Tài liệu Nghiên cứu công nghệ và thiết kế chế tạo các thiết bị chuyên dụng chữa cháy rừng

  • Số trang: 339 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 8490 tài liệu

Mô tả:

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP NHÀ NƯỚC KC07/06-10 BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT KẾ CHẾ TẠO CÁC THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG CHỮA CHÁY RỪNG MÃ SỐ ĐỀ TÀI : KC07.13/06-10 Cơ quan chủ trì đề tài: Trường Đại học Lâm nghiệp Chủ nhiệm đề tài: TS. Dương Văn Tài 8372 Hà Nội - 2010 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP NHÀ NƯỚC KC07/06-10 BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT KẾ CHẾ TẠO CÁC THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG CHỮA CHÁY RỪNG MÃ SỐ ĐỀ TÀI : KC07.13/06-10 Chủ nhiệm đề tài Cơ quan chủ trì đề tài PHÓ HIỆU TRƯỞNG TS. Dương Văn Tài Ban chủ nhiệm chương trình KC07/06-10 Bộ Khoa học và Công nghệ ( Ký tên) (Ký tên đóng dấu) Hà Nội - 2010 MỤC LỤC Lời cảm ơn Trang Báo cáo thống kê kết quả thực hiện đề tài (1) Ký hiệu và chữ viết tắt dùng trong đề tài (19) Danh mục hình vẽ và đồ thị (23) Danh mục bảng biểu (28) MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục tiêu của đề tài 2 3. Nội dung của đề tài 2 4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài 4 4.1. Cách tiếp cận 4 4.2. Phương pháp nghiên cứu 5 5. Giới hạn, phạm vi nghiên cứu 6 6. Tính mới, tính sáng tạo của đề tài 6 Chương 1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 8 1.1. Đặt vấn đề 8 1.2. Mục tiêu của đề tài 8 1.3. Nội dung nghiên cứu của đề tài 8 1.4. Phương pháp tiến hành 8 1.5. Giới hạn của đề tài 9 1.6. Tình hình cháy rừng trên thế giới 9 1.7. Tình hình cháy rừng ở Việt Nam 10 1.8. Tình hình nghiên cứu công nghệ và thiết bị chữa cháy rừng trên thế giới 12 1.10. Nghiên cứu công nghệ và các thiết bị chữa cháy rừng ở Việt Nam 21 Chương 2. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH, VLC VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THIẾT BỊ CHỮA CHÁY RỪNG 31 2.1. Đặt vấn đề 31 2.2. Mục tiêu của điều tra khảo sát 31 2.3. Phương pháp điều tra khảo sát thu thập số liệu 31 2.3.1. Phương pháp kế thừa 31 2.3.2. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm 31 2.3.3. Phương pháp xử lý số liệu 32 2.3.4. Phương pháp chuyên gia 33 2.3.5. Phương pháp công nghệ GIS 33 2.4. Kết quả điều tra khảo sát thu thập số liệu 33 2.4.1. Kết quả điều tra khảo sát ở các tỉnh miền núi phía Bắc 33 2.4.2. Kết quả điều tra khảo sát ở khu vực Tây Nguyên 40 2.4.3. Kết quả điều tra khảo sát ở khu vực Tây Nam Bộ 44 2.4.4. Kết quả điều tra khảo sát ở khu vực Tây Nam Bộ 46 Chương 3. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VÀ THÔNG SỐ CỦA ĐÁM 51 CHÁY RỪNG 3.1. Đặt vấn đề 51 3.2. Mục tiêu 51 3.3. Phương pháp nghiên cứu 51 3.4. Kết quả nghiên cứu 52 3.4.1. Đặc điểm về diện tích của các đám cháy rừng ở Việt Nam 52 3.4.2. Kết quả nghiên cứu các thông số của đám cháy rừng 59 3.4.3. Kết quả xác định cường độ cháy, tốc độ cháy lan của đám cháy 63 3.4.4. Ảnh hưởng của sắp xếp vật liệu cháy đối với tốc độ cháy lan 66 Chương 4. NGHIÊN CỨU CÁC CHẤT CHỮA CHÁY RỪNG 68 4.1. Đặt vấn đề 68 4.2. Mục tiêu nghiên cứu 68 4.3. Phương pháp nghiên cứu 68 4.3.