Tài liệu Nghiên cứu giải pháp phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế của các ngân hàng thương mại ở việt nam

  • Số trang: 119 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
sakura

Đã đăng 11429 tài liệu

Mô tả:

~ A ' ' BO GIAO DVC VA DAO T~O ' ~ TRUAO TAO TRUClNG DH KINH T~ TP.HCM THUVItN ~~ ([" ~ Ml)C Ll)C Phanmhddu 1. Mt,Iclt,Ic 2. Ccic chu vie't tih 3. Danh mt,Ic bang bi6u 4. Loi md d~u Chttdng 1: Nghi~p Vt.J ngan hang qu6c t€ ctia cac NHTM ...................................... 1 1.1. Cac nghi~p vt,I ngan hang qu6c t€ ........................................................................ 1 ,-< t,< · 1~p vt,I ngan h'ang quoc e: ................................................... . 1 1.1.1. N gan h'ang va' ngh' A A A ~ ,-< ,-< goc cua nghi"~p Vt,I ngan h'ang quoc te,-< .................................................. .. 2 1.1.2. N guon ? A ;/ "Ngh'1~p Vt,I ngan h'ang quoc .-< te.-<, .......................................... . 2 1.1.3 . Th u~;tt ngu c h uan: A - A A 1.1.4. NQi dung cd ban cua nghi~p Vt,I ngan hang qu6c t€ .......................................... .4 ,ao tl:_I.O nhan Sl! ............................................................................................... 91 3.2.8. Chuffn bi thi tn.tong moi .................................................................................. 92 3.2.9. Xac dinh phu'dng thll'c h9i nh~p phu h6 Ia dMu cac nu'oc Chau Au da, dang va se phai tie'p t1;1C giai quye't khi hinh thanh va md r<)ng lien minh E-U. Khong qu6c gia ca bi~t nao c6 th~ xac djnh lu~t 1~, quy til:c cua cu()c chdi; m9t khi n6 md ra, chi c6 th~ du'~gop ph~n lam cho h~ th6ng ngan hang Vi~t Nam ngay them vung mc;tnh buoc hoa nhap vao n~n tai chinh the' giOi, c~n nghien cliu ky, md r9ng va hoan thi~n nghi~p v1,1 ngan hang qu6c te', h?u thu~n d~ n~n kinh te' d(t nu'oc md ra voi c9ng d6ng the' gioi. £>6i tuQTig va ph~m vi nghien c(ru 6 day khong bao gbm cac ngan hang va chi nhanh ngan hang co ye'u t6 v6n nu6c ngoai da va se hQat d9ng t~i Vi~t Nam. 3. Dong gop cua d~ tai. - £>~ tai dtta ra va h~ th6ng hoa cac nh?n thuc cd ban v~ nghi~p v1,1 ngan hang qu6c te', tren cd sd phan tich nay cho thfiy cac ngan hang thttdng mc;ti hi~n nay chua nh?n thuc dung v~ cac nghi~p v1,1 ngan hang qu6c te' rna minh dang tht;(c hi~n, do v?y chua chu~n bi cho cac nghi~p v1,1 nay du di~u ki~n d~ h9i nh?p vao the' gioi. - £>~ tai neu fO nhfi'ng l<;Ji ich cua mdi nghi~p Vl,l ngan hang qu6c t€, diftc bi~t lttu y de'n kha nang phong ch6ng rui ro cua cac nghi~p Vl,l nay. Trang d~ ad cfing nhfin mc;tnh ro cac nghi~p v1,1 nay chi phat huy he't kha nang va hi~u qua trong m9t thi tru'ong tai chinh ti~n t~ d trinh d9 phat tri~n dung t~m muc. - £>~ tai du'a ra nhung cong ngh~ khong phai chi d~ ph1,1c v1,1 nhi~m v1,1 chinh tri cua ngan hang rna con de hd tr<;J va cung n~n kinh te' thl;t'c hi~n t6t tie'n trinh hQi nh?p cua dfit nu'oc. 4. Phu'o'ng phap nghien CUll. B~ng phu'dng phap duy v~t bic$n chung, duy v~t lich slt', k~t hc ra't kho dtta ra m9t dinh nghia v~ ngan hang dttqc cha'p nh~n r9ng rai. Ngan hang thttdng m~i Ia m9t doanh nghi~p co ho~t d9ng bao g&m ba linh vtfc: nghi~p Vl;l n<;1 (huy d9rig