Tài liệu Nghiên cứu gây mẫu sinh lưỡng bội ở cá trê phi (clarias lazera) và cá chép (cyprinus carpiol)

  • Số trang: 110 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 171 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Tham gia: 29/07/2015

Mô tả:

_ L MU e } PhanJ, : l'-J-o' d^U' Piiau 2 ; Tòng quat'i t e i L U 0 4 6 l:-óu 2 . 1 . iiiOt 30 . . o t VU d o l 2.2. _ Bai cilene tlifUg U^ihléU CUI ve o:rc n^ULeii va 0.30u ,..^^u_. oa 2.2.1. - - Di trLiyou L^eudeu o* oa * 2.2.2. - '* jun;-;:;u CUÌA XL #« 'f u' . . • ^ * u^Uo u h i su E:3,O OUU ^ 2 . 2 . 3 » Xt; 0 li^. u il .,^ ou 'Oi n u u e u 2.2.4. 2.j5. V _ Gac p u u c u ^ p u i p cliou ,g-Ou:^ 0 ' . . . a.,,i"uen ciju inau rE:iuu 0^ e-? . . . Ab 2 . 4 . l'ao do.^g 3Ìa':i ijpc c . u t i a ti? u_;opi 2 . 5 . -^J gu on t u u go a i n liazi t ;iO . . 30 ^ . . 35" V-, L:LOU SU T^ ^ , . _* , ._^_ . ^ ^ P_.LianJ$ : Doi tuiyng va p h u c n . j pliap n ' : h i e u cu\i 3.1. Boi t u p u g ug;.u.ia cuu "^^ ^ • '1 -1 Oa "iix'o pi-Jx • . . . . • . . . • • > . 1 . 2 . 0 a 0-i6p • • « • . , . . , . * # 3 . 2 . PiiU'o'ug p .hap u.,.xiiou cuu . . . . . . . 3 . 2 . 1 . Puuo^ug p h a p t:Ui Uiiilu Gac s a n pu^ii^ s i n u d'i-ic * . 3 . 2 . 2 . P h u c n g p u à p l a : , m a t ix;pt -jfuh nuG-U tinu . 3 . 2 . 3 - P..^-U':-, : u •--'.ap ^ u u "'^i/a 1 ì^.-^Cii "w^w . 5 . 2 « * , PU:^u,_; p:'.ap "^.....uo do_,. 'zc: pha't/ "uul^u: piioi ^ %. 'r '^ sS éf 3 « 2 . 6 - P u u c n g puap laiù t i j u b a u nl:àaiii ol^o ' 3 . 2 . ' ? . Pi.ueou,^ p uap P:ian 4 . • 'LLÌUÌ . . . . , , . : K e t qua u.:iò.o'ii cim 4 . 1 . K o t qua "uheo d e i cua p u o i . 4.2. ^ un II- 1- - -iw^ toàu 45* ciua t r l u l i p u a t ta.'iìn • 45 3 4.2. - l i i c u tiUiX^'o c u a p u o i tui 4.3. agiiisiii v a v a o^ u^J't -iOi clnXL;_, . . . h:i^ l i u a u g cu ci 'ijj- a 0i.-."0 "u_L'.ii u Cólo 'z^iC'.- .i.•••,i,i. LU l a n ; x ' a t t i n l . i :d. UUU--'JU CiLLOU :ca i.i.--tU*-' -*• c u a UiiPi' '^ ^'' I C i L i' '^ l.yX.J.. 4.4. X a c dj-uu s o l^vuu;; n^iieui c5„c ù.„L: c a a p u - i o a 0 p "j ^' W '.,l.W_L, va va 0. Iw-^i'., r* ^* i:''..''^o oa^i. G-'. u u i i ^ ciiOai-io -^ a»---- Ì/Ì-ÌO U;^,.Ì^ 1 --l'O'U, .J— i^' ;j ^ . 5 . 1 . JuiU ÙUUU^, ci: l e u £;\'7 pua"u u - u ^ n p u c : ^ . 4. ,-. Ui- 1'-^,. ^ :x/ a . 1 au U ^i 5- 2 . Auh iiuo'i i u '-'•--a i^ oxai; ±eu s^' piia'u ul'hall p.^ox t ^ ^ aix t_*j % au (^ •' i C r-'vl'^ 1 ;••: p u a i ; ' i ^ u ^ u p . ; ^ : ^^Cii liìciU 3."LC*. P:ian 5 i\'r,0 1U:.VL P-LUU O K a ' t _u u u u v a d-c- Tal l i a u tiu-aui icnao : + ^i-aU O):: M6 DA U l^rong nì?Jmg na^i gan dày^ di, truj'-an h o c lùe-.~: d^:± •da d a t d'iyc nlumg t i i à a h tyxi daug k^., laiu t ' i a g t o c dO ? p u g i o n g L:pt c a c i : TO r e t , t;j0 r a u^iusig h i é u d ó i Are d i t:.-a^'ou co d i n u h u a n g . O^ria u oàu p a n s i u i i va ùiau s i n h nl\du t^o l a u^ung pha.'0'ng pliap uiol t i o u g d i tr^^'-'^u cupn 'p.oiuj vp.t u a o i , d^c b i e t duyc urog duag xpLy'.; r a i nìii;: lupt ctipc cac^.^ Ì^'U'^V;: CUO,I .:-i6ng t r o Q g ch,an u u o i tliiu G à - c u u g l a rapt tao ug niiutig d e i tup'ug onau ti.tui.j c a n d ! ^ c c a o n g i o n g . Yól uuusig d^lc dieui oìnni\: va *.i3u,- hlv-': cua m ì a ] ' , ca l ? i i 6 t doà. tuciug d^c b i p t oc t u e aa du ' • c:'c ;Uì.i;:!o'ng phap t r i n a s a n , pl.iu. s i n u -^rà uiau s i u a u •.aa t;:^' ti-ot.g còv';' t a o clipn g i o n g , d^lc o i ^ t l a p'.tu'O'ng p u a ; gay oìau a i n . n u a n tao. Gau day, Aft""-vc t a da t i e u aa.au ihii iù'a^'- sin'i nli-n tp.o t r e r ' nipt so l o a i aa u!:u' : oa a-:.éi"., oà traia oc^ o-^ c'a-'C:^, e a l i e i , e a bo'a . . . iviuo •jucl' ci>a luaa si'a';.:. uliàu t^ao l a n IIHÌ.Ì t;ia ;?R uìjunig à}:>n:}] h^.v t u e don r i a l ó^xn:'. •aiX.'c Y>dat t r i e ' . - !Ù: t r ^ i g t".:iu t i u i a b o i t i n u t r u i i g a i I c p i bo u u a a t o d i tr^.^yè^', i..\v a l a l i njìBXì tpo l a puiAx:/ui; p Uap oc y ug^3?.al <5;i. Baug p ^ :^:ou.g pUap na"", qua 2 - 3 t Iie ne co t • S tf;o r a a MZ i.g do a • : Jo: •, :: v>> - ^ ma u e u clùu_^ pni^iXJ'ng au-'p ca.j p u o i t u l p-'.ai qu- L.a t : ' é u lir-nli •ag'.r.en MI c m màu s i n u t'^i^c u^iii^ui t r a : ca o n l p va ca t r e , nliaii i^uc drcli t ^ o dOLLg do'ri /U-ol tuuli uhvM-:^ c u a g cua?:: t'ua^y cCug XYS rat. . Toroug c o a g tr5.aix iv?"/, claung t o i da " l e a a a a u n ' ì ù e n ci.VLi man s i u u n h à n t^io t r e u dol tn.'c'..ig ca t r e p-r. (GÌ a r i a a laseA©) va ca c h i p (Cyr;ilfyy:'.s Ca-upio L . ) . Bay l a ;.'/u:iig 1^ • a i ca co u r a tia. k x u u -GO cao •"•/-.•- r a t yj ao c r e n o' nr.yc -n.i. Ba '^iar cua cnun.,:; \»or a'^i-'c -Luaa ^ca-i t>^. ':•• r-. • t . u n g b i p u Te aao - i u o p;iGi Urr^ò'u.;, B^ii y^oc iTcu;; li o':-' '% Uoi va p^jjjL-Lg 0-.U .^^..u^i... o.xty ^^^ug i^a "^uu^a ;_v - --,.'•'-ai: o-ja n;--u iéi.''.f _, j i-.j" t^.,.'.* -L ..1^ ---a-^ lu-'.'. a^-." ii..^.' .-'^ ij._.... 0 •.:., ;. .., ^ -. cu ITguyen Mpng iauig, ^glào tiu T r a n Max u^Iùan vii . i a o si:j l u ; u y o n llliu U i è n . 'Ghung t o i da z'i^c ììleii c a c v a u d^ s a n : 1 . T/ieo d o i c a c qua tiùn/f. p h a t txle-a p u o i c-'a co' t r e p r ù va ca c:\&p : x a c d i u u t h o l ± an p i i a t t x l e n p u o i va tó'ch thuo'c Ci.a p u o i qua c a c rp.ai ÙJO^U. - . .