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 68 4.3.2. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm 68 4.4. Kết quả nghiên cứu 69 4.4.1. Bản chất của sự cháy 69 4.4.2. Nguyên lý dập tắt đám cháy rừng 71 4.4.3. Xác định thông số của chất chữa cháy rừng 76 Chương 5. XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ VÀ LỰA CHỌN CÁC THIẾT 83 BỊ CHỮA CHÁY RỪNG 5.1. Đặt vấn đề 83 5.2. Mục tiêu 83 5.3. Phương pháp nghiên cứu 83 5.3.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 83 5.3.2. Phương pháp kết thừa 83 5.3.3. Phương pháp thực nghiệm 83 5.4. Những vấn đề chung về công nghệ chữa cháy rừng 83 5.4.1. Khái niệm về công nghệ chữa cháy rừng 83 5.4.2. Đặc điểm của công nghệ chữa cháy rừng 85 5.4.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến công nghệ chữa cháy rừng 86 5.4.4. Những tồn tại của công nghệ chữa cháy hiện nay và giải pháp 88 khắc phục 5.5. Cơ sở lý luận về công nghệ chữa cháy rừng 89 5.5.1. Các công nghệ chữa cháy rừng 89 5.5.2. Nguyên tắc cơ bản của chữa cháy 89 5.5.3. Các giai đoạn và trình tự chữa cháy 90 5.5.4. Phương pháp chữa cháy 91 5.5.5. Cơ cấu tổ chức chữa cháy rừng 95 5.6. Nguyên tắc và căn cứ xác định chiến thuật chữa cháy 97 5.6.1. Chiến thuật chữa cháy rừng 97 5.6.2. Những căn cứ và nguyên tắc xác định chiến thuật chữa cháy rừng 98 5.6.3. Chiến thuật chữa cháy rừng 102 5.7. Các chỉ tiêu kỹ thuật - kinh tế để lụa chọn thiết bị 103 5.7.1. Năng suất dập lửa của thiết bị 103 5.7.2. Hiệu quả dập lửa 103 5.7.3. Vốn đầu tư 103 5.8. Xây dựng công nghệ và lựa chọn thiết bị chữa cháy rừng trồng ở độ dốc từ 25- 50 độ 104 5.8.1. Xây dựng công nghệ chữa cháy rừng ở nơi có độ dốc 25÷500 104 5.8.2. Lựa chọn thiết bị chữa cháy rừng ở nơi có độ dốc 25-50 độ 110 5.9. Xây dựng CN và lựa chọn các thiết bị chữa cháy rừng tự nhiên ở độ dốc từ 25÷500 111 5.9.1. Sơ đồ công nghệ chữa cháy rừng tự nhiên ở độ dốc từ 25÷500 111 5.9.2. Thuyết minh sơ đồ công nghệ 112 5.9.3. Lựa chọn TB chữa cháy rừng tự nhiên ở nơi có độ dốc 25÷500 112 5.10. Xây dựng CN chữa cháy rừng trồng ở nơi có độ dốc <250 113 5.10.1. Sơ đồ công nghệ chữa cháy rừng trồng ở nới có độ dốc <250 113 5.10.2. Lựa chọn thiết bị chữa cháy rừng trồng ở nơi có độ dốc <250 116 5.11. Xây dựng CN chữa cháy rừng tự nhiên ở nơi có độ dốc <250 117 5.11.1. Sơ đồ CN chữa cháy rừng tự nhiên ở nơi có độ dốc <250 117 5.11.2. Thuyết minh sơ đồ công nghệ 117 5.11.3. Lựa chọn thiết bị chữa cháy rừng tự nhiên ở nơi có độ dốc <250 118 5.12. Xây dựng công nghệ và lựa chọn thiết bị chữa cháy rừng tràm 119 5.12.1. Sơ đồ công nghệ chữa cháy rừng tràm 119 5.12.2. Thuyết minh sơ đồ công nghệ 119 5.12.3. Đối với những đám cháy xa kênh rạch 120 5.12.4. Lựa chọn thiết bị chữa cháy rừng tràm 121 Chương 6. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÁY CHỮA CHÁY RỪNG 123 BẰNG SỨC GIÓ 6.1. Đặt vấn đề 123 6.2. Mục tiêu nghiên cứu 123 6.3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 123 6.4. Phương pháp nghiên cứu 123 6.4.1. Nghiên cứu lý thuyết 123 6.4.2. Nghiên cứu thực nghiệm 124 6.5. Kết quả nghiên cứu 124 6.5.1. Tính toán máy chữa cháy rừng bằng sức gió 124 6.5.2. Xác định một số thông số tối ưu của cánh quạt gió 129 6.5.3. Tính toán chiều dài ống thổi 137 6.5.4. Tính toán công suất động cơ 138 6.5.5. Chọn loại động cơ 139 6.5.6. Các thông số của quạt gió 139 6.5.7. Quy trình lắp ráp các bộ phận của máy chữa cháy bằng sức gió 139 Chương 7. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÁY PHUN ĐẤT CÁT CHỮA 141 CHÁY RỪNG 7.1. Đặt vấn đề 141 7.2. Mục tiêu 141 7.3. Phương pháp nghiên cứu 141 7.3.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 141 7.3.2. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm 141 7.4. Kết quả nghiên cứu tính toán máy phun đất cát chữa cháy rừng 141 7.4.1. Cơ sở tính toán máy phun đất cát chữa cháy rừng 142 7.4.2. Tính toán hệ thống cắt đất 142 7.4.2. Tính toán thiết kế cho các bộ phận của hệ thống cắt đất 143 7.4.3. Tính toán hệ thống quạt gió 147 7.4.4. Tính toán ống thổi 147 7.4.5. Tính toán buồng hút 148 7.4.6. Xác định công suất của động cơ và lựa chọn nguồn động lực 148 7.4.7. Tính toán sức bền cho các chi tiết của thiết bị 153 7.4.8. Xây dựng quy trình chế tạo và lắp ráp các bộ phận của thiết bị 156 Chương 8. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ XE CHỮA CHÁY RỪNG ĐA 158 NĂNG 8.1. Đặt vấn đề 158 8.2. Mục tiêu 158 8.3. Phương pháp thực hiện mục tiêu 158 8.4. Xây dựng mô hình và kết cấu xe chữa cháy rừng đa năng 159 8.4.1. Yêu cầu của xe chữa cháy rừng đa năng 159 8.4.2. Xây dựng mô hình kết cấu xe chữa cháy rừng đa năng 160 8.5. Tính toán thiết kế hệ thống chặt hạ cây, cắt cây bụi 161 8.5.1. Quan hệ hình học và kích thước cơ bản 162 8.5.2. Các thông số động học và công suất động cơ cắt cây 163 8.5.5. Xác định lực tác dụng lên trục lưỡi cắt (đĩa cưa) 164 8.5.6. Tính toán bộ truyền động dây đai 165 8.5.7. Tính toán bền cho khung, thanh giá đỡ 165 8.6. Tính toán thiết kế hệ thống làm sạch cỏ rác 166 8.6.1. Lực tác dụng lên lưỡi phay 167 8.6.2. Xác định các thông số hình học của trống phay 169 8.6.3. Thiết kế hệ thống dẫn động trống phay 169 8.6.4. Thiết kế trục trống phay 171 8.6.5. Thiết kế then 176 8.6.6. Thiết kế hệ thống nâng hạ trống phay 177 8.7. Tính toán thiết kế hệ thống cắt đất, hút đất và phun đất 179 8.7.1. Tính toán hệ thống cắt đất 181 8.7.2. Tính toán hệ thống hút đất 185 8.7.3. Tính toán hệ thống phân phối đất 188 8.7.4. Tính toán hệ thống phun đất 189 8.7.5. Tính toán thiết kế máy bơm khí hút và phun đất 190 8.8. Tính toán hệ thống téc chứa nước, bơm nước 191 8.8.1. Tính toán thiết kế téc chứa nước 192 8.8.2. Tính toán bơm nước 192 8.8.3. Tính toán lựa chọn máy bơm nước 194 8.8.4. Tính toán súng phun nước 194 8.9. Tính toán thiết kế hệ thống thủy lực 194 8.9.1. Tính toán thiết kế xy lanh nâng hạ hệ thống làm sạch cỏ rác 195 8.9.2. Tính toán xylanh nâng hạ hệ thống chặt hạ cây 197 8.9.4. Tính toán chọn động cơ thủy lực 198 8.9.5. Tính toán chọn bơm thủy lực 200 8.9.6. Tính toán thùng dầu thủy lực 201 8.9.7. Tính toán chọn đường ống cấp dầu thủy lực cho hệ thống 202 8.9.8. Tính chọn bộ lọc 203 8.9.9. Tính toán hệ thống điều khiển thủy lực 