Tài liệu Nghiên cuu khoa học ky thuật dùng webcam thu hình ảnhtừ kính hiển vi

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 83 |
  • Lượt tải: 0
studionguyenluong

Tham gia: 17/11/2020

Mô tả:

LÝ DÓ CHỌŃ DỨ ẠN Giáo viên vất vả, tốn nhiều thời gian hướng dẫn học sinh CUỘĆ THÍ KHOÁ HOĆ KÝ THUẬ́T́ (Intel ISEF) DỨ ẠN “DỤ̀NǴ WECCAḾ THÚ HỊNH́ TỨ KỊNH́ HIỆŃ VI”N quan sát. Lĩnh́ vực:́ Hế th́nǵ nh́ng ̣ SỚ ĐỒ́ LẮṔ ĐẶT QUÝ TRỊNH́ THƯĆ HIỆ̣N Bước 1: Nêu y tương Bước 2: Thiết kế Bước 3: Mua linh kiê ̣n Bước 4: Lắp đắ ̣t, cḥy thư Bước 5: Thực nghiê ̣m, lấy y kiến đóng góp Bước 6: Điều ch̉nh, hoan thiê ̣n KẾT́ QUA MUĆ TIÊU ́ ́ ́ ́ Kết hợp một kinh hiên vi thông thường được dung trong ́ ́ nha trường với mô ̣t webcam. Dung webcam thu hinh ảnh tư kinh hiên vi đưa sang các thiết bi trinh chiếu khác, nhiều người cung quan sát ̣NGUYỆŃ LÝ HOOT́ ĐỘ̣NG KẾT́ LUẬ̣́N Giáo viên không con vất vả, tốn nhiều thời gian hướng Webcam truyền hinh ảnh thu được cho máy tinh, máy tinh xư ly va chiếu. Máy tinh được cai đắ ̣t chưnng trinh điều khiên webcam. Chiu trách nhiê ̣m điều khiên (phóng to, thu nh,,...p dẫn học sinh quan sát. Nhiều người cung quan sát mô ̣t mẫu TRIỆŃ VỌNǴ AṔ DỤNG CUỘĆ THÍ KHOÁ HOĆ KÝ THUẬT́ DẠ̀NH́ CHÓ HOĆ SỊNH́ TRỤNǴ HOC ̣NĂḾ HOĆ 20́ –́ 20 _______________ KẾ́ HOOCH́ ̣NGHIỆŃ CỨU DỨ ẠN “DỤ̀NǴ WECCAḾ THÚ HỊNH́ ẠNH TỨ KỊNH́ HIỆŃ VI”N Lĩnh vực: Hê ̣ thống nhhng DỰ ÁN: DUNN WEBCAM THU HINH ANH TT ̀ KNH H HN ̉ CUỘĆ THÍ KHOÁ HOĆ KÝ THUẬT _______________ TÓḾ TẮT́ DỨ ẠN ́ “DỤ̀NǴ WECCAḾ THÚ HỊNH́ TỨ KỊNH́ HIỆŃ VI”N Lĩnh vực: Hê ̣ thống nhhng 1.́ MUĆ TIÊU - Kết hợp một kinh hiên vi thông thường được dung trong nha trường với mô ̣t webcam. Dung webcam thu hinh ảnh tư kinh hiên vi. 2.́ CACH́ THỨĆ TIỆ́Ń HẠ̀NH - Khảo sát thực tṛng, thư nghiệm va thực nghiệm. - Kết nối webcam va kinh hiên vi ṭi ống thi kinh. - Kết nối webcam va máy tinh. - Cai đắ ̣t các phâpn mềm điều khiên webcam thich hợp. - Điều ch̉nh kinh va ánh sáng cho phu hợp. 3.́ HIỆÚ QUA - Mỗi khi giáo viên ḍy bai không con lo thiếu kinh hiên vi. - Giáo viên không con vất vả, tốn nhiều thời gian hướng dẫn học sinh quan sát. 4.́ TRIỆŃ VỌNǴ AṔ DỤNG Sư dung trong tất cả các tiết ḍy câpn có kinh hiên vi. Trang 1 DỰ ÁN: DUNN WEBCAM THU HINH ANH TT ̀ KNH H HN ̉ MUĆ LUC I. CẤÚ HỎÍ HAÝ VẬ́Ń ĐỀ́ ĐẶT́ RA.....................................................................2 II. MUĆ TIÊÚ CỦÁ DỨ ẠN,́ KẾT́ QUÁ MỌNǴ ĐỢI,́ GIÁ THUYẾT...............2 III. MỐ TÁ CHÍ TIẾT́ PHƯỢNǴ PHAṔ HAÝ CAĆ THỦ́ TUC...........................3 1. Đối tượng nghiên cứu:......................................................................................3 2. Nguyên ly họt động:........................................................................................3 