Tài liệu Nghiên cứu giải pháp an toàn an ninh thông tin cho các cơ quan tổ chức dựa trên chuẩn iso - 17799

  • Số trang: 111 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 62 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27072 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Nguyễn Thị Thành Chung Nghiên cứu giải pháp an toàn an ninh thông tin cho các cơ quan tổ chức dựa trên chuẩn ISO – 17799 LUẬN VĂN THẠC SỸ Hà Nội - 2011 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Nguyễn Thị Thành Chung Nghiên cứu giải pháp an toàn an ninh thông tin cho các cơ quan tổ chức dựa trên chuẩn ISO – 17799 Nghành : Công nghệ thông tin Chuyên nghành : Truyền dữ liệu và mạng máy tính Mã số : 60.48.15 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS.TS Trịnh Nhật Tiến Hà Nội - 2011 MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục .........................................................................................................1 Danh mục các thuật ngữ và các từ viết tắt ................................................3 Danh mục hình vẽ ........................................................................................ 5 MỞ ĐẦU ......................................................................................................6 Chương 1. TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN AN NINH HỆ THỐNG THÔNG TIN ..................... 8 1.1 VẤN ĐỀ AN TOÀN AN NINH HỆ THỐNG THÔNG TIN ..............8 1.1.1 Khái niệm An toàn thông tin ........................................................... 8 1.1.2 Khái niệm An toàn Hệ thống thông tin............................................8 1.2 CÁC NGUY CƠ VỀ AN TOÀN AN NINH THÔNG TIN ..................9 1.2.1 Nguy cơ từ phía con ngƣời .............................................................. 9 1.2.2 Nguy cơ từ phía chính sách ........................................................... 11 1.2.3 Các nguy cơ trên tầng mạng .......................................................... 11 1.2.4 Nguy cơ tầng ứng dụng .................................................................14 1.3 TỔNG QUAN VỀ ISO 17799 ............................................................. 16 1.3.1 Kiểm soát về chính sách an ninh ................................................... 16 1.3.2 Kiểm soát về an toàn an ninh cho tổ chức .....................................16 1.3.3 Kiểm soát việc phân loại tài nguyên ..............................................17 1.3.4 Kiểm soát an toàn an ninh đối với cá nhân ....................................17 1.3.5 Kiểm soát an toàn an ninh về mặt vật lý và môi trƣờng ................18 1.3.6 Kiểm soát về quản lý điều khiển, truyền thông ............................. 18 1.3.7 Kiểm soát truy cập .........................................................................19 1.3.8 Kiểm soát việc phát triển, bảo trì hệ thống ....................................20 1.2.9 Kiểm soát các sự cố an ninh thông tin……………………………20 1.3.10 Kiểm soát việc quản lý kế hoạch bảo đảm sự hoạt động liên tục ..20 1.3.11 Kiểm soát sự tuân thủ qui tắc an toàn, an ninh .............................. 21 Chương 2. HIỆN TRẠNG VỀ AN TOÀN AN NINH THÔNG TIN TẠI MỘT SỐ ĐƠN VỊ TẠI VIỆT NAM ..........................................................................................................22 1 2.1. VẤN ĐỀ AN TOÀN AN NINH THÔNG TIN TẠI ĐƠN VỊ A ......22 2.1.1. Hiện trạng hạ tầng mạng và hệ thống bảo mật .............................. 22 2.1.2. Phân tích về các nguy cơ mất an toàn anh ninh ............................. 