Tài liệu Nghiên cứu hệ thống chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng việt nam

 • Số trang: 198 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 210 |
 • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

013456789 6 447 !!!!!! !!!!!!  "#$33        34#%&3'()* +3 4&,6 13-.576.34&/ 0 172334&.4 5 789:;;<=;7>? @A ?(BC @ DEF G9E CH IJ >KLMNOMPNMPQ 6 R  S R +*T @ ( UV ?(E  WXYZ[\]Y^_X\`a_\b]cd\]efghQMiMDEC Ej E-k   LMUl DEC E E + m n opqrstquqvwxy 12356789 !"#$"!"#%$"&"' ()*"+,$-(-!.#,$$/01-%""!"!2 )$1/3!"#$"!"#%$"&"' 45678 19:;<6=>?<6 123523 578391 123523 2 123 2 3 !"#$%&'()*+,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,- ././0012034056789:;0<=>0///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////0.0 ./?/0@A50<>BC0DE6>BD05FC0///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////0G0 ./GH9IJK9LMNDE0O=0P6QR0O>0DE6>BD05FC0////////////////////////////////////////////////////////////////0S0 THUH9VWXK9YZXL9[WM\8]9[WX[98]WK^89_FC0///////////////////////////////////////////////////////////////////////0̀0 THaH9Ib8]9]b[9_cd0eCfD0gD0/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////0h0 ./h/0ij<05kC0eCfD0gD0///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////0l0 3 mnopo+q+'$rs 8t%&u57 $+v+wx &y(zv+)*+,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{ ?/./0120eCfD056CDE0O;06|0<6JDE056}0LK^Z9:~9M€DE06>|C0C‚064QL9:ƒDE0/////////////////////////0„0 ?/././0i6g>0D>|R0O=0Od>0<…†05cd06|0<6JDE056}0LK^Z9:~9M€DE06>|C0C‚064QL9:ƒDE0////////0„0 ?/./?/0‡ECˆBD0<‰50Š‹ˆ03ŒDE06|0<6JDE056}0LK^Z9:~9M€DE06>|C0C‚064QL9:ƒDE0///////////0.0 ŽHTHH9X_9[WM\8]9[WX[9:~9M€8]9WK|Z9YZ‚9W~QL9:ƒ8]0/////////////////////////////////////////////0.G0 ?/?/0‘’DE0CdD0DE6>BD05FC0///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////0?h0 ?/?/./0“|0<6JDE056}0LK^Z9:~9M€DE06>|C0C‚064QL9:ƒDE05cd05g5034dD60DE6>|P0Š‹ˆ0 3ŒDE0<…BD0<6j0E>”>0//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////0?h0 ?/?/?/0“|0<6JDE056}0LK^Z9:~9M€DE06>|C0C‚064QL9:ƒDE05cd05g5034dD60DE6>|P0Š‹ˆ0 3ŒDE0•>|<0‡dR0//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////0Gl0 ŽHŽHH9–X_9:ƒDE05cd0O>|50gP03ADE06|0<6JDE056}0LK^Z9:~9M€DE06>|C0C‚064QL9:ƒ8]9:jD0 6>|C0C‚0064QL9:ƒDE05cd034dD60DE6>|P0//////////////////////////////////////////////////////////////////////0S.0 ?/?/S/0i64‚DE0<…JDE0DE6>BD05FC0////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////0SS0 ŽHŽHaH9VWZ8]98]WK^89_FZ9_W~9W|9LWJ8]9_W}9LK^Z9:~9M€8]9WK|Z9YZ‚9W~QL9:ƒ8]9_c—9_X_9 ˜~—8W98]WK|[9™š›9˜Œ8]9œK|L9—ž0////////////////////////////////////////////////////////////////////////////0S`0 Ÿ o+q3 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,¡¢ 3 £n¤ ¤¥¤ 8t3*+,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,¡{ G/./@¦06§D60DE6>BD05FC0//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////0̀„0 123256789 8 67 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 1212569672222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222221 1212256967696 6!"