Tài liệu Nghiên cứu mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp phục vụ cho quản trị quan hệ khách hàng tại các ngân hàng thương mại việt nam

 • Số trang: 186 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 767 |
 • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

2356785879        ! ! " #$%  &' #( '  # )* ( # + + + + + + + + - , - - ./0123401560789: 2356785879        ! ! " #$%  &' #( '  # )* ( # + + + + + + , -./01,2/34.,564,7289,2:;<, =>?@A?@BCDEFG>BHINGJBKJLMGB O O O PQORSTUORVWOXYZ[O 11 3456789 7  11 1 !"#1$ 1%&$'(1)*!+,- .$/01213 4(45 1 !$% 6789:; 9<=:>?9 >@       111 3456789   1 1 !"# $%& '1 ! ()* 1 +1,-. /011234* 1 "#+!4546718*9 :121 ;1)1 #,<=>?@>@ABCDEFGDH6HIJDK(L/M"# 1NO 1!## 8 1 P Q4!1R S/R #61,T U#U#(L V #( 1V 6 #/!4120.1 !W 1,K1"#1X YZ ,"[.1\420])1 ^ _`61,^^aab "# c1['1:dS 1 ^!# # 8 e# 14K0::f0]12'gh0!1[6120 14ai6^6j!a.\ K "#1X Y8 klmnopqmnoprmsntuvnwmxyxn  Fz=I{DE {|n 12 345745 89 1  11 111 12 888!8211  "#2111  $% &'()3*+(,-./0123456789:;1<=4:1>?7@51>74A?4B31?C7D7E FG1:HI7@2;J5KL217@51>74A?E EM5?7@7@51>74A?4B31?C7D7E N 5O7@8P7@@PJLQ14B31?C7D7R RG4=44B34B31?C7D7S 5'TU)VW XYZ8#[ 8\9]^_# `M a --8b7@c?37299a dededefghijfkjlmfnopa dedeqefrstfujvmftwxfnop-< dedeyefpztf{j|}ftwxfnop-F dede~efxjf{€ftwxfk‚hj|kftƒ}fm„jf…}xkfhlf†hithfh‡k‚f{€ˆk‚fnop-N -<‰Š‹1.:5?Œ:29LG1c?375Ž175/0375-R deqedefghijfkjlm-R deqeqefp„jf…}xkfhlfqf{h‘ˆf…}xkfujvmf{j’“ft”kf{•–k‚f{it-— deqeyef˜™f“hi{f{€jvkftwxfm„jf…}xkfhlfq?8@A8@B<8CDE8FGB8=HI=8:A=H8C:JK=H8?L< 5676568MNF8O8C:Z=H8=HI=8:A=H8C:JK=H8?L<8CL<8[<>C8\B? ##)^&/_`()*&-ab-cd--.&'/34&',&-.&'/-01&'234 5656768fg<8hF:8FGB8Vij8OZ<8@k<8=HI=8:A=H8C:JK=H8?L< 56565689F8u=H8QS=H8Vij8CL<8F;F8=HI=8:A=H8 C:JK=H8?L<8[<>C8\B? 5656v68w8=H:xB8FGB8@<>F8=H:8H<{B8=HI=8:A=H8@A8QtB=:8 =H:<>|8|:SF8@S8F:t8Vij8CL<8F;F8=HI=8:A=H8C:JK=H8?L<8[<>C8\B? #Tcd&'-4}&d~)1+24()*&-a'4€*&',&-.&'1.‚*&-&'-4aƒ 56U6768\H: 56U6568\H: 56U6v68\H: 56U6ˆ68\H:?@ 0121A134563789:;3B;C@3;DB 0121E134563789:;37FG:H37;IJ;KL 0121013M@N537FG:H376JKO PQ"#&2"R"S"&T)"#.K 01A1213UV5378WJ3JX<3:Y:37Z:H3[5<:3;\K 01A1A13U6J3]^537C376J3>_:H3>^:3:Y:37Z:H3[5<:3;\LK O!"#/#2̀"'a)bc2T)"#."&*"#+"&d,-)"#"./e 01E1213U6J3H@<@3>=f:3B;67378@N:3JX<3gC@3[5<:3;\e 01E1A13U6J3h537;^3B;67378@N:3JX<3gC@3[5<:3;\3i37j:H3H@<@3>=f:PP 01E1E13k;l:37IJ;379:;3;5C2:H3[563789:;3B;67378@N:3gC@3[5<:3;\3H@m<3nH8@o<:p3qr3 Js:H37]3tuM3vr3k;=:H3PO wx#+"#'y"&'a)bc2T)"#."&*"#+"&d,-)"#"./z2{2.)bP| }~ €O 345678 ‚ ƒ„{…Q†‡ˆ Oe ‰Š‹"1RŒ‰TS""'Ž'a)Š‹""Oe P~c&‘2’'#-#-z“"&TS"”T)"#.Œ#'##+"&z2''"&*"#+"& #$%"&bz2L •1A1213–Y3>—:;3;F˜:H3J;@^:3™FDJ3Uš›3L •1A1A13–Y3;=f73>_:H376J3:H;@\B3P •1A1E13–Y3;=f73>_:H3;œ378De Oz"'#‰'a)""'Ž1+"#("&#$"&""'Ž2‰/#ž-| }~ €K ƒ„L Ÿ ~¡¢£ ¤¥Q¦£§¨}ƒ ©  ¢ …ƒª  ~ « ¢¬¡ƒ¡ 122 345689    2!1!"##$2%#&2#'( )& #*+(,2-.!/0/1#*1!"##$2%&2#'( 22 3$1#(##2#456-7'*8233 2 ##2 29 :1;#$<=1' >"-?21@#A(B$BC'#2A@2!9''B(B#D 2E)F 2+@G5HC21 ) )A'2! IJ K #L=1;CM1NCO-5A'2! 3E K2!0<-11P#*+(,2-7'3.-Q-#*+(,2#R282 K) 392J!"##$2%#!LKN2492 FS2 3*#456?FB##B$AT-$B52#D K K2EUK -4@"-VWX2 K *8KJ3 !"##$2%&2#'( K39 #*+(,2 YFJ Z#1[#V\CM1!#4-5HC21#$O-#1]R EJ)& E;!^(5<-16 323) 3.-Q-#456 3I2K2Y9392J>Z#*+&2#'( 392J 3*+(,2-.!/ 33:3 3'#A"=1L-#R &I3 #*+(,2-.!/-#*+&2#'( &I32Y9#*+(,2-.!/A,2#*+&2#'( _3Y 3.-Q-#*+(,2#R282 1222  345689 5  !"2#$%%! 1&'() + ,%-./20 %1%23!42!%5+ 6 789%2:!%!2%%;<=42!%5 > ,%-.?9@<=%AB1&A& RB%20; 1&JS%J!8",22:!T%1%G? U211L8!%%25.U2N25V! >+ RB%20; AB 4%%G@"BJS%.%42%-. 2:!VX)11L8!%%25.U2N25V! >6 RB%20; JS%G?%E%2:!T%1%G? U211L8!%%25.U2N25V! >> RB%20; 1&.%8%G?2:!T%1 %G?U211L8!%%25.U2N25V! >D Z%23![01&2J\U8J![@242!%5T%1 11L8!%%25.U2N25V! >O RB%20; 1&2BJS%%S%%1%9C%2# [2B<]%! J842!%52:!T%111L8!%%25.U2N25V! >F RB%20; 1&9CE%253!T%1"421H2L8!% %25. >W RB%20; 1&AB 4%%G@"B9CE%253! L8!%%25.J842!%51H2VX)U2N25V! >Y RB%20; 1&!$BJ842!%52:!T%1 11L8!