Tài liệu Nghiên cứu mathlab của nguyễn minh thương

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu C«ng cuéc ®æi míi toµn diÖn ®Êt níc ta hiÖn nay, vÊn ®Ò häc tËp, nghiªn cøu m«n th¬ng m¹i ®îc ®Æt ra mét c¸ch thiÕt, nh»m kh¾c phôc t×nh tr¹ng l¹c hËu vÒ kû luËt kinh tÕ gãp phÇn h×nh thµnh t duy kinh tÕ míi. Trong bé m«n th¬ng m¹i víi nhiÒu ®Ò tµi phong phó mang nh÷ng s¾c th¸i kh¸c nhau, ®Ò tµi nµo còng cã phÇn quan träng vµ kh«ng thÓ thiÕu trong ®êi sèng hiÖn nay. Song ®Ò tµi em chän nghiªn cøu m«n häc nµy lµ ®Ò tµi "DÞch vô th¬ng m¹i", v× ®Ò tµi nµy nã g¾n liÒn vÒ thÞ trêng hµng ho¸... nã rÊt h÷u Ých trong cuéc sèng, ®Æc biÖt tõ sau khi thay ®æi c¬ chÕ cò vµ ¸p dông c¬ chÕ míi. §©y lµ mét ®Ò tµi rÊt lín mµ tr×nh ®é nhËn thøc cña ®Ò tµi l¹i cã h¹n nhÊt lµ trong thùc tiÔn. Do ®ã nh÷ng néi dung mµ em tr×nh bÇy, trong chuyªn ®Ò nµy chØ lµ nh÷ng nhËn thøc thu lîm ®îc, qua s¸ch b¸o, tµi liÖu, rÊt long ®îc c¸c thÇy c«, gióp ®ì em ®Ó ®Ò tµi nµy ®îc hoµn chØnh h¬n, vµ mang tÝnh khoa häc h¬n n÷a. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 I- Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña dÞch vô Kh¸i niÖm ®Æc ®iÓm cña dÞch vô 1- Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña dÞch vô: DÞch vô ra ®êi vµ ph¸t triÓn lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan, do sù ph¸t triÓn cña ph©n c«ng lao ®éng x· héi vµ s¶n xuÊt hµng ho¸ quyÕt ®Þnh. ThuËt ng÷ dÞch vô lóc ®Çu xuÊt hiÖn trong c¸c ho¹t ®éng hËu cÇn cña qu©n ®éi trong thêi kú chiÕn tranh (nh ch¨m sãc søc khoÎ cho binh sü nu«i qu©n, c¸c dÞch vô may mÆc qu©n trang, vËn chuyÓn l¬ng thùc, thùc phÈm, vò khÝ...). Sau nµy chóng ®îc h×nh thµnh ®a vµo c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, x· héi ®Æc biÖt ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. DÞch vô xuÊt hiÖn ë hÇu kh¾p c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng kinh tÕ x· héi. Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña dÞch vô trong lÞch sö kinh tÕ thÕ giíi g¾n liÒn víi c¸c giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ. DÞch vô ra ®êi sau n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp lµ mét bé phËn vÞ trÝ ngµy cµng quan träng trong c¬ cÊu kinh tÕ. DÞch vô ra ®êi sau n«ng nghiÖp c«ng nghiÖp lµ bé phËn cã vÞ trÝ ngµy cµng quan träng trong c¬ cÊu kinh tÕ cña mçi quèc gia, còng nh c¬ cÊu kinh tÕ toµn cÇu. DÞch vô ph¸t triÓn ngµy cµng ®a d¹ng, phong phó mét mÆt do chÝnh lµ b¶n th©n nhu cÇu cuéc sèng con ngêi quyÕt ®Þnh. MÆt kh¸c nã cßn phô thuéc vµ chiÕn lîc vµ chÝnh s¸ch kinh tÕ - x· héi cña mçi quèc gia vµ nhiÒu yÕu tè kh¸c. Ngµy nay tríc xu thÕ toµn cÇu ho¸ vµ khu vùc ho¸ diÔn ra mét c¸ch m¹nh mÏ, søc Ðp cña c¹nh tranh ngµy cµng quyÕt liÖt ®ßi hái chÝnh phñ cña doanh nghiÖp ph¶i cã sù lùa chän c¸c lÜnh vùc, c¸c ngµnh c¸c s¶n phÈm víi h×nh thøc vµ lé tr×nh héi nhËp thÝch hîp. Héi nhËp vÒ kinh tÕ, trong ®ã cã héi nhËp vÒ th¬ng m¹i vµ dÞch vô sÏ më ra triÓn väng ph¸t triÓn rÊt lín cho c¸c ngµnh dÞch vô ViÖt Nam. 2- Kh¸i niÖm dÞch vô: Cã nhiÒu gãc ®é tiÕp cËn kh¸c nhau vÒ kh¸i niÖm dÞch vô. D íi ®©y mét sè c¸ch tiÕp cËn c¬ b¶n a- DÞch vô lµ mét ho¹t ®éng kinh tÕ Trong trêng hîp nµy, dÞch vô ®îc hiÓu lµ toµn bé c¸c ho¹t ®éng cung cÊp s¶n phÈm díi h×nh th¸i phi vËt chÈ nh»m tho¶ m·n nhu cÇu nµo ®ã cña con ngêi vµ x· héi. Nhu cÇu con ngêi, cña x· héi vÒ s¶n phÈm dÞch vô trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ngµy cµng t¨ng lªn vÒ quy m«, ®a d¹ng vÒ c¬ cÊu, ®ßi hái cao vÒ chÊt lîng vµ phÇn lín ®îc tho¶ m·n th«ng qua ho¹t ®éng trao ®æi mua b¸n b»ng tiÒn trªn thÞ trêng. C¸c nhµ cung cÊp dôc vô trong nÒn kinh tÕ bao gåm c¶ chÝnh phñ vµ c¸ nh©n tæ chøc phi chÝnh phñ, c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi níc. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ho¹t ®éng dÞch vô diÔn ra trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng tíi môc tiªu kh¸c nhau, nhng môc ®Ých bao trïm lµ lîi nhuËn ho¨c thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ - x· héi. C¸c doanh nghiÖp kinh doanh dÞch vô, phÇn lín ho¹t ®éng dÞch vô cña hä lµ nh»m môc tiªu tèi ®a ho¸ lîi nuËn trong khi chÝnh phñ c¸c doanh nghiÖp c«ng Ých, c¸c tæ chøc x· héi chñ yÕu thùc hiÖn c¸c dÞch vô lîi nhuËn. DÞch vô cßn ®îc hiÓu lµ ho¹t ®éng hç trî cho ho¹t ®éng chÝnh hay lµ lîi Ých cung øng do kh¸ch hµng mong ®îi hoÆc nhËn ®îc ngoµi b¶n th©n cña hµng ho¸ ®ã. Trong trêng hîp nµy, dÞch vô kh«ng ph¶i lµ ho¹t ®éng chÝnh nhng rÊt cÇn thiÕt vµ quan träng ®èi víi c¶ chñ thÓ ng êi b¸n vµ ngêi mua, ngêi cung cÊp vµ ngêi sö dông dÞch vô. §èi víi nhµ cung cÊp, trong trêng hîp nµy dÞch vô lµ ho¹t ®éng bæ trî hoÆc thóc ®Èy ho¹t ®éng chÝnh nh»m môc tiªu mét c¸ch tèt nhÊt. §èi víi ngêi tiªu dïng, dÞch vô ®îc coi lµ lîi Ých mµ hä nh©n ®îc vµ thô hëng ngoµi hµng ho¸ (®· mua hoÆc ®îc cung cÊp). VÒ mÆt c¸ch hiÓu theo nghÜa réng bao trïm lªn c¶ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô cña doanh nghiÖp. b- DÞch vô lµ mét nhµnh, mét lÜnh vùc trong c¬ cÊu kinh tÕ quèc d©n Ph©n c«ng lao ®éng x· héi vµ s¶n xuÊt hµng ho¸ lµ c¬ së quyÕt ®Þnh sù ra ®êi cña ngµnh kinh tÕ dich vô. Kh¸c víi n«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp lµ ngµnh trùc tiÕp s¶n xuÊt cña c¶i vËt chÊt, ngµnh dÞch vô kh«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt ta cña c¶i vËt chÊt víi t c¸ch lµ hµng ho¸ h÷u h×nh, nhng trùc tiÕp t¹o ra thu nhËp quèc d©n. DÞch vô lµ ngµnh kinh tÕ cã ¶nh hëng lín, gãp phÇn thóc ®Èy lµm t¨ng thu nhËp quèc d©n do ngµnh s¶n xuÊt t¹o ra, th«ng qua viÖc gia t¨ng gi¸ trÞ hµng ho¸ trong c¸c ngµnh ®¬n vÞ s¶n xuÊt. Ngµnh dÞch vô cã chøc n¨ng cung øng c¸c s¶n phÈm v« h×nh nh»m ®¸p øng nhu cÇu cña s¶n xuÊt, cña lu th«ng cña hµng ho¸, cña tiªu dïng x· héi. Chøc n¨ng cung øng cña dÞch vô ®îc thùc hiÖn th«ng qua ph¬ng tiÖn trao ®æi mua b¸n b»ng tiÒn (tøc lµ th«ng qua thÞ trêng vµ th¬ng m¹i). Cïng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi nhiÒu ngµnh dÞch vô ra ®êi (nh th¬ng m¹i, du lÞch, vËn t¶i, ng©n hµng, b¶o hiÓm, y tÕ, v¨n ho¸, gi¸o dôc...) ph¸t triÓn thµnh lÜnh vùc hay khu vùc dÞch vô réng lín trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Ngµy nay dÞch vô cã vÞ trÝ ngµnh cµng lín trong nÒn kinh tÕ cña mçi quèc gia, tû träng cña c¸c dÞch vô trong c¬ cÊu GDP ngµy cµng t¨ng ë mçi quèc gia ph¸t triÓn vµ chËm ph¸t triÓn (c¸c níc ph¸t triÓn tû träng dÞch vô chiÕm tíi 66 - 68%, cã níc trªn 70%, c¸c níc chËm ph¸t triÓn, trong ®ã cã ViÖt Nam tû lÖ tõ 36 - 42% trong GDP). DÞch vô lµ lÜnh vùc bao gåm rÊt nhiÒu lÜnh vùc, nhiÒu ®¬n vÞ kinh tÕ tæ chøc x· héi, ®oµn thÓ tham gia. Do vËy tæ chøc nµy lµ mét bé phËn h÷u c¬, 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hîp thµnh tæ chøc kinh tÕ - x· héi trong mçi quèc gia còng nh tæ chøc hîp t¸c vÒ th¬ng m¹i vµ dÞch vô cña tõng khu vùc trªn thÕ giíi. c- DÞch vô lµ mét lo¹i s¶n phÈm (v« h×nh) C¸c ngµnh dÞch vô t¹o ra vµ cung cÊp c¸c s¶n phÈm díi h×nh th¸i phi vËt thÓ cho kh¸ch hµng. Trong trêng hîp nµy dÞch vô nh lµ ®îc xem nh lµ ®èi tîng cña ho¹t ®éng kinh tÕ hay kinh tÕ. C¸c dÞch vô kh«ng tån t¹i ë c¸c d¹ng vËt thÓ hay hµng ho¸ (h÷u h×nh), nh÷ng ngêi tiªu dïng hoµn toµn c¶m nhËn ®îc lîi Ých vµ tho¶ m·n khi tiªu dïng chóng. DÞch vô lµ mét loÞa s¶n phÈm cña lao ®éng khi ®îc cung øng trªn thÞ trêng, chóng còng cã thuéc tÝnh vÒ gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông nh c¸c hµng ho¸ kh¸c. S¶n phÈm vµ ho¹t ®éng cña dÞch vô, cã tÝnh ®Æc thï kh¸c víi s¶n phÈm hµng ho¸ (h÷u h×nh) vµ ho¹t ®éng cung øng c¸c hµng ho¸ nµy cho ng