25 2.2. VẤN ĐỀ AN TOÀN AN NINH THÔNG TIN TẠI ĐƠN VỊ B ........28 2.2.1. Hiện trạng hạ tầng mạng và hệ thống bảo vệ thông tin .................28 2.2.2. Phân tích nguy cơ ..........................................................................29 2.3. NHẬN XÉT CHUNG VỀ HỆ THỐNG BẢO MẬT TẠI CÁC ĐƠN VỊ ……………………………………………………………………….30 2.3.1. Kiểm soát truy cập: ........................................................................30 2.3.2. Các biện pháp phòng chống mã độc hại: .......................................30 2.3.3. Phƣơng án cập nhật các lỗ hổng bảo mật của Microsoft: ..............32 Chương 3. PHƢƠNG HƢỚNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ AN TOÀN AN NINH THÔNG TIN TẠI CÁC ĐƠN VỊ ......................................................................................................33 3.1. ĐỊNH HƢỚNG LỰA CHỌN GIẢI PHÁP, SẢN PHẨM GIẢM BỚT RỦI RO…… .............................................................................................................33 3.1.1. Chọn lọc hợp lý các sản phẩm ATAN ...........................................33 3.1.2. Nhận xét chung khi đầu tƣ cho hệ thống ATAN ........................... 34 3.1.3. Các sản phẩm ATAN điển hình ..................................................... 36 3.2. LỰA CHỌN GIẢI PHÁP NHẰM GIẢM NHẸ CÁC RỦI RO DO VIRUS GÂY RA TRÊN HỆ THỐNG CỦA ĐƠN VỊ A. ........................................68 3.2.1. Phƣơng án phòng chống mã độc hại cho mạng máy tính đơn vị A69 3.2.2. Rủi ro, nguy cơ cần đƣợc loại bỏ, giảm nhẹ trong mạng của đơn vị A khi triển khai hệ thống chống mã độc hại......................................................... 70 3.2.3. Các đặc tính kỹ thuật của giải pháp phòng chống mã độc hại ......71 3.2.4. Đề xuất lựa chọn giải pháp phòng chống mã độc hại .................... 73 3.2.5. Các sản phẩm đƣa vào thử nghiệm trên mạng của đơn vị A .........76 3.3. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM .................................................................81 3.3.1. Phòng chống mã độc hại trên Gateway cho hệ thống email ..........81 3.3.2. Phòng chống mã độc hại trên Máy chủ thƣ điện tử ...................... 83 3.3.3. Phòng chống mã độc hại trên máy chủ và máy trạm ..................... 86 KẾT LUẬN…………. ................................................................................................ 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................... 97 PHỤ LỤC…….. ..........................................................................................................98 2 DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line đƣờng dây thuê bao số bất đối xứng AD Active Directory AV Antivirus Phòng chống vi rút ATAN An toàn An ninh ATTT An toàn thông tin Client Máy khách CSDL Cơ sở dữ liệu CVE Common Vulnerabilities and Danh mục các lỗ hổng và khả Exposures DHCP Dynamic năng phơi nhiễm Host Configuration Giao thức cấu hình động máy chủ Protocol DMZ De-Militarized Zone Mạng vành đai DDoS Distributed Denial of Service Tấn công từ chối dịch vụ phân tán DoS Denial-of-Service Tấn công từ chối dịch vụ IP Internet Protocol Giao thức Internet IDS Intrusion Detection System Hệ thống phát hiện xâm nhập IPS Intrusion Prevention System Hệ thống chống xâm nhập ISO 17799 FW Bộ tiêu chuẩn an ninh thông tin Firewall Tƣờng lửa HĐH LAN Hệ điều hành Local Area Network Mạng cục bộ 3 NIST National Institute of Standart and Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Technology quốc gia Hoa kỳ PC Personal Computer Máy tính cá nhân PKI Public Key Infrastructure Hạ tầng mã khóa công khai POP3 Post Office Protocol 3 Giao thức để lấy thƣ điện tử từ máy chủ thƣ điện tử thông qua kết nối TCP/IP Server Máy chủ SHA Secure Hash Algorithm Thuật giải băm an toàn SMTP Simple Mail Transfer Protocol Giao thức truyền thƣ đơn giản TM Trend Micro Hãng Trend Micro Vd Ví dụ RPC Remote Procedure Call Gọi thủ tục từ xa UTC Coordinated Universal Time Giờ phối hợp quốc tế USB Ổ USB User Ngƣời dùng VLAN Virtual Local Area Network Mạng cục bộ ảo WAN Wide Area Network Mạng diện rộng WSUS Windows Server Update Services Hệ thống cập nhật và triển khai tập trung các miếng vá lỗ hổng của Windows 4 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2-1 Sơ đồ mạng tổng quát của đơn vị A .............................................................. 23 Hình 2-2 Sơ đồ mạng nội bộ của đơn vị A ...................................................................24 Hình 2-3 Sơ đồ mạng tổng quát của đơn vị B .............................................................. 28 Hình 3-1 Phân loại virus của NIST ..............................................................................68 Hình 3-2 Mô hình hình tháp ......................................................................................... 