vo'n), nghi~p Vl;l.CO (d~u ttt, kinh doanh) va nghi~p v1;1 moi gioi, trung gian (djch Vl;l thanh toan, d~i ly, tu' vffn, thong tin, gifi' hQ, ...) CaC linh VlfC nay tac dQng h6 trq, thuc dfiy nhau phat tri~n t~o nen uy tin cho ngan hang. Ba lo~i nghi~p Vl;l nay lien quan m~t thie't, dan xen ch~t che trong ho~t d9ng ngan bang (J n9i dia ciing nhtt tren thttdng tru'ong quo'c te'. Nghi~p vv ngan hang quO'c te' co th~ di~n giai Cl} th~ chi tie't, nhttn.g cfing co th~ khai quat boa nhti Ia vi~c ngan hang tai tr(/ cho xua"t nh(ip khiu, thanh toan va kinh doanh ngo~i t~. Tai trq co th~ Ut tai trn (option), dich vv moi giOi tai chinh- ti~n t~. djch vv thanh toan, tin dvng, bao lanh, v.v... ky Kinh doanh ngan hang Ia lo~i hlnh kinh doanh d~c bi~t voi do'i tu'~c quy~n phat hanh d6ng ti~n phap djnh thu9c v6 Ngan hang phat hanh con dttqc g<;>i Ia Ngan hang Trung ttdng, ngan hang thttcJng m~i phai bo chi phi mua l~i "quy~n sii' dvng" ciia ti~n nay tu cac thanh ph~n kinh te' 1 trong m9t thoi gian nha't dinh. Do v~y, h~u he't cac nghi~p V\l ciia ngan hang thu'dng m1;1i d~u c6 ky h1;1n ct} th~ va c6 hoan tni. 1.1.2. Ngudn go'c ctia nghi~p V\1 ngan himg quO'c te': Trong n~n kinh te', ngu'oi ta thu'ong phan bi~t khu Vl,l'C truy~n thO'ng voi cac m?t h01;1t dQng da hlnh thanh tit }au va khu Vl,l'C du nh~p bao g6m nhfi'ng d1;1ng moi, hi~n d1;1i, tien ti6n du'a CO CaC quan ni~m tu'dng tl,l' danh cho cac nghi~p Vt} ngan hang (J nuoc ta. Th~t ra, nghi~p Vt,I quO'c t6 da xua't hi~n h~u nhu' cung hlc voi cac ho1;1t d9ng sd khai v~ ngan hang tit hang ngan nam tnr6c la nh~n giu va d5i ti~n. Do nhi1'ng khac bi~t v~ di~u ki~n tl,l' nhien (tai nguyen, kill h~u. th5 nhu'ong, dja cha't, dja hlnh, nhan chi'mg, phong tt,IC, t~p quan, ... ), d6ng thoi du'oi tac dQng cua Sl,l' phan cong lao dQng xa hQi, cac vung lanh th5 nhanh chong vu'a 911 (J Hoa Ky la nhii'ng minh chU'ng di€'n hlnh g~n day. 1.1.4.1.3. Quy mua btm ngo{li t~: Tntoc he't, c~n phan bi~t cac thu~t ngu: tr~ng thai ngo~i h6i, tr~ng thai ngo~i t~, tr~ng thai vO'n va quy mua ban. Tn,mg thai ngo~i h6i Ia sl;l' chenh l~ch giii'a tai san C6 va tai san N<;l cua m6i ngo~i t~ trong cac ngo~i t~ du'ng brtng n('>i t~. Ngan hang phiii ganh chiu chi phi buy d('>ng, chi phi cd h9i va chi phi chuy€n d5i (mua ngo(,li t~ tren thi tru'ong theo gia chao ban). Hdn nii'a, ty gia h6i doai rfft nh(,ly cam voi thoi CUQC va c6 nhii'ng dao d('>ng rfft IOn, ngan hang kh6 trd tay Iqp voi t6n khoan Wn khi ngo(,li t~ nao d6 bi r6t gia, gay rui ro thua 16. Vi~c phan b6 quy mua ban cho nhi~u lo(,li ngo(,li t~ khac nhau xufft phat til' nhu du kinh doanh ke't hng thfft thttong lam cho gia tq cua quy mua ban tang hay giam d('>t bie'n. Yeu du biio toan v6n kinh doanh thiic dffy ngan hang chuy~n d6i khoan t6n cua lo(,li ngo(,li t~ hi~n c6 c6 nguy cd giam gia sang lo(,li ngo(,li t~ 6n dinh hdn. Mau thu~n giii'a giii' cam ke't ph1,1C V\1 khach hang voi phan tan rui fO - bao toan v6n c~n du'n thoi gian thich hc xu'dng mau cua ngan hang cac nu'oc phat tri€n la ngan hang thu'dng m(,li chi nen thu~n tuy kinh doanh ngo(,li t~ cho chinh ban than mlnh, nhrtm phuy vv khach hang. Tuy~t d6i ngan hang thu'dng m(,li khong lao sau theo nghi~p