Tài liệu Nghiên cứu các giải pháp bảo vệ bờ biển tỉnh nghệ an

  • Số trang: 112 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

Bé GI¸O DôC Vµ §µO T¹O Bé N¤NG NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N TR¦êNG §¹I HäC THUû LîI Chu Quang Thµnh NGHI£N CøU C¸C gi¶i ph¸p b¶o vÖ Bê biÓn tØnh NghÖ An LUËN V¡N TH¹C SÜ Hµ Néi – 2011 Bé GI¸O DôC Vµ §µO T¹O Bé N¤NG NGHIÖP Vµ PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N TR¦êNG §¹I HäC THUû LîI Chu Quang Thµnh NGHI£N CøU C¸C gi¶i PH¸P b¶o vÖ bê biÓn tØnh nghÖ an Chuyªn ngµnh : X©y dùng c«ng tr×nh thñy M· sè : 60 - 58 - 40 LUËN V¡N TH¹C SÜ Ng­êi h­íng dÉn khoa häc: GS.TS. Ng« TrÝ ViÒng Hµ Néi - 2011 1 Môc lôc Lêi c¶m ¬n ……………………………………………………………………………..7 PhÇn më ®Çu…………………………………………………………………………...8 1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi…………………………………………….......8 2. Môc ®Ých cña ®Ò tµi……………………………………………………10 3. C¸ch tiÕp cËn vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu…………………………….10 4. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc……………………………………………………....10 Ch­¬ng 1: Tæng quan vÒ c«ng tr×nh b¶o vÖ bê biÓn 1.1. Kh¸i niÖm vÒ bê biÓn..........................................................................11 1.2. Ph©n lo¹i bê biÓn.................................................................................12 1.3. C¸c d¹ng ph¸ ho¹i ®èi víi bê biÓn......................................................13 1.4. C¸c lo¹i c«ng tr×nh b¶o vÖ bê biÓn ®· ®­îc ¸p dông...........................17 1.4.1. §ª biÓn........................................................................................17 1.4.2. KÌ biÓn........................................................................................17 1.4.3. HÖ thèng má hµn ng¨n c¸t..........................................................18 1.4.4. HÖ thèng ®ª ch¾n sãng………………………………………………19 1.4.5. Rõng c©y ngËp mÆn.....................................................................19 1.4.6. Båi ®¾p nh©n t¹o………………………………………………….....19 1.4.7. Trång c©y trªn cån c¸t däc bê…………………………………......19 1.5. KÕt luËn ch­¬ng 1…………………………………………………...20 Ch­¬ng 2: Tæng quan vÒ bê biÓn vµ c¸c c«ng tr×nh b¶o vÖ bê biÓn tØnh nghÖ an 2.1. §iÒu kiÖn tù nhiªn vïng biÓn nghÖ an……………………………...23 Chu Quang Thµnh - CH17C1 2 2.1.1. VÞ trÝ ®Þa lý……………………………………………………………23 2.1.2. §Æc ®iÓm ®Þa h×nh…………………………………………………...23 2.1.3. §Æc ®iÓm ®Þa chÊt, thæ nh­ìng…………………………………….26 2.2. §Æc ®iÓm khÝ hËu, thuû v¨n vµ dßng ch¶y…………………………..27 2.2.1 §Æc ®iÓm khÝ hËu……………………………………………………..27 2.2.2. S«ng ngßi……………………………………………………………...30 2.2.3. TriÒu mÆn, n­íc d©ng……………………………………………….31 2.3. T×nh h×nh b·o lôt trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y.......................................32 2.4. HiÖn tr¹ng c«ng tr×nh b¶o vÖ bê biÓn tØnh NghÖ An...........................33 2.4.1. §ª biÓn........................................................................................34 