69 Hình 3-3 Đánh giá của Gartner tháng 12 năm 2007 về các nhà cung cấp giải pháp bảo vệ Endpoint 75 Hình 3-4 Mô hình triển khai thử nghiệm quét luồng mail từ ngoài gửi vào ................77 HÌnh 3-5 Mô hình triển khai thử nghiệm quét mailbox ...............................................77 Hình 3-6 Mô hình kết nối giữa TMCM với các phần mềm khác .................................79 Hình 3-7 Mô hình triển khai thử nghiệm giải pháp phòng chống mã độc hại tổng thể…………………………………………………………………………………….80 Hình 3-8 Thống kê số lƣợng thƣ điện tử đƣợc quét trên hệ thống IMSS..................... 81 Hình 3-9 Kết quả quét virus và Spam trên IMSS ......................................................... 82 Hình 3-10 Kết quả xử lý mã độc hại trên mailbox ....................................................... 83 Hình 3-11 Tổng quan về mã độc hại trên mailbox ....................................................... 84 Hình 3-12 Các địa chỉ email có mã độc hại nhiều nhất trong mạng ............................ 84 Hình 3-14 Kết quả xử lý mã độc hại trên các máy trạm và máy chủ ........................... 86 Hình 3-15 Biểu đồ số lƣợng file nhiễm mã độc hại phát hiện theo ngày ..................... 87 Hình 3-16 Biểu đồ số lƣợng máy bị nhiễm mà độc hại theo ngày ............................... 88 Hình 3-17 25 loại mã độc hại lây nhiễm nhiều nhất trong mạng .................................89 Hình 3-18 Chi tiết các mã độc hại phát hiện trên các máy trạm ..................................90 Hình 3-19 20 máy nhiễm mã độc hại nhiều nhất.......................................................... 91 5 LỜI MỞ ĐẦU An toàn an ninh (ATAN) cho một hệ thống thông tin là một khái niệm bao hàm nhiều vấn đề lớn trong đó bao gồm cả ATAN cho tài nguyên phần cứng và tài nguyên phần mềm trên hệ thống. Việc đảm bảo ATAN thông tin không chỉ là áp dụng các giải pháp kỹ thuật công nghệ vào hệ thống thông tin, cần phải có một hành lang pháp lý làm cơ sở cho việc triển khai, xây dựng các quy định về con người, về quy trình đáp ứng đúng các quy chế về an toàn an ninh mạng. Vấn đề đảm bảo tính bí mật đồng nghĩa với việc thông tin trong quá trình xử lý không bị xem trộm, dữ liệu trao đổi trên đường truyền không bị lộ, bị đọc lén, dữ liệu lưu trữ không bị khai thác trái phép…. Hệ thống thông tin phải đảm bảo tính toàn vẹn. Với bất kỳ nguyên nhân chủ quan hay khách quan nào, dữ liệu khi được truyền từ nơi này đến nới khác, hay đang lưu trữ luôn phải đảm bảo không bị thay đổi, sửa chữa làm sai lệch nội dung thông tin. Vấn đề kế tiếp là đảm bảo tính sẵn sàng. Hệ thống CNTT phải luôn ở trạng thái phục vụ tốt nhất, sẵn sàng cung cấp thông tin, dịch vụ,… cho bất kỳ một yêu cầu hợp pháp nào. Với thiết bị phần cứng, đó là việc đảm bảo thông suốt trên đường truyền, hệ thống không bị tắc nghẽn, hỏng hóc,… Đối tượng tham gia hệ thống CNTT phải đảm bảo tính xác thực. Việc xác thực ở đây được thể hiện trong 2 yêu cầu: Xác thực người sử dụng tham gia hệ thống và xác thực dữ liệu do người sử dụng luân chuyển trên hệ thống. Phải có những biện pháp tối ưu để chống lại việc lộ mật khẩu, xác định đúng quyền hạn của người tham gia giao dịch trong hệ thống, không để xảy ra tình trạng giả mạo giữa các bên tham gia trao đổi thông tin. Việc đảm bảo tính chống từ chối cũng là một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo ATAN cho hệ thống CNTT. Hệ thống phải có biện pháp giám sát, đảm bảo một đối tượng khi tham gia trao đổi thông tin thì không thể từ chối, phủ nhận việc mình đã phát hành hay sửa đổi thông tin. Ngoài việc đáp ứng 5 yếu tố kể trên, hệ thống ATAN còn cần phải được kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ, qua đó có được đánh giá chính xác về khả năng ATAN của hệ thống. Cần phải đặt ra một chiến lược cụ thể, song song với việc phát triển hạ tầng CNTT, với các ứng dụng, dịch vụ hoạt động trên hạ tầng đó. 6 Hiện nay, hầu hết các cơ quan tổ chức đều đã trang bị cho mình hạ tầng mạng cùng các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ các yêu cầu