êi tiªu dïng. Tãm l¹i dÞch vô lµ mét ngµnh, méi lÜnh vùc trong nÒn kinh tÕ quèc d©n mµ ho¹t ®éng cña chóng t¹o ra c¸c s¶n phÈm tån t¹i d íi h×nh th¸i phi vËt thÓ nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña s¶n xuÊt vµ ®êi sèng x· héi. DÞch vô cßn lµ mät ho¹t ®éng trî gióp vµ thóc ®Èy ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp, bæ trî cho c¸c ho¹t ®éng chÝnh cña c¬ quan chÝnh phñ vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ x· héi kh¸c. 2- §Æc ®iÓm c¬ b¶n cña dÞch vô a- Lµ s¶n phÈm v« h×nh: DÞch vô tån t¹i díi h×nh th¸i phi vËt thÓ. Kh¸ch hµng, ngêi sö dông c¸c dÞch vô kh«ng thÓ nh×n thÊy, sê mã, thö mïi vÞ... tr íc khi tiªu dïng chóng. Hä chØ cã thÓ c¶m nhËn kÕt qu¶, chÊt lîng ho¹t ®éng cung øng chóng. Hä chØ cã thÓ c¶m nhËn kÕt qu¶, chÊt lîng ho¹t ®éng cung øng diÔn ra qu¸ tr×nh tiÕp nhËn ®îc kÕt qu¶ víi qu¸ tr×nh tiÕp nhËn vµ tiªu dïng dÞch vô ®ã. Kh¸c víi hµng ho¸ (h÷u h×nh) s¶n phÈm dÞch vô kh«ng x¸c ®Þnh b»ng tiªu chuÈn kü thuËt, tiªu chuÈn chÊt lîng theo c¸c chuÈn mùc ISO... gièng nh c¸c hµng ho¸ th«ng thêng kh¸c. Ngêi ta kh«ng thÓ nh×n thÊy nh·n, m¸c... cña c¸c dÞch vô mµ nhê c¸c th«ng tin chÊt lîng ®Ó tiÕp xóc gi÷a ngêi cung øng vµ ngêi sö dông dÞch vô ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng cña dÞch vô. b- ChÊt lîng cña dÞch vô rÊt khã ®¸nh gi¸ vµ kh«ng æn ®Þnh ChÊt lîng cña dÞch vô rÊt khã ®¸nh gi¸, do tÝnh v« h×nh cña dÞch vô ¶nh hëng, chØ ngêi s¶n xuÊt vµ tiªu dïng dÞch vô míi nhËn râ ®Æc ®iÓm nµy. ChÊt l îng cña dÞch vô phô thuéc rÊt nhiÒu yÕu tè nh b¶n th©n ngêi cung cÊp vµ ngêi sö dông dÞch vô (nhËn thøc vÒ chÊt lîng, tr×nh ®é, kü n¨ng vµ nghÖ thuËt cña ngêi cung øng. Thãi quen së thÝch cña ngêi tiªu dïng dÞch vô, chu kú n¨ng lîng cña tham gia trao ®æi dÞch vô...) thêi gian vµ ®Þa ®Þa ®iÓm cung øng, tiªu dïng dÞch vô m«i trêng diÔn ra sù trao ®æi dÞch vô vµ c¸c yÕu tè kh¸ch quan kh¸c. Do vËy chÊt lîng cña dÞch vô thêng giao ®éng, kh«ng iØn ®Þnh vµ ®¸nh 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 gi¸ mang tÝnh t¬ng ®èi. Kh¸c víi chÊt lîng cña s¶n phÈm dÞch dô chÊt lîng cña hµng ho¸ (h÷u h×nh) ®îc x¸c ®Þnh tõ khi s¶n xuÊt tríc khi ®em trao ®æi hay cung øng cho kh¸ch hµng c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ nµy cã thÓ ®¸nh gi¸ theo c¸c tiªu chuÈn quèc gia (khu vùc hoÆc quèc tÕ) c- S¶n xuÊt vµ tiªu dïng dÞch vô diÔn ra ®ång thêi. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu dïng dÞch vô kh«ng t¸ch rêi nhau. NghÜa lµ c¸c ho¹t ®éng t¹o ra dÞch vô cña ngêi cung cÊp diÔn ra ®êi ®ång thêi víi qu¸ tr×nh sö dông dÞch vô cña tiªu dïng theo kh«ng gian vµ thêi gian, kh¸c víi dÞch vô, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu dïng hµng ho¸ h÷u h×nh cã thÓ t¸ch rêi nhau vÒ kh«ng gian vµ thêi gian (c¸c trêng hîp nh s¶n xuÊt ë n¬i nµy, chóng tiªu dïng ë n¬i kh¸c, s¶n xuÊt nhiÒu, nhng tiªu dïng Ýt...). H¬n n÷a qu¸ tr×nh trao ®æi mua b¸n hµng ho¸ h÷u h×nh còng cã sù t¸ch rêi nhau, trong nh ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ xÈy ra ®èi víi dÞch vô. d- DÞch vô s¶n phÈm nhng kh«ng thÓ vËn chuyÓn vµ cÊt gi÷ trong kho. Do tÝnh v« h×nh cña s¶n phÈm dÞch vô, do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt vµ tiªu dïng dÞch vô diÔn ra ®ång thêi, nªn ngêi ta kh«ng thÓ lu kho c¸c dÞch vô lµm "phÇn ®Öm" ®Ó ®iÒu chØnh quan hÖ cung cÇu c¸c thÞ trêng nh c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ (h÷u h×nh). Ngêi ta, kh«ng cÇn ph¶i chuyªn trë dÞch vô vµ ®iÒu ®ã còng thÓ xÈy ra trong qu¸ t×nh cung øng c¸c s¶n phÈm dÞch vô trªn thÞ trêng. Kh¸c víi s¶n phÈm dÞch vô, hµng ho¸ h÷u h×nh ®Òu cã thÓ ® îc tæ chøc dù tr÷ phôc vô cho c¸c nhu cÇu cña s¶n xuÊt, ®êi sèng sinh ho¹t cña qu¸ tr×nh lu th«ng nh»m ®¶m b¶o c¸c ho¹t ®éng nµy diÔn ra mét