2.4.2. KÌ b¶o vÖ bê biÓn.......................................................................40 2.4.3. Rõng phßng hé ven biÓn..............................................................45 2.5. §¸nh gi¸ nguyªn nh©n h­ háng..........................................................47 2.6. KÕt luËn ch­¬ng 2...............................................................................48 Ch­¬ng 3: C¬ së khoa häc cña c¸c gi¶i ph¸p b¶o vÖ bê vµ ®ª biÓn 3.1. §Æc ®iÓm cña c«ng tr×nh b¶o vÖ bê biÓn.............................................55 3.2. Mét sè gi¶i ph¸p b¶o vÖ bê biÓn th­êng gÆp.......................................55 3.2.1. §ª biÓn........................................................................................55 3.2.1.1. X¸c ®Þnh cao tr×nh ®Ønh ®ª.......................................................56 3.2.1.2. KÕt cÊu ®Ønh ®ª........................................................................59 3.2.1.3. M¸i ®ª......................................................................................60 3.2.1.4. Ph­¬ng ph¸p tÝnh líp gia cè m¸i ®ª biÓn d­íi t¸c dông cña sãng vµ dßng ch¶y...........................................................................................65 3.2.1.5. TÝnh to¸n æn ®Þnh ®ª................................................................68 Chu Quang Thµnh - CH17C1 3 3.2.2. KÌ b¶o vÖ bê biÓn.......................................................................75 3.2.2.1. C¸c d¹ng kÕt cÊu kÌ biÓn.........................................................75 3.2.2.2. TÝnh to¸n æn ®Þnh kÌ m¸i nghiªng...........................................76 3.2.2.3. TÝnh to¸n æn ®Þnh kÌ biÓn d¹ng t­êng ®øng............................78 3.2.3. HÖ thèng má hµn..............................................................................82 3.2.3.1. CÊu t¹o má hµn biÓn................................................................82 3.2.3.2. Ph­¬ng cña má hµn.................................................................83 3.2.3.3. ChiÒu dµi má hµn.....................................................................85 3.2.3.4. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c má hµn.................................................85 3.2.3.5. HiÖu qu¶ g©y båi cña má hµn..................................................86 3.3. KÕt luËn ch­¬ng 3...............................................................................86 Ch­¬ng 4: øng dông tÝnh to¸n cho tuyÕn ®ª biÓn x· quúnh long vµ tuyÕn kÌ x· s¬n h¶i, huyÖn quúnh l­u 4.1. øng dông tÝnh to¸n tuyÕn ®ª biÓn x· Quúnh Long.............................87 4.1.1. Giíi thiÖu c«ng tr×nh...................................................................87 4.1.2. Quy m«, c¸c th«ng sè kü thuËt chÝnh cña c«ng tr×nh..................88 4.1.3. TÝnh to¸n thÊm, æn ®Þnh m¸i ®ª………………………..................90 4.2. øng dông tÝnh to¸n tuyÕn kÌ biÓn x· S¬n