Tài liệu Nghiên cứu một số kỹ thuật quản lý, truy vấn dữ liệu luồng liên tục

  • Số trang: 79 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 241 |
  • Lượt tải: 0
sakura

Tham gia: 10/08/2015

Mô tả:

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG DƢƠNG HỒNG MINH NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT QUẢN LÝ, TRUY VẤN DỮ LIỆU LUỒNG LIÊN TỤC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÁY TÍNH THÁI NGUYÊN 2015 ố hóa bởi STrung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG DƢƠNG HỒNG MINH NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT QUẢN LÝ, TRUY VẤN DỮ LIỆU LUỒNG LIÊN TỤC Mã số : 60 48 01 01 Chuyên ngành: Khoa học máy tính LUẬN VĂN THẠC SỸ: KHOA HỌC MÁY TÍNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. HOÀNG ĐỖ THANH TÙNG Thái Nguyên, 11/2015 ố hóa bởi STrung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, đây là công trình nghiên cứu của tôi. Trong đó có sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo hƣớng dẫn TS. Hoàng Đỗ Thanh Tùng, các thầy cô tại Viện CNTT, thầy cô giáo Trƣờng Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Các nội dung nghiên cứu và kết quả trong đề tài này là hoàn toàn trung thực. Trong luận văn, tôi có tham khảo tài liệu của một số tác giả đã đƣợc liệt kê tại phần Tài liệu tham khảo ở cuối luận văn. Thái Nguyên, tháng 11 năm 2015 Tác giả Dƣơng Hồng Minh ố hóa bởi STrung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chƣơng trình luận văn, tôi đã nhận đƣợc sự hƣớng dẫn, giúp đỡ góp ý nhiệt tình của quý thầy cô Trƣờng Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên. Tôi xin chân thành cảm ơn đến quý thầy cô Trƣờng Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên, quý thầy cô Viện CNTT, đặc biệt là những thầy cô đã tận tình dạy bảo cho tôi trong suốt thời gian học tập tại trƣờng. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS. Hoàng Đỗ Thanh Tùng đã dành rất nhiều thời gian, tâm huyết chỉ bảo tận tình hƣớng dẫn nghiên cứu và giúp tôi hoàn thành luận văn này. Nhân đây, tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Phòng sau Đại học Trƣờng Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên đã tạo mọi điều kiện để tôi học tập và hoàn thành tốt khóa học. Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 11 năm 2015 Học viên thực hiện Dƣơng Hồng Minh ố hóa bởi STrung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .............................................................................................. i LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... ii MỤC LỤC ........................................................................................................ iii DANH MỤC CÁC HÌNH ................................................................................ vi DANH MỤC CÁC BẢNG.............................................................................. vii PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................... 1 Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỀ DỮ LIỆU LUỒNG VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỮ LIỆU LUỒNG ......................................................................... 3 1.1. Tổng quan về dữ liệu luồng ................................................................... 3 1.1.1. Giới thiệu......................................................................................... 3 1.1.2. Sự khác biệt giữa dữ liệu luồng và cơ sở dữ liệu truyền thống ...... 5 1.1.3. Một số ứng dụng ........................................................................... 11 1.2. Những thách thức trong xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu luồng ..... 