Tài liệu Nghiên cứu mathlab của nguyễn minh thương

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Môc lôc Trang Lêi më ®Çu……………………………………..…………..……………………..03 PhÇn I: Lý luËn vÒ nhîng quyÒn th¬ng m¹i 1. Thùc chÊt cña nhîng quyÒn th¬ng m¹i 1.1LÞch sö ph¸t triÓn cña nhîng quyÒn th¬ng m¹i……..…………….05 1.2Kh¸i niÖm nhîng quyÒn th¬ng m¹i………………………………..05 1.3Sù ph¸t triÓn nhîng quyÒn th¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam…………….…07 1.4Ph©n biÖt nhîng quyÒn th¬ng m¹i vµ ®¹i lý……………………….07 2 C¸c thµnh phÇn c¬ b¶n cña nhîng quyÒn th¬ng m¹i…………..…………....08 3 C¸c h×nh thøc chñ yÕu cña nhîng quyÒn th¬ng m¹i………………………...09 3.1Nhîng quyÒn kinh doanh s¶n phÈm, nh·n hiÖu……...……………..09 3.2Nhîng quyÒn m« h×nh ho¹t ®éng kinh doanh………………………09 4 Lîi Ých vµ h¹n chÕ ®èi víi nhµ nhËn quyÒn khi tham gia hÖ thèng 4.1Lîi Ých………………………………………….………….………… 10 4.2H¹n chÕ…………………………………………..…………………..11 5 Mét sè lîi Ých cña nhµ nhîng quyÒn khi tham gia hÖ thèng………………….12 6 C¨n cø ph¸p lý cho nhîng quyÒn ë ViÖt Nam……………..…………………11 7 C¸c yÕu tè cÇn chó träng khi triÓn khai hÖ th«ng nhîng quyÒn………………13 PhÇn II Trung Nguyªn vµ Nhîng quyÒn 1. Giíi thiÖu s¬ lîc vÒ Trung Nguyªn 1.1 LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn…………………….……………….14 1.2 TÇm nh×n sø m¹ng………………………………….………………..15 1.3 Gi¸ trÞ cèt lâi…………………………………………………………15 1.4 §Þnh híng ph¸t triÓn……………………………….……………….15 2. VÊn ®Ò nhîng quyÒn cña Trung Nguyªn 2.1 HÖ thèng nhîng quyÒn cña Trung Nguyªn…………..…………….16 2.2 Mét sè quyÒn lîi cña bªn nhËn nhîng quyÒn…………...………….17 2.3 Mét sè tr¸ch nhiÖm cña bªn nhËn nhîng quyÒn………...………….18 3. Mét sè ®iÓm m¹nh ®iÓm yÕu cña hÖ thèng nhîng quyÒn Trung Nguyªn 3.1 §iÓm m¹nh…………………………………………….…………….18 3.2 §iÓm yÕu…………………………………………….……………….19 4. §Ò xuÊt kh¾c phôc…………………………………………….……………….20 PhÇn III: Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn nhîng quyÒn th¬ng m¹i cã hiÖu qu¶ cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam 1. C¸c h¹n chÕ cña lÜnh vùc nhîng quyÒn cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam..….21 1.1 HÖ thèng nhîng quyÒn t¹i ViÖt Nam……………………………..……..21 1.2 Nhîng quyÒn ra níc ngoµi…………………………………….……….22 2. Mét sè nh©n tè t¹o nªn sù thµnh c«ng cña nhîng quyÒn th¬ng m¹i………..22 3. Gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ…………………………………………………..……….24 Sinh viªn TrÇn §øc Dù Líp CN48C 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KÕt luËn……………………………………………………………………..……..25 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o…………………………………………….………..25 Lêi më ®Çu Nhîng quyÒn th¬ng m¹i lµ mét ph¸t triÓn tÊt yÕu vµ lµ yªu cÇu cña kinh tÕ thÞ trêng. M« h×nh nµy ®· xuÊt hiÖn tõ rÊt l©u trong lÞch sö c¸c quèc gia cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Trong qu¸ tr×nh héi nhËp, ViÖt Nam ph¶i më cña cho c¸c thµnh viªn ®îc giao dÞch th¬ng m¹i t¹i ®Êt níc m×nh vµ ph¶i thùc hiÖn c¸c cam kÕt khi gia nhËp WTO. M« h×nh kinh doanh nhîng quyÒn th¬ng m¹i lµ mét trong nh÷ng dù b¸o tríc ®îc c¸c th¬ng hiÖu næi tiÕng trªn thÕ giíi quan t©m vµ cã kÕ ho¹ch ph¸t triÓn t¹i ViÖt Nam, ®©y còng lµ mét khã kh¨n mµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®èi mÆt. Lµ mét ®Êt níc cã nÒn kinh tÕ t¨ng trëng cao trong suèt nhiÒu n¨m qua, GDP b×nh qu©n 7,5%/n¨m, kh«ng cã xung ®ét vÒ t«n gi¸o, chÝnh trÞ; mét thÞ trêng tiÒm n¨ng víi d©n sè 84 triÖu ngêi, trong ®ã 70% sè d©n ®é tuæi díi 30, ®a sè thÝch mua s¾m, tiªu dïng. Theo kh¶o s¸t cña Tæng côc Thèng kª trong lÜnh vùc tiªu dïng, cã 90% ngêi tiªu dïng quyÕt ®Þnh mua s¶n phÈm, hµng hãa, dÞch vô th«ng qua th¬ng hiÖu vµ theo sè liÖu cña Héi ®ång Nhîng quyÒn th¬ng m¹i thÕ giíi (WFC), n¨m 2007 ViÖt Nam ®îc xÕp lµ thÞ trêng b¸n lÎ ®øng thø 4 thÕ giíi víi søc mua kho¶ng 44,8 tû USD, cã trªn 70 hÖ thèng nhîng quyÒn ®ang ho¹t ®éng víi tèc ®é t¨ng trëng Sinh viªn TrÇn §øc Dù Líp CN48C 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kho¶ng 15-20%. §©y lµ xu híng vµ còng lµ c¬ héi cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam muèn thö søc b»ng c¸c h×nh thøc nhîng quyÒn. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, h×nh thøc nhîng quyÒn th¬ng m¹i kh«ng cßn xa l¹ vµ trë thµnh vÊn ®Ò g©y chó ý víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ë ViÖt Nam. Nh×n mét c¸ch tæng quan ho¹t ®éng nhîng quyÒn t¹i ViÖt Nam ®· khëi s¾c høa hÑn mét thÞ trêng ®Çy hÊp dÉn cho c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi. Trong sè c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp hiÖn nay ®· cã c¸c th¬ng hiÖu nhîng quyÒn næi tiÕng nh Cµ phª Trung Nguyªn, B¸nh kÑo Kinh §«, May An Phíc, Thêi trang Foci… ViÖt Nam ®ang trong giai ®o¹n khëi ®éng lÜnh vùc Nhîng quyÒn th¬ng m¹i nªn tiÒm n¨ng ph¸t triÓn trong lÜnh vùc nµy cßn rÊt lín vµ ch¾c ch¾n sÏ t¨ng trëng m¹nh trong vµi n¨m tíi. ChÝnh v× c¸c lý do trªn, em ®· chän ®Ò tµi “ Nhîng quyÒn th¬ng m¹i trong c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam”. Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi: §a ra c¸c vÊn ®Ò lý luËn vÒ Nhîng quyÒn th¬ng m¹i, thªm vµo ®ã víi viÖc ph©n tÝch ho¹t ®éng nhîng quyÒn cña doanh nghiÖp Cµ phª Trung Nguyªn, ®a ra c¸c ph¬ng híng ph¸t triÓn lÜnh vùc nhîng quyÒn th¬ng m¹i cã hiÖu qu¶ sÏ gióp c¸c doanh nghiÖp hiÓu râ h¬n vÒ nhîng quyÒn, tõ ®ã x©y dùng, lùa chän cho m×nh mét kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hîp lý, lùa chän con ®êng ®óng ®¾n nhÊt ®Ó ®a th¬ng hiÖu cña m×nh vµo t©m trÝ ngêi tiªu dïng ®ång thêi t¹o cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam víi lîng vèn nhá, c«ng nghÖ cßn thÊp kÐm,… cã thÓ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh còng nh t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam héi nhËp víi thÕ giíi vµ ®a th¬ng hiÖu cña m×nh v¬n ra thÕ giíi. KÕt cÊu ®Ò ¸n: §Ò ¸n ®îc chia lµm 3 phÇn - PhÇn I: Lý luËn vÒ nhîng quyÒn th¬ng m¹i - PhÇn II: Trung Nguyªn víi nhîng quyÒn th¬ng m¹i - PhÇn III: Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn lÜnh vùc Nhîng quyÒn th¬ng m¹i cã hiÖu qu¶ cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n GS.TS NguyÔn KÕ TuÊn ®· gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy! Sinh viªn TrÇn §øc Dù Líp CN48C 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÇn I: Lý luËn vÒ nhîng quyÒn th¬ng m¹i 1. Thùc chÊt cña Nhîng quyÒn th¬ng m¹i 1.1 LÞch sö ph¸t triÓn cña Nhîng quyÒn th¬ng m¹i H×nh thøc s¬ khai cña lèi kinh doanh nhîng quyÒn ®· xuÊt hiÖn vµo thÕ kû 17-18 t¹i ch©u ¢u. Tuy nhiªn ho¹t ®éng franchise ®îc chÝnh thøc thõa nhËn kh¬i nguån vµ ph¸t triÓn lµ t¹i Hoa Kú vµo gi÷a thÕ kû 19, khi nhµ m¸y Singer (s¶n xuÊt m¸y kh©u) ký kÕt hîp ®ång nhîng quyÒn kinh doanh ®Çu tiªn cho ®èi t¸c cña m×nh. Franchise thùc sù ph¸t triÓn m¹nh, bïng ph¸t kÓ tõ sau n¨m 1945 víi sù ra ®êi cña hµng lo¹t hÖ thèng hµng, kh¸ch s¹n vµ c¸c hÖ thèng kinh doanh ph©n phèi theo kiÓu b¸n lÎ mµ sù ®ång nhÊt vÒ c¬ së h¹ tÇng, th¬ng hiÖu, sù phôc vô lµ ®Æc trng c¬ b¶n ®Ó nhËn d¹ng nh÷ng