Tài liệu Nghiên cứu chuỗi cung ứng xuất khẩu ngành hàng nước xả vải của công ty tnhh quốc yế unilever việt nam

  • Số trang: 163 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 117 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Tham gia: 20/07/2015

Mô tả:

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH  HOAØNG DUY NAM NGHIEÂN CÖÙU CHUOÃI CUNG ÖÙNG XUAÁT KHAÅU NGAØNH HAØNG NÖÔÙC XAÛ VAÛI CUÛA COÂNG TY TNHH QUOÁC TEÁ UNILEVER VIEÄT NAM LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH, NAÊM 2011 BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH  HOAØNG DUY NAM NGHIEÂN CÖÙU CHUOÃI CUNG ÖÙNG XUAÁT KHAÅU NGAØNH HAØNG NÖÔÙC XAÛ VAÛI CUÛA COÂNG TY TNHH QUOÁC TEÁ UNILEVER VIEÄT NAM Chuyeân ngaønh: Thöông maïi Maõ soá: 60.34.10 LUAÄN VAÊN THAÏC SÓ KINH TEÁ NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC: GS. TS. ÑOAØN THÒ HOÀNG VAÂN TP. HOÀ CHÍ MINH, NAÊM 2011 LÔØI CAÛM ÔN Lôøi ñaàu tieân, xin pheùp cho toâi ñöôïc chaân thaønh caûm ôn Cha, Meï, Vôï, nhöõng ngöôøi ñaõ taïo taát caû moïi ñieàu kieän ñeå toâi coù theå hoaøn thaønh ñöôïc luaän vaên naøy ñuùng haïn. Em xin ñöôïc chaân thaønh caûm ôn GS. TS. Coâ Ñoaøn Thò Hoàng Vaân ñaõ raát taän tình höôùng daãn ñeå em hoaøn thaønh ñöôïc luaän vaên naøy. Ñoàng thôøi, em xin cuõng xin ñöôïc caûm ôn taát caû caùc Thaày, Coâ trong khoa Thöông Maïi, Du Lòch, Marketing Tröôøng Ñaïi Hoïc Kinh Teá Tp. HCM nhöõng ngöôøi ñaõ tröïc tieáp giaûng daïy trong suoát thôøi gian em theo hoïc tröông trình sau ñaïi hoïc taïi ñaây. Em xin ñöôïc caûm ôn chaân thaønh Chò Huyønh Thò Chuùc Lieân, tröôûng phoøng Regional Sourcing ñaõ taïo moïi ñieàu kieän ñeå em ñöôïc nghieân cöùu vaø hoaøn thaønh luaän vaên naøy trong suoát quaù trình em laøm vieäc taïi phoøng Regional Sourcing. Em xin ñöôïc caûm ôn caùc Anh, Chò, Em trong Coâng ty Unilever Vieät Nam ñaõ daønh thôøi gian traû lôøi khaûo saùt vaø cung caáp soá lieäu cho ñeà taøi nghieân cöùu naøy laø: Anh Leâ Huyønh Phong, trôï lyù tröôûng boä phaän Shipping Chò Traàn Thò Xuaân Thanh, trôï lyù tröôûng boä phaän quaûn trò cung öùng Em Nguyeãn Höõu Töôøng vaø Em Tröông Thò Thanh Thuûy, trôï lyù tröôûng boä phaän keá hoaïch cung öùng ngaønh haøng chaêm soùc gia ñình Em Toáng Hoaøng Taâm, trôï lyù tröôûng boä phaän nghieân cöùu vaø phaùt trieån nguyeân vaät lieäu ñoùng goùi. Anh Kraikret, tröôûng phoøng kinh doanh quoác teá Coâng ty Fuji Ace Thailand Coâ Mara Banson, trôï lyù tröôûng boä phaän Makerting nhaõn haøng nöôùc xaû vaûi Surf, Philippines Moät laàn nöõa, toâi xin chaân thaønh caûm ôn taát caû nhöõng ngöôøi ñaõ giuùp ñôõ toâi hoaøn thaønh luaän vaên toát nghieäp naøy. Ñaây seõ laø haønh trang quí baùu giuùp toâi thaønh coâng trong con ñöôøng ngheà nghieäp “chuoãi cung öùng” maø toâi ñaõ choïn. Toâi xin höùa seõ khoâng ngöøng phaán ñaáu ñeå xöùng ñaùng vôùi söï quan taâm giuùp ñôõ cuûa taát caû moïi ngöôøi. Tp. Hoà Chí Minh, ngaøy 26/12/2011 Hoaøng Duy Nam LÔØI CAM ÑOAN Toâi, Hoaøng Duy Nam, xin cam ñoan raèng ñaây laø coâng trình nghieân cöùu cuûa toâi döïa treân thöïc teá khaûo saùt chuoãi cung öùng xuaát khaåu ngaønh haøng nöôùc xaû vaûi taïi Coâng ty Unilever Vieät Nam cuøng vôùi söï höôùng daãn taän tình cuûa GS. TS Ñoaøn Thò Hoàng Vaân. Caùc noäi dung nghieân cöùu vaø keát quaû nghieân cöùu laø trung thöïc vaø coù nguoàn goác roõ raøng. Tp. Hoà Chí Minh, ngaøy 26/12/2011 Taùc giaû Hoaøng Duy Nam MUÏC LUÏC Trang PHAÀN MÔÛ ÑAÀU .................................................................................................... 1 1. YÙ nghóa cuûa ñeà taøi ...................................................................................... 1 2. Muïc ñích nghieân cöùu .................................................................................. 2 3. Ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu .............................................................. 