Tài liệu Nghiên cứu công nghệ sản xuất ván ghép thanh dạng finger joint từ gỗ mỡ

  • Số trang: 54 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí §Ò tµI nghiªn cøu khoa häc Tªn ®Ò tµi : Nghiªn cøu c«ng nghÖ s¶n xuÊt v¸n ghÐp thanh d¹ng finger joint tõ gç Mì (Manglietia glauca anet) §Æt vÊn ®Ò Nh÷ng n¨m gÇn ®©y ë n-íc ta do sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ, sù gia t¨ng kh«ng ngõng cña d©n sè, møc ®é ®« thÞ ho¸ ngµy cµng cao lµm t¨ng nhanh nhu cÇu vÒ gç.Trong khi ®ã, diÖn tÝch rõng tù nhiªn ®ang bÞ thu hÑp dÇn, tr÷ l-îng gç ngµy cµng gi¶m. Ngµnh c«ng nghiÖp ChÕ biÕn L©m s¶n ®øng tr-íc thùc tr¹ng bÞ thiÕu nguyªn liÖu trÇm träng. V× vËy, viÖc chuyÓn ®æi sang sö dông gç mäc nhanh rõng trång lµm nguyªn liÖu cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt céng víi viÖc sö dông gç hîp lÝ vµ cã hiÖu qu¶ lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò ®-îc quan t©m hiÖn nay trong chÕ biÕn gç. C¸c h-íng nghiªn cøu phôc vô môc ®Ých nµy lµ t×m kiÕm nguån nguyªn liÖu, t×m kiÕm lo¹i s¶n phÈm míi còng nh- n©ng cao, ®æi míi c«ng nghÖ, thiÕt bÞ ®Ó cho ra s¶n phÈm míi phï hîp víi yªu cÇu sö dông. §Ó thùc hiÖn thµnh c«ng môc tiªu chiÕn l-îc ph¸t triÓn cña ngµnh ®Õn n¨m 2010 phÊn ®Êu ®¹t 1 triÖu m3 v¸n nh©n t¹o [10], ngay tõ b©y giê chóng ta ph¶i sö dông ®ång bé vµ kÕt hîp nhiÒu ch-¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch kh¸c nhau nh-: + T¨ng nhanh diÖn tÝch rõng trång c¸c lo¹i gç mäc nhanh, thÝch hîp vãi ®iÒu kiÖn khÝ hËu, ®Êt ®ai tõng vïng cña ViÖt Nam; + §a d¹ng ho¸ nguån nguyªn liÖu vµ c¸c s¶n phÈm tõ gç, kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ®Êt, sö dông nguyªn liÖu; 1 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí + T¹o ra, duy tr× vµ ph¸t triÓn nh÷ng lo¹i c©y gç cã kh¶ n¨ng sinh tr-ëng nhanh, cung cÊp nguån nguyªn liÖu cã ®Æc ®iÓm vµ tÝnh chÊt phï hîp víi c¸c chØ tiªu, yªu cÇu cña c«ng nghÖ s¶n xuÊt v¸n nh©n t¹o; ViÖt Nam lµ mét quèc gia nhiÖt ®íi cã khÝ hËu nãng, Èm rÊt thÝch hîp cho sù sinh tr-ëng vµ ph¸t triÓn cña nhiÒu lo¹i c©y trong ®ã cã c©y Mì (Manglietia glauca anet). ViÖc nghiªn cøu mét c¸ch kÜ l-ìng, tØ mØ vÒ ®Æc ®iÓm sinh tr-ëng, ®Æc ®iÓm cÊu t¹o, c¸c tÝnh chÊt chñ yÕu cña c©y Mì, tõ ®ã cã ®Þnh h-íng sö dông ®óng lµ viÖc lµm cÇn thiÕt Mét trong nh÷ng h-íng sö dông gç hîp lÝ ®ã lµ dïng gç ®Ó s¶n xuÊt v¸n ghÐp thanh. §· cã rÊt nhiÒu c«ng tr×nh, ®Ò tµi nghiªn cøu vÒ v¸n ghÐp thanh trªn thÕ giíi còng nh- ë ViÖt Nam ®èi víi nhiÒu loµi c©y nh-ng ch-a cã ®Ò tµi nµo nghiªn cøu mét c¸ch Ýt nhiÒu vÒ gç Mì. V× vËy, chóng t«i thùc hiÖn ®Ò tµi: “ B-íc ®Çu nghiªn cøu c«ng nghÖ s¶n xuÊt v¸n ghÐp thanh d¹ng Finger joint tõ gç Mì” , nh»m ®ãng gãp mét phÇn cho viÖc më ®-êng tiÕn hµnh nh÷ng c«ng tr×nh nghiªn cøu ®Çy ®ñ vµ toµn diÖn h¬n vÒ gç Mì còng nh- c«ng nghÖ s¶n xuÊt v¸n ghÐp thanh d¹ng Finger joint tõ gç Mì sau nµy.Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu chóng t«i còng sÏ cè g¾ng ®-a ra ®-îc nh÷ng th«ng sè c«ng nghÖ hîp lÝ ®Ó s¶n xuÊt lo¹i v¸n nµy. 2 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Ch-¬ng 1 Tæng quan 1.1 LÞch sö qu¸ tr×nh nghiªn cøu V¸n ghÐp thanh lµ mét lo¹i h×nh s¶n phÈm v¸n nh©n t¹o, nã xuÊt hiÖn tõ tÊt sím nh-ng nã chØ ®-îc ph¸t triÓn m¹nh sau n¨m 1970. Khu vùc cã khèi l-îng lín nhÊt lµ Ch©u ¢u, tiÕp theo lµ Ch©u Mü, ë Ch©u ¸ th× NhËt B¶n lµ n-íc s¶n xuÊt v¸n ghÐp thanh nhiÒu nhÊt sau ®ã ®Õn Hµn Quèc, In®«nªxia. ë ViÖt Nam ngµnh c«ng nghÖ s¶n xuÊt v¸n nh©n t¹o vãi chung vµ v¸n ghÐp thanh nãi riªng tuy ®· ®-îc quan t©m, nh-ng s¶n xuÊt vÉn cßn ë quy m« nhá. §Ó cã ®-îc nh÷ng c¬ së khoa häc ®-a vµo s¶n xuÊt, nh»m n©ng cao n¨ng xuÊt vµ chÊt l-îng s¶n phÈm, tõ ®ã ®· cã rÊt nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu n-íc ngoµi vµ trong n-íc. Gãp phÇn vµo viÖc nghiªn cøu, tr-êng §¹i häc L©m nghiÖp ®· cã rÊt nhiÒu ®Ò tµi nghiªn cøu vÒ v¸n nh©n t¹o, trong ®ã cã mét sè l-îng kh«ng nhá c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt v¸n ghÐp thanh vÝ dô : c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt v¸n ghÐp thanh tõ gç Bå §Ò, tõ gç Keo L¸ Trµm, tõ gç B¹ch §µn, Th«ng Tr¾ng…H¬n n÷a cßn rÊt nhiÒu ®Ò tµi chuyªn nghiªn cøu mét c¸ch cô thÓ nh÷ng yÕu tè c«ng nghÖ ¶nh h-ëng tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt v¸n ghÐp thanh nh- : BÒ réng thanh ¶nh h-ëng tíi c-êng ®é v¸n, l-îng keo ¶nh h-ëng tíi c-êng ®é v¸n…Sù ¶nh h-ëng cña c¸c chÊt b¶o qu¶n tíi c-êng ®é v¸n, tíi kh¶ n¨ng trang søc v¸n… 1.2 Nguyªn liÖu vµ s¶n phÈm trong s¶n xuÊt v¸n ghÐp thanh 3 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí 1.2.1 Nguyªn liÖu Nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt v¸n ghÐp thanh, chñ yÕu lµ viÖc tËn dông tõ c¸c lo¹i gç phi tiªu chuÈn nh- b×a b¾p cña ph©n x-ëng xÎ, lâi gç bãc, gç cã ®-êng kÝnh nhá vµ mét sè lo¹i gç tËn dông kh¸c.Yªu cÇu nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt kh«ng ®-îc môc n¸t, mät, ph¶i giíi h¹n c¸c khuyÕt tËt nh- : m¾t sèng, m¾t chÕt, ph¶i ph©n lo¹i gç chÝnh phÈm riªng, b×a b¾p vµ lâi gç riªng khi ®-a vµo s¶n xuÊt. §Ó ®¶m b¶o yªu cÇu nguyªn liÖu ta cÇn quan t©m ®Õn c¸c chØ tiªu vÒ chÊt l-îng thanh nh- sau: - C¸c thanh ghÐp thµnh phÇn ph¶i cïng mét lo¹i c©y hoÆc c¸c c©y cã tÝnh chÊt gÇn gièng nhau, kh«ng cho phÐp ghÐp lÉn gç mÒm víi gç cøng; - C¸c thanh ghÐp thµnh phÇn ph¶i ®-îc sÊy ®Õn ®é Èm tõ 6 - 12%; - VÕt nøt trªn thanh ghÐp thµnh phÇn nhá h¬n 200mm, kh«ng cho phÐp môc mät; - NÕu thanh ghÐp cã ®-êng kÝnh m¾t lín 10mm ph¶i ®-îc c¾t bá; - Hai thanh ghÐp liÒn kÒ nhau kh«ng ®-îc trïng m¹ch ghÐp, kho¶ng c¸ch c¸c m¹ch ghÐp theo chiÒu dµi lín h¬n 50mm; - Khe hë gi÷a c¸c thanh ghÐp thµnh phÇn trªn mÆt chÝnh nhá h¬n 1mm, mÆt c¹nh nhá h¬n 3mm; 1.2.2. S¶n phÈm S¶n phÈm v¸n ghÐp thanh cã rÊt nhiÒu d¹ng víi nhiÒu tªn gäi kh¸c nhau, nÕu ®Þnh nghÜa theo tiªu chuÈn BS 6100-1984 v¸n ghÐp thanh chia thµnh mét sè d¹ng chñ yÕu sau: - V¸n ghÐp thanh lâi ®Æc kh«ng phñ mÆt (Laminated board). - V¸n ghÐp thanh khung rçng (Veneer spaced lumber). - V¸n ghÐp thanh lâi ®Æc cã phñ bÒ mÆt (Core plywood/ Block board/ Lamin board). a. V¸n ghÐp thanh lâi ®Æc kh«ng phñ mÆt Lµ lo¹i s¶n phÈm thu ®-îc b»ng c¸ch ghÐp c¸c thanh gç cã kÝch th-íc nhá, ng¾n l¹i víi nhau nhê chÊt kÕt dÝnh trong ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh. Lo¹i s¶n phÈm nµy yªu cÇu 4 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí nguyªn liÖu cã chÊt l-îng t-¬ng ®èi cao, mµu s¾c ®ång ®Òu. ë ViÖt Nam hiÖn nay th-êng s¶n xuÊt tõ gç Th«ng, Cao Su, V¹ng Trøng, P¬ Mu. Môc ®Ých sö dông th-êng s¶n xuÊt v¸n sµn, c¸c s¶n phÈm thñ c«ng mÜ nghÖ… HiÖn nay lo¹i h×nh s¶n phÈm v¸n ghÐp thanh kh«ng d¸n phñ bÒ mÆt s¶n xuÊt Ýt h¬n c¸c lo¹i h×nh s¶n phÈm v¸n ghÐp thanh kh¸c bëi v× do yªu cÇu chÊt l-îng bÒ mÆt thanh ghÐp nªn tØ lÖ lîi dông kh«ng cao, xu h-íng trong nh÷ng n¨m tíi v¸n ghÐp thanh kh«ng d¸n phñ bÒ mÆt mµ chñ yÕu lµ d¹ng ghÐp ngãn (Finger joint) sÏ rÊt ®-îc ph¸t triÓn. b. V¸n ghÐp thanh khung rçng Lµ lo¹i s¶n phÈm thu ®-îc b»ng c¸ch d¸n Ðp c¸c tÊm v¸n máng hoÆc tÊm v¸n d¸n cã chiÒu dµy nhá lªn c¸c khung gç rçng, víi sù tham gia cña chÊt kÕt dÝnh trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh. Do ®Æc ®iÓm cÊu t¹o nªn