203 8.9.10. Thiết kế sơ đồ lắp ráp, điều khiển hệ thống thủy lực 8.10. Tính toán lựa chọn xe cơ sở 204 206 8.10.1. Yêu cầu của xe ô tô để làm xe cơ sở 206 8.10.2. Xây dựng chỉ tiêu lựa chọn xe ô tô cơ sở 206 8.10.3. Kết quả lựa chọn xe ô tô cơ sở 207 8.11. Tính toán ổn định và khả năng di động của xe 8.11.1. Xác định tọa độ trọng tâm của xe chữa cháy rừng đa năng bằng phương pháp thực nghiệm 208 208 8.11.2. Xác định tọa độ trọng tâm của xe khi có téc nước 210 8.11.3. Ổn định chống lật ngang của xe chữa cháy rừng đa năng 211 8.11.4. Tính toán khả năng di động của xe chữa cháy rừng đa năng 216 Chương 9. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG THIẾT BỊ CHỮA 221 CHÁYRỪNG TRÀM 9.1. Đặt vấn đề 221 9.2. Mục tiêu 221 9.3. Phương pháp nghiên cứu 221 9.4. Cơ sở lý thuyết tính toán thiết kế xuồng 222 9.4.1. Phân tích điều kiện, môi trường làm việc của xuồng 222 9.4.2. Cơ sở lý thuyết và tính toán thiết kế tàu thủy 223 9.5. Tính toán thiết kế xuồng 224 9.5.1. Tính toán kích thước chủ yếu của xuồng 224 9.5.2. Tính toán các thành phần trọng lượng của xuồng 225 9.5.3. Kiểm tra tính cân bằng và ổn định của xuồng 226 9.5.4. Xây dựng tuyến hình xuồng 227 9.5.5. Thiết kế bố trí chung cho xuồng 228 9.5.6. Tính chọn kết cấu thân xuồng 229 9.5.7. Tính toán thiết kế bánh lái 232 9.5.8. Tính toán động lực cho xuồng 232 9.6. Tính toán thiết kế tời lắp trên xuồng 234 9.6.1. Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của tời 234 9.6.2. Xác định tải trọng tác dụng lên tời kéo xuồng 234 9.6.3. Phân tỷ số truyền 236 9.6.4. Thiết kế bộ truyền đai 236 9.6.5. Tính toán thiết kế bộ truyền xích dẫn động cho tời 236 9.6.6. Tính toán trục tời 237 9.6.7. Tính toán và chọn ổ trục 239 9.6.8. Chọn và tính then 239 9.6.9. Tính toán trống tời 239 9.6.10. Tính toán các bộ phận khác 9.7. Tính toán hệ thống bơm nước 241 241 9.7.1. Sơ đồ tính toán hệ thống bơm nước 241 9.7.2. Chọn máy bơm nước 241 9.7.3. Tính toán chiều dài đường ống 242 9.8. Tính toán bể chứa nước trung gian 245 9.8.1. Yêu cầu của bể chứa nước trung gian 245 9.8.2. Tính toán thiết kế bể chứa nước trung gian 245 Chương 10. KHẢO NGHIỆM, XÂY DỰNG QUY TRÌNH SỬ DỤNG 248 VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 10.1. Đặt vấn đề 248 10.2. Mục tiêu 248 10.3. Phương pháp nghiên cứu 248 10.3.1. Phương pháp lý thuyết. 248 10.3.2. Phương pháp thực nghiệm. 249 10.4. Giới hạn của quá trình khảo nghiệm 249 10.5. Xây dựng phương pháp khảo nghiệm thiết bị chữa cháy rừng 249 10.6. Các chỉ tiêu đánh giá các thiết bị chữa cháy rừng 250 10.6.1. Các chỉ tiêu đánh giá máy chữa cháy rừng bằng sức gió và máy 250 phun đất cát chữa cháy rừng 10.6.2. Các chỉ tiêu đánh giá xe chữa cháy rừng đa năng 251 10.6.3. Các chỉ tiêu đánh giá hệ thống thiết bị chữa cháy rừng tràm 251 10.7. Phương pháp xác định các thông số kỹ thuật của thiết bị 252 10.7.1. Phương pháp xác định các thông số kỹ thuật của máy chữa cháy bằng sức gió và máy phun đất cát 252 10.7.2. Phương pháp xác định thông số kỹ thuật của xe chữa cháy rừng 253 đa năng 10.7.3. Phương pháp xác định các thông số của hệ thống thiết bị chữa cháy rừng tràm 256 10.8. Dụng cụ đo đếm 256 10.9. Kết quả khảo nghiệm và chuyển giao máy chữa cháy rừng bằng 257 sức gió 10. 