Tài liệu Nghiên cứu hệ phân tán rắn của Piroxicam với HP - bê ta - Cyclodextrin

  • Số trang: 46 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 70 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

" .............. ' m BÔ Y TÉ TRÜÔNG DAI HOC DÜGC HÀ NÔI SENGDAO LASAVONG NGHIÊN CÜU HÉ PHÂN TÂN RÂN CÛA PIROXICAM VÔ1 HP-p-CYCLODEXTRIN (KHOÂ LUÂN TÔT NGHIÊP DIJ0C SI KHOÂ 2002-2007} / , (* n t i r - v f Nguài hirang dân . . : PGS.TS. NGUYEN VAN LONG \.A b -M Æ \ . :; DS. PHAN THI HUDNG THÂO Nai thyc hiên : Bô môn bào chê và khoa hoâ Trircmg dai hoc Tong hop Hà nôi Thài gian thirc hiên : Thâng 3-5/2007 HÀ NÔI, THÂNG 5-2007 m i , -------------------------- ■ ■ .............. [f i LOI CÂM ON Trong quâ trînh nghiên cüu và hoàn thành khoâ luân này, em dâ nhân dirac sir hirang dân và giüp dô nhiêt tînh vê moi mât tù câc thây cô, gia dînh và ban bê. Nhân dip này em xin dirgc bày tô long kmh trong và biêt on sâu sâc toi: - PGS.TS. Nguyên Vân Long - DS. Phan Thi Huong Thâo Cùng tâp thê câc thây cô giâo, kÿ thuât viên trong bô mon. ^ r Dông thôi em xin bày tô biêt cm toi nhüng ngirài thân trong gia dînh, ban bê dâ giüp dô, dông viên, quan tâm và tao diêu kiên cho em trong suôt quâ trînh hoc tâp và hoàn thành khoâ luân này. Hà Nôi, ngày 22 thâng 05 nâm 2007 Sinh viên Seng Dao LaSaVong M UC LUC • • Trang DAT VÂN DÈ.........................................................................................................1 PHÀNI: TÔNG QUAN....................................................................................... 2 1.1. PIROXICAM.................................................................................................2 1.1.1. Công thüc hoâ hoc...................................................................................2 1.1.2. Trnh chât...................................................................................................2 1.1.3. Dô ôn dinh................................................................................................3 1.1.4. Dang bào chê............................................................................................3 1.2. HÊ PHÂN TÂN RÂN................................................................................... 3 1.2.1. Khâi niêm................................................................................................. 3 1.2.2. Câu truc hoâ lÿ cûa hê phân tan rân.......................................................4 1.2.3. Ca chê làm tâng dô tan và tôc dô tan cüa duçc chât trong hê phân r tân rân................................................................................................ .....4 , 9 r 1.2.4. Uu nhiroc diêm cûa hê phân tân rân...................................................... 4 r r 1.2.5. Câc phuong phâp chê tao hê phân tân rân.............................................4 r r 1.2.6. Chât mang trong hê phân tân rân........................................................... 6 1.2.7. Dô ôn dinh cüa hê phân tân rân............................................................10 1.2.8. Mot sô công trînh nghiên cüu hê phân tân rân cüa PIRO...................11 PHÀN II: THlTC NGHIÊM VÀ KÉT QUÂ................................................... 15 2.1. NGUYÊN LIEU........................................................................................... 15 2.2 .PHlTONG TIEN VÀ DUNG CU................................................................15 • • • 2.3. PHlTONG PHÂP NGHIÊN CÜtJ............................................................. 16 r f 2.3.1. Phirong phâp chê tao hê phân tân rân...................................................16 2.3.2. Phuong phâp chê tao hôn hop