3 4. Phöông phaùp nghieân cöùu ............................................................................ 3 5. Tính môùi cuûa ñeà taøi ..................................................................................... 4 6. Boá cuïc cuûa luaän vaên ................................................................................... 5 CHÖÔNG 1: CÔ SÔÛ KHOA HOÏC VEÀ CHUOÃI CUNG ÖÙNG VAØ QUAÛN TRÒ CHUOÃI CUNG ÖÙNG 1.1 Chuoãi cung öùng, quaûn trò chuoãi cung öùng vaø caùc khaùi nieäm lieân quan ................................................................................................................ 6 1.1.1 Caùc khaùi nieäm veà chuoãi cung öùng ..................................................... 6 1.1.2 Caùc khaùi nieäm veà quaûn trò chuoãi cung öùng ........................................ 8 1.2 Caáu truùc, caùch thöùc hoaït ñoäng cuûa chuoãi cung öùng .................................. 9 1.2.1 Caáu truùc, thaønh phaàn cuûa chuoãi cung öùng ......................................... 9 1.2.2 Caùch thöùc hoaït ñoäng cuûa chuoãi cung öùng ........................................ 12 1.3 Vai troø, xu höôùng phaùt trieån cuûa chuoãi cung öùng vaø quaûn trò chuoãi cung öùng ................................................................................................................ 16 1.3.1 Vai troø cuûa quaûn trò chuoãi cun öùng .................................................. 16 1.3.2 Xu höôùng phaùt trieån cuûa chuoãi cung öùng ......................................... 17 1.3.2.1 Xu höôùng phaùt trieån cuûa chuoãi cung öùng treân theá giôùi ............. 17 1.3.2.2 Xu höôùng phaùt trieån cuûa chuoãi cung öùng taïi Vieät Nam ............ 21 1.4 Moät soá baøi hoïc kinh nghieäm trong vieäc quaûn trò chuoãi cung öùng ........... 23 1.4.1 Baøi hoïc kinh nghieäm töø Unilever Thaùi Lan .................................... 23 1.4.1.1 Giôùi thieäu sô löôïc veà Unilever Thaùi Lan ................................. 23 1.4.1.2 Chöông trình quaûn trò cung öùng nguyeân vaät lieäu ñaàu vaøo ........ 24 1.4.1.3 Keát quaû ñaït ñöôïc ...................................................................... 25 1.4.1.4 Baøi hoïc kinh nghieäm ................................................................ 25 1.4.2 Baøi hoïc kinh nghieäm töø Unilever Philippines ................................ 25 1.4.2.1 Giôùi thieäu sô löôïc veà Unilever Philippines .............................. 25 1.4.2.2 Phöông thöùc löu giöõ toàn kho nguyeân lieäu an toaøn .................... 26 1.4.2.3 Baøi hoïc kinh nghieäm ................................................................ 28 KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 1 ...................................................................................... 28 CHÖÔNG 2: NGHIEÂN CÖÙU THÖÏC TRAÏNG CHUOÃI CUNG ÖÙNG XUAÁT KHAÅU NGAØNH HAØNG NÖÔÙC XAÛ VAÛI CUÛA UNILEVER VIEÄTNAM 2.1 Giôùi thieäu toång quan veà Unilever Vieät Nam .......................................... 30 2.1.1 Vaøi neùt veà taäp ñoaøn Unilever .......................................................... 30 2.1.2 Unilever Vieät Nam, quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån .................. 31 2.1.3 Cô caáu toå chöùc ................................................................................. 32 2.2 Toång quan veà hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh ........................................ 35 2.2.1 Doanh thu, toác ñoä taêng tröôûng ......................................................... 35 2.2.2 Cô caáu ngaønh haøng .......................................................................... 36 2.2.3 Cô caáu thò tröôøng – khaùch haøng ...................................................... 37 2.2.4 Xuaát khaåu ra nöôùc ngoaøi ................................................................. 38 2.2.5 Tình hình taøi chính .......................................................................... 