Tài liệu Nghiên cứu hành vi của người tiêu dùng (83 trang)

 • Số trang: 83 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 339 |
 • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Nghiên cứu hành vi của người tiêu dùng (83 trang)
GVHD : Thaïc Só ÑINH TIEÂN MINH SVTT: LEÂ ÑOAØN BAÛO TRAÂM CHÖÔNG 1: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG 1.1 - NCTT LAØ GÌ ? Nghieân cöùu thò tröôøng laø quy trình cuûa vieäc laäp keá hoïach, thu thaäp vaø phaân tích döõ lieäu coù lieân quan ñeán quyeát ñònh trong Marketing. 1.2 - VAI TROØ CUÛA NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG Ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån trong moät thò tröôøng ñaày bieán ñoäng hieän nay, Doanh nghieäp caàn phaûi hieåu “Consumer insight” – “Söï thaät ngaàm hieåu cuûa ngöôøi tieâu duøng”. - Haõy xaùc ñònh muïc tieâu kinh doanh / Marketing cuûa Doanh nghieäp laø gì ? - Tröôùc khi choïn giaûi phaùp / löïa choïn trong nhieàu ñeà nghò töôûng chöøng haáp daãn thì nghieân cöùu thò tröôøng giuùp cho Doanh nghieäp coù thoâng tin / caâu traû lôøi caàn thieát, nhaèm: Heä thoáng thoâng tin hoã trôï cho vieäc ra quyeát ñònh Giaûm ruûi ro trong Marketing / kinh doanh Toái öu hoùa caùc cô hoäi 1.3 QUY TRÌNH TRONG NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG 1.3.1 XAÙC ÑÒNH VAÁN ÑEÀ CAÀN NGHIEÂN CÖÙU: - Nhöõng vaán ñeà caàn nghieân cöùu phaûi ñöôïc xaùc ñònh vaø taùi xaùc ñònh; nhöõng lyù do cho nghieân cöùu cuõng phaûi xaùc ñònh roõ. 1.3.2 PHAÙT TRIEÅN KEÁ HOÏACH NGHIEÂN CÖÙU: - Trình baøy vaán ñeà vaø laäp baûng ñeà nghò nghieân cöùu CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP TRANG 1 GVHD : Thaïc Só ÑINH TIEÂN MINH - Choïn ra giaûi phaùp thích hôïp 1.3.3 THU THAÄP THOÂNG TIN: - Ñònh ra nguoàn thoâng tin; thoâng tin coù theå laø: Noäi boä Beân ngoøai Coâng ty - Thöïc hieän caùc cuoäc phoûng vaán - Xöû lyù caùc döõ lieäu sai - Thu thaäp thoâng tin 1.3.4 SVTT: LEÂ ÑOAØN BAÛO TRAÂM XÖÛ LYÙ SOÁ LIEÄU VAØ DIEÃN DÒCH DÖÕ LIEÄU: - Choïn loïc nhöõng döõ lieäu caàn thieát - Trình baøy bieåu baûng vaø laøm roõ vaán ñeà - Dieãn giaûi vaø toå chöùc döõ lieäu - Kieåm ñònh caùc moái quan heä cheùo trong döõ lieäu coù yù nghóa hay khoâng 1.3.5 VIEÁT BAÙO CAÙO: - Toùm taét caùc keát quaû nghieân cöùu moät caùch deã hieåu - Trình baøy keát quaû nghieân cöùu cho Doanh nghieäp 1.3.6 ÑAÙNH GIAÙ VAØ ÑÖA RA QUYEÁT ÑÒNH: - Ñöa ra ñeà xuaát cho Doanh nghieäp - Coù theå thaûo luaän vôùi Doanh nghieäp trong cuoäc hoïp ra quyeát ñònh Marketing. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP TRANG 2 GVHD : Thaïc Só ÑINH TIEÂN MINH 1.4 SVTT: LEÂ ÑOAØN BAÛO TRAÂM THIEÁT KEÁ NGHIEÂN CÖÙU 1.4.1 NGHIEÂN CÖÙU KHAÙM PHAÙ: - Muïc tieâu: khaùm phaù yù töôûng vaø caùi nhìn saâu xa veà söï vaät. - Ñaëc tính: - Uyeån chuyeån Toøan dieän Thöôøng ñöôïc thöïc hieän tröôùc caùc thieát keá nghieân cöùu khaùc Phöông phaùp: Nghieân cöùu chuyeân gia Nghieân cöùu thöû Nghieân cöùu tình huoáng Döõ lieäu thöù caáp Nghieân cöùu ñònh tính 1.4.2 NGHIEÂN CÖÙU MOÂ TAÛ: - Muïc tieâu: moâ taû caùc ñaëc tính cuûa thò tröôøng - Ñaëc tính: - Coù coâng thöùc ñöôïc ñònh tröôùc bao goàm nhöõng giaû ñònh cuï theå Thieát keá ñöôïc leân keá hoïach tröôùc vaø coù caáu truùc haún hoi Phöông phaùp: Döõ lieäu thöù caáp Khaûo saùt Panels Döõ lieäu theo quan saùt ñöôïc CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP TRANG 3 GVHD : Thaïc Só ÑINH TIEÂN MINH SVTT: LEÂ ÑOAØN BAÛO TRAÂM 1.4.3 NGHIEÂN CÖÙU NHAÂN QUAÛ: - Muïc tieâu: xaùc ñònh moái lieân heä nhaân quaû - Ñaëc tính: Vaän duïng moät hay nhieàu bieán soá ñoäc laäp Kieåm soùat caùc bieán soá khaùc - Phöông phaùp: 1.5 Thöïc nghieäm PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU 1.5.1 NGHIEÂN CÖÙU ÑÒNH TÍNH: 1.5.1.1 - Khaùi nieäm: Nghieân cöùu ñònh tính laø daïng nghieân cöùu, trong ñoù, thoâng tin thu thaäp nhaèm traû lôøi caâu hoûi “taïi sao ?” hoaëc “nhö theá naøo ?”. 1.5.1.2 Muïc tieâu: - Khaùm phaù veà thò tröôøng vaø nhaõn hieäu - Phaùt trieån yù töôûng / khaùi nieäm veà saûn phaåm - Chaån ñoùan caùc khía caïnh vaán ñeà trong kinh doanh / Marketing CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP TRANG 4 GVHD : Thaïc Só ÑINH TIEÂN MINH 1.5.1.3 - SVTT: LEÂ ÑOAØN BAÛO TRAÂM Phöông phaùp: Thaûo luaän nhoùm: 6 – 8 ngöôøi coù cuøng tieâu chuaån nhoùm coù tính chaát gia ñình 4 – 6 ngöôøi coù cuøng tieâu chuaån - nhoùm nhoû Thaûo luaän trong moâi tröôøng thaân thieän & coù söï hoã trôï cuûa Moderator “Ñaây laø caùch lyù töôûng cho ...” Thu thaäp ñöôïc caùc yù kieán treân bình dieän roäng Thaâm nhaäp vaøo khaû naêng saùng taïo cuûa moïi ngöôøi (ví duï trong vieäc phaùt ra yù töôûng veà saûn phaåm / dòch vuï môùi vaø caùch söû duïng môùi veà saûn phaåm). Ñaùnh giaù veà saûn phaåm hay teân goïi Cung caáp nhöõng ñaàu moái coù giaù trò veà xaõ hoäi – nôi thò tröôøng ñang hoïat ñoäng. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP TRANG 5 GVHD : Thaïc Só ÑINH TIEÂN MINH - SVTT: LEÂ ÑOAØN BAÛO TRAÂM Phoûng vaán chuyeân saâu: - Phoûng vaán maët ñoái maët - Phoûng vaán 01 ngöôøi vôùi 01 ngöôøi Ngöôøi tham döï Moderator Hoøa ñaøm Haáp daãn “Ñaây laø caùch lyù töôûng cho ...” Khaùm phaù söï khaùc nhau trong töøng caù nhaân Coù ñöôïc söï trao ñoåi moät caùch trung thöïc veà nhöõng vaán ñeà teá nhò / mang tính caùch caù nhaân. Ñònh daïng / hieåu nhöõng yeáu toá daãn ñeán thaùi ñoä / haønh vi cuûa ngöôøi tieâu duøng. Khaùm phaù quaù trình phöùc taïp tröôùc khi daãn ñeán quyeát ñònh 1.5.2 NGHIEÂN CÖÙU ÑÒNH LÖÔÏNG: 1.5.2.1 - Khaùi nieäm: Nghieân cöùu ñònh löôïng laø daïng nghieân cöùu, trong ñoù, thoâng tin thu thaäp nhaèm traû lôøi cho caâu hoûi: “bao nhieâu % ?” hoaëc “lôùn hôn hay nhoû hôn ?”. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP TRANG 6 GVHD : Thaïc Só ÑINH TIEÂN MINH 1.5.2.2 SVTT: LEÂ ÑOAØN BAÛO TRAÂM Muïc tieâu: - Kieåm tra saûn phaåm naøo ñöôïc thích hôn - Ñaùnh giaù söï thaønh coâng cuûa vieäc tung saûn phaåm - Ño löôøng tieàm naêng cuûa moät saûn phaåm môùi / tieàm naêng cuûa thò tröôøng - Döï baùo 1.5.2.3 Phöông phaùp: Phöông phaùp chính thu thaäp döõ lieäu: - Phoûng vaán taïi nhaø (Door-to-door) - Phoûng vaán qua ñieän thoïai (Telephone interview) - Thö tín / baûn caâu hoûi töï ñieàn (Mail interview) - Phoûng vaán taïi ñòa ñieåm taäp trung (Central Location test) - Phoûng vaán treân ñöôøng phoá (Intercept interview) 1.5.2.4 - Choïn maãu: Maãu vaø ñaùm ñoâng: Ñaùm ñoâng töø ñoù maãu seõ ñöôïc choïn ra Ñaùm ñoâng CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP Moät nhoùm ñöôïc choïn ra töø ñaùm ñoâng Choïn maãu Maãu TRANG 7 GVHD : Thaïc Só ÑINH TIEÂN MINH - - - SVTT: LEÂ ÑOAØN BAÛO TRAÂM Taïi sao caàn choïn maãu ?: Vieäc choïn maãu ñöôïc thöïc hieän vì nhöõng lyù do sau: Döï aùn tieán haønh nhanh hôn Chi phí thaáp hôn Deã quaûn lyù hôn Chính xaùc hôn Caùc böôùc trong quaù trình choïn maãu: Xaùc ñònh maãu Xaùc ñònh khung maãu (danh saùch cuûa ñoái töôïng maø ta caàn nghieân cöùu) Laøm roõ ñôn vò maãu Xaùc ñònh phöông phaùp choïn maãu Xaùc ñònh kích côõ maãu Choïn maãu Nhöõng phöông phaùp choïn maãu caên baûn:  Choïn maãu theo xaùc suaát: o Caùc ñoái töôïng caàn nghieân cöùu coù cuøng cô hoäi ñöôïc choïn. o Mang tính ñaïi dieän cao o Chi phí cao o Thôøi gian seõ laø vaán ñeà caàn caân nhaéc Choïn maãu khoâng theo xaùc suaát: o Caùc ñoái töôïng caàn nghieân cöùu ñöôïc choïn theo nhaän ñònh cuûa nhaø nghieân cöùu. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP TRANG 8 GVHD : Thaïc Só ÑINH TIEÂN MINH - o Tieát kieäm thôøi gian o Höõu duïng khi khoâng coù saün khung choïn maãu o Incidence cuûa nhoùm ngöôøi caàn nghieân cöùu khoâng cao o Khoâng mang tính ñaïi dieän Caùc caùch choïn maãu:  Choïn maãu theo xaùc suaát: o Choïn maãu ngaãu nhieân ñôn giaûn o Choïn maãu phaân taàng o Choïn maãu theo nhoùm (Cluster) o Choïn maãu coù heä thoáng Choïn maãu khoâng theo xaùc suaát: o Choïn maãu thuaän tieän (Convenient) o Choïn maãu theo nhaän ñònh (Judgement) o Choïn maãu theo chæ tieâu (Quota) o Choïn maãu theo phöông phaùp ngaãu nhieân lan toûa (Snowball) 1.5.2.5 - SVTT: LEÂ ÑOAØN BAÛO TRAÂM Baûn caâu hoûi: Baûn caâu hoûi laø gì ? Baûn caâu hoûi laø coâng cuï ñeå thu thaäp döõ lieäu Ñaây laø nguoàn taøi