vât lÿ.................................................... 17 2.3.3. Chê tao viên nang chüa hê phân tân rân, hônhop vât lÿ và PIRO nguên lieu...............................................................................................17 2.3.4. Xâc dinh hàm luçmg PIRO trong hê phân tân rân............................ 17 2.3.5. Nghiên cüu khâ nâng hoâ tan cüa PIRO tü câc mâu nghiên cüu....17 2.3.6. Théo dôi dô ôn dinh cüa hê phân tân rân........................................... 19 2.3.7. Dânh gia trnh chât cüa hê phân tân rân............................................. 19 2.4. KÉT QUÂ THlTC NGHIÊM VÀ NHÂN XÉT.......................................19 2.4.1. Xây dirng diràng chuân biêu thi su phu thuôc cüa mât dô quang vôi nông dô cüa dung dich PIRO.............................................................19 2.4.2. Nghiên cüu dô hoà tan cüa PIRO nguyên lieu................................. 21 2.4.3. Dô hoà tan cüa PIRO tü HHVL và HPTR vôi HP-P-cyd.................22 2.4.4.DÔ hoà tan cüa PIRO tü HHVL và HPTR ba thành phân PIRO,PVP,HP -P- cyd........................................................................ 25 2.4.5. So sânh khâ nâng hoà tan cüa PIRO trong HHVL và HPTR vôi HP P- cyd vôi cùng tÿ le 1:10................................................................... 28 2.4.6. So sânh khâ nâng hoà tan cüa PIRO tü HPTR vôi HP -P- cyd ché bàng phucmg phâp khâc nhau.............................................................29 2.4.7. Dânh gia tmh chât cüa HPTR bàng phuong phâp nhiêu xa tia X .. ..31 2.4.8. Két quâ theo dôi dô on dinh cüa HPTR............................................. 32 2.4.9. Khâo sât dô hoà tan cüa PIRO tü viên nang chüa mot sô HPTR duofc chon......................................................................................................34 PHÀN III : KÉT LUÂN VÀ DE XUÂT..................................................36 3.1. KÉT LUÂN............................................................................................. 36 3.2. DE XUÂT................................................................................................ 36 TÀI LIÊU THAM KHÂO BÂNG GHI CHÜ CÂC CHÜ VIET TÂT DC-CM : Dirofc chât-chât mang DD : Dung dich HHVL : Hôn hçfp vât lÿ HL : Hàm luang HPTR : Hê phân tân rân HP-P-CYD : Hydroxypropyl-P-cyclodextrin NSAID : Thuoc chong viêm phi steroid PIRO : Piroxicam PPDM : Phuwng phâp dung môi PS : Phun sây PVP : Polyvinyl pyrolidon SKD : Sinh khâ dung d £t vân de Bênh xu'üng khôp là mot nhôm bênh pho bien trên thé giôi, dàc biêt hay gâp à nhüng nuôc cô khi hâu âm nhu Viêt nam. Nhôm bênh này cô ânh hucmg lôn dén süc khoê cüng nhu sinh hoat cüa ngirdi bênh. Ngày nay, màc dù cô nhiêu loai thuôc môi, nhirng câc thudc chong viêm không steroid vân duoc uru tiên dirac lira chon trong dieu tri câc bênh vê xuong khôp vôi câc tâc dung giâm dau, chong viêm, ha sot. Piroxicam, mot hoat chât chong viêm không steroid manh thuôc nhôm ^ oxicam duoc sü dung tü lâu vôi chï dinh chong viêm, giâm dau trong viêm xuong khôp, thâp khôp . Cüng nhu câc hoat chât NSAID khâc, piroxicam rat ft tan trong nuôc nên khâ nâng giâi phông ra khôi dang thudc kém, sinh khâ dung thâp, vî vây thuông gâp kho khân khi bào ché câc dang thudc- kë câ qui irôc và hiên dai. Kÿ thuât ché hê phân tân rân (HPTR) ngày càng duoc sü dung nhiêu dé làm tâng dô hoà tan và tâng sinh khâ dung cüa duoc chât ft tan. Trên cô sa khâo sât sa bô, chüng tôi tién hành nghiên cüu dê tài này vôi mue tiêu: - Nghiên cüu hê phân tân rân cüa piroxicam vôi HP- (3 - cyclodextrin. - Dânh giâ trnh chât cüa hê phân tân rân piroxicam. - Buôc dau nghiên cüu üng dung câc hê phân tân rân vào viên nang cüng. 1 PHAN I: TÔNG QUAN 1.1. PIROXICAM Piroxicam là môt chât chong viêm không steroid thuôc nhôm oxicam, câc NSAID khâc duoc sü dung thuôc nhôm này cô tenoxicam, meloxicam... 