#!$%& 67'(6)*!"+ 2222222222222221 12123256967(,-!-%. /0712 696 6!"#!$%& 67'(6)*!"+ 93767'(6)*!"+ 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 12425677222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222228 124225677696 6!"#!$%& 67'(6)*!"+ 222222222222222222228 1242325677(,-!-%. /0712 696 6!"#!$%& 67 '(6)*!"+ 93767'(6)*!"+ 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222229: ;<=>?@ABCDEFGBHCI>JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ>KL> DEFGBHCMN>;<=>O@P>QRSTUQ>VW@>JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ>KX> 422Y7( 6 Z 6[\]^ _79`0a2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222294 423256^9b* 696 6!"#!$%& 67'(6)*!"+ /01)0 6 67 [\]^ _79`0a2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222299 42322c96 6!"#!$%& 67'(6)*!"+ 222222222222222222222222222222222222222222222299 423232d7ef!"g 6h^ 61 60'7ai,!"737696 6!"#!$%& 67'(6)*!"+ 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222:4 423212j,-!-%. /0712 696 697 93767'(6)*!"+ /0 )0 6 67[\]^ 2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222:8 ;<=>?@ABCDEFGBHCM>JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ>klL> DEFGBHCmN>=SPn>?@AQ>;<=>O@P>QRSTUQ>VW@o>;S@pQRSq>rs> StQ>VS<>Vuv>QRSTUQ>VW@>JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ>klX> w2256() 89'( 67 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222234 w232x+9h 6]8 6g222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223y w2322d6]8 6g6)1)0 6 67[\]^ 22222222222222222222222222222222222222222222223y w23232d6]8 6g6)19z6 6122222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222219 w212c* 68/0 67 22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222224: ;<=>?@ABCDEFGBHCm>JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ>kXl> ;<=>?@AQ>JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ>kXL> {vQS>|}DCD~DCDBHC€‚BECƒ„CDBHC…†>Vuv>=‡V>RTP> {vQS>|}V>=sT>?Tˆ@>=Sv|>;SPn> ‰S}>?}V> > > 1234678  !"#"$%&'( )*++,-.-/012+3430-/567"489 :;-.+<+=0>-05!+?@8ABBCD:B E;-.+<+=0F!+?@8ABB9D: G;-.+<+=0H3I0@ABB9D:: C;-.+<+=0>J0K"!+?@8ABD:E 9;-.+<+=0L-!+?@8AB:D:G M;-.+<+=0N"ON2+P0ABBD:M (;-.+<+=0N"OH'H0>-AB:DEB B)*++,-.!-+QEC )*++,-.5-!-+QEM RS%TUVW%XYZ[RS%\Y]\%RSY^_R%̀<C Ea'1Q+*++=b%̀]`%&#^%$Zc0I-05de9M E;--/f%$ghRS%ijRY%k8+3*67"48+=b%`]`%&#^%$Zc0I-0 5de9M E:Hl@eGB+,-.9( EEImn0M+,-.ME EG;o55-p%&^q10MC EC;@!r2+5-p%&^q10MC RS%sUtW%u[%̀ep%̀]`%&#^%$Zc0I-01rv-5-3@*M( EM;&]RY%S^]%k^/+@w@x+*++,$^_p%yzy{%Y^/|-(B E(;-}f%&'ughR~b`Y€%i\Yb%̀Yh%$h‚R%~?$YbRS%&h( EB;-}f%&'r|^%ughR~b`Y€%i\Yb%̀Yh%$h‚R%~?$YbRS%&h(: E;-}f%&';ƒ!01rJ(E EH„RS%\YZ[RS%€b^%&Zc+--Q+AH30ra01-0+J…65r0-J4D(G E:01o7#630"A†30J4)3I53J01-60D(C EE)*++,$^_p%&h%iZvRS%&]RY%S^]%̀=0*+!(9 EG)*++,$^_p%&h%iZv-1?-‡?(M 12346789  34777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1234678!  "#$%& ''()*3777777777777777777777777777777777777777777777777 1234678  34+2,--.7777777777777777777777777777777777777777777777777 1234678  34+2,/-0)777777777777777777777777777777777777777777777777777811 12346721 3)*45-6789-:/;<--=>?