9.1. Lựa chọn địa điểm để tiến hành khảo nghiệm 257 10.9.2. Kết quả khảo nghiệm năng suất dập lửa của máy 257 10.9.3. Kết quả tổng hợp các thông số kỹ thuật của máy chữa cháy 259 rừng bằng sức gió 10.9.4. Xây dựng quy trình sử dụng và chuyển giao công nghệ 259 10.10. Kết quả khảo nghiệm máy phun đất cát chữa cháy rừng 262 10.10.1. Lựa chọn địa điểm để tiến hành khảo nghiệm 262 10.10.2. Khảo nghiệm năng suất dập lửa của máy phun đất cát 262 10.10.3. Kết quả xác định khối lượng đất cát phun vào đám cháy 262 10.10.4. Kết quả khảo nghiệm năng suất dập lửa của thiết bị 263 10.10.6. Kết quả tổng hợp các thông số kỹ thuật của máy phun đất cát 264 chữa cháy rừng 10.10.7. Xây dựng quy trình sử dụng và chuyển giao công nghệ máy 264 phun đất cát 10.11. Kết quả khảo nghiệm và chuyển giao công nghê xe chữa cháy 266 rừng đa năng 10.11.1. Lựa chọn địa điểm khảo nghiệm thiết bị 266 10.11.2. Kết quả khảo nghiệm các thông số kỹ thuật của thiết bị 267 10.11.3. Kết quả khảo nghiệm khả năng hoạt động của xe chữa cháy 272 rừng đa năng 10.11.4. Kết quả khảo nghiệm khả năng chữa cháy của xe 273 10.11.5. Kết quả khảo nghiệm năng suất chữa cháy của thiết bị 275 10.11.6. Kết quả tổng hợp thông số kỹ thuật của xe chữa cháy rừng đa năng 275 10.11.7. Đánh giá xe chữa cháy rừng đa năng 276 10.11.8. Xây dựng qui trình sử dụng và chuyển giao công nghệ xe chữa 278 cháy rừng đa năng 10.12. Kết quả khảo nghiệm hệ thống thiết bị chữa cháy rừng tràm 281 10.12.1. Địa điểm tiến hành khảo nghiệm 281 10.12.2. Kết quả khảo nghiệm hệ thống chữa cháy rừng tràm 282 10.12.3. Xác định khả năng chữa cháy của hệ thống 285 10.12.4. Kết quả tổng hơp thông số kỹ thuật hệ thống chữa cháy rừng tràm 286 10.12.5. Đánh giá khả năng chữa cháy của hệ thống thiết bị. 287 10.12.6. Xây dựng qui trình sử dụng và chuyển giao công nghệ 288 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 291 1. Kết luận 291 2. Kiến nghị 294 TÀI LIỆU THAM KHẢO 295 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà nội, ngày 2 tháng 8 năm 2010 BÁO CÁO THỐNG KÊ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI I. THÔNG TIN CHUNG 1. Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ và thiết kế chế tạo các thiết bị chuyên dụng chữa cháy rừng Mã số đề tài: KC07.13/06-10 Thuộc chương trình: Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn Mã số chương trình KC07/06-10 2. Chủ nhiệm đề tài: Họ và tên: Dương Văn Tài Ngày, tháng, năm sinh: Ngày 31 tháng 3 năm 1962 Nam/ Nữ: Nam Học hàm, học vị: Tiến sĩ kỹ thuật Chức danh khoa học: GVC, UV hội đồng KH-ĐT tiểu ban CN trường ĐHLN Chức vụ: Phó chủ nhiệm khoa kiêm chủ nhiệm bộ môn CN và máy chuyên dùng. Điện thoại: Tổ chức: 0343840709 Nhà riêng: 0343840514 Mobile: 0912113381 Fax: 0343840063 E-mail: taithufvu@yahoo.com.vn Tên tổ chức đang công tác:Trường Đại học Lâm nghiệp Địa chỉ tổ chức: Thị trấn Xuân Mai - Chương Mỹ - Hà Tây. Địa chỉ nhà riêng: Số 122 - Tổ 2 - Khu Tân Xuân - Xuân Mai - Chương Mỹ - Hà Nội 3. Tổ chức chủ trì đề tài: Tên tổ chức chủ trì đề tài: Trường Đại học Lâm nghiệp Điện thoại: 0433840266 Fax: 0433840063 Website: www. vfu.edu.vn Địa chỉ: Thị trấn Xuân Mai - Chương Mỹ - Hà Nội Họ và tên thủ trưởng tổ chức: PGS.TS. Trần Hữu Viên Số tài khoản: 934. 