H¶i.....................................96 4.2.1. Giíi thiÖu c«ng tr×nh...................................................................96 4.2.2. Quy m«, c¸c th«ng sè kü thuËt chÝnh cña c«ng tr×nh..................97 4.2.3. TÝnh to¸n æn ®Þnh t­êng kÌ…………………………….................98 4.3. KÕt luËn ch­¬ng 4.............................................................................105 KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ.........................................................................................106 Tµi liÖu tham kh¶o..............................................................................................109 Chu Quang Thµnh - CH17C1 4 Danh môc c¸c h×nh vÏ H×nh 1-1: Bê biÓn Ninh Ch÷ - Phan Rang, tØnh Ninh ThuËn....................11 H×nh 1-2: S¬ ®å x©m thùc bê biÓn d­íi t¸c ®éng cña sãng......................15 H×nh 1-3: C¬ chÕ ph¸ ho¹i ®ª biÓn...........................................................16 H×nh 1-4: TuyÕn ®ª biÓn Quúnh Léc, huyÖn Quúnh L­u.........................17 H×nh 1-5: KÌ biÓn chèng s¸t lë Quúnh L­u tØnh NghÖ An.......................18 H×nh 1-6: HÖ thèng ®ª má hµn ch¾n c¸t...................................................18 H×nh 1-7: §ª ch¾n sãng däc bê.................................................................19 H×nh 1-8: Rõng c©y ngËp mÆn tr­íc ®ª biÓn............................................20 H×nh 1-9: HiÖn tr¹ng bê biÓn x· Quúnh Long, huyÖn Quúnh L­u..................21 H×nh 1-10: HiÖn tr¹ng bê biÓn x· Quúnh Long, huyÖn Quúnh L­u................21 H×nh 1-11: HiÖn tr¹ng bê biÓn x· Quúnh Long, huyÖn Quúnh L­u................22 H×nh 1-12: HiÖn tr¹ng bê biÓn x· Quúnh Long, huyÖn Quúnh L­u................22 H×nh 2-1: B¶n ®å vÞ trÝ vïng bê biÓn vµ c«ng tr×nh b¶o vÖ bê tØnh NghÖ An.....25 H×nh 2-2: C¸c h×nh thøc gia cè m¸i ®ª biÓn ®· ¸p dông ë NghÖ An.........35 H×nh 2-3: C¸c h×nh thøc mÆt c¾t ®ª biÓn...................................................36 H×nh 2-4: C¸c h×nh thøc mÆt c¾t kÌ biÓn...................................................41 H×nh 2-5: CÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n gia cè m¸i kÌ biÓn............................42 H×nh 2-6: KÌ biÓn L¹ch V¹n, DiÔn Thµnh................................................43 H×nh 2-7: KÌ ven biÓn thÞ x· Cöa Lß........................................................44 H×nh 2-8:Rõng phi lao ch¾n giã tr­íc tuyÕn ®ª biÓn Kim, H¶i, Hïng.....46 H×nh 2-9: Rõng c©y ngËp mÆt tr­íc tuyÕn ®ª DiÔn BÝch.........................46 H×nh 2-10: M­a b·o g©y s¹t lë m¸i mét ®äan ®ª......................................48 H×nh 2-11: Gia cè m¸i phÝa biÓn ®ª Kim - H¶i - Hïng, H. DiÔn Ch©u b»ng ®¸ l¸t khan trong « khung ®¸ x©y....................................................................50 H×nh 2-12: Gia cè m¸i phÝa ®ång ®ª Quúnh Léc, HuyÖn Quúnh L­u b»ng ®¸ l¸t khan trong « khung BTCT M200...........................................................50 