Tài liệu Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học cao chiết ethanol của lá tầm gửi trên cây khế chua

  • Số trang: 78 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KHOA HÓA HỌC  +  NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC CAO CHIẾT ETHANOL CỦA LÁ TẦM GỬI TRÊN CÂY KHẾ CHUA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH SƢ PHẠM HOÁ Đà Nẵng - 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KHOA HÓA HỌC  +  NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH VÀ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC CAO CHIẾT ETHANOL CỦA LÁ TẦM GỬI TRÊN CÂY KHẾ CHUA SVTH : NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN Lớp : 14SHH GVHD: GS.TS. ĐÀO HÙNG CƢỜNG Đà Nẵng - 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐHSP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KHOA HÓA NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Họ và tên sinh viên : NGUY N TH TH O NGUY N Lớp : 14SHH 1. Tên đề tài: “Nghiên cứu tt v x t p ầ ọ t ethanol của lá tầm gửi trên cây kh chua”. 2. Nguyên liệu, dụng cụ và thiết bị - Nguyê l ệu: l tầ - Dụ g ụ t M y gử t u t Lê C u Đ Nẵ g. tb: sắ g p (Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩ ố p ổ GC MS 789 A 5975C ủ g Ag l t lường chất lượng 2 - Đ Nẵng). + Tủ sấy, lò nung, cân phân tích, b p cách thủy, sinh hàn hồ lưu b p nhiệt k , cốc thủy t l ũ t ủy tinh, bình tam giác, ố g pp t b ứ b tẩ lọ t u t ện, g p ễu lọc, phễu chi t, b ỏ g ột y sắ . 3. Nội dung nghiên cứu -X nh thành phần hóa học trong cao chi t ethanol còn l i từ tổng cao ethanol của lá tầm gửi trên cây kh chua. - Phân lập p â ây n cao ethanol còn l i từ tổng cao ethanol của lá tầm gử trê u . -X t p ầ ọ tr 4. Giáo viên hƣớng dẫn: GS.TS. Đ 5. Ngày giao đề tài: 01/08/2017 6. Ngày hoàn thành: 15/03/2018 g H p â g Cườ g. bằ g p ươ g p p GC – MS. C ủ ệ G PGS.TS Lê Tự H S vê K t qu vê ướ g dẫ GS.TS. Đ t v ộp b K H g y 26 tháng 4 ă g Cườ g 2018 g :……. Đ Nẵ g g y…t g… ă CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 2 18 LỜI CẢM ƠN Đ t GS.TS. Đ t ự g ệ trợ g ệp tốt ề t H g Cườ g ệ ềt v E ũ gx t gử lờ khoa Hóa, t ứ ơ sở vật luậ tốt g ệp tậ t b ướ g dẫ y x gử lờ ỗ trợ v g p ỡ tr ơ g suốt qu tr . ơ ọ Sư p t ầy ô g Đ Nẵ g ất dụ g ụ t g ệ gd yv ô gt ặ b ệt l t ầy Trầ M g p t t p ò gt Lụ tốt ỗ luậ tốt y. Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2018 Sinh viên thực hiện Nguy n Thị Thảo Nguyên MỤC LỤC MỞ ĐẦU ............................................................................................................................. 1 1. T ấp t t ủ ề t ........................................................................................................................ 1 2. Đối tƣợng và mục đích nghiên cứu ............................................................................... 2 2.1. Đố tượ g g ê ứu ............................................................................................. 2 2.2. Mụ ứu .............................................................................................. 2 g ê 3. Nộ du g g ê ứu ............................................................................................................................. 