^ . 0- * • » . * . 0 ^.. * p n ' d. rjgjraeu c-.u au.x uu'oug 'óac a^^-uig cua -uii-, e,.e ùLui o' c a c l i e u l u y u g k u a o n h a u deu t i n u 'crùng ca t r e p i ù va ca 0 ìiep. 3» 1-^guaen Ci^ui op nULom s a c 'cue cua p u o i l o doi chuQg v a t u f u ^ I u e m . 4 . -Bù'O'c dau s u dimg c l i o a u o l ^ n l i b u i 0' c a . x^o mau ^ ì n u luc'Ug 5 . u g n i e n cuu m p t so olii t i e u iilnii t h a i Sina. + va ca b ò o o c u a ca mau ^ e^ 'sJL. _2. r % ODx.G QUAii TAI LIBU . ij^gay u a y , d i tru^/^eu .JDC da t r o ' t'ian-d co" GO^ l;,- "uliuyet daug t i n Cciy c-aa c a c u tgLong. Bai v ó i cuaii n u o i ca u i ò u iii^ir cuug hoan 'i;oan d u n g . ^juoi o a l a i u - » t n g a u u cìiau u u ^ l d-ang dapc p h a t t ^ l e n mpun. Oacii day k i i ò t i g l àu, '-yloo iv.iu'. tl'^ac ca 0^ aóng n o va o i e u ca dgi duxjTig con au o^^^ curi;, cap uuu cau tliivc puciiri cuo nurln d a u . dio" day, ^^Ì:-e k a x a 'ui-ac t i u g unanli, doug t l i ò i v o i s^.: niùam b a u c a c Knu v u c u ,.uc da 1 om c-"iD sa u l u y u g ca giam ou-o aaug k e . vx v^i"'^ vit^c c u u ^ cap ca cuo nliau dan ngay c a u g p u u t l i u o c U i ù e u vao Kua u a u g gav ;glong v a n u d i d u v n g . Cou HJULTX da t i e n hauli t ì u i a n iioa u>d.eu l o a i ca t r u o ' c dò-y con l a . . o a n g d a i a e t^o r a niiuU'.;! o a i mei Gòng t a c ch9n g i o n g , nudn g i o n g u g a y c a n g duv'c p k . a t Vxlen mpun de iC^p xnoa piiuc v],i LÌULÌUg aou iior Tirau« 2 . 1 . ^''ic;!i.,s.o ^iiet ve_ d&.__tui/ag_jigixLen_ cuu : 2*1 >1^Ca 'Jrt; p h i : Oa urè>l piii ( t è n kxioa xioc l a G l a i l a s l a a e r a ) co uguuri goc o' ciiau P i ù , duyc du'a vao nuó'c t a dox, ii-jii\ lSi'3> Bay l a m o t d u i tuviig co y njiiLa k i n l i uè l ó n cung cap "uguon GIIUC àu g i a u i d ^ v a co g i à t r ^ yu;.ut k n a u c a o . Uu diem u^^i b ; . t cu^ ca nay l a co k r c u t h u v c lo^u, sL nU bruong r a t nlianu ve, de n u o i . Gà u a i t l i a u g -ouòi (nài-ig t u 5 0 - l 0 0 g a u ) , co uoc a.t.. t à n g tru-c'ug loTi n i i a t co "che d ^ t o , 4 g / ' c o u / n g a y , s a u o j ù a n g t u o i co tiié u ^ t 500 gaiiu Gon ca G l u r i a s lamiera I c n nhau o a t du'o'c o no E d o u a r a n ^ n g 1 2 , ^ u g d a i 1,3m£gJ Ca t r é piò. ló'u u n a u h gap 10 1 an -cx^e t r à u g ^ t ^ - e cua t a . l'iiLi g i a u n u d i 1 nair;, xz'è pirn. co xhé 1 cn vàng GU 1 idBXi 2 k i l o g a m * Guung co kìia u a n g t r a c u liag v o i dl'èu ki^ju k . a h^du o' ca h a i m i e n na"u, o d e nuo^c -uà, làj-hn n i U , v e u b i e n co dp tu' 9 - 4 0 muoi d u c i 10',x), G. ±:cé pxii t a p au, "cnui,;.; au va do piì t u 4 , 5 - l u , a.-uat; d^ t u \.uii t é p , ca u..:i, d^u. ; v^. - -^ t u à n raam, g i u n dà"G dea b;..t caru, b a di-vi, OM TUOI., :d'ian l ^ ' o , p h a n o l e C^l (5 n u w t a da cUo l o a i ca nay de u.jan t p c a - u c . 71 v^iy, co t u e chù dpng duyc ò'0-^\'y_, n u d i . 0 xi\x\.,^ì.'y n o i xiuon .; co d i e u ici^n dao ao n u d i cà v a u co òhe uong n u u i trC p i ù Grong cndu, bé u u c c , thluig p h u y . Bay l a lapt d o i tup'ug uj^nSu cui^i t h u a n Iv-i va l y t u a , 2.1.2. Ga_cuep; Ga cuép ( t é u klioa ÌJO e l a G y p x i n u s cai'plQ L . ) l à m o t t x o n g c a c c a n u o i c/iu :-^^x cua nljdeu nL,xÌc, co ,gLa txv icinii t e l ó n nen d..:o"-c n g h i é n c ' u x^at k^^ c a c c.n. "Gxèa. a' a h IJOC, ìiuoi c a va d i t r u y e u o.x)u ,;L6ng. j.Iho= naai o n t e k y oUuat s i n h san n n a n t ^ o va m o t so o a c dau rjieu d i t r u y è n o' ca c h e a , v i è c n g l i i o n CuU ma-U .ainn o' l o a i cà nay r a t «XÌU^J: l a i . xàiung d^ic diam ±L t r u y è n (va.v', mau s a c ) cua ca o^iso ^.:.vc sL dung a h u c a c da.u d i txTiyèu UUiX''kex'') tix^ug v l a c t a o mau ;J.U-^ s a u uay. Thom vao do, ca chép c a i co' 'GOC de l ó n n u a n h ho^n con due S - ^ / i ' i.t:.eo K e o s l e a 'i9t>1/-v-* Do do, v i e c n g h i e n cuu m'au s i n u n u a n t ^ o tx^en ca chep l a r a t can t i i i e t va I v t:xù« ^•2» Bi5Ì cu'o'ng ve c ó c ngiiLen cuu d i t r u y è n va_ c i ^ n &óng cà : 2 • 2• 1 . ItìL^^^iil'iX^^l ^^\^-^'9; ,'^U^ • d cà co t h e piif^t iiLen 4 Uiiom 'X£.XICL tx^^ng ;ìi Giiiyen : - Su k u à c n n a u r o r e t ve Ì-Lnìi 'Guài - i'i ;ai u h d u x t hon 3:a ve s i n h l y d .yc q u y e t ^\va b o i m^.t gen va cnuiyj d i tx-uyèn ah ichóp c h ^ t cue vox c à c d i n a lu^at cua m e n d e u ( a h u n g xixiii t r ^ u g c h a t I j y ' u g ) . - Su k u à c uguali ve so Inp'ng, boi s o l ó n ^^n thuò'ng dupc q u y e t oiun va s u b-'.eu n i è n pliy. t h u p c chp.t che va tuoi - 2 truxj'Dg xung q u a n h (nhuiig t x n h t r p n g so l u p ' u g ) . - Su* b i e n d i cua c a c nliom mau v a su k h a c n n a u v^^ tUauh • p n à n p r ò t i t cua c à c me va c à c co* quau ci-.a ca (nht,i;- vLali tx-'png ilo a 3 i n h ) . - iviox su s a i k u à c ' - l è d i l a c " so v ó i b i n a . . :ong ( d i Iun;i) d i t r u y è n m o t c à c h p h u c t ^ p , t h u a n g gi:.p u n-i^JUg aan cà t^^' n i i i é n va di^c b i , b t l à t i r ) u g c à c n o i cà n u o l . So l u p ' u g ahtaig s a i l e c n nhx^ 'bué co t h e x\at l ó n troU'^ d i e u k i - . n n u o i khòng tuu^ìn It^l V7Ù k:iL gà-^" ,gion^ c^n h u y e t ( s a i lir-ch oèn Ugo a i ) . È. Di t r u y è n b o vay o'- c à c h à p . Batig n n u n g c o n g t x l u h cua c à c aaa b à c :]oc 3 a Lan E . R u a l z i n x t c i duo'c ùien haim 'G-V al'}x:-:ar, uam 23, ^.