1.1.1.Công thurc hoâ hoc + Công thüc phân tü: C 15H 13N 30 4S + Khôi luçmg phân tü: 331,4 +Tên khoa hoc: 4-hydroxy-2 methyl-N-(pyridil-2-yl)-2H-l,2- benzothiazine-3-carboxamid 1,1 -dioxid. + Công thüc câu tao: [2],[3],[4],[11],[14],[37] 1.1.2.Tmh chât Bot két tinh tràng hoàc vàng nhat, nhiêt dô nông chây khoâng 200°C , không tan trong nuôc, tan trong methylen clorid, ft tan trong methanol và trong dung dich kiêm. Tfnh acid do nhôm 4-hydroxy enol, phân ly thành photon 4-hydroxy cô tfnh acid yêü pk0 =5,1 và pyridyl nitrogen cô tfnh base yêü pKu = 1,8. Hê sô phân bo trong ethanol và dung dich dêm pH=7,4 là 1,8 [11],[14],[37]. 1.1.3. Dô on dinh. Piroxicam dang nguyên lieu on dinh à 20-40°C trong 2 nàm khi bâo quân km, trânh ânh sang, không cô gî thay doi vè thành phân, hïnh dang, màu sac, mùi vi tinh thé. De trong binh thuÿ tinh không màu và chiêü xa 300-830 nm à 30°C, piroxicam on dinh duôc 72 giô [37]. 2 1.1.4. Dang bào ché -Viên nang 20 mg: Novo-pirocam, Mekocicam, Eldene, Apo-piroxicam, Hotemin, Neotica, Piricam, Piropharm. -Viên bao phim: Meko ticotin. -Bôt dông khô dé uông: Proxalyoc. -Dung dich tiêm bap 20mg/ml: Feldene, Camoxy. -Viên nén 20mg: Feldene, Piroxicam stada, Brexin (piroxicam + (3 - cyclodextin ) - Gel dùng ngoài 0,5%: Geldene, Rosiden. -Viên dan dat truc tràng: Feldene [29]. 1.2. HÊ PHÂN TÂN RÂN 1.2.1. Khâi niêm Mac dù cô nhiêu phuong phâp dé câi thiên dô tan và tÿ le hoà tan cüa câc duôc chât ft tan nhung phuong phâp cô nhiêu triën vong de câi thiên dô tan là phuong phâp tao hê phân tân rân (HPTR). Hê phân tân rân duoc coi là mot hê trong dô mot hay nhiêu duoc chât duçfc phân tân trong mot hay nhiêu chât mang hoâc côt trô vê mat duoc lÿ, duoc ché tao bâng phuong phâp thfch hop [6],[7],[8]. 1.2.2. Câu truc hoâ lÿ cüa hê phân tân rân Dua vào su tuong tâc giüa duoc chât và chât mang, nguôi ta chia HPTR thành 6 loai : + Hôn hop eutecti don giân. + Câc dung dich rân. + Câc dung dich và hôn dich kiëu thuÿ tinh. + Câc két tüa vô dinh hînh trong chât mang két tinh. + Tao thành hôp chât hay phüc chât môi. + To hop cüa câc duoc chât và chât mang. 3 1.2.3. Ca ché làm tâng dô tan và toc dô tan cüa diroc chât trong hê phân tân rân Khâ nâng làm tâng dô tan, toc dô tan cüa duoc chât ft tan khi dira vào HPTR dirçfc giâi thfch bàng nhièu cô chê [6],[7],[8]: - Làm thay doi trang thâi két tinh cüa duoc chât, chuyén tù dang két tinh sang dang vô dinh hïnh. - Làm thay doi và tâng tfnh thâm cüa duoc chât dôl vôi môi truông hoà tan do su cô mât cüa chât mang thân nuôc, dàc biêt khi cô mât cüa chât diên hoat. - Làm giâm kfch thuôc cüa tiëu phân duçfc chât. - Làm giâm nâng luong cüa quâ trînh hoà tan. - Do tao phite dê tan. 1.2.4. Uu nhurçrc diëm cüa hê phân tân rân Uu diëm: Làm tâng dô tan cüa duoc chât ft tan do dô làm tâng toc dô cüng nhu mire dô hâp thu thuôc [8]. Nhiïorc diëm: Thay doi câu truc cüa duoc chât trong quâ trînh ché tao và bâo quân làm cho khôl bot cüng lai và giâm dô tan do dô dôi khi làm giâm sinh khâ dung cüa duoc chât. 1.2.5. Câc phuong phâp ché tao hê phân tân rân Tuÿ theo tfnh chât vât lÿ, hoâ hoc cüa duoc chât và chât mang mà chon phuong phâp phù hop dë ché tao HPTR. Hê phân tân rân thu duoc tir câc phuong phâp khâc nhau cô thë cô tfnh chât khâc nhau. I.2.5.I. Phirong phâp dun chây Phôl hçfp duçfc chât vôi câc chât mang thân nuôc theo câc tî le thfch hop bàng câch dun chây (thuông là à nhiêt dô cao hon diëm chây à hôn hop eutectic cüa chüng). Làm nguôi nhanh trong nuôc