2 3.1. P ươ g p p g ê ứu l t uy t ......................................................................... 2 3.2. P ươ g p p g ê ứu t ự 4. Ý g ĩ 5. Bố ụ ọ v t ự tễ ủ g ệ ................................................................... 2 ề t .............................................................................................. 2 ề t .......................................................................................................................................... 3 CHƢƠNG 1......................................................................................................................... 4 TỔNG QUAN ..................................................................................................................... 4 1.1. GIỚI THIỆU V HỌ TẦM GỬI ....................................................................................................... 4 1.2. ĐẠI CƯ NG V C Y TẦM GỬI TR N C Y KH CHUA [2 6 7 ........................................... 4 1.2.1. Tê gọ ................................................................................................................. 4 1.2.2. Nguồ gố v p â bố ......................................................................................... 6 1.2.3. Mô t t ự vật ...................................................................................................... 6 1.2.4. Đ ều ệ s trưở g v p t tr ..................................................................... 7 1.3. C NG DỤNG CHỮA BỆNH CỦA L TẦM GỬI TRONG D N GIAN ...................................... 7 1.4. NGHI N CỨU V THÀNH PHẦN H A HỌC CỦA HỌ TẦM GỬI ............................................ 9 1.4.1. C ô g tr g ê ứu trê t g ớ .............................................................. 9 1.4.2. C ô g tr g ê ứu t V ệt N ........................................................... 14 CHƢƠNG 2....................................................................................................................... 16 NGUYÊN LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................... 16 2.1. NGUY N LIỆU DỤNG CỤ H A CHẤT VÀ S ĐỒ NGHI N CỨU ....................................... 16 ẫu v xử l 2.1.1. Thu 2.1.2. Đ t 2.1.3. Dụ g ụ ẫu guyê l ệu ................................................................... 16 ột số ất v t ất tr tb gd g ê t ồ ............................................. 17 ứu .......................................................... 19 ............................................................................................................................................ 21 2.2. PHƯ NG PH P NGHI N CỨU .................................................................................................... 22 2.2.1. P ươ g p p t ẫu t ự vật ....................................................................... 22 2.2.2. P ươ g p p GC-MS ........................................................................................ 24 2.3. PHƯ NG PH P NG M DẦM TẠO TỔNG CAO ETHANOL .................................................... 25 2.4. PHƯ NG PH P CHI T PH N BỐ LỎNG – LỎNG TỪ TỔNG CAO ETHANOL.................... 