-c u a l e a cuu d^^yc t i e n n a n n a L i e u JCO cua V.X. K i x ^ p i t i saxicov, E . I . U a l k a s i n a va K.A d o l o v i u : x i : a i a TÌXOng nnung naru 30 va ca my'G so tiix ngixLem dajcc t o cn,.c aau do càa Uxia u u ù i ca n g u ò l B.^c E. P:-obzt, ngi^ol t a da :;CGC l^ip aui;c l'ang o' ca Ciàp n u u i ox-ong ao, co t.ue p u a n o x ^ t auyc oa k x e u vay co' Dan. Oac ia.t>u vay n a y da.p'C x a c o x n n oox bipt s u "GO nop c a a uax cap g-U ox tru;^/e dpc l ^ p , do l a cà cuep va cà siy vay co' u i e u g e n S S n e r va S s u Gà cnep k x n u aan S s n n , oà chép SQC SSihi va Ssl.-.u, cà cUep " t r ho^c cà cuep " d a ' ' s i ^ ' a . Gac p h u i v u l c a c i c i e u gen SS^-.u, Ssiv^i va asiui k h ò n g co s u e s o n g va c h e t vao c u o i ous t x x n n p h à t t x x o n p u o i , u u u v^y gen u o' c à chep l a g^uv" c u e t t x o n g xxTih t r ^ n g don^ hop tu* (kl'ii no gom h a i a l e a u ) . h g u ^ i t a do c h u n g m i n ' ' a uvc oièu uay t i o n g c à c tixL nghi^m l:.ti cà onép " t r a n " va ca Ci^ep "'^aun'' nguòl t a da l e i : 1. ^ " t r a u " (3^:n) 2. Q "trciu" (nui: "G^-en) X O UOÌÙ ( s s n n ) . 'I!xx)ng phep l a i 1, X ^ *'tx'aa" (Sd^Iu). c à c p . . o i co c'.c geu s a . . i da chet. - 9 Giong phep l a i - 2, moi t o hax> •.'eu aèu cìx) t h e xia cou u) su'C Gen i^ va n cung na\x g e a S va s v ó i muc U; -uhàp ho'n, a n h nu'ong k h ò n g nhung den vay ma con deu U^ÙCÌU \.XU.-!. '^.r-^MQ k h à c cua oà c h i p aiiu oO «la vaU, so G i . ; m a n g , so r a,: -^au, kha u a h g t à i s i a u c à c v a y sau kiXL bx Ghu'ong toii, l:h:' u h x g * c M u non g, c n i u t i i i e u ox:^ v . v . . . lilgui)! t a co t u e t a o r a nhung n o i ma k u o n g con s u p h a n 12'' t r ó n CO" s e aiiua:ig cà cuep vay va k x u u " d o m " . Gó oli* t r à n h s u -ghàn l y t r o n g c à c ca chep va^r KÌIL dung p u é p l a i p h ' i i ]5xph vay (SSa n ix>^c Snnn) X dan ( s s a n ) . K:à l a i uuu G'-a neu ca chep vav l a av::i^ hop t',.' u^a "GOan b o Gne iip cou bO j . . , oa v a y eòa neu l u d i hup x': t r a x u a t IxLpu ii£^i'\ cou cà k l u i - * ' d a i " ( v o i so l.^'oug gai:' 50>"i;. ic Bi Gn^yèn mau ^àc ó c à c.ilp va c a c e - kUr;c : Gac k i e u mnu s a c b cà a u c c x à c d i n i i b o i s u co rucit lio^c v à u g m à t m p t s e i ' t ;en d^iC b i e t : -croi hDp.c l à a . Deu n a y nga'oi -ca da x à c l ^ p duyc triTnh c h a t di oruyèn cua mot v a i Kit;u xaau s à c c à c u e p . ivlgu-òl t a da u g i ù è n cuu k y SU' di t r u y è n mau x a u h da t r o l ii.&p ichong x t a n:a!;ri;j t r a i n u o i cà c h e p . c à chep xj^na da t r o l cua Bue l a d ^ n g l ^ n v?-. hau iihu khòng k h à c gx cà chep thuono:; ve s u e són^^ va t o c ap -1 nii tr'uvi Cà Ciiep x a n n da tx^ol cua -Balan cuiig l a a.ut b i e n lg,n, nhung s u e s o n g tUiap iion. B i è u d à n g l u u y l a cà C:L'P x a u h da "iirox c u a B a l a n t x o u g ngpi uau l ó n n u a u h ìio'n n'^iieu so v ó i oà ^uàp " b x n n t h u r a g " cùnò t u o i n h u n g tx-ong nai:: ouu h a i va n h à t l a naca t h u b a 'cin. c a u g l ó n c n ^ a aan. Gà cuep v à n g , :cam, Gxm cua Bue cung l à nnung daug dtit b i e n nnujig i ù e n n a y còxi x t di:iV"c ngixLen c u u . Càc dea,- cà cnep co màu s i c k h à c n u a u : v à u g aaa x a u n da t r ò l ( g e a g) , xàm ( g e n g r ) va (gen b ) u I z r a e n duo'c ngixLeu cuu u y . Ca o a i a . e u mau s à c deu dup'C q u i d i n n b o i c à c geu l ^ u d i t x u y è n ai.c l ^ p - c o lepi gi&tt sue sózi^ cua ca cou mpt càch d a n g k e . f a^ixa cua ^en nay l a de daah dau cac dòng ca ch.ep. Kìn_ l a i e a chip Vaag anh rai ca chep x m - xaah da t r c d (iu? mpt dòng khàc) trfL toàn bp ca con se co mau b l n h thuxmg vs nhò' u^^ t h e l a i se co sixc l o n nhanh, muc sóc^ s o t c a o . Co n i d è u k i t u mau • s i c or ca chép V i p t nam va n h a t l a 5 ca chép canh lUi^t, mau ó&t Tang, txm, nàu, den va e© don a h i è u m à u . Theo V.Kataxonc cac thiJ ca chép co mau cua iih|Lt co drpc l à n ho' ahurOe^ t o ì%xp cua mpt so gen l|Ln u à ngu»i t a ehiìja ntfjxien cu*u dufc qui li^^i di t r u y è n . Co h a i gen t r p i di t n i y è n k i e u Menden l à gea dm vàng sang d^c b i e t t r è n luiig (D) r à gen i k i sàng t o a n thàn (L)» Cren màu sàng k Ili l à d i hpp tu* da 1 àm ':ia!i su'c s5ng cua cà chép con nhung dong hjyp t u i h l hau nhi..: c h e t hoàn t o à n . Ngux>l t a hau nhu diu'a nr^iièn ciSu ^ cac k i e u màu cà chép b V i e t naa va I n d o n e x l a t clii b i e t r a u g m p t so t r o n g chung l ó n ch|liì, 2«2.2 The airàem s i c cua ca; Nhung d i n h l u ^ t ca ban ve tà> tfrxh cua the nhiem s i c dS dup*c xac l ^ p t r e n nhung dpng v a thyc rat k h à c cung hoàn toàn duug doi voi c à . M'oi mot l o a i cà dàc tairng mpt so co d i u h the nxà«n s^d. 6 nhusag l o à i khàc nhau con so này thay doi t^D ng nhus-g g i ó t hem r a t rpng -fu 1&-176 d e i . Son cà mipu;; t r o n dup'c c M a Issa h a i nl-jcm : <3 bpn kixLn so t h e nhicm s i c dao douQ tir 4 2 - 5 2 , eoa. a cn mut dà chung t à n : l e u ro z-^at va 3' nhm'ig l o à i a l e bau c*du oa n so nay t ; n g san liaO. IUM l'^vag Ai)il tx» ng n ì È n cua chur\j cung tàug. Bieni dfìC t n r n g doi vói cà sun va cà trlu l a so -gìe nliLli! saclón ( 5 ^ - 1 0 ^ ) . 