41 2.2.6 Ñònh höôùng phaùt trieån töông lai ...................................................... 41 2.2.7 Giôùi thieäu chuoãi cung öùng cuûa Unilever Vieät Nam ......................... 42 2.2.8 Giôùi thieäu chuoãi cung öùng xuaát khaåu cuûa Unilever Vieät Nam ........ 44 2.3 Thöïc traïng hoaït ñoäng chuoãi cung öùng xuaát khaåu ngaønh haøng nöôùc xaû vaûi cuûa Unilever Vieät Nam ................................................................................ 45 2.3.1 Giôùi thieäu toång quan veà ngaønh haøng nöôùc xaû vaûi ............................ 45 2.3.1.1 Sô löôïc veà saûn phaåm nöôùc xaû vaûi ............................................. 45 2.3.1.2 Naêng löïc saûn xuaát hieän taïi vaø töông lai ñeán naêm 2015 ............ 46 2.3.1.3 Saûn löôïng saûn xuaát hieän taïi vaø töông lai ñeán naêm 2015 .......... 47 2.3.2 Thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa chuoãi cung öùng xuaát khaåu ngaønh haøng nöôùc xaû vaûi ............................................................................................... 47 2.3.2.1 Keá hoaïch xuaát khaåu ................................................................. 48 2.3.2.2 Quaûn trò cung öùng nguyeân vaät lieäu ñaàu vaøo ............................. 52 2.3.2.3 Hoaïch ñònh saûn xuaát haøng xuaát khaåu ....................................... 61 2.3.2.4 Phaân phoái haøng xuaát khaåu ........................................................ 65 2.3.3 Ñaùnh giaù thöïc traïng chuoãi cung öùng ................................................ 70 2.3.3.1 Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán chuoãi cung öùng .............................. 70 2.3.3.2 Caùc ñieåm maïnh vaø ñieåm yeáu cuûa chuoãi cung öùng ................... 72 KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 2..................................................................................... 73 CHÖÔNG 3: CAÙC GIAÛI PHAÙP HOAØN THIEÄN VAØ NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG CHUOÃI CUNG ÖÙNG XUAÁT KHAÅU NGAØNH HAØNG NÖÔÙC XAÛ VAÛI CUÛA UNILEVER VIEÄT NAM 3.1 Muïc tieâu, quan ñieåm vaø cô sôû ñeà xuaát caùc giaûi phaùp ............................. 77 3.1.1 Muïc tieâu ñeà xuaát caùc giaûi phaùp ....................................................... 77 3.1.2 Quan ñieåm ñeà xuaát caùc giaûi phaùp .................................................... 78 3.1.3 Cô sôû ñeà xuaát caùc giaûi phaùp ............................................................ 78 3.1.3.1 Caùc cô sôû ñeà xuaát giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa quaù trình hoaïch ñònh quaûn trò cung öùng nguyeân vaät lieäu ñaàu vaøo ........ 78 3.1.3.2 Caùc cô sôû ñeà xuaát giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa qui trình saûn xuaát vaø hoaïch ñònh phaân phoái ......................................... 79 3.2 Caùc giaûi phaùp .......................................................................................... 80 3.2.1 Giaûi phaùp 1: Thay ñoåi caùch thöùc mua nguyeân vaät lieäu ñoùng goùi ñaàu vaøo theo höôùng coù toàn kho an toaøn vaø giaûm thôøi gian caàn thieát ñaët nguyeân vaät lieäu ñoùng goùi ...................................................................................... 80 3.2.1.1 Muïc tieâu ñeà xuaát giaûi phaùp ...................................................... 80 3.2.1.2 Noäi dung giaûi phaùp ................................................................... 80 3.2.1.3 Caùc böôùc thöïc hieän ................................................................... 81 3.2.1.4 Phaân tích tính khaû thi – hieäu quaû döï kieán ................................ 87 3.2.1.4.1 Lôïi ích cuûa giaûi phaùp ........................................................ 87 3.2.1.4.2 Döï kieán hieäu quaû cuûa giaûi phaùp ........................................ 