Tài liệu Nghiên cứu đa dạng sinh học một số taxon động vật không xương sống nước ngọt (côn trùng nước, giáp xác cỡ lớn, thân mềm) tại vườn quốc gia xuân sơn, tỉnh phú thọ.

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
thanhphoquetoi

Tham gia: 05/11/2015

Mô tả:

I H)C QU+C GIA HÀ N.I BÁO CÁO T-NG K#T K#T QU TH5C HI&N $ TÀI KH&CN C P I H)C QU+C GIA Tên % tài: Nghiên c4u a dng sinh h*c m/t s, taxon /ng v"t không xng s,ng n0c ng*t (Côn trùng n0c, Giáp xác c2 l0n, Thân m%m) ti V1n Qu,c gia Xuân Sn, t(nh Phú Th* Mã s, % tài: QG.12.11 Ch3 nhi'm % tài: TS. Tr!n Anh 4c Hà N/i, tháng 1 nm 2015 PHN I. THÔNG TIN CHUNG 1. Tên  tài: Nghiên c(u a dng sinh h c m#t s! taxon #ng vt không xng s!ng n$c ng t (Côn trùng n$c, Giáp xác c& l$n, Thân mm) ti V%n Qu!c gia Xuân Sn, tnh Phú Th 2. Mã s!: QG.12.11 3. Danh sách ch' nhim, thành viên tham gia th)c hin  tài TT Ch(c danh, h c v, h và tên 1 TS. Trn Anh *c n v công tác Ch(c danh th)c hin  tài Khoa Sinh h$c, Tr'ng HKHTN Ch) nhi"m 2 PGS.TS. Nguy!n Xuân Qu nh Khoa Sinh h$c, Tr'ng HKHTN Thành viên 3 PGS.TS. Nguy!n Vn V#nh Khoa Sinh h$c, Tr'ng HKHTN Thành viên 4 TS. Nguy!n Quang Huy Khoa Sinh h$c, Tr'ng HKHTN Thành viên 5 CN. Ngô Th# Minh Thu Khoa Sinh h$c, Tr'ng HKHTN Thành viên 6 ThS. Nguy!n Thanh Sn Khoa Sinh h$c, Tr'ng HKHTN Thành viên 7 ThS. Nguy!n Th# Ánh Nguy"t Khoa Sinh h$c, Tr'ng HKHTN Thành viên 4. T" ch(c ch' trì: Tr'ng i h$c Khoa h$c T, nhiên 5. Th%i gian th)c hin: 5.1 Theo h(p %ng: t+ tháng 10 nm 2012 n tháng 10 nm 2014 5.2 Gia hn (nu có): n tháng….. nm….. 5.3 Th,c hi"n th,c t: t+ tháng 10 nm 2012 n tháng 10 nm 2014 6. Sn phm ã ng k : 6.1. Sn phm khoa h$c công ngh": - Báo cáo t&ng h(p tài - Các báo cáo chuyên 1 - Sn phm công b: S bài báo ng tp chí khoa hc chuyên ngành: 02 S báo cáo khoa hc, h!i ngh khoa hc trong n"c: 01 6.2. Sn phm ào to: - H"ng dn 2 c& nhân (trong ó 1 thu!c chng trình ào to NVCL) - H"ng dn 1 thc s( 6.3. Các sn phm khác: - B! mu vt các i t$ng nghiên c%u thu $c ti khu v'c nghiên c%u b sung cho Bo tàng Sinh vt, Khoa Sinh hc, Tr#ng HKHTN 7. Tng kinh phí c phê duy t ca  tài, d án: 160 triu ng. 2 PH!N II. T&NG QUAN K T QU NGHIÊN C+U ( tài: "Nghiên c,u a dng sinh h$c m't s% taxon 'ng vt không xng s%ng n(c ng$t (Côn trùng n(c, Giáp xác c* l(n, Thân m"m) ti V)n Qu%c gia Xuân Sn, t#nh Phú Th$" - Mã s% QG.12.11 Ch< trì ( tài: TS. Tr"n Anh =c; Các thành viên khác: PGS.TS. Nguy*n Xuân Qunh, PGS.TS. Nguy*n Vn V-nh, TS. Nguy*n Quang Huy, CN. Ngô Th- Minh Thu, ThS. Nguy*n Thanh Sn, ThS. Nguy*n Th- Ánh Nguy+t. 1. T VN ! 4ng v$t không xng s0ng (VKXS) là nhóm sinh v$t gi@ vai trò r t quan tr.ng trong các h+ sinh thái 8 n5c, c n5c ng.t và n5c m&n. V5i s0 l:ng loài và s0 l:ng cá th) r t l5n, chúng là nh@ng m%t xích không th) thi'u trong chu3i và l5i th=c n cng kín th6ng xanh phong phú trên n(n núi á vôi, :c xem là ni có 4 a dng sinh h.c khá cao. Theo th0ng kê c 0,05) (Bng 2). 