Tài liệu Nghiên cứu bào chế viên nén Acyclovir tác dụng kéo dài.

  • Số trang: 48 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 145 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

BOY TE TRÜÔNG BAI HOC DÜOC HÀ NOI ----------------B D C S Ô B O e g ------------------- PHAM HOANG DIEU LINH NGHIÊN CtJtJ BÀO CHÊ VIÊN NÉN ACYCLOVIR TAC DUNG KÉO DÀI (KHOÂ LUÂN TÔT NGHIÊP DlTOC SŸ KHOÂ 2002 - 20(17) l ü i 'v v M -1 0 -ftrj Nguiri hirông dân : TS. PHAM THIMINH HUÊ DS. NGUYÊN THACH TÙNG Noi lliuc hie» : BÔ MÔN BÀO CIIK Thôi gian thirc hiên : 02/2007 - 05/2007 HA NÔI, THANG 05 NÂM 2007 ./ LOI CÂM ON Trong suot thài gian làm khoâ luân, em ââ nhân âuçfc rat nhiêu su quan tâm, huông dân giûp ââ em hoàn thành khoâ luân này. Vôi long kinh trong và biét an sâu sâc, em xin bày to ldi câm on tâi: TS. Pharn Thi Minh Hue DS. Nguyên Thach Tùng là nhiïng ngiïài thây ââ tân tïnh huông âân , chî bâo và giûp ââ em rat nhiêu trong suot quâ trînh làm khoâ luân làm khoâ luân. Dông thài em cüng xin âuçfc câm on câc thây, cô, câc kÿ thuât viên Bô mon Bào ché ââ tao âiêu kiên thuân lai và giûp ââ em hoàn thành khoâ luân tôt nghiêp này. Cuoi cùng, em xin güi ldi câm an âac biêt tâi gia âinh, ban bè, nhûng nguâi ââ khuyen khich, âông viên, giûp ââ em rat nhiêu vê mât tinh thân trong suot khoâng thài gian vùa qua. Hà Nôi, thâng 5 nâm 2007 Sinh viên Pham Hoàng Dieu Linh MUC LUC Trang DAT VAN DE.............................................................................................................1 PHÀNI: TÔNG QUAN......................... ...................................................................2 1.1. Dai cirong vê thuô'c TDKD...............................................................................2 1.1.1. Khâi niêm thuô'c TDKD......................................................................... 2 1.1.2. Phân loai thuoc TDKD...........................................................................2 1.1.3. Üu nhiroc diëm cüa thuô'c TDKD...........................................................3 1.1.4. Câu tao cüa câc hê thuoc TDKD dùng qua diicmg uong và ccf chê' giâi phong dirofc chat................................. .......................................3 1.2. Vài nét vê Acyclovir.........................................................................................4 1.2.1. Công thûc hoâ hoc..................................................................................4 1.2.2. Tmh chât................................................................................................ 4 1.2.3. Tac dung duoc lÿ....................................................................................4 1.2.4. Diïoc dông hoc....................................................................................... 5 1.2.5. Chî dinh và diêu tri.................................................................................5 1.2.6. Chong chî dinh....................................................................................... 6 1.2.7. Thân trong..............................................................................................6 1.2.8. Tac dung không mong muon..................................................................6 1.2.9. Liêu luong và câch dùng........................................................................ 6 1.2.10. Tuong tac thuoc................................................................................... 