Tài liệu Nghiên cứu khả năng xử lý nước rỉ rác bằng bãi lọc cây sậy

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27072 tài liệu

Mô tả:

MỤC LỤC: Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt:…………………………………………..i Danh mục các bảng:·········································································ii Danh mục các hình ảnh, các đồ thị:·······················································v Lời mở đầu:·················································································01 Chương 1: Giới thiệu chung 1.1. Lý do lựa chọn đề tài:·····························································03 1.2. 1.3. 1.4. 1.4.1. 1.4.2. 1.5. Mục tiêu của đề tài:·······························································05 Nội dung nghiên cứu:·····························································05 Phương pháp nghiên cứu:························································05 Phương pháp luận:··································································06 Phương pháp cụ thể································································06 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:··············································07 Chương 2: Tổng quan 2.1. Định nghĩa nước rỉ rác:····························································09 2.1.1. Nguồn gốc phát sinh·······························································09 2.1.2. Tổng quan về thành phần nước rỉ rác trên thế giới:····························10 2.1.2.1. Thời gian chôn lấp·························································10 2.1.2.2. Thành phần và các biện pháp xử lý sơ bộ chất thải rắn:·············13 2.1.2.3. Chiều sâu bãi chôn lấp:···················································13 2.1.2.4. Các quá trình thấm, chảy tràn, bay hơi·································14 2.1.2.5. Độ ẩm rác và nhiệt độ:····················································14 2.1.2.6. Ảnh hưởng từ bùn cống rãnh và chất thải độc hại:···················14 Tổng quan về thành phần nước rỉ rác Việt Nam:······························20 2.3. Tổng quan công nghệ xử lý nước thải rỉ rác:···································29 2.3.1. Tổng quan chung:···································································29 2.3.2. Nguyên tắc lựa chọn công nghệ xử lý nước rỉ rác·····························30 2.3.3. Công nghệ xử lý nước rỉ rác của một số nước trên thế giới:·················31 2.3.3.1. Công nghệ xử lý nước rỉ rác tại Đức····································31 2.3.3.2. Công nghệ xử lý nước rỉ rác tại Hàn Quốc:····························33 2.3.3.3. Công nghệ xử lý nước rỉ rác ở Việt Nam:·····························35 2.4. Các phương pháp xử lý nước rỉ rác:·············································51 2.4.1. Phương pháp cơ học:·······························································52 2.4.2. Phương pháp hóa học:·····························································53 2.4.3. Phương pháp sinh học:·····························································54 2.5. Bãi lọc ngầm trồng cây:···························································56 2.5.1. Cơ chế xử lý nước thải của bãi lọc ngầm trồng cây:···························57 2.5.2. Những lợi ích của bãi lọc ngầm trồng cây mang lại:··························58 2.5.3. Ứng dụng bãi lọc ngầm trồng cây đã được xử dụng:··························59 2.5.3.1. Ứng dụng trên thế giới:···················································59 2.5.3.2. Ứng dụng tại Việt Nam:··················································60 2.6. Tổng quan về cây sậy:…………………………………………………….60 2.7. Ứng dụng của cây sậy trong việc xử lý nước thải ở thế giới và Việt Nam: 62 2.2. Chương 3. Nội dung nghiên cứu – kết quả nghiên cứu – kết luận và kiến nghị 3.1. 3.2. 3.5. 3.6. Thời gian và địa điểm nghiên cứu:···············································65 Vật liệu:··············································································65 Mô tả mô hình thí nghiệm:………………………………………………..67 Bố trí thí nghiệm:…………………………………………………………68 Vận hành mô hình:·································································69 Kết quả nghiên cứu và thảo luận:················································70 3.7. Kết luận:…………………………………………………………………...100 3.8. Kiến nghị:………………………………………………………………… 100 3.3. 