Tài liệu Nghiên cứu giải pháp và xây dựng phần mềm thử nghiệm chuyển các dòng văn bản tiếng việt trong hình ảnh sang văn bản dạng text (3)

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN -------- BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP VÀ XÂY DỰNG PHẦN MỀM THỬ NGHIỆM CHUYỂN CÁC DÒNG VĂN BẢN TIẾNG VIỆT TRONG HÌNH ẢNH SANG VĂN BẢN DẠNG TEXT VÕ HOÀNG MINH BIÊN HÒA,THÁNG 06/2012
- Xem thêm -