c¸ch b×nh th êng liªn tôc vµ th«ng suèt. Hµng ho¸ h÷u h×nh ph¶i cã qu¸ tr×nh vËn chuyÓn ®Ó ®a hµng ho¸ tõ n¬i s¶n xuÊt, cung øng ®Õn n¬i tiªu dïng. II- B¶n chÊt, vai trß vµ ph©n lo¹i dÞch vô th¬ng m¹i. 1- Kh¸i niÖm vµ vai trß dÞch vô th¬ng m¹i a- Kh¸i niÖm dÞch vô th¬ng m¹i. DÞch vô th¬ng m¹i lµ mét ngµnh, mét bé phËn cÊu thµnh cña lÜnh vùc dÞch vô trong nÒn kinh tÕ ®ã lµ ngµnh th¬ng m¹i. DÞch vô th¬ng m¹i, ®ã lµ ho¹t ®éng hç trî, thóc ®Èy qu¸ tr×nh mua b¸n s¶n phÈm trªn thÞ trêng. §©y lµ ho¹t ®éng kinh tÕ cung cÊp hoÆc b¸n dÞch vô cña c¸c chñ thÓ kh¸c nhau trªn thÞ trêng nhng g¾n liÒn víi ho¹t ®éng th¬ng m¹i kh¸c. C¸c dÞch vô cã thÓ hç trî thóc ®Èy kh©u mua, kh©u b¸n, cã thÓ phôc vô bua b¸n. DÞch vô th¬ng m¹i lµ c¸c ho¹t ®éng g¾n liÒn víi hµng ho¸ vµ th ¬ng m¹i dÞch vô... DÞch vô th¬ng m¹i cã thÓ do tæ chøc c¸ nh©n doanh nghiÖp trong níc 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vµ níc ngoµi thùc hiÖn trªn thÞ trêng néi ®Þa vµ níc ngoµi. Cã thÓ do chÝnh phñ cung cÊp, hay b¶n th©n thùc hiÖn. ë phÇn vÜ m« dÞch vô lµ kiÓu ho¹t ®éng phôc vô cho tæng thÓ mua b¸n ë phÇn vi m« c¸c doanh nghiÖp lµ dÞch vô mang tÝnh ®éng c¬ kinh doanh vµ lîi nhuËn do c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn. Nh vËy, thùc chÊt dÞch vô th¬ng m¹i lµ ho¹t ®éng bæ trî, trî gióp do ho¹t ®éng mua b¸n cña c¸c doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. DÞch vô th¬ng m¹i lµ "phÇn mÒm" lµm t¨ng tÝnh hÊp dÉn hay lµ hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng chÝnh lµ mua b¸n c¸c hµng ho¸. DÞch vô th¬ng m¹i rÊt cÇn thiÕt vµ kh«ng t¸ch rêi ho¹t ®éng mua b¸n. Nã xuÊt hiÖn c¶ tríc, trong vµ sau qu¸ tr×nh mua, b¸n hµng ho¸ c¶u c¸c doanh nghiÖp. b- Ph©n viÖt dÞch vô th¬ng m¹i vµ th¬ng m¹i dÞch vô Th¬ng m¹i dÞch vô lµ ho¹t ®éng trao ®æi mua b¸n hay cung cÊp c¸c dÞch vô (s¶n phÈm v« h×nh) trªn thÞ trêng. DÞch vô chÝnh lµ ®èi tîng cña trao ®æi mua b¸n. C¸c chñ thÓ tham gia trao ®æi ®a d¹ng bao gåm c¸c tæ chøc c¸ nh©n, ®¬n vÞ, doanh nghiÖp trong ph¹m vi mét quèc gia hoÆc gÜa c¸c bé phËn quèc gia víi nhau. DÞch vô th¬ng m¹i ®ã lµ ho¹t ®éng hç trî cho qu¸ tr×nh trao ®æi mua b¸n nãi chung bao gåm c¶ s¶n phÈm h÷u h×nh vµ v« h×nh. DÞch vô ®îc coi lµ ph¬ng tiÖn c«ng cô cho ho¹t ®éng mua b¸n chø kh«ng ph¶i lµ ®èi tîng trao ®æi. Ph¹m trï dÞch vô th¬ng m¹i ph¶n ¸nh hai ho¹t ®éng kinh tÕ g¾n liÒn nhau trong ®ã, th¬ng m¹i còng lµ mét h×nh thøc lµ mét lo¹i dÞch vô. Do vËy dÞch vô th¬ng m¹i chÝnh lµ ho¹t ®éng cña dÞch vô víi dÞch vô. c- Vai trß cña dÞch vô th¬ng m¹i DÞch vô th¬ng m¹i cña doanh nghiÖp cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn chÊt lîng vµ kÕt qu¶ cung øng c¸c yÕu tè ®Çu vµo hiÖu qu¶ tiªu thô hay b¸n s¶n phÈm ®Çu ra. Tõ ®ã ¶nh hëng ®Õn chiÕn lîc vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña toµn doanh nghiÖp. Nã ®îc coi lµ c«ng cô c¹nh tranh hÕt søc quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong m«i trêng th¬ng m¹i hiÖn nay. DÞch vô th¬ng m¹i cßn cã t¸c ®éng tÝch cùc tíi c¸c ®èi tîng ®îc cung cÊp vµ sö dông chóng nh c¸c ®èi t¸c cña doanh nghiÖp nh÷ng ngêi tiªu dïng c¸ nh©n, chÝnh phñ... Nhê ®ã, c¸c ®¬n vÞ b¹n hµng, kh¸ch hµng còng nh ngêi tiªu dïng cã thªm nhiÒu lîi Ých vµ sù tho¶ nh·n nh»m thóc ®Èy t¸i s¶n xuÊt më réng. DÞch vô th¬ng m¹i cßn cã vai trß th¬ng m¹i trong ph¹m vi kinh tÕ quèc d©n. Nã phôc vô hç trî cho c¸c ho¹t ®éng th¬ng m¹i trong toµn bé nÒn kinh tÕ, thóc ®¶y c¶ khu vùc s¶n xuÊt vµ dÞch vô ph¸t triÓn, t¹o thªm nhiÒu viÖc lµm, 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 gãp phÇn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, c¬ cÊu lao ®éng theo yªu cÇu cña qu¸ tr×nh CNH - H§H ®Êt níc... 2. §Æc ®iÓm cña dÞch vô th¬ng m¹i . a. DÞch vô th¬ng m¹i g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh mua vµ b¸n hµng ho¸. C¸c dÞch vô th¬ng m¹i xuÊt hiÖn trong qu¸ tr×nh lu th«ng kh«ng t¸ch rêi qua qu¸ tr×nh mua b¸n. Ho¹t ®éng th¬ng m¹i lµ sù ph¸t triÓn cña nã tiÒn ®Ò quyÕt ®Þnh sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn dÞch vô th¬ng m¹i. Kh¸c víi dÞch vô th¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ gåm cã rÊt nhiÒu lo¹i dÞch vô kh«ng g¾n liÒn vµ phôc vô ho¹t ®éng mua b¸n ch¼ng h¹n mét sè dÞch vô s¶n xuÊt. b- DÞch vô th¬ng m¹i võa cã tÝnh chÊt s¶n xuÊt, võa cã tÝnh chÊt phi s¶n xuÊt (dÞch vô thuÇn tuý). C¸c dÞch vô cã tÝnh chÊt s¶n xuÊt g¾n liÒn víi ho¹t ®éng cã tÝnh chÊt s¶n xuÊt nhng l¹i xuÊt hiÖn qu¸ tr×nh mua b¸n. DÞch vô th¬ng m¹i gãp phÇn gia t¨ng gi¸ trÞ hµng ho¸ do c¸c ngµnh s¶n xuÊt t¹o ra vµ lµm t¨ng thu nhËp quèc d©n. C¸c dÞch vô kh«ng cã tÝnh chÊt s¶n xuÊt nh giao tiÕp víi kh¸ch hµng, giíi thiÖu hµng ho¸ ®èi víi kh¸ch hµng, t vÊn tiªu dïng khi b¸n hµng... c¸c dÞch vô kh«ng lµm t¨ng gi¸ trÞ hµng ho¸ do c¸c ngµnh s¶n xuÊt t¹o ra nh ng l¹i gãp phÇn gia t¨ng GDP cña khu vùc dÞch vô gãp phÇn lµm gia t¨ng GDP trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. c- DÞch vô th¬ng m¹i lµ mét lo¹i dÞch vô thÞ trêng DÞch vô th¬ng m¹i métmÆt g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh trao ®æi mua b¸n cña c¸c chñ thÓ tham gia thÞ trêng ®îc h×nh thµnh th«ng qua quan hÖ cung cÇu vµ bÞ chi phèi sù vËn ®éng tù nhiªn cña thÞ trêng. DÞch vô th¬ng m¹i do thµnh phÇn kinh tÕ, chñ thÓ kinh doanh c¸c tæ chøc c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc tham gia thùc hiÖn trªn thÞ trêng. Bªn c¹nh ®ã, mét sè dÞch vô th¬ng m¹i cña doanh nghiÖp ®îc chÝnh phñ hç trî ban®Çu nh t×m kiÕm thÞ trêng xóc tiÕn xuÊt khÈu, tæ chøc ®oµn ®i kh¶o s¸t thÞ trêng níc ngoµi... vµ c¸c hiÖp héi nghÒ nghiÖp tæ chøc phi chÝnh phñ trî gióp th«ng tin, héi nghÞ, héi th¶o... 3- Ph©n lo¹i dÞch vô th¬ng m¹i a- Ph©n lo¹i theo tÝnh chÊt cña dÞch vô + DÞch vô cã tÝnh chÊt s¶n xuÊt VËn chuyÓn hµng ho¸ cho kh¸ch ChuÈn bÞ hµng tríc khi b¸n (nh ph©n lo¹i bao gãi, chØnh lý, pha c¾t, chia nhá, pha chÕ, l¾p r¸p, s¶n phÈm...) 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 DÞch vô kü thuËt l¾p r¸p, b¶o hµnh, b¶o d ìng, söa ch÷a khi sö dông hoÆc cung cÊp dÞch vô cho kh¸ch hµng. DÞch vô cho thuª thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn (nÕu cã) Lo¹i dÞch vô nµy lµm t¨ng gi¸ trÞ hµng ho¸, trùc tiÕp tham gia gãp phÇn vµo thu nhËp quèc d©n. + DÞch vô kh«ng cã tÝnh s¶n xuÊt Doanh nghiÖp giíi thiÕu hµng ho¸ ®Ó b¸n trùc tiÕp hµng ho¸ ®ã cho kh¸ch hµng th«ng tin vÒ s¶n phÈm, vÒ tæ chøc s¶n xuÊt vÒ ph©n phèi còng nh n¨ng lùc lo¹i dÞch vô nµy cã ý nghÜa rÊt quan träng. Kü thuËt vµ nghÖ thuËt truyÒn th«ng b»ng c¸c ph¬ng tiÖn kh¸c nhau trong kh«ng gian theo thêi gian hµng ho¸ vÒ dÞch vô vÒ tæ chøc qu¶n lý vµ c¸c nguån lùc cho kh¸ch hµng. C¸c ph¬ng tiÖn qu¶ng c¸o rÊt ®a d¹ng vµ phong phó (nh b¸o, Cataloge, c¸c Ên phÈm ®µi, v« tuyÕt, Internet, ¸p phÝch...) h×nh thøc thÓ hiÖn qu¶ng c¸o lêi viÕt ch÷, nãi, ©m thanh, ¸nh s¾c h×nh ¶nh mµu s¾c... TriÓn l·m héi chî th¬ng m¹i: võa giíi thiÖu quang c¸o, võa b¸n hµng vµ nghiªn cøu thÞ trêng, tæ chøc héi nghÞ, héi th¶o ký kÕt c¸c hîp ®ång c¸c dÞch vô thuéc lo¹i nµy kh«ng trùc tiÕp t¹o ra thu nhËp quèc d©n nh ng l¹i gãp phÇn gia t¨ng thu nhËp quèc d©n trong s¶n xuÊt b- DÞch vô trong giai ®o¹n mua. Thùc chÊt ®©y lµ dÞch vô trong kh©u cung øng cc¸ yÕu tè ®Çu vµo cña doanh nghiÖp. Tuú tõng lo¹i "®Çu vµo" kh¸c nhau cña s¶n xuÊt kinh doanh, doanh nghiÖp cã thÓ vµ cÇn thiÕt nghiªn cøu lùa chän c¸c dÞch vô th ¬ng m¹i sau ®©y. DÞch vô th«ng tin vÒ nµh cung cÊp. C¸c giao dÞch ®µm ph¸n mua hµng dÞch vô ph¸p lý vÒ ®¬n hµng, dÞch vô kiÓm ®Þnh hµng ho¸, dÞch vô h¶i quan, b¶o hiÓm, vËn t¶i, kho