3.4. Tài liệu tham khảo:………………………………………………………………..100 Phụ lục:……………………………………………………………………………101 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾẾT TẮẾT BCL: Bãi chôn lấấp TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam VFA: Nôồng độ các axit béo dêễ bay hơi BOD: Biologycal Oxygen Demand: Nhu cấồu oxy hóa học COD: Chiemical Oxygen Demand: Nhu cấồu oxy sinh hóa SS: Suspended Solid: Chấất rắấn lơ lửng TDS: Tổng chấất rắấn hòa tan Eh: Thêấ oxy hóa VFA: Volatile Fatty Acid: linh dộng DO: Oxy hòa tan.......... DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Sự biến thiên nồng độ chất ô nhiễm trong nước rỉ rác theo tuổi..................12 Bảng 2.2 Thành phần nước rỉ rác tại một số quốc gia trên thế giới..............................15 Bảng 2.3 Thành phần nước rỉ rác tại Thái Lan ............................................................16 Bảng 2.4 Thành phần nước rỉ rác tại một số quốc gia Châu Á ....................................18 Bảng 2.5: Thành phần nước rỉ rác của một số BCL tại thành phố Hồ Chí Minh21…..22 Bảng 2.6: Thành phần nước rỉ rác của BCL Phước Hiệp biến thiên theo mùa (mẫu lấy tại hố thu ô số 3, mẫu lấy từ tháng 12/2008 đến tháng 12/2009). ................................28 Bảng 2.7 Nồng độ nước rỉ rác trước và sau xử lý (công nghệ 1) và giới hạn cho phép xả vào nguồn tiếp nhận theo tiêu chuẩn của Đức đối với nước rỉ rác...............................32 Bảng 2.8: Nồng độ các chất ô nhiễm trước và sau xử lý..............................................34 Bảng 2.9 Thành phần NRR sau hệ thống xử lý tại BCL Nam Sơn – Hà Nội...............40 Bảng 2.10 Thành phần nước rỉ rác BCL Gò Cát trước và sau xử lý (mẫu lấy ngày 31/8/06)...............................................................................................45 Bảng 2.11: Nồng độ nước rỉ rác trước và sau hệ thống xử lý của BCL Phước Hiệp …48 Bảng 2.12. Các phương pháp xử lý nước thải..............................................................51 Bảng 3.1: Kết quả đầu vào của nước thải so với TCVN 5945-1995. ..........................69 Bảng 3.2: Nồng độ pha loãng của nước thải đầu vào...................................................70 Bảng 3.3. Hiệu quả xử lý đối với thông số pH ở nồng độ 1 .........................................70 Bảng 3.4. Hiệu quả xử lý đối với thông số pH ở nồng độ 2 .........................................71 Bảng 3.5. Hiệu quả xử lý đối với thông số pH ở nồng độ 3 .........................................72 Bảng 3.6. Hiệu quả xử lý đối với thông số pH ở nồng độ 4 .........................................73 Bảng 3.7. Hiệu quả xử lý đối với thông số pH ở nồng độ 5 .........................................75 Bảng 3.8. Hiệu quả xử lý đối với thông số SS ở nồng độ 1..........................................76 Bảng 3.9. Hiệu quả xử lý đối với thông số SS ở nồng độ 2 .......................................77 Bảng 3.10. Hiệu quả xử lý đối với thông số SS ở nồng độ 3.....................................79 Bảng 3.11. Hiệu quả xử lý đối với thông số SS ở nồng độ 4.....................................81 Bảng 3.12. Hiệu quả xử lý đối với thông số SS ở nồng độ 5.....................................82 Bảng 3.13. Hiệu quả xử lý đối với thông số COD ở nồng độ 1..................................83 Bảng 3.14. Hiệu quả xử lý đối với thông số COD ở nồng độ 2..................................85 Bảng 3.15. Hiệu quả xử lý đối với thông số COD ở nồng độ 3..................................87 Bảng 3.16. Hiệu quả xử lý đối với thông số COD ở nồng độ 4..................................87 Bảng 3.17. Hiệu quả xử lý đối với thông số COD ở nồng độ 5..................................89 Bảng 3.18. Hiệu quả xử lý đối với thông số N – tổng ở nồng độ 1............................90 Bảng 3.19. Hiệu quả xử lý đối với thông số N – tổng ở nồng độ 2............................91 Bảng 3.20. Hiệu quả xử lý đối với thông số N – tổng ở nồng độ 3............................92 Bảng 3.21. Hiệu quả xử lý đối với thông số N – tổng ở nồng độ 4............................93 Bảng 3.22. Hiệu quả xử lý đối với thông số N – tổng ở nồng độ 5............................94 Bảng 3.23. Hiệu suất xử lý đối với SS của mô hình thí nghiệm................................95 Bảng 3.24. Hiệu suất xử lý đối với COD nhất của mô hình.......................................96 Bảng 3.25. Hiệu suất xử lý với N – tổng của mô hình thí nghiệm.............................97 DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH VÀ ĐỒ THỊ  Danh mục các hình: Hình 1.1: Nước rỉ rác tại BCL Gò