Tài liệu Nghề nghiệp tuần 1-2-3-4-5-6 lan

  • Số trang: 99 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 89 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Trêng mÇm non ®«ng h¬ng Líp mÉu gi¸o hoa phîng Gi¸o ¸n Chñ ®Ò : NgHÒ NGHIÖP Thêi gian thùc hiÖn: 4 tuÇn (Tõ ngµy 11/11 ®Õn 6/12/2013) Gi¸o viªn: Do·n thÞ lan N¨m häc: 2012 - 2013 Chñ ®Ò: TuÇn 1: NGHÒ X¢Y DùNG, S¶N XUÊT (Thêi gian thùc hiÖn tõ 11/11 – 15/11/2013) §ãN TrÎ * Môc ®Ých yªu cÇu: TrÎ niÒm niÒm vui t¬i chµo bè mÑ vµ c« gi¸o khi ®Ðn líp, cÊt ®å dïng c¸ nh©n ®óng n¬i qui ®Þnh ng¨n n¾p gän gµng * ChuÈn bÞ: - Phßng nhãm th«ng tho¸ng, s¹ch sÏ - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ íc m¬ nghÒ nghiÖp sau nµy cña trÎ..nh¾c trÎ ®¨ng ký gãc ch¬i, ph¸t hiÖn ra nh÷ng thay ®æi ë c¸c gãc. - Ch¬i tù do ë c¸c gãc , thÓ dôc s¸ng, tËp kÕt hîp víi lêi ca chung cña toµn trêng. ThÓ dôc s¸ng 1. Môc ®Ých yªu cÇu: - TrÎ tËp kÕt hîp c¸c ®éng t¸c nhÞp nhµng vµ ®óng t thÕ ,gióp trÎ ph¸t triÓn thÓ lùc ban ®Çu qua c¸c bµi tËp . 2. ChuÈn bÞ: S©n tËp, cê, bãng, gËy, n¬, b¨ng, ®Üa... 3. Híng dÉn: • Khëi ®éng: Cho trήi, ch¹y vßng trßn kkÕt hîp c¸c kiÓu ®i sau ®ã vÒ 4 hµng ®Ó tËp bµi BTPTC. • Träng ®éng: TËp kÕt hîp víi bµi: “Trêng chóng ch¸u lµ trêng MN.” - H« hÊp: thæi bãng - §éng t¸c tay:§T3 Tay ®a ngang gËp khuûu tay ngãn tay ®Ó trªn vai - §éng t¸c ch©n:§T3 §øng ®a ch©n ra phÝa tríc lªn cao. - §éng t¸c bông:§T4 §an tay sau lng gËp ng¬i phÝa tríc - BËt: BËt lªn xuèng. Ho¹t ®éng gãc Tªn gãc Néi dung 1)Gãc ph©n vai - §ãng vai c¸c b¸c c«ng nh©n, n«ng d©n, thî may, thî lµm ®Çu ®Ó phôc phô c¸c gia ®×nh . Yªu cÇu ChuÈn bÞ - TrÎ biÕt ph©n vai - §å dïng ch¬i, thÓ hiÖn dîc nghÒ nghiÖp. hµnh ®éng cña c¸c vai. pp tiÕn hµnh -Trß chuyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò. X©y dùng , l¾p ghÐp nhµ m¸y. X©y dùng vên c©y 2) Gãc x©y ao - chuång cña b¸c n«ng dùng-L¾p d©n. ghÐp - TrÎ biÕt sö dông c¸c nguyªn liÖu cã s½n, phÕ liÖu, ®å ch¬i ®Ó l¾p ghÐp, x©y dùng s¸ng t¹o thµnh c¸c nhµ m¸y, vên c©y, ao c¸ chuång.... -Hµng rµo, c©y hoa, th¶m cá, sái ®¸, -§å ch¬i l¾p ghÐp. -C¸c lo¹i khèi - TrÎ tù chän gãc ch¬i. T«,vÏ, xÐ d¸n , c¾t d¸n, 3) Gãc t¹o nÆn mét sè ®å dïng dông h×nh cô s¶n phÈm cña c¸c nghÒ. - BiÕt sö dông c¸c kü n¨ng ®· häc ®Ó t«, vÏ, in h×nh vÒ c¸c lo¹i ®å dïng nghÒ nghiÖp - Bót s¸p, kÐo, giÊy mµu, ®Êt nÆn, - H×nh mÉu BiÓu diÔn c¸c bµi h¸t thuéc chñ ®Ò, ch¬i víi 4) Gãc ©m c¸c dông cô ©m nh¹c, vµ nh¹c ch¬i víi c¸c ©m thanh kh¸c nhau. - C« quan s¸t, gîi më. - Thao t¸c mÉu - §éng viªn, - ThÓ hiÖn bµi h¸t mét - Bé dông cô c¸ch tù nhiªn, m¹nh ©m nh¹c - Híng dÉn d¹n, s¸ng t¹o. - §éng viªn, - Sö dông c¸c nh¹c cô khuyÕn ©m nh¹c thµnh th¹o. khÝch - Híng dÉn c¸ nh©n. - Gîi ý ®Ó trÎ ch¬i. - Gi¶i quyÕt - Khèi xÕp t×nh huèng khi ch¬i. h×nh. - NhËn xÐt kü n¨ng - Thùc hiÖn mét sè kü - X« níc, b×nh ch¬i ë tõng n¨ng lao ®éng ®¬n tíi, kh¨n lau… gãc Lµm s¸ch tranh thuyÖn vÒ - TrÎ biÕt c¸ch cÇm sè nghÒ, xem tranh s¸ch vµ më s¸ch. 5)Gãc s¸ch 1s¸ch liªn quan ®Ðn chñ ®Ò - KÓ chuyÖn theo tranh víi sù s¸ng t¹o cña m×nh. 6) Gãc Ph©n biÖt c¸c khèi, ch¬i - BiÕt sù h¬n kÐm vÒ khoa häc víi c¸c khèi, thªm bít sè lîng trong ph¹m vi to¸n. trong ph¹m vi 7. 7. Ch¨m sãc c©y ë gãc 7)Gãc thiªn thiªn nhiªn, gieo h¹t , nhiªn theo dâi sù ph¸t triÓn cña h¹t. - VÒ c¸c gãc bµn b¹c vµ nªu lªn ý tëng ch¬i - S¸ch, truyÖn vÒ nghÒ nghiÖp - Tranh ¶nh, häa b¸o... gi¶n ®Ó ch¨m sãc c©y ë gãc thiªn nhiªn. KÕ ho¹ch ngµy Thø 2 ngµy 11/11/2013 I- Ho¹t ®éng häc cã chñ ®inh: THÓ DôC: H§C: NÐm xa b»ng 1 tay, bËt xa 45 cm. H§KH: ¢m nh¹c, LQCC, MTXQ. 1) Môc ®Ýchyªu cÇu: - KiÕn thøc: TrÎ nÐm xa b»ng 1 tay, bËt xa 45 cm ®óng kü thuËt ®éng t¸c . - Kü n¨ng: RÌn kü n¨ng khÐo lÐo, dïng søc nÐm vËt ®i xa , nhón bËt xa, kh«ng dÈm vµo v¹ch thµnh th¹o c¸c ®éng t¸c . - Th¸i ®é: TrÎ høng thó ho¹t ®éng, rÌn luyÖn tÝnh khÐo lÐo, m¹nh d¹n , tù tin cho trÎ. Gi÷ g×n BVMT, VS th©n thÓ 2) ChuÈn bÞ: - 30 tói c¸t . - S©n tËp s¹ch sÏ, v¹ch bËt . - §µn cµi giai ®iÖu c¸c bµi h¸t vÒ nghÒ nghiÖp, x¾c x«. - Trang phôc cho c« vµ trÎ gän gµng. 3) TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« *H§1: Khëi * Cho trÎ ch¬i “ Gieo h¹t” Ho¹t ®éng cña trÎ - Ch¬i 2 lÇn ®éng *H§2: ®éng + Chóng m×nh võa lµm g×? - Trß chuyÖn cïng c«. +T¹i sao ph¶i trång c©y? §Ó c©y cho nhiÒu bãng m¸t qu¶ ngät ta ph¶i lµm g×? (lång GDBVMT). + Gieo h¹t trång c©y lµ cña nghÒ g×?. H«m nay chóng m×nh cïng ®Õn cöa hµng siªu thÞ gióp c¸c c« b¸n hµng s¾p xÕp hµng ho¸ ®Êy c¸c con thÊy thÕ nµo? - Cho trÎ lµm ®oµn tµu ®i c¸c kiÓu ®i - TrÎ ®i c¸c kiÓu ®i theo kiÓng, gãt, mòi.... hiÖu lÖnh cña c«, sau ®ã vÒ hµng theo tæ. Träng * TËp bµi tËp ph¸t triÓn chung: + Tay§T2: Tay ®a ra phÝa tríc ®a lªn - TËp 4 lÇn x 8 nhÞp cao + Ch©n§T2:Ngåi khuþu gèi tay ®a - TËp 4 lÇn x 8 nhÞp cao ra tríc . +Lên§T3:§øng ®an tay sau lng gËp - TËp 2 lÇn x 8 nhÞp ngêi vÒ phÝa tríc. + BËt§T3: T¸ch khÐp ch©n. - Sau ®ã cho trÎ dµn thµnh 2 hµng ngang ®Ó tËp V§CB *) V§CB : NÐm xa b»ng 1tay, bËt xa 45cm. - C« giíi thiÖu tªn vËn ®éng. Sau ®ã thùc hiÖn mÉu cho trÎ quan s¸t. + LÇn1: lµm mÉu toµn phÇn. + LÇn 2: Lµm mÉu kÕt hîp gi¶i thÝch: C« n©ng bao g¹o b»ng tay ph¶i, ®øng ch©n tríc ch©n sau ®a bao g¹o lªn ngang mÆt tõ tõ h¹ xuèng ra sau vµ ®a lªn cao ngêi h¬i ng÷a dïng søc tay vai ®Èy m¹nh bao g¹o vµo trong nhµ. - Cho 1-2 trÎ lªn thùc hiÖn. - Sau ®ã cho lÇn lît c¶ líp lªn thùc hiÖn. Trong qu¸ tr×nh trÎ thùc hiÖn c« quan s¸t söa sai cho trÎ. - Cho 2 ®éi thi nhau . Sau khi chuyÓn hÕt g¹o vµo trong