26 2.4.1. Nguyên tắ ......................................................................................................... 26 2.4.2. C t ................................................................................................... 26 2.5. PH N L P PH N ĐOẠN CAO TỔNG ETHANOL..................................................................... 26 2.5.1. Sắ b 2.5.2. Sắ ỏ g ................................................................................................ 26 ột .......................................................................................................... 30 2.5.3. T y sắ 2.5.4. T sắ b ỏ g ột lự ọ ệ du g ô y sắ ột .... 33 – hexan ................................................................... 35 2.6. PHƯ NG PH P SẮC KÝ KHÍ K T HỢP KHỐI PHỔ (GC-MS) ................................................ 47 CHƢƠNG 3....................................................................................................................... 49 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN.......................................................................................... 49 3.1. K T QU THU NH N TỔNG CAO ETHANOL BẰNG PHƯ NG PH P NG M CHI T ...... 49 3.1.1 K t qu t u ậ tổ g t l ..................................................................... 49 3.2. K T QU X C Đ NH THÀNH PHẦN H A HỌC CỦA D CH CHI T ETHANOL CỦA L C Y TẦM GỬI TR N C Y KH CHUA ............................................................................................ 56 3.3.3.T p ầ ọ ủ d td l t từ ũ ...................................... 56 3.3. K T QU X C Đ NH THÀNH PHẦN HO HỌC TRONG C C PH N ĐOẠN PH N L P ĐƯỢC TỪ TỎNG CAO ETHANOL ..................................................................................................... 60 3.3.1 K t qu sắ 3.3.2. K t qu ột d t t l (2 . 15g ........................................................... 60 p ầ ọ p â TG.E1 ................................ 62 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ......................................................................................... 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................... 66 DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT AAS : Atomic Absorption Spectrophotometric GC : Gas Chromatography MS : Mass Spectrometry STT : Số t ứ tự TCVN : T êu uẩ V ệt N DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu 3.1 Tên bảng Thể tích dịch chiết ethanol sau khi ngâm chiết Trang 48 Khối lượng cao thu được sau khi cô quay chân không dịch chiết 3.2 3.3 3.4 3.5 ethanol. Thành phần nhóm chức của phân đoạn cao ethanol Thành phần hóa học chính của dịch chiết ethanol Thành phần hóa học định danh được trong phân đoạn BL. 49 49 55 60 DANH MỤC CÁC HÌNH Số Tên bảng hiệu 1.1 Một số l 1.2 Hình ảnh cây tầm gửi 5 1.3 Bảng đồ phân bố tầm gửi trên thế giới 6 1.4 ây t uộ ọ tầ Trang gử 4 u tr c hóa học của flavonoid 10 2.1 L tầm gửi trên cây khế chua Liên hiểu, Đà Nẵng 15 2.2 B t l cây tầm gửi 44 2.3 L tươi, l khô và b t l xay mịn (từ tr i sang phải) sau khi thu hái 16 2.4 Sơ đồ nghiên cứu thực nghiệm 20 2.5 K thu t chiết ngâm dầm (Maceration) 21 2.6 Bản mỏng slicagel 60F254 32 2.7 Bình triển khai dạng hình khối trụ có nắp đ y 33 2.8 Kết quả chạy sắc ký bản mỏng với dung môi và ethanol (từ tr i sang phải) soi dưới đèn UV bước sóng 365 nm 33 Kết quả chạy sắc ký bản mỏng với hệ dung môi ethyacetate: 2.9 dichlomethane theo c c tỷ lệ (từ tr i sang phải) soi dưới đèn UV 34 bước sóng 365 nm 2.10 2.11 t sắc ký cao n – hexane sau khi nhồi c t Sơ đồ phân l p cao chiết ethanol . 