01. 00. 00011 Tại kho bạc nhà nước Hà Đông Tên cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Khoa học và Công nghệ (1) II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 1. Thời gian thực hiện đề tài - Theo Hợp đồng đã ký kết: từ ngày 1 tháng 03 năm 2008 đến 30 tháng 9 năm 2010 - Thực tế thực hiện: từ ngày 1 tháng 3 năm 2008 đến 30 tháng 8 năm 2010 2. Kinh phí và sử dụng kinh phí: a) Tổng số kinh phí thực hiện: 4.624 triệu đồng, trong đó: + Kính phí hỗ trợ từ SNKH: 4.424 triệu đồng. + Kinh phí từ các nguồn khác: 200 triệu đồng. b) Tình hình cấp và sử dụng kinh phí từ nguồn SNKH: Số TT Theo kế hoạch Thời gian Kinh phí (Tháng, năm) (Tr.đ) Ghi chú (Số đề nghị quyết toán) Thực tế đạt được Thời gian Kinh phí (Tháng, năm) (Tr.đ) 1 3/2008 1190 8/2008 1190 2 1/209 2179,5 4/2009 2179,5 610 3 11/2009 716,5 12/2009 716,5 1590 4 1/2010 236 2/2010 236 1414 5 4/2010 102 6/2010 102 810 c) Kết quả sử dụng kinh phí theo các khoản chi: Đơn vị tính: Triệu đồng TT 1 2 3 4 5 Nội dung các khoản chi Theo kế hoạch Tổng SNKH Trả công lao động (khoa học, phổ thông) Nguyên, vật liệu, năng lượng Thiết bị, máy móc Xây dựng, sửa chữa nhỏ Chi khác 1.335,0 1.335,0 1.218,0 1.058,0 1.381,0 1.381,0 650,0 650,0 Tổng cộng 4.624,0 4.424,0 40,0 Thực tế đạt được Nguồn khác 160,0 40,0 - Lý do thay đổi (nếu có): (2) 200,0 Tổng SNKH 1.335,0 1.335,0 1.218,0 1.058,0 1.381,0 1.381,0 40,0 Nguồn khác 160,0 40,0 650,0 650,0 4.624,0 4.424,0 200,0 3. Các văn bản hành chính trong quá trình thực hiện đề tài: (Liệt kê các quyết định, văn bản của cơ quan quản lý từ công đoạn xác định nhiệm vụ, xét chọn, phê duyệt kinh phí, hợp đồng, điều chỉnh (thời gian, nội dung, kinh phí thực hiện... nếu có); văn bản của tổ chức chủ trì đề tài, dự án (đơn, kiến nghị điều chỉnh ... nếu có) Số TT Số, thời gian ban hành văn bản Tên văn bản 1 2786/QĐ-BKHCN Ngày 22/11/2007 Quyết định về việc phê duyệt các tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện các đề tài cấp nhà nước năm 2008 (đợt II) thuộc Chương trình KC07/06-10 2 314/QĐ-BKHCN Ngày 04/3/2008 Quyết định phê duyệt kinh phí 06 đề tài, 03 dự án SXTN bắt đầu thực hiện năm 2008 thuộc Chương trình KC07/06-10 3 4 5 6 7 8 9 917/QĐ-BKHCN Ngày 26/5/2008 6603/QĐ-BKHCN Ngày 24/11/2008 253/QĐ-BKHCN Ngày 26/02/2009 Quyết định về việc cử các đoàn công tác đi nước ngoài thuộc Chương trình KC07/06-10 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản và vật tư đề tài "Nghiên cứu công nghệ và thiết kế chế tạo các thiết bị chuyên dụng chữa cháy rừng" Mã số KC07.13/06-10 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản và vật tư đề tài "Nghiên cứu công nghệ và thiết kế chế tạo các thiết bị chuyên dụng chữa cháy rừng" Mã số KC07.13/06-10 02/ĐT-KC07.13/06-10 Ngày 13/11/2008 Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua thiết bị thuộc đề tài KC07.13/06-10 04/ĐT-KC07.13/06-10 Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua thiết bị