%%25.U2N25V! * 6+ 6> 6D 6F O6 FD WO WW Y Y6 YD YF YY *+ *6 12 3456789 45615115 5!5 34567899 45615"45#$565%"5&' 56!5(56)*5615+5,-56.1,*5561/01112 34567893 4"5656(1745,*5561/(7𔺘!5(569 5 3456789: 456151611*05/)151 561;56!5(56(,*5561/01112 34567897 45615-1(555615 61;56!5(56(,*5561/01112 99 993 997 99< 9:3 1 23457895 45    "#$%&$'()*+,-./ 1 23$)45678919$:(7;<5$=>$%&$ ? @/>$$)<5678%A5B%AC$)$D$)%A919 1 =$)48$62F">GC=$HI,$%&5H 11 "#5678LI,+,*(8> ? "#$M7N$) ?1 2 C%P$/8Q$N=$R$M J 2%A;-$)(;GS*(LT)CS+,2#$N ,U( J1 ";-7$)V(H),C- J? 2 N=$6INW5678I,B*(8> JJ @68(*D7T))CS#$N ,U( J! XGY>S=$7M+R5678LI,+, *(8>$HZ8$[5 ! 0 11 1E JK E0 O? 0 0O 0 1 1! ?J 1  23457894  !"#$%&'(%)*"%+(,$%!-%".,%$/$%!0$%10%23,$!%$!"-4%4!5&%15% &!3%+(6$%789%+(,$%!-%:!;&!%!0$%7<"%&;&%$/$%!0$%7!=>$%)<"%?"-7%,)@%ABCDE FGHIEIJKCLMINOIPCQRSTJUOIVEJWOEXIBEQBYNOIEIJVZFGNE [JRMJV\EWC]IC^FI_F̀JaJVFbOScd^CFJKCeOEIJKCLIfSEJgZCCIB U]FGhEXIBEIJ_Gij]CIkF\CkFGgC\QBlImnEQ[oECeOSTJUOIV EJWOEXIBEQBYNOIEIJVZ\Fp[qQY^ECqIJVU]CCLEY^EU]FGh UOIVMICIIBEF̀JCCEXIBEFImrES`Jc bENBJZIsSt[s\MuFA\YOIS^CCCFBJAJVFIOSMI]NQBCCZI^A^C\ jTC^CCeOA[mvCCIJOABSwCImrEExS1yzFGOE\{1j]EjJ_QB1|IHI Q}\[xFIhSJIIPOIm~O €ImrE1€r~tAFI‚uFQR€ƒdQBSTJUOIVMJIYNOI €ImrE{dDIHIEIJKCLSTJUOIVEJWOEXIBEQBYNOIEIJVZc €ImrE|„ImrEZIZEIJKCL €ImrEy…uFU]EIJKCL €ImrEw…uFAQB[RlkF † ‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘ ’oJIZMJIFuUTCFu[JAJRQnJCCCOS MuFUTCFuQRStC“OFIh FGm”EFBJCI•ICINZI–ZCCEXIBEmnCENBJ[mvCIN`F[oEQB[TJl“jHI [—EImIWEEXIBEFImrES`JFGNEmnCc˜JRB‚[™F̀NGOIWE~LC –ZGkFAn[TJQnJIVFITEEXIBEFGNEmnCcanJAvJFIuIrI—QRMJI EIJVS\U‚SD\CDEEIVIJV[`JQBS`EAmnJGoEMIšZFGKFNBCs\CIšC CIšCCEXIBEmnCENBJ~}ABSlqJS›YsIWE[œC[J_SQT[mvCCNJ ABFIuS`ICeOCCEXIBEFGNEmnCIm~OSIJ_FXSA\UOIVMICI IBEFG‚RFITEcž‚IJK\FIŸNUO[J_SF•CICC\lImnEStC“O[mvC lŸSAB[oEACjoCCCEXIBEaJVFbOSZI]JAJKF^CINBFIJV\XECON  EACU]FGhIfSC]JFIJVMI] EC`IFGOIFGKFIhFGm”Ec 1 234546789 4 4674 84 7794647467467 46 97 !"7#467$%$&!84 7 46'(7)4 *% 7 46 984 46 +, -9.