14 1.2.1.Yêu cầu bộ nhớ không hạn chế ...................................................... 14 1.2.2. Truy vấn xấp xỉ ............................................................................. 17 1.2.3. Truy vấn cửa sổ trƣợt .................................................................... 17 1.2.4. Truy vấn khối ................................................................................ 18 1.2.5. Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu luồng..................................... 19 Chƣơng 2: MỘT SỐ KỸ THUẬT TRONG QUẢN LÝ VÀ TRUY VẤN DỮ LIỆU LUỒNG .......................................................................................... 22 2.1. Kỹ thuật đánh chỉ số dữ liệu luồng R-Tree .......................................... 22 2.1.1. Khái niệm ......................................................................................23 2.1.2. Cấu trúc của một R-Tree ...............................................................25 2.1.3. Thuật toán R-Tree ......................................................................... 26 2.2. Kỹ thuật truy vấn dữ liệu luồng ........................................................... 35 ố hóa bởi STrung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 2.2.1. Ngữ nghĩa truy vấn........................................................................ 35 2.2.2. Ngôn ngữ truy vấn ........................................................................ 36 2.2.3. Kiến trúc truy vấn......................................................................... 37 2.2.4. Thuật toán...................................................................................... 39 2.3. Phân tích lựa chọn công cụ .................................................................. 42 2.3.1. Microsoft StreamInsight ............................................................... 42 2.3.2. Ứng dụng Web thời gian thực sử dụng thƣ viện SignalR ............. 49 Chƣơng 3: CHƢƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM.............................................. 55 3.1. Bài toán Web thời gian thực ................................................................ 55 3.1.1.Bài toán .......................................................................................... 55 3.1.2. Vấn đề cần giải quyết .................................................................... 55 3.1.3. Giải pháp đề xuất .......................................................................... 56 3.2. Một số kết quả ..................................................................................... 59 3.2.1. Kết quả chƣơng trình Streaming sử dụng StreamInsight.............. 60 3.2.2. Kết quả ứng dụng chạy trên Web thời gian thực .......................... 63 PHẦN KẾT LUẬN ......................................................................................... 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 69 ố hóa bởi STrung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Nghĩa tiếng Anh Từ viết tắt DBMS Data Base Management System DSMS Data Stream Management System CPU Central Processing Unit SQL Structured Query Language CQL Continuous Query Language SPE Stream Processing Engine URL Uniform Resource Locator HTTP Hypertext Transfer Protocol ố hóa bởi STrung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Xử lý dữ liệu trong quản trị cơ sở dữ liệu......................................... 6 Hình 1.2: Xử lý dữ liệu trong hệ thống dữ liệu luồng ...................................... 