6 1.2.11. Môt sô' ché pham ACV trên thi truomg.................................................7 1.2.12. Mot sô' nghiên cüu vê bào ché ACV TDKD.........................................7 1.2.13. Câc phuong phâp dinh lirçmg ACV..................................................... 9 PHÀNII: THÜC NGHIÊM VÀ KÊT QUÂ 2.1. Nguyên lieu và phuotog phâp thuc nghiêm........................................... ............ 13 2.1.1. Nguyên lieu và phirong tien nghiên ctiu...............................................13 2.1.2. Phuorng phâp nghiên curu......................................................................14 2.2. Két quâ thuc nghiêm và nhân xét......................................................................17 2.2.1. Xây dung duômg chuân ACV........................................................... .17 2.2.2. Khâo sât lua chon tâ duac dé xây dung công thûc bào ché viên nén ACV TDKD 12h..................................... 19 2.2.3. Thiét ké thi nghiêm và tôi tfu hoâ công thûc........................................25 2.2.4. Khâo sât và xây dung mot sô chî tiêu chat hïçmg cho viên nén ACV TDKD..................................................35 PHÀN III: KET LUÂN VÀ DE XUAT.................................................................. 40 TÀI LIEU THAM KHÂO. CHtJ T H I C H C H Ü VIET T Â T ACV BP CT DCP EC HPMC LGVV TDKD USP Acyclovir Dirac diën Anh Công thuc Dicalci phosphat Ethyl cellulose Hydroxy propyl methyl cellulose Luc gây vô viên Tac dung kéo dài Duoc diën Mÿ DAT VAN DE Trong nhüng nâm gân dây, mot van dê durac câ thé giôi dâc biêt quan tâm, dô là nan ô nhiêm môi trucmg. Hâu quâ cüa viêc môi tnrcmg sông cüa con nguài bi ô nhiêm là vô cùng nghiêm trong, trong dô cô viêc câc vi sinh vât gây bênh cô diêu kiên phât triën thuân lçfi, do dô dân dén tî le nguài bi mâc câc bênh do virus cô xu huông tâng cao, ành huông dén suie khoè cüng nhu chât luçmg cuôc sông cüa con nguài. Acyclovir là mot dân chât t6ng hap cüa nucleosid cô tâc dung üc ché manh và chon loc trên câc virus gây bênh à nguài, bao gôm: virus Herpes simplex loai 1 và loai 2, câc virus Varicella Zoster, Epstein - barr, cytomegalo virus và virus viêm gan B. Tuy nhiên, acyclovir cô thài gian bân thài ngân (t 1/2= 2-3h) nên bênh nhân phâi uông thuoc nhiêu làn trong 1 ngày (4-6 làn), gây nhiêu phiên phiïc cho bênh nhân. Ngày nay, vôi su phât triën và tien bô cüa ngành sân xuât duç/c pham, bên canh câc dang thuôc quy uôc, câc dang bào ché hiên dai cüng ngày duçfc chu trong nghiên cüru.Thuôc tâc dung kéo dài ra dcfi nhûng nâm 50 duac coi là thé hê câc dang thuôc thu* 2 sau câc dang thuôc quy uôc dang duç/c tiép tue phât triën vôi nhiêu triën vong môi. Nham khâc phuc nhûng nhuôc diëm cüa acyclovir, giâm sô làn dùng thuôc cho bênh nhân, han ché tâc dung phu cüa thuôc và cô thë kiëm soât toc dô giâi phông duorc chât, chüng tôi tién hành "Nghiên ctni bào ché viên nén acyclovir tâc dung kéo dài" vôi nhüng mue tiêu sau: - Lua chon tâ duac dë xây dung công thürc bào ché viên nén ACV TDKD 12 gicf. - Khâo