hÖ thèng kinh doanh theo ph¬ng thøc nµy. Tõ nhøng n¨m 60 franchise trë thµnh ph¬ng thøc kinh doanh thÞnh hµnh, thµnh c«ng kh«ng chØ t¹i Hoa Kú mµ cßn ë nh÷ng níc ph¸t triÓn kh¸c nh Anh, Ph¸p, …Ngµy nay franchise ®· cã mÆt t¹i h¬n 150 quèc gia trªn thÕ giíi, riªng t¹i ch©u ¢u cã kho¶ng 200 ngµn cöa hµng kinh doanh theo ph¬ng thøc nhîng quyÒn Ngµy nay nhiÒu tæ chøc phi chÝnh phñ víi t«n chØ thóc ®Èy ph¸t triÓn, hç trî vµ qu¶ng b¸ ho¹t ®éng franchise ®· ®îc thanh lËp. §iÓn h×nh lµ Héi ®ång Franchise thÕ giíi (World Franchise Council) ra ®êi n¨m 1994 cã c¸c thµnh viªn lµ hiÖp héi franchise cña nhiÒu quèc gia. Ngoµi ra mét tæ chøc uy tÝn vµ l©u ®êi nhÊt lµ hiÖp héi Franchise Quèc tÕ (International Franchise Association) ®îc thµnh lËp n¨m 1996 cã kho¶ng 30.000 thµnh viªn bao gåm c¸c doanh nghiÖp b¸n, mua franchise. Th«ng qua c¸c tæ chøc nµy nhiÒu ho¹t ®éng cã Ých cho doanh nghiÖp cho c¸c nÒn kinh tÕ quèc gia ®· ®îc thùc hiÖn nh: Tæ chøc c¸c héi trî franchise quèc tÕ X©y dùng niªn gi¸m franchise khu vùc vµ trªn toµn thÕ giíi Hîp t¸c xuÊt b¶n c¸c Ên phÈm chuyªn ngµnh, c¸c website ®Ó cung cÊp th«ng tin cho mäi c¸ nh©n, tæ chøc, doanh nghiÖp quan t©m ®Õn franchise T vÊn, hç trî, hîp t¸c, vµ ph¸t triÓn ph¬ng thøc kinh doanh franchise. 1.2 Kh¸i niÖm nhîng quyÒn th¬ng m¹i Trªn thÕ giíi tuú theo nÒn v¨n ho¸, kinh tÕ hay chÝnh trÞ mµ quan niÖm vÒ nhîng quyÒn còng kh¸c nhau. HiÖp héi Nhîng quyÒn th¬ng m¹i Quèc tÕ – hiÖp héi lín nhÊt níc Mü vµ thÕ giíi - ®· ®Þnh nghÜa nhîng quyÒn th¬ng m¹i nh sau: “Nhîng quyÒn th¬ng m¹i lµ mèi quan hÖ theo hîp ®ång gi÷a bªn giao vµ bªn nhËn quyÒn. Sinh viªn TrÇn §øc Dù Líp CN48C 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Theo ®ã bªn giao ®Ò xuÊt ho¹c ph¶i duy tr× sù quan t©m liªn tôc tíi doanh nghiÖp ( c¬ së, cöa hµng…) cña bªn nhËn trªn c¸c khÝa c¹nh nh : bÝ quyÕt kinh doanh, ®µo t¹o nh©n viªn vµ c¸c ch¬ng tr×nh xóc tiÕn b¸n hµng. Bªn nhËn ho¹t ®éng díi nh·n hiÖu hµng ho¸, ph¬ng thøc, ph¬ng ph¸p kinh doanh do bªn giao së h÷u ho¹c kiÓm so¸t vµ bªn nhËn ®ang hoÆc sÏ tiÕn hµnh ®©u t ®¸ng kÓ vèn vµo doanh nghiÖp b»ng c¸c nguån lùc cña m×nh”. Uû ban th¬ng m¹i Hoa Kú ®Þnh nghi· mét hîp ®ång nhîng quyÒn th¬ng m¹i lµ hîp ®ång theo ®ã bªn giao hç trî ®¸ng kÓ cho bªn nhËn trong viÖc ®iÒu hµnh doanh nghiÖp hoÆc kiÓm so¸t chÆt chÏ c¸ch thøc vËn hµnh doanh nghiÖp cña bªn nhËn, chuyÓn quyÒn së h÷u nh·n hiÖu cho bªn nhËn ®Ó ph©n phèi s¶n phÈm hay dÞch vô theo nh·n hiÖu hµng ho¸ cña bªn giao vµ yªu cÇu bªn nhËn thanh to¸n cho bªn giao mét kho¶n phÝ tèi thiÓu. Liªn minh ch©u ¢u ®Þnh nghÜa Nhîng quyÒn th¬ng m¹i lµ mét “tËp hîp nh÷ng quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp vµ së h÷u trÝ tuÖ liªn quan tíi nh·n hiÖu hµng ho¸, tªn th¬ng m¹i, biÓn hiÖu hµng ho¸, gi¶i ph¸p h÷u Ých, kiÓu d¸ng, b¶n quyÒn t¸c gi¶, bÝ quyÕt, hoÆc s¸ng chÕ sÏ ®îc khai th¸c ®Ó b¸n s¶n phÈm, hoÆc cung cÊp dÞch vô tíi ngêi sö dông cuèi cïng”. LuËt së h÷u c«ng nghiÖp cña Mªhic« cã hiÖu lùc tõ th¸ng 6 n¨m 1991 quy ®Þnh: “Nhîng quyÒn th¬ng m¹i tån t¹i khi mét “xi – l¨ng” cÊp quyÒn sö dông mét th¬ng hiÖu nhÊt ®Þnh, cã sù chuyÓn giao kiÕn thøc c«ng nghÖ hoÆc hç trî kü thuËt ®Ó mét ngêi s¶n xuÊt, chÕ t¹o, hoÆc b¸n s¶n phÈm hoÆc cung cÊp dÞch vô ®ång bé víi c¸c ph¬ng ph¸p vËn hµnh, c¸c ho¹t ®éng th¬ng m¹i hoÆc hµnh chÝnh ®· ®îc chñ th¬ng hiÖu thiÕt lËp víi chÊt lîng, danh tiÕng, h×nh ¶nh cña s¶n phÈm hoÆc dÞch vô ®· t¹o dùng ®îc díi th¬ng hiÖu ®ã.” Theo hiÖp héi nhîng quyÒn Ph¸p, nhîng quyÒn th¬ng m¹i lµ mét ph¬ng thøc hîp t¸c gi÷a mét bªn lµ nhµ nhîng quyÒn vµ bªn cßn l¹i lµ mét hay nhiÒu nhµ nhËn quyÒn ®Ó khai th¸c hµng ho¸, dÞch vô hay c«ng nghÖ mµ nhµ nhîng quyÒn së h÷u. Trong ®ã, bao gåm quyÒn së h÷u cña hµng ho¸ hay dÞch vô, bÝ mËt hay bÝ quyÕt kinh doanh vµ s¶n phÈm, dÞch vô hay c«ng nghÖ. Trªn c¬ së ®èi tîng nhîng quyÒn nµy, nhµ nhîng quyÒn x©y dùng thµnh mét hÖ thèng nhîng quyÒn mµ ngêi tham gia cã tr¸ch nhiÖm b¶o tån vµ ph¸t triÓn hÖ thèng ®ã. Theo quy ®Þnh vÒ nhîng quyÒn th¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam ®îc quy ®inh lÇn ®Çu tiªn t¹i LuËt Th¬ng m¹i 2006, cã hiÖu lùc tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2006. Khung ph¸p lý ®iÒuchØnh ho¹t ®éng nhîng quyÒn th¬ng m¹i tiÕp tôc ®îc hoµn chØnh víi viÖc ban hµnh NghÞ ®Þnh 35/2006/N§ - CP ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2006 cña thñ tíng chÝnh phñ híng dÉn chi tiÕt LuËt th¬ng m¹i vÒ ho¹t ®éng nhîng quyÒn th¬ng m¹i vµ th«ng t sè 9/2006/TT – BTM ngµy 25 th¸ng 05 n¨m 2006 cña bé th¬ng m¹i híng dÉn ®¨ng ký ho¹t ®éng nhîng quyÒn th¬ng m¹i. LuËt Th¬ng m¹i ViÖt Nam ®Þnh nghÜa: “Nhîng quyÒn th¬ng m¹i lµ mét ho¹t ®éng th¬ng m¹i, theo ®ã bªn nhîng quyÒn cho phÐp vµ yªu cÇu bªn nhËn quyÒn tù m×nh tiÕn hµnh viÖc mua b¸n hµng ho¸, cung øng dÞch vô theo hai ®iÒu kiÖn chÝnh, ®îc tiÕn hµnh theo c¸ch thøc tæ chøc kinh doanh do bªn nhîng quyÒn quy ®Þnh vµ ®îc g¾n víi nh·n hiÖu hµng ho¸, tªn th¬ng m¹i, bÝ quyÕt kinh doanh, biÓu tîng kinh doanh, qu¶ng c¸o cña bªn Sinh viªn TrÇn §øc Dù Líp CN48C 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nhîng quyÒn. Bªn nhîng quyÒn cã quyÒn kiÓm so¸t vµ trî gióp cho bªn nhËn quyÒn trong viÖc ®iÒu hµnh nhîng quyÒn kinh doanh”. Qua mét sè kh¸i niÖm cña c¸c quèc gia vµ c¸c tæ chøc nhîng quyÒn trªn thÕ giíi ta thÊy tÝnh ®a d¹ng vµ tÇm quan träng cña h×nh thøc kinh doanh nµy ®èi víi mçi quèc gia. 1.3 Sù ph¸t triÓn cña Nhîng quyÒn th¬ng m¹i t¹i ViÖt Nam Nhîng quyÒn th¬ng m¹i vÉn cßn kh¸ míi mÎ ë ViÖt Nam, ®îc xem lµ manh nha xuÊt hiÖn vµo gi÷a thËp niªn 90, khi mµ ®ång lo¹t xuÊt hiÖn hÖ thèng c¸c qu¸n cµ phª Trung Nguyªn trªn kh¾p mäi miÒn ®Êt níc. MÆc dï c¸ch lµm cña Trung Nguyªn lóc ®ã kh«ng hoµn toµn lµ Nhîng quyÒn th¬ng m¹i nhng còng phÇn nµo thÓ hiÖn ®îc nh÷ng ®Æc trng c¬ b¶n cña ph¬ng thøc kinh doanh Nhîng quyÒn th¬ng m¹i. Ho¹t ®éng kinh doanh nhîng quyÒn th¬ng m¹i ngµy cµng diÔn ra m¹nh mÏ víi nhiÒu c¸ch thÓ hiÖn kh«ng chÝnh thøc nh c¸c c¬ së b¶o dìng « t«, xe g¾n m¸y, c¸c c¬ së ®µo t¹o tin häc, c«ng nghÖ th«ng tin… Theo thèng kª cña Héi ®ång nhîng quyÒn th¬ng m¹i thÕ giíi n¨m 2004 ViÖt Nam cã kho¶ng 70 hÖ thèng nhîng quyÒn ho¹t ®éng, trong ®ã phÇn lín lµ c¸c th¬ng hiÖu níc ngoµi. §Õn n¨m 2006, cã kho¶ng 530 hå s¬ ®¨ng ký nhîng quyÒn th¬ng m¹i ë c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau. Theo dù ®o¸n, ho¹t ®éng nhîng quyÒn th¬ng m¹i sÏ tiÕp tôc ®¹t tèc ®é t¨ng trëng 25-30% trong 2-3 n¨m tíi. 1.4 Ph©n biÖt nhîng quyÒn th¬ng m¹i vµ ®¹i lý §Ó hiÓu râ h¬n vÒ thùc chÊt cña nhîng quyÒn th¬ng m¹i ta sÏ ®a ra mét sè ®iÓm kh¸c biÖt c¬ b¶n cña nhîng quyÒn th¬ng m¹i víi ho¹t ®éng ®¹i lý Ho¹t ®éng ®¹i lý thiªn vÒ viÖc cung øng hµng hãa dÞch vô trùc tiÕp tõ bªn giao ®¹i lý cßn ho¹t ®éng nhîng quyÒn th¬ng hiÖu thiªn vÒ viÖc tæ chøc ®iÒu hµnh kinh doanh g¾n liÒn víi c¸c yÕu tè mang tÝnh th¬ng hiÖu cña bªn nhîng quyÒn (Kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ph©n phèi trùc tiÕp hµng hãa dÞch vô tõ bªn nhîng quyÒn cã thÓ thùc hiÖn theo chØ ®Þnh cña bªn nhîng quyÒn VÒ tµi chÝnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm ph¸p lý th× t¸ch b¹ch râ gi÷a bªn nhËn quyÒn víi bªn nhîng quyÒn cßn ®èi víi ho¹t ®éng ®¹i lý th× bªn giao ®¹i lý vÉn cã tr¸ch nhiÖm liªn ®íi ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña bªn ®¹i lý liªn quan ®Õn hµng hãa mµ m×nh ®· giao hoÆc ®èi víi hµnh vi ñy quyÒn cung øng dÞch vô Bªn nhËn quyÒn ph¶i tr¶ phÝ thêng xuyªn cho bªn nhîng quyÒn ngîc l¹i bªn lµm ®¹i lý ®îc hëng thï lao tõ bªn giao ®¹i lý 2. C¸c thµnh phÇn c¬ b¶n cña nhîng quyÒn th¬ng m¹i Nhµ nhîng quyÒn (Franchisor): lµ mét c¸ nh©n hay tæ chøc së h÷u th¬ng hiÖu, s¶n phÈm hay dÞch vô hoÆc bÝ quyÕt, cã m« h×nh kinh doanh tèi u…vµ tiÕn hµnh h×nh thøc kinh doanh b»ng c¸ch nhîng quyÒn cho mét hoÆc nhiÒu ®èi t¸c qua viÖc thùc hiÖn hîp ®ång nhîng quyÒn th¬ng m¹i. Nhµ nhËn quyÒn (Franchisee): lµ c¸ nh©n hoÆc tæ chøc kinh doanh ®îc bªn nhîng quyÒn th«ng qua hîp ®ång nhîng quyÒn cho phÐp sö dông th¬ng hiÖu, moo h×nh kinh doanh, hÖ thèng c¸c quy tr×nh… ®Ó kinh doanh s¶n phÈm hoÆc dÞch vô theo mét chuÈn thèng nhÊt ®îc nhµ nhîng quyÒn quy ®Þnh trong cÈm nang nhîng quyÒn trong mét kho¶ng thêi gian, ®Þa ®iÓm vµ ph¹m vi nhÊt ®Þnh Sinh viªn TrÇn §øc Dù Líp CN48C 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PhÝ nhîng quyÒn (Initial fee or Franchise fee): lµ kho¶n phÝ kh«ng hoµn l¹i mµ nhµ nhËn quyÒn ph¶i tr¶ cho nhµ nhîng quyÒn ®Ó gia nhËp hÖ thèng nhîng quyÒn cho viÖc kinh doanh ë mét ®Þa ®iÓm hoÆc khu vùc x¸c ®Þnh trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh ®îc hai bªn thèng nhÊt trong hîp ®ång nhîng quyÒn. Tuú vµo chiÕn lîc kinh doanh, ngµnh nghÒ kinh doanh vµ uy tÝn trªn th¬ng trêng cña nhµ nhîng quyÒn mµ møc phÝ nµy cã gi¸ trÞ kh¸c nhau. §«i khi møc phÝ nµy còng thay ®æi tuú theo vïng miÒn ®Þa lý cña tõng hÖ thèng nhîng quyÒn th¬ng m¹i. PhÝ ho¹t ®éng hay phÝ vËn hµnh (Royalty fee): lµ kho¶n phÝ mµ nhµ nhËn quyÒn ph¶i tr¶ hµng th¸ng hoÆc hµng quý hoÆc hµng n¨m cho nhµ nhîng quyÒn, ®îc c¨n cø trªn doanh thu thu ®îc t¹i thêi ®iÓm ho¹t ®éng cña m×nh. Mc phÝ nµy cã thÓ lµ tû lÖ phÇn tr¨m doanh thu cña tÊt c¶ s¶n phÈm b¸n ®îc t¹i cña hµng hoÆc mét møc phÝ cè ®Þnh mµ nhµ nhËn quyÒn ph¶i tr¶ cho nhµ nhîng quyÒn khi tham gia vµo hÖ thèng. Còng nh trêng hîp phÝ nhîng quyÒn tuú vµo chiÕn lîc kinh doanh, ngµnh nghÒ kinh doanh vïng miÒn kinh doanh hay uy tÝn cña nhµ nhîng quyÒn mµ møc phÝ nµy cã gi¸ trÞ kh¸c nhau. Th«ng thêng phÝ ho¹t ®éng nµy ®îc nhµ nhîng quyÒn t¸i ®Çu t cho hÖ thèng th«ng qua c¸c ch¬ng tr×nh xóc tiÕn b¸n hµng hoÆc c¸c ch¬ng tr×nh ®µo t¹o, khen thëng… cho hÖ thèng nhîng quyÒn cña minh. CÈm nang nhîng quyÒn (Franchise operation manuals): lµ tµi liÖu do nhµ nhîng quyÒn biªn so¹n trong ®ã bao gåm toµn bé c¸c yÕu tè chuyÓn giao cña hÖ thèng, c¸c ®Þnh híng, t«n chØ ho¹t ®éng còng nh nh÷ng chuÈn mùc t¹o tiÒn ®Ò ®Ó c¸c yÕu tè quan hÖ ®îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. Nhµ nhËn quyÒn sÏ ho¹t ®éng tu©n theo cÈm nang nhîng quyÒn nµy. 3. C¸c h×nh thøc chñ yÕu cña Franchise 3.1 Nhîng quyÒn kinh doanh s¶n phÈm – nh·n hiÖu lµ h×nh thøc nhîng quyÒn th¬ng m¹i trong ®ã c¸c nhµ cung øng nhµ s¶n xuÊt sÏ nhîng quyÒn b¸n s¶n phÈm cña hä cho bªn nhËn quyÒn lµ c¸c nhµ ph©n phèi, ®¹i lý trong mét khu vùc vµ trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Trong mèi quan hÖ nµy nhµ ph©n phèi yªu cÇu nhµ s¶n xuÊt ph¶i cung cÊp s¶n phÈm, nh·n hiÖu vµ th¬ng hiÖu. H×nh thøc nhîng quyÒn nµy lµ mét h×nh thøc ph©n phèi hµng ho¸ c¬ b¶n tõ nhµ s¶n xuÊt ®Õn nh÷ng nhµ ph©n phèi tõ ®ã hµng ho¸ sÏ ®îc b¸n l¹i cho kh¸ch hµng cuèi cïng. M« h×nh nµy ®îc ¸p dông réng r·i trong ngµnh kinh doanh xe h¬i, « t«, níc gi¶i kh¸t ®ãng chai, kinh doanh x¨ng dÇu… §iÓm ®Æc biÖt lu ý cña h×nh thøc nµy lµ nhµ nhËn quyÒn chØ kinh doanh hµng ho¸ hoÆc dÞch vô t¹i cña hµng hay c¬ së cña m×nh cho mét nhµ nhîng quyÒn mµ kh«ng ®ång thêi kinh doanh s¶n phÈm cña nhiÒu nhµ nhîng quyÒn hay nhµ s¶n xuÊt kh¸c díi th¬ng hiÖu vµ quy tr×nh cña nhµ nhîng quyÒn mµ m×nh ®· ký hîp ®ång 3.2 Nhîng quyÒn m« h×nh ho¹t ®éng kinh doanh lµ mét h×nh thøc cho phÐp bªn nhËn quyÒn sö dông s¶n phÈm, dÞch vô, th¬ng hiÖu, nh·n hiÖu vµ ®Æc biÖt lµ m« h×nh kinh doanh cña nhµ nhîng quyÒn. Nhµ nhîng quyÒn th«ng qua hîp ®ång nhîng quyÒn, chuyÓn giao hÖ thèng quy tr×nh ho¹t ®éng, kü thuËt chuyªn m«n, kÕ ho¹ch marketing, ph¬ng ph¸p qu¶n lý, ®µo t¹o vµ tÊt c¶ c¸c th«ng tin liªn quan cÇn thiÕt cho nhµ nhËn quyÒn. §ång thêi nhµ nhîng quyÒn ph¶i huÊn luyÖn trªn toµn bé Sinh viªn TrÇn §øc Dù Líp CN48C 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 mäi mÆt còng nh tiÕp tôc ®µo t¹o, hç trî bªn nhËn quyÒn trong suèt qu¸ tr×nh kinh doanh cña hä. B¶n chÊt cña h×nh thøc nµy lµ nhµ nhîng quyÒn kinh doanh b»ng hiÖu qu¶ cña hÖ thèng hay cßn gäi lµ kinh doanh mét tËp hîp c¸c yÕu tè v« h×nh mµ kh«ng tËp trung vµo hiÖu qu¶ cña mét s¶n phÈm cô thÓ nµo ®ã do nhµ nhîng quyÒn cung cÊp. Tuy nhiªn s¶n phÈm chñ lùc ®ã lu«n lµ mét thµnh phÇn kh«ng thÓ thiÕu cña hÖ thèngmµ nhµ nhîng quyÒn triÓn khai. Do vËy h×nh thøc nµy chñ yÕu ®îc ¸p dông trong lÜng vùc kinh doanh nhµ hµng, thøc ¨n nhanh, kh¸ch s¹n vµ c¸c cña hµng thùc phÈm 4. Lîi Ých vµ h¹n chÕ cña nhµ nhËn quyÒn khi tham gia hÖ thèng 4.1 Lîi Ých Gi¶m thiÓu rñi ro: Khi x©y dùng mét c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh míi cã rÊt nhiÒu rñi ro gÆp ph¶i. Lý do lµ nhµ ®Çu t cã thÓ kh«ng cã nguån vèn dåi dµo, míi bíc vµo kinh doanh, kh«ng cã kinh nghiÖm vµ mÊt nhiÒu thêi gian cho viÖc häc hái…Do vËy kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ nhiÒu kinh nghiÖm h¬n hay cã nguån vèn dåi dµo h¬n th× sÏ gÆp nhiÒu bÊt lîi hoÆc sÏ dÉn ®Õn ph¸ s¶n. Trong khi ®ã nhµ nhîng quyÒn b»ng hÖ thèng cña m×nh híng dÉn, ®µo t¹o, chuyÓn giao hÖ thèng vËn hµnh, quy tr×nh qu¶n lý… tèi u cho nhµ nhËn quyÒn ®Ó b¾t ®Çu kinh doanh vµ cßn tiÕp tôc trong suèt qu¸ tr×nh hai bªn hîp t¸c. H¬n thÕ n÷a khi khëi sù kinh doanh nhµ nhËn quyÒn sÏ kh«ng ph¶i tr¶i qua giai ®o¹n x©y dùng vµ ph¸t triÓn thö nghiÖm nªn tr¸nh ®îc nh÷ng sai lÇm kh«ng ®¸ng cã cã thÓ x¶y ra víi mét doanh nghiÖp míi. Së h÷u th¬ng hiÖu cã gi¸ trÞ: Trªn thÞ trêng cã rÊt nhiÒu s¶n phÈm vµ dÞch vô cã cïng gi¸ trÞ sö dông nhng ®îc cung cÊp bëi c¸c nhµ s¶n xuÊt kh¸c nhau. Do ®ã viÖc cè g¾ng x©y dùng mét th¬ng hiÖu næi tiÕng, ®îc kh¸ch hµng tin cËy vµ nhí ®Õn lµ vÊn ®Ò sèng cßn ®èi víi doanh nghiÖp. Khi khëi sù kinhh doanh víi mét c¸i tªn míi, ®iÒu quan träng lµ lµm thÕ nµo ®Ó th¬ng hiÖu ®ã tån t¹i vµ ph¸t triÓn. §iÒu ®ã cÇn thêi gian còng nh tµi chÝnh t¬ng ®èi lín. Tuy nhiªn khi tham gia hÖ thèng nhîng quyÒn nhµ nhËn quyÒn sÏ ®îc së h÷u mét th¬ng hiÖu cã gi¸ trÞ ngay tõ ®Çu. §ã lµ th¬ng hiÖu ®îc tr¶i nghiÖm thµnh c«ng cña nhµ nhîng quyÒn, mét th¬ng hiÖu ®· tån t¹i trong lßng kh¸ch hµng vµ ®îc hä tin tëng. DÔ vay tiÒn ng©n hµng: Do x¸c suÊt thµnh c«ng cao h¬n nªn c¸c ng©n hµng thêng tin tëng vµ cho c¸c