hµng, thanh to¸n, héi nghÞ cung øng... + DÞch vô trong giai ®o¹n b¸n. ChuÈn bÞ hµng ®Ó b¸n, chuyªn trë hµng ho¸ ®Õn khu vùc b¸n hµng tr ng bÇy, qu¶ng c¸o hµng ho¸ t¹i n¬i b¸n, c¸c dÞch vô h¶i quan gi¸m ®Þng chÊt l îng vµ xuÊt xø hµng ho¸... Giíi thiÖu hµng ho¸ cho kh¸ch vµ híng dÉn chän mua, híng dÉn sö dông, vËn chuyÓn bèc dì hµng ho¸ theo yªu cÇu cña kh¸ch tr¶ lêi c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng, kiÓm tra vËn t¶i vµ dÞch vô vËn chuyÓn giao nhËn... L¾p ®Æt b¶o hµnh, b¶o dìng thay thÕ, söa ch÷a, th«ng tin vµ ®¸p øng c¸c khuyÕn nghÞ tõ kh¸ch hµng, tæ chøc c¸c héi nghÞ cña kh¸ch hµng, c¸c dÞch vô thanh to¸n. c- Ph©n lo¹i theo hµnh vi th¬ng m¹i DÞch vô th¬ng m¹i bao gåm mét sè lo¹i c¬ b¶n sau ®©y: 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Mçi giíi th¬ng m¹i. §ã lµ dÞch vô th«ng qua ngêi trung gian, ngêi m«i giíi ®Ó thùc hiÖn mua b¸n s¶n phÈm. Ngêi m«i giíi lµ th¬ng nh©n, mét mÆt lµm trung gian cho c¸c bªn trao ®æi mua b¸n hµng ho¸. DÞch vô nµy cã ý nghÜa quan träng trong viÖc gióp doanh nghiÖp t×m kiÕm kh¸ch hµng, më rén kinh doanh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng. QuyÒn vµ nghÜa vô cña ngíi giíi thiÖu thùc hiÖn theo quy ®Þnh trong luËt th¬ng m¹i. + DÞch vô giao nhËn hµng ho¸ DÞch vô ngêi lµm c«ng viÖc giao nhËn hµng ho¸ nhËn hµng tõ ng êi göi, tæ chøc vËn chuyÓn, lu kho, lu b·i, lµm c¸c thñ tôc giÊy tê vµ c¸c dÞch vô kh¸c cã liªn quan ph¹m vi c¸c dÞch vô giao nhËn hµng ho¸, ngêi giao nhËn hµng ho¸ lµ thay mÆt ngêi göi hµng lµm n¶y sinh dÞch vô trong qu¸ tr×nh chuyªn chë hµng ho¸ ... Vai trß cña ngêi giao nh©n Vai trß ®¹o lý Vai trß chuyªn chë hµng ho¸ Vai trß vËn chuyÓn,vËn t¶i ®a ph¬ng. + DÞch vô gi¸m ®Þnh hµng ho¸ Lµ dÞch vô do mét tæ chøc gi¸m ®Þnh ®éc lËp thùc hiÖn ®Ó x¸c ®Þnh t×nh tr¹ng thùc tÕ cña hµng ho¸ theo yªu cÇu cña c¸ nh©n c¬ quan tæ chøc vµ doanh nghiÖp. Gi¸m ®Þnh vÒ sè lîng, chÊt lîng quy c¸ch bao b×, gi¸ trÞ hµng ho¸ c¸c tæn thÊt, sù an toµn, vÖ sinh c¸c yªu cÇu kh¸c. Ho¹t ®éng gi¸m ®Þnh ph¶i ®¶m b¶o c¸c nguyªn t¾c ho¹t ®éng kh¸ch quan khoa häc vµ chÝnh x¸c. KÕt qu¶ gi¸m ®Þnh lµ chøng th gi¸m ®Þnh v¨n v¶n ph¸p lý ®Ó ®¶m b¶o lîi Ýchc¸c bªn tham gia hîp ®ång vµ gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp xÈy ra + Qu¶ng c¸o th¬ng m¹i Lµ dÞch vô nh»m cung cÊp th«ng tin cho kh¸ch hµng vÒ chñng lo¹i hµng ho¸, quy c¸ch chÊt lîng, gi¸ c¶ ph¬ng thøc b¸n c¸c dÞch vô kh¸ch hµng cña doanh nghiÖp. Cung cÊp th«ng tin ®Çy ®ñ ®ång bé ng¾n gän, hÊp dÉn kh¸ch hµng trung thùc kh«ng lµm tæn h¹i lîi Ých doanh nghiÖp kh¸c vµ m«i tr êng lùa chän h×nh thøc, ph¬ng tiÖn thÝch hîp vµ ®¶m b¶o hiÖu qu¶. + Hç chî triÓn l·m th¬ng m¹i. Lµ ho¹t ®éng xóc tiÕn cña th¬ng m¹i tËp trung trong mét thêi gian ®Þa ®iÓm nhÊt ®Þnh 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 CãnhiÒu lo¹i héi trî, triÓn l·m th¬ng m¹i kh¸c nhau nh héi chî triÓn l·m tæng hîp, chuyªn ngµnh, quy m« vïng, quèc gia quèc tÕ. 4- Mét sè lo¹i dÞch vô th¬ng m¹i chñ yÕu ë ViÖt Nam vµ xu híng ë ph¹m vi kinh tÕ vÜ m« c¸c dÞch vô hætî ho¹t ®éng th¬ng m¹i trªn c¶ thÞ trêng néi ®Þa vµ quèc tÕ chñ yÕu bao gåm lo¹i sau ®©y. DÞch vô th«ng tin, nghiªn cøu thÞ trêng vµ xóc tiÕn th¬ng m¹i cung cÊp th«ng tin, tµi liÖu cÇn thiÕt vÒ thÞ trêng ®Çu vµo ®Çu ra cho c¸c doanh nghiÖp c¸c nhµ kinh doanh th«ng tin vµ c¸c ®èi t¸c kinh doanh. T vÊn, nghiªn cøu c¸c yÕu tè liªn quan ®Õn c¬ cÊu vµ h íng ph¸t triÓn thÞ trêng, chiÕn lîc thÞ trêng vµ héi nhËp Th«ng tin cho kh¸ch hµng biÕt vÒ doanh nghiÖp vµ s¶n phÈm còng nh c«ng bè tµi liÖu, th«ng tin cÇn thiÕt, trong c¸c cuéc héi nghÞ, héi th¶o, héi chî triÓn l·m. C¸c lo¹i dÞch vô trªn ®îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c c¬ quan chuyªn ngµnh cña chÝnh phñ cña bé, ngµnh hoÆc qua tæ chøc phi chÝnh