Tài liệu Nghiên cứu hiệu quả xử lý nước thải ao nuôi thủy sản bằng công nghệ mbbr (moving bed biofilm reactor) (2)

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 133 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC – MÔI TRƯỜNG ------------------------- BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI AO NUÔI THỦY SẢN BẰNG CÔNG NGHỆ MBBR (MOVING BED BIOFILM REACTION) SINH VIÊN THỰC HIỆN: BÙI THỊ THANH TÙNG NGUYỄN THỊ THANH THƯƠNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: Th.s PHAN THỊ PHẨM BIÊN HÒA, 12/2012
- Xem thêm -