Chu Quang Thµnh - CH17C1 5 H×nh 2-13: Gia cè m¸i phÝa biÓn ®ª Quúnh Léc, HuyÖn Quúnh L­u b»ng cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n ghÐp rêi trong « khung BTCT.................................51 H×nh 2-14: Gia cè m¸i phÝa biÓn ®ª Long ThuËn, HuyÖn Quúnh L­u b»ng cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n tù chÌn liªn kÕt m¶ng trong « khung BTCT............51 H×nh 2-15: Gia cè m¸i phÝa biÓn kÌ Quúnh Long, HuyÖn Quúnh L­u b»ng cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n tù chÌn liªn kÕt m¶ng trong « khung BTCT............52 H×nh 2-16: Trång cá m¸i phÝa ®ång ®ª Quúnh Thä, H. Quúnh L­u.........52 H×nh 2-17: TuyÕn kÌ x· S¬n H¶i, huyÖn Quúnh L­u................................53 H×nh 2-18: HiÖn tr¹ng tuyÕn ®ª BÝch, Kû, V¹n, Ngäc, H. DiÔn Ch©u......53 H×nh 2-19: Thi c«ng m¸i kÌ b»ng cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n l¾p ghÐp.....54 H×nh 2-20: Thi c«ng ®ª biÓn Quúnh Léc b»ng cÊu kiÖn BT§S...............54 H×nh 3-1: §é dèc quy ®æi tÝnh sãng leo....................................................57 H×nh 3-2: C¸c th«ng sè x¸c ®Þnh c¬ ®ª.....................................................58 H×nh 3-3: Ch©n kÌ kiÓu bÖ ch×m...............................................................63 H×nh 3-4: Ch©n kÌ kiÓu mè ®ì..................................................................63 H×nh 3-5: Ch©n khay b»ng èng Buy……………………………………..64 H×nh 3-6: KÕt hîp ch©n kÌ bÖ ch×m vµ cäc gç…………………………..64 H×nh 3-7: KÕt hîp ch©n kÌ bÖ næi vµ cäc bª t«ng cèt thÐp……………...65 H×nh 3-8: S¬ ®å tÝnh to¸n theo ph­¬ng ph¸p tæng øng lùc………………70 H×nh 3-9: S¬ ®å tÝnh to¸n theo ph­¬ng ph¸p øng lùch÷u hiÖu cè kÕt…...72 H×nh 3-10: BiÓu ®å m α ~ α ………………...…………………………….75 R R H×nh 3-11: S¬ ®å tÝnh to¸n æn ®Þnh tæng thÓ theo mÆt FABC...................76 H×nh 3-12: S¬ ®å tÝnh to¸n æn ®Þnh cña kÌ trªn mÆt m¸i ®ª......................78 H×nh 3-13: C¸c bé phËn cña má hµn.........................................................83 H×nh 3-14: Quan hÖ gi÷a trôc má hµn vµ h­íng dßng..............................84 H×nh 4-1: B¶n ®å vÞ trÝ tuyÕn ®ª biÓn Quúnh Long & tuyÕn kÌ S¬n H¶i..87 H×nh 4-2: MÆt c¾t ngang ®¹i diÖn tuyÕn ®ª biÓn Quúnh Long..................90 H×nh 4-3: Sơ đồ chia lưới phần tử của bài toán........................................91 Chu Quang Thµnh - CH17C1 6 H×nh 4-4: Sơ đồ chia lưới phần tử và điều kiện biên của bài toán............91 H×nh 4-5: Đường bão hòa trong thân đê...................................................92 H×nh 4-6: Đường đẳng thế trong thân đê..................................................92 H×nh 4-7: Đường dòng trong thân đê........................................................92 H×nh 4-8: Sơ đồ và điều kiện biên cho bài toán tính ổn định...................93 H×nh 4-9: Kết quả tính ổn định K minmin = 2,147........................................93 R R H×nh 4-10: Sơ đồ chia