3pn cà phol co v i t r i d^c b U ' t tio ug 1 ep Cti. So the uhiom s i c cua so x t l o à i eoa sotx: don nav thucc ìiiiom r a t co^aày t>Tl khòng 1 ón l l u , o mpt so loà:- khòng qui 4 Trong klii dò tìix BÓ^IUO'U;: Ai)i. tr> ag nìi.a t e bào boa cf) p'hoi l ^ i d^c b i ^ t l ó u , l ó n hua iiàng tram l a i - BO ii.Dh tx> r; - :• 'à a 1i bao cac l o a i ca kh^ e. ^ A^^ron^ bgn cà^ i^cu-^ng thupc uhun'; bp va uo t u o u . ^ d ' i cu r^othti nìi^em s i c T£; SO lup'ng AB^, l a i hol cao ho'n auurn: I o n i p h ^ t t r l e n ^ v a chuyeu ììm han. BÌ:o. t i a n l à càc bi: c à u ò i . ca r:o': t'iucc bp Ca 'rxac. ca -.Mk ca oua cà l i e u iiàai. Trouo da so t r u o n g uo^p a day nhTa'ig b p l.,u g b o i co chua khòng qua 4 4 - 4 o t^:! a iiiem s à c , d o i k^u oca . >". u a y ,ùàm xuong 30 - 4 0 , c' ca chea co r u a g tn^àru c M co LÌ 1 8 - 2 ^ . Su glàai so luo'ug cua c à c bp ^uè airi eoi s à c klji s..-: chuyèì boa xày r a chù y e n acls c à i g o l l à s,. l i é n k é x ucix u*'>'ug IJOJÀC l à SU' chuyén dopa k i e u B o b e r o s o u . Càc t n e nlìiem s a c ca.a ìinuui CfiP iàiàc n u a u l i é n k e t v o i n n a u (.-Guuò'ng m à t m^^i^ t r o : : g c à c taia dòng) v a k e t qua 1 a yLxili t ì i à u n m o t t u e nriioi:. ahc co Ixai c a n n t h a y CÌÌD nhling t h e niiiem s à c Ì U U Ì Ì g^'". Txong h a i b p cà xuvug, t r o u g qóa t i i n h . uien hóa co s u t à u g ho g e n gap d o i - aa o o i òhe x:ioa. (5 cà c.uép S-A da b o i xio< haii dà xay r a vào g i u a k y t h u b a . T r o u g iio oa oi^ép t'jx d^ing da b u i t h e l à cà c h i p , iriax l o à i cà d i e e , h a i l o a i oà .3ax''bus va mot l o à i cà h IT^iìii-tu' (Antopxge h u g e l i ) . Ò j - l t oa bpn lì-ay so -ishe nlxLem s à c gllu g a u g 100 -G;iay olio 4 o - 5 4 l a aoi.: so d^c t r u n g cho da so bpu cà txtìug ìio cà c h e p , so Ad- tl:a l^fii t à n g l è n k h o a n g ixax l à n . ^ij Co to&'Gomìuae ( c u n g goc VÓ:L no oà chép, ìx>\a t o à u da b a i t u e v ó i so ohe uniem s à c t u 9b aÓn 10 4 . 6 mp-G so l o à i cà ::^.X0X:^:^ co i i ì ^ n t--jp'ng phà vo' cui xu^^t co d i n h cua so t h e nnxem s à C . 6 n h u a g cà t u e i i a à c n u d u , d a i k^xL o' nht'^.g t e bào kiiac n u u u c a a uiot cà &ué, a ' l . : o n g ^he u;d.em s a c ctmg k u a e nUciU. Oìiéx^i': h^n a ca n o i P . i r r i d e u s so lu^'ug b p i t h a y "lox w 5o den o4, o^ cà G e t i u s g o ^ i o ÒU 44 uàu 4^5 ó c à O . n a x ^ u e t x o n g Kiioàng 5 4 - a O . làolL t - a y d o i này ve so uha nMem s i c xay r a t x o n g klix v à n j;Li.^^ uung so c a u h cua t h e niiLem s a o va c e s o cua no v a u l à nhutig t ì i a y d o i ve Cau t r u c t h e nlùetii s à c : s,^ l i è n k e t cà-c tai.. d,òug va nguox Ipi la SU' t a c h c à c c à n u (s;u ciiLa tam dpng'). Do co s n i s o t txx?ng qua t r x n h t h u t x n h d e i k h i h i e n d^ng do'u b p i the oaQ p u o i dea boi—i-"iS ho Uidom o l e t h e l à .-uat ( c à b.. nlùem s i c t h e l à n ) . iiaCorxQ, '"'H'ÌÌ u). s o n g dup'c. B9n tam b o i g '"'^'"'g --^^^y^ ^r> • -v_^p_ -i-^^.-^ - .'. j^^-^ Thix'ng c à c p h ò i dan b o i the (cà bp l à 3u) ^ha n h u n g cung 'a^^r -:Ui't liLèn . A^ olxx. ass^j ca kuL s^' 'hiu izLnii l à bxnu thutiig do u co.i cai :hóng co s],i.' giam plian va te bào tx'-ung l u o n g box l i e i ì J:et voi trung don b o i . 6 mot so l o à i cà con co kii^u tj.lnh san. "ULnu X » 0 ilhàn cua t i n h txning di vao tcj bao tx*ung nhung khun : l.'.on k e t vói nhàn cua no. Troiig càc truvng nop nhu tiie "JD au ou su pliàt cxl.ea phu 'chuoc vao cac tiio niàem sàc Cu.a me. Troug nhung dàu ca d i e c b^c gau mpa: g i o ì td^nh ( c à i ) va iu,-t i o n i cà ul3D tro./g x)o cà Cuép co' r à n g B o e c i l x o p s i s txong tut ca càc te bao deu co bp cam bpi t h e . KiiL cac te bào c i n a due *' con cài clun tlix nnan cliia làm ba cue, sau CD lioàn bp ba nhàn con Igii l i é n k e t tfiauamob va tue i a 'op uam o^x óue d^ t r u y è n i ^ i t^.e ne sau. Kixl nghien cnu 'aìi'i:^ii cua [^ hùi mot so l o a i ca ìo-uh t e , nguol t a da pliat liL^u x^a e- ca uoi khi xuàt iiLen d^ang t u bpi thè (co bp ohe niiiem s i c gèm 4 n ) . 'D 2 . 2 . 