Tài liệu Nghiên cứu các giải pháp góp phần phát triển hệ thống cây trồng hàng năm nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại huyện cẩm giàng, tỉnh hải dương

  • Số trang: 363 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 28 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

B GIÁO D C VÀ ðÀO T¤O TR NG ð I HC NÔNG NGHI P HÀ NI TRN THµ THU HÀ NGHIÊN CU CÁC GII PHÁP GÓP PHN PHÁT TRIN H THNG CÂY TR NG HÀNG NĂM NH#M NÂNG CAO HIU QU S' D NG ð(T NÔNG NGHIP T¤I HYUN C*M GIÀNG, T,NH HI D NG LU0N VĂN TH¤C SĨ NÔNG NGHIP Chuyên ngành: Tr;ng tr=t Mã s@ : 60.62.01 NgưGi hưIng dKn khoa h=c: PGS.TS PH M TIPN DŨNG HÀ N I - 2010 Tr ng ð i h c Nông nghip Hà Nµi – Lun văn th c sĩ nông nghip .............. i LSI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cu ca riêng tôi, các s liu, kt qu! nghiên cu trình bày trong lu#n văn là trung th&c, khách quan và ch a t(ng ñ )c công b trong b*t kỳ lu#n văn nào khác. Tác gi! Tr-n Th. Thu Hà Tr ng ð i h c Nông nghip Hà Nµi – Lun văn th c sĩ nông nghip .............. ii LSI C M ƠN Trong sut th0i gian h1c t#p nghiên cu và th&c hin lu#n văn, ngoài s& c g3ng n4 l&c ca b!n thân, tôi ñã ñ )c s& quan tâm ñ6ng viên giúp ñ8 nhit tình ca ð:i gia ñình; Lãnh ñ:o, ñ=ng nghip n i công tác; Nhà tr 0ng, Khoa Nông h1c, B6 môn H thng nông nghip, Các th-y cô giáo; Các phòng chc năng ca Huyn CDm Giàng tFnh H!i D ng; B:n bè và ñIc bit s& h Jng dLn nhit tình ca Th-y giáo PGS. TS. Ph:m Tin Dũng - B6 môn H thng nông nghip Tr 0ng ð:i h1c Nông nghip Hà N6i. Tr Jc tiên, tôi xin trân tr1ng c!m n Th-y giáo PGS. TS Ph:m Tin Dũng, các th-y cô giáo trong b6 môn H thng Nông nghip ñã h Jng dLn t#n tình, góp ý giúp tôi trong sut quá trình th&c hin và hoàn thành lu#n văn. Tôi xin chân thành c!m n các ñ n v., c quan, các phòng chc năng n i h1c t#p, công tác, b:n bè và ñ=ng nghip ñã giúp ñ8 tôi trong sut th0i gian qua. Tôi xin bày tS lòng bit n sâu s3c ñn toàn thT gia ñình, ng 0i thân ñã t:o m1i ñiUu kin giúp tôi hoàn thành ch ng trình h1c t#p và nghiên cu. Xin trân trng c m n! Hà Ni, ngày 9 tháng 10 năm 2010 Tác giU TrVn ThW Thu Hà Tr ng ð i h c Nông nghip Hà Nµi – Lun văn th c sĩ nông nghip .............. iii L0i cam ñoan MCLC ii L0i c!m n iii MWc lWc iv Danh mWc b!ng vi Danh mWc biTu ñ= ix 1 MY ðZU 1.1 Tính c*p thit ca ñU tài 1 1.2 MWc ñích nghiên cu 4 1.3 Yêu c-u ca ñU tài 4 1.4 Ý nghĩa khoa h1c và th&c ticn ca ñU tài 4 1.5 ði t )ng và ph:m vi nghiên cu 5 1.6 Nhfng ñóng góp mJi ca ñU tài 5 2 TgNG QUAN 6 2.1 C sj lý lu#n ca ñU tài 6 2.2 C sj th&c ticn ca ñU tài 35 3 NkI DUNG VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN CsU 44 3.1 N6i dung nghiên cu 44 3.2 Ph ng pháp nghiên cu 44 4 KtT QUu NGHIÊN CsU VÀ THuO LUwN 50 4.1 ðiUu kin t& nhiên, kinh t - xã h6i chi phi h thng cây tr=ng 4.1. 1 4.1. 2 4.2 i hàng năm t:i huyn CDm Giàng - H!i D ng 50 ðiUu kin t& nhiên 50 ðiUu kin kinh t - xã h6i 57 Th&c tr:ng h thng cây tr=ng hàng năm và hiu qu! sz dWng ñ*t nông nghip t:i huyn CDm Giàng 74 Tr ng ð i h c Nông nghip Hà Nµi – Lun văn th c sĩ nông nghip .............. iv 4.2. 1 4.2. 2 Din tích, năng su*t, s!n l )ng cây tr=ng hàng năm 75 4.2. 