lieäu ñeå nhaäp döõ lieäu moät caùch deã daøng Baûn caâu hoûi luoân coù 05 phaàn: o Giôùi thieäu CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP TRANG 9 GVHD : Thaïc Só ÑINH TIEÂN MINH - o Gaïn loïc o Caâu hoûi chính o Thoâng tin veà ngöôøi traû lôøi o Caùm ôn SVTT: LEÂ ÑOAØN BAÛO TRAÂM Thieát keá baûn caâu hoûi: chaát löôïng moät baûn caâu hoûi phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu sau: - Roõ raøng vaø suùc tích Khoâng duøng caùc töø khoâng roõ nghóa Caáu truùc logic Duøng caùc thuaät ngöõ phuø hôïp Caùc daïng caâu hoûi: Caâu hoûi môû o Caàn laøm roõ / caàn hoûi kyõ o Ngöôøi traû lôøi coù theå traû lôøi theo caûm xuùc / khoâng giôùi haïn Ví duï: Khi di chuyeån baèng xe coä treân ñöôøng phoá, nhöõng ñieàu gì laøm baïn khoù chòu ? Caâu hoûi ñoùng o Caâu hoûi phaân loïai caên baûn o Caâu hoûi phaân ñoâi: ”coù / khoâng”; “nam / nöõ” (Dischotomous) Ví duï: Anh/Chò thöôøng mua saém nhöõng ñoà giaët taåy cho hoä gia ñình cuûa mình phaûi khoâng ? Coù Khoâng CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP 1 2 TRANG 10 GVHD : Thaïc Só ÑINH TIEÂN MINH o SVTT: LEÂ ÑOAØN BAÛO TRAÂM Caâu hoûi coù nhieàu traû lôøi Ví duï: Nhöõng nhaõn hieäu boät giaët naøo Anh/Chò ñaõ töøng mua trong voøng 4 tuaàn qua ? Viso 1 Daso 2 Bay 3 Omo 4 Tide 5 Nhaõn hieäu khaùc (vui loøng laøm roõ) 6 Caâu hoûi thang ño o Caâu hoûi ñôn cöïc (Unipolar) Ví duï: Caâu naøo sau ñaây moâ taû ñuùng nhaát veà maøu saéc ñieän thoïai di ñoäng cuûa Anh/Chò ? “Maøu saéc ñieän thoïai di ñoäng cuûa Toâi thì ...” Tuyeät vôøi 1 Raát ñeïp 2 Ñeïp 3 Trung bình 4 Xaáu 5 Raát xaáu 6 Xaáu cöïc kyø 7 CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP TRANG 11 GVHD : Thaïc Só ÑINH TIEÂN MINH o SVTT: LEÂ ÑOAØN BAÛO TRAÂM Caâu hoûi hai cöïc (Bipolar) Ví duï: Caâu naøo sao ñaây moâ taû ñuùng nhaát veà maøu saéc ñieän thoïai di ñoäng cuûa Anh/Chò ? “Maøu saéc ñieän thoïai di ñoäng cuûa Toâi thì ...” Quaù ñaäm 1 Hôi quaù ñaäm 2 Vöøa phaûi 3 Hôi quaù nhaït 4 Quaù nhaït 5 o Caâu hoûi xu höôùng hay möùc ñoä ñoàng yù / thích Ví duï: Haõy cho bieát thaùi ñoä cuûa baïn trong phaùt bieåu sau ñaây: “Nöôùc röûa cheùn coù maøu vaøng chanh” ? Hoøan toøan ñoàng yù 1 Ñoàng yù 2 Sao cuõng ñöôïc 3 Khoâng ñoàng yù 4 Hoøan toøan khoâng ñoàng yù 5 o Caâu hoûi ngöõ nghóa (Sementic) Ví duï: Xin vui loøng cho bieát Anh/Chò ñaùnh giaù dòch vuï Vieät Nam Airline ôû möùc ñoä naøo trong thang ñieåm sau ? Khoâng thaân thieän CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP 1 2 3 4 5 Thaân thieän TRANG 12 GVHD : Thaïc Só ÑINH TIEÂN MINH SVTT: LEÂ ÑOAØN BAÛO TRAÂM Caâu hoûi xeáp haïng Caâu hoûi xeáp theo thöù töï thích (Preference) o Ví duï: Nhaõn hieäu daàu goäi ñaàu naøo sau ñaây Chò thaáy phuø hôïp vôùi caâu noùi “daønh cho phuï nöõ chuùng mình maø thoâi” Pantene 1 Double Rich 2 Sunsilk 3 Dove 4 Rejoice 5 o 1.6 Caâu hoûi choïn phaàn traêm trong moät soá nhaát ñònh NGHIEÂN CÖÙU HAØNH VI VAØ THAÙI ÑOÄ [U & A STUDY (USAGE – ATTITUDE STUDY)] 1.6.1 NGHIEÂN CÖÙU U & A LAØ GÌ ? 