9 Nh vy, *i v.i sinh cnh ít b( tác -ng - n!m trong r5ng nguyên sinh, nh sinh cnh 1, cu trúc thành phn loài ã có s8 khác bi&t v.i sinh cnh b( tác -ng b0i hot -ng c3a con ng/i. Do vy, trong nghiên c4u này, 15 i%m nghiên c4u có th% 1c phân thành 2 nhóm sinh cnh: ít b( tác -ng (Sinh cnh 1 v.i 6 i%m S1, S2, S3, S7, S8 và S9) và b( tác -ng (Sinh cnh 2+3 bao g+m 9 i%m S4, S5, S6, S10, S11, S12, S13, S14 và S15). K#t qu phân tích RELATE cho thy "c i%m th3y l hóa h)c gi7a sinh cnh ít b( tác -ng (Sinh cnh 1) có s8 khác bi&t v.i nhóm sinh cnh b( tác -ng (Sinh cnh 2+3), th% hi&n 0 m4c - tng quan thp Rho = 0,461 v.i p = 0,002 (<0,05) . *i v.i các y#u t* sinh cnh, phân tích RELATE cng cho k#t qu tng t8, m4c - tng quan thp Rho = 0,259 v.i p = 0.008 (<0,05). Bng 2. Kt qu phân tích ANOSIM so sánh thành phn loài gia các sinh cnh Stt Sinh cnh Giá tr p (s liu nh l ng) Giá tr p (s liu nh tính) 1. Sinh cnh 1 >< Sinh cnh 2 0,005 0,005 2. Sinh cnh 1 >< Sinh cnh 3 0,004 0,004 3. Sinh cnh 2 >< Sinh cnh 3 0,183 0,103 4. Sinh cnh 1 >< Sinh cnh 2+3 0,002 0,001 % xác (nh nh7ng loài ã to nên s8 khác bi&t gi7a hai nhóm sinh cnh trên, phân tích SIMPER ã 1c s6 d2ng. K#t qu cho thy, *i v.i s* li&u (nh l1ng, tính tng +ng gi7a các i%m thu-c sinh cnh ít b( tác -ng là 45,74%, sinh cnh b( tác -ng 37,91% và tính bt tng +ng gi7a hai nhóm sinh cnh là 65,97%. *i v.i s* li&u (nh tính, k#t qu tng 4ng là 54,32%, 45,26% và 58,42%. K#t qu phân tích SIMPER (s* li&u (nh l1ng) cng ch' ra nh7ng loài có ti$m nng s6 d2ng làm sinh vt ch' th( cho môi tr/ng, ó là nh7ng loài ch' có m"t 0 1 trong 2 nhóm sinh cnh, g+m 15 loài ch' có m"t 0 Sinh cnh 1, $u thu-c 2 nhóm Hemiptera (11 loài: Entomovelia quadripenicillata, Rhagovelia sp.1, Perittopus sp., Amemboides vasarhelyii, Rhyacobates sp., Metrocoris inthanon, Eotrechus vietnamensis, Metrocoris bilobatoides, Helotrephes sp.1, Metrocoris ciliatus, Enithares metallica) và Ephemeroptera (4 loài: Polyplocia oriantalis, Pothamanthellus edmunsi, Paegniodes dao, Asionurus primus). Nh7ng loài này có th% 1c xem là nh7ng “loài phân bi&t” cho sinh cnh ít b( tác -ng *i v.i sinh cnh b( tác -ng, ch' th( cho sinh cnh ít b( tác -ng trong phm vi khu v8c nghiên c4u. K#t qu phân tích SIMPER cng giúp xác (nh nh7ng loài tiêu bi%u cho sinh cnh ít b( tác -ng, g+m 7 loài (Antimelania costula, Edyonurus cervina, Rhagovelia sp.1, Entomovelia quadripenicillata, Metrocoris acutus, Indochinamon bavi, Baetis sp. 2). ây là nh7ng loài có s8 óng góp nhi$u cho tính tng +ng gi7a các i%m thu mu thu-c Sinh cnh 1, th% hi&n qua s* l1ng cá th% trung bình gi7a các i%m thu mu cao hn, có s8 ,n (nh hn gi7a các i%m thu mu. V$ m"t sinh thái, i$u này cho thy nh7ng loài này thích 4ng t*t v.i i$u ki&n c3a sinh cnh. So sánh hai k#t qu trên cho thy có 2 loài Rhagovelia sp.1 và Entomovelia quadripenicillata v5a là nh7ng loài phân bi&t *i v.i sinh cnh b( tác -ng, +ng th/i li nh7ng loài tiêu bi%u cho sinh cnh ít b( tác -ng. T4c là chúng có s8 phn 4ng “v ng m"t” *i v.i sinh cnh b( tác -ng nhng li thích 4ng t*t và th% hi&n vai trò sinh thái áng k% trong i$u ki&n môi tr/ng ít b( tác -ng. Trong phm vi c3a khu v8c nghiên c4u, chúng tôi cho 10 r"ng 2 loài này có ti&m nng làm sinh v t ch* th+ .i cho môi tr4ng n3c ít b+ tác 2ng c8a con ng4i. K%t h6p v3i k%t qu phân tích BEST, trong ó 2 nhóm Hemiptera và Ephemeroptera có s= tng quan nhi&u nht v3i các y%u t. th8y l hóa h,c và sinh cnh v3i các k%t qu phân tích SIMPER nói trên, cho thy xu th% thành phn loài c8a hai nhóm Ephemeroptera và Hemiptera có “phn 9ng nhy cm” tr3c s= m9c 2 tác 2ng c8a con ng4i v3i môi tr4ng n3c, t: ít b+ tác 2ng (Sinh cnh 1) %n b+ tác 2ng (Sinh cnh 2 + 3). Tuy nhiên, nh - Xem thêm -