3 Công thc luân canh chính ca các vùng nghiên cu t:i huyn 4.2. 4 Hiu qu! kinh t ca CTLC chính trong j các vùng nghiên cu t:i huyn CDm Giàng 90 4.2. 5 4.3 ðánh giá chung vU HTCT hàng năm t:i huyn CDm Giàng. Kt qu! thz nghim 93 4.3. 1 Kt qu! thz nghim ging lúa lai năng su*t cao trong ñiUu kin 4.3. 2 Kt qu! thz nghim ging lúa ch*t l )ng cao trong ñiTu kin s!n 4.4 Các gi!i pháp phát triTn HTCT hàng năm nh~m nâng cao hiu qu! sz dWng ñ*t nông nghip t:i các vùng nghiên cu. Th&c tr:ng CCCT hàng năm ca các vùng nghiên cu t:i huyn CDm Giàng. CDm Giàng s!n xu*t vW xuân 2010. xu*t vW xuân 2010. 4.4. 1 4.4. 2 5 C sj l&a ch1n các gi!i pháp 5.1 Kt lu#n 5.2 ðU ngh. Các gi!i pháp phát triTn HTCT hàng năm t:i các vùng nghiên cu. KtT LUwN VÀ ð• NGH€ TÀI LI•U THAM KHuO 80 87 95 96 99 10 3 10 3 10 3 11 0 11 0 11 2 11 3 Tr ng ð i h c Nông nghip Hà Nµi – Lun văn th c sĩ nông nghip .............. v DANH M C CÁC CHX VIPT TYT CH‚ VItT TƒT CNH-HðH Tr ng ð i h KCN C„M T… Công nghip hoá - hin ñ:i hoá Khu công nghip CCN CWm công nghip KCCN Khu, cWm công nghip NTM Nông thôn mJi TTCN TiTu th công nghip KDC Khu dân c CCCT C c*u cây tr=ng CTLC Công thc luân canh GTSX Giá tr. s!n xu*t HSTNN H sinh thái nông nghip HTCT H thng cây tr=ng HTNN H thng nông nghip HTTT H thng tr=ng tr1t HTX H)p tác xã c Nông nghip Hà Nµi – Lun văn th c sĩ nông nghip .............. vi DANH M C BNG STT Tên b!ng 2.1 B trí c c*u cây tr=ng trong m6t năm Trang 25 4.1 ðiUu kin th0i tit - khí h#u huyn CDm Giàng trung bình 2000-2009 52 4.2 Hin tr:ng sz dWng ñ*t t:i Huyn CDm Giàng năm 20052009 ð6ng thái tăng tr jng kinh t huyn CDm Giàng năm 20052009 Tc ñ6 tăng tr jng GTSX và t‡ tr1ng ngành nông nghip năm 2005-2009 55 61 4.7 Din tích gieo tr=ng cây hàng năm t( 20052009 Phát triTn chăn nuôi t:i huyn CDm Giàng giai ño:n 20052009 M6t s chF tiêu kinh t - xã h6i ch yu huyn CDm Giàng 4.8 Dân s và bin ñ6ng dân s 66 4.9 Lao ñ6ng và bin ñ6ng lao ñ6ng 67 4.3 4.4 4.5 4.6 58 59 63 65 4.10 Din tích gieo tr=ng cây hàng năm t:i huyn CDm Giàng 76 4.11 Năng su*t cây hàng năm t:i huyn CDm Giàng 4.12 S!n l )ng cây tr=ng hàng năm t:i huyn CDm Giàng 4.13 C c*u cây tr=ng vW xuân ca các vùng nghiên cu năm 2009 4.14 C c*u cây tr=ng vW mùa ca các vùng nghiên cu năm 2009 4.15 C c*u cây tr=ng vW ñông ca các vùng nghiên cu năm 2009 4.16 C c*u ging lúa j các vùng nghiên cu năm 2009 4.17 CTLC ca các vùng nghiên cu năm 2009 77 79 82 83 84 87 88 4.18 Hiu qu! ca m6t s CTLC chính trên các vùng nghiên cu t:i huyn CDm Giàng 4.19 Các yu t c*u thành năng su*t ca các ging lúa lai 92 thz nghim trong vW xuân 2010. 4.20 Hiu qu! kinh t ca m6t s ging lúa lai năng su*t cao thz 96 nghim trong vW xuân 2010. Tr ng ð i h 98 c Nông nghip Hà Nµi – Lun văn th c sĩ nông nghip .............. vii 4.21 Các yu t c*u thành năng su*t ca các ging lúa ch*t l )ng cao thz nghim trong vW xuân 2010. 4.22 Hiu qu! kinh t ca các ging lúa ch*t l )ng cao thz nghim trong vW xuân 2010. 4.23 ChuyTn ñ‰i công thc luân canh t:i các vùng nghiên cu 4.24 ChuyTn ñ‰i c c*u ging lúa t:i các vùng nghiên cu 10 0 10 2 10 6 10 9 Tr ng ð i h
- Xem thêm -