sât ânh hucmg cüa tâ duac tôi toc dô giâi phông duac chât tù viên ACV TDKD. - Xây dung tiêu chuân cho viên ACV TDKD dâ bào ché. 1 PHAN I TÔNG QUAN 1.1. DAI Cl/ONG VÊ THUÔC TÂC DUNG KÉO DÀI [3] 1.1.1. Khâi niêm thuoc TDKD: Thuoc TDKD là nhûng ché pham cô khâ nâng kéo dài quâ trinh giâi phông và hâp thu duac chât tù dang thuoc nhàm duy tri nông dô duac chât trong mâu trong vùng diêu tri mot thài gian dài vôi mue dfch kéo dài thài gian diêu tri, giâm sô lân dùng thuôc cho nguài bênh, giàm tâc dung không mong muôn, nâng cao hiêu quâ diêu tri cüa thuôc. 1.1.2. Phân loai thuôc TDKD: Hiên nay trong câc tài liêu chuyên mon cô rât nhiêu thuât ngû de chî thuôc TDKD trong dô câch phân biêt cüng chua hoàn toàn thông nhât và rô ràng. Théo câc tài liêu chmh thông, cô thé chia ra câc loai sau: - Thuôc giâi phông kéo dài. - Thuôc giài phông cô kiëm soât. - Thuôc giâi phông theo chuong trinh. - Thuôc giâi phông nhâc lai. - Thuôc giài phông tai dfch. 1.1.3. Uu nhtïoc diëm cüa thuôc TDKD * Uu diëm - Duy tri nông dô duac chât trong mâu vùng diêu tri, giàm duac dao dông nông dô mâu cüa thuôc (trânh hiên tuong dinh - dây), do dô giâm tâc dung phu cüa thuôc. - Giâm sô làn dùng thuôc, giâm phiên phiic cho nguài bênh, trânh quên thuôc, bô thuôc.... gôp phân nâng cao hiêu quâ diêu tri cüa thuôc, dâc biêt à nhûng nguài bênh man tmh. 2 - Nâng cao sinh khâ dung cûa thuoc do duç/c chât duac hâp thu dêu dân, triêt dê han. - Giâm luong thuôc dùng cho câ dot diêu tri nên giâ thành dot diêu tri giâm. * Nhiroc diëm: - Néu co hiên tuang ngô dôc, tâc dung phu hay không chiu thuoc thr không thài trù ngay thuoc khôi ca thë duac. - Là nhüng dang bào ché doi hôi kÿ thuât cao. Khi uong, quâ trinh giâi phông duac chât trong duàng tiêu hoâ lai phu thuôc vào nhiêu yéu tô. Do dô, néu cô sai sot trong kÿ thuât bào ché hay nhüng thay doi sinh hoc à câ thë nguài bênh cô thé dân dén nhüng thât bai trong dâp uïig lâm sàng so vôi ÿ dô thiét ké ban dâu. - Chî cô môt sô ft duac chât ché duac duôi dang TDKD. 1.1.4. Câu tao cüa hê thuoc TDKD dùng qua duàng uong và co ché giâi phông ducrc chât. Gôm cô 2 hê: - Hê côt: + Hê côt tra khuyéch tân. + Hê côt an mon. - Hê màng bao: + Hê màng bao khuyéch tân. + Hê màng bao ân mon. Ô dây chî trinh bày vê hê côt. + Hê côt tro khuyéch tân: * Nguyên tac câu tao: Duac chât duac phân tân vào môt côt tra xôp, không tan trong duàng tiêu hoâ dông vai trô nhu môt bô khung mang thuôc. * Ca ché giâi phông duoc chât: Sau khi uong thuôc, duac chât khuyéch tân tù côt ra dich tiêu hoâ và côt duac dào thài nguyên ven ra ngoài. + Hê côt ân mon: 3 * Nguyên tâc câu tao: Phôi hop duac chât vôi môt polyme thân nufôc hoàc sâp hay chât béo, dong vai trô 1 côt mang thuôc. Sau khi uong, côt së hoà * Co ché giâi phông duoc chât: - Côt thâm nuôc và hoà tan lôp duac chât à bê mât côt. - Polyme truang na tao hàng rào gel kiëm soât su giâi phông duac chât. - Môi truông hoà tan khuéch tan qua lôp gel thâm vào côt hoà tan dirac chât. - Dung dich duac chât khuyéch tan qua lôp gel ra môi truôfng bên ngoài. 