$/!'041232131425467 98 984 46 +7 0% '047819:46 4694 $464654 46;8%<=9.$ 984 46 + .> ?46@4 A%BC7 ?4654 46,2D!47 E46F946%$&!84 6+7 7G46+ 344654 46 984 46 +/4 H46'$7&!84467#84 8!, !4 I4'J 7 4654 46 984 46 +K47 8 L7.L"%'67046 4*7 !46,946)$7 4 '*4 D! ;8%'M'84634 8NO 4 %B6 + + H! !4 P%+ 34 !"4 H46%$&!84 7 467*6C, NO /0Q7#87?% RS! 4C%$&!84 7 46TN!.9%- O-/894. +8486-%-4U,V!A 4R'W!4 H464 %2<<4X%946%!$4 7#8777 !I468 Y5 L46NO /4 P%98%B+ Z46+ +7* 3+ 477'$646D%4 46)04 4 7 46.8!'* !"/5! 77 7 4647 9 984 46 +,4 547#8NO/%B $467Z.[ H/! :46 6+D 7 464 D!%9!/-&! 4/\4 &! 4/\ J464 7 46 &!"4 )4 46%8 -46Z467,,,,%?7I!$! *84 H46%$&!84 7*/6 7 46946 7Q6 %'677 + @ 9'B46, ?7I!&! 4C% 46''67.L #7 !46 47#8 7 46,4 ]4 E7^46DW%&!84467#87Y5 L46%$&!84 7*/698 F8%M47 9 7 46, J46&!8NO7* 34Q%)Q 6CR 7 46'398/64 !]4_. 4` 7 46, a;8%%B4 %[/'5NO)Q'W!'67E46 ?46B46M 77,!4 I4 L7034 8NO%B.$4654 467 9 A W! 0 774654 467 8&!845%'46%E7'047Y5 L46%B $46NO 94 7 b4 9(76(+ * 4946&!"4 L7 4,;@?7'4 6 L746%$ &!84 6H84654 46 984 46 +7 8'W'#" 0! J464 X4 46 + 54@7 ,$&!84 + W4/4'67'4 6+ 04 4 -9 984 .$946 /c46!46 4 'B /c467#8 7 46 "6W44 J46'4 6'67,;7 0/]+77%?7I!D%$&!84 + W4/4%846@4 %Z d J46^46,N7 I!7W!D H/! 7 46 " 9494 0! J46 $464 A7 #0! L8 I4 H/!e7 47*7#877+ c46)84I46f,946 NO7W44 D! Z4 1 23456789 46 5 47554674 5 795676 665 6 !"#$5 6% 62&475 6 6'56( 66 665 ))) *655+56,5 358-469489.542/7956 7,5 "565 #565 6705 154235 774454%756789 647 56 569)5265 46 77+7 86 56789 5 429565 6765 :9835855625 4$94295 %7+ 8 67!9625 5 6765 :9);<4+5 6765 :98 3942= + 7+9 429566 4 4275 7956 7,5 "565 #565 67+4769>796.75 5 6765 :9 *2?56955@A&&BCDDEFGHI*(42+J97(;)BCDDK+ CDDD+LMME+LMMKFGN75&#75+;(#BCDDK+CDDOFGP& 6+Q47IR7&2+J2( BLMMDF)))S85 855634 5684 7.42657565#752T 3942= 7 956 7,5 "565 #565 67> 4>46566U5 3>.5BCF9 429564235 4 GBLF5854.5 956B1F 7422V5 )525 8+5854.5 956 (.56W 79564%2 7422V5 42$ 47 