: Sự khác nhau giữa bằng lòng trả (WTP) và bằng lòng chấp nhận (WTA) ............................................................................................................. 46 Bảng 3.1: Tình hình đất đai của huyện Kim Bảng qua 3 năm ........................ 30 Bảng 3.2: Tình hình dân số và lao động huyện Kim Bảng qua 3 năm (2008 - 2010)................................................................................................................ 32 Bảng 3.3: Kết quả sản xuất kinh doanh của huyện Kim Bảng qua 3 năm (2008– 2010) ................................................................................................... 34 Bảng 4.1: Hệ thống công trình cấp nước sử dụng trong sinh hoạt của người dân huyện Kim Bảng....................................................................................... 56 Bảng 4.2: Hiện trạng cấp nước và sử dụng nước từ công trình cấp nước tập trung.................................................................................................................
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o tr−êng ®¹i häc n«ng nghiÖp hµ néi --------------------------- Ph¹m thÞ kh¸nh quúnh Nghiªn cøu nhu cÇu sö dông n−íc s¹ch cña ng−êi d©n trªn ®Þa bµn huyÖn kim b¶ng, tØnh hµ nam luËn v¨n th¹c sÜ kinh tÕ Hµ néi – 2012 Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o tr−êng ®¹i häc n«ng nghiÖp hµ néi --------------------------- Ph¹m thÞ kh¸nh quúnh Nghiªn cøu nhu cÇu sö dông n−íc s¹ch cña ng−êi d©n trªn ®Þa bµn huyÖn kim b¶ng, tØnh hµ nam luËn v¨n th¹c sÜ kinh tÕ Chuyªn ngµnh M sè : kinh tÕ n«ng nghiÖp : 60.31.10 Ng−êi h−íng dÉn khoa häc : pgs.ts. nguyÔn v¨n song Hµ néi – 2012 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa hề được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc. Hà Nội, ngày tháng năm 2011 Tác giả luận văn Phạm Thị Khánh Quỳnh Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………. i LỜI CẢM ƠN Sau một thời gian học tập và nghiên cứu, đến nay Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ “ Nghiên cứu nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân trên địa bàn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam”đã được hoàn thành. Trong quá trình học tập và thực hiện đề tài, tôi luôn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình và đóng góp quý báu của nhiều tập thể và cá nhân. Tôi xin bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới các tập thể và cá nhân đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu. Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc PGS.TS Nguyễn Văn Song - người thầy đã trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu đề tài và hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm Khoa Sau đại học, quý thầy cô thuộc Khoa Kinh tế và phát triển nông thôn, tổ bộ môn Kinh tế Tài Nguyên Môi Trường đã giúp tôi hoàn thành quá trình học tập nghiên cứu và thực hiện luận văn. Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Lãnh đạo các phòng Tài nguyên môi trường, phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, xã và những hộ gia đình trên địa bàn nghiên cứu... đã giúp đỡ mọi mặt, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình thu thập số liệu, cung cấp thông tin cần thiết cho việc nghiên cứu đề tài. Xin cám ơn gia đình, bạn bè đã động viên và giúp đỡ tôi hoàn thành chương trình học tập và thực hiện luận văn này. Tác giả luận văn Phạm Thị Khánh Quỳnh Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………. ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .............................................................................................. i LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... ii MỤC LỤC ........................................................................................................iii DANH MỤC BẢNG ........................................................................................ vi DANH MỤC BIỂU ĐỒ .................................................................................viii DANH MỤC ĐỒ THỊ...................................................................................... ix DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ........................................................................ x PHẦN I MỞ ĐẦU ........................................................................................... 1 1.1 Tính cấp thiết của đề tài .......................................................................... 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................... 3 1.2.1 Mục tiêu chung ....................................................................................... 3 1.2.2 Mục tiêu cụ thể........................................................................................ 3 1.3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu .............................................................. 