Tài liệu Nghiên cứu giải pháp công nghệ thi công công trình dân dụng sử dụng kết cấu treo (pl)

  • Số trang: 86 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 79 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

1 Phô lôc 01 TÝnh to¸n vµ cÊu t¹o hÖ gi¸o chèng phôc vô thi c«ng 1. CÊu t¹o vµ tÝnh to¸n hÖ gi¸o chèng phôc vô thi c«ng 1.1. CÊu t¹o 2 H×nh 1.3 M« h×nh kh«ng gian hÖ dµn gi¸o thi c«ng 3 H×nh 1.1 MÆt b»ng bè trÝ dµn gi¸o tÇng 4 4 H×nh 1.2 MÆt b»ng bè trÝ dµn gi¸o tÇng 3 5 H×nh 1.3 MÆt b»ng bè trÝ dµn gi¸o tÇng 2 6 H×nh 1.4 MÆt b»ng bè trÝ dµn gi¸o tÇng 1 7 H×nh 1.5 MÆt c¾t 1 8 H×nh 1.6 MÆt c¾t 2 9 H×nh 1.7 MÆt c¾t 3 10 H×nh 1.8 MÆt c¾t 4 11 H×nh 1.9 MÆt c¾t 5 12 H×nh 1.10 MÆt c¾t 6 13 H×nh 1.11 M« h×nh néi lùc t¹i lâi c«ng tr×nh 14 H×nh 1.12 Néi lùc ch©n cét 1.2. KiÓm tra cÊu kiÖn 15 16 17 18 19 20
- Xem thêm -