vv d~u cd nhu' cac quy d~u cd, c6 th€ hu'CJng lng vi " nu'oc len thi thuy~n len". Nhu'ng ne'u m6n vay chi hu'ong v~ nhu cfiu n(li dia, ty gia h6i doai se t<;1o them ganh ni,ing khi n(li t<% mfft gia so voi ngo<;1i t<% vao thC1i di~m thanh toan. H phi cua quy€n 1\l'a ChQn da bo ra, ngu'Cii mua se huy ngang hn giao dich tttong lai l~n d~u tien dttqc giOi thi~u tren thj tru'Cfng ti~n t~ quo'c te' (IMM- International money market) nam 1972 t(.li Chicago (CME Chicago Mercantile Exchange) cho de'n nay nghi~p vv nay phat tri6n kha m(.lnh me, c6 m~t tren cac thi trt.tC1ng tai chinh n6i tie'ng tren the' gioi. 1.1.4.2. Nghi?p V(l thanh loan quffc te' (International payment) Thanh toan la m()t ho(.lt d()ng chii lt!c ke' tie'p ciia ngan hang dt.tqc tht!c hi~n tren co so so' ti~n nh~n giii' h() khach hang (th6 hi~n qua so' dt.t c6 ciia cac tai khmln ti~n gdi md cho khach hang). Nhii'ng quan h~ kinh te' vttqt khoi bien gioi lam phat sinh vi~c chi tnl giii'a cac tac nhan kinh te' voi nhau. Cac ngan hang thttong m(.li trong nttoc dong vai tro quan tr<,>ng. Chung tht!c hi~n v~ m~t ky thu~t cac ho(.lt d()ng chu chuy6n voi nt.toc ngoai, dam nh~n . nhii'ng riii ro gl1n li~n voi cac ho(.lt d()ng d6, g6p ph~n dang kS vao vi~c tai trq ngo(.li thttong. Vi~c tai tr<;f bao ham S\1' chuffn bi san sang cac phu'ong ti~n tai chinh va thay th€ v~ m~t tai chinh dS hoan t~t nghia vv thanh toan trong quan h~ kinh te' do'i ngo(.li cling nhu' dam bao cac qua trinh thanh toan m~u djch va phi m~u djch c6 lien quan. Nhii'ng lu6ng cua cai hii'u hlnh hay vo hlnh di ra, di vao da't nt.toc doi hOi phai c6 nhii'ng lu6ng tai chinh ngt.t<;fc chi~u do'i U'ng; d6 la cac thanh toan m~u djch. Ngoai ra, c6 nhii'ng Iu6ng dich chuySn don pht.tong m()t chi~u nhtt cho t~ng, vi~n tr<;f khong hoan l'.li di~n ra dttoi hlnh thuc ti~n t~, t(.lo thanh cac thanh toan phi m~u dich. Nghi dinh so' 6311998/NB CP ngay 17/08/1998 ciia Chinh phil v~ quan ly ngo(.li h6i (1 Vi~t nam t(.li di~u 4.11 giai thich "giao djch vang lai" Ia giao djch giii'a ngt.tC1i ct.t tn1 voi ngt.tC1i khong ct.t tru v~ hang h6a, dich vv, thu th~p ttl d~u tt.t trt!c tie'p, thu nh~p tu d~u ttt vao cac gi~y tC1 c6 gia, lai vay va lai ti~n gii'i nttoc ngoai, chuy6n ti~n m()t chi~u va cac giao djch tt.tong tt! khac theo quy djnh cua phap lu~t Vi~t Nam lam tang ho~c giam tai san c6 ho~c tai san n<;f giii'a Ngt.tC1i ct.t tru va Ngt.tC1i khong ct.t tru. E>ay la nhii'ng giao dich lam phat sinh nghi~p vv thanh toan quo'c te' C1 ngan hang. Co so t(.lo nen giao djch la cac h<;fp d6ng, hi~p t.toc, hi~p dinh mang tfnh quo'c te'. Hi~p dinh, hi~p uoc n~m (1 c~p nha nt.toc, con hqp d6ng n~m (1 c~p doanh nghi~p. E>o(.ln nay chi xet hqp d6ng ngo(.li thu'ong trong mo'i quan h~ VOi nghi~p V\1 thanh toan cua ngan hang. 1.1.4.2.1. Hr;p d6ng ngo{li thttang: M~u dich quo'c te' thttC1ng dt.tqc cv thS h6a thong qua h<;fp d6ng ngo(.li tht.tong - Ia co s?J he't sue quan tr<,>ng chi pho'i toan b() cac mo'i quan h~ ngo(,li tht.tong, k6 ca cac mo'i quan h~ thanh toan quo'c t€. V~ hlnh thuc, h<;fp d6ng ngo(.li thttong cling la m()t hqp d6ng mua ban, theo d6, ngt.tC1i ban c6 nghia vv giao hang cung cac cht1ng ttl minh dinh 11
- Xem thêm -