88 3.2.1.5 Nhöõng khoù khaên, baát lôïi vaø ruûi ro khi thöïc hieän giaûi phaùp ....... 90 3.2.2 Giaûi phaùp 2: Thieát laäp laïi qui trình giaûi quyeát söï coá nguyeân vaät lieäu ñoùng goùi ñaàu vaøo ...................................................................................... 91 3.2.2.1 Muïc tieâu ñeà xuaát giaûi phaùp ...................................................... 91 3.2.2.2 Noäi dung cuûa giaûi phaùp ............................................................ 92 3.2.2.3 Caùc böôùc thöïc hieän ................................................................... 92 3.2.2.4 Ñieàu kieän thöïc hieän giaûi phaùp. ................................................. 97 3.2.2.5 Nhöõng khoù khaên khi thöïc hieän giaûi phaùp. ................................ 97 3.2.3 Giaûi phaùp 3: Xaây döïng trung taâm phaân phoái aûo cho ngaønh haøng nöôùc xaû vaûi xuaát khaåu .............................................................................. 97 3.2.3.1 Muïc tieâu ñeà xuaá giaûi phaùp ....................................................... 97 3.2.3.2 Noäi dung cuûa giaûi phaùp ............................................................ 98 3.2.3.3 Caùc böôùc thöïc hieän ................................................................... 98 3.2.3.4 Phaân tích tính khaû thi – hieäu quaû döï kieán .............................. 105 3.2.3.5 Nhöõng khoù khaên, baát lôïi vaø ruûi ro khi thöïc hieän giaûi phaùp ..... 105 3.3 Caùc kieán nghò........................................................................................ 106 3.3.1 Kieán nghò vôùi Unilever Vieät Nam ................................................. 106 3.3.2 Kieán nghò vôùi caùc beân tham gia chuoãi cung öùng cuûa Unilever Vieät Nam ................................................................................................ 107 3.4 Caùc baøi hoïc kinh nghieäm vaø öùng duïng cho caùc doanh nghieäp Vieät Nam trong vieäc xaây döïng vaø quaûn trò chuoãi cung öùng ........................................ 110 KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 3................................................................................... 113 KEÁT LUAÄN ........................................................................................................ 115 Taøi lieäu tham khaûo PHAÀN PHUÏ LUÏC Phuï luïc 1: Baùo caùo chæ soá ño löôøng hoaït ñoäng xuaát khaåu haøng thaùng Phuï luïc 2: Danh saùch toùm taét nhöõng nhaø cung caáp nguyeân lieäu tröïc tieáp cho Unilever Vieät Nam Phuï luïc 3: Danh saùch caùc nhaø maùy taïi KCN Taây Baéc Cuû Chi vaø caùc nhaø maùy gia coâng cho Unilever Vieät Nam Phuï luïc 4: Danh saùch caùc nhaø nhaäp khaåu cuûa Unilever Vieät Nam ñeán cuoái naêm 2010 Phuï luïc 5: Danh saùch toùm taét caùc nhaø baùn sæ vaø leû lôùn cuûa Unilever Vieät Nam Phuï luïc 6: Sô löôïc veà saûn phaåm nöôùc xaû vaûi Phuï luïc 7: Khieáu naïi cuûa Unilever Ñaøi Loan Phuï luïc 8: Keát quaû kieåm tra top load vaø cracking soá löôïng chai nhöïa 3,2L hieän taïi Phuï luïc 9: Keát quaû kieåm tra chai nhöïa taêng troïng löôïng (131g +/-3g) Phuï luïc 10: Keát quaû thöû nghieäm laàn 1 taïi Ñaøi Loan Phuï luïc 11: Keát quaû thöû nghieäm laàn 2 taïi Ñaøi Loan Phuï luïc 12: Soá löôïng caùc sai soùt giöõa chöùng töø, heä thoáng vaø thöïc teá DANH MUÏC CAÙC TÖØ VIEÁT TAÉT 3PL Third Party Logistics – Beân thöù 3 cung caáp dòch vuï Logistics DCs Distribution Center – Trung taâm phaân phoái DP Demand Planning – Boä phaän keá hoaïch nhu caàu ERP Enterprice Resource Planning – Keá hoaïch taøi nguyeân cho hoaït ñoäng kinh doanh FGP Finish Goods Planner – Boä phaän keá hoaïch haøng thaønh phaåm FGW Finish Goods Warehouse – Kho thaønh phaåm FMCG Fast Moving Consumer Products – Haøng tieâu duøng nhanh GT Keânh baùn haøng truyeàn thoáng ICCFOT InterCompany Case Fill On Time – Chæ soá ño löôøng möùc ñoä cung öùng haøng hoùa ñuùng soá löôïng, ñuùng thôøi gian ICP International