s¶n phÈm th-êng cã chiÒu dµy lín, khèi l-îng thÓ tÝch nhá, ®é bÒn uèn tÜnh kh«ng cao ®Æc biÖt khi chÞu lùc ë d¹ng tÊm ph¼ng. ë c¸c n-íc ph¸t triÓn v¸n ghÐp thanh khung rçng th-êng ®-îc sö dông chñ yÕu ®Ó lµm cöa, v¸ch ng¨n ë d¹ng ®Þnh h×nh, v× ngoµi -u ®iÓm khèi l-îng thÓ tÝch nhá nã cßn cã kh¶ n¨ng c¸ch nhiÖt vµ c¸ch ©m tèt. §Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¸ch nhiÖt, c¸ch ©m phÇn rçng bªn trong v¸n cã thÓ cho thªm mïn c-a, phoi bµo, c¸c vËt liÖu xèp kh¸c. Víi viÖc s¶n xuÊt ®¬n gi¶n kh«ng kÐn chän vÒ nhiªn liÖu, s¶n phÈm th-êng ®-îc øng dông réng r·i trong x©y dùng.V¸n ghÐp thanh khung rçng ®ang ®-îc s¶n xuÊt víi khèi l-îng lín ë c¸c n-íc ph¸t triÓn vµ sÏ lµ lo¹i h×nh s¶n phÈm phæ biÕn ë c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn còng nh- ë ViÖt Nam trong t-¬ng lai kh«ng xa. c. V¸n ghÐp thanh lâi ®Æc cã phñ bÒ mÆt V¸n ghÐp thanh lâi ®Æc cã phñ bÒ mÆt lµ lo¹i s¶n phÈm thu ®-îc b»ng c¸ch d¸n Ðp c¸c tÊm v¸n máng lªn c¶ hai mÆt cña tÊm gç ghÐp (v¸n lâi) víi sù tham gia cña chÊt kÕt dÝnh trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh. 5 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí V¸n ghÐp thanh lâi ®Æc ®-îc chia thµnh hai lo¹i “ Block board” vµ “ Lamin board” , hai lo¹i nµy kh¸c nhau chñ yÕu vÒ kÝch th-íc chiÒu réng cña c¸c thanh thµnh phÇn ®Ó t¹o nªn v¸n lâi. “ Block board” lµ s¶n phÈm thu ®-îc b»ng c¸ch phñ mét hoÆc hai líp v¸n máng lªn hai bÒ mÆt v¸n lâi. V¸n lâi ®-îc lµm tõ c¸c thanh gç xÎ cã kÝch th-íc nhá, ng¾n, c¸c c¹nh ®-îc gia c«ng nh½n vµ ®-îc liªn kÕt víi nhau theo chiÒu réng vµ chiÒu dµi thanh. C¸c thµnh lâi lµ c¸c thanh gç xÎ cã chiÒu réng tõ 7 – 30 mm, chiÒu dµy phô thuéc vµo chiÒu dµy s¶n phÈm, th«ng th-êng chiÒu dµt s¶n phÈm : 16; 19; 22; 25; 30 mm. Lo¹i s¶n phÈm cña “ Block board” hiÖn ®ang ®-îc s¶n xuÊt rÊt nhiÒu nã phï hîp víi nguyªn liÖu gç rõng trång, tØ lÖ lîi dông gç t-¬ng ®èi cao vµ gi¸ thµnh hîp lÝ. Lo¹i s¶n phÈm cña “ Lamin board” lµ s¶n phÈm cã d¹ng t-¬ng tù nh- “ Block board” nh-ng kÝch th-íc thanh lâi cña “ Lamin board” cao h¬n so víi “ Block board” . ChÝnh v× vËy mµ lo¹i h×nh s¶n phÈm nµy s¶n xuÊt rÊt Ýt, nã biÕn ®éng tõ 1.51.7mm [4]. Gi¸ thµnh chÕ t¹o “ Lamin board” cao h¬n so víi “ Block board” . ChÝnh v× vËy mµ lo¹i h×nh s¶n phÈm nµy s¶n xuÊt rÊt Ýt, nã chØ ®-îc s¶n xuÊt cho c¸c c«ng tr×nh sö dông tÊm ph¼ng, cã kh¶ n¨ng sö dông lín, sù co rót lµ rÊt nhá. Tõ c¸c ®Æc ®iÓm vµ tÝnh chÊt nªu trªn cña v¸n ghÐp thanh thÊy r»ng: c«ng nghÖ s¶n xuÊt v¸n ghÐp thanh kh«ng kÐn chän nguyªn liÖu, c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®¬n gi¶n, ph¹m vi sö dông réng. Ngoµi ra nã cßn mét sè -u ®iÓm sau: - Nguyªn liÖu ®Ó sÈn xuÊt chñ yÕu tõ gç cã kÝch th-íc nhá, ®é bÒn c¬ häc thÊp; - DÔ n©ng cao tû lÖ lîi dông gç. - S¶n phÈm ®ång ®Òu vÒ ®é Èm, ®a d¹ng vµ æn ®Þnh vÒ kÝch th-íc; - Linh ®éng liªn kÕt vµ l¾p ghÐp; - Gi¸ thµnh (tÝnh theo m3 s¶n phÈm) nhá h¬n c¸c lo¹i v¸n nh©n t¹o kh¸c nh-: v¸n d¨m, v¸n d¸n, v¸n sîi; HiÖn nay, ë c¸c n-íc B¾c ¢u ng-êi ta th-êng s¶n xuÊt v¸n ghÐp thanh lâi ®Æc cã phñ bÒ mÆt tõ c¸c thanh lâi víi chiÒu réng nhá h¬n 25mm. CÊu tróc cña “ Block board” cã thÓ lµm kh¸c nhau nã phô thuéc vµo sè líp v¸n máng d¸n mÆt vµ chiÒu 6 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí thí cña c¸c líp v¸n máng so víi líp lâi. Theo kÕt qu¶ nghiªn cøu cña Kotka of Forestry and wood Technology, Finland hiÖn nay s¶n phÈm d¹ng “ Block board” cã 4 lo¹i sau: - Lo¹i A : 5 líp AA – lâi – AA - Lo¹i B : 5 líp AB – lâi – BA - Lo¹i C : 5 líp BA – lâi – AB - Lo¹i D : 3 líp D – lâi – D C¸c lo¹i v¸n máng A