2.12 36 t sắc ký (d = 3.5 cm, h = 50 cm). 37 t sắc ký sau khi được nhồi (1), nạp mẫu và bắt đầu rửa giải (2), trong quá trình 38 rửa giải (3,4) 2.12 Các bình hứng dung dịch giải ly (15 ml) 38 2.13 2.14 c vết ch t trên c c bản mỏng của lọ L36 đến lọ L179 c vết ch t trên c c bản mỏng của phân đoạn TGE1.35, phân đoạn TGE36.205 40 40 2.15 Thử dung môi đơn với đ phân cực tăng dần từ tr i sang phải 41 2.16 Hệ dung môi E:D: với c c tỉ lệ kh c nhau 42 2.17 t sắc ký (d=1.5 cm, h=70 cm) 43 2.18 Phân đoạn TGEa1.15 43 2.19 Phân đoạn TGDa16-117 44 2.20 So s nh 3 phân doạn 45 2.21 Thiết bị sắc kí khí kết hợp khối phổ (G – MS) Agligent 7890/5975C 46 3.1 Mẫu dịch chiết ethanol (5 ml) sau mỗi lần thay dung môi 48 3.2 Cao ethanol 49 3.3 Sơ đồ chiết t ch cao ethanol từ là Tầm gửi trên cây khế cây 54 3.4 Sắc ký đồ G của dịch chiết ethanol 55 3.5 Sắc ký đồ G của phân đoạn TG.E1 60 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Sự p t tr ữ g t ọ ỹ t uật tựu t lớ trê gl ữ g l sự xuất ệ ặt tr ủ ọ lĩ vự . Tuy ễ ô trườ g ưô g y ô g gừ g g ều g p ê gườ t ượ sự p t tr ệt t y ũ g guyê v ặ b ệt sự tồ t ủ bệ tật d dọ ệ y l t uố tổ g ợp t ườ g gườ Vớ sự p t tr bệ t ều ữ gt về p p p g l ở ớ d g ậu p p gủ d ứ g… t ây ỏ y l t ườ g ằ v tr ư gây buồ bằ g ữ bệ l ề y ọ t ứ dụ g p ụ ữ bệ tr ủ sẵ tr g tự ô g ộ g p t uy t t ữ gt gườ xu ướ g qu y ê . Ưu ủ p ươ g ô g ệt ớ g gườ l t t uậ vớ dụ g p ụ. Vớ v ột ệ t ự vật p ưu v ệt ủ p ươ g p p g y. Tầm gửi b m dọc ăn ngang Đục thân khoét rễ để mang tiếng đời Dẫu là tơ được hồng tươi Biết đâu bão tố rụng rời nay mai Họ tầ gử l Ngườ dâ ọ lớ ề Bắ b ệt l g ọ trê tâ trọ g. Vấ ặt ở rất l ề t uố vớ ứu về ọ tầ ư x ủv y ầ ượ t t số g g d ở trê ây ủ g u g ấp guồ số g g ê trê gử ứu l ất ướ t p g p u g v tầ gử uố t u về t từ lâu ề t ê u p ầ gử : ột rằng ô g qu gử ây có gườ dâ sử dụ g ệ y g ê r ê g ở V ệt N ọ l hi u rõ ô g dụ g ủ g tô p ần óa ọc trong cao c t t ano c a á tầm gử trên cây k 1 “ . p â ột ò l ượ . Tuy ây ọ ; s g tỏ. Tầ s t u về Tầ tê l dụ g gử ều. Vớ ọ t ự vật bậ ây g . H ệ ây ều tỉ g y gọi các cây ký sinh nói chung là tầ rằ g ầ sử dụ g ầ qu ất tr ây tầ ò gử t tác và xác địn t àn c ua.” 2. Đối tƣợng và mục đích nghiên cứu 2.1. Đối tƣợng nghiên cứu L tầ gử trê ây u t u t Lê C u Đ Nẵ g. 2.2. Mục đích nghiên cứu -X gử trê t ây p ầ ọ ất tr g t t l ủ l tầ u . - P â lập p â ột số ất tr g l tầ gử trê ây u . 3. Nội dung nghiên cứu 3.1. Phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết - T u t ập tổ g ợp p â t t p ầ ọ ứ g dụ g về l tầ - Tổ g ợp t tt t d l ệu tư l ệu về guồ gử trê l ệu về p ươ g p p lấy v p â lập - Ng ê ọ t ứu t ợp l ệu về v x ây guyê l ệu u . ẫu xử l ẫu; p ươ g p p ất từ t ự vật. p ươ g p p p ổ x t p ầ qu tr ấu tr . 