3. Phân tich dữ liệu:..............................................................................................4 4. Kinh phi của dự án:...........................................................................................7 5. Triên vọng áp dung:..........................................................................................8 6. Ḥn chế của dự án:............................................................................................8 IV. KẾT́ QUÁ -́ KẾT́ LUẬ̣N......................................................................................8 1. Kết quả:.............................................................................................................8 2. Kết luận:............................................................................................................8 V. TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................8 Trang 2 DỰ ÁN: DUNN WEBCAM THU HINH ANH TT ̀ KNH H HN ̉ I. CẤÚ HỎÍ HAÝ VẬ́Ń ĐỀ́ ĐẶT́ RA Giáo viên khá vất vả Trong các tiết thực hanh sinh học vi du ơ khối 6 quan sát tế bao thực vật, khối 8 quan sát tế bao cn…chhng ta câpn sư dung kinh hiên vi đê quan sát. Học sinh muốn quan sát rõ rang tỷ m̉ câpn phải có số lượng kinh va mẫu vật khá nhiều. Giáo viên vất vả, tốn nhiều thời gian hướng dẫn học sinh quan sát. Vâ ̣y có cách nao đê giải quyết các khó khắn trên tư đó góp phâpn lam cho tiết học thanh công. II. MUĆ TIÊÚ CỦÁ DỨ ẠN,́ KẾT́ QUÁ MỌNǴ ĐỢI,́ GIÁ THUYẾT Kết hợp một kinh hiên vi thông thường được dung trong nha trường với mô ̣t webcam.. Dung webcam thu hinh ảnh tư kinh hiên vi đưa sang các thiết bi trinh chiếu khác, nhiều người cung quan sát.. III. MỐ TÁ CHÍ TIẾT́ PHƯỢNǴ PHAṔ HAÝ CAĆ THỦ́ TUC 1. Đ́í tượnǵ nghiêń cứu: - Kinh hiên vi thông thường dung trong nha trường. - Một webcam. - Máy tinh có cai đắṭ phâpn mềm điều khiên webcam. 2. ̣Nguyêń lý́ hoạt́ động: Trang 3 DỰ ÁN: DUNN WEBCAM THU HINH ANH TT ̀ KNH H HN ̉ 2.1́ Sớ đồ́ lắṕ đặt́ thiết́ bị: Webcam thu hinh ảnh. Nhâ ̣n Tin hiê ̣u điều khiiẻn Kinh hiên vi Máy tinh điều khiên webcam va xư ly hinh ảnh Webcam 2.2́ ̣Nguyêń lý́ hoạt́ động: Webcam truyền hinh ảnh thu được cho máy tinh, máy tinh xư ly va chiếu. Máy tinh được cai đắ ̣t chưnng trinh điều khiên cho webcam. Chiu trách nhiê ̣m điều khiên (phóng to, thu nh,,...p 3. Phâń tích́ dữ́ liệu: 3.1́ Kính́ hiểń vi Kinh hiên vi thông thường đang được sư dung trong các phong bô ̣ môn của trường Trung học. Có mô ̣t ống thi kinh, ống th̉ng, ban kinh; trong cung mô ̣t thời điêm ch̉ mô ̣t người quan sát… Khá cồng kềnh (dai x rô ̣ng x cao la 2c cm x 15cm x 3c cmp. ̣Nhứ vậy: Kinh hiên vi thông thường không cho nhiều người cung xem mô ̣t lhc, khá