dâ. Dë on dinh trong thcfi gian ngân à nhiêt dô phông, làm khô bàng bien phâp khâc nhau: dë trong bînh 4 hüt am, sây trong tü sây chân không ... Nghiên nhô, rây lây kfch thuôc thfch hop. Phuong phâp này âp dung cho câc duoc chât rân không bi phân huÿ bôi nhiêt và sir dung chât mang tro thân nuôc dang rân cô nhiêt dô nông chây thâp [8]. I.2.5.2. Phuong phâp dung môi Duoc chât và chât mang duoc hoà tan trong mot luong toi thiëu dung môi. Sau khi loai dung môi sê thu duoc môt dông két tua cüa duoc chât và chât mang, nghiên, rây lây hat cô kfch thuôc thfch hop. *Câc phirang phâp loai dung môi: - Bay hoi dung môi à nhiêt dô phông két hop vôi thoi khf hoâc bôc hoi dung môi trong nôi câch thuÿ, sau dô làm khô trong bînh hüt âm. - Bôc hoi dung môi duôi âp suât giâm bàng mây cât quay hoâc tü sây chân không à nhiêt dô thâp. - Sây phun bàng mây sây à nhiêt dô thfch hop. Hê phân tân rân thu duoc là câc hat nên rât thuân loi khi üng dung vào dang thuôc viên mà không càn xay nghiên dë tao hat. -Loai dung môi bàng kÿ thuât dông khô. Sau khi loai dung môi së thu duoc dông két tüa duoc chât -chât mang. / v Ap dung phuong phâp dung môi khi duoc chât và chât mang không bên vôi nhiêt và chon duoc dung môi chung cho câ duoc chât và chât mang .Trong trucmg hop duoc chât và chât mang không dông tan trong mot dung môi, cô thé dùng hai dung môi hoà tan riêng timg chât sau dô phôi hop, khuây trôn roi loai dung môi. Phuong phâp dung môi cô uu diëm: Cô thë trânh duoc su phân huÿ do nhiêt cüa duoc chât và chât mang, hon nüa nhiêu polyme cô nhiêt dô nông chây cao (vf du:PVP) không thë sü dung phuong phâp dun chây nhung lai sü dung duoc trong phuong phâp dung môi. Nhung han ché cüa phuong phâp là 5 khô boc hcâ hoàn toàn dung môi, dung môi cô thë ânh huông dén dô bèn hoâ hoc cüa duoc chât [8]. 1.2.5.3. Phuong phâp dung môi két hop voi dun chây Duoc chât duoc hoà tan vào mot dung môi thfch hop sau dô trôn dung dich này vào PEG dun chây ô nhiêt dô duôi 70°C mà không làm bay hoi dung môi. PEG cô thë trôn lân vôi 5-10% (kl/kl) chât long mà không làm thay doi trang thâi rân cûa PEG. Dang vô dinh hînh cüa duoc chât cô thë bi ânh huông cûa dung môi dûng. Nhuoc diëm cûa phuong phâp này là chî giôi han duoc chât cô liêu dièu tri nhô (duôi 50mg) [8]. 1.2.5.4. Phuong phâp nghiên Phuong phâp này duoc âp dung khi không thë dun chây hoâc không chon duoc dung môi dë hoà tan duoc chât và chât mang. Tién hành nghiên trôn hôn hop duoc chât và chât mang vôi luong toi thiëu chât long thfch hop (cô thë là nuôc) trong mot thôi gian dài bàng coi chày hoâc mây nghiên dë thu duoc mot khôi nhâo, sau dô làm khô và nghiên tân thành hat cô kfch thuôc nhât dinh [8] 1.2.6. Chât mang trong hê phân tân rân 1.2.6.1. Yêu càu cüa chât mang Chât mang sû dung trong HPTR phâi dâp ûng câc yêu càu sau: Không dôc, tro vê mât duoc lÿ, dë tan trong nuôc hoâc thân nuôc, bên vüng vê mât nhiêt dông hoc và lÿ hoâ tfnh, cô khâ nâng làm tâng dô tan cüa duoc chât ft tan. Mot yêu câu quan trong nùa là chât mang phâi phù hop vôi phuong phâp ché tao, phù hop vôi dang bào ché du dinh và tao duoc HPTR cô dô on dinh cao trong quâ trînh bâo quân [8]. 1.2.6.2. Mot so chât mang thucmg dùng * Polyvinyl pyrolidon (PVP): Vôi tfnh chât tan tôt trong dung môi (ethanol, methanol) và cô nhiêt dô chây cao (150°C) nên PVP dac biêt thfch hop vôi phuong phâp dung môi khi tién hành ché tao HPTR [6]. 