1.2. VÀINÉT VÊ ACYCLOVIR [5], [6], [10], [18] 1.2.1.Công thufc hoâ hoc O » Công thiîc phân tir: ClgH, ,n 5o 3 Khôi luang phân tuf: 225,2 Tên khoa hoc: 2- amino- 9-[(2-hydroxyethoxy)-methyl]-1,9- dihydro- 6H- purin- 6- one. 1.2.2. Tmh chât Acyclovir là dang bôt két tinh màu trang hay gàn nhu trâng, tan tu do trong dimethyl sulfoxid, rât ft tan trong con, tan trong dung dich acid hay kiêm loâng. - Rât bên vüng, trong môi truôfng kiêm on dinh han trong môi truông acid. - Nhiêt dô nông chây là 230 °C và bi phân huÿ. - Acyclovir co hai hâng sô phân ly: pKal= 2,41 ± 0,27 và pK,^ 9,06 ± 0,88. 1.2.3.Tâc dung dirac lÿ Acylovir (ACV) là mot dân chât cüa guanosin co tâc dung ûc ché in vitro và in vivo trên câc nhom virus nhu: Herpes simplex (HSV) loai 1 và loai 4 2, Varicella-zoster (VZV), Epstein - barr (EBV), và cytomegalovirus (CMV). Trong mâu cây té bào ACV cô tâc dung khâng virus manh nhât vôi HSV-1 sau dô là HSV-2, VZV, EBV và CMV (theo thu”tu giâm dân vê hiêu lue tâc dung ûc ché), tâc dung ûc ché cüa ACV doi vôi câc virus trên cô tmh chon loc cao. Acyclovir ûc ché quâ trinh sinh tong hop DNA cüa siêu vi khuân khi chüng xâm nhâp vào té bào, nhô tâc dông cüa câc men do virus sinh ra acyclovir duac chuyën thành acyclovir monophosphat, acyclovir diphosphat roi acyclovir triphosphat - chât cuôi cùng cô tâc dung ûc ché câc men polymerase DNA cüa virus. Acylovir triphosphat duac thu nhân vào DNA virus và tâc dông nhu là nhânh cuôi cùng vi trong câu tao cüa nô không cô nhôm 3’ hydroxy, và do vây làm gian doan quâ trinh tong hop DNA cüa virus. Acyclovir ûc ché tong hop DNA và su nhân lên cüa virus mà không ânh huang dén chuyën hoâ cüa té bào bînh thuông. 1.2.4. Duroc dông hoc * Sinh khâ dung theo duông uong cüa ACV thâp chî khoàng 20% (1530%). Thüc ân không làm ânh huang dén hâp thu cüa thuôc. Nông dô dînh trong huyét tuang dat duac sau khi uong là 1,5 - 2 giô, tiêm tînh mach sau 1 giô. * Phân bô: ACV phân bô rông trong dich ca thë và câc ca quan nhu nâo, phôi, ruôt, gan, lâch, ca, tü cung, niêm mac, dich âm dao, nuôc mât,... Liên két vôi protein huyét tuang thâp (9-33%). * Chuyén hoâ và thâi triï: - Phân lôn thuôc duac thâi trù qua thân duôi dang không bién doi. Chât chuyën hoâ duy nhât cô tâc dung cüa ACV là 9-carboxymethylguanin, chiém khoàng 10-15% liêu dùng. - Thôi gian ban thâi ngàn: t1/2 = 2-3 giô à trè em > 1 tuôi và nguôi lôn, à trê sa sinh là 4 giô và à bênh nhân suy thân mân tmh là 19,5 giô. 1.2.5. Chî dinh và dieu tri - Diêu tri khôi dâu và du phông tâi nhiêm HSV-1 và HSV-2 à da và niêm mac, viêm nâo HSV. - Diêu tri nhiêm HBV câp tmh ô mât và viêm phôi à nguôi lôn. 5 - Diêu tri khôi dâu và tâi phât Herpes sinh duc. - Diêu tri thuÿ dâu xuât huyét, thuÿ dâu à nguài suy giâm miën dich, thuÿ dâu à trè sa sinh. 1.2.6. Chông chî dinh Chông chî dinh cho nhûng bênh nhân mân câm thuoc. 1.2.7. Thân trong - Thân trong voi bênh nhân suy thân, phu nü co thai, cho con bü. - Tiêm truyên tmh mach châm dë trânh két tüa ACV trong thân. 1.2.8. Tâc dung không mong muon - Co thë gàp buôn non, tiêu chây, non, dau bung, noi ban, câc phân ûng vê thân kinh nhu chong mât, âo giâc, buôn ngü. - Duàng tiêm truyên tînh mach cô thë gàp câc phân ûng nhu: viêm, viêm tînh mach à vi tri tiêm. - Kem bôi: Cô khi gàp câm giâc nông bông à hay nhôi nhe à vi tri bôi kèm theo ban dô nhe. 1.2.9. Liêu lirong và câch dùng - Nguài lôn: 200 mg/làn, 5 lân trong mot ngày (nguài suy giâm miên dich dùng 400 mg/làn). - Trê em duôi 2 tuéi dùng bàng 1/2 liêu cüa nguài lôn, trè em trên 2 tuôi dùng bàng liêu nguài lôn. Doi vôi nguài suy thân, phài hiêu chînh liêu theo dô thanh thâi creatinin. 