3.2. Phƣơng pháp nghiên cứu thực nghiệm - Xử l polyetylen v ẫu: L tầ ự g tr gử p ơ g lọ t u t - P ươ g p p t gâ -C ất bằ g tt ô g ề s u b gb ắp ậy. dầ ẫu. du g ô ut p ươ g p p t lỏ g – lỏ g. -D g p ươ g p p GC-MS - P â lập lớp ất từ x ất tr g d t t l bằ g p ươ g p p sắ t. ột sắ ỏ g. 4. Ý nghĩa khoa học và thực ti n của đề tài N ữ g t qu g ĩ tr g v ệ ượ tr g ềt u g ấp t ô g t g ê về t 2 ứu p ầ ys l ột guồ tư l ệu ọ ấu tử ượ tt tr từ l g g Lg r u l qu â g g tr ứ g dụ g ủ dượ l ệu. 5. Bố cục đề tài Luậ vă b gồ Cấu tr g ê b 67 trang, 5 b g 31 hình, 17 t l ệu t ứu ư s u: Mở ầu (3 tr ng) C ươ g 1: Tổ g qu (13 trang) C ươ g 2: Nguyê l ệu v p ươ g p p g ê C ươ g 3: K t qu v t K t luậ v T l ệu t g luậ (27 trang) (1 trang) (3 tr g 3 ứu (33 trang) . g CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN 1.1. GIỚI THIỆU VỀ HỌ TẦM GỬI Họ Tầ gử l ọ qu Gồ g 4 14 ớ ột số t ở v g ô l trọ g ất tr p â bố g t ự vật bậ ủ y u ở v số g g ệt ớ s ậ ớ [4]. H 1.1 Một số l ây t uộ ọ tầ gử 1.2. ĐẠI CƢƠNG VỀ CÂY TẦM GỬI TRÊN CÂY KHẾ CHUA [2, 6 ,7] 1.2.1. Tên gọi Tê T g V ệt : tầ Tê T gA : Ligaria cuneifolia Tê P â l gử tằ gử gử ọ : Loranthaceae ọ : (T ệ t ố g APG III- 2009) 4 . ệt Gớ T ự vật ( Pl t Ngành T ự vật H Lớp H l (Eud N ơ g N ầ (Angiospermae) ts T ự vật l Bộ Đ Họ Tầ gử (L r t Tầ gử (L r t Tông Tầ gử (Lorantheae) Phân tông Loranthinae Chi Macrosiren Chi Loranthus P â ọ T v APG t ầ p ầ lõ (C r ud ts) ươ g (Santalales) bộ Đ ươ g ( s t l l s ứ g 155-172 chi g 2.254-2.304 loài . V ệt N ô g ty TNHH B 5 L vớ g 35 l g trồ g g p t ử g ệ ọ g t ô g l Tầ Hình 1.2. Hình ảnh cây tầm gửi 5 ỉ ột l ượ gửi Dâu. 1.2.2. Nguồn gốc và ph n bố  Nguồn gốc C l ây t uộ g 7 -8 tr ệu (Cretaceous). Cây tầ  ọ y ượ t ă trướ tr gử t ấy tr g t ờ g t uố guồ gố từ C âu u ê ủ P ấ trắ g ặ Bắ Mỹ . Ph n bố P â bố ở Ấ Độ N Tru g Quố I d x .... Ở V ệt N B H Tây H Nộ Qu g Tr Đồ g N t ây p ố Hồ C M L y C ở pu tỉ T L Bắ T T ừ T ê Hu M l ys Vĩ Lâ P H Đồ g Sô g Bé, . Hình 1.3. Bảng đồ phân bố tầm gửi trên thế giới 1.2.3. M tả thực vật Loài cây này l l l x t ự vật hoa, bán ký sinh trên các loài khác, chúng có tự quang ợp v bộ rễ số g b trưở g. Cây tầ gử l ây gỗ bụ ặt v ặ vỏ t â ây bụ ây ỏ ủ ột v ố s trườ g ợp dây leo. Thân: T â gỗ g ò L :L không có l ơ guyê p t ọ l ố ặ ốt ô g ụ b (t v l gâ l lô g g lô g lô g tơ t v y ặ s gs ặ g. Không có lá kèm. Hoa: H ọ ở lưỡ g t l bắ ( l bắ ặ ợp s ơ t . Cụ trô g g ố g 6 d g x ư ột bô g p ụ bê t g .B tr g p â b ệt tr g t êu g ỉ ò l v t u ợp lư g ố g dướ 1 ô ô g ất d vỏ ũ ều ộ trê t â p â . Hầu trê bề ặt ây t ều y ây ủ. 1 – 3 t ô g tầ gử l y u bầu ô g ô g qu trê t â ây ất d g p vỏ t ườ g vỏ ều ộ ượ trê ây g ơ l g s ũ ọ g ủ. 1 – 3 trê rễ ủ t ây vệ 1 – 3 phôi khá ều ượ p ủ bở 1 lớp gb rễ ( ủ t gố d ặ vệ p tt y qu ặ p ấ 1 – 3 phôi khá phân hoá. p p Rễ: K ô g rễ .B uỵ gắ g p ột vò g rõ rệt vớ t ự g . Vò ọ g t ủ ợp ột vò g vớ b uỵ 3 -4 l ô g vỏ t ườ g Qu và h t: Qu ặt ất ủ ô g p ô p t tr (t ườ g ột vò g l ỏ. Bộ ô g ặ bằ g lỗ. Bộ rõ r g. T p tt ặ ặ ứt dọ ột l ră g. Tr g (3-)5- 6(-9 uv g d ô g uố g y qu ỉ ò l ô g ò .