6 Yukio Aso và công su dâ nghiên curu HPTR cüa felodipine, nifedipin và phénobarbital vôi PVP. Câc tâc gia nhân thây rang PVP cô tâc dung làm chuyén câc DC này tü trang thâi két tinh sang dang vô dinh hînh(do tao thành liên két hydro gifla DC và PV P). Vây làm tâng dô tan cüa duoc chât [16],[44]. Yanhui Tang và công su nghiên cüru HPTR cüa bicalutamid vôi PVP K30 ô câc tÿ le khâc nhau cho thây dô tan cüa DC tâng néu tâng tÿ le CM. Hê phân tân rân cô ty lê DC/PVP là 1:3; 1:4; 1:5 ché tao bàng phuong phâp dung môi và chon duoc hê 1:5 làm tâng dô tan cüa DC tôt nhâ't. Nghiên ciïu dô on dinh cho thây bicalutamid trong HPTR vôi PVP K30 on dinh rât tôt trong diéu kiên bâo quân [42]. * Câc cyclodextrin: cyclodextrin là nhüng sân phâm duoc diéu ché tir tinh bôt bàng phuong phâp vi sinh. Cô 3 loai chrnh là a, (3, y - cyclodextrin gôm cô 6,7,8 dan vi glucosepyranose nôi vôi nhau bàng liên két a 1-4 [22]. Ngày nay, nguoi ta dâ tong hop duoc nhiêu dân chât cüa cyclodertrin cô nhûrng thuôc tfnh lÿ hoâ và sinh hoc tôt h on nhu câc dân chât ethyl, methyl, hydroxyethyl, hydroxypropyl, glycoxyl, maltosyl... Dân chât HP-(3 -Cyd cô dô tan lôn hon, HP- (3- Cyd dung nap tôt hon, an toàn hon, trong thu nghiêm lâm sàng không quan sât thây dôc tfnh vôi thân nhu dâ thây vôi cyclodextrin. Do dô nô cô uu diëm hon khi dua vào dang thuôc nhàm câi thiên dô bên hoâ hoc, tfnh tan trong nuôc và tâng sinh khâ dung cüa duoc chât [8],[22]. + Câu trüc hoâ hoc cüa |3- cyclodextrin. il'a »!: ,, v. i c _ _ > .... T~'< mi GLUCOSE ..... ......." O^ t e 'yi»«. on ___ _______ (Al (B) / / oi i ( A:Câii truc hoâ hoc cüa cyclodextrin, B:Mô hînh câu truc không gian) 7 Cyclodextrin cô câu truc phân tir tuüng doi lôn khôi luong phân tü tü 1000 dén trên 2000. Cyclodextrin cô câu trüc vong dàc biêt, hïnh thë dang non eut, nhôm hydroxyl thu* nhât dinh vi à dây nhô, nhôm hydroxyl thu”hai dinh vi à dây lôn vôi mot lô hong trung tâm cô kfch cô thay doi theo so don vi glucose. Do su sâp xëp cüa câc nhôm hydroxyl trong phân tü mà mât trong cüa lô hong ky nuôc (thân dàu), trong khi mât ngoài cüa vông lai thân nuôc. Câu trüc phân tü dô mang lai cho cyclodextrin tfnh chât cüa mot chât diên hoat cô khâ nâng tao phüc vôi câc phân tü duoc chât khâc, làm tâng dô tan và toc dô tan cüa nhiêu duoc chât ft tan [8],[22],[43]. *Ca ché làm tâng dô tan cüa cyd Câc phân tü khi tham gia tao phüc vôi cyd sê liên két vôi mot phân hoâc vôi toàn bô phân tü vôi khoâng không gian trung tâm cûa cyd. Khi hê duoc chât- cyd duoc dua vào môi truông nuôc, cyd nhanh chong duoc hoà tan kéo theo phân tü duoc chât. Trong phüc hop vôi cyd, duoc chât cô dô tan, dô hoà tan lôn hon so vôi nguyên lieu là do [6]: + Duoc chât à dang vô dinh hïnh dë tan hon à dang tinh thë. + Cyd làm giâm süc càng bê mat giüa chât thân dàu và nuôc. + Phüc hop tao thành cô nâng luong hoà tan thâp nên dê hoà tan. Vôi nhung tfnh chât trên, cyd duoc ûng dung rông dâi trong ngành duoc dë: Câi thiên dô tan, dô hoà tan tù dô nâng cao SKD và dô on dinh vât lÿ, hoâ hoc cüa nhiêu loai duoc chât ft tan. Trên thé giôi cô nhiêu công trînh nghiên cüu sü dung cyd và dân chât. S.Srinivas và công su dâ nghiên cüu khâ nâng hoà tan cüa celecoxib vôi P-cyd, HP —13—cyd và PVP dâ nhân thây phüc hop P-cyd- celecoxib làm tâng dô tan 5,74 lân so vôi nguyên lieu. Hê P-cyd- celecoxib-PVP làm tâng dô tan 11,04 lân. Hê HP - p - cyd-duoc chât làm tâng dô tan 11,07 lân. Hê HP - p cyd- celecoxib-PVP làm tâng dô tan dén 15,28 lân. Tÿ le hoà tan cüa DC trong 8 tât câ câc hê dêu lôn hon so vôi nguyên lieu. Trên co sô dô cô thë két luân duoc nhu sau: Viêc thêm PVP làm tâng khâ nâng hoà tan cüa P-cyd, HP - P - cyd 1 câch rô rêt. Trong dô khâ nâng câi thiên dô tan cüa HP - P - cyd > P-cyd [35]. Adriana Trapani và công su dâ chüng minh cô thë làm tâng dô tan cüa mot sô duoc chât ft tan bàng câch tao phüc hop trong dung dich HP - p - cyd 45%. Két quâ cüa nghiên cüu là làm tâng dô tan do