lưới phần tử và điều kiện biên của bài toán..........94 H×nh 4-11: Đường bão hòa trong thân đê trong các thời đoạn tính toán..94 H×nh 4-12: Đường đẳng thế trong thân đê ở cuối thời đoạn tính toán......94 H×nh 4-13: Đường dòng trong thân đê ở cuối thời đoạn tính toán............95 H×nh 4-14: Sơ đồ và điều kiện biên cho bài toán tính ổn định.................95 H×nh 4-15: Kết quả tính ổn định K minmin = 2,141......................................96 R R H×nh 4-16: MÆt c¾t ngang ®¹i diÖn tuyÕn kÌ S¬n H¶i...............................99 H×nh 4-17: S¬ ®å lùc t¸c dông lªn t­êng kÌ tr­êng hîp 1......................100 H×nh 4-18: S¬ ®å lùc t¸c dông lªn t­êng kÌ tr­êng hîp 2......................103 Danh môc c¸c b¶ng biÓu B¶ng 2-1: §é Èm trung b×nh th¸ng trong n¨m…………………………..28 B¶ng 2-2: L­îng m­a b×nh qu©n, nhá nhÊt ..............................................30 B¶ng 3-1: HÖ sè nh¸m trªn m¸i dèc..........................................................58 B¶ng 3-2: D¹ng kÕt cÊu b¶o vÖ m¸i vµ ®iÒu kiÖn sö dông.........................60 B¶ng 3-3: HÖ sè æn ®Þnh khèi phñ m¸i......................................................66 B¶ng 3-4: HÖ sè ϕ theo cÊu kiÖn vµ c¸ch l¾p ®Æt.....................................67 B¶ng 3-5: HÖ sè ma s¸t............................................................................81 Chu Quang Thµnh - CH17C1 7 LêI c¶m ¬n LuËn v¨n th¹c sÜ kü thuËt chuyªn ngµnh X©y dùng c«ng tr×nh thuû víi ®Ò tµi: “Nghiªn cøu c¸c gi¶i ph¸p b¶o vÖ bê biÓn tØnh NghÖ An” ®­îc hoµn thµnh víi sù gióp ®ì nhiÖt t×nh, hiÖu qu¶ cña phßng §µo t¹o §¹i häc & Sau ®¹i häc, khoa c«ng tr×nh cïng c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o tr­êng §¹i häc Thuû lîi, b¹n bÌ ®ång nghiÖp, c¬ quan vµ gia ®×nh. T¸c gi¶ xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c tíi GS.TS. Ng« TrÝ ViÒng ®· trùc tiÕp tËn t×nh h­íng dÉn, còng nh­ cung cÊp tµi liÖu, th«ng tin khoa häc cÇn thiÕt cho luËn v¨n nµy. T¸c gi¶ xin ch©n thµnh c¶m ¬n: Phßng §µo t¹o §¹i häc & Sau ®¹i häc, khoa c«ng tr×nh, c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o ®· tham gia gi¶ng d¹y trùc tiÕp Cao häc cña tr­êng §¹i häc Thuû lîi ®· tËn t×nh gióp ®ì vµ truyÒn ®¹t kiÕn thøc. T¸c gi¶ xin ch©n thµnh c¶m ¬n §¶ng uû, L·nh ®¹o, C¸n bé viªn chøc §oµn Quy ho¹ch N«ng nghiÖp vµ Thuû lîi NghÖ An, Chi côc §ª ®iÒu vµ Phßng chèng lôt b·o tØnh NghÖ An ®· tËn t×nh gióp ®ì trong suèt thêi gian häc tËp vµ thùc hiÖn luËn v¨n nµy. T¸c gi¶ xin c¶m ¬n gia ®×nh, c¸c b¹n bÌ ®ång nghiÖp ®· hÕt søc gióp ®ì vÒ mäi mÆt còng nh­ ®éng viªn khÝch lÖ tinh thÇn vµ vËt chÊt ®Ó t¸c gi¶ ®¹t ®­îc kÕt qu¶ nh­ ngµy h«m nay. Do cßn h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n, còng nh­ thêi gian cã h¹n, nªn qu¸ tr×nh thùc hiÖn luËn v¨n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, t¸c gi¶ mong muèn tiÕp tôc nhËn ®­îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o vµ sù gãp ý cña c¸c b¹n bÌ ®ång