phñ. Xu híng: C¸c dÞch vô th«ng tin, tiÕp thÞ vµ xóc tiÕn th ¬ng m¹i ph¸t triÓn nhanh vµ ®a d¹ng do yªu cÇu c¹nh tranh vµ héi nhËp ngµy cµng cao. § îc hç trî kü thuËt m¸y tÝnh vµ m¹ng Internet ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ dÞch vô nhanh chãng, thuËn tiÖn chÝnh x¸c vµ cã hÖ thèng. Lµ lo¹i dÞch vô thuéc mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¶ doanh nghiÖp vµ chÝnh phñ. b- DÞch vô tµi chÝnh vµ b¶o hiÓm Lµ c¸c lo¹i dÞch vô gióp cho thùc hiÖn c¸c giao dÞch tµi chÝnh trî gióp vèn, thanh to¸n trong níc vµ quèc tÕ còng nh tµi trî rñi ro cho ho¹t ®éng th¬ng m¹i cña c¸c doanh nghiÖp cung cÊp c¸c nguån tµi trî tµi chÝnh ng¾n vµ dµi h¹n ph¬ng thøc tÝn dông vµ chuyÓn tiÒn cho doanh nghiÖp cung cÊp c¸c dÞch vô thanh to¸n thuËn tiÖn, hiÖu q¶u cung cÊp dÞch vô b¶o hiÓm vÒ hµng ho¸ vÒ ph ¬ng tiÖn vËn t¶i tr¸ch nhiÖm c¸c dÞch vô trªn chñ yÕu do doanh nghiÖp thùc hiÖn Xu híng: C¸c dÞch vô tµi chÝnh, tµi trî cho ho¹t ®éng ®Çu t b¶o hiÓm cã xu híng ph¸t triÓn trong thêi kú h«i nhËp quèc tÕ th¬ng m¹i, ®Èy m¹nh tèc ®é ®Ó thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Ph¸t triÓn theo híng t¹o thuËn lîi, hç trî cã träng t©m, träng ®iÓm vµ cã thêi h¹n cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Æc biÖt c¸c hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu gãp phÇn n©ng cao c¸c kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp cña ngµnh quèc gia. c- DÞch vô kiÓm ®Þnh vµ chøng nhËn hµng ho¸ 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lµ lo¹i dÞch vô mang tÝnh chÊt kiÓm tra cña c¸c c¬ quan Nhµ n íc vµ c¸c tæ chøc gi¸m ®Þnh ®éclËp, nh»m cÊp giÊy chøng nhËn hµng ho¸ vµ xuÊt xø hµng ho¸ cho c¸c chñ thÓ s¶n xuÊt kinh doanh. Gi¸m ®Þnh nh»m cung cÊp c¸c b¸o c¸o, biªn b¶n gi¸m ®Þnh theo yªu cÇu cña c¸c bªn mua, bªn b¸n vÒ phÈm chÊt, sè lîng, khèi lîng chÊt lîng bao b× tæn thÊt hµng ho¸ vµ h×nh thøc gi¸m ®Þnh kh¸c. Ho¹t ®éng bao b× tæn thÊt hµng ho¸ vµ h×nh thøc gi¸m ®Þnh kh¸c. ho¹t ®éng gi¸m ®Þnh cã thÓ do c¬ quan chÝnh phñ tæ chøc gi¸m ®Þnh ®éc lËp trong níc hoÆc quèc tÕ thùc hiÖn. Nã cã vai trß rÊt quan träng ®èi víi doanh nghiÖp, ngêi tiªu dïng vµ c¶ ph¹m vi quèc gia ®Æc biÖt trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu. d- DÞch vô kho vËn vµ giao nhËn hµng ho¸ VËn t¶i hµng ho¸, lu kho lu, lu b·i vµ giao nhËn hµng ho¸ c¸c lo¹i hµng ho¸ nµy thuéc ®èi tîng giao nhËn, vËn chuyÓn hµng th¬ng m¹i (hµng ho¸ lu th«ng trªn thÞ trêng néi ®Þa, hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu, hµng th«ng th êng, hµng triÓn l·m). Giao nhËn vËn chuyÓn cã ph©n biÖt ®èi víi th ¬ng m¹i néi ®Þa vµ quèc tÕ cã thÓ thùc hiÖn trùc tiÕp bëi c¸c C«ng ty kho vËn vµ giao nhËn hµng ho¸ hoÆc th«ng qua ®¹i lý giao nhËn. §ãng gãi, bèc xÕp, b¶o qu¶n, l u kho, gom hµng cña tæ chøc giao nhËn còng thuéc lo¹i dÞch vô giao nhËn vµ kho vËn. Ngoµi ra ngêi cung cÊp dÞch vô nµy cßn thay mÆtchñ hµng lµm c¸c thñ tôc kh¸c liªn quan ®Õn giao nhËn hµng ho¸ Xu híng: C¸c dÞch vô giao nhËn, kho vËn ngo¹i th¬ng sÏ ph¸t triÓn vµ c¹nh tranh gay g¾t theo chiÕn lîc ph¸t triÓn th¬ng m¹i híng vÒ xuÊt khÈu v× c¸c ®iÒu kiÖn giao hµng trong th¬ng m¹i quèc tÕ chë nªn thµnh c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ n¨ng lùc c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp vÒ l©u dµi sÏ chuyÓn sang ph¬ng thøc mua FOB b¸n CIF vµ n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh trong vËn t¶i hµng ho¸ xuÊt khÈu cña ViÖt Nam. e- DÞch vô ®µo t¹o vµ t vÊn ph¸p lý vµ qu¶n lý DÞch vô ®µo t¹o vµ cung cÊp c¸c kiÕn thøc, n©ng cao kü n¨ng kinh doanh vµ qu¶n lý ho¹t ®éng th¬ng m¹i, ®Æc biÖt trong th¬ng m¹i quèc tÕ. Nã bao gåm c¸c h×nh thøc ®µo t¹o ®a d¹ng, tËp trung, t¹i chç, t¹i chøc, tõ xa, båi dìng ng¾n h¹n, ®µo t¹o dµi h¹n... Doanh nghiÖp cã thÓ tù lµm hoÆc ®i thuª. T vÊn ph¸p luËt vÒ thuÕ, ng©n hµng tµi chÝnh b¶o hiÓm h¶i quan së h÷u, trÝ tuÖ mua b¸n... cho c¸c doanh nghiÖp. T vÊn ph¸p luËt ph¸p lý cña doanh nghiÖp tríc toµ ¸n, trong tµi kinh tÕ ... T vÊn qu¶n lý nh lËp kÕ ho¹ch kinh doanh, chÝnh s¸ch m« h×nh tæ chøc vµ sö dông nguån nh©n lùc, c«ng t¸c kÕ to¸n, trî gióp kü n¨ng nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n trÞ doanh nghiÖp vµ qu¶n trÞ t¸c nghiÖp ë c¸c bé phËn chøc n¨ng trong tæ chøc doanh nghiÖp. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Xu híng: DÞch vô ®µo t¹o sÏ ph¸t triÓn vµ mang tÝnh c¹nh tranh quèc tÕ, dÞch vô t vÊn ph¸p lý ®Æc biÖt cÇn thiÕt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp khi th©m nhËp vµ më réng thÞ trêng níc ngoµi. DÞch vô t vÊn vÒ qu¶n lý ®ang chë thµnh mèi quan t©m cña nhiÒu doanh nghiÖp, khi ®iÒu kiÖn thu nhËp hay kinh phÝ cho dÞch vô cña C«ng ty ngµy cµng t¨ng lªn. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KÕt luËn Trong kinh tÕ thÞ trêng (thÞ trêng hµng ho¸) dÞch vô cã ý nghÜa hÕt søc quan träng, tuy nã ra ®êi sau n«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp nã chØ xuÊt hiÖn ë n íc ta khinÒn kinh tÕ chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ cò quan liªu, bao cÊp, chØ huy mÖnh lÖnh, sang c¬ chÕ míi lµ c¬ chÕ thÞ trêng hµng ho¸ DÞch vô tuy nã kh«ng s¶n xuÊt hµng ho¸ trùc tiÕp, nhng nã l¹i thóc ®Èy trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¨ng lªn thu nhËp GDP quèc d©n. Tõ khi dÞch vô ra ®êi lµm thay ®æi, tao bíc ngoÆt trong nÒn kinh tÕ ®Æc biÖt trong lÜnh vùc du lÞch, ®©y mét trong nh÷ng ngµnh thu lîi nhuËn cao ®îc coi lµ ngµnh "c«ng nghiªp kh«ng khãi" dÞch vô ®îc ph¸t triÓn chøng tá nÌn kinh tÕ níc ta ®· ph¸t triÓn... DÞch vô g¾n liÒn trong cuéc sèng hµng ngµy. Qua ®Ò tµi vÒ dÞch vô em ®· biÕt nhiÒu h¬n dÞch vô trong nÒn kinh tÕ, em v« cïng c¸m ¬n ®· t¹o ®iÒu kiÖn vÒ hiÓu biÕt vÒ dÞch vô (thÞ trêng) Trong bµi lµm cã g× s¬ suÊt mong thÇy c« gióp ®ì ®Ó cho hoµn chØnh h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy c«. Tµi liÖu tham kh¶o - V¨n kiÖn §¹i héi §¶ng IX - Tµi liÖu mang tÝnh chÊt gi¸o tr×nh - Tµi liÖu m«n kinh tÕ ph¸t triÓn - Tµi liÖu th¬ng m¹i 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Môc lôc Lêi nãi ®Çu.................................................................................................................... 1 I- Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña dÞch vô...................................................................... 2 1- Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña dÞch vô........................................................................... 2 2- Kh¸i niÖm dÞch vô..................................................................................................... 2 3- §Æc ®iÓm c¬ b¶n cña dÞch vô................................................................................... 5 II- B¶n chÊt, vai trß vµ ph©n lo¹i dÞch vô th¬ng m¹i............................................ 6 1- Kh¸i niÖm vµ vai trß dÞch vô th¬ng m¹i.................................................................. 6 2- §Æc ®iÓm cña dÞch vô th¬ng m¹i.............................................................................. 8 3- Ph©n lo¹i dÞch vô th¬ng m¹i..................................................................................... 9 4- Mét sè lo¹i dÞch vô th¬ng m¹i chñ yÕu ë ViÖt Nam ............................................. 12 KÕt luËn......................................................................................................................... 15 Tµi liÖu tham kh¶o....................................................................................................... 15 14
- Xem thêm -