vµ B th-êng cã chiÒu dµy tõ 1.4 – 1.5 mm, v¸n máng D cã chiÒu dµy tõ 2.2 - 2.4 mm. V¸n A, D cã chiÒu thí trïng víi chiÒu réng cña gç, v¸n B cã chiÒu thí trïng víi chiÒu dµi s¶n phÈm. 1.3. Môc tiªu ®Ò tµi B-íc ®Çu nghiªn cøu c«ng nghÖ s¶n xuÊt v¸n ghÐp thanh d¹ng Finger joint tõ gç Mì, trªn c¬ së ®ã ®Ò xuÊt c¸c th«ng sè c«ng nghÖ s¶n xuÊt v¸n ghÐp thanh cho phï hîp. 1.4. Ph¹m vi nghiªn cøu 1.4.1. Nguyªn liÖu Trong ®Ò tµi nµy chóng t«i nghiªn cøu gç Mì (Manglietia glauca anet) ®-îc khai th¸c ë Hoµ B×nh, víi ®é tuæi tõ 8-10 tuæi ®Ó s¶n xuÊt v¸n ghÐp thanh th«ng dông kh«ng phñ mÆt. 1.4.2. ChÊt kÕt dÝnh Trong ®Ò tµi nµy chóng t«i sö dông chÊt kÕt dÝnh cña h·ng Dynochem ViÖt Nam víi chÊt kÕt dÝnh lµ PVAc. 1.4.3. S¶n phÈm 7 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí C¸c mÉu s¶n phÈm v¸n ghÐp thanh tõ gç Mì víi kÝch th-íc cô thÓ: L x W x S = 915 x 915 x 19mm, víi sè l-îng lµ 3 tÊm. 1.4.4.ThiÕt bÞ D©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt v¸n ghÐp thanh cña Trung t©m c«ng nghÖ vµ chuyÓn giao c«ng nghiÖp rõng vµ phßng thö tÝnh chÊt c¬ lÝ - Tr-êng §¹i häc L©m NghiÖp. 1.5. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu §Ò tµi ®-îc nghiªn cøu theo: + Ph-¬ng ph¸p thùc nghiÖm. + Sö dông c¸c tiªu chuÈn hiÖn cã ®Ó kiÓm tra c¸c th«ng sè cña nguyªn liÖu vµ s¶n phÈm. 1.6. Nh÷ng ®iÒu tra ban ®Çu 1.6.1 §iÒu tra vÒ nguyªn liÖu Gç mµu tr¾ng hoÆc vµng nh¹t, nhÑ (tØ träng gç 0.422g/cm3), mÒm, th¬m, mÞn, Ýt co rót, nøt nÎ, tØ lÖ cellulo cao, chÞu ®-îc m-a n¾ng, dÔ gia c«ng, ®-îc dïng lµm giÊy, gç d¸n l¹ng, bót ch×, trô má, ®å mÜ nghÖ, v¸n ghÐp thanh, c¸c ®å gia dông bÒn ®Ñp. Lµ mét trong nh÷ng loµi c©y trång chñ yÕu trªn ®Êt rõng thø sinh nghÌo kiÖt ë vïng trung t©m vµ mét sè tØnh ë phÝa B¾c n-íc ta. C©y th-êng cao 15 - 20m, ®-êng kÝnh cã thÓ ®¹t 50-60cm. Ph©n bè tù nhiªn ë Lµo, Th¸i Lan, miÒn Nam Trung Quèc, ë ViÖt Nam ph©n bè chñ yÕu ë Hµ Giang,Tuyªn Quang, Yªn B¸i, VÜnh Phó, Thanh Ho¸, Hoµ B×nh, r¶i r¸c gÆp ë Hµ TÜnh, Qu¶ng B×nh. Mì lµ c©y sinh tr-ëng nhanh, ®Õn tuæi 9 hÇu hÕt c©y ch-a cã lâi, rõng Mì trång thuÇn loµi mËt ®é 2500 - 3300 c©y/ha, sau 4 lÇn tØa th-a, mËt ®é cßn gi÷ l¹i 350 500 c©y/ha; ë tuæi 15, chiÒu cao b×nh qu©n ®¹t 17.4-20.2m, ®-êng kÝnh 19.98 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí 22.6cm, (Vò §×nh Ph-¬ng -1980). Nh×n chung t¨ng tr-ëng chiÒu cao trung b×nh n¨m lµ 0.7-1m, ®-êng kÝnh 1cm, [11]. 1.6.2. §iÒu tra vÒ chÊt kÕt dÝnh Trong s¶n xuÊt v¸n nh©n t¹o ng-êi ta sö dông rÊt nhiÒu lo¹i chÊt kÕt dÝnh, tïy thuéc vµo ®Æc ®iÓm cña tõng lo¹i chÊt kÕt dÝnh mµ ng-êi ta lùa chän chÊt kÕt dÝnh phï hîp víi môc ®Ých sö dông s¶n phÈm. - Theo tr¹ng th¸i vËt lÝ cña chÊt kÕt dÝnh chia thµnh c¸c lo¹i nh- sau: chÊt kÕt dÝnh d¹ng láng, chÊt kÕt dÝnh d¹ng bét, chÊt kÕt dÝnh d¹ng tÊm phiÕn, chÊt kÕt dÝnh d¹ng h¹t. - Theo tÝnh chÊt cña chÊt kÕt dÝnh chia ra chÊt kÕt dÝnh nhiÖt r¾n, chÊt kÕt dÝnh nhiÖt dÎo. - Theo nguån gèc chia ra chÊt kÕt dÝnh cã nguån gèc tù nhiªn, chÊt kÕt dÝnh tæng hîp. Trªn thùc tÕ hiÖn nay chñ yÕu sö dông chÊt kÕt dÝnh tæng hîp vµo s¶n xuÊt nhchÊt kÕt dÝnh nhiÖt r¾n U-F, P-F vµ c¸c lo¹i chÊt kÕt dÝnh biÕn tÝnh nh-: U-M-F, UP-F. Ngoµi ra cßn cã c¸c lo¹i chÊt kÕt dÝnh PVAc, EPI cã thÓ ®ãng r¾n nguéi hay ®ãng r¾n nãng. §èi víi v¸n ghÐp thanh th-êng dïng chÊt kÕt dÝnh PVAc, EPI ®Ó ghÐp däc vµ ghÐp ngang. §èi víi ghÐp däc th-êng dïng ph-¬ng ph¸p Ðp nguéi, cßn Ðp ngang th-êng dïng ph-¬ng ph¸p Ðp nhiÖt ®Ó t¨ng n¨ng suÊt s¶n phÈm. Do ®iÒu kiÖn ch-a cho phÐp nªn t¹i Trung t©m c«ng nghÖ vµ chuyÓn giao c«ng nghiÖp rõng thuéc tr-êng §¹i häc L©m NghiÖp