4 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu ............................................................................. 4 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu ................................................................................ 4 PHẦN II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU................................................................................................. 5 2.1 Cơ sở lý luận ............................................................................................... 5 2.1.1 Khái niệm, đặc điểm, bản chất và ý nghĩa của nghiên cứu nhu cầu ....... 5 2.1.2 Lý luận chung về cầu ............................................................................... 7 2.1.3 Tổng quan về nước sạch......................................................................... 11 2.1.4 Nhu cầu nước cho cuộc sống của con người ......................................... 16 2.2 Cơ sở thực tiễn .......................................................................................... 19 2.2.1 Nhu cầu sử dụng nước sạch trên thế giới ............................................... 19 2.2.2 Nhu cầu sử dụng nước sạch ở Việt Nam ............................................... 21 2.2.3 Sự quan tâm của thế giới đối với vấn đề nước sạch ở Việt Nam........... 24 Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………. iii iiii PHẦN III ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................................................................... 27 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu.................................................................... 27 3.1.1 Vị trí địa lý ............................................................................................. 27 3.1.2 Địa hình, khí hậu và chế độ thủy văn.................................................... 27 3.1.3 Điều kiện kinh tế - xã hội ....................................................................... 28 3.1.4 Tình hình cấp nước nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn huyện Kim Bảng ...... 36 3.2 Phương pháp nghiên cứu........................................................................... 38 3.2.1 Khung phân tích ..................................................................................... 38 3.2.2 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu...................................................... 40 3.2.3 Nguồn số liệu ......................................................................................... 43 3.2.4 Phương pháp phân tích số liệu ............................................................... 44 3.2.5 Hệ thống chỉ tiêu phân tích và xử lý số liệu........................................... 54 PHẦN IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ......................... 56 4.1 Thực trạng nguồn nước sinh hoạt trong sinh hoạt của người dân huyện Kim Bảng..... 56 4.1.1 Hệ thống cấp nước sử dụng trong sinh hoạt của người dân huyện Kim Bảng......... 56 4.1.2 Chất lượng nguồn nước sử dụng trong sinh hoạt của người dân trên địa bàn huyện Kim Bảng....................................................................................... 59 4.2 Nhu cầu về nước sạch của người dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam .... 61 4.2.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội của người được điều tra................................ 61 4.2.2 Nhận thức của người dân về nước sạch ................................................. 63 4.2.3 Nhu cầu sử dụng nước sạch trong sinh hoạt của người dân qua điều tra.. 72 4.3 Đánh giá mức sẵn lòng chi trả (WTP) cho việc sử dụng nước sạch trong sinh hoạt của người dân qua điều tra............................................................... 85 4.3.1 Xác định mức sẵn lòng chi trả (WTP) cho việc sử dụng nước sạch trong sinh hoạt của người dân tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam .......................... 85 Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………. iv iv 4.3.2 Lý do về mức sẵn lòng chi trả cho việc sử dụng nước sạch trong sinh hoạt của người dân trên địa bàn huyện Kim Bảng.......................................... 89 Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………. v v 4.4 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân ................................................................................................................... 92 4.4.1 Ảnh hưởng của độ tuổi hộ điều tra......................................................... 93 4.4.2 Ảnh hưởng của thu nhập ....................................................................... 96 4.4.3 Ảnh hưởng của nghề nghiệp .................................................................. 98 4.4.4 Giới tính và trình độ học vấn ............................................................... 100 4.4.5 Một số yếu tố khác ảnh hưởng tới nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân ................................................................................................................. 