3 . Xàc^jg-^uJl ^é>i-jJl_tìrnji ^o;._cà. Baìag phuv/ug pl'xap 'i^e bào Ijpc n^uoi t a da p n à t liièn du'oc bile nhilem s i c s i u h dp.c 6' n g ó t 30 l o à i c à . Troag do co 12 l o à i cà o' day txong càc ao B a t h y l a g i d a e , W)eltuupuaidae . . . do Tsen va E b e l i n g mól n g l à e n c l u gàn d à " , ho fua^ a t à t Ca càc l o à i ày t l i con cài l à dong giao t*:, oou ó* cà di^:c ÓIJI CO mot thè niiiefa sàc X va mùò the niàeni s i c Y. TnS miLem s à c Y cikj "Ghucng co kxcn thuvc nrio hoT:i. xihung cà;t c^un thupc dòug Z. m a c i a a t u s ( P o e o i l ^ a ) t l i con cài l à di giao t u (\^Z-ZZ), nhung o-Merico, t r o u g càc cnung quàji t;u nliièn cua l o à i này Gordn 1^1 thay con duG^ l à dj. giao t u . MÓl day Gallman l^ai chung mi uh dup'c x-*aag txx)ng chung quàn t u nlxLen cua P o e c i l i a hau uuu bao già' cung co ba k i e u txie nliiem sac g i o ì txnh - Y (di;:c), X ( c a i yóu) va W (cài mfinn). Càc eoa caa. co thè co ba k i c u u.iàn k.u^c nhau (WY, WZ, XX), càc coii UÌA^C tlii co 2 k i e u (h"Y va XY). r Trong da s S ^ ' c pnep l a i ty l e g i o ì txnh l à oxnh ^Uvòni:: ( 1 : 1 ) . Txx)Hg mpt so lo ucp cà c à i va cà due thx tv i.^ i c i txnh tlìay d o i . 0 WZ X Ó XI = 43 - 0 0 V/X + WY + W^ ; 0 c z::(. 5.'^ QC + +-t + + 5 ZZ Z ÓYY = <^^TI (lOOxfcT). Ce che x a c dj.nh gLol t x u n 5 c à criL.a dupc xo r à n ^ . S.:: "d-en he a co 'Che t h e o m o t txxjug liai huóng, dive l à -ix g i a o u.^ (ZXTI) 1.10p.c c à i l à d i g i a o t u iJKY - YY). T i o a g trajou j lipT' ddu 6' bp Qeii XY" tlJL y é u t o a i t r u y è n d^^'c tii^ixa se t r p i , t r c n g tri:Xìng hpp t h u n a i o- bp gen VY, y e n jo .ìL txaiyen c a i se mt^nì ho'n. P h é p l a i cà r ò pxiL cno t h a y chung cung g i u n g uhi,, P o e c i l i a c u n g co cà xiai co che x a c d^uh gLol txn.^. Dp„c b i p t du^nz chù y l à t x o n : ; c à c dong cliàu P i ù Tilapia..[i-Gsa'-'raoJ_ca ca Cai l a •u;^ g i a o t u coix o^ ma L a i ( c u a g n.i^p t.^ CU.,.LI P.-d t a * tx^uc'c) tlu. cà dLi'C l a d i g i a o t u . T^p si-no c à c c i t , ' c à c óòng iikj da C:JO K;et qua sau ; ^PIu (Xx) Z c T k à L a i ^ Lia L a i (XX) Z Ó P.ii i^ZlT) = ^^XX ; (JCT Z^: + Yh" y t : 3 ) (YY) = tó M (iOO>i) Txong txu:ò"ng nop s a u t a p r à a o s'è cho r a ifflàn ca du'c nèn r a t I p l . Cà r e p M duo l ó n niianh ÌÌOU cà c u i ; u. o à i r a s u / à a g m ^ t cà co'- s e l o ^ t r u kh'i niixii^ d.nh che cua cà r ò p h i làiji cuiìt ao n u o i , Mpt so l o à i t x n h Va g i o ì cà ix}}^ s a n h n o u g 'ii>n t o à n k h ò n g co t h e iinx^HA s:'c ^t ó l t x n h dup'c x à c d i n h b o i nhj-eu yóu t ó ó± t r u ^ en d^'c, c à i ii-'M t x o n g c a c trie nid-em s à c t n ^ à ' n g . T r o u g s o nhuaag loài do co cà idem (XlpriopiiDrus h e l l e i l ) con tx-ong g i o n g L i m i a , thol cà de cà cà' (iviacropodus concolox^) va m u t so l o à i xCix'c. i>(ipt 30 k h ò n g ni.io c à c l o à i niiLt^m s a c g i ó i hai l o à i cà k h o n g co trie t x u n ma tu;vo s,u l à dt^ixg v*^t laxt'ng t x n h d'^ung co Ca iiai triyen sinxi dp.c di-VC va c à i . L o r i cà nuó ^ - i - V'.ùus m o n o r a t u s txxing "no c à chep co x'àiig l à I o n i l u ò ' n g t x n h uièn liluii. - Jìh - i l g u ò l t a dS de l ^ p ànyo c à c p h u o n g p h à p t^iay doi O ì ó l t x n h cua cà b a n g &nh huon g cua h o a a ò n due ( t e s t o a t e x o n ) va hocmòn c à i (est^flMx^) • u.hà di t r u y è n .JOC u h a t Yamamoto ( l 9 ó 5 - l 9 S o 7 kiiL cho them Ijocmon vào n u ó c da t h a y duL ho^n t o à n ^ l o i 'InTuu cu» ca soc - nho' pniiX;ng a ua p nni^ co t h e t h u dupc tx-ong ii^r^u t h e t o à n cà c à i iic^,.c t ' à u ca dao. Trong m p t tru'òng hpp k h à c Kià tiom m e t a y l t e s t o a óexYon elio cà r ò pin. da o i e n con c à i (XZ) t h à u n (B n a^j:c (XX), tnv. do den l a i ; ^ (XZ) Z 0 (XX) = 0 0 XX (100/^) 3ai-.ig c à c i i s u d^iug hooiiòn sxnxi dpc vox lio'--. lu,uug va t à c dpng vào giaaj dofìu nriat dj-un co t h e lam t.^.;. d^^i d u v c g i o ì t x n i i cua m p t so l o a i ca vùi^x Ca vau^^, ca s o o , c a id.ém, TO p h i v . v . . . 2.2.4. C.£e^i>iH3ìS.JiAi&..9S!£ji. ..i..2Jhl_cà : 2 . ^ . 4 . 1 Cac ,phu??.o.P^-^^P, i & i l Ì L i è J - S • - Gl'jon l o c : Ba cu l à u chpu I p c va t a p (jLuo l a phu'o'ng p n à p quau t r p . i g de c a i tpo v ^ t n u o i nuuiig va e_a- tx-ong. T r o n g n u d i c à co t h e àp dung ca h.xL ph.-o^ig pliàp chpu •giong auen t h u ò c l à c h c n I p c h à u g i o a t va chou ca t-iO. Ciipu I g c lìatió, l o p t ( t h e o f e n o t i p ) l à L ^ U I p i làm g i o n g n h u n g cà n o i b ; i t ve i c i e u h l n ii so v ó i nhuà:,j cà cuxig t u o i v^ k x c n t h u ó c t h à n , h i n h daug b e n n g o à i , suo son^ • o j pl'iau 0ioat mau . . . Y i è c c^jon liàng I o a t da duyc s u d^ng r p n g r a x da ciiou g i o n g nhung l o à i salvaxlnus, cà r a t k h à c uu-au nhu : cà c h o p , salmo tx'v.ta, U*. '"^c, cà r ò pirL v . 7. • . Ol'^ii l o c cà t h e iX)^c ch^n l o c t h e o " h o ^j/vn^" (tueo gen o t i p ) l a d a n n g i à cà b o mp t u e o t h e l}p cou aoi..c ao s&nh . ^f piiam c h a t cua i^ay c^p bó me. Thuc c h a t cua chou Xac ca the l à dành g i à càc id_eu geu va do cung l à vxi di ^^ui cua phuctig phàp này so voi dajiU I9C iiàug l o ^ t . Tuy aule..,, uj.ong •aj;ì^ nudi ca, y ngnxa cua cuou I p c Ci, ta.e ox .