dïng ph-¬ng ph¸p Ðp nguéi c¶ ghÐp däc vµ ghÐp ngang. Lo¹i chÊt kÕt dÝnh nµy cho chÊt l-îng mèi d¸n cao, trong chÊt kÕt dÝnh l¹i kh«ng cã hµm l-îng Formaldehyde tù do, bëi vËy mµ kh«ng g©y ®éc h¹i ®Õn m«i tr-êng vµ con ng-êi. Mµu s¾c, ®é pH cña chÊt kÕt dÝnh khi ®ãng r¾n kh«ng ¶nh h-ëng tíi mµu s¾c, tÝnh chÊt cña vËt d¸n. C¸c th«ng sè kÜ thuËt cña chÊt kÕt dÝnh ph¶i ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm. Trªn thùc tÕ sö dông chÊt kÕt dÝnh láng víi c¸c th«ng sè kÜ thuËt sau: 9 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí B¶ng 1.1 : yªu cÇu th«ng sè kÜ thuËt cña chÊt kÕt dÝnh Mµu s¾c Tr¾ng s÷a hoÆc n©u nh¹t Hµm l-îng kh«, (%) 40 - 60 §é nhít theo Bz4,ë 250C, (gi©y) 50 - 90 §é pH b¶o qu¶n 7.5 1.6.3. §iÒu tra vÒ kh¶ n¨ng sö dông cña s¶n phÈm v¸n ghÐp thanh Mét trong nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cña s¶n xuÊt v¸n nh©n t¹o lµ s¶n phÈm ph¶i æn ®Þnh vÒ kÝch th-íc theo c¸c ph-¬ng. Do vËy v¸n ghÐp thanh ra ®êi nã còng ®¸p øng ®-îc c¸c yªu cÇu cña v¸n nh©n t¹o. S¶n phÈm thu ®-îc tõ v¸n ghÐp thanh còng ®¸p øng ®-îc c¸c yªu cÇu cña v¸n nh©n t¹o. S¶n phÈm thu ®-îc tõ v¸n ghÐp thanh còng kh¸ ®a d¹ng v× b¶n th©n v¸n ghÐp thanh rÊt phong phó, chóng cã thÓ ë d¹ng tÊm réng, dÇm, xµ vµ c¸c s¶n phÈm ®Þnh h×nh kh¸c. Trong c¸c lo¹i trªn th× s¶n phÈm tÊm téng lµ phæ biÕn h¬n, v× nã cã thÓ phñ mÆt hoÆc kh«ng phñ mÆt, Víi lo¹i phñ mÆt th× lâi còng cã nhiÒu d¹ng: d¹ng lâi ®Æc, lâi rçng. Lo¹i kh«ng phñ mÆt còng cã nhiÒu kiÓu liªn kÕt nh- liªn kÕt méng, ®inh, chèt, chÊt kÕt dÝnh, ngãn. S¶n phÈm tõ c¸c lo¹i v¸n ghÐp thanh trªn cã thÓ dïng trong s¶n xuÊt ®å méc x©y dùng, tµu thuyÒn. V¸n ghÐp thanh d¹ng tÊm téng th-êng ®-îc dïng trong s¶n xuÊt ®å méc th«ng dông nh-: V¸n èp t-êng, v¸n èp trÇn, c¸c chi tiÕt d¹ng tÊm ph¼ng trong s¶n xuÊt ®å méc. 1.7.4. §iÒu tra vÒ thiÕt bÞ §Ò tµi nµy chóng t«i dïng ph-¬ng ph¸p thùc nghiÖm ®Ó nghiªn cøu, chóng t«i tiÕn hµnh s¶n xuÊt thö mét sè s¶n phÈm theo yªu cÇu cña ®Ò tµi. C¸c thiÕt bÞ cÇn sö dông ®-¬c ®iÒu tra t¹i Trung t©m c«ng nghÖ vµ chuyÓn giao c«ng nghiÖp rõngtr-êng §¹i häc L©m nghiÖp. B¶ng 1.2 10 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí Tªn m¸y C-a vßng CD3 Th«ng sè kÜ thuËt trÞ sè KÝch th-íc bao: LxBxH 295*140*175 cm §-êng kÝnh b¸nh ®µ 84 mm C«ng suÊt 11 Kw Cos 0.85 §éng c¬ chÝnh: Sè vßng 1450 v/ph 0.75 Kw 1410 v/ph KÝch th-íc bao: LxBxH 172*100 *100 cm C«ng suÊt ®éng c¬ 4.5 cm Sè vßng quay 1450 v/ph §-êng kÝnh l-ìi c-a 34 cm KÝch th-íc bao: L*B*H 220*130*80 quay C«ng suÊt §éng c¬ phô: Sè vßng quay C-a ®Üa xÎ l¹i §¬n vÞ Sè vßng quay 2890 §éng c¬ bµo ®éng c¬ C«ng suÊt ®éng c¬ §éng c¬ kÐo rulo Cos v/ph 0.89 Cos C«ng suÊt Bµo hai mÆt cm 4*2 Kw 1.1 Kw 0.81 Sè vßng quay 1135 v/ph 11 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí KÝch th-íc bao: L*B*H 240*210*190 cm 2.2 Kw §éng c¬ kÐo rulo C«ng suÊt trªn Sè vßng quay 1460 v/ph M¸y ®¸nh §éng c¬ kÐo b¨ng C«ng suÊt Kw nh½n nh¸m Sè vßng quay 1430 v/ph §éng c¬ kÐo rulo C«ng suÊt Kw d-íi Sè vßng quay 1460 KÝch th-íc bao : L*B*H C«ng suÊt §éng c¬ bµo mÆt trong = mÆt ngoµi: Bµo bèn mÆt §éng c¬ bµo mÆt trªn = mÆt d-íi §éng c¬ kÐo rulo M¸y Ðp däc 2.2 Kw 217*210*190 cm 3.0 Kw Sè vßng quay 2870 Cos 0.88 C«ng suÊt 4.0 Sè vßng quay 2890 Cos 0.89 C«ng suÊt 1.1 Sè vßng quay 940 Cos Lß sÊy 1.5 v/ph Kw v/ph Kw v/ph 0.76 KÝch th-íc bao: L*B*H 720 *195 *195 cm C«ng suÊt ®éng c¬ 1.1*4 Kw Sè vßng quay 1410 v/ph ThÓ tÝch gç sÊy cho mét lß 36 m3 KÝch th-íc bao: L*B*H 356 *170 *122 cm C«ng suÊt ®éng c¬ b¬m dÇu 5.5 Kw Sè vßng quay 1450 v/ph C«ng suÊt ®éng c¬ c¾t ®Çu 1.5 Kw Sè vßng quay 