tác nghiệp phù hợp với đặc thù công việc của từng đơn vị. Vấn đề đảm bảo an toàn an ninh mạng, bảo mật dữ liệu được nhiều đơn vị quan tâm và sẵn sàng đầu tư kinh phí thực hiện. Các khuyến nghị nêu ra các định hướng để lựa chọn giải pháp, đồng thời đưa ra các kinh nghiệm thực tiễn phục vụ công tác quản lý ATAN hệ thống thông tin cho các cơ quan tổ chức, dựa trên tiêu chuẩn quốc tế ISO-17799 - tiêu chuẩn để đánh giá khả năng An toàn, An ninh cho một hệ thống Công nghệ thông tin Luận văn gồm 03 chương: Chƣơng 1: Tổng quan về An toàn an ninh hệ thống thông tin Trình bày một số khái niệm về an toàn thông tin và chuẩn ISO 17799. Chƣơng 2: Hiện trạng an toàn an ninh thông tin tại một số đơn vị tại Việt Nam Khảo sát hạ tầng mạng, hiện trạng hệ thống an toàn an ninh tạo một số đơn vị và phân tích các nguy cơ/rủi ro. Chƣơng 3: Phƣơng hƣớng giải quyết vấn đề an ninh an toàn tại các đơn vị Giới thiệu định hướng lựa chọn giải pháp, sản phẩm bao gồm: 1/ Cách phân cấp nguy cơ và điểm yếu 2/ Các định hướng lựa chọn giải pháp và sản phẩm giảm bớt rủi ro. 3/ Đề xuất giải pháp nhằm làm giảm nhẹ rủi ro do mã độc hại gây ra trên hệ thống của đơn vị đã khảo sát. Cuối cùng, để có được bản luận văn này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thầy cô giáo của Trường Đại học Công nghệ, Khoa Công nghệ Thông tin, Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghệ đã hết sức tạo điều kiện, động viên và truyền thụ các kiến thức bổ ích. Đặc biệt tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến thầy giáo PGS.TS Trịnh Nhật Tiến cùng các đồng nghiệp tại Công ty Misoft, Công ty Mi2, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Bộ Nội vụ, Kiểm toán nhà nước… đã tận tình giúp đỡ để tôi có thể hoàn thành luận văn. 7 Chương 1. TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN AN NINH HỆ THỐNG THÔNG TIN 1.1 VẤN ĐỀ AN TOÀN AN NINH HỆ THỐNG THÔNG TIN 1.1.1 Khái niệm An toàn thông tin An toàn thông tin nghĩa là thông tin được bảo vệ, các hệ thống và những dịch vụ có khả năng chống lại những tai họa, lỗi và sự tác động không mong đợi, các thay đổi tác động đến độ an toàn của hệ thống dừng ở mức nhỏ nhất. Hệ thống có một trong các đặc điểm sau là không an toàn: - Các thông tin dữ liệu trong hệ thống bị người không được quyền truy nhập tìm cách lấy và sử dụng (thông tin bị rò rỉ). - Các thông tin trong hệ thống bị thay thế hoặc sửa đổi làm sai lệch nội dung (thông tin bị xáo trộn). 1.1.2 Khái niệm An toàn Hệ thống thông tin An toàn an ninh (ATAN) cho một hệ thống thông tin là một khái niệm bao hàm nhiều vấn đề lớn trong đó bao gồm cả ATAN cho tài nguyên phần cứng và tài nguyên phần mềm trên hệ thống. Một hệ thống CNTT đảm bảo ATAN thông tin cần đảm bảo 5 nội dung chính sau:  Đảm bảo tính bí mật (Confidentiality)  Đảm bảo tính toàn vẹn (Integrity)  Đảm bảo tính sẵn sàng (Availability)  Đảm bảo tính xác thực (Authentication)  Đảm bảo tính chống từ chối (Non-repudiation) An toàn của một hệ thống thông tin thực chất là sự đảm bảo an ninh ở mức độ chấp nhận được. Muốn hệ thống thông tin an toàn thì trước hết phải có sự đảm bảo thông tin trên cơ sở mạng truyền dữ liệu thông suốt. Hiện nay, khái niệm An toàn thông tin bao gồm cả khái niệm Bảo mật nội dung thông tin. Như vậy, an toàn bảo mật hệ thống thông tin là đảm bảo hoạt động lưu thông và bí mật về nội dung thông tin được truyền tải cho những thành phần của hệ thống ở mức độ chấp nhận được. 8 1.2 CÁC NGUY CƠ VỀ AN TOÀN AN NINH THÔNG TIN 1.2.1 Nguy cơ từ phía con ngƣời Nguy cơ từ phía con người là các sự kiện gây ra bởi con người, bao gồm vô ý (lỗi nhập liệu,…) hay cố tình (tấn công mạng, đăng tải các phần mềm có hại, truy cập trái phép thông tin mật,…)  Động cơ và các hành vi của nguy cơ: Bảng sau chỉ ra các động cơ và các phương pháp phá hoại do con người. Thông tin này sẽ giúp ích cho các cơ quan tổ chức biết được môi trường có nguy cơ về con người và tùy biến các biên bản về nguy cơ do yếu tố con người. Thêm vào đó, xuyên suốt quá trình thu thập thông tin, việc kiểm duyệt các vụ xâm phạm hệ thống, biên bản sai phạm bảo mật, biên bản ghi sự cố, và các cuộc phỏng vấn các quản trị