dô làm tâng sinh khâ dung và tâng hiêu quâ diéu tri [10]. Rat nhiêu tâc giâ dâ sü dung HP - P- cyd, P- cyd, dë câi thiên dô tan, dô hoà tan cüa nhiêu duoc chât ft tan nhu: gliquidon, artemisinin, ibuprofen, meloxicam, indomethacin, nefopam... [9],[ 12],[ 17],[25], [23],[31 ]. Kim L.Larsen và công su nghiên cüu và so sânh HPTR cüa prenisolon và 6a methyl prenisolon vôi câc loai cyd (a-p-y-cyd). Câc tâc giâ nhân thây ràng HPTR cüa prenisolon vôi P-cyd cô dô on dinh và dô tan tôt hon a, y-cyd. Hê phân tân rân cüa 6a methyl prenisolon vôi a, P-cyd cô dô on dinh và dô tan kém hon so vôi prenisolon. Bàng phuong phâp quang pho hông ngoai, công huông tü hat nhân, câc tâc giâ nhân thây HPTR cüa prenisolon và 6a methyl prenisolon cô su thay dôi trang thâi két tinh, giâm liên két giüa câc tiêu phân, do dô làm tàng dô tan và tâng sinh khâ dung cüa duoc chât [22]. Ying Zheng và công su cüng nhân xét ràng cyd và dân chât (P-cyd, HP-Pcyd, SBE-P-cyd) làm tâng dô hoà tan cüa quercetin theo thü tu: SBE-P-cyd > HP-P-cyd > P-cyd và nhân thây dô on dinh cûa quercetin vôi su cô mât cüa cyd trong môi truông kiêm duoc câi thiên. Bàng phuong phâp quang pho hông ngoai, câc tâc giâ nhân thây cô su tuong tâc giüa quercetin vôi trung tâm thân dàu cüa P-cyd tao ra mot phüc chât dê tan, do dô làm tàng dô tan và dô on dinh cüa duoc chât [43]. 9 H.A. Salama và công su nghiên cüu hôn hôp cüa glimepirid vôi P-cyd, HP-P-cyd và SBE-P-cyd bàng phuong phâp trôn. Câc tâc giâ nhân thây ràng câc hê sü dung P-cyd và HP-P-cyd két hop vôi PEG4000 cô dô tan cûa DC cao hon so vôi hê chî cô DC và P-cyd, HP-P-cyd. Hê 3 thành phân DC/HP-Pcyd/PEG4000 cô dô hoà tan DC nhanh nhât. Dem cho chuôt bi tiëu duông uông roi do nông dô duông trong mâu. Két quâ cho thây hê 3 thành phân này câi thiên rô rêt tâc dung dieu tri bênh tiëu duông. Viêc két hop giüa glimepirid: P-cyd: PEG4000 làm tàng rât tôt tôc dô tan cüa DC, tàng thôi gian tâc dung và câi thiên tâc dung diêu tri cüa glimepirid [18]. S. Basavaraj và công su dâ ché tao hê 3 thành phân gôm meglumin/DRF- 4367/HP-P-cyd bàng phuong phâp dung môi cho thây HP-p-cyd làm tâng dô tan và câi thiên SKD cüa DRF-4367 [34]. Pablo Toboada và công su dâ ché tao hôn hop cüa sertaconazol vôi HP-Pcyd cô tÿ lê 1:1; 1:2 ché bàng phuong phâp trôn và phuong phâp dông khô. Két quâ cho thây dô tan và tôc dô tan cüa DC trong hôn hop ché bàng phuong phâp dông khô thî tâng rô rêt hon so vôi hê ché bàng phuong phâp trôn [32]. Bounoure và công su nhân thây ràng HPTR cüa progesteron/pcyd/PEG6000 duoc ché tao bàng phuong phâp dông khô câi thiên duoc dô tan cüa progesteron và làm tâng sinh khâ dung cüa duoc chât [13]. Mangal S. Nagarsenker và công su nghiên cüu HPTR cüa flurbiprofen vôi HP-p-cyd cho thây HP-P-cyd làm câi thiên dô tan cûa DC trong HPTR, làm tâng dô tan và tàng SKD duông uô'ng cüa DC khi dua HPTR vào dang viên nang cüng, làm giâm tâc dung không mong muôn cüa DC trên duông tiêu hoâ (giâm gây loét duông tiêu hoâ) [26]. 1.2.7. Dô on dinh cûa hê phân tân rân Hê phân tân rân thuông duoc üng dung dë câi thiên khâ nâng hoà tan cüa duoc châ't ft tan. Khi duoc chât duoc dua vào HPTR, duoc chât ton tai à trang 10 thâi không on dinh vê mât duoc dông hoc nên cô thë bi chuyën nguoc trô lai dang tinh thë ban dau bên hon nhung lai ft tan hon duôi tâc dung cüa nhiêt, âm cüa môi trucmg và quâ trînh lâo hoâ cüa hê theo thôi gian bâo quân. Do dô, cân phâi nghiên cüu dô on dinh cüa HPTR theo thôi gian và diêu kiên bâo quân dë chon duoc nhüng HPTR vira câi thiên tôt dô tan, tôc dô tan cûa duoc chât vira cô dô on dinh cao dë cô thë sü dung làm nguyên lieu sân xuât ra câc dang thuôc cô sinh khâ dung cao [8]. Dë dânh giâ dô on dinh cüa HPTR nguôi ta thuôfng dua trên câc chî tiêu: Khâ nàng hoà tan cüa duoc chât theo thôi gian bâo quân dua trên thü nghiêm hoà tan, xâc dinh hàm luong, theo dôi su thay doi trang thâi két tinh cüa câc thành phân trong hê bàng pho nhiêu xa tia X, phân tfch nhiêt vi sai. Dùng kfnh hiën vi phân eue hoâc kfnh hiën vi diên tü dë nghiên cüu dang thù hïnh và câu hïnh cûa HPTR. Câc tuong tâc lÿ hoâ giüa câc thành phân trong hê và su thay doi câc nhôm chüc trong phân tü câc chât cô thë xâc dinh bàng câc phuong phâp phân tfch nhiêt hoâc pho hông ngoai [31]. 1.2.8. MOT SÔ CÔNG TRINH NGHIÊN CÜU HÊ PHÂN TÂN RÂN CÜA PIROXICAM Kÿ thuât ché HPTR duoc nghiên cüu chû yéu dë câi thiên khâ nâng hoà tan cüa câc duoc chât ft tan bàng viêc sü dung câc chât mang thân nuôc khâc nhau. Dàc biêt là câc nhôm thuôc chông viêm không steroid vôi hâu hét dêu râ't khô tan, dâ cô mot sô luong không nhô câc công trînh nghiên cüu üng dung HPTR dë tàng dô tan, tôc dô tan cüa câc chât này nhu: Karl Kolter và công su nhân thây ràng HP-P-cyd làm tàng dô tan cûa PIRO tôt hon HP-y-cyd. Câc cyd dêu làm tàng do on dinh cüa câc NSAID: piroxicam, indomethacin, ibuprofen...[21]. Dan Wang và công su nghiên cüu duoc dông hoc và duoc lue hoc cûa PIRO vôi P-cyd (Brexin) và nguyên liêu vôi liêu 10, 20, 40mg trên 48 nguôi tïnh nguyên ngâu nhiên và chia làm 2 nhôm. Két quâ cho thây à moi liêu cüa 11 dang ch ira HPTR piroxicam vôi p-cyd cô tâc dung giâm dau nhanh hon nguyên liêu trong 2-3 giô dàu, sau dô thï nhu nhau. Diêu dô cô thë giâi thfch là do tôc dô hàp thu thuôc cüa dang chüa HPTR piroxicam vôi p-cyd nhanh hon. Vôi liêu 20mg à câ 2 dang trên cho thây vôi dang chüa HPTR thë hiên tâc dung giâm dau sau khi uông 0,5 giô, côn nguyên liêu, tâc dung giâm dau sau uông 1,5 giô [15]. Yang Yu và công su nhân thây ràng P-cyd và dân chât (HP-P-cyd, MC-Pcyd) tuong tâc vôi piroxicam theo thu tu: P-cyd > MC-P-cyd > HP-P-cyd [41]. Ya-Li-Zhao và công su nhân thây ràng cyd bao gôm câ P-cyd và HP-Pcyd dêu làm tâng tfnh thâm qua da cüa PIRO. Cu thë vôi nhüng DC thân dàu thi P-cyd làm tàng tfnh thâm và tàng hâp thu qua da, vôi nhüng DC thân nüoc thi HP-P-cyd làm tâng thôi gian luu cüa duoc chât trên da do hâp thu qua da châm. Diêu dô cô thë âp dung trong dang thuôc giâi phông kéo dài [40]. N.Maleki và công su nghiên cüu HPTR cüa piroxicam vôi cellulose vi tinh thë tÿ le 1:9 bàng phuong phâp dung môi và thây ràng HPTR cüa PIRO vôi cellulose làm tâng tôc dô tan và tôc dô chong viêm cüa DC. Kiëm tra tfnh chât cüa hê trên bàng phuong phâp: nhiêu xa tia X và pho hông ngoai. Câc tâc giâ thây ràng PIRO ton tai ô trang thâi vô dinh hïnh. Diêu dô cho phép giâi thfch chât mang làm tàng tôc dô tan do dô làm tàng tâc dung chong viêm cüa PIRO là do làm giâm kfch thuôc tiëu phân và tâng tfnh thâm cûa duoc chât [30]. V.Grangé và công su nghiên cüu ngâu nhiên trên 16 nguôi tïnh nguyên vôi thôi gian diêu tri 18 ngày dë so sânh giüa 2 dang thuôc viên nén 20mg dông khô và viên nang 20mg piroxicam nguyên liêu. Câc tâc giâ thây ràng cô tâc dông sinh hoc giüa 2 dang thuôc: sinh khâ dung nhu nhau nhung vôi viên nén dông khô, tôc dô hâp thu DC trong giô dàu tiên sau khi uông nhanh hon nhiêu so vôi viên nang. Diêu dô cô ÿ nghïa quan trong trong diêu tri bênh câp tfnh [38]. 