cồng kềnh. 3.2́ Webcam: Ṃch điều khiên trên webcam nh, gọn rất dễ lắp đặt. Có cổng USB kết nối va trao đổi dữ liê ̣u với máy tinh (đưa hinh ảnh lên man hinh rô ̣ngp cho ph́p nhiều người theo dõi cung mô ̣t thời điêm. Trang 4 DỰ ÁN: DUNN WEBCAM THU HINH ANH TT ̀ KNH H HN ̉ Nhược điêm: đô ̣ phân giải chưa cao, nếu đưa vao sản xuất va sư dung đ̣i tra có thê nâng cấp các lọi có camera cao cấp hnn. 3.3́ Tích́ hợṕ webcaḿ vàó kính́ hiểń vi: Kinh hiên vi sư dung trong dự án la lọi đang được dung trong nha trường. Trong dự án được giữ nguyên không thay đổi nhằm đảm bảo tinh chinh xác, khoa học. Quá trinh gắn webcam vao kinh hiên vi ghi nhận như sau:  Thao tác thủ công nên tinh thẩm mỹ chưa cao, nhưng vẫn giữ tổng thê của kinh.  Lớp snn nguyên vẹn không thay đổi.  Hê ̣ thống quang học (nguyên vẹn không thay đổip.  V, webcam có thay đổi do lắp đặt thiết bi (pḥm vi rất nh,p không mất đi tinh chất của camera.  Dây tin hiê ̣u (nguyên vẹn không thay đổip. ̣Nhứ vậy: Việc gắn thiết bi webcam vao kinh hiên vi không hề lam thay đổi đặc tinh kỹ thuật của kinh hiên vi. Tuy nhiên, tinh thẩm mỹ chưa cao.. 3.4́ Lắṕ đặt́ và́ thử́ nghiệm: Lắp đặt thiết bi Trang 5 DỰ ÁN: DUNN WEBCAM THU HINH ANH TT ̀ KNH H HN ̉ Trang 6 DỰ ÁN: DUNN WEBCAM THU HINH ANH TT ̀ KNH H HN ̉ Thử́ nghiệḿ trêń thựć tế,́ hinh́ nh́ thú được Mô xưnng Tủy sống 4. Kinh́ phí́ củá dự́ án: Hệ thống bao gồm kinh hiên vi ṭi phong sinh học của nha trường va lắp đặt thêm như sau: Tên thiết bi Webcam Số lượng Giá tiền (VNĐp Ghi chh 1 51c.ccc Ống nước nhựa cứng cỡ 34 c,5 m 5.ccc Ống nước nhựa cứng cỡ 27 c,5 m 5.ccc Bắng keo, silicon, vâ ̣t liê ̣u Không khác đáng kê Trang 7 DỰ ÁN: DUNN WEBCAM THU HINH ANH TT ̀ KNH H HN ̉ Tổng cộng 620.000 Với tiêu chi: An toan - Hiệu quả - Tiết kiệm, y tương nay phu hợp với học sinh. Chi phi hoan thanh cho dự án vao khoản 62c.cccđ. Có thê tâ ̣n dung ống nước cũ, webcam cũ…chi phi s con thấp hnn. 5. Triểń vọnǵ áṕ dụng: Sư dung trong tất cả các tiết ḍy câpn có kinh hiên vi.. 6. Hạń chế́ củá dự́ án: Do lam thủ công nên tinh thẩm mỹ chưa cao, IV. KẾT́ QUÁ -́ KẾT́ LUẬ̣N 1. Kết́ qu : Sau một thời gian lắp ráp va họt đô ̣ng thư nghiệm gâpn 2 tháng “webcam thu hinh tu kinh hiên vi” đã hoan thanh va họt động ổn đinh, có thê ứng dung vao thực tế va câpn được nhân rộng. 2. Kết́ luận: Mỗi khi giáo viên ḍy bai không con lo thiếu kinh hiên vi. Giáo viên không con vất vả, tốn nhiều thời gian hướng dẫn học sinh quan sát. Nhiều người cung quan sát mô ̣t mẫu, tránh trường hợp học sinh không biết ch̉nh kinh gây h,ng hoắc̣ không thê nhin thấy giống giáo viên. V. TÀÍ LIỆÚ THAḾ KHAO -́ Sách giáo khoa Sinh học 6. - Sách giáo khoa Vật ly 9. Trang 8 DỰ ÁN: DUNN WEBCAM THU HINH ANH TT ̀ KNH H HN ̉ - Website http://www.aiojsc.com/home, http://toilam.com/, http://thienvanhoc.org/forum/, https://www.youtube.com … TỜ́ KHAÍ ̣NGƯỜÍ CAÓ TRỢ/HƯỢ́NǴ DẬ̃Ń (1) (Bắt buộc với tất cả các dự án) Họ va tên học sinh: Thái Quang Vinh Tên dự án: DỤ̀NǴ WECCAḾ THÚ HỊNH́ TỨ KỊNH́ HIỆŃ VI 1p ́ Tôi đã tim hiêu hướng dẫn va Quy chế của Cuộc thi. 2p ́ ́ Tôi đã xem x́t Bảng kiêm của học sinh va Kế họch nghiên cứu. Trang 9 DỰ ÁN: DUNN WEBCAM THU HINH ANH TT ̀ KNH H HN ̉ 3p ́ Tôi đã cung lam việc với học sinh va chhng tôi đã thảo luận về những rủi ro trong dự án. 4p ́ Dự án có liên quan đến một số yêu câpu sau đây câpn sự phê duyệt của Hội đồng thẩm đinh: ́ Con người ́ ́ ́ ́ Tác nhân sinh học nguy hiêm ́ ́  Động vật có xưnng sống  Vi sinh vật  rDNA  Mô 5p Các thủ tuc đoi h,i phải hoan thanh cho dự án Bảng kiêm cho người hướng dẫn (1p  Kế họch nghiên cứu Bảng kiêm danh cho học sinh (1Ap  Phiếu phê duyệt dự án  Phiếu Cn quan nghiên cứu có kiêm soát (Nếu có, sau khi hoan thanh thi nghiệmp  Phiếu dự án tiếp tuc (Nếu cóp 6p Cáć phiếú kháć theó yêú cầú nếú dự́ áń liêń quań đếń một́ ś́ nộí dunǵ sau:  Coń người (Yêu câpu sự phê duyệt trướcp  Phiếu người tham gia (4p  Phiếu cho ph́p thông tin về con người (Nếu cóp ́ Phiếu xác nhận của nha khoa học chuyên nganh (2p (Nếu cóp  Độnǵ vật́ có́ xươnǵ śng (Yêu câpu sự phê duyệt trướcp  Phiếu động vật có xưnng sống (5Ap (Thực hiện ơ trường/nha/cn sơ nghiên cứu thực tếp  Phiếu động vật có xưnng sống (5Bp (Thực hiện ṭi cn quan nghiên cứu có kiêm soátp  Phiếu xác nhận của nha khoa học chuyên nganh (2p (Nếu cóp  Táć nhâń sinh́ họć nguý hiểm (Yêu câpu sự phê duyệt trước của Hội đồng thẩm đinhp  Phiếu đánh giá rủi ro của tác nhân sinh học nguy hiêm (6Ap  Phiếu sư dung mô người va động vật có xưnng sống (6Bp (Cung phiếu 6A khi dự án có sư dung mô tưni hay đông ḷnh, tế bao gốc, máu, sản phẩm tư máu va dich cn thêp.  Phiếu xác nhận của nha khoa học chuyên nganh (2p (Nếu cóp  Phiếu đánh giá rủi ro (3p (Yêu câpu cho tất cả các dự án sư dung sinh vật đnn bao; vi sinh vật; phân bón; nhiên liệu; phân hủy cấu trhc thực vật…p  Hóá chất,́ hoạt́ độnǵ và́ thiết́ bị́ nguý hiểḿ (Không yêu câpu sự phê duyệt trướcp  Phiếu đánh giá rủi ro (3p  Phiếu xác của nha khoa học chuyên nganh (2p (Yêu câpu đối với các dự án sư dung chất bi kiêm soát theo luật về ma thy, nếu cóp An Binh, ngay 18 tháng 9 nắm Người bảo trợ TỜ́ KHAÍ DẠ̀NH́ CHÓ HOĆ SỊNH́ (1A) (Bắt buộc đối với mọi dự án) 1p a. Họ va tên học sinh/nhóm trương: Thái Quang ̉inh Email: Lớp: 9A7 Điện thọi: c166 4 238 8993 Trang 10 DỰ ÁN: DUNN WEBCAM THU HINH ANH TT ̀ KNH H HN ̉ b. Thanh viên trong nhóm: . Email: Điện thọi: 2p Tên dự án: DỤ̀NǴ WECCAḾ THÚ HỊNH́ TỨ KỊNH́ HIỆŃ VI 3p Trường: THCS AN BINH Điện