@7777777777777777777777777777777777777777811 12346728 3)*45-6789-:/;<--ABCD7777777777777777777777777777777777777777818 12346722 3)*45-6789-:/;<--;BE=77777777777777777777777777777777777777777812 1234672F 3)*45-6789-:/;<--=BGB77777777777777777777777777777777777777777812 12346726 3)*45-6789-:/;<--?CBB7777777777777777777777777777777777777777781F 1234672H 3)*45-6789-:/;<--3IJK77777777777777777777777777777777777777777816 12346729 1234+LM "3$%N)OP977777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777816 1234672! 12343)*45-<-Q/RSTU)VW$X37777777777777777777777777777777777777777777781H 1234672 1234+O'YU2&Z3'L [I\][$STU)VW$X3777777777777777777777777777777777777781H 1234672 1234+O'YU2<-^_9-=>?@`?CaE8b34+)*4533(Uc+MdefMdd)c781! 12ghijk6.9-9lMN)O dm&777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777888 12ghink6.9-9lMN)O3&o'U 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777788F 123467F2 3)*4533p\$%1M('dq''77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777788H 123467FF rs<-Q/0 4)2)'L tr#'Md]M()M3 quv&dM)3qwx77777777777777777889 123467F6 pM'(m33Z3'Xv#Mytz#'M'qw #Vq3'pM'()vMx7777777777777777777777777777777889 123467FH 3)*45-6789-:/;<-9-8O3&o'U 77777777777777777777777777777777777788! 123467F9 3O'YU2{Z3'L |)YU)7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777788 123467F! 3O'YU2G-^_9-<-Q/};C~;Mx777777777777777777777777777777777777777777777777828 123467F 1234p#wqdJUVVM(yN77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777822 1234H78 €'X34 @A@=9lM ‚Iƒ‚])'IMV777777777777777777782H 12„h…k=.-.†C‡†-ˆ-'X34 @A@=777777777777777777777777778FF 1234H7F 1234vO&"34'‰VYUM3'(Š34 lM$) &wo34V‹)+LM "37777777777777778F9 1234H76 12344) '(5'(U34NŒ3 lM ')U7777777777777777777777777777777777777777777777777777778F9 Ž Ž Ž 12346784934 !"# $% &!'# ( % $")*+,-+./0 !1!23 4% 5$6'789:; (% <2*=+,>?$@ AB C DE*F+GHIJ+KL+FE*F+MN*=+OP*F+F>!Q!RS:TUT"V#"$ TU"Q$W4 3% X2>+YF/Z [RY+./\ ]!#$<^"^T_ `% a!RQb[@!c!_ DE*F+GHdJ+KL+FE*F+,-+./0*=+DeDf+gh^i "# &jk&; l% a@m^6 Q!RQbn<QQ# opq Q6SCC_Wl C5r1!2 s!n #1!Topt$TQSCCCW( 4%  s!ou Y>vw+,-+./0*=+DeDf_; 4]!"  s!3 (<?w+,xy Q!Rn_C!; (z#{ QZ!n^# '$|2#Q;` (47.}-+,q "# ^# '$|2#Q;` DE*F+~H~J+M*F+€6#{Y+,q n^# '$|2#Q;; (_]!$%o n^# '$|2#Q;; (3:0 #{Y+,q n^# '$|2#Q;l (`%  s!@!QAC 12346789 999  !"# $!%&%'()"'*+('%+) #!,,$#*-.+/'.0*!(-.,+%'.0'(,+*+%1 23 $2*%44056 2372$2*%4405689:); <=>?@AB?C4D'44E FG*HE64D..+0I JKL$J86&*+%.*+:K%'.*+L%&:-0- JKMN$O4(J/+*6(%N*)(&P*+!/-0(--J8'(&&('( >Q> $R05/S/T4*G U,V-$U(:,(+P*+1%'(V)0'%.*+- U3"W$U4TXAYB@Z0 U3OO$U4TXA@@? N!3ML$N%&'*&1!%&)+0(3%.0*%&M/%&0.:L[%+) ,N,#K$,(+P*+1%'(N(%-/+(1(.,+*'(--#*'(6./%&K+%1([*+C ,"V$,+*\('."/''(--V)(8 MO3!$M/0.+]40^ _`L$_(./+*%--(.- _`J$_(./+*(S/0.: _`V$_(./+*0H(-.1(. _a2$_(-(%+'4%))(H(&*61(. b##V$b0(.%1#4%1^(+*P#*11(+'(%)V)/-.+: 72 $79:); cO`$c*+&)O+%)(`+%0d%.0* 1 345678       !"#$ %& '() *+,-./0123456-.78-9:+;-9-.