8 Hình 2.1: Ví dụ về R-Tree...............................................................................23 Hình 2.2: Trƣờng hợp phân chia node (a) bad split, (b) good split ...............31 Hình 2.3: Phân chia phần tử thành các nhóm node mới ................................32 Hình 2.4: Các kiểu dữ liệu và các lớp hàm trong ngữ nghĩa trừu tƣợng ........ 35 Hình 2.5: Mô hình kiến trúc xử lý truy vấn liên tục ....................................... 37 Hình 2.6: Kiến trúc truy vấn liên tục trong luồng dữ liệu.............................. 41 Hình 2.7: Nền tảng ứng dụng StreamInsight .................................................. 43 Hình 2.8: Truy vấn ràng buộc ......................................................................... 49 Hình 2.9: Mô hình gửi thông tin của SignalR ................................................. 51 Hình 2.10: Phƣơng thức kết nối của SignaIR ................................................ 53 Hình 3.1: Kiến trúc tạo báo cáo Web sử dụng thuật toán truy vấn liên tục .......... 55 Hình 3.2: Sơ đồ bài toán.................................................................................. 57 Hình 3.3: Sơ đồ tổng thể bài toán ................................................................... 58 Hình 3.4: Lớp SimpleEventType .................................................................... 60 Hình 3.5: Các lớp trong gói SimulatedInputAdapter ...................................... 60 Hình 3.6: Các lớp trong gói ConsoleOutput (hiển thị thông tin) .................... 61 Hình 3.7: Báo cáo theo dòng ........................................................................... 62 Hình 3.8: Chƣơng trình Web........................................................................... 67 Hình 3.9: Kết quả hiển thị trên Web ............................................................... 67 ố hóa bởi STrung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: So sánh sự khác nhau giữa DBMS và DSMS ................................ 10 Bảng 1.2: Ví dụ truy vấn trên dữ liệu luồng S(A, B, C) và T(D, E) ............... 15 Bảng 1.3: Ký hiệu một số truy vấn Q và luồng S ........................................... 16 ố hóa bởi STrung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 1 PHẦN MỞ ĐẦU Công nghệ thông tin ngày càng phát triển, ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Theo thời gian, lƣợng dữ liệu thông tin cần lƣu trữ của các cơ quan tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, ngƣời sử dụng… ngày càng tăng. Do dung lƣợng dữ liệu gia tăng không ngừng, yêu cầu ngày càng cao về hiệu năng truy xuất, tính ổn định và sự sẵn sàng của dữ liệu; việc lƣu trữ đã và đang trở nên rất quan trọng. Lƣu trữ dữ liệu không còn đơn giản là cung cấp các thiết bị lƣu trữ dung lƣợng lớn mà còn bao gồm cả khả năng quản lý, chia sẻ cũng nhƣ sao lƣu và phục hồi dữ liệu trong mọi trƣờng hợp. Mặt khác trong môi trƣờng kinh tế đang trên đà hội nhập, phát triển và cạnh tranh ngƣời ta ngày càng cần có nhiều thông tin cần truy vấn nhanh để hỗ trợ giúp đƣa ra quyết định và ngày càng có nhiều câu hỏi, vấn đề cần phải trả lời, giải quyết dựa trên một khối lƣợng thông tin khổng lồ. Các phƣơng pháp lƣu trữ, truy vấn cơ sở dữ liệu truyền thống ngày càng không đáp ứng đƣợc yêu cầu thực tế đề ra, đã phát triển một khuynh hƣớng kỹ thuật mới đó là truy vẫn dữ liệu luồng liên tục (Data Streaming). Streaming là một kỹ thuật xử lý truyền dữ liệu theo luồng một cách ổn định và liên tục. Trong mô hình luồng dữ liệu, hoạt động của một hoặc tất cả các dữ liệu đầu vào không đƣợc truy cập ngẫu nhiên từ ổ đĩa hoặc bộ nhớ mà truy cập từ một hoặc từ nhiều luồng dữ liệu liên tục. Ứng dụng trực tuyến không chỉ nhấn mạnh đến cơ chế xử lý của một hệ thống