viên hệ thống và bộ phận hỗ trợ, đều góp phần vào việc xác định các nguồn gốc nguy cơ có thể gây hại cho hệ thống và dữ liệu và đó có thể là các vấn đề quan tâm, nơi các điểm yếu hiện hữu Bảng 1: Nguồn gốc nguy cơ, Động cơ và Hành vi Nguồn gốc nguy cơ Hacker, cracker Động cơ Hành vi - Thách thức - Hacking - Lòng tự trọng - Social Engineering - Nổi loạn - Xâm nhập hệ thống - Truy cập hệ thống trái phép Tội phạm vi tính - Phá hủy thông tin - Tội phạm vi tính - Phổ biến thông tin bất - Các hành vi lừa gạt (giả mạo, ngăn hợp pháp chặn) - Ăn trộm tiền - Mua chuộc thông tin - Thay đổi dữ liệu trái - Lừa bịp phép Khủng bố - Thư - Xâm nhập hệ thống nặc danh - Đặt bom/khủng bố (blackmail) - Chiến tranh thông tin - Phá hủy - Tấn công hệ thống (tấn công từ - Khai thác chối dịch vụ phân tán) - Trả thù - Thâm nhập hệ thống 9 - Quấy nhiễu hệ thống Tình báo (các - Ưu thế cạnh tranh - Khai thác kinh tế công ty, chính phủ - Tình báo kinh tế - Ăn cắp thông tin nước - Xâm phạm quyền riêng tư cá nhân ngoài, các mối quan tâm khác - Social engineering của chính phủ) - Thâm nhập hệ thống - Truy cập trái phép hệ thống (truy cập thông tin đã được phân loại, và/hoặc liên quan tới công nghệ) Những người tấn - Tò mò - Sỉ vả một nhân viên công phía bên - Lòng tự trọng - Thư nặc danh (blackmail) trong (thiếu đào - Trí tuệ - Duyệt thông tin tạo, bất mãn, dã - Ăn cắp tiền - Lạm dụng máy tính tâm, cẩu thả, dối - Trả thù - Ăn trộm và phạm lỗi trá, hoặc nhân viên - Những lỗi vô ý (lỗi - Mua chuộc thông tin đã bị sa thải) nhập liệu, lỗi lập trình) - Nhập dữ liệu đã bị hỏng hoặc sai - Các mã độc hại (virus, logic bom, Trojan) - Bán thông tin cá nhân - Lỗi hệ thống - Xâm nhập hệ thống - Phá hủy hệ thống - Truy cập trái phép hệ thống Sau khi xác định các nguồn đe dọa thì các tấn công có thể được thực hiện. Bản liệt kê các nguồn đe dọa tiềm ẩn nên được điều chỉnh tùy theo cơ quan/tổ chức và môi trường vận hành của từng cơ quan/tổ chức (ví dụ: các thói quen sử dụng vi tính của người dùng). Rất nhiều tổ chức và chính phủ đã xác định được các nguy cơ biết trước. Các công cụ phát hiện xâm nhập đang ngày càng trở nên phổ biến, các tổ chức và chính phủ liên tục thu thập dữ liệu sau các sự kiện an ninh bảo mật, vì thế tăng cường khả năng đánh giá các nguy cơ. Các nguồn thông tin bao gồm: - Các cơ quan tình báo 10 - Trung tâm khắc phục sự cố liên bang (Federal Computer Incident Response Center or FedCIRC) - Các phương tiện thông tin đại chúng, cụ thể là các website như: www.securityfocus.com, www.securitywatch.com, www.securityportal.com và www.sans.org 1.2.2 Nguy cơ từ phía chính sách Hiện tại các cơ quan tổ chức chưa có một chính sách nào về An toàn an ninh cho hệ thống công nghệ thông tin. Như đã biết, để bảo vệ an toàn thông tin, các đơn vị cần phải kết hợp các biện pháp kỹ thuật với các biện pháp quản lý, kiểm soát. Trách nhiệm thiết lập và thực hiện các công việc và nhiệm vụ khác nhau đòi hỏi phải có một chính sách quản lý từ mức cao xuống mức thấp. Nếu không có một chính sách đầy đủ, rõ ràng thì việc thực hiện các tiêu chuẩn và thủ tục là không thể. Một chính sách tổng thể sẽ giúp đơn vị thi hành các thủ tục đúng đắn dựa trên các tiêu chuẩn được công nhận và triển khai rộng rãi, thực tiễn và hiệu quả. Nguy cơ không có chính sách sẽ là nguy cơ cao nhất, ảnh hưởng tới toàn bộ hệ thống thông tin, vì chính sách là nền tảng cho mọi vấn đề: thiết lập, sửa đổi, quản lý, vận hành, kiểm tra, bảo trì … cho hệ thống thông tin. Không có chính sách thì hệ thống hoàn toàn thiếu tính đồng bộ, chuyên nghiệp và sẽ phải vất vả và tốn thời gian, công sức và tiền bạc, mỗi khi có một vấn đề xảy ra cần phải giải quyết. Có được một chính sách sẽ tiết kiệm được thời gian, tiền bạc và công sức để xử lý mọi vấn đề tương tự khi chúng lại xảy ra. 1.2.3 Các nguy cơ trên tầng mạng 1.2.3.1 Các nguy cơ tấn công xâm nhập mạng trái phép Mạng của các đơn vị cần phải đối mặt với các nguy cơ gây mất an ninh từ Internet, từ các mạng bên ngoài, PC nội bộ. Các tấn công, xâm nhập thường có mục tiêu chính cuối cùng là các máy chủ. Tấn công vào máy chủ thường gây nên thiệt hại lớn nhất cho hệ thống. Việc