100 4.4.6 Xây dựng quỹ nước sạch trên địa bàn huyện ....................................... 102 4.5 Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân tại địa bàn nghiên cứu ........................................................... 104 4.5.1 Phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu nước sạch và vệ sinh môi trường đến năm 2015 của huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam ...................................... 104 4.5.2 Các giải pháp nhằm nâng cao nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân trên địa bàn huyện Kim Bảng........................................................................ 109 PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ................................................... 115 5.1 Kết luận ................................................................................................... 115 5.2 Kiến nghị ................................................................................................. 117 5.2 1 Đối với cơ quan chính quyền tại huyện Kim Bảng.............................. 117 5.2.2 Đối với chính quyền xã, thị trấn........................................................... 118 5.2.3 Đối với người dân ................................................................................ 118 TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 119 PHỤ LỤC ..................................................................................................... 121 Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………. v v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Phân bố và dạng của nước trên Trái đất ......................................... 12 Bảng 2.2: Sự khác nhau giữa bằng lòng trả (WTP) và bằng lòng chấp nhận (WTA) ............................................................................................................. 46 Bảng 3.1: Tình hình đất đai của huyện Kim Bảng qua 3 năm ........................ 30 Bảng 3.2: Tình hình dân số và lao động huyện Kim Bảng qua 3 năm (2008 2010)................................................................................................................ 32 Bảng 3.3: Kết quả sản xuất kinh doanh của huyện Kim Bảng qua 3 năm (2008– 2010) ................................................................................................... 34 Bảng 4.1: Hệ thống công trình cấp nước sử dụng trong sinh hoạt của người dân huyện Kim Bảng....................................................................................... 56 Bảng 4.2: Hiện trạng cấp nước và sử dụng nước từ công trình cấp nước tập trung................................................................................................................. 58 Bảng 4.3: Trình độ học vấn của người được điều tra ..................................... 61 Bảng 4.4: Đặc điểm cơ bản của người được điều tra...................................... 62 Bảng 4.5: Thu nhập của người được điều tra.................................................. 63 Bảng 4.6: Hệ thống nước sinh hoạt của người dân thông qua điều tra........... 64 Bảng 4.7: Đánh giá của hộ về nguồn nước đang sử dụng của hộ điều tra...... 66 Bảng 4.8: Tổng hợp ý kiến của người dân về vấn đề nước sạch sử dụng trong trong sinh hoạt ................................................................................................. 70 Bảng 4.9: Đánh giá chung của người dân về công tác xây dựng và lắp đặt đường ống nước sạch ...................................................................................... 72 Bảng 4.10: Đóng góp của hộ điều tra cho công tác xây dựng và lắp đặt đường ống nước .......................................................................................................... 75 Bảng 4.11: Tổng hợp ý kiến của hộ điều tra về nhu cầu sử dụng nước sạch trong sinh hoạt ................................................................................................. 78 Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………. vi vi Bảng 4.12: Mối liên hệ giữa khối lượng nước và công suất làm việc của trạm cấp nước qua các hộ điều tra ........................................................................... 81 Bảng 4.13: Mong muốn của hộ điều tra đối với trách nhiệm của chính quyền, lãnh đạo địa phương trong việc cung cấp nước sạch ...................................... 84 Bảng 4.14: Mức sẵn lòng chi trả của người dân về sử dụng nước sạch trong sinh hoạt tại huyện Kim Bảng ......................................................................... 86 Bảng 4.15: Lý do sẵn lòng chi trả cho việc sử dụng nước sạch trong sinh hoạt của người được điều tra................................................................................... 89 Bảng 4.16: Lý do người dân không đồng ý chi trả ......................................... 91 Bảng 4.17: Mối quan hệ giữa các mức tuổi khác nhau với mức sẵn lòng chi trả ..... 