1.6.1.1 - Khaùi nieäm: Nhöõng nghieân cöùu thaùi ñoä vaø haønh vi söû duïng (U & A) coù hai muïc tieâu chính: Xaùc ñònh ngöôøi tieâu duøng laøm caùi gì (haønh vi söû duïng vaø thoùi quen). Taïi sao hoï laïi coù haønh vi theo caùch maø hoï ñaõ laøm (nhaän thöùc, nhu caàu ñoái vôùi nhoùm saûn phaåm vaø thaùi ñoä ñoái vôùi nhoùm saûn phaåm). - Theo thôøi gian, nghieân cöùu naøy seõ bieán ñoåi töø nghieân cöùu moâ taû bình thöôøng sang nhöõng nghieân cöùu maø noù coù taäp trung maïnh nhaát vaøo phaân khuùc thò tröôøng vaø caùc vaán ñeà ñònh vò saûn phaåm. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP TRANG 13 GVHD : Thaïc Só ÑINH TIEÂN MINH 1.6.1.2 SVTT: LEÂ ÑOAØN BAÛO TRAÂM Nhöõng vaán ñeà nghieân cöùu trong U & A: Söû duïng nhoùm saûn phaåm (Ai duøng saûn phaåm) Nhaän thöùc / ñònh vò saûn phaåm Nhu caàu / Thaùi ñoä Ñaëc tính ngöôøi tieâu duøng 1.6.2 THÖÏC HIEÄN NGHIEÂN CÖÙU U & A NHÖ THEÁ NAØO ? 1.6.2.1 - Phöông phaùp: Moät phaàn nhoû trong nghieân cöùu ñònh tính seõ ñöôïc thöïc hieän tröôùc ñeå giuùp khaùm phaù ra: Haønh vi cuûa ngöôøi tieâu duøng treân thò tröôøng Khaùm phaù thaùi ñoä cuûa ngöôøi tieâu duøng ñoái vôùi thò tröôøng vaø ñoái vôùi nhaõn hieäu. Hieåu thaáu ñaùo caûm giaùc veà nhöõng vaán ñeà cuï theå coù theå laøm thoûa maõn thò tröôøng / nhaõn hieäu. Ño löôøng ngöôøi tieâu duøng nhaän bieát nhö theá naøo veà nhaõn hieäu. Coù theå boû qua giai ñoïan naøy neáu coù nhöõng döõ lieäu töø caùc nghieân cöùu tröôùc ñaây. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP TRANG 14 GVHD : Thaïc Só ÑINH TIEÂN MINH - SVTT: LEÂ ÑOAØN BAÛO TRAÂM Phaàn chính trong nghieân cöùu ñònh löôïng seõ: Ño löôøng taát caû caùc khía caïnh cuûa haønh vi, bao goàm söï thaâm nhaäp vaøo nhaõn hieäu, caùch thöùc duøng / söû duïng, trung thaønh vôùi nhaõn hieäu vaø caùc thoâng tin chính veà ngöôøi tieâu duøng. Cung caáp chi tieát hình aûnh nhaõn hieäu cuûa caùc nhaõn hieäu chính. Tìm ra caùc yeáu toá khaùc nhau aûnh höôûng ñeán vieäc choïn nhaõn hieäu. Phaùt trieån moät phaân khuùc veà ngöôøi tieâu duøng ñuû maïnh trong vieäc söû duïng ñoái töôïng muïc tieâu cho nhaõn hieäu vaø phaùt trieån saûn phaåm môùi. 1.6.2.2 Thoâng tin caàn thu thaäp: Thoâng tin NTD Thoùi quen mua Thoùi quen söû duïng NHAÕN HIEÄU HAY DÒCH VUÏ CUÛA BAÏN Ñoäng cô söû duïng CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP Thaùi ñoä Nhaän bieát quaûng caùo TRANG 15 GVHD : Thaïc Só ÑINH TIEÂN MINH 1.6.2.3 - SVTT: LEÂ ÑOAØN BAÛO TRAÂM Thôøi gian thöïc hieän nghieân cöùu U & A / 01 laàn: Khoâng caàn laøm nghieân cöùu U & A haøng naêm, bôûi vì: Thaùi ñoä cuûa ngöôøi tieâu duøng ít thay ñoåi ñoái vôùi nhöõng nhaõn hieäu ñaõ ñöùng vöõng treân thò tröôøng. Phaân khuùc maø baïn choïn vaãn coøn ñöôïc chaáp nhaän trong moät thôøi ñieåm naøo ñoù. Chæ soá nhaän bieát vaø söû duïng coù theå thay ñoåi moät chuùt khi coù moät nhaõn hieäu / saûn phaåm / nhoùm saûn phaåm xuaát hieän treân thò tröôøng. 1.6.3 TAÏI SAO CAÀN NGHIEÂN CÖÙU U & A ? 1.6.3.1 - Muïc ñích: Nghieân cöùu U & A cho chuùng ta thaáy: → Thò tröôøng ñöôïc hình thaønh / caáu thaønh nhö theá naøo → Nhöõng phaïm vi nhaõn hieäu cuûa Doanh nghieäp ñang hoïat ñoäng → Nhöõng ñaëc ñieåm cuûa ngöôøi tieâu duøng theo töøng nhaõn hieäu vaø ñaëc ñieåm cuûa ngöôøi khoâng söû duïng. → Nhöõng caùch söû duïng vaø lyù do cho bieát taïi sao ngöôøi tieâu duøng choïn caùc nhaõn hieäu ñoù. → Phaân tích ñieåm maïnh, ñieåm yeáu vaø nhöõng ñieåm khaùc nhau cuûa caùc nhaõn hieäu. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP TRANG 16 GVHD : Thaïc Só ÑINH TIEÂN MINH 1.6.3.2 SVTT: LEÂ ÑOAØN BAÛO TRAÂM Nhöõng yeáu toá chính trong nghieân cöùu U & A: Ngöôøi tieâu duøng laø ai? - Thoâng tin caù nhaân Loái soáng Thaùi ñoä / Nieàm tin / nhu caàu Thoùi quen mua / Quyeát ñònh mua Nhaän ñònh nhaõn hieäu Hình aûnh nhaõn hieäu Lôïi ích nhaõn hieäu mang laïi - 1.6.3.3 - - Nhaän bieát Söû duïng Thaùi ñoä Thay theá Nhöõng vaán ñeà Marketing ñöôïc chæ ra trong nghieân cöùu U & A: Keát quaû nghieân cöùu: Ai laø ngöôøi duøng ít / duøng trung bình / duøng nhieàu nhaõn hieäu cuûa Doanh nghieäp ? Phaân khuùc thò tröôøng vaø dung löôïng cuûa thò tröôøng Ñoái thuû caïnh tranh 1.6.3.4 - Söû duïng döõ lieäu cuûa nghieân cöùu U & A nhö theá naøo ? Thoâng tin laáy ñöôïc töø nghieân cöùu U & A coù theå ñöôïc duøng ñeå: Laøm thoâng tin khi laäp keá hoïach Marketing Leân chieán löôïc ñònh vò cho nhaõn hieäu Phaùt trieån yù töôûng saûn phaåm hay saûn phaåm môùi Thaáy ñöôïc nhöõng ñe doïa töø ñoái thuû caïnh tranh (phaân tích SWOT) CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP TRANG 17 GVHD : Thaïc Só ÑINH TIEÂN MINH SVTT: LEÂ ÑOAØN BAÛO TRAÂM 1.6.4 DIEÃN DÒCH KEÁT QUAÛ DÖÕ LIEÄU CUÛA NGHIEÂN CÖÙU U & A NHÖ THEÁ NAØO ? Nguyeân taéc: - Baùm saùt muïc tieâu nghieân cöùu - Phaân tích theo toång theå tröôùc: - Xem xeùt caùc yeáu toá lieân quan thoâng qua trình töï caùc caâu hoûi. Döïa theo ñaëc ñieåm cuûa nhoùm saûn phaåm Ñi vaøo chi tieát söï khaùc nhau giöõa nhaõn hieäu cuûa Doanh nghieäp vaø cuûa ñoái thuû caïnh tranh: Caùc yeáu toá lieân quan ñeán 4P Ñaëc ñieåm vuøng ñòa lyù vaø yeáu toá con ngöôøi (tuoåi taùc, giôùi tính, loái soáng, ...) - Moät ñieàu