Consumer Products – Coâng ty TNHH haøng tieâu duøng quoác teá IT Information Technology – Boä phaän coâng ngheä thoâng tin KCN Khu Coâng Nghieäp KPI Key Performance Indicator – Chæ soá ño löôøng hieäu quaû hoaït ñoäng MDM Master Data Management – Boä phaän quaûn lyù döõ lieäu toång theå MKT Marketing – Boä phaän nghieân cöùu thò tröôøng vaø xuùc tieán thöông maïi MoQ Minimum Order Quantity – Soá löôïng ñaët haøng toái thieåu MTO Make-To-Order – Saûn xuaát theo ñôn ñaët haøng MT Modern Trade – Keânh baùn haøng hieän ñaïi NK Nhaäp Khaåu OCF Operations Cash Flow – Doøng löu chuyeån tieàn maët PP Production Planning – Boä phaän keá hoaïch saûn xuaát QA Quality Assurance – Boä phaän kieåm tra chaát löôïng saûn phaåm R&D PKG Research and Development of Packaging – Boä phaän nghieân cöùu vaø phaùt trieån bao bì ñoùng goùi R&D Reserch and Development – Nghieân cöùu vaø phaùt trieån RPMs Raw and Packaging Material – Boä phaän keá hoaïch nguyeân vaät lieäu RPM WH Raw and Packaging Material Warehouse – Kho nguyeân lieäu RS Regional Sourcing – Boä phaän kinh doanh quoác teá SCM Supply Chain Management – Quaûn trò chuoãi cung öùng SM Supply Management – Boä phaän quaûn trò cung öùng nguyeân vaät lieäu SP Supply Planning – Keá hoaïch cung öùng S.O Sale Order – Ñôn baùn haøng S.T.O Stock Transport Requisition – Ñôn haøng yeâu caàu vaän chuyeån TNHH Traùch nhieäm höõu haïn UAPL Unilever Asia Private Ltd – Coâng ty TNHH Unilever Chaâu AÙ UVN Unilever Vieät Nam XK Xuaát Khaåu WH Warehouse – Kho DANH MUÏC CAÙC BAÛNG BIEÅU Trang Baûng 2.1 Doanh thu theo cô caáu ngaønh haøng ...........................................................36 Baûng 2.2 Cô caáu thò tröôøng vaø khaùch haøng cuûa Unilever Vieät Nam ........................37 Baûng 2.3 Saûn löôïng, doanh thu XK cuûa Unilever Vieät Nam 2009-2010 ..................39 Baûng 2.4 Saûn löôïng, doanh thu XK ngaønh haøng nöôùc xaû vaûi naêm 2009-2010 .........40 Baûng 2.5 Saûn löôïng, doanh thu XK nöôùc xaû vaûi 6 thaùng ñaàu naêm 2011 ..................40 Baûng 2.6 Cô caáu voán ñaàu tö cuûa Unilever taïi Vieät Nam ..........................................41 Baûng 3.1 Baûng thoâng tin nguyeân lieäu ñoùng goùi ........................................................82 DANH MUÏC CAÙC HÌNH VEÕ VAØ ÑOÀ THÒ Trang Hình 1.1 Moâ hình moät daây chuyeàn chuoãi cung öùng ..................................................7 Hình 1.2 Chuoãi cung öùng ñôn giaûn ...........................................................................9 Hình 1.3 Chuoãi cung öùng môû roäng ............................................................................10 Hình 1.4 Ví duï veà moät chuoãi cung öùng môû roäng .......................................................12 Hình 1.5 Nhöõng ñoäng naêng chính cuûa chuoãi cung öùng .............................................15 Hình 1.6 Moâ hình chuoãi cung öùng naêm 2016 ............................................................19 Hình 2.1 Sô ñoà cô caáu toå chöùc cuûa coâng ty Unilever Vieät Nam ...............................33 Hình 2.2 Tình hình doanh thu qua caùc naêm cuûa Unilever Vieät Nam ........................35 Hình 2.3 Cô caáu thò tröôøng – khaùch haøng 2010 ........................................................38 Hình 2.4 Chuoãi cung öùng cuûa Unilever Vieät Nam ....................................................42 Hình 2.5 Chuoãi cung öùng XK cuûa Unilever Vieät Nam .............................................44 Hình 2.6 Keá hoaïch XK ngaønh haøng nöôùc xaû vaûi cuûa Unilever Vieät Nam ................48 Hình 2.7 Quaûn trò cung öùng mua nguyeân vaät lieäu ñaàu vaøo .......................................53 Hình 2.8 Qui trình keá hoaïch saûn xuaát saûn phaåm nöôùc xaû vaûi ...................................61 Hình 2.9 Qui trình phaân phoái saûn phaåm nöôùc xaû vaûi XK ..........................................65 Hình 