doanh nghiÖp mua franchise vay tiÒn. Nãi ®óng ra hÇu nh tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp kinh doanh nhîng quyÒn lín trªn thÕ giíi ®Òu chñ ®éng ®µm ph¸n, thuyÕt phôc ng©n hµng ñng hé c¸c ®èi t¸c mua franchise tiÒm n¨ng cña m×nh b»ng c¸ch cho vay l·i suÊt thÊp. Nãi kh¸c ®i chñ th¬ng hiÖu thêng ®ãng vai trß cÇu nèi gióp ngêi mua franchise mîn tiÒn ng©n hµng hoÆc chÝnh minhf cho vay nh»m ph¸t triÓn nh©n réng m« h×nh kinh doanh nhanh h¬n. §iÒu nµy cha ®îc thùc hiÖn t¹i ViÖt Nam do h×nh thøc kinh doanh nhîng quyÒn cha phæ biÕn vµ chñ tr¬ng cho vay tiÒn ®èi víi doanh nghiÖp nhá cña hÖ thèng ng©n hµng ta cßn giíi h¹n. Nhng sím muén g× th× ViÖt Nam còng ®i theo con xu híng thÕ giíi nhÊt lµ khi ®· gia nhËp WTO Sinh viªn TrÇn §øc Dù Líp CN48C 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 TËn dông c¸c nguån lùc: Bªn nhËn quyÒn chØ tËp trung vµo viÖc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh, phÇn cßn l¹i nh x©y dùng chiÕn lîc tiÕp thÞ, quy tr×nh vËn hµnh, chiÕn lîc kinh doanh sÏ do bªn nhîng quyÒn ®¶m tr¸ch vµ chuyÓn giao. §îc mua nguyªn liÖu, s¶n phÈm víi gi¸ u ®·i: Bªn nhîng quyÒn lu«n cã nh÷ng u ®·i ®Æc biÖt vÒ cung cÊp s¶n phÈm, nguyªn liÖu cho bªn nhËn quyÒn. Do ®ã bªn nhËn quyÒn ®îc mua s¶n phÈm hoÆc nguyªn liÖu víi khèi lîng lín theo mét tû lÖ khÊu trõ ®Çy hÊp dÉn. Gi¸ c¸c s¶n phÈm hay nguyªn liÖu ®Çu vµo sÏ lµ mét trong nh÷ng lîi thÕ c¹nh tranh lín. NÕu thÞ trêng cã nh÷ng biÕn ®éng lín nh viÖc khan hiÕm nguån hµng th× bªn nhîng quyÒn sÏ u tiªn ph©n phèi cho bªn nhËn quyÒn tríc. §iÒu nay gióp cho bªn nhËn quyÒn æn ®Þnh ®Çu vµo, tr¸nh nh÷ng tæn thÊt tõ biÕn ®éng thÞ trêng. 4.2 H¹n chÕ ®èi víi nhµ nhËn quyÒn Kh«ng bao giê ®îc tù do hoµn toµn khi ®a ra quyÕt ®Þnh cña riªng m×nh Ph¶i tu©n thñ theo ph¬ng ph¸p vµ hÖ thèng ho¹t ®éng s½n cã mµ kh«ng ®îc phÐp thay ®æi Dùa trªn doanh thu hµng th¸ng mµ nhµ nhËn quyÒn ph¶i tr¶ mét kho¶n phÝ lµ phÝ nhîng quyÒn Chi phÝ ®Ó mua franchise cã thÓ cao h¬n 40% so víi chi phÝ mµ nhµ nhËn quyÒn bá ra nÕu cã dù ¸n kinh doanh ®éc lËp ChØ cã thÓ kinh doanh ®óng lÜnh vùc ®îc nhîng quyÒn, gi¸ c¶ còng ®îc ®Æt theo mét chuÈn mùc trªn thÞ trêng ®Þa ph¬ng C«ng viÖc kinh doanh hoµn toµn phô thuéc vµo uy tÝn cña th¬ng hiÖu mµ nhµ nhËn quyÒn ®¹i diÖn vµ nÕu th¬ng hiÖu cã vÊn ®Ò th× viÖc kinh doanh sÏ ngay lËp tøc bÞ ¶nh hëng 5. Mét sè lîi Ých cña nhµ nhîng quyÒn khi tham gia hÖ thèng Vèn lu«n lµ mèi lo ng¹i lín nhÊt khi muèn më réng ho¹t ®éng kinh doanh. Nhng trong hÖ thèng nhîng quyÒn ngêi bá vèn ra ®Ó më réng ho¹t ®éng kinh doanh l¹i chÝnh lµ bªn nhËn quyÒn. §iÒu nµy gióp cho bªn nhîng quyÒn cã thÓ më réng ho¹t ®éng kinh doanh b»ng chÝnh ®ång vèn cña ngêi kh¸c vµ gi¶m chi phÝ cho viÖc th©m nhËp thÞ trêng. §ång thêi viÖc ph¶i bá vèn kinh doanh lµ ®éng lùc thóc ®Èy bªn nhËn quyÒn ph¶i cè g¾ng ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, mang l¹i nhiÒu lîi nhuËn h¬n cho bªn nhËn quyÒn Më réng ho¹t ®éng kinh doanh mét c¸ch nhanh chãng: Ngµy nay nh÷ng sù thay ®æi trªn thÞ trêng diÔn ra rÊt nhanh. LÏ dÜ nhiªn lµ nÕu doanh nghiÖp nµo kh«ng thay ®æi, ph¸t triÓn vµ më réng cïng thÞ trêng th× doanh nghiÖp ®ã sÏ bÞ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh qua mÆt, nh÷ng c¬ héi kinh doanh còng sÏ tr«i qua tÇm tay. H×nh thøc nhîng quyÒn sÏ gióp doanh nghiÖp më réng ho¹t ®éng kinh doanh, x©y dùng sù hiÖn diÖn ë kh¾p n¬i mét c¸ch nhanh chãng víi hµng tr¨m cöa hµng trong vµ ngoµi níc mµ kh«ng mét h×nh thøc kinh doanh nµo cã thÓ lµm ®îc Thóc ®Èy viÖc qu¶ng b¸ th¬ng hiÖu. Khi sö dông h×nh thøc nhîng quyÒn bªn nhîng quyÒn sÏ t¹o ®îc nh÷ng lîi thÕ trong viÖc qu¶ng c¸o, qu¶ng b¸ th¬ng hiÖu cña m×nh. Më réng kinh doanh vµ sù xuÊt hiÖn ë kh¾p n¬i cña chuçi cöa hµng nhîng quyÒn sÏ ®a h×nh ¶nh vÒ s¶n phÈm ®i s©u vµo t©m trÝ kh¸ch hµng mét c¸ch dÔ dµng h¬n. Bªn c¹nh ®ã chi phÝ qu¶ng c¸o sÏ ®îc tr¶i réng cho rÊt nhiÒu cöa hµng cho nªn chi phÝ qu¶ng c¸o cho mét ®¬n vÞ kinh doanh lµ rÊt nhá. §iÒu nµy Sinh viªn TrÇn §øc Dù Líp CN48C 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 gióp bªn nhîng quyÒn x©y dùng ®îc mét ng©n s¸ch qu¶ng c¸o lín. §©y lµ mét lîi thÕ c¹nh tranh mµ khã cã ®èi thñ c¹nh tranh nµo cã kh¶ n¨ng vît qua. Tèi ®a hãa thu nhËp: Khi nhîng quyÒn bªn nhËn quyÒn ph¶i tr¶ tiÒn b¶n quyÒn thuª th¬ng hiÖu vµ tiÒn phÝ ®Ó ®îc kinh doanh víi tªn vµ hÖ thèng cña bªn nhîng quyÒn. §ång thêi bªn nhËn quyÒn ph¶i mua s¶n phÈm, nguyªn liÖu cña bªn nhîng quyÒn nhê ®ã mµ bªn nhîng quyÒn cã thÓ tèi ®a hãa thu nhËp cña m×nh. TËn dông nguån nh©n lùc: Bªn nhËn quyÒn sÏ lµ ngêi bá vèn ra kinh doanh vµ ®©y lµ ®éng lùc ®Ó thóc ®Èt hä lµm viÖc tèt h¬n. V× khi ngêi nhËn quyÒn lµ chñ nªn hä cã tr¸ch nhiÖm h¬n. Nhê vËy bªn nhîng quyÒn tËn dông ®îc nguån nh©n lùc tõ phÝa nhËn quyÒn Ngoµi ra bªn nhËn quyÒn cã thÓ tiÕp cËn ®îc nh÷ng ®Þa ®iÓm kinh doanh mµ bªn nhîng quyÒn kh«ng thÓ tiÕp cËn ®îc vµ hä cã thÓ n¾m v÷ng th«ng tin ®Þa ph¬ng h¬n bªn nhîng quyÒn 6. C¸c c¨n cø ph¸p lý cho nhîng quyÒn ë ViÖt Nam  Tríc 01/01/2006: §©y lµ giai ®o¹n nhîng quyÒn th¬ng hiÖu cha ®îc luËt hãa vµ chØ ®îc nh¾c ®Õn trong c¸c v¨n b¶n ph¸p quy N¨m 1999: Th«ng t 1254/1999/TT/BKHCNMT cã nh¾c ®Õn côm tõ “hîp ®ång cÊp phÐp ®Æc quyÒn kinh doanh, tiÕng anh gäi lµ Franchise” N¨m 2005: ChÝnh phñ ban hµnh NghÞ ®Þnh 11/2005/N§-CP vµ Th«ng t 30/2005/TT-BKHCN quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng chuyÓn giao c«ng nghÖ theo ®ã ho¹t ®éng cÊp phÐp ®Æc quyÒn kinh doanh lµ ho¹t ®éng chuyÓn giao c«ng nghÖ V× vËy trong giai ®o¹n nµy ho¹t ®éng franchise ph¶i thùc hiÖn theo quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ chuyÓn giao c«ng nghÖ  Tõ ngµy 01/01/2006 thêi ®iÓm cã hiÖu lùc cña LuËt th¬ng m¹i 2005 Kh¸i niÖm “nhuîng quyÒn th¬ng hiÖu” ®îc ®Þnh nghÜa cô thÓ t¹i ®iÒu 284 LuËt Th¬ng m¹i 2005 vµ ®iÒu 755 Bé luËt d©n sù 2005 liÖt kª “cÊp phÐp ®Æc quyÒn kinh doanh” lµ ®èi tîng chuyÓn giao c«ng nghÖ ®ång thêi theo ®iÒu 7 luËt chuyÓn giao c«ng nghÖ 2006 th× “cÊp phÐp ®Æc quyÒn kinh doanh kh«ng thuéc ®èi tîng ®iÒu ch×nh cña luËt nµy ChÝnh phñ ban hµnh NghÞ ®Þnh 35/2006/N§-CP, Th«ng t 09/2006/TTBTM ®Ó híng dÉn LuËt Th¬ng m¹i vÒ ho¹t ®éng nhîng quyÒn th¬ng hiÖu V× vËy viÖc ¸p dông thùc hiÖn m« h×nh nhîng quyÒn th¬ng m¹i chÞu sù ®iÒu chØnh cña LuËt Th¬ng m¹i, tuy nhiªn nÕu viÖc nhîng quyÒn th¬ng m¹i cã liªn quan ®Õn ®èi t¬ng së h÷u c«ng nghiÖp th× ph¶i thùc hiÖn thªm c¸c quy ®Þnh vÌ ph¸p luËt së h÷u trÝ tuÖ 7. C¸c yªu tè cÇn chó träng khi b¾t ®Çu triÓn khai hÖ thèng nhîng quyÒn §èi víi bªn nhîng quyÒn: Cñng cè vµ ®Þnh vÞ th¬ng hiÖu trong ®ã yÕu tè quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña th¬ng hiÖu lµ søc sèng cña s¶n phÈm vµ sù c«ng nhËn cña ngêi tiªu dïng Chó träng ph¸t triÓn ho¹t ®éng marketing ®Ó cã thÓ tiÕp cËn vµ x©y dùng hÖ thèng thÞ trêng tiÒm n¨ng X©y dùng mèi quan hÖ v÷ng ch¾c víi kh¸ch hµng nh»m t¹o sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cho doanh nghiÖp §a d¹ng hãa chñng lo¹i s¶n