tấn công vào các máy chủ có thể phải qua các bước trung gian là tấn công vào các máy trạm với sự bảo mật kém chặt chẽ hơn. Đối với mạng đã có Firewall, Hacker và các con sâu trên Internet (worm) vẫn có thể xâm nhập bằng cách thực hiện kết nối tới các cổng dịch vụ hợp lệ. Các nguy cơ tấn công bao gồm: 11 1/ Các hành vi dò quét Bất cứ sự xâm nhập vào một môi trường mạng nào đều bắt đầu bằng cách thăm dò để tập hợp thông tin người dùng, cấu trúc hệ thống bên trong và các điểm yếu bảo mật.Việc thăm dò được tiến hành theo các bước thăm dò thụ động (thu thập các thông tin được công khai) và thăm dò chủ động (sử dụng các công cụ để tìm kiếm thông tin trên máy nạn nhân). Các công cụ dò quét được các hacker chuyên nghiệp thiết kế và công bố rộng rãi trên Internet. Các công cụ thường hay dùng: Nmap, Essential Network tools,… thực hiện các hành động Port Scan, Ping Sweep, Packet Sniffer, DNS Zone Transfer… 2/ Các tấn công từ chối dịch vụ (Denial of Service Attacks) Kiểu tấn công này còn gọi là tấn công từ chối dịch vụ. Đây là kiểu tấn công khó phòng chống nhất và trên thế giới vẫn chưa có cách phòng chống triệt để. Nguyên tắc chung của cách tấn công này là hacker sẽ gửi liên tục nhiều yêu cầu phục vụ đến máy nạn nhân. Máy bị tấn công sẽ phải trả lời tất cả yêu cầu này. Khi yêu cầu gửi đến quá nhiều, máy bị tấn công sẽ không phục vụ kịp dẫn đến việc đáp ứng yêu cầu của các máy hợp lệ sẽ bị chậm trễ, thậm chí ngừng hẳn. Máy bị tấn công sẽ bị ngừng hoạt động hoặc thậm chí cho phép hacker nắm quyền điều khiển. 3/ Các hành vi khai thác lỗ hổng bảo mật Các hệ điều hành, CSDL, các ứng dụng luôn có những điểm yếu xuất hiện hàng tuần thậm trí hàng ngày. Những điểm yếu này thường xuyên được công bố rộng rãi trên nhiều website về bảo mật. Do vậy các điểm yếu của hệ thống là nguyên nhân chính của các tấn công, một thống kê cho thấy hơn 90% các tấn công đều dựa trên các lỗ hổng bảo mật đã được công bố. Đối với một hệ thống mạng có nhiều máy chủ, máy trạm, việc cập nhật các bản vá lỗ hổng bảo mật là một công việc đòi hỏi tốn nhiều thời gian, khó có thể làm triệt để với các loại hệ điều hành, các loại CSDL hay ứng dụng, như vậy việc tồn tại các lỗ hổng bảo mật tại một số điểm trên mạng là một điều chắc chắn. Những hành vi khai thác các lỗ hổng bảo mật này và tấn công vào mạng là một mối đe doạ nghiêm trọng tới an ninh hệ thống. 12 4/ Các tấn công kiểu con ngựa thành Troy (Trojan Horse Attacks) Tấn công này sử dụng các phần mềm được nguỵ trang để đánh lừa người sử dụng hoặc hệ thống, cung cấp những thông tin hữu ích hoặc để lộ những điểm yếu về bảo mật. Ví dụ kinh điển là giả đăng nhập vào một hệ thống mạng và yêu cầu người sử dụng cung cấp thông tin về mail address, username, pass, rồi gửi các thông tin đó cho hacker. 5/ Các tấn công vào ứng dụng (Application-Level Attacks) Đây là các tấn công nhằm vào các phần mềm ứng dụng mức dịch vụ. Thông thường các tấn công này, nếu thành công, cho phép kẻ xâm nhập nắm được quyền điều khiển các dịch vụ và thậm chí cả quyền điều khiển máy chủ bị tấn công. 1.2.3.2 Các nguy cơ về Virus Các con đường mà virus máy tính có thể xâm nhập vào như sau:  Từ Internet vào các máy tính bên trong mạng khi kết nối vào mạng Internet.  Do người dùng sao chép dữ liệu từ đĩa mềm, thiết bị lưu trữ bên ngoài có nhiễm Virus.  Từ chính các máy đã lây nhiễm virus trong mạng lây lan sang nhau.  Virus xâm nhập thông qua e-mail. Con đường lây nhiễm virus của các virus thế hệ mới chủ yếu lây nhiễm qua email và thông qua hệ thống mạng, lỗ hổng hệ điều hành. Mục tiêu bị virus tấn công ngày càng mở rộng, không chỉ đơn thuần là các máy tính đơn lẻ nữa. Mục tiêu ưa thích của virus máy tính thế hệ mới là băng thông mạng và số lượng lớn máy tính. Tốc độ lây nhiễm ngày càng khủng khiếp, chỉ trong vòng vài giờ chúng đã có thể phát tán tới hàng triệu máy tính đi cùng là khả năng gây bùng nổ virus trong mạng cũng cao không kém. Tổn thất do Virus gây ra ngày càng lớn, con số thống kê về thiệt hại do virus gây ra năm sau cao hơn hẳn năm trước, ngoài ra các virus hiện nay không chỉ gây ra tổn thất đối với mục tiêu bị lây nhiễm mà chúng còn gây ra mối nguy hiểm khác bằng cách sử dụng hệ thống bị lây nhiễm như một công cụ để tấn công đồng loạt vào các mục tiêu khác. Kỹ thuật tấn công của virus hiện nay là các kỹ thuật rất tiên tiến, chúng sử dụng các biện pháp, kỹ thuật hỗn hợp chứ không đơn thuần, đơn giản như trước. Một virus 13 mới có thể lây nhiễm vào hệ thống rồi phá hoại hệ thống, nhưng chúng còn mở các cổng hậu (backdoor) để cho các hacker hoặc một chương trình tấn công khác tấn công vào hệ thống. 