94 Bảng 4.18: Mối quan hệ giữa các mức thu nhập khác nhau với mức sẵn lòng chi trả ............................................................................................................... 96 Bảng 4.19: Mối quan hệ giữa nghề nghiệp khác nhau với mức sẵn lòng chi trả........... 98 Bảng 4.20: Hỗ trợ kinh phí cho công tác quản lý, vận hành các trạm cấp nước năm 2011 trên địa bàn huyện ........................................................................ 102 Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………. vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1: Đánh giá chất lượng nguồn nước đang sử dụng của các hộ điều tra.................................................................................................................... 70 Biểu 4.2: Đánh giá chất lượng nguồn nước kém của các hộ điều tra phân theo địa bàn ............................................................................................................ 70 Biểu đồ 4.3: Đánh giá về mức đóng góp trong xây dựng và lắp đặt đường ống của các hộ qua điều tra .................................................................................... 76 Biểu đồ 4.4: Mong muốn khối lượng nước được sử dụng ............................. 83 Biểu đồ 4.5: Mong muốn của hộ điều tra về công suất làm việc của trạm cấp nước. ................................................................................................................ 80 Biểu đồ 4.6: Mối liên hệ giữa khối lượng nước và công suất làm việc của trạm cấp nước qua các hộ điều tra ........................................................................... 82 Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………. viii viiiv DANH MỤC ĐỒ THỊ Đồ thị 2.1 Đường cầu về hàng hóa dịch vụ....................................................... 8 Đồ thị 2.2 Mức sẵn lòng chi trả (WTP) và thặng dư người tiêu dùng (CS) ......... 45 Đồ thị 4.1: Số hộ bằng lòng chi trả cho việc sử dụng nước sạch.................... 87 Đồ thị 4.2: Đường cầu thể hiện mức sẵn lòng chi trả của người dân ............. 89 Đồ thị 4.3: Mối liên hệ giữa các nhóm tuổi và mức WTP trung bình ............ 96 Đồ thị 4.4: Mối liên hệ giữa mức thu nhập và mức WTP trung bình ............. 97 Đồ thị 4.5: Mối liên hệ giữa nghề nghiệp và mức WTP trung bình ............. 100 Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………. ix ix DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BQ Bình quân BQDT Bình quân diện tích CC Cơ cấu CN – XD Công nghiệp – xây dựng CN – TTCN Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp CNH – HĐH Công nghiệp hóa – hiện đại hóa CT Công trình DV Dịch vụ ĐVT Đơn vị tính GTSX Giá trị sản xuất LĐ Lao động NN Nông nghiệp NL – TS Nông lâm – thủy sản NS&VSMT Nước sạch và vệ sinh môi trường TMDV Thương mại dịch vụ UBND Ủy ban nhân dân WTP Willingness to pay Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………. x PHẦN I MỞ ĐẦU ơ 1.1 Tính cấp thiết của đề tài Nước sạch và vệ sinh môi trường là một nhu cầu cơ bản trong đời sống hàng ngày của con người. Với tốc độ gia tăng dân số như hiện nay cùng với nền kinh tế - xã hội đang ngày càng phát triển thì nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân đang trở thành đòi hỏi bức thiết trong việc đảm bảo sức khỏe và cải thiện điều kiện sinh hoạt. Nhận thức được tầm quan trọng của nước sạch đối với đời sống của người dân cũng như đối với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VIII, Đảng cộng sản Việt Nam đã chỉ rõ phải “Cải thiện việc cấp thoát nước ở đô thị, thêm nguồn nước sạch cho nông thôn”. Khu vực nông thôn Việt Nam chiếm 75% dân số cả nước và nông nghiệp luôn là một bộ phận quan trọng nhất trong nền kinh tế quốc dân, do đó tập trung vào phát triển nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân ở nông thôn luôn được Đảng và Chính phủ Việt Nam đặt lên hàng đầu, là ưu tiên quốc gia. Đã có rất nhiều chương trình, dự án được triển khai trong nông nghiệp nông thôn đạt được những kết quả tích cực trong đó có Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Đây là một chương trình mang tính xã hội nhân văn sâu sắc, góp phần cải thiện điều kiện sống, nâng cao nhận thức của người dân khu vực nông thôn. Chương trình này bắt đầu được triển khai từ năm 1998, tính đến nay chương trình đã thực hiện được hai giai đoạn (giai đoạn I: 1998- 2005; giai đoạn II: 20062010) và đang tiếp tục triển khai giai đoạn III (2011 – 2015). Mục tiêu của chương trình này là: - Nâng cao điều kiện sống cho người dân nông thôn thông qua cải thiện các dịch vụ cấp nước sạch, vệ sinh, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng về bảo vệ môi trường, vệ sinh và vệ sinh cá nhân. - Giảm tác động xấu do điều kiện cấp nước và vệ sinh kém gây ra đối với sức khỏe của dân cư nông thôn và giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………. 1 trong cộng đồng. Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………. 