<=7<-..;=.>:?2@ABC2D1A2C1EFGFH9,832@I-. JKLKMN:+O:9<-9PI32QR2SO@T@5U24U2QAQ2VWXY32@Z-9GFH-[\]^_2@`?2/FaB2@ABC2D1A2 @bBD2cd2BCeB2BCfB2@bBD2cghijPFa-7Hk:9kE-79l-9hi7mB2@_2n56-.79l-9op7 KLKM?23q@`2Q`23CT@1gF79rBC2cd2BsBD2QU_2@5tQ2KLKM?2@u/2n8kvwx9p::+kT-yg- z{-.79,hi]|p779r31}W2@_2n56BD2@~2@5t779-.Pk-9:+,-.-9{-.-.9k€-7F 345Q2@sX24‚-.zkE7pxƒ„-.7<-.-9kgF7p779r31}W2@_2n56-.9kEFGFH…C12@5U24U2QAQ2 GF=Y32@Z-9GFH-[\v†ƒ‡B2@YB2KLKM2Qˆ;hi7<-.7;,‰Š=‹v9;z<Œ;+‹‹-jŽ11 9;+;y;:kz<‘FG;9;jŽ1’“;+‹:‹jŽ1”N]M_n56BD2KLKM2VWUB234•BD2BC52cf=-€- zkE7:9kY:–Y9E:9a-.79r31}W2@_2n56BD2KLKM2nd2Qm-:9kY:j9E:9a-.79r:k€F-<=7m- x9—9txzk:q-.-.<-9-.9gj:q-.GFa7.k;:+,-.:q-.:96k–˜-9™32@Z-9] KLKM2@5t7-9˜--9f-zk-9{BD2VWUB2@1TP–9p7-9;Fƒ‡B2@Y-zkEQ2@_2n56-. KLKM2QšBD–9p7-9;F]*+,-.PI::96k.k;-ƒ77ˆ;|9¤FªF¥*9‹ «F+,x‹;-“,ƒ‹[¬,+¦Fvk-‹vv«o7‹[[‹-7‹¥«‘­“j]]]i9{-.PŸ9˜-9-<=-.,.?"')34@%4.'64)"')34@%43#$3>A5$%4%&4)*6BC%3#$A08%DEFG%"4H &)I)4)*%%$:14*"4JKLMNONP QRSTUVWRSTXSU QYZA[%&64\;)H%38334]")G.?3>4$)^4@$3 %4"')34@%4.'64)"')34@%41 3834*"4J%&34]")GKLM%&4)*=>3459 9648""F)%"_383(49%434# 5 B'5`,1abcd.'efg/A54*"4J%&38334]")G%':64>Rhi#j kk 45 %&"403"H3#$l)9 mKWjnRSTLQHKLo31Bp6^H45 34 648""F)ST Q LjKqTLVp:1A5"@%44r@343#$38334]")G64)"')34@%4 sLI%&3#$383tukKLMNONPv<3>38334]")G"')34@%4.'64) "')34@%4D E )w)* Ttmx3;)*""_tyzz{1/$^4)"Fn"4'%4"4'%4.)G%3#$|E}1 tu QLM%&3 %4"F$%4%&':3'%&&$:&~"13%&.I)"9%449%4^)%4"H/:"458)%4r%& thi€>Ln%&3#$33^4#%&45>%&^)%4"H"4H&)I)^4)H%3453839 %)34%&.'3839 9%)F)G%&&x6%4)?‚U‚VW R ƒ3D,$BB+12228 %4p„%41%&'%4 9KW…†"%&'%4^)%4A5$%44!6AC%%4)?F#Qm‡ˆ)383;G% "4$&)$64>)%lB03.'=:H t‰mRW hw)*" $/Šƒ QLIj) 648""F)% %4Š%HLo334%;„"J"145x3/Š64>LMvLI3345383%4'"4h LI3%&5')%&$:"FG%/‹%%4'D5n).pi Lo3^H"=>Lto)13839 3h% 3%4r%&34)HKLoŒ~%.'4o6B%4ŽtNONP%‹%&3$5^4> 3 %4"F$%43#$A5$%4%&4)*6D,83=:H „%434)HKLo334]3"4LQ‚R 9 9w)* TtKLMmRRŒNONP#$9%4DdJRRŒST 3h%3"4*"4J%&38334] YKLM%&644o6DQLI386B034)%4p6=J3"HI) ^4)"4$&)$4)%4pRST‘hRƒ#%4r%&")G34@3#$3834)*„%4 LQWsi€0mUKWWV*3648""F)%"')34@%4"F5%&%&~%4 %3h% 64>)=$% tHLMKmH%$%"5'%3#LMK%&.'/0648""F)%;?% .r%&3#$9 "4(%&=$38334]")G64)"')34@%4DE:%4)G%13839 9w)*" $ KLMNONP.C%34#:HA0$"FG%^4@$3 %4.?"')34@%4D,"/J%&4)G%3ƒL F$4*"4J%&34]")G;$5&<3>34] Y W’VW W’LtI "nƒ3 ?-! mL‚>5/8""FG%A)*%F%&.'F!"@"%&4)G%3ƒ/ZA[ ’„%4 KLo%&D &:“%E4„E4$%4”>•yz–—˜™Ut"^4>5/8"" )3839 93(%&"F9%4 &)$5"4(%&.?4*"4J%&34] YKLM%&NONP13"4/:F%&F$ R Lj J)3453839 9w)*" $De4>5/8"%':34]F$FŽ%&3839 34#:H/ZA[%&383 34]/J"')34@%4KLM%&NONP138334]/J64)"')34’Lo3/ZA[%&F! ’ qPx3 ;)*"B'š›11œ9 3%43h"4)H"^HB )4*"4J%&34]")GKLM%&NONP4r@34 1 3457389 5 358 !"!3#$73%&'( )*+*,+*-$*.*/0*,1.23456*.**78#9 8 1 5&53:5;3+<+ *-$/0=30$5>$?@5*.**73A+BC* 5DE3 *FBE13E3*FGD*>3HEI*J'6/0KA*L53M7,5N&7O53)*B3*.1 PQ*73A+8 533I55383R5S8R5*-$ /0T/=30$5UM7M834HV$*W5)**.*R+<+$2W2?58 X.*R+<+$2WEYZHEC 54*.*[%\%7&79 ]R8O<+ H^1_)1B`3aaV*R*-$*F/0XFBaB.*3 bHV$*W5CE3 c0 3A*(+*78#9 8 3+<+ ?L86*-$*.*P?$31de PV=30$5c*?H+.3R5fg7-$5a hijiklmnkopqrkstupqsknvrk wQ*3A+*-$H+.HE1.234*78#9 8 51_)1 B`3*.*/0T/=38%xG@3H+.3A*(+dy5*.