năm 2009 thuộc đề tài KC07.13/06-10 Ngày 13/11/2008 301/QĐ-ĐHLN-TCHC Ngày 05/6/2008 798/QĐ-ĐHLN-ĐT Ngày 16/12/2008 Quyết định về việc cử đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu cung cấp động cơ xăng chuyên dùng trong lâm nghiệp (3) Ghi chú 10 11 12 13 14 15 648/QĐ-ĐHLN-TCCB Ngày 30/10/2008 241/QĐ-ĐHLN-ĐT Ngày 16/4/2009 468/QĐ-ĐHLN-ĐT Ngày 24/7/2009 469/QĐ-ĐHLN-ĐT Ngày 24/7/2009 325/QĐ-ĐHLN-TCCB Ngày 25/5/2009 813/Q§-§HLN-§T Ngày 28/12/2008 16 390/Q§-§HLN-§T Ngày 26/6/2009 17 18 19 622/Q§-§HLN-§T Ngày 7/9/2010 623/Q§-§HLN-§T Ngày 7/9/2010 294/QĐ-ĐHLNKHCN&HTQT Ngày 15/4/2010 20 445/QĐ-ĐHLNKHCN&HTQT Ngày 31/5/2010 Quyết định về việc thành lập tổ tư vấn xét thầu Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu mua xe ô tô chuyên dùng trong lâm nghiệp Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu mua máy bơm nước chuyên dùng chữa cháy rừng Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh gói thầu mua hệ thống thủy lực chuyên dụng cho xe chữa cháy rừng Quyết định về việc thành lập tổ tư vấn xét thầu gói thầu năm 2009 Quyết định về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu: Mua động cơ xăng chuyên dùng trong lâm nghiệp Quyết định về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu mua xe ô tô chuyên dùng trong lâm nghiệp Quyết định về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu mua máy bơm nước chuyên dụng chữa cháy rừng Quyết định về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu mua hệ thống thủy lực chuyên dụng cho xe chữa cháy rừng Quyết định về việc giao nhiệm vụ tổ chức các hội thảo thuộc đề tài nghiên cứu cấp nhà nước "Nghiên cứu công nghệ thiết kế chế tạo các thiết bị chuyên dụng chữa cháy rừng" Mã số: KC07.13/06-10 Quyết định về việc thành lập hội đồng nghiệm thu các chuyên đề nghiên cứu thuộc đề tài NCKH cấp nhà nước KC07.13/06-10 (4) 4. Tổ chức phối hợp thực hiện đề tài, dự án: Số TT 1 2 3 4 5 6 7 8 Tên tổ chức đăng ký theo Thuyết minh Học viện Kỹ thuật Quân sự Viện Khoa học Lâm nghiệp Tên tổ chức đã tham gia thực hiện Học viện Kỹ thuật Quân sự Nội dung tham gia chủ yếu Tính toán hệ thống thủy lực Viện Khoa học Lâm nghiệp Tính toán thiết kế hệ thống thiết bị chữa cháy rừng tràm Trường Đại học Xây dựng qui Phòng cháy trình khảo chữa cháy nghiệm, và đo các thông số của thiết bị Trường Đại học Xây dựng mô Bách khoa Hà hình cấu trúc Nội của xe chữa cháy rừng đa năng Hội khoa học - Tính toán Lâm nghiệp thiết kế, chế Việt Nam tạo máy chữa cháy rừng bằng sức gió, - Chế tạo máy phun đất cát Trung tâm Cơ Xây dựng qui điện nông trình chế tạo nghiệp và ngành và lắp ráp máy nghề nông thôn phun đất cát Sản phẩm chủ yếu đạt được Các báo cáo chuyên đề Các báo cáo chuyên đề tính toán thiết kế - Các chuyên đề - Các số liệu đo đếm - Xây đựng được mô hình cấu trúc của xe chữa cháy rừng đa năng -Hồ sơ thiết kế chế tạo - Mẫu máy chữa cháy rừng bằng sức gió - mẫu máy phun đất cát Báo cáo chuyên đề kết quả xây dựng qui trình chế tạo thiết bị Trung tâm - Điều tra khảo - Báo cáo kết NCQL thiên tai sát quả điều tra và cháy rừng - xây dựng khảo sát công nghệ và - Xây dựng lựa chọn thiết công nghệ và