phÈm nh»m ®¸p øng nhu cÇu, së thÝch cña ngµy cµng nhiÒu ngêi tiªu dïng trong vµ ngoµi níc Sinh viªn TrÇn §øc Dù Líp CN48C 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 X©y dùng vµ ®µo t¹o chuyªn s©u mét ®éi ngò c¸n bé chñ chèt cã n¨ng lùc vµ kiÕn thøc chuyªn m«n trong lÜnh vùc kinh doanh nhîng quyÒn ®ñ søc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh mét cña hµng nhîng quyÒn X©y dùng c¸c ch¬ng tr×nh hç trî gióp ®ì bªn nhËn quyÒn trong viÖc tæ chøc qu¶n lý vµ triÓn khai ho¹t ®éng kinh doanh §èi víi bªn nhËn quyÒn §¸nh gi¸ vÒ tiÒm n¨ng, xu híng ph¸t triÓn cña lÜnh vùc kinh doanh còng nh cña bªn nhîng quyÒn Nghiªn cøu chÝnh s¸ch nhîng quyÒn cña bªn nhîng quyÒn Nghiªn cøu kü vÒ c¸c ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång nhîng quyÒn vµ c¸c vÊn ®Ò cÇn ®îc bªn nhîng quyÒn hç trî trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng LËp chiÕn lîc ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh PhÇn ii: trung nguyªn vµ nhîng quyÒn th¬ng m¹i 1. Giíi thiÖu s¬ lîc vÒ Trung nguyªn Ra ®êi vµo n¨m 1996- Trung Nguyªn lµ mét nh·n hiÖu cµ phª non trÎ cña ViÖt Nam nhng ®· nhanh chãng t¹o dùng ®îc uy tÝn vµ trë thµnh th¬ng hiÖu cµ phª quen thuéc nhÊt ®èi víi ngêi tiªu dïng trong vµ ngoµi níc. ChØ trong vßng 10 n¨m tõ mét h·ng cµ phª nhá bÐ Trung Nguyªn ®· trçi dËy thµnh mét tËp ®oµn hïng m¹nh víi 6 c«ng ty thµnh viªn: Cty cæ phÇn Trung Nguyªn, cty cæ phÇn cµ phª hßa tan Trung Nguyªn, cty TNHH cµ phª Trung Nguyªn, cty cæ phÇn th¬ng m¹i vµ dÞch vô G7 vµ c«ng ty liªn doanh Vietnam Global Gateway víi c¸c ngµnh nghÒ chÝnh bao gåm: s¶n xuÊt, chÕ biÕn, kinh doanh trµ, cµ phª; nhîng quyÒn th¬ng hiÖu vµ dÞch vô ph©n phèi b¸n lÎ hiÖn ®¹i. Trong t¬ng lai, tËp ®oµn Trung Nguyªn sÏ ph¸t triÓn víi 10 c«ng ty thµnh viªn kinh doanh nhiÒu ngµnh nghÒ ®a d¹ng. §i tiªn phong trong viÖc ¸p dông m« h×nh kinh doanh nhîng quyÒn t¹i ViÖt Nam, hiÖn nay Trung Nguyªn cã mét m¹ng líi gµn 1000 qu¸n cµ phª trªn c¶ níc vµ 8 qu¸n ë níc ngoµi nh: Mü, NhËt, Singapore, Th¸i Lan, Trung Quèc, Campuchia, Ba Lan, Ukraina. S¶n phÈm cµ phª Trung Nguyªn vµ cµ phª hßa tan G7 ®· xuÊt khÈu ®Õn 43 quèc gia trªn thÕ giíi víi c¸c thÞ trêng träng ®iÓm nh Mü, Trung Quèc. Bªn c¹nh ®ã Trung Nguyªn còng x©y dùng mét hÖ thèng h¬n 1000 cöa hµng tiÖn lîi vµ trung t©m ph©n phèi G7Mart trªn toµn quèc. 1.1 LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn:  16/06/1996: Khëi nghiÖp ë Bu«n Ma Thuét  1998: Trung Nguyªn xuÊt hiÖn ë TP Hå ChÝ Minh b»ng khÈu hiÖu “Mang l¹i nguån c¶m høng s¸ng t¹o míi” vµ con sè 100 qu¸n cµ phª Trung Nguyªn. Sinh viªn TrÇn §øc Dù Líp CN48C 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  2000: §¸nh dÊu sù ph¸t triÓn b»ng sù hiÖn diÖn t¹i Hµ Néi vµ lÇn ®Çu tiªn nhîng quyÒn ®Õn NhËt B¶n  2001: Trung Nguyªn cã mÆt trªn kh¾p toµn quèc vµ tiÕp tôc nhîng quyÒn t¹i Singapore vµ tiÕp theo lµ Campuchia, Th¸i Lan  2003: Ra ®êi cµ phª hßa tan G7 vµ xuÊt khÈu G7 ®Õn c¸c quèc gia ph¸t triÓn  2004: Më thªm qu¸n cµ phª Trung Nguyªn t¹i NhËt B¶n, m¹ng líi 600 qu¸n cµ phª t¹i ViÖt Nam, 121 nhµ ph©n phèi t¹i 7000 ®iÓm b¸n hµng vµ 59000 cöa hµng b¸n lÎ s¶n phÈm  2005: Kh¸nh thµnh nhµ m¸y rang xay t¹i Bu«n Ma Thuét vµ nhµ m¸y cµ phª hßa tan lín nhÊt ViÖt Nam t¹i B×nh D¬ng víi c«ng suÊt rang xay lµ 10,000 tÊn/n¨m vµ cµ phª hßa tan lµ 3,000 tÊn/n¨m. §¹t chøng nhËn EUREPGAP (thùc hµnh n«ng nghiÖp tèt vµ chÊt lîng cµ phª ngon) cña thÕ giíi. ChÝnh thøc khai tr¬ng khu du lÞch v¨n hãa Trµ Tiªn Phong Qu¸n t¹i L©m §ång. Ph¸t triÓn hÖ thèng qu¸n cµ phª lªn con sè 1000 qu¸n cµ phª vµ sù hiÖn diÖn cña nhîng quyÒn quèc tÕ b»ng c¸c qu¸n cµ phª t¹i NhËt B¶n, Singapore, Campuchia, Th¸i Lan, Trung Quèc,Mü, Ucarine, Ba Lan.  2006: §Çu t vµ ph¸t triÓn hÖ thèng ph©n phèi G7Mart lín nhÊt ViÖt Nam vµ x©y dùng chuÈn hãa hÖ thèng nhîng quyÒn trong níc ®Èy m¹nh ph¸t triÓn nhîng quyÒn ë quèc tÕ. Ra m¾t c«ng ty truyÒn th«ng b¸n lÎ Nam ViÖt vµ c«ng ty liªn doanh Vietnam Global Gateway cã trô së ®Æt t¹i Singapore. 1.2 TÇm nh×n vµ sø m¹ng TÇm nh×n: Trë thµnh mét tËp ®oµn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam, gi÷ v÷ng sù tù chñ quèc gia vµ kh¬i dËy, chøng minh cho mét kh¸t väng §¹i ViÖt kh¸m ph¸ vµ chinh phôc Sø m¹ng: t¹o dùng th¬ng hiÖu hµng ®Çu qua viÖc mang l¹i cho ngêi thëng thøc cµ phª nguån c¶m høng s¸ng t¹o vµ niÒm tù hµo trong phong c¸ch Trung Nguyªn ®Ëm ®µ v¨n hãa ViÖt. 1.3 Gi¸ trÞ cèt lâi:  Kh¬i nguån s¸ng t¹o  Ph¸t triÓn vµ b¶o vÖ th¬ng hiÖu  LÊy ngêi tiªu dïng lµm t©m  G©y dùng thµnh c«ng cïng ®èi t¸c  Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc m¹nh  LÊy hiÖu qu¶ lµm nÒn t¶ng  Gãp phÇn x©y dùng céng ®ång 1.4 §Þnh híng ph¸t triÓn Trung Nguyªn sÏ trë thµnh mét tËp ®oµn gåm 10 c«ng ty thµnh viªn ho¹t ®éng trong lÜnh vùc trång, chÕ biÕn, xuÊt khÈu cµ phª, kinh doanh bÊt ®éng s¶n, ch¨n nu«i vµ truyÒn th«ng trong n¨m 2007. TËp ®oµn cã môc tiªu ph¸t triÓn mét m¹ng líi kªnh ph©n phèi néi ®Þa th«ng suèt, bao gåm kho¶ng 100 nhµ ph©n phèi Sinh viªn TrÇn §øc Dù Líp CN48C 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 néi ®Þa hµng ®Çu trªn 64 tØnh thµnh tõ nay ®Õn 2010 song lÜnh vùc chñ ®¹o cña tËp ®oµn Trung Nguyªn vÉn lµ mÆt hµng cµ phª 2. VÊn ®Ò nhîng quyÒn cña Trung Nguyªn 2.1 HÖ thèng nhîng quyÒn Trung Nguyªn Cµ phª Trung Nguyªn lµ c«ng ty ViÖt Nam ®Çu tiªn ¸p dông m« h×nh kinh doanh nhîng quyÒn th¬ng hiÖu. B»ng sù n¨ng ®éng s¸ng t¹o, Trung Nguyªn ®· x©y dùng ®îc mét hÖ thèng qu¸n nhîng quyÒn réng kh¾p trong níc vµ t¹i c¸c níc NhËt B¶n, Singapore, Th¸i Lan, Campuchia víi mét phong c¸ch thëng thøc cµ phª rÊt riªng víi h×nh thøc kinh doanh nhîng quyÒn th¬ng hiÖu c¸c s¶n phÈm cµ phª Trung Nguyªn ®îc s¶n xuÊt tõ nh÷ng h¹t cµ phª ngon nhÊt cña vïng cao nguyªn Bu«n Ma Thuét, kÕt hîp víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµ bÝ quyÕt riªng, vµ mét phong c¸ch kinh doanh ®èi chøng s¸ng t¹o Trung Nguyªn ®îc giíi thiÖu ®Õn tÊt c¶ mäi ngêi tiªu dïng trong níc vµ trªn thÕ giíi Trong thêi gian ®Çu thµnh lËp vµ ®Ønh cao lµ nh÷ng n¨m 2001-2002, hÖ thèng nhîng quyÒn cµ phª Trung Nguyªn ®· ph¸t huy ®îc sù vît tréi cña h×nh thøc nµy so víi c¸c h×nh thøc kinh doanh kh¸c víi tèc ®é ph¸t triÓn rÊt nhanh chãng trªn ph¹m vi c¶ níc. Nh÷ng ®Þa ®iÓm thuËn lîi nhÊt ®· ®îc c¸c nhµ ®Çu t chän cho viÖc hîp t¸c víi Trung Nguyªn víi phong c¸ch trang trÝ Ên tîng ®Ëm nÐt T©y Nguyªn, h×nh thøc ®èi chøng víi nhiÒu sù lùa chän h¬n cho kh¸ch hµng. §Æc biÖt th«ng ®iÖp cña hÖ thèng lµ “Mang ®Õn b¹n nguån c¶m høng s¸ng t¹o míi” sau ®ã lµ “Kh¬i nguån s¸ng t¹o” ®· t¹o ra mét phong c¸ch uèng cµ phª kh¸c, ®ã lµ “Uèng cµ phª kh«ng ph¶i chØ uèng vÞ ®¾ng cña cµ phª mµ v× mét phong c¸ch uèng”, víi Trung Nguyªn ®ã lµ “Uèng ®Ó s¸ng t¹o”. Cïng víi chÊt lîng cµ phª kh¸c biÖt, phong c¸ch kh¸c biÖt vµ c¸ch lµm kh¸c biÖt, Trung Nguyªn ®· lµ sù lùa chän cho hÇu hÕt c¸c ®èi tîng kh¸ch hµng t¹i ViÖt Nam vµ trªn thÕ giíi. Nhng sau mét thêi gian ho¹t ®éng Trung Nguyªn ®· béc lé nhiÒu ®iÓm yÕu