*/0*z<+35{|.* $+a5(76*,3R*78#9 8 3$|.*$+X.*/0T/ =30$5*z47}57(2A*78#9 )**(53HE1_)'5S]4.1 PQBE?/0*-$WKA*L53MG .dy5d~53<+$3$5(76.1PQ *.**73A+8 `37-$/0T/=30$55383RE?R+53 <+$*z 533IF**V*aB3*.1PQ*73A+E2?/0T/HE *,3R8G#:'8}5757-$*F/0 4HE52€5Q*3A+3A*(+*,a52$*e+2 H3*?>$*e+33A*(+ *FY$+‚ ƒ„…!*78#9 8 3+<+ ?L86*-$*.*P?$31de PV=30$5@5*.**73A+*Q4E?† ƒ‡…ˆV|.*>32?*78#9 8 3+<+ ?L86*-$*.* P?$31dePV=30$5*z<+5{B|.*$+5383RE?† ƒ1…=3*.1PQ*73A+8 3+<+ ?L86*z 533I 5383R5S8R3+<+ ?L86*-$P?$31dePV=30$5† 0 ?E3>$*e+33A*(+*FH+.‰)1BE|A{3+ ')*BC56Y6#Š 5 #959 %5R*.*/0T/=30$5*78#9 b &'(5)*+*,+*-$/0I5(76E?BE5(76*,3R*z*73A+ 5`32$Y$? 1 3456759  559  !" #$ %&% ' ()*+,- ./0123,44 75678799(:;799 <='>%?7856 @978ABA375678(C(DEFD@$, G " H7I5J59 " 7599(5> !K>#LMN K'923,'> (5O7PP9Q R,'% "KS %? 56@978TP59U5UVWN75X3Y9ABA35459U:;6Z[P\7P78PI7(L .]01!KY^N75C7P8C(RU(C((PWI78U545> H _4 L`" a,= " =3@b7P;799((C(@J7P56<cd e^% '= ^N ><675O7875678@f7P:$ ^N<"'=gaS$&Y^N (PWI78U59U5U@;5C7877(!aL1!K&785C7P8C:;7P!75X R, a 8U54<6h& H =i<K#9 " a, <=^_ #N 5?'9h? j%d, L1klm H7I59 $, Gk23, 4 5U59 ]n H$ +$ #N75?'9'%(56@978ABA3(R, " cdocj% d, k5p5> Hq54r5TP<+"S%OL .s0tu '=^4Z5X _4 -1k]n H7I59 ^<+" +,^N7P;7P5X7P@9 78vPw77x(P59U5U59 ]s Hy <+"^u, 659  = #N75?'9 " cdocj%d, Lz!"NK Ku gi +$ #N R,]s H=a5?'9 " cd e3 _'?^" ,=?,a^" ,L{U5p5| <#7@9 +"^u, 6 R,%? H7I56@978}EP9:!ak _4- 7C(5O R,'% "KS % ? H9ABA3(R,cdoc!" 7C(5O R,'% "KS +"^u, 6 R,%?7856@99ABA3} ~€‚ƒ„…‚†‡ˆ‰Š‹Œ‹Ž‘‹Œ’‹‰Š’“‰‹”•–‹ —˜™š˜›œ˜›žŸ˜ ¡ž›š¢£¤›z=› C(DEFD59 qO^N<6(P:;5#79(¥KK¦K 5 h< eu¥]1"<675O7875678@f7P:$ gaS$ e^% <'% !75X'>%?7856@978ABA3}§P¨65p56S% " cd e4 ¥K&_ #NK ' < (5x(P78PI7( R,!"L ©ª«¬­®¯žŸ›žŸ˜ ¡ž›š¢£¤›z!" %? H7I56@978ABA3 R, " cdocj%7EUZ5!" ° ?3,%&,'% "K S %? H'9ABA3(R,cdL› ±˜²³›´ ›žŸ˜ ¡ž›š¢£¤›d 59 $ %77µ ]m/¶6 " cdoc ·2j%d, h,<  " cd3 _93 _'k,'=3 _L 1 345689 99 9 !"#$%&'(#)*+,-.!)/0*+,1,2'$ !"345678$'$"39:;<=:>=?:@7A$$B)/!"#$%<:6CBD/!"#$% 6C9>:E78!F G!"#$%<:6CBHIJ&K!1LMNO!DPIQ$+#!"(FR$$+# S?=:678$NO!DP9:678$$%9S:T?9>:EU:6V9W9S:E'$51"!"3T:XU:O"d$$$+#!"(M9:6CI'$e ",$V(1f$g"#h9S:;<=9:678$i$$!"#$%<:Z]7Aa:6cY:Z>j9S:;<=:X?3a:6`9>: &P$$$g"#$e",D/2_.!!k41f$g"#/+5)MN_.!eIlD-I')'($m $V=:a>:S?`:Zo)3678$$m)'($V($$$g"#Fp,q.D-_.!e Il1,8NDA"^!*1",$+#!"(D-1f$gZ?n<:9UY:67=:]=)'($m$$$g"# 678a:6`9>:S?`:a=r:67=:XUr:Tj:>s9>:XU:Ert"_O^!$gZ?n<:678a:6`9>:S?`:Z>PNFu# $t9>:6vw:)M67=:]=:ac<:>O"$2$$$+#(M9:6CD-D"3$N&K!$$$g Z?n<:Z̀a:6x!,9Ur:6,9:yzyb:aV({GFp,q.!"#$%$2P+|}$g"# 678$M9:6C)/N~8NPDA"_l"$.!/{€G5i6v:Z?,9:>U9>:6?-$g )t"_.!$QO?:Z]7A$1""\1("!"#$%<:6C9>:E78!D/1"\T:6C$B%$ 4FG!"#$%<:6CB/+",/DA"4%a:6xDi(N."51!‚4%$NQ B$IQ54Ka:6[a>:aV(!"#$%ƒ41.r:„`Z:„…:@xZ]7A$1"1.2I‚&"3x!F G!"#$%<:6C9>:E78!HIJ&K!1LM1.2Iq(_.!$QO"D/NQ B$&^)"3DA"I'8!"†N$V(Ne4-4‡ˆ‡‡FG!2/"^!!"NK5_.!O" 67=:]=:‰:Z>j9S:Z?9:a>[9>Š: ‹Œ %P5!"D-I'$e",$V($$$gZ?n<:>?:6r:E7d9S:yzybŽR$ &^)"3M:678a:‘9S:6\6`9>:S?`:6x"$M+$V(>=9S:6rw:>c9:Z[a>:9>c9:Zl6\ NQ$"(($$1B($t$V(3l9S:6r:E7d!Fp,8NDA"!"D-q"4 DlNQB$’G“€’5pI1()‹”())"I6\4•–4$—I'1$_"3D-I'$e",3 l!$$$g"#/+(+1!!"