1.2.10. Tuang tâc thuôc - Dùng dông thài Zidovudin và ACV cô thë gây trang thâi ngü lim và la ma. - Probenecid ûc ché canh tranh dào thài ACV qua ong thân nên làm tàng thài gian bân thâi cüa ACV và giàm thâi trù qua nuôc tiëu. - Interferon làm tàng tâc dung chông virus in vitro cüa ACV. Thân trong vôi nguôi bênh truôc dây dâ cô phân ûng vê thân kinh vôi interferon. - Amphotericin B và ketoconazol làm tàng hiêu lue chông virus cüa ACV. 6 1.2.11. Môt so ché pham AVC trên thi trirông (1). Acyclovir NocKwoo: viên nén 200mg (Korea Green Pharm) (2). Acyclovir Stada Tab: viên nén 200mg, 400mg, 800mg (Stada) (3). Herpevir viên nén 200mg (Sanofi - Sinthelabo) (4). Zovirax : + Viên nén 200mg, 800mg. + Hôn dich 250mg/5ml, chai 125ml. + Kem bôi da 5%, ông 2g. + Thuoc mô tra mât 3% ông 4,5g. + Lo bot pha dung dich tiêm truyên tînh mach 250mg . (5). Acyclovir viên nén 200mg (Cty Traphaco). Dang kem Avircrem 5% ông 5g (Cty Traphaco). (6). Viên tâc dung kéo dài Zenvir 600mg. 1.2.12. Mot so nghiên curu vê bào ché Acyclovir TDKD * Viên nén [11]: Tuncer Degim và công su dâ bào ché viên nén két dmh niêm mac miêng dë diêu tri nhiêm trùng tai miêng do Herpes Simplex gây ra. Viên nén duac bào ché voi câc thành phân: Carbopol - 934, Polycarbophil (PC), và Sodium Taurocholat (ST). Két quâ nghiên curu: - Dô tan và giâ tri log cüa hê s6 phân bô octanol/ nuôc cüa acyclovir thay doi theo pH. Câc giâ tri này thay doi theo xu hirông giong nhau trong khoàng pH tù 2,2 dén 7,4. - Khâ nâng bâm dmh niêm mac cüa viên tàng khi tàng lirçmg C - 934 và nguofc lai, giàm khi tàng lirçmg PC. - Viêc thêm ST vào cô hiêu quâ làm tàng su hâ'p thu cüa acyclovir qua niêm mac. 7 - Khâ nâng hoà tan dugc chat tir viên nén dirac khâo sât trong môi tnrcfng dich nuôc bot nhân tao dë tim ra công thurc tôi uu giâi phông duac chât theo mô hînh dông hoc bâc O. - Công thûc bao gôm: C - 934 (64,4%), PC (34,4%), ST (0,8%) cô toc dô giâi phông duac chât 9,708mg/h, thài gian giâi phông duac chât kéo dài dén 6h, duac lua chon là công thuc thich hgp nhât cho câc thü nghiêm invivo. - Tâc giâ cüng dâ xây dung duac môt mô hînh dông hoc dë phân tfch, du doân quâ trînh hâp thu cüa acyclovir trên chô. Mô hînh này cô thë duac phât triën dë âp dung mô phông quâ trînh dông hoc cüa thuôc trong ca thë con ngucri. *Viên nang [14]: J. Tu và công su dâ bào ché viên nang ACV giài phông cô kiëm soât qua 3 buôc: Tao hat (công thirc tao hat ACV 100g, PEG 6000 20g), bao hat (công thirc dich bao EC, PVP, dâu thâu dâu, aceton, isopropanol, Mg stearat), dông nang. Qua nghiên cuu khâ nâng giâi phông duac chât vôi câc dich bao cô nông dô EC lân lugt là 10%, 16 %, 24%, két quâ cho thây: tî lê EC trong dich bao tâng lên thî phân tràm giâi phông duac chât giâm. Vôi tÿ lê EC 16% : sau 2h duac chât giâi phông duac 40%, sau 6h giâi phông duçfc 50%, 8h giài phông dugc 75% và sau 12h giài phông duac 95%. * Vi nang [20]: Cheu. ST và công su dâ bào ché vi nang ACV TDKD bàng phircmg phâp bôc hai dung môi tù nhü tuang vôi chât mang là EC, dung môi hoà