{>Lan: .o, ^/x nhuiig kbo khan ky tuup.t kliL nuoi d'ong t h o l uiiLeu c.r-^ va the hp con t r o n g nixiàìs cdeu icièn gL ong nhau ma kh'^ng b i lan lón. - Phu'o'ng piiàp l a i : Lai cong ngràè|) (lax k i n h t e ) dup'c t i e n hàuu de chpn ÌÌLÓII-J va nuoi -^he li^ con l a x di iiop t^ ca'-; -l;.] e n^ dàu t i e u . Uu the l a i l à su l o n nnanii, s"uc sói:g co.o cua cou l a i . hguìil t a txiày co uu the l a i kui t;p c i a o i'^s cac noi oà chep, ch.y,ag ìi^a ù oou l a i giua cà caéyj lici^sa (o^ pbxa bac) vói cac noi cà cliep a U c r a i n a cuug ÌÌUU k:h. I^JX cà chep t u càc dòng txxrag pupa -'/i mpt n o i . Lai tòng hpp uham muc di eh t^^o r a nhikig noi ca mol t r e n ce su thu h u t niiui^g d^c diem t o t n h a t cua cac dv.ug à-^xyc t^p giao va dàng t u o i nàng cao txnh kndng aoug n u à t c{xa d^an tx-u'óc kiii chpn l ^ c . Lai toag hpp ctvc'C A . I . Uuzenia dung de tpo r a càc noi cà ahep b o r a i n a . 2 . 2 . 4 . 2 . càc phvjong piiàfi hiieu d ^ : h^'hung t h à u h t.Ui cùa di tiuj^en lipc >jien dai dà l'am p u a t s i n u nU'^g phla^^u:_, puap oliou .jL ou,j m d 06 hx^^u oua Cao. Mot t r o n g nhiaig phuong puàp co n n i e u tràina VOUQ àp dung t r o n g cn9n giong ca i a gay dpt b i à n nhàn t p o , t h u c day qua t x i n h dpt b i e n o\ni^ càcii su l y san phcuu aiuu due cà bau g càc prjoag xp l o n (Ro'n-;hen, GiaZT, u o t i o n ) ijo^c càc Iioa c h a t gay dot b i e n i^eti l e n i m i u , n i t r o s i o u e t i l u r é ) . uhuìig tlix ugniem t h à n n cong ve l o ^ i iihy l à do i t . u . x:'X)i, nììa bac npc Zò v i e t , t i e n Ì^^ÌTÌT. t r è n cà ciiep cà hà_^, S . t r u t a va uha bac ÌJDC nguxDl Due I . S r i r o d e i ' i l e n hàuh tx^ou cà L. - ^G r e t i c u l a t u s . Muc aTcn cau y e n cua niiung t a c Ò^^LÌ^.ÌS ^^^Y l a t à n g do k h o n g dong n i i a t cua c à c n o i duye c:x.n p-óng va nho t u e ma t à n g iiLeu qua cua choii 1;JC. Su h i e u b i e t ve co cne d i t r u y è n x à c dj.nh ;,;LÓ1 t x n h a cà va v i p e dùng a a c lìocm^iì gioì fjf k l i .i e*n t h e o y luuon t y xo due c a i clamai txuix da cho puÓp ^Jiòu t^"Ou^^ t u e uè oci. va b.a^„m tuié h;^- con gom © an a u c -t>pe jov^o c a i . Mot p h u c n g phàp r a t l y thii vu dpc dao cua. cong tac c-ipn g i ó n g l a màu si^ui l u v n g b o x . - Tx'-uiig p l i à t t x l e n s a u k t d tLiiu tx^uiig XUÙ uuL.a vjiO nhu^xg t h e niiLem s a c oua Ì:ÌÓ k h b u g t:iati: ,.jia 'iko r u a tià_uh p h à t t x l e n p h o i . Phu-cng phàp mau .aiahi iirj.àn tpo C:ID phép Viìiàn du'O'c mpt t h e liè CO:.L gora "io à u c a i va c h u y e u l à n h a n h c h o n g tpo diK/c dOug & n g hpp t u . uì^Uìjg cà cfòng hpp tJ' uuu v i e rat càn de g i a i q u y e t i'ìhii':^ I o a t vàu de quau t i ' o u g cua phuoTag ph^p c'-j?n ^otii:. + + 4- 2 . 3 . Li^ch_^s^u ri;^hL3n ^cuii_JÌÌa_u j r i l u i a ca iu'àl t a dà s u dung p h u v n g puap t i l a h s a u do- t a o x'a c a c uong ìì^n t^ie d u p c p n a t . f t x l e n t u trinai:.; icnong t-iu 'Liuh. Trung dup'C l i o ^ t iioa oà-ih: c à c t à c n n a n s i n u lipc, v_t l y , h/a /ipc . . . i/hung tx^ung tx-lun s a n s e dmi bao duy txx bw> nlii*Sm aac t u e cua c e t u e Uie. Pau'OTig p u a p t x a . u i s a n na;";- all'oc ap dung r a t co k e t qua tx^ua. t^ì... d c à phAO'u^ pnàp txlnh san Ciiua dupc àp djAUg nliLeu va t y I p s o n g cua c a c p-iCi cà d;^p'C pl'iàt t x l e n t x l n h s a n c u u g r a t t h à p . KasaiaxicL cnaiìg minia x'à.ng cri chep co t h e p n à t t x l e n l y t r a n g b a n g un'oc b v t cua ì ì g u o l . (1S35; dà t i i n h s a n k.ii xu* n i . n - .. M.^yf^t^ YJ Mgoai phuong p u a p t p o ^giao do tpo do.-g -ix: an a^.c, phu'ong piiàp p u u s i n h da co ìxLjiu qua l o u . P h u d i ^ h xa qua t i l n n tix)ng do tr'àn g dup.c p n à t t x l t ; n kiiong co s u tiiara g i à cua nliàn S5tàng ma Ciìx co n n à n c u a ''^ n^-^ t r u n g t u o i . TUL n^^mem t a o ohu s i u i i duo e Bo v e r o t i e n iiaaii d à u t i a a tx^on c^^u gai, G-urdou t i e n iiann diuig t x a c^.^c txm g x c t nii-an traXLg o c n ham p h i A s - t a - u - x - ó p dà n g i i i e n cóli p h u s i n h Xr^n tam nhxxnz k e t qua cln. mól t h u d'4>c nnuiig con do'n b»;i maug Ujii^m s à c t h è cua b o b e n c^inu m p t so x t con l u e n g b p i s a u krd. da ì i e t aaàn t r u n g . Co t h e i ^ a i tJXLCii truòn.,^ lipp nà:/' l à .^o h a i t x n h tx'ung c ù n g t h u 'cinn i^ipt t r u n . j , kxh. vao t r u n g h a i nhan nguyèn du'c dup'C k ^e t hup v o i nliau t^ao n è n h^j niiiem s..o t h è l u o n g boi, dàng t h o l v ó i qua t x x u u m à t niiLem s i c t:.é ci/.a iioàn bào ( S t a n l e y 19 7oJr."^ Truvug hp^; t£p pnia d. u n o c à cu.,g C'i.a co k i t qua l ó n nìi'^': a tara, mói c h i oupc t i e n a à n h txc^u t r ! ì n g cà chep d-tyc tiiu il n u bai-g 'cL n h t r u n g c a t r à i i co kiiong CiXì.eu xp, CÌÌD t:iay t r u n g p n à t t x l e n t h e o con diK/ng p n u ^ a u cung chua co k e t qua c a c Tneo oc che IL tx-uyen .jLol t x i i - , ut3u tpo dup'C iiàu t u e puy. s i n . , l u c n g b p i thx t u y tKuyc vào nrh.taii s à c t u e c u a iiax 'uLun t r u a ^ tnam g i à vao oiiu ti :^-x, t.a s e co k e t qua l à con ca3. n e u n a i tiTin txning cung doU;; ,jop n^iLem s i c iiié Z . s e l a con dice iieu mot t x u n tx-tuag luan:, ni'd.TjXii s à c t h e Z c o n m p t t i u i ì truii,';,' k i i a c maug nràem s i c t h ^ Y iio.ac s e co tru'o'ug xjp*p cho x*a con 'j^..