^($$—4{G$—q"4Dl1$(F ‹Œ %("5!"D-D"3$N&K!$$$g"#2!3l9S:6r:E7d!1" 67=:]=:a`a:;:S?`:6x"$M+$V=:Z>=9S:6rw:>c9:Z[a>:9>c9:Zl5 NQB$k?:;:Tj:>s9>Ž:˜`a:6CD"3$N&K!3l!$gZ?n<:6r: E7d!$—.9>:>7‚9S:9>7:Z>,9Ur:6,9:yzyb:aV({GF 1 345689 9  !"#$%$&'( )*+,-(./01234(*+5165.(+789:;:1<=6>(*?@?:4A,B(CD(* CE,F+,G&H&I+JK31D(*#C-(#+B*,LMMN:0O3P<O:QRMPMSTM& (UVNW:XY1Z,FL,(+7(*(+U(*+,-(./0=MS[0Y1B=X:\.#U,.+](+FU^_` )*+,-(./012:a33PMb(O=O8PcNaN:6deMG(#U,.+](+FUf+,#U, N:g:3P<1<=6>(*?@?.hi.j._)^_k,G#)i!AiJ*l!mn.+o#,-&#CJ(* pj&q+]i.K(+r sa:Mat:aN::O su&,#Cv(+(D,AD sw3, )*+,-(./012N:oPY165.(+71Mb!q+j.A,G#.hi+G#+Z(*.+o3MS01<=6>(* ?@?1Z,FL,.j.(+z!_).zH&,!{q+j.(+i&|.}#+b(+7(*_)^_.zH&,!{ FZ(.U(*$L(#+v.U(*.~(p€}(*+G#+Z(*.+o3MS01<=6>(*(+,0:dNaNRN[0M !{(+‚` ƒ-(.K:1„3PSNdN…q+IJpj#.j._)^_k,G#)i!|(*+,-(./012.+oCi F,G.jf€}(*+G#+Z(*.+o3MS01<=6>?@?#CJ(*H&I=WN3aN1D(*#].+.\.#L, ?@?Nhi.j._)^_k,G#)i!#+†J#+/#\#~!H&i(#C‡(**,I!€~($Uq+Iy p,(+$>M„1a:MaNhiq+j.++U(*|H&,#Cv(+(D,AD„Y3(*!LM165N16YPYt:9N:o€\Y3PS[0Y1Mb!.j (+Š(.hi!D#pZ6>M8O165.q+IJpj##C-(€,G(CD165.+‹#C5A…M:6d(*f+jf (*+,-(./&+,G1KMO165.f+Š(#].+!D3NaN:tX=6ŒT:6d:a:MSN/& 165.p€}NŽ=O8D31Mb!!L,.hi$&'(j(pJFL,(+7(*(*+,-(./&.hik,G# )i!F.j..+o3MS0?@?3P6LN1T ‘!"##+\.#,’( )*+,-(./012N0N“f(+,&#+{(*#,(H&i(#C‡ONW:XY=MS[0Y1B( #v(++v(+p€}(*+G#+Z(*.+o3MS01<=6>?@?3P<NaNRQR:MG((iV`”•1 1 3456896 8  443 48 34343! "34#$ %4&3 '8(8 )*) 43 48 3+,-.4/0 1342434 24 , 5%657%082 4 , 5%345689343493.4/0 134:-03;<3;3 :-=6>8?@6AB 6ACDCE*6AF5%65$GH.4/0 134;3446A8 6A8I- =6 J3;K #L8#3/344-:-= , 5% 4?MK0;&33493 4&-.4/0 16 6NO8? PB8QR+K24,;?3SI393 T05%$ UV S#8 'B8=6 J3 T0 ,2MW3443 48 384CDCEB 6ABT05%X34&3 '8 )*)BYBZ O#3349;3 +[ MW3 , 48 6ACDCEB BYB\]^\_%0XBYB6 N8" ` , 34 :-=3!aX , b 4' ,MW X$$$ cdedfghifjklfmlnofpof q r6Astu448I34&3 '- q r6Avtwa!-53 4-3I443 48 34-:-=4183 b3:-0334&3 '- q r6Axty r6AL YL6A 6B'- q r6Azt{#:-=34&3 '- q r6A|t} =!-53.#:-=34&3 '-X.4-R#3349413 4# T034&3 '-f    f f f f f f 1 345678     5! " #$ %& ' ( ) #* "+ , -./. 0 1234 56247 89 6: ;6<47 56= >?@A BC DEF47 6G:2 H2I 6JK> BL47 MNONONPQRSTPUTVWPXYPXZTP[\]P^_ZPRVP[R`UaP^RbP[TcdPefghijUaPRTVdPkdlPRmnogepUaP qrstuvwxwyz{|}~€‚ƒ„…zu†w‡ˆ‰Š~‹ŒŽ†‘’~}“”Š•~}“–—Š•~‘~ –˜™šz›™zuœzžzzœu™Ÿ ~€¡ž™Ÿ ~€‚žzŽž™Ÿ ~€¢{œz‚zuv ’~£uŽ¤u ¥¦§¥‚{žuzœu™Ÿ ~€¨©™ª™…z©™Ÿ ~€¢«¬­ ®™Ÿ ~€Š•¯Š“’~‰~°£™¬™‚zu©™±ˆ~²‚zŸ}~‡ˆ‰Š~‹Œ³~‘~´‰µ~•² zuvwxwyŽ†¶·uz¸ŽžzuvwxwyŽ†¶¹ºz€‹»~‘‹ŒŠ~“¼Š“~Š“–~¦•”~‘¼Š“~½‹‰µ~ qr¾1¿s™z{¨À‚zuvwxwy·uz¸™Áœ†Ây¹wŸ§t„¦™w£‹~ÃĊ•~–˜™zŒzuvÅ }ƼŠ“~€}NJ•~ȘuəzŽ†·uz¸¹ºz€uŽž«šz¬¨uŒ{ž¢uv™Áœ™¬™zžzŽu© ¨{‚¹ºz€‹~Ê~Ë«‰~}Æ̊~͓‰‹~}“ÎÃ~ÏÐ~ÁÑz˜š¡Òѝu̧·uv™¬™‚w²Ây¹wŸ¹ºz€u­ ÓԊ•~Õ¤‹~‡ˆ‰Š~‹Œ³~Š¯Ð’~‘~–˜™zցz׊~Š“–~“‹vwxwyŽ†¶·uz¸Ñ«zœØ ÙuŽ†¶™zɁz¨Úѹºz€uqÛzÜ¢Žž™€‚«ÑÝÞÞßs­à“áµ~‡ˆ‰Š~‹ŒžØÑây™zŸ ™Á‰~‘~È̄~ “yŠ~Ί“~}ƼŠ“~€Âã¢ä‚™¬™‚w²¡«Ã~ψ~Õ¯µ’~˵~Ê~ŠÊ~Ӌ¸Žœu ¨ªxwœ¨å‚¨{‚ŽuvÃ~Ί“~•‹Î’~°µ~°ÎŠ“’~ “æŠ~}çÓ~͋Š“~}¸­è ®™Ÿ ~€¥¦Ñšzρ¡¤™¬™zž·uz¸†w™z{¨ÀŠ•~‘~ “yu‚過¤uä™ u©w·uz¸™äzŒ­꜍wÜ¡Â{qr¾1¾s™z{¨À‚돋vwxwy¡žÂã¢ä‚€™¬™zzìw zuvwzŸ™¬™‚w²¡«™™Áœ†·uz¸Œz휍ºzw™Ïw{‚w£™Áœ™{ Š•–—‹î­à“áµ~‡ˆ‰Š~‹Œ³~Š¯Ð’~‘}“–—Š•~–˜™zuŒw¡žŽuv™Âã¢ä‚ɝ‚w²¡«™ ·uz¸zŸ}~Œ|–˜™ä™u©w{‚w£z{¶Ã~|}~–˜™zu†w¡˜uəzzŸïŽuv™ Âã¢ä‚€£‚w²¡«™zŸ}~ځz¨{‚·uz¢{œz­¦‚wØðñzÚñzœztyuqÝÞròs ™z{¨À‚‘šzy¬z·¸xwyÂã¢ä‚‚w²¡«™™Áœ¥¦Œ|–˜™ä™u©w óÎÃ~ځzŽ¤u™zušzɝzŸšzŸz{¶Ã~|}~–˜™·¸xwy™œ{zŸŽ¤‹~Ӌ~ “ç~óÎÃ~ځz­ ñ¨{‚šz|Žu¡wׁ¬žØѝ¬™‚uy™zô†™×š¸Š~‘~Å™Ÿš€¥¦­ñzÜ{xwœ ‹Œ™Áœ¬™‚uy’~‘~È̄~Ջv™Âã¢ä‚€™¬™zzìwzuvwzŸ™¬™‚w²¡«™™Áœ ¥¦Œ|}~–˜™z쁂ä™u©w™Áœ¥¦Ž†™y‚éz|Žž¢žuz|­‘£uŽ¤u¥¦Ñ ‘~ÃÊŽœu¨ªŽõ™ö‚xwœ¨åŠ•»~‘~Óµ~´‹¸¥¦z{|}~€‚z¸ž{Ñ·¸xwy ™Áœ™yxw¬¨Özz{|}~€‚™Áœ¥¦¨œœ{Ñâu̧}~–˜Ã~‘~ÃÁ‰~÷ø~ÃԊ•~È̄~´‹¸ –˜Ã~ŠÇŠ•~È«™™Á‰~÷ø~Œ}¼³~Ɖ~ “–ùŠ•~Ί~}£‹~–ˆ~z…œäÃ~}‹Ìˆ~÷ø~¶¨œ™y‚過ž ¢žuz|­ 1 34567589    3 !"8#$%&'&$()*+, -.%8/08%-.',12&$$345 &68/0 7 58*$59:5 ;< +&*$5*+5 5=> 3 '&,$?$5@& 7 7 5 = 5A5650&B8$95 C!"&6'&10D03BEEE(5F& -.0&19,&$5G< +&$5@.-.%8/0H ,IJKI9L 3 /0H 5 !"889. ,$)&$,88'8'&MNO&6E 7 @.-.% 7 PQ 5R 5 C7 +&65@88.&6 89#,$S&6,5&,75$5@.-.%$345 &68/0H ,IJKIE TUV3 C!A&6$5@.-.%$345 &6WX13&Y8Z[\\]^ _ Q̀ C!A 3 ! a ,9.$5@.-.0&,1b&68/0,c8$d8H)9.$5@< 7 C efC!"&6$g08'8$34, 5 h< 5i j Q 4,Hd &)3$3k8()*+,-.%8/0H ,-.',12&$ !"8,$5+,*+,$Y3Hl 5< m _n> 3 C!A 3o !" _ Q̀ C fe #$N&8S&68/0$@,$4  4 5!"n ZpQ P &6DBq11rVEs$.18$H0& Tq1t1V8$31u&68$d v /Q C!A C f 5 5?&H 5 !w ?,4310H , (7#,$S&6,5&Dx$y.z8$,13&6M{(|8'869 G6),2&$$.4n> }05,1~8/Q C!A 3o !"8,$?$5@&1,13&68'8&6$5F&8d.E€13&6 H 5 a 5!A&6&6)O8)&684 5Q C!A 3 ‚&c C ! a ,8S&68l j Q 5  P !" !"8835()H ,O+.,4w ƒ%&8/0-.%&(|B !"8 „0515Tq11…V&$† m‡5 ! C a< /0IJB&+.,$5+.&g,$2*$S&6,$?Q !"8-.O+, _&$E3 C!A 3 = IJ$5?.B-.%&(|6)8%5,$5@ &68/0H2&$B 95+,IJ()H,45 +&Hd &)3EXw [ˆ‰ va 5!78BŠ31‹Y(65&TŒ515((50H €$3HD3&V8$395+5Ž f ƒ4&8g,$? C!A&6&$y&66294 Q 7 P 5?$5@&&g ,13&683&D4B94&Dx95+5  w PG7 ! j ƒ4&*$S&6,$? C!A&6&gB*5+&,$d8 8/094&6G&gDx19,z,‘ P j 4,OF.8;.TJ56Y&BU’’UB,1“VE”1)&61u C!A&6 3()19,-.0&,1b = ! Q CQ Z[\\• [\\–^ — 7 ˜&+< j C!A !"8,$2*$S&6,$28%5,$5@ !"8˜E T“VX@,$4&68$™5< C!A&6$5@.-.%$345 &6WX@,$4&68$™,5F. C!A&6 3 C H ,,†#$"#8'88$™5< š ? C!A 3 /0IJEs'88$™,5F. C!A&6 3( k ?H8/08'8D%&#$›HB_8$6lB-.O,12&$6)8'8$345 &6 H)H ,,c8$d8D{l ?,$Y35,z&$$5@.-.%8/0Hb5$345 &6Tœ5,5,856)8 &6 DBq11VEX@,$4&68$™,5F. C!A 3 C a ,$@,$4&6,$S&6,5&H)$@,$4&6 ,$S&6,5&&)O8$z&$(),1.&6,NH8/0-.',12&$-.%&(|Tœ5,5,856)8 &6DBq11VEX@ ,$4&68$™,5F. C!A&6Xž‹ILHŸ5IJ()*$'8&$0., O,$. 86)3IJ 7 C9OHS $2&$(|,$.O+5 C!A ?D{l&6Tœ0DD53&56)8 &6DBU’’rVEX13&Y8Tq11“V o — j¡ _&$D8;&,$5+,#$%5,z8$$" P _ Q̀ a ,$@,$4&68$™,5F. C!A 3 C a 5 f l ?8N&9u&6&$5G.*$z084&$T8$5#$zB8$95 C!"&66),$A5 12 456789 77 5 9 9 7 !"#58$%5&9 5'9(') *95 7+ ,+-./74679 074,5 7679 195''77 274( 3647 ( )7 65+599 '677 )89:74;65<=7-+>?56@22@8$ A&9 B!C"#!DEDFG-659 HI6JKKL8) =4674M69=67 74 5&8 9 ?= N!OCPQRSTUVW74<11XX28$YKZ[\]K*95 9 =74 &9 B74<^9 _ 5&759) 595'99̀74 =4674:9 _95a7 69 =74bc 9 ?=)( )7 6$A&9 B!C"#!DEDFd!KJKCefg_<=<)7 ]K!V]h'9OM6bc9 =747 274( =O749 #54567( )7 6-i55:95 M6 bc-i5('9O9 74j7 M674+7 -iV]kThK]lmnK"i!6W!6"e!CUV M6bc$o`[\!KVKp77 2!6KKq!d!K"O7 j)=7 2!V_5H79r7945 M6bc$k[\V&9 5'9(' 659j &9 B74 *6VsnC"#!DEDFCt79 5'9$ A&9 B74 *95 7+tO5jO[tuM) *95 9+5 37 -+8 59+5 37 $ v) *6Vsnud!t7,16 0756]KhwC"x!