Tài liệu Nghiên cứu chiết xuất acid amin từ saccharomyces cerevisiae

  • Số trang: 47 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

BÔ Y TÉ TRITÔNG DAI HOC DlTOC HÀ NÔI HOÀ NG T H IK H Â N H NGHIÊN CÜtJ CHIÉT XUÂT ACID AMIN T lf SACCHAROMYCES CEREVISIAE (KHOÂ LUÂN TÔT NGHIÊP DlTOC Sï KHOÂ 2002 - 2007) ^ \ - Ngudi hüâng dân: PGS. TS Tiï Minh Koông - Nai thuc hiên: Bô mon Công Nghiêp dirac Trucmg dai hoc Duçfc Hà Nôi - Thôi gian thuc hiên: Tir thâng 11/ 2006 dén thâng 05/ 2007 HÀ NÔI, THÂNG 05 - 2007 1 @cÂM <301 Vôi long krnh trong và biet on sâu sâc, tôi xin bày tô long biét on dén: f - Xem thêm -