2870 v/ph §-êng kÝnh l-ìi c-a c¾t ®Çu 31 cm ¸p suÊt Ðp 250 kgf/cm2 12 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí KÝch th-íc bao: L*B*H 232 *165 *130 cm C«ng suÊt ®éng 5.5 Kw Sè vßng quay 2890 v/ph M¸y phay Cos 0.91 ngãn §-êng kÝnh l-ìi c¬ §éng c¬ phay 30.5 cm 3.0 Kw Sè vßng quay 2870 v/ph Cos 0.88 c-a §éng c¬ c¾t C«ng suÊt ®éng c¬ ®Çu KÝch th-íc bao: L * B * H C«ng suÊt ®éng c¬ §éng c¬ thuû lùc M¸y Ðp ngang 270*235*140 cm 3.7 Kw Sè vßng quay 1420 ¸p suÊt Ðp v/ph 350 kgf/cm2 0.75 Kw max C«ng suÊt §éng c¬ kÐo gç ®éng c¬ Sè vßng quay 1380 v/ph Ch-¬ng 2 C¬ së lÝ thuyÕt 13 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí 2.1. Nguyªn lÝ h×nh thµnh v¸n ghÐp thanh V¸n ghÐp thanh lµ lo¹i v¸n ®-îc h×nh thµnh tõ viÖc d¸n ghÐp c¸c thanh (tre, gç) cã kÝch th-íc nhá l¹i víi nhau nhê chÊt kÕt dÝnh trong ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh, t¹o thµnh nh÷ng tÊm v¸n cã kÝch th-íc lín h¬n, kh¶ n¨ng sö dông cao h¬n. V¸n ghÐp thanh ®-îc s¶n xuÊt theo nhiÒu ph-¬ng ph¸p kh¸c nhau dÉn ®Õn ¶nh h-ëng ®Õn chÊt l-îng s¶n phÈm còng kh¸c nhau, ¶nh h-ëng ®Õn sù co rót gi÷a c¸c thanh ghÐp, sù liªn kÕt cña c¸c thanh ghÐp, ¶nh h-ëng ®Õn kh¶ n¨ng æn ®Þnh cña v¸n dÉn ®Õn hiÖn t-îng cong vªnh cña v¸n ghÐp hay hiÖn t-îng bong mèi ghÐp do néi lùc co rót cña thanh ghÐp sinh ra, ®Ó v¸n ®-îc æn ®Þnh th× vÊn ®Ò triÖt tiªu néi lùc lµ cÇn thiÕt. Ph-¬ng ph¸p ghÐp vµ viÖc quan t©m ®Õn vÞ trÝ cña thanh ghÐp trong th©n c©y gç lµ mét trong c¸c gi¶i ph¸p ®Ó kh¾c phôc nh÷ng nh-îc ®iÓm trªn. Th-êng cã ba ph-¬ng ph¸p chñ yÕu ®Ó t¹o v¸n lâi ®Æc : - Ph-¬ng ph¸p ghÐp khèi. - Ph-¬ng ph¸p ghÐp thanh cã keo. - Ph-¬ng ph¸p ghÐp thanh kh«ng keo. Ta cã s¬ ®å ph©n lo¹i v¸n sau : V¸n ghÐp thanh 14 ghÐp dµi ghÐp réng http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí §Ó ghÐp c¸c thanh thµnh phÇn ng-êi ta cã rÊt nhiÒu ph-¬ng ph¸p kh¸c nhau. Theo A.H.kИpΛΛOB cã mét sè d¹ng ghÐp sau : GhÐp ®èi xøng vßng n¨m theo ph-¬ng tiÕp tuyÕn GhÐp ®èi xøng vßng n¨m theo ph-¬ng xuyªn t©m GhÐp c¸c thanh thµnh phÇn theo liªn kÕt ngãn 15 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí ghÐp ®èi xøng vßng n¨m theo ph-¬ng xuyªn t©m Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt v¸n ghÐp thanh lâi ®Æc kh«ng phñ mÆt Gç trßn C¾t khóc Tr¸ng keo Ðp däc XÎ v¸n XÎ thanh Phay ngãn C¾t ng¾n Bµo bèn mÆt Tr¸ng keo Xö lÝ s¶n phÈm SÊy thanh Gia c«ng thanh XÕp thanh Ðp ngang §Ó ®¶m b¶o chÊt l-îng s¶n phÈm, trong quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cã mét sè yªu cÇu b¾t buéc sau: - C¸c thanh thµnh phÇn ph¶i gia c«ng ®óng quy c¸ch. - §¶m b¶o ®é kÝn khÝt khi xÕp c¸c thanh ghÐp. - XÕp c¸c thanh ghÐp liÒn nhau theo ph-¬ng ph¸p ®èi xøng vßng n¨m. - Hai thanh ghÐp liÒn kÒ nhau kh«ng ®-îc trïng m¹ch ghÐp. - ChiÒu dµi thanh ghÐp kh«ng h¹n chÕ tuú thuécvµo kh¶ n¨ng tËn dông cña gç, th«ng th-êng chiÒu dµi tõ 170-1200mm. - L-îng chÊt kÕt dÝnh tr¸ng tõ 150-250g/m2. - Lùc Ðp phô thuéc vµo lo¹i gç, chÊt l-îng gia c«ng bÒ mÆt thanh. Theo tµi liÖu c«ng bè cña h·ng DYNEA th×: + §èi víi gç mÒm cã γ < 0.5g/cm3 P = 3 - 10 kgf/cm2. 16 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí + §èi víi gç cøng cã γ > 0.5 g/cm3 P = 10 - 15 kgf/cm2. 