nghiÖp ®Ó hoµn thiÖn h¬n n÷a kiÕn thøc cña m×nh. T¸c gi¶ Chu Quang Thµnh - CH17C1 8 phÇn më ®Çu 1. tÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi NghÖ An lµ tØnh ven biÓn ë B¾c Trung Bé cã chiÒu dµi bê biÓn kho¶ng 82km thuéc c¸c huyÖn Quúnh L­u, DiÔn Ch©u, Nghi Léc vµ thÞ x· Cöa Lß, cã 59 ph­êng, x· vµ thÞ trÊn, diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn 40.328,1 ha, trong ®ã ®Êt n«ng nghiÖp 16.241,8 ha, ®Êt nu«i trång thuû s¶n 1.339 ha víi s¶n l­îng nu«i trung b×nh 85.000 tÊn/n¨m, tµu thuyÒn ®¸nh b¾t thuû h¶i s¶n 7.250 c¸i. D©n sè toµn vïng 515.395 ng­êi, chiÕm 17,7% d©n sè toµn tØnh. Bê biÓn NghÖ An cã 6 cöa s«ng lín vµ nhiÒu l¹ch nhá ®æ n­íc ra biÓn. §Þa h×nh vïng ven biÓn phÇn lín cã cao ®é tõ 2,0÷3,0m, vïng s¸t biÓn, cöa s«ng cã cao ®é tõ 0,5÷1,5m. §Ønh triÒu trung b×nh hµng n¨m tõ 1,2÷1,3 m, ®Ønh triÒu c­êng 1,8m, ®Ønh triÒu c­êng gÆp t©m b·o lªn tíi 3,0÷3,3m, n­íc mÆn x©m nhËp s©u vµo ®ång ruéng vïng s¸t biÓn vµ vïng cöa s«ng g©y thiÖt h¹i lín vÒ ng­êi vµ tµi s¶n cña nh©n d©n c¸c x· vïng ven biÓn. Hµng n¨m cø vµo mïa m­a b·o, triÒu d©ng lµ mèi ®e däa lín ®èi víi ng­êi d©n c¸c x· vïng ven biÓn. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc, trong nh÷ng n¨m qua ®­îc sù quan t©m cña Trung ­¬ng, còng nh­ sù chØ ®¹o cña TØnh uû, UBND tØnh, c¸c huyÖn, thÞ x· vïng ven biÓn ngµy cµng ®­îc quan t©m ®Çu t­ khai th¸c, c¬ cÊu s¶n xuÊt chuyÓn ®æi theo h­íng gi¶m tû träng n«ng nghiÖp, t¨ng tû träng c«ng nghiÖp, dÞch vô, du lÞch vµ nu«i trång khai th¸c thuû, h¶i s¶n... Kinh tÕ ph¸t triÓn, d©n sè t¨ng nhanh, nhiÒu c«ng tr×nh quan träng nh­ giao th«ng, thuû lîi, v¨n ho¸, du lÞchv.v... ®· ®­îc ®Çu t­ x©y dùng lµm thay ®æi bé mÆt cña c¸c huyÖn vµ thÞ x· vïng ven biÓn Chu Quang Thµnh - CH17C1 9 §Ó phôc vô cho ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vïng ven biÓn, nh©n d©n c¸c ®Þa ph­¬ng trong tØnh ®· x©y dùng ®­îc hÖ thèng c«ng tr×nh b¶o vÖ bê biÓn, cöa s«ng cña NghÖ An t­¬ng ®èi hoµn chØnh cã tæng chiÒu dµi kho¶ng 73,4km, víi c¸c quy m« kh¸c nhau ®­îc x©y dùng qua nhiÒu thêi kú, cã nhiÖm vô b¶o vÖ cho s¶n xuÊt, d©n sinh kinh tÕ cña c¸c vïng tròng ven biÓn. Tuy nhiªn, hÖ thèng c«ng tr×nh b¶o vÖ bê biÓn, cöa s«ng hiÖn t¹i míi chØ cã thÓ ®¶m b¶o an toµn ë møc ®é nhÊt ®Þnh, tuú theo tÇm quan träng vÒ d©n sinh, kinh tÕ tõng khu vùc ®­îc b¶o vÖ. Mét sè c«ng tr×nh ®· ®­îc ®Çu t­, kh«i phôc, n©ng cÊp th«ng qua c¸c dù ¸n PAM vµ c¸c dù ¸n hç trî cña ADB cã thÓ chèng víi giã b·o cÊp 9 vµ møc n­íc triÒu tÇn suÊt 5%. NhiÒu tuyÕn ch­a ®­îc tu bæ, n©ng cÊp chØ cã thÓ ®¶m b¶o an toµn víi giã b·o cÊp 8. MÆt kh¸c do ®iÒu kiÖn kinh tÕ, viÖc ®Çu t­ ch­a ®­îc tËp trung ®ång bé, kiªn cè, l¹i chÞu t¸c ®éng th­êng xuyªn cña m­a b·o nªn hÖ thèng c«ng tr×nh b¶o vÖ bê biÓn, cöa s«ng vÉn tiÕp tôc bÞ xuèng cÊp nghiªm träng. Do tÇm quan träng cña c¸c c«ng tr×nh b¶o vÖ bê biÓn ®èi víi viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, ®¶m