quan troïng laø kieåm ñònh döõ lieäu coù saün khoâng hay phaân tích ñöôïc döïa treân neàn taûng naøo ? CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP TRANG 18 GVHD : Thaïc Só ÑINH TIEÂN MINH SVTT: LEÂ ÑOAØN BAÛO TRAÂM CHÖÔNG 2: TÌNH HÌNH THÖÏC TEÁ VEÀ HOÏAT ÑOÄNG NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG TAÏI COÂNG TY TNHH DEÄT MAY THAÙI TUAÁN 2.1 GIÔÙI THIEÄU VEÀ COÂNG TY 2.1.1 SÔ LÖÔÏC VEÀ COÂNG TY: - Teân Coâng ty : Coâng ty TNHH Deät May Thaùi Tuaán - Teân tieáng Anh - Website - E-mail - Giaáy chöùng nhaän ÑKKD : 048102 ngaøy 29/12/1993 - Loïai hình Doanh nghieäp : Traùch nhieäm höõu haïn - Voán ñaêng kyù : 29.000.000.000 VNÑ - Ngaønh ngheà kinh doanh: : ThaiTuan Textile Company LTD. : www.thaituanweb.com : thaituantextile@hcm.vnn.vn Deät, nhuoäm, may coâng nghieäp, saûn xuaát vaø mua baùn nguyeân phuï lieäu ngaønh deät may, caùc saûn phaåm töø nguyeân lieäu giaáy nhöïa PE, PP. - - - Truï sôû chính: 1/148 Nguyeãn Vaên Quaù P.Ñoâng Höng Thuaän Q.12 Ñieän thoïai: 8.912521 – Fax: 8.911473 Trung taâm kinh doanh: 967 – 969 Nguyeãn Traõi P.14 Q.5 Ñieän thoïai: 8.560427 – Fax: 9.507316 Heä thoáng Showroom taïi TP.HCM: 419 Hai Baø Tröng Q.3 57 – 69F Ñoàng Khôûi Q.1 2A Nguyeãn Oanh P.17 Q.Goø Vaáp CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP TRANG 19 GVHD : Thaïc Só ÑINH TIEÂN MINH - 206B Leâ Vaên Só P.10 Q.Phuù Nhuaän 10A Ba Thaùng Hai P.12 Q.10 Laàu 1, Thöông xaù Tax – 135 Nguyeãn Hueä Q.1 Chi nhaùnh vaø Showroom taïi Haø Noäi: - 76 Phoá Hueá Q.Hai Baø Tröng Chi nhaùnh vaø Showroom taïi Ñaø Naüng: - SVTT: LEÂ ÑOAØN BAÛO TRAÂM 300 – 302 Leâ Duaån Q. Thanh Kheâ Vaên phoøng ñaïi dieän Caàn Thô: Loâ O Traàn Vaên Kheùo P.Caùi Kheá 2.1.2 LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN: - Höôûng öùng chuû tröông phaùt huy noäi löïc, phaùt trieån theo höôùng coâng nghieäp hoùa – hieän ñaïi hoùa cuûa Ñaûng vaø Nhaø Nöôùc, Coâng ty ñaõ ñi ñeán quyeát ñònh laø phaûi xaây döïng nhaø maùy saûn xuaát coâng nghieäp deät vôùi muïc tieâu saûn xuaát ñöa ra nhöõng saûn phaåm thay theá haøng nhaäp ñeå phuïc vuï ngöôøi tieâu duøng vaø tieát kieäm ngoïai teä cho nöôùc nhaø. - Töø moät maûnh ruoäng nhieãm pheøn, saûn xuaát noâng nghieäp khoâng coù hieäu quaû taïi Phöôøng Ñoâng Höng Thuaän – Huyeän Hoùc Moân tröôùc ñaây, Coâng ty ñaõ maïnh daïn ñaàu tö xaây döïng moät nhaø maùy hieän ñaïi theo coâng ngheä Nhaät Baûn. - Ñaàu quyù 2/1995, Coâng ty quyeát ñònh ñaàu tö nhaø maùy Deät soá 1, dieän tích 6.000m2 vôùi chi phí ñaàu tö 5 trieäu USD. Ñaàu thaùng 4/1996, nhaø maùy Deät soá 1 ñaõ ñi vaøo saûn xuaát nhöõng meùt vaûi ñaàu tieân vaø chính thöùc giôùi thieäu vôùi thò CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP TRANG 20
- Xem thêm -