kÐm, vµ trong thêi gian gÇn ®©y Trung Nguyªn ®· thùc hiÖn m« h×nh nhîng quyÒn kinh doanh míi cña m×nh. Ngµy 5-9-2008 Cµ phª Trung Nguyªn chÝnh thøc khai tr¬ng qu¸n cµ phª theo m« h×nh vµ tiªu chuÈn nhîng quyÒn míi t¹i thÞ trêng quèc tÕ. Sù kiÖn nµy mang ý nghÜa më mµn cho lµn sãng nhîng quyÒn cña mét thÕ hÖ nhîng quyÒn míi cña cµ phª Trung Nguyªn mét thÕ hÖ nhîng quyÒn cã nhiÒu gi¸ trÞ thëng thøc v¨n hãa cµ phª vµ cã néi dung hÊp dÉn víi thÞ trêng quèc tÕ còng nh mang tÝnh dÉn d¾t t¹i ViÖt Nam Ngoµi c¸c yÕu tè vÒ mÆt kü thuËt cña kinh doanh nhîng quyÒn nh tÝnh nhÊt qu¸n, chuÈn hãa s¶n phÈm, dÞch vô néi thÊt… th× ®iÓm kh¸c biÖt nhÊt cña thÕ hÖ nhîng quyÒn míi cña Trung Nguyªn chÝnh lµ chiÒu s©u vÒ v¨n hãa thëng thøc cµ phª, th«ng qua viÖc x©y dùng mét kh«ng gian trµn ngËp tinh thÇn vµ s¾c th¸i cµ phª. B¾t ®Çu tõ c©u chuyÖn vÒ nh÷ng s¶n phÈm cµ phª ngon nhÊt thÕ giíi v× ®îc chÕ biÕn, chän läc tõ nhiÒu nguån nguyªn liÖu kh¸c biÖt vµ næi tiÕng nhÊt thÕ giíi nh Braxin, jamaica,… vµ cµ phª robusta ngon nhÊt thÕ giíi tõ Bu«n Ma Thuét, ®îc chÕ biÕn kÕt hîp víi nh÷ng nguyªn liÖu ®Æc biÖt cña Trung Nguyªn mang yÕu tè ®Æc trng cña ph¬ng §«ng tõ c¸c lo¹i ®¸, cñ, qu¶, l¸… Vµ giíi thiÖu víi thÕ giíi mét c¸ch uèng cµ phª truyÒn thèng cña ViÖt Nam ®îc pha b»ng phin rÊt ®Æc trng, vÞ cµ phª Sinh viªn TrÇn §øc Dù Líp CN48C 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®Ëm ®µ, h¬ng th¬m cµ phª tù nhiªn,… §iÒu kh¸c biÖt trong m« h×nh nhîng quyÒn míi cña Trung Nguyªn lµ th«ng qua nh÷ng s¶n phÈm cµ phª ®Æc biÖt , kh«ng gian thëng thøc cµ phª vµ nhiÒu c«ng cô hiÖn h÷u trong qu¸n ®Ó truyÒn t¶i mét gi¸ trÞ, mét quan niÖm r»ng: cµ phª sÏ trë thµnh ng«n ng÷ thø hai mang tÝnh s¸ng t¹o vµ hµi hßa ®Ó kÕt nèi nh÷ng ngêi ®am mª cµ phª trªn toµn thÕ giíi Theo kÕ ho¹ch ®Õn cuèi n¨m 2008 Trung Nguyªn sÏ më thªm 3 qu¸n cµ phª nhîng quyÒn t¹i Singapore t¹i c¸c vÞ trÝ then chèt t¹i quèc ®¶o nµy,nh khu vùc vÞnh Marina, trung t©m gi¶i trÝ du lÞch ven s«ng… §ång thêi Trung Nguyªn sÏ tiÕp tôc më míi kho¶ng 10 qu¸n nhîng quyÒn tho m« h×nh míi t¹i TP Hå ChÝ Minh vµ Hµ Néi ®ång thêi tiÕn hµnh chän läc, c¶i t¹o, t¸i ®Çu t n©ng cÊp c¸c quan hiÖn hµnh ®Ó thèng nhÊt ®ång lo¹t vÒ nhËn diÖn, dÞch vô m« h×nh vµ c¸c gi¸ trÞ néi dung nhîng quyÒn trong vµ ngoµi níc. 2.2 Mét sè quyÒn lîi cña bªn nhËn nhîng quyÒn: §îc quyÒn sö dông th¬ng hiÖu Trung Nguyªn ®Ó xóc tiÕn ho¹t ®éng kinh doanh t¹i ®Þa ®iÓm duy nhÊt trªn nÒn t¶ng uy tÝn cña th¬ng hiÖu Khai th¸c nh÷ng lîi Ých h÷u h×nh- v« h×nh trªn nÒn t¶ng uy tÝn cña th¬ng hiÖu Trung Nguyªn ®Ó: + Cã kh¸ch hµngnhanh + Gi¶m thiÓu rñi ro trong kinh doanh + TiÕt kiÖm thêi gian vµ c«ng søc qu¶n b¸ cöa hµng, tõ ®ã cã thÓ tËp trung vµo ho¹t ®éng kinh doanh + §¹i lý ®îc tµi trî mét sè vËt phÈm liªn quan trùc tiÕp ®Õn s¶n phÈm + §îc gi¶m gi¸ khi mua nh÷ng vËt phÈm do Trung Nguyªn s¶n xuÊt + §îc u ®·i vÒ gi¸ tõ c¸c nhµ cung c©p trang thiÕt bÞ, vËt dông, dÞch vô,… uy tÝn mµ Trung Nguyªn ký hîp ®ång liªn kÕt §îc huÊn luyÖn c¸c kiÕn thøc cÇn thiÕt cho viÖc vËn hµnh qu¸n bao gåm: + C¸ch thøc pha cµ phª vµ trµ + Híng dÉn ®Þnh híng phôc vô nh¹c theo tõng thÓ lo¹i phï hîp cho qu¸n §îc t vÊn m« h×nh kinh doanh phï hîp víi qu¸n, hç trî lËp kÕ ho¹ch ngay tõ bíc ®Çu §îc t vÊn gi¶i ph¸p kinh doanh nh»m gióp qu¸n kinh doanh hiÖu qu¶ §îc t vÊn m« h×nh thiÕt kÕ, trang trÝ néi ngo¹i thÊt theo phong c¸ch Trung Nguyªn giíi thiÖu ®¬n vÞ thi c«ng nhµ cung cÊp cã chÊt lîng 2.3 Mét sè tr¸ch nhiÖm cña bªn nhËn nhîng quyÒn, Bªn nhËn nhîng quyÒn cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh: §¹i lý thùc hiÖn c¸c thñ tôc cÇn thiÕt ®Ó ®îc cÊp phÐp kinh doanh Tù vËn hµnh c¸c ho¹t ®éng cña qu¸n Tham gia ®Çy ®ñ c¸c khãa huÊn luyÖn ®µo t¹o cña Trung Nguyªn tríc vµ sau khi khai tr¬ng qu¸n Cam kÕt kinh doanh theo ®Þnh híng cña th¬ng hiÖu Trung Nguyªn Tu©n thñ thiÕt kÕ theo phong c¸ch cña Trung Nguyªn §ãng c¸c kho¶n phÝ theo quy ®Þnh Sinh viªn TrÇn §øc Dù Líp CN48C 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + PhÝ nhîng quyÒn: Lµ mét kho¶n phÝ kh«ng hoµn l¹i mµ d¹i lý ph¶i tr¶ cho Trung Nguyªn ®Ó ®îc quyÒn sö dông th¬ng hiÖu Trung Nguyªn kinh doanh theo ph¹m vi ®îc quy ®Þnh + PhÝ ho¹t ®éng: lµ kho¶n phÝ mµ ®¹i lý ph¶i nép cho Trung Nguyªn vµo ngµy th¸ng nµo, c¨n cø theo tû lÖ tæng doanh thu hµng th¸ng tõ tÊt c¶ c¸c thøc uèng b¸n ®îc t¹i ®¹i lý. Kho¶n phÝ nµy cïng víi ng©n s¸ch marketing h»ng n¨m cña c«ng ty sÏ ®îc dïng ®Ó tæ chøc c¸c ho¹t ®éng qu¶ng b¸ chung nh»m t¹o sù thu hót cho chuçi qu¸n cµ phª Trung Nguyªn nh: tæ chøc khuyÕn m¹i, më c¸c líp ®µo t¹o, thùc hiÖn c¸c vËt phÈm míi hç trî cho ®¹i lý… + TiÒn ký quü: Kho¶n tiÒn nµy sÏ ®îc Trung Nguyªn hoµn tr¶ trong trêng hîp hai bªn tiÕn hµnh thanh lý hîp ®ång KH«ng cung cÊp c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn Trung Nguyªn cho bÊt kú bªn thø ba nµo kh¸c ngoµi môc ®Ých cÇn thiÕt cho viÖc thùc hiÖn hîp ®ång nµy, hoÆc do yªu cÇu cña luËt ph¸p vµ cí quan chøc n¨ng 3. Mét sè ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu trong hÖ thèng nh îng quyÒn cña Trung Nguyªn 3.1 §iÓm m¹nh Ph¸t triÓn më réng trong thêi gian ng¾n: Mét ®iÒu kh«ng thÓ phñ nhËn ®ã lµ sù më réng vµ ph¸t triÓn nhanh chãng cña hÖ thèng cöa hµng cµ phª Trung Nguyªn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. ChØ trong mét thêi gian ng¾n, c¸c qu¸n cµ phª Trung Nguyªn trong hÖ thèng nhîng quyÒn ®· cã mÆt ë hÇu hÕt c¸c tØnh thµnh cña ViÖt Nam vµ ®· xuÊt hiÖn ë Tokyo, Singapore, Bangkok… HÖ thèng cöa hµng nµy ®· mang ®Õn cho Trung Nguyªn nh÷ng kho¶nh kh¾c thu nhËp ®¸ng kÓ nh phÝ nhîng quyÒn vµ viÖc ph©n phèi s¶n phÈm cho hÖ thèng nµy Qu¶ng b¸ th¬ng hiÖu: HÖ thèng nµy còng lµ c«ng cô ®¾c lùc hç trî Trung Nguyªn trong viÖc qu¶ng b¸ th¬ng hiÖu cña m×nh. H×nh ¶nh cµ phª Trung Nguyªn xuÊt hiÖn ë kh¾p n¬i, vît qua rÊt nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh vµ ®îc biÕt ®Õn nh mét h·ng cµ phª hµng ®Çu ViÖt Nam 3.2 §iÓm yÕu Cha ®îc tiªu chuÈn hãa: ChÝnh viÖc më réng vµ ph¸t triÓn qu¸ nhanh cña hÖ thèng cöa hµng cµ phª Trung Nguyªn ®· dÉn ®Õn nh÷ng khã kh¨n trong viÖc qu¶n lý vµ x©y dùng mét h×nh ¶nh chung vÒ hÖ thèng trong t©m trÝ kh¸ch hµng. §iÒu nµy kÐo theo nh÷ng ¶nh hëng kh«ng tèt ®Õn gi¸ trÞ th¬ng hiÖu cµ phª Trung Nguyªn Mét ®iÒu ®Æc biÖt mµ bªn nhîng quyÒn ph¶i quan t©m lµ h×nh ¶nh vÒ hÖ thèng cöa hµng ®îc nhîng quyÒn trong t©m trÝ kh¸ch hµng. Tuy nhiªn h×nh ¶nh cña hÖ thèng nhîng quyÒn Trung Nguyªn l¹i kh«ng ®ång nhÊt gi÷a c¸c cöa hµng. §«ng thêi ngay c¶ chÊt lîng cµ phª sè 1, th¸i ®é phôc vô còng cã thÓ bÞ c¸c cöa hµng thay ®æi. Hçu nh mçi cöa hµng ®Òu cã sù kh¸c biÖt vÒ c¸ch trang trÝ, hµng hãa…T¹i c¸c vïng miÒn xa c¸c thµnh phè lín, vÊn ®Ò tu©n thñ hÖ thèng cµng Ýt ®îc quan t©m h¬n. H¬n n÷a ngoµi cung cÊp cµ phª, Trung Nguyªn hÇu nh kh«ng qu¶n lý c¸c s¶n phÈm ®îc b¸n trong cöa hµng cña m×nh. ViÖc triÓn khai c¸c ch¬ng tr×nh ®µo t¹o kiÓm tra hç trî kh¸ch hµng cha ®îc thùc hiÖn mét c¸ch triÖt ®Ó, chØ tèt trong thêi