quản lý dữ liệu luồng, mà còn đƣa ra những thách thức mới cho việc quản lý dữ liệu: Lớn, nhanh chóng thay đổi bộ dữ liệu cần phải đƣợc xử lý với chi phí thấp về bộ nhớ và CPU trong khi cung cấp truy cập hiệu quả và thời gian đáp ứng đảm bảo thấp. Giải quyết và khắc phục những thách thức về lƣu trữ và quản lý dữ liệu, truy vấn dữ liệu nhanh từ đó hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp đƣa ra quyết định nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, tăng doanh thu. Luận văn tập trung tìm ố hóa bởi STrung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 2 hiểu cơ sở dữ liệu truyền thống, cơ sở dữ liệu luồng liên tục, một số kỹ thuật quản lý, truy vấn dữ liệu luồng liên tục. Lƣu trữ dữ liệu an toàn và truy vấn dữ liệu nhanh quyết định sự thành công của mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp... Vì vậy, học viên chọn: “Nghiên cứu một số kỹ thuật quản lý, truy vấn dữ liệu luồng liên tục” làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình. Nội dung luận văn gồm 03 chƣơng: Chƣơng 1: Tổng quan về dữ liệu luồng và hệ thống quản lý dữ liệu luồng Chƣơng 2: Một số kỹ thuật trong quản lý luồng và truy vấn dữ liệu luồng Chƣơng 3: Chƣơng trình thử nghiệm Phần kết luận Tài liệu tham khảo ố hóa bởi STrung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 3 Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỀ DỮ LIỆU LUỒNG VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỮ LIỆU LUỒNG 1.1. Tổng quan về dữ liệu luồng 1.1.1. Giới thiệu Trong đầu những năm 1920, George O.Squier đã đƣợc cấp bằng sáng chế cho một hệ thống về việc truyền tải và phân phối các tín hiệu qua đƣờng dây điện, đó là cơ sở kỹ thuật cho những gì sau này trở thành Muzak, một công nghệ Streaming âm nhạc liên tục cho các khách hàng thƣơng mại mà không cần sử dụng đài thu thanh. Đã có nhiều nỗ lực để hiển thị các tập tin media trên các máy tính từ những ngày đầu tiên sơ khai của nền công nghiệp máy tính giữa thế kỷ 20. Tuy nhiên, có ít tiến bộ đã đƣợc thực hiện trong nhiều thập kỷ, chủ yếu do chi phí cao và khả năng hạn chế về phần cứng máy tính. Đến những năm 1990, máy tính cá nhân trở nên mạnh mẽ, đủ để hiển thị các tập tin media khác nhau và các vấn đề kỹ thuật chủ yếu liên quan đến Streaming. CPU và băng thông mainboard có đủ sức mạnh để hỗ trợ tốc độ các dữ liệu yêu cầu. Trong thời gian cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000, băng thông mạng network đã lớn hơn rất nhiều, đặc biệt là sự cải tiến ở đƣờng truyền đầu cuối – kết nối từ các server tới ngƣời dùng truy cập. Hơn nữa, Internet sử dụng các giao thức và các định dạng tiêu chuẩn, chẳng hạn nhƣ TCP/IP, HTTP và HTML. Thuật ngữ "Streaming" lần đầu tiên đƣợc sử dụng trong năm 1990 đƣợc mô tả là công cụ giúp cho video theo yêu cầu trên các mạng IP đƣợc tực hiện tốt hơn. Microsoft đã phát triển một ứng dụng nghe nhạc đƣợc biết đến với cái tên ActiveMovie vào năm 1995, cho phép streaming media và bao gồm một định dạng độc quyền cho streaming, đó là tiền thân của các tính năng streaming sau này trong Windows Media Player 6.4 vào năm 1999. Tháng 6 năm 1999, Apple cũng giới thiệu một định dạng Streaming ố hóa bởi STrung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 4 media trong ứng dụng QuickTime 4. Sau này cũng đƣợc áp dụng rộng rãi trên các trang Web cùng với RealPlayer và Windows Media streaming. Các định dạng cạnh tranh trên các trang Web yêu cầu mỗi ngƣời sử dụng phải tải về các ứng dụng tƣơng ứng và kết quả là nhiều ngƣời sử dụng phải có tất cả ba ứng dụng trên máy tính của họ để tƣơng thích chung. Khoảng năm 2002, sự quan tâm đến chỉ một định dạng Streaming thống