1.2.4 Nguy cơ tầng ứng dụng Các nguy cơ tấn công vào tầng ứng dụng gồm: 1.2.4.1 Đánh cắp định danh (Credential Theft) Kẻ tấn công truy cập trái phép vào ứng dụng không có cơ chế bảo vệ dùng username và password hoặc sử dụng password yếu. Kẻ tấn công có thể sử dụng các công cụ sniffer để “đánh hơi” và ăn cắp mật khẩu của người dùng trong quá trình xác thực đăng nhập vào ứng dụng. Để ngăn chặn nguy cơ này cần sử dụng phương pháp mã hoá mật khẩu khi xác thực. 1.2.4.2 Functional Manipulation Đây là một hành vi trong một tấn công mà kẻ xâm nhập có thể thao tác với ứng dụng và sử dụng các tính năng không được phép. 1.2.4.3 Lộ thông tin (Data Exposure) Nguy cơ bị lộ hoặc bị thay đổi các thông tin nhạy cảm đối với các user truy cập trái phép. Các tấn công trong trường hợp này có thể xuất phát từ bên trong hoặc bên ngoài hệ thống. 1.2.4.4 Tấn công từ chối dịch vụ tầng tứng dụng (Application DoS) Tấn công từ chối dịch vụ tầng ứng dụng (Application DOS) - Việc tấn công từ chối dịch vụ vào tầng ứng dụng sẽ làm giảm khả năng phục vụ của hệ thống hoặc làm cho hệ thống ngừng hoạt động. Để giảm bớt nguy cơ tấn công vào tầng ứng dụng cần sử dụng các firewall thông minh có khả năng chống tấn công tầng ứng dụng. 1.2.4.5 Nguy cơ về virus Nguy cơ này chủ yếu bắt nguồn qua việc giao dịch thư điện tử, download chương trình từ Internet, lây lan virus qua các thư mục chia sẻ trong mạng nội bộ… Để giải quyết vấn đề này cần có giải pháp tổng thể để phòng chống virus tại tất cả các điểm có nguy cơ lây nhiễm và lan truyền virus. 14 1.2.4.6 Nguy cơ do các ứng dụng trong hệ thống Nguy cơ bị tấn công dựa vào điểm yếu của các ứng dụng trong hệ thống. Nguy cơ này xuất phát từ các điểm yếu nằm trong các ứng dụng. Hầu hết các ứng dụng đều ngầm chứa những lỗ hổng an ninh, các lỗ hổng đều có nguy cơ bị khai thác để tấn công vào hệ thống. Vì vậy cần thường xuyên theo dõi thông tin từ nhà cung cấp sản phẩm để có những biện pháp kịp thời nếu có bản sửa lỗi hoặc cập nhật từ nhà cung cấp. Quét điểm yếu tầng ứng dụng là cách hiệu quả để tìm ra các lỗ hổng an ninh. Các công cụ dò quét điểm yếu cần được chạy thường xuyên. Nguyên tắc hoạt động chung của các công cụ dò quét điểm yếu là tấn công thử vào ứng dụng dựa trên một tập các dấu hiệu (signatures) và các thuật toán. 15 1.3 TỔNG QUAN VỀ ISO 17799 ISO-17799 là tiêu chuẩn quốc tế để đánh giá khả năng An toàn, An ninh cho một hệ thống Công nghệ thông tin. Tiêu chuẩn này đề cập tới 11 vấn đề cần phải được kiểm soát để đảm bảo an toàn an ninh cho một hệ thống Công nghệ thông tin. 1.3.1 Kiểm soát về chính sách an ninh Kiểm soát về chính sách an ninh (Security Policy Control) chỉ ra việc phải có sự ủng hộ của hệ thống quản lý và các nhà quản lý, cùng với các cam kết nội bộ và các chỉ dẫn nhằm đạt được các mục tiêu về an toàn an ninh cho hệ thống thông tin. Kiểm soát về chính sách an ninh bao gồm:  Thành lập các tài liệu về chính sách an toàn an ninh: các chỉ dẫn, các các thủ tục, các chỉ dẫn về thiết lập hệ thống, các chính sách bắt buộc về an toàn an ninh.  Xác định quyền hạn đối với việc thiết lập chính sách an toàn an ninh và chu kỳ cho việc tái kiểm tra chính sách. 1.3.2 Kiểm soát về an toàn an ninh cho tổ chức Kiểm soát về an toàn an ninh thông tin cho tổ chức (Organisational Security Control) chỉ ra việc cần phải có một khung điều hành-quản lý nhằm xây dựng, duy trì và quản trị hạ tầng về an toàn an ninh. Việc kiểm soát này bao gồm:  Thành lập một Ban có trách nhiệm soạn thảo và ban hành các qui định về quản lý an toàn thông tin trong tổ chức.  Bổ nhiệm chức danh "Quản trị hệ thống an toàn - an ninh thông tin", có nhiệm vụ thực thi và điều phối các hoạt động về đảm bảo an toàn an ninh cho hệ thống thông tin.  