gian ®Çu vµ tha dÇn cho nh÷ng lÇn Sinh viªn TrÇn §øc Dù Líp CN48C 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vÒ sau. Nguyªn nh©n s©u xa lµ nguån nh©n lùc qu¸ máng, thiÕu t©m huyÕt vµ nhÊtlaf ph¶i tËp trung cho viÖc më réng thÞ trêng. Bªn c¹nh ®ã v× c¸c lý do kh¸ch quan hay chñ quan mµ trong thêi gian ng¾n, th¬ng hiÖu cµ phª Trung Nguyªn xuÊt hiÖn víi nhiÒu kiÓu d¸ng, h×nh d¹ng kh¸c nhau. §iÒu nµy lµm cho hÖ thèng nhËn diÖn cña cµ phª Trung Nguyªn kh«ng cßn tÝnh thèng nhÊt ViÖc Trung Nguyªn cho phÐp nhiÒu nhµ cung cÊp tham gia vµo viÖc ph©n phèi hµng hãa trong hÖ thèng nhîng quyÒn nµy mµ kh«ng cã sù kiÓm so¸t triÖt ®Ó dÉn ®Õn viÖc cã nhiÒu cöa hµng gi¶ cöa hµng nhîng quyÒn cña Trung Nguyªn. Vµ ®ång thêi Trung Nguyªn còng kh«ng kiÓm so¸t ®îc nguån hµng hãa b¸n ra t¹i hÖ thèng, Trung Nguyªn kh«ng kiÓm so¸t ®îc chÊt lîng phôc vô, s¶n phÈm trong hÖ thèng. Trªn ph¬ng diÖn quèc tÕ, mÆc dï Trung Nguyªn nhîng quyÒn thµnh c«ng ë mét sè níc nhng viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t hÖ thèng gÇn nh giao phã cho c¸c nhµ nhËn quyÒn khu vùc. H¬n n÷a tªn gäi cña hÖ thèng ngµy thËt khã ®Ó ph¸t ©m ®èi víi ngêi níc ngoµi vµ khÈu vÞ cµ phª ViÖt Nam ®Ëm ®Æc còng thùc sù cha ph¶i lµ sù lùa chän cña kh¸ch hµng. Nguyªn nh©n cña c¸c vÊn ®Ò nµy lµ xuÊt ph¸t tõ nguån lùc tµi chÝnh cßn h¹n chÕ, nguån nh©n lùc thiÕu vµ nhÊt lµ Trung Nguyªn ®· kh«ng cã bíc ®¸nh gi¸ thÞ trêng ë níc ngoµi mét c¸ch ®Çy ®ñ nhÊt lµ tÝnh chÊt vÒ v¨n hãa, x· héi. 4. §Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p kh¾c phôc X©y dùng h×nh ¶nh chung vÒ hÖ thèng cöa hµng: CÇn thu håi tÊt c¶ hÖ thèng nhËn diÖn hiÖn cã mÆt trªn thÞ trêng. Vµ thèng nhÊt mét h×nh ¶nh nhËn diÖn duy nhÊt cho hÖ thèng cöa hµng cña m×nh. Tõ b¶ng hiÖu, hép ®Ìn, cÈm nang nhËn quyÒn, phong c¸ch bµi trÝ trang trÝ, hîp ®ång nhîng quyÒn, PR… cÇn nghiªn cøu vµ thèng nhÊt trë l¹i. Trung Nguyªn cÇn x©y dùng trë l¹i mét trung t©m ®µo t¹o ®óng nghÜa. Trung t©m nµy kh«ng chØ ®µo t¹o cho c¸c nhµ nhËn quyÒn tõ triÕt lý c«ng ty, c¸c quy tr×nh qu¶n lý vËn hµnh… mµ cßn chuyÓn giao cho hä tiÒm thøc m« h×nh thµnh c«ng tõ sù s¸ng t¹o. TiÒm thøc nµy thùc sù quan träng ®èi víi hä trong viÖc t¹o dùng niÒm tin còng nh sù cam kÕt trong thêi gian tíi. Bªn c¹nh ®ã, trung t©m nµy cßn ®µo t¹o nh©n viªn phôc vô, nh©n viªn qu¶n lý còng nh c¸c nhµ ®iÒu hµnh trung t©m ®µo t¹o lµ mét c«ng viÖc thêng xuyªn, chuyªn s©u vµ cã tÝnh ®Þnh híng xuyªn suèt theo chiÕn lîc ph¸t triÓn cña c«ng ty. CÇn lùa chän nhµ nhËn quyÒn phï hîp: T vÊn hç trî th«ng tin cña c¸c cöa hµng hiÖn hµnh møc lîi nhuËn hµng th¸ng, ®iÒu kiÖn ®îc nhîng quyÒn… ®Ó bªn nhËn quyÒn tù m×nh xem xÐt cã phï hîp víi hÖ thèng kinh doanh nhîng quyÒn hay kh«ng! §ång thêi c«ng ty cÇn ®iÒu tra, kh¶o s¸t t×nh h×nh tµi chÝnh, kinh nghiÖm, kh¶ n¨ng thùc hiÖn hîp ®ång cña bªn nhËn quyÒn. Hå s¬ nhËn quyÒn cÇn ®îc liÖt kª c¸c yªu cÇu nh»m sµng läc nhµ nhËn quyÒn ngay tõ ®Çu. Rót khái hÖ thèng nh÷ng cöa hµng kh«ng ®óng tiªu chuÈn: Thêng xuyªn kiÓm tra ®ét xuÊt c¸c cöa hµng, nh¾c nhë, ®iÒu chØnh hç trî bªn nhËn quyÒn lµm tèt c¸c ®iÒu cam kÕt. CÇn m¹nh d¹n chÊm døt hîp ®ång ®èi víi nh÷ng cöa hµng ho¹t ®éng kh«ng hiÖu qu¶ do kh«ng tu©n thñ c¸c ®iÒu kho¶n hîp ®ång. §èi víi c¸c Sinh viªn TrÇn §øc Dù Líp CN48C 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cöa hµng ®· tu©n thñ tèt c¸c cam kÕt nhng vÉn ho¹t ®éng kh«ng hiÖu qu¶, kh«ng mang l¹i lîi Ých kinh tÕ do c¸c ®iÒu kiÖn kh¸ch quan th× c«ng ty nªn th¬ng lîng víi bªn nhËn quyÒn ®Ó chÊm døt hîp ®ång. PhÇn III: gi¶i ph¸p ph¸t triÓn lÜnh vùc nhîng quyÒn th¬ng m¹i cho c¸c doanh nghiÖp viÖt nam 1. C¸c h¹n chÕ cña lÜnh vùc nhîng quyÒn th¬ng m¹i cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam 1.1 HÖ thèng nhîng quyÒn t¹i ViÖt Nam Nh×n vµo hÖ thèng nhîng quyÒn hiÖn t¹i cña th¬ng hiÖu ViÖt, cã thÓ thÊy quy m« vÒ hÖ thèng nhîng quyÒn cßn rÊt khiªm tèn. Bªn c¹nh ®ã, sè lîng cöa hµng trªn mçi hÖ thèng lµ rÊt thÊp, kho¶ng díi 8 cña hµng. §iÒu nµy cho thÊy ¶nh hëng cña c¸c hÖ thèng nhîng quyÒn t¹i ViÖt Nam chØ mang tÝnh khu vùc vµ cßn rÊt khiªm tèn. Ngoµi ra c¸c hÖ thèng nµy cßn nh÷ng yÕu kÐm mµ nÕu kh«ng söa ch÷a mét c¸ch kÞp thêi th× sÏ ph¶i ®èi diÖn víi nh÷ng rñi ro hoµn toµn kh«ng tr¸nh khái. Tríc hÕt cã thÓ thÊy ®ã lµ vÊn ®Ò kiÓm so¸t hÖ thèng nhîng quyÒn. HÖ thèng nhîng quyÒn cÇn tu©n thñ vÊn ®Ò kiÓm so¸t ngay tõ h×nh ¶nh th¬ng hiÖu, chÊt lîng s¶n phÈm, nguån cung cÊp cho hÖ thèng…Khi hÖ thèng mÊt ®i tÝnh thèng nhÊt th× hÖ thèng Êy sÏ vËn hµnh theo mét c¸ch thøc kh¸c h¼n Mét sè hÖ thèng nhîng quyÒn cha thÓ hiÖn ®îc tÝnh kh¸c biÖt vît tréi so víi c¸c hÖ thèng th«ng thêng kh¸c, ®Æc biÖt lµ cha cã sù tr¶i nghiÖm thùc sù thµnh c«ng ë c¸c vÞ trÝ cã c¸c yÕu tè thuËn lîi kh¸c nhau. NhiÒu hÖ thèng nhîng quyÒn hiÖn nay ë ViÖt Nam cha tèi u hãa c¸c chi phÝ trong viÖc vËn hµnh hÖ thèng. G¸nh nÆng chi phÝ sÏ lµ trë ng¹i rÊt lín khi ph¸t triÓn ra c¸c khu vùc lîi thÕ vÒ ®Þa ®iÓm, khu vùc, møc sèng… kh«ng cao nh c¸c lùa chän ban ®Çu Mét sè hÖ thèng nhîng quyÒn hiÖn t¹i kh«ng duy tr× ®îc cam kÕt ngay tõ ban ®Çu khi hÖ thèng gÆp c¸c th¸ch thøc do biÕn ®éng cña thÞ trêng hay ®èi thñ c¹nh tranh. H¬n n÷a c¸c kÕ ho¹ch ph¸t triÓn ®«i khi cßn thô ®éng trong viÖc xö lý c¸c sù cè tõ thÞ trêng. Trong mét sè trêng hîp chØ v× môc ®Ých ng¾n h¹n, chØ v× sù tån t¹i ng¾n h¹n mµ bªn nhîng quyÒn vµ bªn nhËn quyÒn s½n sµng bá qua c¸c cam kÕt ngay tõ ban ®Çu khi thiÕt lËp hÖ thèng. Mét lý do dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nµy lµ tiÒm lùc tµi chÝnh cña hÖ thèng nµy cßn cã h¹n chÕ vµ kinh nghiÖm thùc hiÖn chuyÓn giao hÖ thèng nµy cßn rÊt thiÕu vµ yÕu Trong khi c¸c hÖ thèng nhîng quyÒn níc ngoµi cã mét kÕ ho¹ch Marketing bµi b¶n nh¾m ®Õn c¸c gi¸ trÞ v« h×nh trªn c¬ së c¸c gi¸ trÞ h÷u h×nh lµ hÖ thèng vµ c¸c s¶n phÈm vît tréi th× hÖ thèng nhîng quyÒn t¹i ViÖt Nam hiÖn nay l¹i lµm ngîc l¹i ®ã lµ tËp trung khai th¸c gi¸ trÞ c¸c s¶n phÈm h÷u h×nh. Nguån nh©n lùc ®Ó thùc thi hÖ thèng còng lµ mét vÊn ®Ò c¸c nhµ nhîng quyÒn ViÖt Nam gÆp ph¶i 1.2 Nhîng quyÒn ra níc ngoµi ë khÝa c¹nh nhîng quyÒn ra níc ngoµi th× con sè c¸c doanh nghiÖp nhîng quyÒn ViÖt Nam cã mÆt ë c¸c níc cßn rÊt khiªm tèn. MÆc dï vËy ho¹t ®éng cña c¸c Sinh viªn TrÇn §øc Dù Líp CN48C 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®¬n vÞ nµy ë níc ngoµi còng cha ®¸ng kÓ vµ sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i sÏ cßn chê c©u tr¶ lêi cña thêi gian. Do nhiÒu nguyªn nh©n dÉn ®Õn viÖc ph¸t triÓn ra níc ngoµi cña c¸c nhµ nhîng quyÒn ViÖt Nam cha tiÕn triÓn: Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n ®ã lµ do c«ng t¸c th«ng tin t×m hiÓu phong tôc tËp qu¸n thãi quen c¸c yÕu tè vÒ luËt ph¸p… cha ®îc thùc hiÖn mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ chi tiÕt. Do vËy khi nhîng quyÒn ra níc ngoµi gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n do sù c¹nh tranh cña s¶n phÈm cïng lo¹i hoÆc s¶n phÈm kh«ng phï hîp do thÞ hiÕu tiªu dïng