Cát.............................................................................................4 Hình 2.1: BCL Nam Sơn...................................................................................................................... 26 Hình 2.2: Nước rỉ rác tại BCL Phước Hiệp...............................................................................30 Hình 2.3: Công nghệ xử lý nước rỉ rác của Đức.....................................................................32 Hình 2.4: Công nghệ xử lý nước rỉ rác tại BCL Sudokwon Hàn Quôấc...........................33 Hình 2.5: Sơ đôồ dấy chuyêồn công nghệ của trạm xử...........................................................36 Hình 2.6: Sơ đôồ xử lý NRR của BCL Gò Cát theo công ngh ệ Hà Lan lý n ước r ỉ rác Nam Sơn................................................................................................................................................... 42 Hình 2.7: Sơ đôồ xử lý nước rỉ rác của BCL Gò Cát được thiêất kêấ lại..............................43 Hình 2.8: Sơ đôồ công nghệ BCL Phước Hiệp...........................................................................47 Hình 2.9: Hệ thôấng hôồ xử lý nước rỉ rác của công ty Quôấc Vi ệt t ại BCL Phước Hiệp............................................................................................................................................. 48 Hình 2.10: Công nghệ xử lý nước rỉ rác BCL Đông Thạnh.................................................51 Hình 2.11: Hình thái cấy sậy............................................................................................................ 52 Hình 3.1 Hôồ chứa nước rỉ rác, nơi lấấy mấễu..............................................................................65 Hình 3.2: Địa điểm lấấy cỏ................................................................................................................. 66 Hình 3.3: Thùng trôồng thực vật..................................................................................................... 67 Hình 3.4: Mô hình trôồng cấy sậy.................................................................................................... 69  Danh mục đôồ thị: Đồ thị 3.1. Hiệu quả xử lý đối với thông số pH ở nồng độ 1.....................................69 Đồ thị 3.2. Hiệu quả xử lý đối với thông số pH ở nồng độ 2.....................................72 Đồ thị 3.3. Hiệu quả xử lý đối với thông số pH ở nồng độ 3.....................................73 Đồ thị 3.4. Hiệu quả xử lý đối với thông số pH ở nồng độ 4.....................................74 Đồ thị 3.5. Hiệu quả xử lý đối với thông số pH ở nồng độ 5.....................................75 Đồ thị 3.6. Hiệu quả xử lý đối với thông số SS ở nồng độ 1......................................77 Đồ thị 3.7. Hiệu quả xử lý đối với thông số SS ở nồng độ 2......................................78 Đồ thị 3.8. Hiệu quả xử lý đối với thông số SS ở nồng độ 3......................................80 Đồ thị 3.9. Hiệu quả xử lý đối với thông số SS ở nồng độ 4......................................81 Đồ thị 3.10. Hiệu quả xử lý đối với thông số SS ở nồng độ 5....................................83 Đồ thị 3.11. Hiệu quả xử lý đối với thông số COD ở nồng độ 1................................84 Đồ thị 3.12. Hiệu quả xử lý đối với thông số COD ở nồng độ 2................................85 Đồ thị 3.13. Hiệu quả xử lý đối với thông số COD ở nồng độ 3................................87 Đồ thị 3.14. Hiệu quả xử lý đối với thông số COD ở nồng độ 4................................88 Đồ thị 3.15. Hiệu quả xử lý đối với thông số COD ở nồng độ 5................................89 Đồ thị 3.16. Hiệu quả xử lý đối với thông số N – tổng ở nồng độ 1..........................90 Đồ thị 3.17. Hiệu quả xử lý đối với thông số N – tổng ở nồng độ 2..........................91 Đồ thị 3.18. Hiệu quả xử lý đối với thông số N – tổng ở nồng độ 3..........................92 Đồ thị 3.19. Hiệu quả xử lý đối với thông số N – tổng ở nồng độ 4..........................94 Đồ thị 3.20. Hiệu quả xử lý đối với thông số N – tổng ở nồng độ 5..........................95 Đồ thị 3.21. Hiệu suất xử lý đối với SS tối ưu nhất của hai mô hình........................96 Đồ thị 3.22. Hiệu suất xử lý đối với COD tối ưu nhất của hai mô hình.....................97 Đồ thị 3.23. Hiệu suất xử lý với N – tổng tối ưu nhất của hai mô hình......................98
- Xem thêm -