2.2. C¬ së ®Ó chän th«ng sè c«ng nghÖ 2.2.1. §Æc ®iÓm vµ cÊu t¹o cña gç Mì §Æc ®iÓm vµ cÊu t¹o gç lµ nh©n tè chñ yÕu nhÊt quyÕt ®Þnh ®Õn mäi tÝnh chÊt cña gâ. CÊu t¹o ®-îc xem nh- biÓu hiÖn bªn ngoµi cña tÝnh chÊt, nh÷ng biÓu hiÖn vÒ cÊu t¹o lµ c¬ së khoa häc ®Ó gi¶i thÝch c¸c hiÖn t-îng s¶n sinh trong qu¸ tr×nh gia c«ng chÕ biÕn, lùa chän c¸c th«ng sè c«ng nghÖ phï hîp. Mì cã thí gç h¬i nghiªng vµ t-¬ng ®èi mÞn. C¨n cø vµo mét sè tÝnh chÊt c¬ häc vµ vËt lÝ cña gç Mì thÊy r»ng ®©y lµ mét lo¹i gç cã ®é cøng trung b×nh vµ nhÑ phï hîp nhiÒu lo¹i s¶n phÈm. 2.2.2. ChÊt l-îng gia c«ng thanh cña m¸y mãc thiÕt bÞ Tr×nh ®é cña m¸y mãc thiÕt bÞ cã ¶nh h-ëng lín ®Õn chÊt l-îng gia c«ng bÒ mÆt cña c¸c thanh thµnh phÇn, nã cã quan hÖ víi l-îng chÊt kÕt dÝnh cÇn tr¸ng vµ ¸p suÊt Ðp v¸n. C¨n cø vµo thùc tÕ m¸y mãc t¹i Trung t©m c«ng nghÖ vµ chuyÓn giao c«ng nghiÖp rõng, ®©y lµ d©y chuyÒn v¸n ghÐp thanh cña c«ng ty SAFOMEC (ViÖt Nam). Qua kh¶o s¸t ®¸nh gi¸ cña Trung t©m th× chÊt l-îng m¸y ë ®©y cßn míi 100%. C¨n cø vµo lo¹i gç Mì cã ®Æc ®iÓm vµ cÊu t¹o nªu trªn, ta thÊy ®©y lµ lo¹i gç t-îng ®èi mÞn, tõ ®ã chóng t«i chän chÊt l-îng gia c«ng thanh thµnh phµn cña thiÕt bÞ cã ®é nh½n tõ ∇5 - ∇7. 2.3. Nh÷ng nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn chÊt l-îng v¸n ghÐp thanh Trong s¶n xuÊt v¸n ghÐp thanh, chÊt l-îng v¸n phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè, chóng ta cã thÓ biÓu diÔn quan hÖ nµy theo mét hµm phô thuéc 17 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí δ = f(x,y,z) Trong ®ã: δ - Hµm môc tiªu chÊt l-îng s¶n phÈm x -Tham sè thuéc vÒ vËt d¸n y- Tham sè thuéc vÒ chÊt kÕt dÝnh z - Tham sè thuéc vÒ chÕ ®é d¸n Ðp 2.3.1. ¶nh h-ëng cña vËt d¸n a. ¶nh h-ëng cña lo¹i gç øng víi mçi lo¹i gç sÏ cã mét khèi l-îng thÓ tÝch vµ thµnh phÇn c¸c chÊt trong gç kh¸c nhau. Gç cã khèi l-îng thÓ tÝch lín, cã kÕt cÊu c¸c tÓ bµo m¹ch gç chÆt chÏ, khi gia c«ng cho chÊt l-îng bÒ mÆt thanh tèt, do ®ã l-îng chÊt kÕt dÝnh tr¸ng cÇn Ýt nh-ng vÉn ®¶m b¶o mèi d¸n. Ng-îc l¹i gç cã khèi l-îng thÓ tÝch nhá dÉn ®Õn kÕt cÊu trong gç láng lÎo do c¸c tÕ bµo m¹ch gç xÕp kh«ng chÆt chÏ, khi gia c«ng cho bÒ mÆt thanh kÐm dÉn ®Õn l-îng chÊt kÕt dÝnh tr¸ng lín. b. ¶nh h-ëng cña ®é Èm thanh NÕu ®é Èm thanh khi d¸n Ðp qu¸ lín (lín h¬n møc quy ®Þnh) sÏ lµm gi¶m ®é nhít cña chÊt kÕt dÝnh, lµm cho chÊt kÕt dÝnh dÔ bÞ trµn ra ngoµi vµ thÈm thÊu vµo gç khi Ðp, v× vËy l-îng chÊt kÕt dÝnh trªn bÒ mÆt thanh bÞ nghÌo lµm chÊt l-îng mèi d¸n gi¶m. Ng-îc l¹i nÕu ®é Èm cña thanh thÊp kh¶ n¨ng hót dung m«i cña chÊt kÕt dÝnh vµo trong gâ lµ rÊt lín, lµm cho ®é nhít cña chÊt kÕt dÝnh t¨ng lªn, kh¶ n¨ng dµn tr¶i cña mµng chÊt kÕt dÝnh kh«ng ®Òu, liªn tôc, lµm gi¶m chÊt l-îng mèi d¸n. - C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cña Mì. - C¨n cø vµo chØ tiªu kÜ thuËt cña v¸n nh©n t¹o. - C¨n cø vµo c¬ së lÝ thuyÕt, chóng t«i chän ®é Èm thanh sau khi sÊy 8-10%. c. ¶nh h-ëng cña bÒ mÆt thanh lâi Theo thuyÕt d¸n dÝnh, bÒ mÆt vËt d¸n cµng ph¼ng vµ ®é nh½n bÒ mÆt cµng cao th× kh¶ n¨ng b«i tr¸ng chÊt kÕt dÝnh cµng dÔ dµng, l-îng chÊt kÕt dÝnh tr¸ng tiªu tèn Ýt, mµng chÊt kÕt dÝnh sÏ máng, ®Òu, liªn tôc chÊt l-îng mèi d¸n tèt kh¶ n¨ng chÞu http://tailieutonghop.com 18 Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí lùc t¨ng lªn; ng-îc l¹i, nÕu chÊt l-îng bÒ mÆt c¸c thanh thÊp, ®é mÊp m« lín, viÖc b«i tr¸ng khã, mµng chÊt kÕt dÝnh sÏ kh«ng máng, ®Òu, liªn tôc, lµm gi¶m sù tiÕp xóc gi÷a c¸c thanh, do ®ã chÊt l-îng mèi d¸n gi¶m. C¨n cø vµo ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña m¸y mãc thiÕt bÞ, chóng t«i chän chÊt l-îng bÒ mÆt thanh ghÐp ë ∇6. d. ¶nh h-ëng cña quan hÖ kÝch th-íc thanh gi÷a chiÒu dµy vµ chiÒu réng Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt v¸n ghÐp thanh quan hÖ gi÷a chiÒu dµy vµ chiÒu réng thanh ghÐp lµ mét vÊn ®Ò cÇn ®-îc quan t©m nghiªn cøu. Sù thay ®æi quan hÖ kÝch th-íc nµy sÏ ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l-îng s¶n phÈm vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Së dÜ khi thay ®æi kÝch th-íc thanh lµm cho c¸c tÝnh chÊt vËt lÝ, c¬ häc cña v¸n thay ®æi bëi gç lµ vËt liÖu dÞ h-íng cã c¸c tÝnh chÊt kh¸c nhau theo ba ph-¬ng däc thí, xuyªn t©m, tiÕp tuyÕn. ChÝnh v× sù kh¸c nhau nµy ®· lµm cho gç dÔ bÞ cong vªnh, dÉn tíi c¸c khuyÕt tËt cña s¶n phÈm, do vËy ®· cã mét sè c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ v¸n ghÐp thanh, song viÖc x©y dùng mèi quan hÖ kÝch th-íc gi÷a chiÒu dµy vµ chiÒu réng thanh cßn ch-a d-îc nghiªn cøu ®Çy ®ñ cho tõng lo¹i nguyªn liÖu cô thÓ (mÆc dï ®· cã tµi liÖu tham kh¶o sè [6]) tµi liÖu nµy chØ míi nghiªn cøu ®èi víi keo tai t-îng. KÝch th-íc chiÒu dµy thanh th-êng ®-îc quyÕt ®Þnh bëi chiÒu dµy s¶n phÈm, cßn chiÒu réng thanh phô thuéc rÊt nhiÒu vµo cÊu t¹o vµ tÝnh chÊt cña gç. - C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm nguyªn liÖu. - C¨n cø vµo c¬ së lÝ thuyÕt. - C¨n cø vµo chØ tiªu kÜ thuËt cña v¸n nh©n t¹o. - C¨n cø vµo môc ®Ých sö dông s¶n phÈm vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ;. - C¨n cø vµo tµi liÖu tham kh¶o [6]. Chóng t«i chän chiÒu réng thanh b»ng hai lÇn chiÒu dµy (W = 2*t). e. ¶nh h-ëng cña ph-¬ng ph¸p ghÐp - ¶nh h-ëng cña ph-¬ng ph¸p ghÐp thanh theo chiÒu réng Ph-¬ng ph¸p s¾p xÕp c¸c thanh thµnh phµn cã ¶nh h-ëng lín ®Õn sù cong vªnh 19 http://tailieutonghop.com Tài liệu được sưu tầm từ nguồn internet và chính tác giả chia sẻ TaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phí cña v¸n. Khi t¹o v¸n ghÐp thanh tõ nh÷ng thanh gç xÎ tiÕp tuyÕn mµ c¸c vßng n¨m cña chóng l¹i s¾p xÕp cïng mét h-íng sÏ t¹o ra v¸n cã bÒ mÆt nh½n, nh-ng rÊt dÔ bÞ cong vªnh (theo mét chÒu). NÕu mÆt tiÕp tuyÕn víi ®-êng vßng n¨m cña c¸c thanh ghÐp ®-îc xÕp ®èi xøng víi nhau theo ph-¬ng chiÒu réng v¸n th× v¸n t¹o ra Ýt cong vªnh h¬n, nh-ng cã nh-îc ®iÓm lµ bÒ mÆt v¸n cã d¹ng sãng do sù co rót cña gç theo ph-¬ng tiÕp tuyÕn vµ ph-¬ng xuyªn t©m lµ kh¸c nhau. NÕu mÆt tiÕp tuyÕn víi ®-êng vßng n¨m cña c¸c thanh ghÐp vu«ng gãc víi bÒ mÆt v¸n ghÐp th× v¸n t¹o thµnh sÏ cã bÒ mÆt nh½n vµ ph¼ng h¬n. Lo¹i v¸n nh- vËy chØ cã thÓ t¹o ra tõ c¸c thanh ghÐp xÎ xuyªn t©m. Tuy nhiªn khi xÎ c¸c thanh d¹ng xuyªn t©m tØ lÖ lîi dông gç nhá h¬n rÊt nhiÒu so víi ph-¬ng ph¸p xÎ tiÕp tuyÕn. - C¨n cø vµo c¬ së lÝ thuyÕt. - C¨n cø vµo môc tiªu sö dông cho s¶n phÈm lµ ®å méc th«ng dông vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ. - C¨n cø vµo chØ tiªu kÜ thuËt cña v¸n ghÐp thanh chóng t«i chän ph-¬ng ph¸p c¸c thanh ghÐp cã mÆt tiÕp tuyÕn víi ®-êng vßng n¨m xÕp ®èi xøng theo ph-¬ng chiÒu réng v¸n. - ¶nh h-ëng cña ph-¬ng ph¸p ghÐp theo chiÒu dµi thanh thµnh phÇn §Ó n©ng cao tØ lÖ lîi dông gç, trong ®Ò tµi nµy chóng t«i tiÕn hµnh lo¹i bá khuyÕt tËt thanh ghÐp b»ng c¸ch c¾t ng¾n. ViÖc nèi ghÐp c¸c thanh ng¾n nµy cã thÓ thùc hiÖn theo ph-¬ng ph¸p tiÕp xóc hoÆc ph-¬ng ph¸p ghÐp ngãn, c¨n cø vµo môc tiªu cña ®Ò tµi, chóng t«i chän ph-¬ng ph¸p nèi ngãn (Finger-joint). f. ¶nh h-ëng cña bÒ mÆt t¹o ngãn ghÐp Tuú theo môc ®Ých sö dông vµ yªu cÇu cña chÊt l-îng s¶n phÈm mµ ngãn ghÐp cã thÓ t¹o theo ph-¬ng chiÒu dµy hoÆc ph-¬ng chiÒu réng. NÕu xÐt vÒ kh¶ n¨ng chÞu lùc th× hai ph-¬ng ph¸p nµy rÊt kh¸c nhau, vÒ ®é bÒn uèn tÜnh th× t¹o ngãn ghÐp theo ph-¬ng chiÒu dµy lín h¬n so víi ph-¬ng chiÒu réng. Së dÜ t¹o ngãn ghÐp theo ph-¬ng chiÒu réng cã ®é bÒn uèn tÜnh nhá h¬n lµ do kh¶ n¨ng chÞu uèn theo ph-¬ng tiÕp tuyÕn nhá h¬n ph-¬ng xuyªn t©m (do cÊu t¹o gç). MÆt kh¸c kh¶ n¨ng kÐo ®øt mèi ghÐp theo ph-¬ng chiÒu dµy khã h¬n theo http://tailieutonghop.com 20
- Xem thêm -