6 6%4<5 4235 4 ) ;79565 "565 X#565 676 6: 4% 8!9625 #76%5#4'56 634272 (.56W#/ 6Y5 "565 +45 46V7462V5 6 5 6Z 776%5 425 6%7 7,67>65 15 8467659555678979566 )S789 54%46565 274235 4 36: 4%425 7956) @ 72+<4!9625 5 6765 :96 44295 :5 #Y5 *[; 425 5 "565 )P'#Y+5 6765 :9 \5X]96+J79BLMM^F846$ 42%5 #Y5 *[; 4%7 5 "565 S7J5G5 6765 :9 5684 7.]5 (6&5 ?9+H65 \5#I@7(_2&5#&2BLMC1F87421 *[;425 7 4%2T746 %56 4256 65 "565 G5 6765 :9 N)J75# 2&&5+`);7 6&)BLMMDF86%4<5 9.542/9566 665 4%7 5 "565 6"9a9))))_49.5 6765 :97 6:5 756*[; 5 Y6,9' 6425 7 9.5-+#94296 44275795 6 7,5 "565 76 665 )JT7' 6556346465 *[;5 %7 6 5 "565 7=4%2<4T746 %564256>85,5 #$4265($679>7405569 46 5 99 42956 7476"567+56b6 44275 5 795 676 665 6754%7 c5 5624696=4466 6 665 7) * 5 6765 :9425 52 +46&49679 4 7.4692346%5 6)\U964 5 6765 :9 62 8 6789("9+ 6249256,5 746$ ($7 8-5 6d7 76%4<5 9.542/7956)e6U55 6Z#f5 %7g 3<:5 #Y5 425 <46%76h6 : <95i546% (j+ >7> 66k ) 1 23456789 3 789 93 3 3 9 3 3 5  3!" # 3$ 5$%& 3 3!'( 345!'%) *+, - . 9/ 3! $7017 3 8323 9 9 3 3 $73&396'9 9. 3 -84956 3!83&33 3 3" 78 3$3! 93 *+,93- 793& # 3$ 9& :9'395 ". 3 349 / 3;< 1 =8>$?& 83#@000A01& :93B C $& 8 3" 9 . 3 9 93- 4856 %) 3 3 5 3!" # 3$ 5$%& 3 3!'99D!92 34 2 '3.9 3 3" 7 93E!9 9 3 393F5769'3'85G 38H3:I ,3938%4J 34 9 3 3 9 ( EK :93 9 3 9L 8 7$MC93$ 3 6 3!" # 3$ 5$%& 3 3!'013C9 3&934785! 36 E 9) 993$ 3 9& 9B &9 '399- 6 3!5$ 3# 9. 3 34< 7$NM< 9L - # 3$ '%) .'3'*+,'3F38' 3O %798'399- 5$6 3!5333$ 0 P& 85!93-E. 34984955$MC93$ 3 6 3!" # 3$ 5$%& 3 3!'99D!925B7$ Q3K593C9R . 9/85B7$ 3&. 9 5397S76 $ 9$34 3OETM 83&$ 93! 3 5 3!5333$ 9& 3&$ . 38 ! 393F6 # 3$ 934N 9D!920D56789. 3L 9$76 9 MUVWXYZ[\]^ _`a^bc[^dae]^Zf^Y[ge^]Yh]^Zi]Y^ji^kle]Z^]YZ[fm^mZn_^jn^_Zl^dao]^pqr^dae]^Zf^ sZt_Z^Zi]Y^pu[^_t_^]Yh]^Zi]Y^pZvw]Y^bu[^x[fp^Xebyz5)9z7${4958 3 - 3!" # 3$ 5$%& 3 3!';?