3.1 Caùch tính frozen time hieän taïi cho haøng nöôùc xaû vaûi XK ..........................84 Hình 3.2 Caùch tính frozen time môùi cho haøng nöôùc xaû vaûi XK ................................85 Hình 3.3 Qui trình giaûi quyeát söï coá nguyeân vaät lieäu ñoùng goùi ..................................93 Hình 3.4 Qui trình luaân chuyeån haøng XK töø Vieät Nam ñeán Thaùi Lan thoâng qua UAPL treân heä thoáng SAP....................................................................................... 100 Hình 3.5 Qui trình luaân chuyeån môùi haøng XK töø Vieät Nam ñeán caùc nöôùc treân heä thoáng SAP .............................................................................................................. 102 -1- PHAÀN MÔÛ ÑAÀU 1. YÙ nghóa cuûa ñeà taøi Chuoãi cung öùng, quaûn trò chuoãi cung öùng ñang ñöôïc nhaéc ñeán nhieàu trong nhöõng naêm gaàn ñaây nhö laø moät lôïi theá caïnh tranh ñaëc bieät, nhieàu ngöôøi coøn noùi noù laø moát kinh doanh thôøi thöôïng cuûa caùc doanh nghieäp hieän nay. Tuy nhieân, khoâng phaûi taát caû caùc doanh nghieäp ñeàu hieåu ñuùng veà chuoãi cung öùng cuõng nhö quaûn trò chuoãi cung öùng cuûa doanh nghieäp mình. Moät soá chöa ñaùnh giaù ñuùng taàm quan troïng cuûa chuoãi cung öùng trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, moät soá coøn hieåu sai veà chuoãi cung öùng, quaûn trò chuoãi cung öùng, moät soá khaùc thaäm chí coøn khoâng bieát laø doanh nghieäp mình coù chuoãi cung öùng hay khoâng. Qua quaù trình laøm vieäc taïi Unilever Vieät Nam, laø ngöôøi tröïc tieáp ñieàu haønh moät phaàn hoaït ñoäng cuûa chuoãi cung öùng ngaønh haøng nöôùc xaû vaûi xuaát khaåu (moät chuoãi cung öùng ñieån hình trong moät doanh nghieäp ñieån hình veà haøng tieâu duøng nhanh), taùc giaû nhaän thaáy ñaây laø moät lónh vöïc môùi meû nhöng laïi coù vai troø quan troïng, aûnh höôûng ñeán hieäu quaû hoaït ñoäng, thaäm chí laø aûnh höôûng ñeán söï thaønh baïi trong hoaït ñoäng cuûa caû moät doanh nghieäp. Ñoàng thôøi, cuõng qua quaù trình laøm vieäc, taùc giaû nhaän thaáy hoaït ñoäng cuûa chuoãi cung öùng naøy coøn coù nhöõng toàn taïi nhaát ñònh khi Unilever öùng duïng moâ hình chuoãi cung öùng cuûa mình taïi thò tröôøng Vieät Nam. Ñieàu ñoù theå hieän ôû chæ soá ño löôøng hieäu quaû hoaït ñoäng KPI (Key Performance Indicator) laø ICCFOT (Inter-Company Case Fill On Time) trong chuoãi cung öùng xuaát khaåu cuûa ngaønh haøng nöôùc xaû vaûi khoâng cao nhö mong muoán (Phuï luïc 1: monthly export KPI report). Chính vì vaäy, vieäc nghieân cöùu toång theå toaøn boä chuoãi cung öùng xuaát khaåu ngaønh haøng nöôùc xaû vaûi cuûa Unilever Vieät Nam tröôùc heát luaän vaên seõ heä thoáng hoùa toaøn boä cô sôû lyù luaän veà chuoãi cung öùng vaø quaûn trò chuoãi cung öùng, ñoàng thôøi ñaùnh giaù thöïc tieãn hoaït ñoäng cuûa chuoãi cung öùng naøy nhö theá naøo, töø ñoù ñeà xuaát caùc giaûi phaùp vaø kieán nghò ñeå hoaøn thieän vaø naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa chuoãi cung öùng naøy taïi Unilever Vieät Nam. -2- Beân caïnh ñoù, vieäc nghieân cöùu moät chuoãi cung öùng ñieån hình trong moät doanh nghieäp ñieån hình cuûa lónh vöïc haøng tieâu duøng nhanh, luaän vaên seõ ruùt ra ñöôïc nhieàu baøi hoïc cho caùc doanh nghieäp Vieät Nam trong cuøng lónh vöïc kinh doanh ôû ñieàu kieän töông ñoàng, giuùp cho caùc doanh nghieäp Vieät Nam coù theå öùng duïng ñöôïc moät soá caùc kinh nghieäm maø caùc taäp ñoaøn ña quoác gia haøng ñaàu trong lónh vöïc maø hoï kinh doanh ñang aùp duïng. Do moâi tröôøng saûn xuaát ñaëc thuø cuûa chuoãi cung öùng nghieân cöùu laø saûn xuaát theo ñôn ñaët haøng (MTO – Make-to-Order) maø hoaït ñoäng cuûa chuoãi cung öùng nghieân cöùu coù nhieàu ñieåm töông ñoàng vôùi hoaït ñoäng cuûa chuoãi cung öùng trong caùc doanh nghieäp saûn xuaát, xuaát khaåu Vieät Nam (maëc duø ngaønh ngheà kinh doanh vaø ñieàu kieän saûn xuaát kinh doanh coù theå ít