Đ g. C ỉ ở bằ g p ô tâ ặ p guyê x p ố d ệ vớ t ỏ y t ườ g ặ t êu g ất lỏ g sề sệt ủ. ử s ở p ầ trê ủ. 1.2.4. Điều kiện sinh trƣởng và phát triển Ở V ệt Nam, tầ ây ọ v số g gử xuất s ô g b rụ g l d luô b v . Cây ượ è ệ trê ây t ất d gườ dâ t ây p t tr ắp ơ , ặt b ệt l v ọ qu ă dưỡ g v v t u g ô g t ô . Vì là ướ từ qu ă ô g ây ũ g ữ g ây gỗ ều g ất l v ất. 1.3. C NG DỤNG CHỮA BỆNH CỦA LÁ TẦM GỬI TRONG DÂN GIAN Hầu ọ bệ t ổ truyề bộ p ậ ủ tầ gườ t sử dụ g gử ều ô g dụ g t p ầ ủ l tầ ữ bệ gử . Tr ữ gy ột số .  Một số đơn thuốc dùng lá tầm gửi để chữa bệnh hữa phong th p: rử s ặ p ố ợp vớ v t uố bổ p ơ ô t ậ 7 ặt t ư tụ s v g sắ uố g; ẩu t u xươ g tang chi... Bài “Đ c hoạt ký sinh thang”: tang ký sinh 18g; ộ p g ươ g quy b 15g; g sâ ă g t ượ p ụ l l trừ p u ứ t ầ ột t g ỗ trọ g gưu tất ỗ v 12g; ơ ụ uy t t ầ bê 3 lầ trướ bữ ă . Cũ g t t ậ .D g t ửu p ò g ỗ v 9g; t tâ 3g s ụ qu 1 5g g t ấp bổ t tầ t ầ b 6g. B g tr y ô g ứ g t ấp t tọ ... Sắ uố g g y d g t uố ặ gâ rượu. Bài “Thiên ma câu đằng ẩm”: t g v 32g t ê ỏ b âu ằ g l 3 lầ ỗ v 2 g tử g ầ gưu tất ẫu trướ bữ ă . D N ữ gt từ gs g l vớ ư g tr quy t ỗ trọ g g tốt tô g ất ( (s v g ỗ v 12g dây ỗ v 16g. Sắ uố g g y ồ gườ t u s g ô g.Ng ă ( ủ ây g t ứ g tă g uy t p t g t uố trê d từ s tuổ tr r t g t tô ộp g s ỗ t ủô ột t g gủ... gl ò g ượ p ố d ệp; tr t sữ ợp ủ p ụ ữ sau sinh.  Một số đơn thuốc dùng lá tầm gửi trên c y khác: Tầ gử ây dẻ tr t ấp Tầ gử ây x Tầ d gử ớp v ê ữ bệ ây d g t ườ g ũ g s bệ ườ g ruột g tr d ứ g bệ t lỵ t b ứ g ưt g ư trầ b t g b ọ g s d . . g t b x g p ố ờ ợp vớ ặ .K v tr ô ... dướ d g t uố sắ sr yvê gậ . Tầ gử ây ây tứ bệ l sốt l qu b l g... Tầ dươ g lụ g gử trê ữ d t g ươ g quy t ò d g tr bệ r t. C t ây sốt r t p ố tầ s t l v t uố t ỏ ty tử t ỗ v 12g ỗ v 8g. Ng y ứ g“ ợp vớ t l ệt dươ g t u dầ ...: ỗ trọ g ặ tử ột t ồ g ầ ỗ v 1 g sơ t g d g t uố sắ . t dụ g bổ t ậ tr g t tơ ồ g (t ỏ ty tử 8g t ụ ụ qu 8 ệt v g l ” 16g du p ụ tử Tầ ứ gử ây g ă gg y u g Lưu ý: tr tr t dụ g tốt ều tr v ê g; ặ b ệt l d g ữ gl tă g tầ ầu t ậ ă gt gử trê p ộ ây t ậ sỏ t ậ ủ g . ủ ộ t ưl t ô g t ê ... 1.4. NGHIÊN CỨU VỀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA HỌ TẦM GỬI 1.4.1. Các công trình nghiên cứu trên thế giới Tr g dâ g l ấu ướ uố g tr Ở M l ys s Tầ ủ tầ gử trê . Ở Ấ Độ gử ây ượ d gườ t d ượ d gl gl g t uố ữ v t t ươ g v lở l t. Ở I d gp ố t ắp tr p ụ ữ s ợp vớ l gườ t ỗ è u v l t. u g ồ p ụ s u ò d g Tầ gử ữ u g t ư. T b v t “C gg t ây t uố Ku g r b tỉ bộ ây TGNN t vớ ây x Nă s d g (M g d 1936 bộ ễ Nă 2 g tr g tru g tâ t bur ” ủ W g ê ứu p t tr gs t t C u ul v ộ g sự ây Gò (C b p t dr (L. G rt . tr t êu L. d b sắ t C trê ướ v g r ượ d g y ượ g ướ sắ từ ây TGNN s trê tr t u ườ g. ọ R u p t ệ D dr p t p t dr (L. M q (2 = 16 . 5 Sylv L. P. A g v J vớ vật l ệu l p ô t v ô W. H. W g llus trê l t tầ uô ấy ô gử l D dr p t pentandra (L.) Miq và Macrosolen cochinchinensis (Lour.) Blum trong môi trườ g Mur s g v S ều ệ t ô gt r t gắ ầ g. K t qu t ờ g ơ ầ t ượ bổ su g b p t tr t bổ su g ướ dừ (15 – 2 % ở t ấy tr g sự ầ y ều s vớ M r s l 6-b zyl tr g ( ô trườ g MS t pur t ườ g t tố s trưở g. H ô g d ệ tr gb ô trườ g ỉ 9 y D dr p t ứ p t dr ầ ậ t ấy rằ g ở ướ dừ (15 - 2 % t uô ấy . MS ủ D dr p t s s. S u 5 (BA 2 µM t ò ở ô trườ g ơ b tầ gử ô trườ g p t dr p t l ều
- Xem thêm -