Tài liệu Nghiên cứu nấm Bipolaris oryzae hại hạt giống lúa thu thập tại một số tỉnh phía Bắc và ven biển miền Trung Việt Nam (TT)

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 138 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 38167 tài liệu

Mô tả:

BẢN IN TRANG THÔNG TIN Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án tiến sỹ trên trang web của Học viện Nông nghiệp Việt Nam và trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 1. Tên luận án: “Nghiên cứu nấm Bipolaris oryzae hại hạt giống lúa thu thập tại một số tỉnh phía Bắc và ven biển miền Trung Việt Nam”. 2. Thông tin về nghiên cứu sinh Họ và tên nghiên cứu sinh: TRẦN THỊ HƯNG Năm nhập học: 2009 Năm tốt nghiệp: 2014 Chuyên ngành: Bảo vệ thực vật Mã số: 60.62.01.12 Chức danh khoa học, học vị và tên người hướng dẫn: PGS.TS. NGÔ BÍCH HẢO Cơ sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 3. Giới thiệu về luận án Bipolaris oryzae gây hại trên hạt giống đã được nghiên cứu trong nhiều năm, gây nhiều tác hại cho lúa đặc biệt là gây hại trong quá trình nảy mầm, (S.H.Ou, 1985). Tại Việt Nam, trồng lúa nước thường có hai hình thức là gieo mạ để cấy hoặc gieo sạ. Cả hai phương pháp đều có khả năng bị ảnh hưởng do hạt giống bị nhiễm nấm gây ra. Trong quá trình ngâm ủ, nấm phát triển cùng với hạt giống và có nguy cơ tạo ra sự nhiễm bệnh thứ cấp. Trên đồng ruộng, đối với tập quán gieo mạ sẽ dẫn đến tình trạng thiếu mạ hoặc sử dụng lượng hạt giống nhiều hơn, đối với tập quán gieo sạ nấm có thể gây mất khoảng dẫn tới tăng công lao động cấy dặm hoặc giảm năng suất khi không bù được khoảng mất cây. Việc quản lý bệnh trên hạt giống hiện nay chưa được chú ý, đặc biệt là với nấm B. oryzae lan truyền qua hạt giống. Các kết quả nghiên cứu về nấm B. oryzae gây hại trên hạt giống lúa thu được thu thập tại một số tỉnh phía Bắc và ven biển miền Trung Việt Nam trong quá trình thực hiện luận án sẽ là cơ sở dữ liệu để nghiên cứu và ứng dụng tạo ra một hệ thống sản xuất hạt giống lúa có chất lượng tốt trên toàn bộ các vùng trồng lúa của Việt Nam. 4. Đóng góp mới về học thuật, lý luận của luận án: - Bổ sung số liệu về mức độ gây hại của nấm B. oryzae trên đồng ruộng và hạt giống lúa sản xuất tại Việt Nam. - Bổ sung các đặc điểm sinh học và đặc điểm vùng gen ITS của các nguồn nấm thu thập từ các vùng sinh thái và từ các giống lúa khác nhau. - Bổ sung các thông tin về vị trí của nấm B. oryzae trong cơ cấu giống và canh tác hiện nay từ đó tìm ra các phương pháp hạn chế tỷ lệ hạt giống lúa bị nhiễm B. oryzae và hạn chế sự gây hại của nấm B. oryzae trên cây lúa. 5. Họ tên và chữ ký của nghiên cứu sinh Trần Thị Hưng INFORMATION PAGE The new academic and reasoning contributions of the doctoral thesis on the website of Vietnam National University of Agricultural and Ministry of education and training. 1. Name of the thesis: Study Bipolaris oryzae Cause Disease in Rice Seed Colleted from the North and Middle Coast of Vietnam 2. Information of PhD student: Name of PhD student: TRAN THI HUNG Year of Admission: 2009 Year of Graduation: 2014 Major: Plant Protection Code: 62.62.01.21 Advisor 1: Dr. NGO BICH HAO Training institutions: Vietnam National University of Agricultural 3. Introduction of thesis: Bipolaris oryzae caused disease in seeds has been studied in many years, causing rice damage especially during seed germinaton (S.H.Ou, 1985). In Vietnam, there are two ways to plant rice seed: sowing seed in nursery to transplant seedlings and sowing directly on the field. Both methods can be affected in fungus known as the seed-born disease. During soaking and incubating seed, fungi will develop in rice seed and creating secondary infection. On the field, method of sowing seed in nursery will cause lack of seedlings or using higher amount of rice seed. For sowing seed directly on the field, fungi will cause losing plants leading to increase labour to re-plant or reducing yield. The thesis provide more studies in Bipolaris oryzae cause disease in rice seed colleted from the North and Middle Coast of Vietnam to establish the control of rice seed in all seed certificates in order to supply the free disease of rice seed avoiding damage in seed production. Thesis results in Bipolaris oryzae cause disease in Vietnam rice production will add more scientific data for science researching and will be a princeple to set up rice evaluation proceduce as well as establish rice production procedure having high quality. 4. New academic and reasoning contribution of the thesis: - Adding data in level damage of Bipolaris oryzae on the field and rice seed production in Vietnam. - Adding more biological chacteristic and adding the first reseaching results in genetic diversity of collected fungi sources from different biographies and different rice varieties. - Adding methods to limit Bipolaris oryzae spreading and causing damage on seedlings. 5. Full name and signature of the Doctoral candidate Tran Thi Hung
- Xem thêm -