_8 / L8-i59̀74B456 9 =749̀749 #5($ yz{zyz|}~€‚|ƒ„…|†‡€|ˆ‰‚~|Š‹|ƒŠŒ‚~|…Š|Ž‘’“”’•–—‚~|Š˜‹|™š|Š›œŽ’“‚~| A&9 B!C"#!DEDFt74r5) *95 9a 5_-+9a<ž9:74j 7 4K[KO5748(789 #5-+ 37 Ÿ))9 .749578 O7 r5$v) *95 - 9+5 37 -+8 59+5 37 7 7/74"L<ž9:!_8 O]KtuM"L 5&O- O 5 974¡7 47-+9+5 47$c4=+5) *6VsnC"#74 5&OMUKtn6"smZ¢ m£6'7) *8 O]K"L]¤shK]K"hK]KK!K¥Vs¦A&9 B74 *95 tCnq6KUu5-+8 )99 5_78 / L8-i57 t9 19'M6bc$ SUfhZCCR§¨©¨ª«n!8jO74 79¡9 5'9(' &9 B74 *95 C"#74 DEDF\6KZ[]K*6VsnC"#74t7¬ 1$>5 7679 195''7 5'C"LM6bc$ @$F=j­74O) *95 9+5 37 -+8 59+5 37 $ ®$¯ O5( )7 6g7 274jB5O7 ( )7 6$ °$¯ OV6KUu59 =749̀ !6W"#74 L8:9 _$ ±$vte!VO7-+9a<ž9:74$ ²$vt77489 .749578 O7 r57 67 G74$ ³$vt"L9 5'9('_G9 _O59 5&7,5 79: ( .748 O5 *e45O7,+ _9 ?=9´5$ 11 34456789  996! "#$%&'()! 7*+9 *!!999,*-./ +0)1#23 4546789:1);<=,9$%')1#23 >$)>?@>/ A 6-9B CD 1EFG H I9*!#29E JK6L$> 78MN*OE PEQ 9RS * > H*"3*789T U9E VEW> X*.Y * M/C E ZE[4/?\9*-9\OE ]EW^E K62_<)" .`.8 E aEQB 9b>==2c .9XC E dE3- e. 78/9>**! E 1fE3RX E 11EQb?\)g=:h.8 E 1iEjC.- A 9S k978 H MA5*+.`.8 E 1PE3- lM\ @m n5+o 092L)0*p9kS - M^ 06+9)0*E qKr%)29@/9/4/Ms)L$> RE 1ZE3- *!!M(9:%_'=2t E 1]EQ 9R> H* C E 1uEvS>9T U9 Aw)2)1K 1aEx9XC E 1dEQ 9RS * E [4/ *- 9k9yC3*74 oiff]pz999,*-./ +0)1#23 9B )>?@>/996-9B CD 1E{*- !7t*9*!#2|6}~#8~!0.RXC . z !999,*-S =2t t*9*!#29z?\9*-9 9yCj3Y €58@R#‚ƒ=$=}„$%)…=>* 90 *! H 59X† *9/7*+9=‡1)'*999,9$%');KˆY7e69B *!>* 9b A 9,*-^7t* A ?\9*-j3=2t t*E 12 245678   ! "78 #$" %8&' () * + , -7 78 .$/01 - * + & * 23 4 567689 5:8"8 ;<% 56=>7# ?@788A B4 .C 01 -7# 78 .DE!F68> G7# "78 #$" %8& ' (*HIJKL % 78M>A N"78 #$" ?O J/1 P7 6=QR SFD3 6=>7# 8T7 .4 %"% L'I!F:8"%8 U>M7 8T7A V$ %W7# 8$X> % YZ[ %\ 7#8]M 4 #@ 787# .$/% 7#8]M 56=>7# ?@788^ X:8"% 78M> "7# :X4 _4`a Xbc7d J*1 I-e fg / 77# e K f* 7#K$ h^ X]78 8g$ % i 7#8]M %& 6$j> k h 4lm(DEP  L X P7 78@7 U>M9 7#K$ h^ X nR % i 7#8]M %&o 4 p4q d 1r ; / 77# e K 1 IfsIfg + 0 'Em ;<fc`t M7# %7n7# "78 #$"A B@ .DE(/LXf0ufL 'I e K ^ X / 8Mv :8w7# 4 $) 1Jx4tfg!7 L s 1 d 1P D / (*L n1 c4 t(u y2zz{| ;O P G7# 7#K % 8478 .4 %"% 784 6 .2 ; O o2z}~ 68C% e 4 38€ 81 ; / 7  e K7# ‚N ;21 24 E P H n 1Jx u;o *  )o `t4 ƒj7 %-78 \9 v> 67 7#478 4 Rg6 6=e7# 78G7# v> 67 U>M7 6=h7# „…7 7 .$/% 68$6 : Rg6 8/ 6877# %"% %8 6$j> e K7# %8e R†$ ‡ˆA ‰†$ 7#478 7#8) %\ Rg6 <% $XR :8"% 78M> „…7 7 %"% %8 6$j> e K7# :8"% 78M>9 %c 68X 7$ .C$ 7#478 Š‹v „7#9 7#e4$ %"% 6$j> %86 %8>7# %&M 8/ 6877# e K7#9 68Œe 6"% #$I9 %"% %8 6$j> e K7# %P7 IR ?Ie Rg6 S7 6$j> %86 SM> YA Ž‹v „7# 4 Rg6 7#478 7#8) $ 8$ Rg6 7# .77 P> 6 C79 M 38P7 %"% ‡ˆŽ‡ %P7 Š"% 78 % :8I 7Q7# S$78 $%&M %w7# 6=@78 RC$ =M U>v6 78 P> 6A 24r2‘(7 ; ;-6 g L ; &`t’` &EJ*(7 (E H *  `tP nf“L I7Q7# 68M78 6e"7 %&M ‡ˆ XG ;* * + 4 _4r!I 1 ”f0HE P "3 • P $ 8&M -–g1 D L  *  (/0HE 6$j> e K7# "78 #$" %&L  * ()!I 1 ”f s (* (cP 4 p4—w7# 78‹7 4 g$ 7#W !˜c &E; * 0HE  %P7 68$6 : %"% %8 6$j> 68X 8$/7 % 8$/> U>I %W7# 78 .$/% 4e 6-e 7‹7# %Me %826 7# Me g7#A A ™&$ =e .) Me g7# 4 Rg6 <% $XR U>M7 6=h7#%&M 7#478 Š‹v „7#9 68$6 : %"% %8 6$j>68Œe „š$ %8<6 %8F .27 ) 74vA
- Xem thêm -