níc ngoµi cã nhiÒu sù kh¸c biÖt. Bªn c¹nh ®ã viÖc tr¶i nghiÖm hÖ thèng thµnh c«ng ë níc ngoµi tríc khi tiÕn hµnh nhîng quyÒn gÇn nh cha ®îc thùc hiÖn. PhÇn lín do c¸c nhµ nhËn quyÒn níc ngoµi tù ®¶m nhiÖm. Do vËy vÊn ®Ò kiÓm so¸t, vËn hµnh kiÓm tra hµng hãa hay dÞch vô, doanh thu… trong hÖ thèng cöa hµng nhîng quyÒn nµy cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Ngoµi ra phÇn lín c¸c nhµ nhîng quyÒn ViÖt Nam cã ®iÒu kiÖn tµi chÝnh kh«ng dåi dµo, viÖc ®µo t¹o chuyÓn giao cßn nhiÒu lóng tóng, nguån nh©n lùc cho nhîng quyÒn quèc tÕ cßn rÊt thiÕu vµ yÕu, c¸c vÊn ®Ò luËt ph¸p c¸c níc së t¹i c¸c ®¸nh gi¸ vÒ thÞ trêng, n¨ng lùc cña c¸c nhµ nhËn quyÒn khu vùc thËm chÝ lµ hîp ®ång nhîng quyÒn, cÈm nang vËn hµnh … còng cha ®îc thùc hiÖn mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ cÈn träng. Mét vÊn ®Ò mµ c¸c nhµ nhîng quyÒn ViÖt Nam gÆp ph¶i n÷a ®ã lµ trong khi c¸c th«ng tin hiÓu biÕt vÒ thÞ trêng, n¨ng lùc tµi chÝnh, kinh nghiÖm qu¶n lý, vËn hµnh hÖ thèng… cßn h¹n chÕ thi c¸c doanh nghiÖp ph¶i “tù b¬i” ®Ó ph¸t triÓn hÖ thèng cña m×nh.Vai trß cña nhµ níc, c¸c tæ chøc liªn quan ®Õn nhîng quyÒn ViÖt Nam dêng nh ®øng ngoµi c¸c ho¹t ®éng nµy. 2. Mét sè nh©n tè t¹o nªn sù thµnh c«ng cña nhîng quyÒn th¬ng m¹i B¶n s¾c th¬ng hiÖu: B¶n s¾c th¬ng hiÖu lµ gi¸ trÞ cèt lâi vµ ®Æc trng cña th¬ng hiÖu, lµ dÊu Ên tån t¹i trong t©m trÝ kh¸ch hµng mét c¸ch s©u ®Ëm nhÊt vµ t¹o nªn kh¸c biÖt so víi c¸c th¬ng hiÖu kh¸c. X©y dùng th¬ng hiÖu sÏ xoay quanh nh÷ng gi¸ trÞ cèt lâi ®ã ®Ó t¹o dùng h×nh ¶nh vµ nh÷ng cam kÕt ®èi víi kh¸ch hµng mét c¸ch nhÊt qu¸n. Cã thÓ nãi gi¸ trÞ lín nhÊt cña hîp ®ång th¬ng hiÖu nhîng quyÒn n»m ë viÖc chuyÓn t¶i b¶n s¾c nµy ®Õn ngêi ®îc nhîng quyÒn nh lµ mét lîi thÕ c¹nh tranh u viÖt gióp hä x©y dùng c«ng viÖc kinh doanh mét c¸ch nhanh chãng nhÊt. Nhng nh÷ng th¬ng hiÖu nhîng quyÒn l¹i rÊt khã b¶o vÖ gi¸ trÞ nµy v× nã phô thuéc vµo ngêi ®îc nhîng quyÒn cã gi÷ ®îc tÝnh toµn vÑn cña h×nh ¶nh th¬ng hiÖu ë møc nhÊt ®Þnh hay kh«ng. HÖ thèng nhîng quyÒn ngµy cµng lín, hä cµng dÔ mÊt quyÒn kiÓm so¸t nÕu b¶n s¾c th¬ng hiÖu kh«ng ®îc cñng cè vµ b¶o vÖ VÞ trÝ: §©y lµ mét trong nh÷ng yÕu tè cùc kú quan träng trong viÖc nhîng quyÒn th¬ng hiÖu ë c¸c lÜnh vùc thêi trang, ¨n uèng,vµ gi¶i trÝ. Vµ ®©y còng lµ mét tiªu chÝ ®Ó chän nhµ nhËn quyÒn cña c¸c nhµ nhîng quyÒn trong nh÷ng lÜnh vùc nµy. Nç lùc tiÕp thÞ: Nh÷ng th¬ng hiÖu nhîng quyÒn phÇn lín cã ng©n s¸ch tiÕp thÞ riªng cho m×nh. NhiÒu m« h×nh nhîng quyÒn ®ßi hái nh÷ng quy luËt tiÕp thÞ kh¸ ®Æc biÖt vµ cã sù kÕt hîp cña bªn nhËn quyÒn v¬i bªn nhîng quyÒn. Tïy thuéc Sinh viªn TrÇn §øc Dù Líp CN48C 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vµo lo¹i h×nh kinh doanh ®îc chän mµ cã thÓ chän nh÷ng ph¬ng thøc tiÕp thÞ vµ qu¶ng c¸o phï hîp nhÊt. Bªn c¹nh ®ã yÕu tè v¨n hãa còng rÊt quan träng. Nh÷ng ngêi nhîng quyÒn ph¶i hiÓu r»ng sù tr¶i nghiÖm cña kh¸ch hµng ë mçi ®Þa ph¬ng, mçi khu vùc kh¸c nhau lµ mét lîi thÕ riªng cña tõng ngêi nhîng quyÒn ë ®Þa ph¬ng ®ã vµ ngêi nhîng quyÒn nªn tËn dông lîi thÕ ®ã ®Ó cñng cè th¬ng hiÖu cña m×nh. CÇn ph¶i kÕt hîp hµi hßa b¶n s¾c cña th¬ng hiÖu víi kÕ ho¹ch tiÕp thÞ cña tõng ®Þa ph¬ng. ChiÕn lîc dµi h¹n: Th«ng thêng viÖc nhîng quyÒn sÏ gióp doanh nghiÖp rót ng¾n ®îc thêi gian chuÈn bÞ nh÷ng c¬ së ban ®Çu, nhng kh«ng cã nghÜa lµ doanh nghiÖp ®ã kh«ng x©y dùng mét chiÕn lîc dµi h¹n. Mét ®¹i lý nhîng quyÒn còng cÇn thêi gian kho¶ng 2-3 n¨m tríc khi thÊy ®îc lîi nhuËn, vµ nÕu doanh nghiÖp kh«ng cã kÕ ho¹ch ®Çy ®ñ th× doanh nghiÖp ®ã sÏ bÞ nuèt chöng tríc khi cã c¬ héi thµnh c«ng. Qu¶n lý con ngêi: §Ó tham gia nhîng quyÒn th¬ng m¹i dï víi c¬ng vÞ lµ nhµ nhîng quyÒn hay lµ nhµ nhËn quyÒn mét ®iÒu quan träng vµ cÇn thiÕt ®ã lµ kü n¨ng lµm viÖc cña nh©n c«ng. Lµ mét ngêi chñ nhîng quyÒn hay ngêi södungj th¬ng hiÖu nhîng quyÒn, ngêi tham gia cÇn ph¶i t¬ng t¸c víi tÊt c¶ mäi ngêi xung quanh liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh. Kh¶ n¨ng qu¶n lý con ngêi rÊt cÇn thiÕt trong c«ng cuéc kinh doanh vµ cµng quan träng h¬n trong lÜnh vùc nhîng quyÒn ®ßi hái sù hîp t¸c tin cËy lÉn nhau cña c¸c thµnh viªn tham gia. VÊn ®Ò con ngêi sÏ ®em l¹i néi lùc cho th¬ng hiÖu cña doanh nghiªp tríc khi doanh nghiÖp ph¸t triÓn nã thµnh mét hÖ thèng. 3. Gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ Mét sè gi¶i ph¸p ®Ó tËn dông cã hiÖu qu¶ m« h×nh ho¹t ®éng kinh doanh nhîng quyÒn th¬ng m¹i vµ g¾n víi thùc tr¹ng cña níc ta: HiÖn t¹i Bé C«ng th¬ng lµ c¬ quan qu¶n lý ho¹t ®«ng nhîng quyÒn th¬ng m¹i. Tuy nhiªn nh thÕ lµ cha ®ñ vµ cha kÝch thÝch ®îc sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn m« h×nh nµy t¹i níc ta nhÊt lµ c¸c th¬ng hiÖu ViÖt cha cã sù quan t©m ®Çu t ®óng mùc vµ m« h×nh trung lµ manh món. Nªn ®Ó tõng bíc ph¸t triÓn th× chóng ta cÇn ph¶i thµnh lËp mét tæ chøc chuyªn s©u ®Ó hç trî vµ ph¸t triÓn lÜnh vùc nµy, ®ång thêi tõng bíc ®a nh÷ng kiÕn thøc vÒ nhîng quyÒn th¬ng m¹i vµo c¸c trêng ®¹i häc th«ng qua qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y, tµi liÖu nghiªn cøu cho sinh viªn… còng nh t¹o ®iÒu kiÖn h¬n n÷a cho c¸c ch¬ng tr×nh héi trî vÒ nhîng quyÒn nh»m gióp c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÓu vµ quan t©m ®óng mùc còng nh cã sù hç trî kÞp thêi… Vµ thùc tÕ cho thÊy ®iÒu nµy ®· ph¸t huy hiÖu qu¶ ë mét sè níc nh c¸c níc trong khu vùc §«ng Nam ¸: Th¸i Lan, Malaysia… ChÝnh phñ cÇn ph¶i cã ng©n s¸ch trî gióp ph¸t triÓn bíc ®Çu nh»m ®¶m b¶o vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp m¹nh d¹n h¬n trong viÖc ¸p dông vµ triÓn khai m« h×nh nµy. Th«ng qua ®ã hç trî doanh nghiÖp trong níc t¹o dùng th¬ng hiÖu vµ thÞ trêng ra bªn ngoµi. V× thùc tÕ cho thÊy cã rÊt nhiÒu th¬ng hiÖu ViÖt khi tham gia thÞ trêng níc ngoµi th× ®· bÞ c¸c nhµ ph©n phèi ®éc chiÕm vµ g¾n nh÷ng th¬ng hiÖu cña nhµ ph©n phèi ch¼ng h¹n nh c¸c s¶n phÈm chÕ biÕn gç cña ViÖt Nam… Sinh viªn TrÇn §øc Dù Líp CN48C 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KÕt luËn H×nh thøc nhîng quyÒn th¬ng m¹i cã nh÷ng u vµ khuyÕt ®iÓm cña nã. Nhîng quyªn th¬ng m¹i kh«ng phï hîp víi nh÷ng nhµ nhËn quyÒn vèn a thÝch sù s¸ng t¹o. H×nh thøc nµy cã thÓ sÏ kh«ng phï hîp ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t mong muèn cã hiÖu qu¶ trong ng¾n h¹n. Nhng h×nh thøc nµy sÏ ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña nã nÕu c¶ ngêi nhîng quyÒn vµ nhµ nhËn quyÒn ®Òu cam kÕt thùc hiÖn ®Õn cïng m« h×nh kinh doanh cña m×nh cïng víi niÒm tin, v¨n hãa trung thùc vµ giµu kh¸t vong. NÒn t¶ng cña nhîng quyÒn th¬ng m¹i thµnh c«ng lµ duy tr× vµ ph¸t triÓn th¬ng hiÖu næi tiÕng, m« h×nh ho¹t ®éng chÊt lîng s¶n phÈm, dÞch vþ … mµ nhµ nhîng quyÒn x©y dùng trong mét thêi gian t¬ng ®èi dµi §Ó quyÕt ®Þnh cã ®i theo con ®êng nhîng quyÒn th¬ng m¹i hay kh«ng c¸c doanh nghiÖp cÇn xem xÐt toµn bé kh¶ n¨ng cña m×nh ®ång thêi cÇn t×m hiÓu, nghiªn cøu c¸c thuËn lîi vµ h¹n chÕ cña h×nh thøc kinh doanh nµy. Sinh viªn TrÇn §øc Dù Líp CN48C 20
- Xem thêm -