tan là dicloromethan. Tâc giâ dâ nghiên cûu ành huôfng cüa mot sô yéu tô dén khà nâng giâi phông duac chât tù vi nang: dô nhôt cüa EC (45,100cps), tÿ lê CH2C12/EC (15/1, 20/1), tÿ lê EC/ACV (1/1; 2/1) cho két quâ nhu sau: - Dô nhôt cüa EC tâng :khâ nâng giâi phông dugc chât tâng. - Tÿ lê EC/ACV tâng: khà nâng giâi phông dugc chât giâm. 8 - Tÿ lê CH2C12/EC tâng: khâ nâng giâi phông dugc chât tàng. * * Vi càu noi [19]: - Supapon Ponsuwanapha dâ nghiên cûu bào ché vi câu noi ACV TDKD bàng phuong phâp boc hoi dung môi tù nhü tuang. Polyme kiëm soât giâi phông dugc chât là Eudragit SI 00, hê dung môi pha nôi gôm 3 dung môi vôi tÿ lê ethanol: isopropanol: dicloromethan = 8 : 2: 5. Két quâ nghiên cuu: + Khi tâng tÿ lê ACV/Eudragit : kfch thuôc vi câu tâng, hiêu suât tao vi câu giâm, tÿ lê vi câu hoâ tâng, % vi càu noi sau 12h giâm và % dugc chât dugc vi càu hoâ tàng. + Khâ nâng giâi phông dugc chât tù vi càu dugc nghiên cun trong câc môi trucmg pH = 1,2, pH = 6,8 và pH = 7,2. Két quâ cho thây khà nâng giâi phông dugc chât tù vi càu phu thuôc vào pH : à pH = 1,2 % dugc chât giâi phông rât thâp, giâ tri này tâng lên à pH 6,8 và cao nhât à pH 7,2 . Diêu này cô thë giâi thich do Eudragit S100 không tan trong môi truômg acid mà tan trong môi trucfng pH > 7. - Lê Hoàng Anh cüng dâ tién hành mot nghiên cùu vê bào ché vi càu noi ACV TDKD bàng phuong phâp bôc hai dung môi tù nhü tuang, ta dugc kéo dài là hôn hgp EC và Eudragit L100 dugc hoà tan trong pha nôi là hôn hgp 2 dung môi ethanol và dicloromethan. Chât nhü hoâ dugc dùng dë tao và on dinh nhü tuang là gôm xanthan. Aerosil dugc thêm vào công thûc nhàm mue dfch chông dmh giüa câc vi câu. Két quâ nghiên cùu: Tÿ lê EC- Edg /ACV là nhân té chrnh ânh hurong dén moi tînh chât cüa vi càu. Tÿ lê này tàng làm châm toc dô giài phông dugc chât và làm tàng câc giâ tri nhu: hiêu suât tao vi càu, tÿ lê ACV dugc vi càu hoâ và % vi câu noi sau 6h. [1] 1.2.13. Câc phirong phâp dinh lirçmg ACV trong câc ché pham bào ché: 1.2.13.1. Phirong phâp sac kÿ long hiêu nâng cao (HPLC): 9 * Paraskevas D. Tzanavaras và công sir dâ nghiên cuu dinh lirong dông thcd ACV và tap chfnh cüa nô là guanine trong câc ché pham bào ché. [12] + Sü dung mây HPLC Hewlett Packard (HP 1100) + Côt monolithic RP - 18e (100 mm x 4,6 mm); nhiêt dô côt: 25°C + Pha dông: acid acetic 0,2% (v/v) + D2 chuân:. pha dung dich ACV chuân cô nông dô 1000mg/l . pha dung dich guanine chuân cô nông dô 100mg/l + D2thü: tfnh toân pha dung dich cô nông dô tuang üng vôi dung dich chuân + Detector quang pho DAD buôc sông 254nm. + Toc dô dông: 2,0ml/phüt + Thë tfch tiêm: 20 jol Két quâ: thôti gian luu cüa guanine là 1,25 phüt, côn thôi gian luu cüa ACV là 3,51 phüt. * Môt phuong phâp môi sü dung HPLC dë dinh luong ACV dâ dugc K.Basavaiah bao cao [16]. Phuong phâp này dan giân han, nhanh hon và dàc hiêu hon câc bao cao vê phuong phâp HPLC truôc dây và cà phuong phâp quang phô. - Tien hành: phuong phâp sac kÿ pha dâo: + Mue dfch: dinh lugng ACV trong ché pham. + Mây HPLC Agilent 1100 (Dire). + Côt: 5(j.m Hypersi]|ODS~Q^25cm x4,6 mm). + Pha dông: Hôn hgp acetonitril 20 mM - dêm ammonium acetat (pH 4,5) theo tî lê 40: 60. + D2 pha loâng: Trôn acetonitril vôi nuôc theo tî lê 40:60. + D2 