^c jrY. r^eu dem oou d.:c ^"' 1 ; . ! v o i con c à i XZ s e t^o r a u^.u t h e "toà^i con d::c : f X 0 X X 6 TI i^ooyo) h'huug b i p n pnàp t r e n day d e u nhàm mpc uXcu làrr: aao co t h e d i e u k.-xien dup'c g i ó x t x n h t x o n g cljpn g i o n g c à , vii Liong muon t^o dup'C d à n c à t h u à n klxLet ve c à c t x n h trpn.-; u i truyer Boi v a y t r o n g clipn g i o n g c a p h u o n g p h à p g a y rn^xx ^na 00 naun ^ t-AO da duyc ap d u u g . *>s.^?t™:—•..™:-;-?.v^--•:'•*•.•?^^''-?W*-'ti-' --rf-..-tifi-- . . , " • • •• '^''•• !!• 0 ^ .- - . ., 00 Thuc Ciiàt cuamoXL s i n h ( f ^ y n c g e d e s i s ) l à '-sV-^'^hàt ::txleu W i S ^ t V - i ^ . ^ ^ - -^H'-éiè.^- i'SV - h$ ^ . ,. 0 cua tx^ung dupe lio^t ix)a ool tLnn t r u n g t r o n g do knon_, co su tuam g i à cua bp niiiom a ' c ^ t l i é bo (Sìfelson 1940; hay nói mot càcu kuàc (theo Berg 194/) ": "Màu 'ÌSLTÙI t u e l à siuli oou c à i " . Day cung l à nhuì'ig die;., sai kiìàc ro r ^ t g i u a m"u" scuuu so voi » * . t r i n i i san va puu sxn.u qua haU- buo'c . 0^0 ^ > . . ^ * , 'r. . ' * . Qua tx'xnn cxen :iann mau cin.-. pnax 1, Lo^i bo bp may nhau t i n h trlmg, sau JO i l ^ n ijii\\\ thu t i n h cl]0 tx^xiag. 2. M .;c dp Tì'ae.t t i l e n cus phòi thu du'oc l a i TD-UI tuuoo vào mot uLeu k i p n kuàc uua, do l à kuà nàng du^; oxl bp niàem sac tne cua mp iì:iXong giau n-.aem, co agiXia l a O;J n^L JUI saC the CU& UIC l a l'-'-vag b^Oo.. Txx)iig t u nliien màu s i n h l à mot phuong t u u c ui.nn san cua mpt so l o à i cà P o e c x i i a Po ima sa (Hubes 1972) va o* mot vài quàn the ca d i e c b^c Gajc^assius a u r o t u s g i b e l x s ( T r e - r c piias, 1940; .^Gac dàn Ixfcu ku^c da divo Golovia^aiaia, Romasòp (1-;;4'fr''Ko^asòp va da-pò-ba (1940?,'^*^Trarophas (19 U:, 19.1 )&C tnòng b à o . Càc t a c g i à da su d^mg cà d i e c b^iC ni-.: uG h l n h t u n l l e n de p h a t Xii.en cac d^c diem mau s i n h nhau tao a o&c loàd. cà k h à c . Su siuii san mau 3, ini ò cà p h a i co s-v t à c doxis cua con due cu» chxuii l o à i do l3Dp.c l o à i gàn n o . Do ciò mau sinh tw u l à e n o* ca co the co v a i txà l e u iióa .hià l ó u so vói càc dpE-g v ^ t kìiac cung co k i e u ai un san nà"";. 6 'ileo bpc, mà-u s i n h tu' n h i é n d'up'c chóng minu o càc cong t x a n h l a i cà cai cua -Ji^n^ don g i o ì '^xiia vói a:>n auc cua lìkii:; Icpit cà kliàc nliic ca olien, ca S^l''^ d i e c vàng, cliacìi, thpi'a chu ca cà hol (Rv:jiua-sop Golovin^disda 1954 va oZnr su 19o5, Tx*è-ro'-ph«is 1 9 o 8 ; . K e t qua qua txxuh l a i e.a t«i0 x'-a ca d i e c bjac, non nua Ijai cui -koàn l à c à i . Càc nghiGn otdi phan -fcxch cho o i e t l à b à t buoc p n a i co t h p t i n u , uiiuig niièn cua t i n h t r u n g xam nhàp vào t r i i i g t«D t l à u h nìiau n::.-uyen d,vc sau do tiaoai hoa t r o u g bào tuvng cua t e bào tr!aig (Gopova 1954, L l e d e r 1955, 1959, B u s n i t a 1954, G r a o b i r i9o3p.O - ^9 _ Ben c;inn màu s i i i n t'^' n i d é n co t h e gay miai d-ur. m o t c à c h n h a n tfio b a n g c à c h dùng o à c t à c n n a n , •cinh t i m i g , P t à c dpa ; l e u s a u do* uiox cho t h u t i n n v o i t r u n ^ , ** . _ "^ . 0 - ^ v o i mv^-C oj.c. 0 ti50 r a c a c con mau sxn^^ Xuunr., av>x co s-.'C s o n g CL-O. BÒI vpy p n a i tiexi n a n u t o t / a dong t h o x iiai /^.r: ne sau : 1. Lkii m à t lìD^it t x u i i n g u y e n l i ^ u cu. t r u ; ; à u cuji. ^:-;ì-ao t u diJC, dàng t h à l vàn ^ i u kiia n à n g t n u t i u i x cua n o . 2 . Knoi plipc t i n h l u o n g b o i cua iip'p t u ( t u e l à i à i u clx) n.aàj:ì n g u y è n c a i k e t lu^p v o i Lhe cp:c t h u 2 ) . c à c pUucng piiàp gay tpo màvU s i n h dàu co y n,^,'xLa quan t i o a g d o i v o i c àa c van de nng l i i è u cuu dC t r u y e u co' bati va cong t à c xiù.ò:a g i o n g , chpn g i o n g c a . Màu ^A-iii n n a n t^ao l à u dàu t i é n uuyc Hex'^txAitl,,: cuan s à t t h a y t r o n d o i t u o n g e c h . *;àn 1911 oiig da d i C x i - m i n a r i n g icijx ViU txUii di u tru5:ìg oau-.:; iiiiUiig uxun tru*.^,,; uup'o o^x, e u jqj t i a Ronguen u nuuu-; l i e u t n a p tlix t y l e son"; or.- a h c i r a t t u a p . Sau dò t a u ^ l i e u chiieu x;i l e u cao iion t h l t. l e s o n g cua piìOi l a i t^.ng l e u ( n e u t x n i i t y I p s-—g cuy pxioi vao l u e 3 l'i'ù^^y t u o i s a u klii wh). Dàj'- l à inpt t l i à a h oòng l ó n cua ^^er•L;MMrlg va qt-ii l u i ^ t iCm da duyc ggx l à h l ^ u ung r l e r t \ ^ l g . D i e u x'ì'xy da dupc ULdeu t a c .gia cong ni"i^i,:u liii^u dxig;^ h e r t v à g u e u x*aug h l i e u c l ù e u xp t h à p t i a pxiong ^Cfi a n h huxj'ag mpnh do'a b p nhiom s à c t h è cua t i n h txn-ing gay o i e n d o i s a u s à c a u h hu'ong d<òXi qua t r x n h lapp n h à t wìx-kn ngu?.''en du'c va c a i , b o i vày SU'C s u a g cua p u o i b i ^isa di nixLeu. Kiii d i i e v ::a l i u n t r u n g 0' l i e u l u p n g l e u t l a \.oau b p n i i i e u saC tlie c/ùa u n _ n t i n h t r à ì i g bx pixa huy, no k h ò n g th.am .già vao aia t r l i i u :/-,iu t i n n v o i niiàn ti'uiig diip'c n u a , l u e no no u a i co V^u?, nxu'"'; k x c i i thx e h t r i i i g p h à t t j . l a u iiià t h o l . '/x v^^^^ p u o i p x i ' t t r i é n v o i b p nxàoi:! s i c t u e don Dwl cua tue, a u u i p n à t ti7L*:ì doti b p i tnau s i n h . ' Tiep theo Hertwig, ZO ' nàm 19'i3 Oppexii.an ha ù ea a n u h ma.u V . s i n h nìian tpo t r e n ca h o l Saftlmo t r u t t a , «^ug aa dun,\: n xion r a d i c h i e u xp cho t i n h t r u n g cà h a i , sau dò LXJU njr. 1955 Rugh va G i u g o t o n da l à m iuau s i n h aiuìXi tpo trtiU cà ca^hi P u n d u l u s h e t e r o c i i i t u s va c à c l o a i cà k i i à c Dan nà^i l 9 5 o - l 9 5 S • l e i f a c n dà 1 àm mau s i n u n h à n t ^ o t n ^ n olipch Liia,. :uxrLus f o s s i l Ty l e t h u t i n i i dupc x à c d i u h b a n g t • I p p n à n 0.