töông ñoàng). Chính vì vaäy maø caùc doanh nghieäp saûn xuaát, xuaát khaåu Vieät Nam vôùi moâi tröôøng saûn xuaát laø MTO coù theå hoïc taäp vaø öùng duïng ñöôïc caùch thöùc hoaït ñoäng cuûa chuoãi cung öùng cuõng nhö hoaït ñoäng quaûn trò cuûa chuoãi cung öùng naøy. Vôùi nhöõng mong muoán noùi treân cuøng vôùi söï ñoàng yù cuûa giaûng vieân höôùng daãn khoa hoïc, GS. TS. Ñoaøn Thò Hoàng Vaân, taùc giaû ñaõ choïn ñeà taøi “Nghieân cöùu chuoãi cung öùng xuaát khaåu ngaønh haøng nöôùc xaû cuûa coâng ty TNHH Quoác Teá Unilever Vieät Nam” laøm ñeà taøi toát nghieäp cao hoïc. 2. Muïc ñích nghieân cöùu Heä thoáng hoùa laïi caùc cô sôû khoa hoïc cô baûn nhaát veà chuoãi cung öùng vaø quaûn trò chuoãi cung öùng cuõng nhöõng kinh nghieäm quaûn trò chuoãi cung öùng cuûa moät soá quoác gia coù ñieàu kieän töông ñoàng ñeå ruùt ra baøi hoïc kinh nghieäm cho Unilever Vieät Nam cuõng nhö caùc doanh nghieäp Vieät Nam ñang kinh doanh nhöõng ngaønh haøng coù ñieàu kieän töông ñoàng. Nghieân cöùu thöïc traïng chuoãi cung öùng xuaát khaåu ngaønh haøng nöôùc xaû vaûi cuûa Coâng ty TNHH quoác teá Unilever Vieät Nam nhaèm ñaùnh giaù thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa chuoãi cung öùng, töø ñoù ñeà xuaát caùc giaûi phaùp hoaøn thieän vaø naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa chuoãi cung öùng naøy. -3- Nghieân cöùu moät chuoãi cung öùng ñieån hình trong moät doanh nghieäp ñieån hình ñeå ruùt ra nhöõng baøi hoïc öùng duïng thöïc teá cho caùc doanh nghieäp Vieät Nam trong vieäc xaây döïng, ñieàu haønh hoaït ñoäng moät chuoãi cung öùng cho doanh nghieäp mình (xaây döïng qui trình, löïa choïn heä thoáng ERP…), cuõng nhö ruùt ra nhöõng baøi hoïc kinh nghieäm trong quaûn trò chuoãi cung öùng vaø ñònh höôùng phaùt trieån cho chuoãi cung öùng trong ñieàu kieän hoäi nhaäp hieän nay. 3. Ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu Ñoái töôïng nghieân cöùu Ñoái töôïng nghieân cöùu cuûa ñeà taøi laø chuoãi cung öùng vaø quaûn trò chuoãi cung öùng xuaát khaåu cuûa Unilever Vieät Nam daønh cho ngaønh haøng nöôùc xaû vaûi. Phaïm vi nghieân cöùu Veà khoâng gian: Trong ñeà taøi naøy, taùc giaû chæ nghieân cöùu toång quan thöïc tieãn chuoãi cung öùng xuaát khaåu ngaønh haøng nöôùc xaû vaûi cuûa Coâng ty Unilever vôùi moâi tröôøng saûn xuaát laø MTO, vaø ñaëc thuø cuûa chuoãi cung öùng laø chæ taäp trung vaøo quaûn trò cung öùng vaø hoaïch ñònh saûn xuaát. Phaàn nghieân cöùu thò tröôøng, thieát keá saûn phaåm, hoaïch ñònh nhu caàu… ñöôïc thöïc hieän bôûi hoaëc laø coâng ty meï Unilever NV hoaëc laø nhaø nhaäp khaåu taïi nöôùc nhaäp khaåu vaø taùc giaû chöa coù ñaày ñuû ñieàu kieän ñeå nghieân cöùu, coøn phaàn hoaïch ñònh phaân phoái chæ döøng laïi ôû vieäc hoaøn thaønh caùc thuû tuïc xuaát khaåu vaø giao haøng cho haõng taøu ñeå vaän chuyeån haøng ñeán nöôùc nhaäp khaåu. Veà thôøi gian: Nghieân cöùu ñöôïc thöïc hieän döïa treân caû soá lieäu sô caáp vaø soá lieäu thöù caáp trong khoaûng thôøi gian töø cuoái naêm 2009 ñeán heát quyù 2 naêm 2011. 4. Phöông phaùp nghieân cöùu Ñeà taøi nghieân cöùu chuû yeáu söû duïng phöông phaùp nghieân cöùu ñònh tính bao goàm: Phöông phaùp nghieân cöùu taïi baøn nhaèm thu thaäp thoâng tin thöù caáp veà hoaït ñoäng cuûa chuoãi cung öùng nhö: (i) Chæ soá ño löôøng hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa chuoãi cung öùng KPI laø ICCFOT (Inter-Company Case Fill On-Time) töø boä phaän Regional -4- Sourcing thoâng qua caùc baùo caùo xuaát khaåu haøng thaùng veà saûn löôïng, doanh thu xuaát khaåu, caùc nguyeân nhaân laøm giaûm chæ soá KPI. (ii) Soá löôïng caùc söï coá phaùt sinh cuûa nguyeân vaät lieäu ñaàu vaøo aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán saûn xuaát vaø cung öùng cuõng nhö caùc bieän phaùp khaéc phuïc caùc söï coá ñoù töø phoøng R&D. (iii) Soá löôïng caùc sai xoùt trong quaù trình phaân phoái haøng xuaát khaåu. Töø