chuân và dung dich thü: cô nông dô 198 |ug/ml, trong quâ trînh pha dêu dugc diêu chînh thë tfch bàng dung dich pha loâng à trên. + Detector UV buôc sông 250 nm. + Toc dô dông: 0,8 ml/ phüt. 10 4- Thë tfch tiêm: 20 jllI. Két quâ: Sü dung côt ODS pha dâo cho thôi gian luu cüa ACV khoàng 3 phüt và tong thôi gian phân tfch ft hem 5 phüt. 1.2.13.2. Phtfong phâp quang pho * M.Sultan dâ tién hành dinh lugng ACV trong câc ché pham bào ché bàng phuong phâp quang pho hàp thu khâ kién (VIS): [21] Tién hành: - Thuoc thü: + 3 - methylbenzothiazolin - 2- one hydrazone (MBTH) + Dung dich FeCl3.6H20 - Dung dich chuân: Hoà tan 25mg ACV chuân bàng nuôc cât, cho vào bînh dinh mire 50ml, diêu chînh thë tfch dén vach bàng nuôc cât. - Xây dung duông cong dinh lugng (duông chuân cüa dung dich ACV): Lây 1ml dung dich MBTH cho vào 1 loat câc bînh dinh mure 10ml. Mot thë tfch dâ dugc tfnh toân truôc cüa dung dich ACV chuân dugc thêm vào câc bïnh dë dugc nông dô nàm trong khoàng 20-200|ng/ml, sau dô cho thêm lml FeCl3 vào. Dung dich dugc lâc dêu và siêu âm trong 20 phüt. Diêu chînh thë tfch dén vach dinh mure bàng nuôc cât. Dem do dô hâp thu à buôc sông 616nm, mâu tràng là mâu chüra câc thuôc thü không cô ACV. Tù két quâ thu dugc, vê duông cong dinh lugng biëu thi môi quan hê giûa dô hâp thu và nông dô ACV, hoàc suy ra phuong trinh hôi quy. - Pha dung dich thü: cân 10 viên, dem nghiên. Cân 1 lugng bôt tuong üng vôi 25mg ACV, cho vào binh dinh mire 50ml, lâc, dem siêu âm trong 15 phüt. Diêu chînh thë tfch dén vach bàng nuôc cât, lâc, dem loc, sau dô tién hành nhu dâ trinh bày à phân xây dung duông chuân. * P.Ugandhi và công su dâ sü dung phuong phâp quang pho hâp thu UV dë dinh lugng ACV trong viên nén: [24] Mue dfch cüa nghiên cuu là cài tién tfnh don giân, nhanh, chfnh xâc và tin cây cüa phuong phâp quang pho trong xâc dinh hàm lugng ACV bàng 11 phuong phâp quang pho hâp thu tù ngoai (UV). Cuc dai hâp thu cüa ACV trong môi truôfng nuôc cât là 253nm và tai dâ)7no tuân theo dinh luât Beer ô khoàng nông dô 2-20|ng/ml. Sü dung mây quang pho UV-1700 Shimadza vôi cuvet 1cm dugc sü dung dë do dung dich chuân cô nong dô 100|ag/ml dugc pha trong nuôc cât. Dung dich thü dugc tién hành nhu sau: cân 20 viên ACV, nghiên, cân 1 lugng bôt tuong üng lOmg ACV cho vào binh dinh mire 100ml, lâc, siêu âm 20 phüt, diêu chînh thë tich dén vach bàng nuôc cât. Dë xây dung duôfng chuân cüa ACV trong môi truôfng nuôc cât: pha 1 dây dung dich cô nông dô tir 2-20 |a.g/ml tù dung dich chuân, dem do dô hâp thu à buôc sông 253nm. Tù két quâ thu dugc vê dugc duông chuân và rut ra dugc phuong trînh hôi quy. Tuong tu tién hành vôi dung dich thü. Phuong phâp này dugc cho là don giân hôn câ. 12 PHAN 2: THlTC NGHIÊM VÀ KET QUÂ STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.1. NGUYÊN LIÊU VÀ PHUONG PHÀP THUC NGHIÊM 2.1.1. Nguyên liêu và phuong tien nghiên curu * Nguon goc và tiêu chuan chât Iiïçmg cüa câc nguyên liêu Nguyên liêu Nguon goc Tiêu chuân chât luong Acyclovir Trung Quoc USP26 Dicalci phosphat Trung Quoc BP 2001 HPMCE15 Trung Quoc BP 2000 Ethyl cellulose lOcp Nhât BP 2000 Lactose Trung Quoc Eur.Ph 2000 Talc Trung Quoc BP 1998 Magnesi stearat Phâp Eur.Ph 2000 Natri hydroxyd Trung Quoc TKHH Ethanol 96° Viêt Nam DDVN * Phuong tien nghiên curu - Mây dâp viên ERWEKA (Dure). - Mây do LGVV ERWEKA. - Mây trâc nghiêm hoà tan Vankel Varian 7010 (Mÿ). - Mây quang ph6 UV- VIS Hitachi (Nhât). - Cân xâc dinh dô âm Satorius MA 30 (Dire). - MâyHPCL Thermo Finnigan (Mÿ). - Mây nhào trôn và mây xât hat lâc ERWEKA. - Mây xâc dinh dô bd, dô mài mon Pharmatest PTE 20E. 13 « * 2.1.2. Phirong phâp nghiên cini 2.1.2.1. Phirong phâp bào che viên nén ACV TDKD Viên nén ACV TDKD duac bào ché bàng phirong phâp xât hat irort: - ACV và ta duac duac cân theo công thurc, nghiên min, trôn dêu theo nguyên tàc trôn bôt kép. - Thêm côn vào hôn hop bôt de nhào âm. - Xât hat qua rây 1mm. Sây se à 50°C trong khoâng 10 phüt. - Sua hat qua rây 0,8mm. Sây à 50°C dén dô àm cüa hat không quâ 3%. - Trôn ta duac trcfn voi tÿ le: Mg stearat 0,5% Talc 1% - Dâp viên voi bô chày coi (|) = 12mm. Khôi luang viên 500mg, hàm luang ACV 200mg. Môi me dâp 150 viên. 2.1.2.2. Phirong phâp xây dumg diràng chuan ACV * Xây dirng dirèng chuân bàng phirong phâp do quang - Ducmg chuan ACV duçfc xây dung trong môi trucmg nuôc cât. - Câch tien hành: Cân chmh xâc lOOmg ACV, hoà tan bàng nuac cât cho vào binh dinh mure 100ml, thêm nuôc cât dên vach, làc kÿ. Sau do pha loâng bàng nuac cât thu duac câc dung dich cô nông dô lân lugt là 4, 6, 8, 10, 12 (ag/ml. R6i dem do quang à buorc song 252nm. Tir két quâ thu duac, xây dung phuong trinh hôi quy thuc nghiêm, vê do thi biëu hiên su tuang quan giîîa mât dô quang và nông dô duac chat. * Xây dung dirông chuân bàng phirong phâp sac kÿ long hiêu nâng cao (HPLC) - Duàng chuân ACV duac xây dung bàng phuong phâp HPLC voi câc diêu kiên sau: + Pha dông: dung dich acid acetic 0,02M. . + Côt: C18 ( 250mm x 4,6mm ), duông kmh hat: 5|j,m, nhiêt dô côt: 25°C. 14 • + Toc dô dông: l,5ml/phüt. + Detetor UV, buôc sông 254nm. + The tich tiêm mâu: lOjul. + Dung dich thu: cân chmh xâc lOOmg ACV, hoà tan trong 10ml NaOH 0,1N cho vào bînh dinh mue 100ml, thêm nirôc cât dén vach, làc kÿ. Sau do pha loâng bàng nirâc cât thu dirac câc dung dich cô nông dô làn luçft là 10,20,50, 100,150 fxg/ml. Két quà thu duçfc tùf câc sâc kÿ dô, xây dung phuüng trînh hôi quy thuc nghiêm, vê dé thi biëu thi su tuong quan giûa diên tich pic và nông dô duoc chât. 2.I.2.3. Câc phirong phâp dânh giâ viên nén ACV TDKD * Phirong phâp dânh giâ khâ nàng giâi phông ACV tir viên nén TDKD - Sir dung mây trâc nghiêm hoà tan Vankel 7010 (Mÿ) de dânh giâ %ACV giâi phong tùT viên nén sau nhüng khoâng thori gian nhât dinh, vôi câc thông s6: + Mây cânh khuây ^ , + Nhiêt dô môi trucmg thü: 37 ± 0,5°C j v>^ ^ v^ ' + Môi truômg hoà tan: 900ml nirefe cât (, v '1 + Toc dô khuây: 100 ± 1 vong/phüt - Câc buôc tien hành: + Khi mây dâ dat câc thông sô yêu càu: cho viên nén vào môi truefng hoà tan trong côc. + Sau nhüng khoâng thoi gian nhâ't dinh: 1 giôr, 2 giôf, 3 gid, 4 giôr, 5 giô, 6gicf, 7 giôf, 8 gid hüt 10ml môi trucmg hoà tan, loc qua giây loc. Bô sung 10ml môi truômg vào. + Mâu rut ra duofe do quang à buôc sông 252 nm, su dung mâu trâng là nuefe cât, mâu chuân là dung dich ACV trong nuée co nông dô 10 ng/ml. * Phirong phâp âânh giâ LGVV Sir dung mây do dô cung ERWEKA. Thir 10 viên, lây giâ tri trung binh. 15
- Xem thêm -