^1; cua p u o i . ó l i e u c h i e u xp c a o , piiàn l ó n c à c p u o i tlau uu^c l à ocn b ò i c à i , ca tiie Iixpn d i dpng r e , co chuxig h o i ch^j:j.g den b u i , p h ò i ci?i co tlié s'òn.^ du'p'c v à i n g à y , liipai dxx co u a ù à u itu tue c h e t ng'ay s a u ÌCÌXL no'. Kò-iua-sop, B a - c u - l i - n a . p a i - c r c p - x i ^ d L (19t)0; dà c h i e u x;^, che t i n n t r u n g cà c h p c u v ó i l i à u liLpTig dJOKR zìa. t h a y t i n n lirun g criuyen dpug ch^j"i:, duu/; l i e u lan nhu'bOO-IOOOKR t r a l i a h t r u n g k n ò n g chu^'-t^n dQv.,^ d:iyc n u a , nhung van co m p t so x t t i u h txnxng con Iicpc dv-a ^; thaui : ^ a vao qua t l a nÌÌ tÌ4.1 t i u.J. elio tx'uii g. K e t qua vau t n u ce -.'pe 5 au t u e p u à t t r i e n dup'c, t r o u ^ do co 3 au t h e bi-aa u l t a .auc song b x n h thtxo'ng. Ileu niiu so s a u h v ó i dPug viit co va t l i l t h a y 6' l i e u 15OOKR t i n n tx^ling t h o tliarn g i à t : u t i u n t ó l C53,3-100/i, n h u n g n g h i e n c'xi upp t u qua 4c g i à s a u u i ù t h u t i n h tlTx t h a y co s u a n u hu'S'ng dèa p h ò i va muc dò àiili hu'oìig ty l e vói l i e u cijieu xp. h'aiii 197Ó, Staih^^ u à 1 àm tljx ta^-^hipm mà.u :?àa}ì nUan t^o t r è u cà trilli c o . Thu "uiuih CxiO t r u n g t r a m c6 bà;-~g t i u h t r u n g cà c h e p dà c l i i e u :>cp t i a C;,:c txm tri k e t qua se c.x> n h d i do'n t x n h c à i . Don,: t r a m co mà.u s i n h n à y l à l o à i cà éxi tiiuc vfct au'óc, do do co òhe su' dung no de kiem s o à t hp th^ec v p t un'oc. Tuy n h i e n t y I p s o n g cua dòt:-.g trà*ù co txnh cài này r a t l à ~ ' f f .,o'n a i ó l t " : à p . E l e u uo co t h e du'a t a ufii k e t 0^ V 00 xupn CIJX ii3a s u dung m.:^u s i u h niiàn b^o a nnuii ^ d&ng con c à i dong hpp t u ZX va coii du'c d i hpp t u T / , ó' tr.::.u n n m i g l o a i co s u e s i n h s a n l ó n . Ham I 9 5 c i - I 9 ó 2 , G o l o v i n x l ^ a i a va c p n g s.u dà "'uleu ÌÌMÌII c à c t-UL nghi^ni ve mà.u s i a h tx'èn cà chep ': c l à e u x a uLnn t r u n g cà chep Ò U O , 1 - 2 0 C K R t l n p h à t hlini duo'o u U u u a g - %\ - H e r t \ v i g h 2-3KH, cpn a l i e u lOO-aaviì t l u t y l e p h v i c u o t va dj. deng giani dx n^jxeu. uuidig puox p u a t t r x o u à.'^c ^.i .ong cbiem t y I p r a t x t ( k h o a n g 3> so v o i t o n g so t r u n g ) . ihutaig p h ò i này co s u e son,:; k h à nnung niiip 'dipu t à n g txi..vcug cua c à c cà mà-u s i n h n à y r a t cu^uri, t x o a g riau t h e mau à i . i i co b i e n di ló*t:i ve t r o n g l^.p'ng. Trong s o 0 cou cà n u t i du^/c tiix t à t ca c è u l à c à i , à i u n , ; khÒng b i é u h i e u t x n u d^.'C (ao CAÓI va t i e t t i n i i ) , t x o u g icui do t r o n g 30 c a c coli uuL c h u n g cung t u o i , da co nnLou COLI co du nhung d;ic txuii u à . T r o n g sa 8 con do co 3 con h'uui t u p b x n h uauoTi^:, 1 con b^. c l i à t do kiiong m a y , con 4 con con li3i r a t c o i e o e . K^l i al pu.^u tuyen s i n h due cua 4 con a l t t u p ìiày t n à y 3 cou l à c à i , va iuot cou ux-Ui rù.'^n XL^'U^J t x u i i . i.;p.ye'Q. 11x1^^.11 cua órpi^g t n a x tuyen Xjinn s l u i i dpc ò' c a c con b a t tijp. co -the cuo puep k e t lupn, Cu t h e Oiitìt t x l é a k h ò n g t o t l a do muc d». d^jn' I v p qua Cac. Bau QQ Cuep, oiipcl;. cuDg l a mpt d^ji uUJpng n j i i e n cuu màu s i n h r a t tliup-u Xwl. ho cho p h e p ngarlèn c^ju. r^.t vi mx Cina t x l n u l u ' c u g b ^ i iioa ve mpt t a bao iioo. Theo iLÓ-ina-sÓp V à cpng s u ( 1 9 ó 2 j ' ^ l i o o i à t x-à^ig l i e u c h i e u xp d i x c h hop l à l i e u 100"200Ki{. Dong t h à l c à c n g ì i i e n cuu n à r cua^, clix xo su s a i k u à c g i u a m'au s i n h nUan t^ao v a t u UiiLen o c„.pou v;y ca diec. Ugliien cuu t e bao h o c màu a i u u pi'3oug z^^. co u-iay : Khàc v ó i mau siz^ai tp." u n i e n o' e a di è e, ò' e aaon dàu t i n n tx^uìg Vd.u g i ù Kiie. naìig oxen aox (Oppeimaa 1913 liiO t a o' cà n o i ) ohi onann n u a n n g u y a n d^co yà nnùXi dung n h a n n::\xy<àa dp'c XI à t IxL^u c u o i hpu k y l à n p h à n Cat 1 . Gu due bao tàn b p nixLèm s à c t h è k u o n g gran nlìiem 6' c h ^ c n tr-ou^ t r u o n g hpp mau s i a h p m n g xp cung iioan t o à n k u à c so v ó i daug m^ui s i n h tii' n i i i è n cua oa d i e c , piiiui c u i a m e i o z Ìi xay r a b x n h thv^'ng "và '^ililJ.uc^'ig "epi k h o l pjip-c IÌ;-;!^ t^:euii l , à n j n a n c u i a melo% 1 do ,;vl^c^ t a o n e n cax go^ l a Uiiaii n£^yen_ cax_ tiiu; 2 . v r : . l sau k n i thu tinn, V ^JOU doli b p i tuo'ng l a i v^y. s e t ; ' à y 2 uiian
- Xem thêm -