1 Kết thúc giai đoạn II Chương trình quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường (2006-2010), tổng số dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 52,1 triệu người, tăng 13,26 triệu người so với cuối năm 2005; tỷ lệ được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 83% (thấp hơn 2% so với mục tiêu đề ra), trong đó có 42% được sử dụng nước sinh hoạt đạt theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế [P.V, 2011]. Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình triển khai thực hiện nhưng một số chỉ tiêu trong chương trình đã không đạt được là do phải đối mặt với những khó khăn, thách thức: - Chất lượng nước và chất lượng xây dựng các công trình cấp nước còn thấp, chưa đạt các yêu cầu đặt ra. - Tính đồng đều trong việc cấp nước sạch ở các vùng, miền còn nhiều hạn chế: Trong 7 vùng kinh tế - sinh thái thì miền núi phía Bắc có 78% dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, Tây Nguyên 74% và là những vùng có tỷ lệ thấp nhất. Đặc biệt, giữa các tỉnh, thành phố đã tồn tại sự chênh lệch lớn, có 10/63 tỉnh đạt tỷ lệ số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt đạt trên 90%; 20/63 tỉnh đã đạt 83 - 90%; 20/63 tỉnh đạt 75 - 83%; 13 tỉnh đạt tỷ lệ dưới 75% [P.V, 2011]. - Tính bền vững của các thành quả đạt được không cao. - Phương pháp, công nghệ xử lý nước thải, rác thải tập trung ở nông thôn chưa có giải pháp hữu hiệu - Đặc biệt, hiện nay người dân nông thôn đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm nguồn nước sử dụng cho ăn uống và sinh hoạt bởi các chất thải: chất thải sinh hoạt, chất thải nông nghiệp, công nghiệp… dẫn đến một bộ phận người dân nông thôn bị nhiễm các bệnh từ việc sử dụng nguồn nước ô nhiễm. Kim Bảng là một huyện nằm ở phía tây bắc của tỉnh Hà Nam. Huyện nằm gần trục quốc lộ 1A, 21A, 21B, 38B và vùng du lịch nổi tiếng chùa Hương Tích của Hà Nội ở phía Tây. Đây là điều kiện thuận lợi tạo cho huyện khả năng phát triển và giao lưu kinh tế văn hoá xã hội, từng bước hoà nhập với Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………. 2 nền kinh tế của tỉnh và khu vực. Trong những năm qua thực hiện đường lối, Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………. 3 chủ trương chung của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế của huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực: nhiều công ty đã được thành lập, khu tiểu thủ công nghiệp được xây dựng, sự phát triển một số làng nghề,… đã và đang làm thay đổi đời sống của người dân nơi đây. Tuy nhiên, mặt trái của việc phát triển này là tạo ra nhiều rác thải, gây ô nhiễm môi trường làm ô nhiễm nguồn nước đã gây cản trở trong sinh hoạt của người dân, ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân. Đứng trước những vấn đề trên, một số câu hỏi được đặt ra: - Thực trạng sử dụng nước trong sinh hoạt của người dân huyện hiện nay như thế nào? - Nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân trên địa bàn như thế nào? - Những yếu tố nào ảnh hưởng tới nhu cầu của người dân về nước sạch trong sinh hoạt? - Đề xuất, đóng góp nào có thể được đưa ra nhằm khuyến khích người dân sử dụng nước sạch trong sinh hoạt. Để trả lời được những câu hỏi trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Nghiên cứu nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân trên địa bàn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam”. 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân trên địa bàn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về nước và nước sạch. - Tìm hiểu tình hình sử dụng nước trong sinh họat và những mong muốn về sử dụng nước sạch của người dân trong sinh hoạt trên địa bàn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. - Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụngnước sạch của người dân huyện Kim Bảng - Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao nhu cầu sử dụng nước Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………. 3 sạch trong sinh hoạt của người dân. Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………. 4 1.3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu - Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề kinh tế - xã hội, đặc biệt là những yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân. - Đối tượng nghiên cứu trực tiếp là nhu cầu của người dân về sử dụng nước sạch trong sinh hoạt trên địa bàn huyện Kim Bảng, đặc biệt ở những xã chưa được cung cấp nước sạch để sử dụng. 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Nghiên cứu nhu cầu sử dụng nước sạch trong sinh hoạt của người dân tại các xã trên địa bàn huyện. - Phạm vị không gian: Đề tài được tiến hành nghiên cứu tại một số xã trên địa bàn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. - Phạm vi thời gian: Thu thập số liệu trong 3 năm: 2008 – 2010 Thời gian thực hiện đề tài: 4/2011 – 3/2012 Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ………………………. 5
- Xem thêm -