@ABC;DE;FGHI;D>;BCG>JB;KLM; N4/"O34('457335 53 &'5457&673768%+(845789P1. '8Q'8# 5 53734575 R%#'5 (!STU7)'18 V&7 "O34('45'5457& 5'3 73W%&&%)8"4X 6 1-.6457& Q7!"4/(Y Z!45'[7\+%W]8S'5 457& 53%4/4 3[87\"OR5^5 7) 55^_SWU8 `a3"O%4/*58b7cdef 5cdeg8 h:;iGMBC;BCG>JB;KLM;Kjk;lMmB;nB; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 1 34567589 5  !"##$ $" %&'()*&+*&,-+.&  /0 1 589 5 234'56&'7 898:;  !"#<.&= 2 3 >? &%*&'@@& #*&&': !"#.&= 234'5*$&A BCD&?; 2!"# E!*&%,<= 2 3 FG H6&I&CJKL"%"+&8I%&'( )*&+*= M9NO58P9QP589 5   R89 5 1S T U R89 5 6b591c59 VW -C VD#d 6C8B** !"# 8+!" !"#ef# 98:`6&'7` !$)g&E&#&hI!])iYj"'!a ]^*"&'@_8 #*&&':; CD L #*& ): 6 8G = &?;a  kl1mnopq5 9l rs589 5 vX'56&'7; !"#_w&#v23^tu%## *&#vY= *&'@#*&&':;_y8"+`z8"+A B$& 23x 898:&,-&*)*=VY`*&'@Y)?#%X8,{&YZ&h W8(=|Z&%8}E!YZ&%,< 8uZ&:'*-&'@"#&'+*&&'&:*);? = 2 3 ~ D &   ?  ;     "&"*$&&?&'")!"  $&&?;XCD=. &';7uCD&Y8W&i"&{  & '   & ' €  8  B  * & ' @  # * & & ' :  23+Z G‚`#,-#*#&&E#!X`#,-#*#!"`##+= I != ƒ7„41…†1‡ˆ8‰ Š 9‹9‹q16†58mn51Œbms59U9Q 99S581q Q 58Ž59S5819NO58…q 3 U1Rs…  p59‘’“k958589 5 rsT”5Q5 1 2356789 899 88 !"!#$%&'(!)*+!,$-'./*,,0'1'"!$2 34$5'676839':!';<=>'?@ ABCDEFGHCIJGHCHJKCLMCNOPCQRCQSTGC UVW!"*+38X>$%'Y0!8'Z['(!!#,$\]^&3/_ *`*Za!(0X>!b!(!$/cdXb'1'e'1Zf!c0&$g 1-.6h3:!Xe!3>,!39i9,1'-!1l'6239b3c!'Y'680$-'4')c'm!a0n$'ob1$ '1Zf!b.:0(''1?!(!bo'*-'Z['(!<k&d(!32*5!*?$!#'e '1Zf!c0&Xe!3>!,'m3%390>'-!0`6239b'p!(i 32!(!*5!'midqY'."!*Xo'?@ u v5!*?$!(i39!(!$/c!(iw3'1s'1x*/32 .:0(''1?!#$/c'-!39b*5!*?$!#!(!!(i'Z['(!zd{|&dY'"!&'m!(!& '(*-&7!m&k46:!<<&8'"!!(i34$>!'&!`39~ 6:!!#*/'(!b5!3'1s!(i'1b3c!)kY'390s'1(*-'& *((dY')$/c€ u:dY'/w!(!$/c!(i'ob'9$o6Z2$/c 'Z['(!*!l0390"!'o0wi939Xbc0'-!39b!l'1„!!#$…'†!"!&k'1%-_-39'm!l'1#1b !#.)0q$&Xe!3>!"<]"!*-1#1b!#.)0q$!9!b&$/c !9'1g0"!'o0_g*4*,!,'?X‡'2.:'|34./6Za!(i '$39b('1%'Z['(!< ˆVW!"*+0('c39_†.d(c$d?'Z['(!39b('1% 'Z['(!<=,_d?d?'Z['(!*?%'1b$/ci9tXb c0@d?'Z['(!!g$g&d?'Z['(!!