nhất và áp dụng rộng rãi của Adobe Flash thúc đẩy sự phát triển của một định dạng streaming video thông qua Flash, đó là định dạng đƣợc sử dụng ứng dụng đọc Flash trên nhiều trang Web video phổ biến lƣu trữ hiện nay nhƣ YouTube. Nhu cầu ngƣời dùng tăng lên cho việc truyền hình trực tiếp đã khiến YouTube để thực hiện một dịch vụ mới “Live Streaming” cho ngƣời sử dụng. Hiện nay nhiều công ty cũng cung cấp dịch vụ Live Streaming này để đảm bảo đƣờng truyền và tốc độ dựa đáp ứng truyền hình trực tiếp theo kết nối có sẵn của ngƣời sử dụng. Streaming là một kỹ thuật xử lý truyền dữ liệu theo luồng một cách ổn định và liên tục [1, 6]. Trong mô hình luồng dữ liệu, hoạt động của một hoặc tất cả các dữ liệu đầu vào không đƣợc truy cập ngẫu nhiên từ ổ đĩa hoặc bộ nhớ mà truy cập từ một hoặc từ nhiều luồng dữ liệu liên tục. Ứng dụng trực tuyến không chỉ nhấn mạnh đến cơ chế xử lý của một hệ thống quản lý dữ liệu luồng, mà còn đƣa ra những thách thức mới cho việc quản lý dữ liệu lớn, nhanh chóng thay đổi bộ dữ liệu cần phải đƣợc xử lý với chi phí thấp về bộ nhớ và CPU trong khi cung cấp truy cập hiệu quả và thời gian đáp ứng đảm bảo thấp. Công nghệ Streaming đang ngày càng trở nên quan trọng với sự phát triển của Internet bởi vì hầu hết ngƣời dùng không có quyền truy cập đủ nhanh để tải các tập tin đa phƣơng tiện lớn một cách nhanh chóng. Với Streaming, trình duyệt hoặc plug-in của Client có thể bắt đầu hiển thị dữ liệu trƣớc khi toàn bộ tập tin đã đƣợc truyền đi. Dữ liệu luồng có những đặc tính sau: ố hóa bởi STrung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 5 + Các dữ liệu trong luồng là trực tuyến. + Luồng dữ liệu có kích thƣớc lớn. + Hệ thống không kiểm soát thứ tự các phần tử dữ liệu đã xử lý. 1.1.2. Sự khác biệt giữa dữ liệu luồng và cơ sở dữ liệu truyền thống Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Database Management System - DBMS), là phần mềm hay hệ thống đƣợc thiết kế để quản trị một cơ sở dữ liệu. Trên đó ngƣời dùng có thể định nghĩa, thao tác và xử lý dữ liệu trong một CSDL để xuất ra những thông tin có nghĩa. Cụ thể, các chƣơng trình thuộc loại này hỗ trợ khả năng lƣu trữ, sửa chữa, xóa và tìm kiếm thông tin trong một cơ sở dữ liệu (CSDL). Có rất nhiều hệ quản trị CSDL khác nhau: Từ phần mềm nhỏ chạy trên máy tính cá nhân cho đến những hệ quản trị phức tạp chạy trên một hoặc nhiều siêu máy tính. Đa số hệ quản trị CSDL đều có một đặc điểm chung là sử dụng ngôn ngữ truy vấn theo cấu trúc mà tiếng Anh gọi là Structured Query Language (SQL). ố hóa bởi STrung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 6 Truy vấn SQL Kết quả Xử lý truy vấn Bộ nhớ chính Đĩa Hình 1.1: Xử lý dữ liệu trong quản trị cơ sở dữ liệu Hệ thống cơ sở dữ liệu truyền thống không thể sử dụng để lƣu trữ hiệu quả và xử lý dữ liệu trực tuyến. Cơ sở dữ liệu truyền thống không đƣợc thiết kế để tải nhanh chóng và liên tục các kết quả truy vấn dữ liệu cá nhân khi có yêu cầu truy vấn trong trƣờng hợp luồng dữ liệu. Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu truyền thống đƣợc trang bị tốt nhất để chạy các truy vấn trong một khoảng thời gian hữu hạn đƣợc lƣu trữ trên bộ dữ liệu. Đồng thời DBMS ố hóa bởi STrung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 7 truyền thống tập trung chủ yếu vào mục tiêu đối diện của câu trả lời chính xác tính bằng cách truy vấn có kế hoạch ổn định. Cơ sở dữ liệu truyền thống không hỗ trợ trực tiếp các truy vấn liên tục mà điển hình là các ứng dụng dòng dữ liệu. DBMS có những tính năng: + Đƣợc thiết kế để phục vụ cho những ứng dụng thƣơng mại. + Giải quyết những vấn đề đơn lẻ (one-time queries). + Không đặt nặng vấn