bị chữa cháy lựa chọn thiết rừng bị Trung tâm môi - Nghiên cứu Báo cáo kết trường và PTLN thông số của quả nghiên cứu bền vững đám cháy rừng thông số của đám cháy (5) Ghi chú * 9 Công ty cổ phần Chế tạo một số khí Cổ Loa bộ phận của xe chữa cháy rừng đa năng Nhà Máy ô tô - Chế tạo, lắp Mekong Đông ráp hoàn thiện Anh - Hà Nội xe chữa cháy rừng đa năng - Xuồng chữa cháy rừng tràm - Đã chế tạo được các bộ phận của thiết bị 10 - Đã chế tạo và lắp ráp, hoàn thiện xe chữa cháy rừng đa năng - Đã chế tạo và hoàn thiện xuồng chữa cháy rừng tràm 11 Công ty Chuyển giao Mở lớp chuyển ĐTPTNLN& xe chữa cháy giao công nghệ Dịch vụ Đắc Tô rừng đa năng, sử dụng các máy chữa cháy thiết bị chữa rừng bằng sức cháy rừng gió và máy phun đất cát 12 Vườn Quốc gia Chuyển giao Mở lớp chuyển U Minh Thượng công nghệ hệ giao công nghệ Kiên Giang thống thiết bị sử dụng hệ chữa cháy thống thiết bị rừng tràm chữa cháy rừng tràm 5. Cá nhân tham gia thực hiện đề tài: (Người tham gia thực hiện đề tài thuộc tổ chức chủ trì và cơ quan phối hợp, không quá 10 người kể cả chủ nhiệm) Số TT 1 Tên cá nhân đăng ký theo Thuyết minh TS. Dương Văn Tài 2 3 TS. Nguyễn Văn Tên cá nhân đã tham gia thực hiện TS. Dương Văn Chủ nhiệm Tài TS. Nguyễn Văn Thư ký Sản phẩm chủ yếu đạt được Hoàn thành báo có tổng kết đề tài Hoàn thành các báo cáo Quân Quân Ths. Phạm Văn Ths. Phạm Văn Lý Tham gia điều tra Đóng góp ý khảo sát học tập kiến cho đề tài Trung Quốc TS. Lê Văn Thái Chủ trì đề mục tính Các báo cáo toán hệ thống làm chuyên đề sạch cỏ rác Lý 4 Nội dung tham gia chính TS. Lê Văn Thái (6) 5 6 7 8 9 10 TS. Hoàng Việt TS. Hoàng Việt ThS. Phạm Quang ThS. Phạm Quang Thiền Thiền PGS.TS. Nguyễn PGS.TS. Nguyễn Nhật Chiêu Nhật Chiêu TS. Đoàn Hoài TS. Đoàn Hoài Nam Nam PGS.TS. Nguyễn PGS.TS. Nguyễn Văn Tần Văn Tần TS. Nguyễn TS. Nguyễn Toàn Toàn Thắng Thắng Chủ trì đề mục tính toán quạt gió, hệ thống cấp đất, phun đất Chủ trì đề mục tính toán bơm nước, đường ống Các báo cáo chuyên đề Chủ trì đề mục tính toán động lực học, ổn định, hệ thống di chuyển Chủ trì đề mục NC về thông số của đám cháy, bản chất cháy, thực bì cháy Chủ trì đề mục thiết kế hệ thống thủy lực, di động, sàn xe Các báo cáo chuyên đề Các báo cáo chuyên đề Các báo cáo chuyên đề Các báo cáo chuyên đề Chủ trì đề mục công Các báo cáo nghệ và thiết bị chữa chuyên đề cháy rừng Tràm 6. Tình hình hợp tác quốc tế: Số TT 1 Theo kế hoạch Thực tế đạt được (Nội dung, thời gian, kinh phí, địa (Nội dung, thời gian, kinh phí, địa điểm, tên tổ chức hợp tác, số đoàn, số lượng người tham gia...) điểm, tên tổ chức hợp tác, số đoàn, số lượng người tham gia...) Đai học Lâm nghiệp Bắc Kinh Đai học Lâm nghiệp Bắc Kinh và Nam Kinh Trung Quốc và Nam Kinh Trung Quốc - Thời gian 6/2008 - Thời gian 6/2008 - Số người 5 - Số người 5 - Kinh phí: 190 triệu đồng - Nội dung; Tham quan, trao đổi thông tin, học tập về công nghệ và thiết bị chữa cháy rừng, tham khảo qui trình chế tạo máy - Kinh phí: 190 triệu đồng - Nội dung; Tham quan, trao đổi thông tin về công nghệ và thiết bị chữa cháy rừng, mua một số cụm chi tiết của máy - Lý do thay đổi (nếu có): (7) Ghi chú*
- Xem thêm -