Phân định trách nhiệm về an toàn an ninh thông tin trong tổ chức, việc phân định này phải được xác định cho từng vị trí cụ thể trong cơ quan/tổ chức.  Mọi thay đổi đối với hệ thống an toàn an ninh thông tin đều phải được xem xét và đánh giá một cách kỹ lưỡng bởi những người có thẩm quyền.  Liên hệ chặt chẽ với các chuyên gia độc lập về an toàn an ninh để có được các ý kiến độc lập cho cơ quan/tổ chức.  Tạo cơ chế cho phép các chuyên gia độc lập bên ngoài tổ chức đánh giá mức độ hoàn thiện của hệ thống. 16  Tạo cơ chế cho phép các đối tác hoạt động kết hợp với hệ thống của cơ quan/tổ chức nhưng phải dựa trên các yêu cầu chặt chẽ.  Đối với các hoạt động "outsourcing", phải có các cam kết rõ ràng và cụ thể về an toàn an ninh. 1.3.3 Kiểm soát việc phân loại tài nguyên Kiểm soát việc phân loại tài nguyên (Asset Classification and Control) chỉ ra năng lực bảo vệ của hạ tầng an toàn - an ninh đối với các tài nguyên của tổ chức. Kiểm soát này bao gồm:  Duy trì cơ chế để kiểm soát và liệt kê các tài nguyên hiện có, chỉ ra ai đang sử dụng và sở hữu tài nguyên nào.  Tạo ra cơ chế để phân loại tài nguyên dựa trên yêu cầu về công việc.  Dán nhãn và phân loại tài nguyên theo chuẩn thống nhất.  Quản lý việc sử dụng, di chuyển, loại bỏ các tài nguyên theo qui định thống nhất. 1.3.4 Kiểm soát an toàn an ninh đối với cá nhân Kiểm soát an ninh đối với cá nhân (Personnel Security Control) chỉ ra năng lực của tổ chức trong việc giảm nhẹ rủi ro về an toàn an ninh thông tin do cá nhân gây ra.  Lập ra chính sách truy nhập và sử dụng tài nguyên phù hợp với qui tắc, qui định của cơ quan/tổ chức. Chính sách này có thể dựa trên sự kết hợp giữa chức trách nhiệm vụ của cá nhân với chính sách phân loại tài nguyên.  Từng cá nhân phải được hiểu rõ ràng về trách nhiệm đối với an toàn an ninh thông tin bằng các chỉ dẫn và cam kết.  Công nhân viên phải được hiểu rõ về trách nhiệm của họ đối với an toàn an ninh thông tin như một điều kiện tuyển dụng.  Đào tạo nâng cao nhận thức về an toàn an ninh thông tin là điều kiện bắt buộc đối với tất cả các nhân viên.  Có biện pháp xử lý đối với các vi phạm về chính sách an toàn an ninh thông tin. 17 1.3.5 Kiểm soát an toàn an ninh về mặt vật lý và môi trƣờng Kiểm soát an toàn an ninh về mặt vật lý và môi trƣờng (Physical and Environmental Security Control) chỉ ra viện phải tiên liệu trước các ảnh hưởng về vật lý và môi trường đến an toàn an ninh hệ thống thông tin. Việc kiểm soát này bao gồm:  Nên thiết lập và phân tích các giả thiết đối với tổn hại do môi trường gây ra (động đất, lũ lụt, ...)  Nên có giả thiết và định nghĩa rõ ràng về các biện pháp bảo vệ về mặt vật lý vòng ngoài, phân chia thành các vùng được bảo vệ trên cơ sở yêu cầu của cơ quan/tổ chức.  Kiểm soát quyền ra/vào cơ quan/tổ chức theo một bảng phân loại.  Các thiết bị nên được lắp đặt trong sự tiên liệu truớc các ảnh hưởng của môi trường.  Có cơ chế kiểm soát an ninh ở vòng ngoài đối với việc di chuyển tài nguyên  Có các qui tắc, qui định về kiểm soát bảo vệ các thiết bị lưu dữ liệu, bảo vệ màn hình khi rời khỏi máy tính,... 1.3.6 Kiểm soát về quản lý điều khiển, truyền thông Kiểm soát về quản lý điều khiển và quản lý truyền thông (Communications and Operations Management) chỉ ra khả năng của một tổ chức trong đảm bảo chính xác và an toàn quá trình vận hành của các tài nguyên trong cơ quan/tổ chức. Hành động này bao gồm:  Thiết lập qui trình vận hành: là tập hợp hoàn chỉnh các qui trình tuân thủ theo các chính sách và tiêu chuẩn của cơ quan/tổ chức.  Kiểm soát việc thay đổi và cấu hình lại các hệ thống bảo đảm an toàn an ninh.  Có cơ chế để kịp thời đối phó với các sự cố mất an toàn thông tin.  Phân chia trách nhiệm rõ ràng và luân chuyển vai trò nhằm giảm thiểu khả năng bị lộ bí mật do thông đồng bởi các nhân viên xấu.  Có cơ chế theo dõi và kế hoạch đảm bảo tính hoạt động liên tục của tổ chức.  Có phương pháp luận trong việc đánh giá độ bí mật, độ toàn vẹn, độ sẵn sàng của hệ thống thông tin, ba yếu tố trên phải tiếp tục được đảm bảo sau mỗi thay đổi của hệ thống an toàn an ninh. 18
- Xem thêm -