b¶o an toµn cho nh©n d©n ven biÓn. Ngµy 14 th¸ng 3 n¨m 2006 Thñ t­íng ChÝnh phñ ®· phª duyÖt ch­¬ng tr×nh ®Çu t­ cñng cè, b¶o vÖ vµ n©ng cÊp ®ª biÓn hiÖn cã t¹i c¸c tØnh cã ®ª tõ Qu¶ng Ninh ®Õn Qu¶ng Nam t¹i QuyÕt ®Þnh sè 58/2006/Q§-TTg, ®©y lµ c¬ së cho viÖc tiÕp tôc nghiªn cøu gi¶i ph¸p x©y dùng và b¶o vÖ bê biÓn cña tØnh NghÖ An. Trong qu¸ khø ®· cã nhiÒu tài liÖu, c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ bê biÓn MiÒn Trung nãi chung còng nh­ bê biÓn tØnh NghÖ An nãi riªng, song ®Õn nay vÉn ®ang cßn nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ph¶i tiÕp tôc nghiªn cøu. Do vËy ®Ò tài: “ Nghiªn cøu c¸c gi¶i ph¸p b¶o vÖ bê biÓn tØnh NghÖ An” cã ý nghÜa khoa häc và thiÕt thùc cho giai ®o¹n hiÖn nay. Chu Quang Thµnh - CH17C1 10 2. môc ®Ých cña ®Ò tµi - Nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p t¨ng c­êng b¶o vÖ bê biÓn NghÖ An; - T×m ®­îc gi¶i ph¸p hîp lý; - øng dông tÝnh to¸n. 3. C¸ch tiÕp cËn vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu - Sö dông ph­¬ng ph¸p tæng hîp, thèng kª, ph©n tÝch lý thuyÕt và thùc tÕ chøng minh; - Ph©n tÝch chän ph­¬ng ph¸p tÝnh và phÇn mÒm tÝnh to¸n hiÖn ®¹i. 4. kÕt qu¶ ®¹t ®­îc - Tæng kÕt ®¸nh gi¸ nguyªn nh©n h­ háng bê biÓn NghÖ An; - Ph©n tÝch vµ chän ®­îc gi¶i ph¸p b¶o vÖ bê biÓn hîp lý; - Áp dông s¸ng t¹o ph­¬ng ph¸p tÝnh và phÇn mÒm hîp lý trong ®iÒu kiÖn biªn phøc t¹p. Chu Quang Thµnh - CH17C1 11 Ch­¬ng 1 Tæng quan vÒ c«ng tr×nh b¶o vÖ bê biÓn 1.1. Kh¸i niÖm vÒ bê biÓn Bê biÓn lµ d¶i ®Êt ph©n giíi gi÷a lôc ®Þa vµ biÓn. Tõ quan ®iÓm chuyÓn ®éng bïn c¸t bê biÓn ®Ó xem xÐt th× d¶i ®Êt nµy lµ vïng chÞu t¸c ®éng tæng hîp cña sãng vµ triÒu. Giíi h¹n trªn cña nã lµ n¬i mµ dßng ch¶y cña sãng vç bê cã thÓ lªn tíi, giíi h¹n d­íi cña nã lµ vïng ®¸y biÓn mµ t¸c dông cña sãng n­íc n«ng cã thÓ ch¹m tíi. H×nh 1-1: Bê biÓn Ninh Ch÷ - Phan Rang, tØnh Ninh ThuËn D¶i bê biÓn gåm 3 thµnh phÇn hîp thµnh: b·i cao, b·i gi÷a vµ b·i thÊp. - B·i cao: lµ phÇn lôc ®Þa n»m cao h¬n mùc n­íc ®Ønh triÒu, cã thÓ bÞ ngËp khi gÆp sãng b·o, gÆp triÒu c­êng. Chu Quang Thµnh - CH17C1 12 - B·i gi÷a: lµ phÇn b·i n»m gi÷a mùc n­íc ®Ønh triÒu vµ mùc n­íc ch©n triÒu, bao gåm c¶ khu vùc sãng leo trªn ®­êng ®Ønh triÒu. - B·i thÊp: lµ phÇn b·i trong d¶i sãng vì d­íi ®­êng ch©n triÒu, v× vËy còng gäi lµ d¶i sãng vì. Khi triÒu cao, b·i gi÷a còng lµ mét phÇn cña d¶I sãng vç. 1.2. Ph©n lo¹i bê biÓn - Tõ thµnh phÇn bïn c¸t cÊu t¹o bê biÓn kh¸c nhau, h×nh th¸i phÉu diÖn cña chóng còng kh«ng gièng nhau. Tõ gãc ®é ®­êng kÝnh h¹t bïn c¸t t¹o thµnh bê biÓn, cã thÓ chia bê biÓn thµnh 3 lo¹i sau: + Bê biÓn bïn: Bê biÓn ®­îc t¹o thµnh bëi c¸c lo¹i h¹t cã ®­êng kÝnh d<0,05mm, cã tÝnh dÝnh. §é dèc bê biÓn tho¶i, th­êng lµ 1:500 ®Õn 1:2000. Bïn c¸t chñ yÕu lµ chÊt l¬ löng, th­êng ph©n bè ë vïng phô cËn c¸c cöa s«ng lín cã l­îng bïn c¸t mÞn. + Bê biÓn c¸t: Bê biÓn ®­îc t¹o thµnh bëi c¸c lo¹i h¹t cã ®­êng kÝnh 0,05 - Xem thêm -