thọi: c65c 3 672 671 Đia ch̉: Âp Binh Thắng, xã An Binh Huyện: Phh Giáo. T̉nh/Thanh phố: BINH DƯƠNG 4p Người bảo trợ: Trâpn Trung Điện thọi/email: c983 759 3cc trungt@pg.sgdbinhduong.edu.vn 5p Dự án nay có tiếp tuc tư nắm trước không? Có  Không Nếu có: ap Đinh kèm Tóḿ tắt va Kế́ hoạch́ nghiên cứu của nắm trước bp Giải thich sự khác va mới của dự án nay so với nắm trước trong Phiếú dự́ án tiếṕ tụć (7) 6p ̣Năm ́ nay, thi nghiệm/thu thập số liệu trong khoảng thời gian: (Phải nêu rõ ngay/tháng/nắmp Ngay bắt đâpu: 15/9/2c15 Ngay kết thhc: 16/11/2c15 7p Ḅn s tiến hanh thi nghiệm ơ đâu? (Đánh dấu tất cả những nni thich hợpp Cn quan nghiên cứu  Trường học Thực đia  Ở nha Nni khác 8p Liê ̣t kê tên va đia ch̉ của tất cả những nni lam việc ngoai nha trường: ap Tên đnn vi: nha riêng Đia ch̉: Âp ̣ch Tram, xã An Binh, huyê ̣n Phh Giáo, t̉nh Binh Dưnng. Điện thọi: c166 4 238 8993 bp Tên đnn vi: phong học Đia ch̉: trường THCS An Binh, Âp Binh Thắng, xã An Binh, huyê ̣n Phh Giáo. Điện thọi: c65c 3 672 671 9p  Kế họch nghiên cứu kèm theo 1cp  Bản tóm tắt dự án sau khi thi nghiệm kèm theo An Binh, ngay 18 tháng 9 nắm 2c15 PHIẾÚ PHẾ DUYỆT́ DỨ ẠŃ (1C) (Yêu cầu đối với mỗi học sinh, kể cả thành viên của nhóm) Trang 11 DỰ ÁN: DUNN WEBCAM THU HINH ANH TT ̀ KNH H HN ̉ 1)́ Họć sinh́ và́ chá mẹ́ họć sinh a) Sự thừa nhận của học sinh: - Tôi hiêu sự rủi ro va nguy hiêm có thê xảy ra trong Kế họch nghiên cứu được đề xuất. - Tôi đã đọc Quy chế của Cuộc thi va s tuân theo mọi quy đinh trong quá trinh nghiên cứu. - Tôi đã đọc va tuân thủ tuyên ngôn về đ̣o đức sau đây: Nian lận khoa học và hành vi sai trái không được cho phép ở mọi nghiên cứu hay cuộc thi. Những hành vi đó bao gồm đạo văn, giả mạo, sử dụng hoặc trình bày công trình của người khác như của mình, bịa đặt số liệu. Những dự án gian lận sẽ không được tham dự ở tất cả các cuộc thi. Tên học sinh: Thái Quang Vinh. Chữ ki: ………………. Ngay: 18/9/2c15 b) Sự cho phép của bố mẹ/người bảo trợ: Tôi đã đọc va hiêu rõ những rủi ro va nguy hiêm có thê xảy ra trong Kế họch nghiên cứu. Tôi cho ph́p con tôi tham gia vao nghiên cứu nay. Tên bố mẹ/người bảo trợ: Pḥm Thi Thu Thủy. Chữ ki:……………… Ngay: 18/9/2c15 2)́ Hộí đồnǵ khoá họć củá địá phươnǵ hoặć cuộć thí (Ky vao 2a hoặc 2b cho phu hợpp b) Đối với các nghiên cứu không có sự chấp a) Đối với các dự án đòi hỏi sự chấp thuận thuận trước của Hội đồng khoa học: bởi Hội đồng khoa học trước khi thực nghiệm: (Con người, động vật có xương sống, tác nhân sinh học nguy hiểm) Dự án nay đã được thực hiện ṭi cn quan Hội đồng khoa học đã nghiên cứu kỹ Kế nghiên cứu (không phải ơ nha va ơ trườngp, đã họch nghiên cứu của dự án va tất cả các được xem x́t va cho ph́p bơi hội đồng cn phiếu theo yêu