#*-39d?'Z['(!'8'1x< 1 23456789 6 3 9 7 9 39 97 9 6  9 66349 !"3#5!9$% &'( 3)9 5* +9 9,69-9 8.9 /56990969 #5!9$ 31!9 299 34!99 3$5 /369 !"3#5!9$7345.36 699!576993$7 !867 9 .5 31! .)9%949 : /369 9 !36;9 !"3#5!9$%<345.36699!5:6993$ ! 867 *=919 9296"636>5 4"3#5!9$2533%?5"3 @9 : /5 6A !"3#5!9$B65 44C3 9 .5 31! .)9%D"39 .5 9 ! 305B65 699!5: /56A "3#5!9$ 9 E6 F 9 7 C3:95" 9 .5 6>56G"3#5!9$F6 9)9H9 I489% J'( 3)9 58K9 +969 L9 !"3#5!9$3!6)986 !!39B 63)556:9B 63)569 L9 649 83934!9M6" 6,9 67 9 34!965:395N9:6+-9:;9 #5!>"9%%%'7!3:9B 63)5 69 L9 !"3#5!9$6N659 4#5 6G9"369.0919 ! "3#5!9$M6993$: !86:6789 6 :345.36699!5: 29.O9 #5>09 :6 5L9I%%%'%949 P3 3!34C9 66349 !"3#5!9$:+6:!36; ! B 63)5 648 9!53$ C67 B 63)59>30583$9 -9 6364"3#5!9$ 66349!9 / !489% QRSTUVWXSYZWXSXZ[S\]S^_S̀ÙabS̀cdWe 2L9 f3g9 C30E6h5N9:86#59 3)9 5 ;9 919 9 0E66 63i9649 3$ j >56"6 9 9"3#5!9$ 31! 9 299 34!99 3$B B 44C69 #596+#5!9$8 9 6C3 9 299 6789 C3k3$6(!: B645 l'm-567 4 "3#5!9$ 929 9-5673$5#5 4"3#5!9 $ 31!9 299 34!99 3$%26#59 3)9 58K9 +9: /369 86#5 !"3#5!9$*5/6 66g9N96 929:n9 6o39/9C9!36; #5!96p9 ! 929649 3$ 6C4 !6993$ !P36q %r4:3$ 636N6C9 7s3"3#5!9$ 929 5>)925 31!9 299 34!9 9 3$F6,9 7o9 !86 31! .)9"3s3"3#5!9$%23 "3#5!9$ 929C9F! /:"3#5!9$ 31!9 299 34!99 3$ 93058 9,9 O9 F7 35>6G9 !> 83 919 6!>q3./630L367o9 % 1 2345678975 7 7 75 75 8759 75 !78"#$!78758"%&'8( )* 8+75787) 756789759$!78758"% , -75 75 8. 87575!/0812 !78"3 5!47%87 ! !78" 97557527978756 7 8978 75 ! !78" 87578!78 8,7549 & :3; 9759+ 8. 8< ! 9751 /)=78>781?775 ! !78"5!756789759$!78758"%&@,7A 49751 ,8B C 8"775 !78"756789759$!78758"%B)%8D8+( !7E75 9FGH3 9751 ?78)IG239751 ?B*8IG:39751 ?8+ IGJ39751 ? 8 /777I9GK39751 ?L 8+ &4599751 ?78)39751 B*88M75$N7)7 !) ! ! 177# !78"& J3'75O5!478 78! ! P78%87 !78"37567 89759$!78758"%8D L78756 7 8 78! &Q6 7 8978 75 7578$!785!R 975 ( ! !78"37586 7 8978 75 ! !78"8#75#S(89% 6 $99L7=78&T,375678975 7 78U78+ 575279V975 6 7 79/ ,5W%8%%8-89%78X85 Y/S(8978 75 ! !78"0755!47&
- Xem thêm -