đề thời gian. + Dữ liệu khép kín. + Dữ liệu đƣợc giả định chính xác. + Tính thích ứng (reactive capability). Một hệ thống quản lý dữ liệu luồng (DSMS) là một chƣơng trình máy tính để quản lý dữ liệu luồng liên tục. Nó tƣơng tự nhƣ một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (DBMS), thiết kế cho các dữ liệu tĩnh trong cơ sở dữ liệu thông thƣờng. Một DSMS cũng cung cấp một chế độ truy vấn linh hoạt để các thông tin cần thiết có thể đƣợc thể hiện bằng cách sử dụng các truy vấn. Tuy nhiên, trái ngƣợc với một DBMS, một DSMS thực hiện một truy vấn liên tục mà không chỉ diễn ra một lần mà vĩnh viễn. Các truy vấn đƣợc thực hiện liên tục cho đến khi nó đƣợc gỡ bỏ một cách rõ ràng. Hầu hết DSMS là hƣớng dữ liệu, truy vấn liên tục tạo ra kết quả mới miễn là dữ liệu mới đến hệ thống. Sự khác biệt giữa một hệ thống tập tin hoặc hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (DBMS) và một DSMS rất đơn giản: Các hệ thống file hiện tại hay DBMS mong đợi tất cả các dữ liệu đƣợc quản lý trong một số hình thức tập hợp dữ liệu bền vững; trong một DSMS, khái niệm về một dòng dữ liệu, có thể không bị giới hạn, cũng quan trọng nhƣ thiết lập một dữ liệu lƣu trữ thông thƣờng. ố hóa bởi STrung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 8 Kết quả (lƣu trữ) Bộ ghi CQs Xử lý truy vấn Bộ nhớ chính Luồng dữ liệu Lƣu trữ không lựa chọn Luồng dữ liệu Quan hệ lƣu trữ (bộ nhớ chính hoặc đĩa) Hình 1.2: Xử lý dữ liệu trong hệ thống dữ liệu luồng Một trong những tính năng quan trọng nhất của một DSMS là xử lý có khả năng vô hạn và nhanh chóng thay đổi luồng dữ liệu bằng cách cung cấp một chế độ truy vấn linh hoạt cùng một lúc, mặc dù chỉ đƣợc giới hạn nguồn tài nguyên nhƣ bộ nhớ chính bị giới hạn. Truy vấn trên dữ liệu luồng liên tục có nhiều điểm chung với các truy vấn trong hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu truyền thống. Tuy nhiên, có hai khác biệt quan trọng đặc biệt với mô hình luồng dữ liệu: + Sự khác biệt đầu tiên là giữa truy vấn một lần và truy vấn liên tục. Truy vấn một lần (một lớp bao gồm truy vấn DBMS truyền thống) là những truy vấn đƣợc đánh giá một lần trên một bản chụp điểm thời gian của bộ dữ liệu, với câu trả lời trả lại cho ngƣời sử dụng. Truy vấn liên tục có thể đƣợc ố hóa bởi STrung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 9 lƣu trữ và cập nhật kết quả truy vấn khi có dữ liệu mới và khi có sự thay đổi liên tục của dữ liệu. + Sự khác biệt thứ hai là giữa các truy vấn đƣợc xác định trƣớc và truy vấn bột phát. Một truy vấn xác định trƣớc là một truy vấn cung cấp cho các hệ thống quản lý luồng dữ liệu trƣớc khi có bất kỳ dữ liệu có liên quan nào đến. Truy vấn xác định trƣớc nói chung là các truy vấn liên tục, mặc dù kế hoạch truy vấn một lần có thể đƣợc định nghĩa trƣớc. Mặt khác, truy vấn bột phát sau khi các luồng dữ liệu đã bắt đầu công khai. Truy vấn bột phát có thể là truy vấn một lần hoặc là các truy vấn liên tục. Thiết kế một hệ thống quản lý dữ liệu luồng cho truy vấn bột phát là rất phức tạp, vì không biết trƣớc mục đích tối ƣu hóa truy vấn và quan trọng hơn, câu trả lời chính xác cho một truy vấn bột phát có thể yêu cầu tham khảo các yếu tố dữ liệu đến từ dữ liệu luồng đã bị loại bỏ. Dữ liệu luồng có thể đƣợc xem nhƣ là quá trình ngẫu nhiên mà trong đó sự kiện liên tục xảy ra và độc lập với nhau. Truy vấn dữ liệu luồng là khá khác nhau từ truy vấn trong mô hình quan hệ thông thƣờng. Một ý tƣởng chính là hoạt động trên mô hình dữ liệu luồng không loại trừ việc sử dụng các dữ liệu đƣợc lƣu trữ trong các mối quan hệ thông thƣờng: Dữ liệu có thể là tạm thời. Điều làm cho xử lý dữ liệu khác nhau giữa hệ quản trị cơ sở dữ liệu truyền thống và hệ thống quản lý dữ liệu luồng đó là: + Các yếu tố dữ liệu trực tuyến trong luồng. + Hệ thống không kiểm soát thứ tự các phần tử dữ liệu đến hoặc trong một dòng dữ liệu, hay trên dòng dữ liệu. + Khả năng luồng dữ liệu bị ràng buộc về kích thƣớc. + Khi một phần tử từ một dòng dữ liệu đã đƣợc xử lý, nó sẽ bị loại bỏ hoặc lƣu trữ. Phần tử đó không đƣợc lấy ra dễ dàng, trừ khi nó đƣợc lƣu trong bộ nhớ một cách rõ ràng, hoặc là phần tử đó tƣơng đối nhỏ so với kích thƣớc của dòng dữ liệu. ố hóa bởi STrung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 10 Bảng dƣới đây cung cấp sự khác nhau của DSMS và so sánh chúng với DBMS truyền thống. Bảng 1.1: So sánh sự khác nhau giữa DBMS và DSMS Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu Hệ thống quản lý dữ liệu luồng (DBMS) (DSMS) Quan hệ ổn định Luồng tạm thời (và các mối quan hệ liên tục) Truy cập ngẫu nhiên Truy cập tuần tự Truy vấn một lần Các truy vấn liên tục Lƣu trữ thứ cấp (về mặt lý thuyết) Hạn chế bộ nhớ chính không giới hạn Chỉ có đầu vào liên quan Xem xét thứ tự của các đầu vào Cập nhật tỷ lệ tƣơng đối thấp Cập nhật tỷ lệ khả năng rất cao Ít hoặc không có yêu cầu thời gian Yêu cầu thời gian thực Giả định dữ liệu chính xác Giả định lỗi thời/dữ liệu không chính xác Kế hoạch truy cập đƣợc xác định bởi bộ Đặc điểm dữ liệu và các mẫu đến xử lý truy vấn và thiết kế cơ sở dữ liệu không thể đoán trƣớc vật lý ố hóa bởi STrung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 11 1.1.3. Một số ứng dụng Nhờ khả năng truy vấn liên tục, kết quả truy vấn chính xác mà DSMS đƣợc ứng dụng trong nhiều lĩnh vực thiết yếu của cuộc sống: Tài chính, ứng dụng Web, bảo mật mạng, giám sát cảm biến và giải trí… Trong lĩnh vực mạng cảm biến, giám sát các dữ liệu cảm biến từ nhiều nguồn: Lọc phức tạp, kích hoạt hệ thống báo động, tập hợp và tham gia trên một hoặc nhiều luồng. Phân tích mạng lƣới giao thông, truy cập Internet trong thời gian gần thực để tính toán lƣu lƣợng truy cập, thống kê và phát hiện các điều quan trọng cũng nhƣ các mối nguy hiểm. Ứng dụng bảo mật hiện đại thƣờng áp dụng nhiều quy tắc hơn các luồng gói dữ liệu mạng. (Ví dụ: IPolicy Networks cung cấp một nền tảng bảo mật tích hợp cung cấp các dịch vụ nhƣ: Hỗ trợ tƣờng lửa và phát hiện xâm nhập qua đa luồng Gigabit gói dữ liệu mạng). Một nền tảng nhƣ vậy cần thực hiện xử lý luồng phức tạp bao gồm URL lọc dựa trên bảng tra cứu và sự tƣơng quan giữa các mạng có nhiều lƣu lƣợng luồng. Trong lĩnh vực tài chính: Phân tích chứng khoán trực tuyến, khám phá mối tƣơng quan, xác định xu hƣớng. Nhiều ngành công nghiệp dịch vụ tài chính dựa vào phân tích nhanh chóng một lƣợng lớn các dữ liệu để đƣa ra quyết định kinh doanh và kinh doanh thời gian gần nhƣ thực. Với tốc độ phát triển của công nghệ thông tin và bùng nổ về kích thƣớc dữ liệu, các tổ chức này thƣờng xuyên tiêu thụ dữ liệu thị trƣờng với tỷ lệ hơn một triệu tin nhắn mỗi giây. Tăng trƣởng mạnh mẽ này trong dữ liệu thị trƣờng dự kiến sẽ tiếp tục trong tƣơng lai gần, vƣợt xa khả năng của nhiều công nghệ hiện tại. Các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp tài chính đang mở rộng và hoàn thiện chiến lƣợc của họ bằng cách bao gồm các loại dữ liệu trong phân tích tự động của họ; nguồn từ mô hình dự báo thông tin tài chính để phát sóng tin tức. IBM và TD Bank Financial Group đã phát triển một giao dịch InfoSphere Streams dựa trên một mẫu thử nghiệm chạy trên một Blue Gene/P siêu máy tính có thể lƣu trữ các ứng dụng kinh doanh có thể mở rộng khả năng xử lý dữ liệu OPRA ố hóa bởi STrung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn
- Xem thêm -