câpu. Chữ ki của tôi biêu thi sự quan trước khi thi nghiệm va phu hợp với Quy chấp thuận Kế họch nghiên cứu trước khi học đinh của Cuộc thi. (Kèm theo mẫu 1C đã được sinh bắt đâpu thực nghiệm. cn quan phê duyệtp Ngay: 18/9/2c15 Ngay: ………………… Chủ tich Chủ tich Họ va tên: Nguyễn Vắn Quyên Họ va tên:………………………… 3)́ Hộí đồnǵ thẩḿ định́ củá cuộć thí (Yêú cầú đ́í vớí mọí dự́ án) Hộí đồnǵ thẩḿ định́ phế duyệt́ saú khí thí́ nghiệḿ và́ trướć cuộć thí qúć gia Tôi xác nhận rằng dự án nay tuân thủ Kế họch nghiên cứu đã được phê duyệt va tuân thủ mọi quy đinh của cuộc thi. Ngay: …………………………… Ngay: ………………………….. Chủ tich Hội đồng cn sơ Chủ tich Hội đồng quốc gia ……………………………………………………………………………………………………….. PHIẾÚ XAĆ ̣NHẬ̣Ń CỚ QUẠŃ ̣NGHIỆŃ CỨU (Phiếu này bắt buộc phải được trưng bày cùng với dự án) Họ va tên học sinh: Thái Quang Vinh. Trang 12 DỰ ÁN: DUNN WEBCAM THU HINH ANH TT ̀ KNH H HN ̉ Tên dự án: DỤ̀NǴ WECCAḾ THÚ HỊNH́ TỨ KỊNH́ HIỆŃ VI Kế khaí củá ngườí hướnǵ dẫń (khônǵ ph í bởí họć sinh)́ saú thựć nghiệm: Học sinh đã thực hiện nghiên cứu ṭi đia điêm lam việc của tôi: ap  Sư dung thiết bi bp  Thực hiện thi nghiệm/tiến hanh nghiên cứu 1p Nghiên cứu nay có phải la một phâpn công việc của ông/ba không?  Có Không 2p Ḅn đã xem x́t quy chế của cuộc thi liên quan đến dự án nay?  Có Không 3p Học sinh đã có được y tương cho dự án của minh như thế nao? (Được phân công, lựa chọn tư một bảng có sẵn, y tương của học sinhp Quan sát từ những lần thấy thầy cô hướng các bạn quan sát mâu vâ ̣t nhưng không đủ số k nh, hình ảnh không đưa sang máy t nh..., em nghh đến DUNN WEBCAM THU HINH TT ̀ KNH H HN ̉ 4p Học sinh đã lam việc với dự án như một phâpn công việc của nhóm nghiên cứu?  Có Không Nếu có, nhóm nghiên cứu lớn thế nao va thuộc lọi nao? (nhóm học sinh, nhóm các nha nghiên cứup Nhóm học sinh, 1 người. 5p Thực tế các học sinh đã sư dung những thủ tuc hoặc thiết bi cu thê nao cho dự án? Hãy liệt kê va mô tả (Không liệt kê những thủ tuc ma học sinh ch̉ quan sátp Webcam, công tắc, dây điện, máy t nh, máy chiếu, chương trình điêu khiển webcam .... 6p Học sinh/công việc của học sinh sáng ṭo hay độc lập như thế nao? ̀hi mắt người quan sát thấy hình ảnh trên k nh hiển như thế nào, web cam sẽ chuyển sang máy t nh và máy chiếu như thế. Các dự án nghiên cứu của học sinh đê cập tới các chủ đê con người, động vật có xương sống hay tác nhân sinh học nguy hiểm đòi hỏi sự kiểm soát và phê duyệt bởi Hội đồng thẩm định . Kèḿ theo b ń saó sự́ phế duyệt,́ nếú có. Họ va tên người hướng dẫn: XXXXXX Chức danh: Giáo viên ḍy Tin học Cn quan: Trường THCS An Binh Đia ch̉: THCS XXX, Âp Binh Thắng, xã XXX, huyê ̣n XXXXX. Email/điện thọi: XXXX, ngay 18 tháng 9 nắm 2c15 Ki tên Trang 13
- Xem thêm -