12 Ryh-NanPan và công su: nghiên ciïu bien phâp làm tàng dô tan và sinh khâ dung cüa PIRO trong HPTR vôi PEG 4000 và urea à câc tÿ le khâc nhau. Két quâ thü nghiêm hoà tan in vitro cho thây dô hoà tan cüa DC trong HPTR vôi PEG4000 và urea cao hon so vôi HHVL. Thü nghiêm liêu don trên thô cho thây duoc chât trong HPTR cô sinh khâ dung cao hon so vôi HHVL tuong irng [33]. Mario Jug và công su nghiên crïu hê 2 thành phân PIRO vôi p-cyd và hê 3 thành phân PIRO- P-cyd-HPMC ché tao bàng phuong phâp phun sây. Két quâ cho thây: Vôi hê cô và không cô HPMC toc dô hoà tan cüa PIRO dêu tàng lên rô rêt. Hê cô HPMC toc dô hoà tan PIRO châm hon. Cyclodextrin trong hôn hop làm tàng nông dô PIRO qua màng và làm tàng trnh thâm cüa DC. Su cô mât cüa HPMC khi thêm vào hê PIRO- P-cyd câi thiên dô on dinh cüa duoc chât [28]. Shan-Yang-Lin và công su nghiên cüu HPTR âp dung phuong phâp phun sây dôi vôi phirc hçfp P-cyd vôi 1 sô duoc chât nhu: indomethacin, piroxicam và warfaris cho thây : trong ché phâm phun sây, câc duoc chât dêu à trang thâi vô dinh hinh, vi vây toc dô hoà tan DC nhanh hcfn. Diêu dô duoc giâi thich bôi 2 lÿ do: do P-cyd cô dàc trnh nhu chât hoat dông bê mat làm giâm suc càng bè mât giûa duoc chât không tan trong nuôc và môi truàng hoà tan. Vî vây, toc dô hoà tan cao hon. Phuong phâp phun sây tao ra câc tiëu phân cô kich thuôc tiëu phân nhô hon làm tàng diên tich bê mât , làm tàng toc dô hoà tan duoc chât [36]. Mara.B.L và công su nghiên crïu ânh huông cüa P-cyd dén toc dô giâi phông PIRO ra khôi viên dmh niêm mac. Két quâ cho thây HPTR cüa PIRO vôi P-cyd làm tàng dô tan cüa duoc chât khoâng 5 làn . Trên co sô két quâ thu duoc, cô thé thiét ké hê giâi phông thuôc cô kiëm soât dôi vôi nhîrng duoc chât ît tan. Nguôi ta thây rang P-cyd cô thé làm tàng toc dô giâi phông DC trong viên cô két hop vôi câc polyme thân nuôc nhu: HPMC và carbopol 940. 13 Cô thé do viêc tao phiîc giüa P-cyd vô'i PIRO làm câi thiên rô rêt dô tan cüa duoc chat. Su hînh thành khung thân nirôc cüa PIRO vôi p-cyd cô thé dirçfc üng dung trong nghiên ciîu in vitro dang thuôc giâi phông cô kiëm soât [27]. Hadi Valizadeh và công su nghiên ciru HPTR cüa PIRO vôi myrj 52, Eudragit 100 và manitol. Câc tac giâ thây ràng: HPTR piroxicam vôi myrj 52 và Eudragit 100 cô toc dô tan tàng h an piroxicam nguyên lieu rô rêt [19]. V. Tantishaiyakul và công su nhân thây ràng HPTR cüa PIRO vôi PVP K-30 duoc ché tao bâng phuüng phâp dung môi dâ làm tàng toc dô tan cüa PIRO trong HPTR rô rêt so vôi HHVL và nguyên lieu. Két quâ phân tfch nhiêt vi sai và pho nhiëu xa tia X cho thây: Piroxicam tir trang thâi kêt tinh chuyën sang dang vô dinh hïnh dê tan hôn [39]. * Môt sô công trinh nghiên cüu vê HPTR cüng duoc thuc hiên tai Truông dai hoc Duçfc Hà Nôi, nham câi thiên dô tan, dô hoà tan và gôp phân làm tàng sinh khâ dung cüa mot sô duoc chât ît tan nhu: indomethacin, artemether, furosemid...Câc tac giâ dâ sü dung mot sô chât mang nhu: PEG 400, PEG 4000, PEG 6000, PVP, HP- P-cyd và nhân thây câc chât mang này câi thiên tôt dô tan và dô hoà tan cüa duoc chât [6],[7],[8]. 14 PHÀN II: THÜC NGHIÊM VÀ KÉT QUÂ 2.1. NGUYÊN LIÊU Bâng 2.1 : Nguyên liêu sir dung STT Tên nguyên liçu Nguôn gôc Tiêu chuân 1 PIROXICAM Trung Quôc USP24 2 Hydroxypropyl-|3- Trung Quôc Tinh khiêt hoâ hoc Trung Quôc Tinh khiêt hoâ hoc cyclodretrin 3 Natri hydroxyd, kali dihydrophosphat 4 Ethanol tuyêt dôi Viêt Nam Tinh khiêt hoâ hoc 5 Polyvinyl pyrolidon ( PVP ) Trung Quôc BP 2005 r 6 Nuac cât Viêt Nam DBVNIII 7 Magnesi stearat và lactose Viêt Nam DDVNIII 8 Vô nang cüng so 0 và 1 Thâi Lan Nhà sân xuât 2.2. PHUONG TIÊN, DUNG CU • y • • - May thu dô hoà tan Erweka-DT. - Mây do quang phô tü ngoai HITACHI. - Mây do tÿ trong biéu kién cüa bot Erweka. - Mây do pH Metler Toledo GMBH. - Nôi dun câch thuÿ Buchi - Mây phun sây SD- 05 Lab-Plant. - Mây siêu âm LC 60H. - Cân phân tfch Startorius BP121S. - Mây quét pho nhiêu xa tia X: HUT-PCM-Bruker D8 Advance. - Cân kÿ thuât, bât su, côc, düa thuÿ tinh, ông dong, tü sây... 15
- Xem thêm -