nhöõng thoâng tin thöù caáp noùi treân, taùc giaû söû duïng phöông phaùp thoáng keâ moâ taû keát hôïp vôùi phöông phaùp toång hôïp vaø phaân tích caùc döõ lieäu theo chieàu höôùng öùng vôùi caùc muïc tieâu nghieân cöùu cuï theå, ñoàng thôøi keát hôïp vôùi so saùnh veà qui trình vaø lyù luaän cuûa chuoãi cung öùng theo moâi tröôøng saûn xuaát MTO nhaèm ñaùnh giaù thöïc traïng hoaït ñoäng chuoãi cung öùng. Qua phaân tích, ñaùnh giaù öu, nhöôïc ñieåm cuûa chuoãi cung öùng cuõng nhö caùc baøi hoïc kinh nghieäm ruùt ra töø caùc thaønh vieân Unilever trong khu vöïc coù ñieàu kieän töông ñoàng vôùi Unilever Vieät Nam, taùc giaû ñeà xuaát caùc giaûi phaùp vaø kieán nghò ñeå hoaøn thieän vaø naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa chuoãi cung öùng. Phöông phaùp nghieân cöùu taïi hieän tröôøng nhaèm quan saùt, phaân tích, ñaùnh giaù hoaït ñoäng cuûa töøng qui trình trong chuoãi cung öùng nhö qui trình hoaïch ñònh, qui trình thu mua nguyeân vaät lieäu ñaàu vaøo, qui trình saûn xuaát, qui trình phaân phoái. Phöông phaùp chuyeân gia nhaèm phoûng vaán caùc nhaân vieân ñieàu haønh tröïc tieáp hoaït ñoäng cuûa caùc qui trình trong chuoãi cung öùng ñeå boå sung, laøm roõ caùc hoaït ñoäng trong töøng coâng ñoaïn cuûa caùc qui trình töø vieäc nghieân cöùu hieän tröôøng noùi treân. Döõ lieäu nghieân cöùu Döõ lieäu thöù caáp: Caùc döõ lieäu veà chæ soá ño löôøng hieäu quaû hoaït ñoäng, saûn löôïng, doanh thu haøng xuaát khaåu vaø nhöõng thaønh quaû ñaït ñöôïc trong chuoãi cung öùng. Döõ lieäu sô caáp: Caùc döõ lieäu veà söï coá phaùt sinh trong töøng coâng ñoaïn cuûa caùc qui trình, caùc döõ lieäu veà saûn löôïng, phöông phaùp ñaët nguyeân vaät lieäu ñaàu vaøo. 5. Tính môùi cuûa ñeà taøi Treân theá giôùi, hieän ñaõ coù raát nhieàu caùc ñeà taøi nghieân cöùu veà chuoãi cung öùng vaø quaûn trò chuoãi cung öùng , tuy nhieân, taïi Vieät Nam, caùc nghieân cöùu veà chuoãi cung öùng -5- vaãn ñang coøn laø moät lónh vöïc khaù môùi meû. Hieän ñaõ coù moät soá ñeà taøi nghieân cöùu veà chuoãi cung öùng, tuy nhieân, chöa coù ñeà taøi naøo nghieân cöùu veà chuoãi noäi boä. Ñeà taøi nghieân cöùu veà chuoãi cung öùng xuaát khaåu ngaønh haøng nöôùc xaû vaûi trong moät doanh nghieäp haøng ñaàu theá giôùi veà haøng tieâu duøng nhanh FMCG (Fast Moving Consumer Goods) vaø coù moät chuoãi cung öùng hoaït ñoäng toát nhaát Vieät Nam hieän nay laø ñeà taøi ñaàu tieân nghieân cöùu veà chuoãi noäi boä. Do ñaëc thuø cuûa chuoãi cung öùng neân hoaït ñoäng cuûa chuoãi cung öùng nghieân cöùu coù nhieàu ñieåm töông ñoàng vôùi hoaït ñoäng cuûa chuoãi cung öùng trong caùc doanh nghieäp saûn xuaát, xuaát khaåu taïi Vieät Nam, chính vì theá maø caùc doanh nghieäp ñoù coù theå hoïc taäp vaø öùng duïng ñöôïc raát nhieàu veà qui trình, heä thoáng, hoaït ñoäng vaø ñònh höôùng phaùt trieån cuûa chuoãi cung öùng naøy. 6. Boá cuïc cuûa luaän vaên Phaàn chính cuûa ñeà taøi goàm coù 3 chöông Chöông 1. Cô sôû khoa hoïc veà chuoãi cung öùng vaø quaûn trò chuoãi cung öùng. Chöông 2. Nghieân cöùu thöïc traïng chuoãi cung öùng xuaát khaåu ngaønh haøng nöôùc xaû vaûi cuûa Unilever Vieät Nam. Chöông 3. Caùc giaûi phaùp hoaøn thieän vaø naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng chuoãi cung öùng xuaát khaåu ngaønh haøng nöôùc xaû cuûa Unilever Vieät Nam. Ñoàng thôøi, ñeà taøi nghieân cöùu coøn coù Phaàn Môû Ñaàu, Phaàn Keát Luaän, caùc baûng bieåu, ñoà thò, hình minh hoïa cuõng nhö caùc phuï luïc vaø danh muïc taøi lieäu tham khaûo cho noäi dung chi tieát cuûa ñeà taøi. Maëc duø taùc giaû ñaõ raát noå löïc vaø coá gaéng tu chænh nhieàu laàn nhöng chaéc chaén ñeà taøi vaãn khoâng theå traùnh khoûi nhöõng thieáu xoùt. Vì vaäy, taùc giaû raát mong nhaän ñöôïc yù kieán ñoùng goùp cuûa quí Thaày Coâ, caùc chuyeân gia vaø ñoïc giaû ñeå ñeà taøi ñöôïc hoaøn thieän hôn. Taùc giaû xin traân troïng caûm ôn! Hoaøng Duy Nam
- Xem thêm -