cöa hµng c¸c c« chó c«ng nh©n rÊt c¶m ¬n c¸c con,vµ thëng cho c¸c con 1 trß ch¬i: thi bËt xa 45 cm. * C« lµm mÉu + ph©n tÝch - Cho trÎ thùc hiÖn 1 lÇn. - LÇn 2: cho 4-5 trÎ thi nhau bËt. *H§ 3: Håi tÜnh - Nªu bµi häc GD,vµ lång tiÕt kiÖm c¸c nguån n¨ng lîng. Cho trÎ ®i nhÑ nhµng 1-2 vßng lµm chim mÑ chim con. II- Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1. Quan s¸t: BÇu trêi vµ Thêi tiÕt. - TËp 2 lÇn x 8 nhÞp - Nghe c« giíi thiÖu tªn V§CB vµ quan s¸t c« thùc hiÖn mÉu. - Quan s¸t b¹n lªn thùc hiÖn. Sau ®ã lÇn lît lªn thùc hiÖn. - C¶ líp thùc hiÖn 1 lÇn - 4-5 trÎlÇn lît thi nhau bËt. - Môc ®Ých: TrÎ nªu ®îc bÇu trêivµ thêi tiÕt cña ngµy h«m nay . Gi¸o dôc trÎ biÕ , biÕt c¸ch ch¨m sãc vµ gi÷ g×n søc khoÎ b¶n th©n. - §µm tho¹i: + Ai cã n/x g× vÒ bÇu trêi ngµy h«m nay ? +Thêi tiÕt h«m nay ntn? +Víi thêi tiÕt ntn con cÇn lµm g× ®Ó b¶o vÖ søc khoÎ?... 2) Ch¬i vËn ®éng: ChuyÒn bãng. 3) Ch¬i tù do: TrÎ ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi. III- Ho¹t ®éng gãc: 1) Gãc ph©n vai: §ãng vai c¸c b¸c b¸c c«ng nh©n , Líp häc cña c« gi¸o. 2) Gãc XD- LG: Trêng MN,vên trêng. 3) Gãc s¸ch:Xem s¸ch tranh vÒ nghÒ d¹y häc, lµm s¸ch tranh truyÖn vÒ 1 sè nghÒ. 4) Gãc ©m nh¹c: BiÓu diÔn c¸c bµi h¸t trong chñ ®Ò 5) Gãc t¹o h×nh :T« vÏ ch©n dung c« gi¸o , nÆn 1 sè s¶n phÈm ,dông cô c¸c nghÒ. * M§YC: - TrÎ ch¬i ph¶n ¸nh ND Phong phó, s¸t thùc tÕ, biÕt nhËp vai ch¬i tù nguyÖn. §oµn kÕt cïng nhau ch¬i IV- Ho¹t ®éng chiÒu: - §äc ®ång dao, ca dao , c¸c bµi th¬ trong chñ ®Ò …. - Lµm quen bµi míi: Ch÷ c¸i u,. - Ch¬i tËp tÇm v«ng. *) §¸nh gi¸:........................................................................................................................ .................................................................................................................................... Thø 3 ngµy 12/11/2013 I.Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh: Lµm quen ch÷ c¸i: H§C: Lµm quen ch÷ c¸i u, H§KH:¢N, To¸n V¨n häc 1) Môc ®Ých yªu cÇu: - KiÕn thøc: + Gióp trÎ còng cè biÓu tîng ch÷ u hiÓu mèi quan hÖ gi÷a lêi nãi vµ ch÷ viÕt nhËn biÕt c¸c kiÓu ch÷ u, in thêng vµ viÕt thêng. + NhËn biÕt ch÷ u trong tõ ph¸t ©m nhanh vµ chÝnh x¸c . -Kü n¨ng : + Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng quan s¸t, so s¸nh, tëng tîng qua trß ch¬i + BiÕt chia sÏ hîp t¸c cïng ho¹t ®éng . - Th¸i ®é: + Høng thó tham gia häc bµi, biÕt gi÷ g×n t«n träng s¶n phÈm c¸c nghÒ trong x· héi . + BiÕt tiÕt kiÖm n¨ng lîng ®iÖn 1c¸ch cã hiÖu qu¶ . 2) ChuÈn bÞ: - Tranh su hµo, cñ tõ , cã tõ chøa ch÷ u, , b¶ng cµi. - 2 mò su hµo ,cñ tõ ,c¸c nÐt ch÷ u c¾t rêi . - Bµi th¬ ch÷a ch¸y , ®µn oocgan. 3) TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ - Trß chuyÖn cïng c« *H§1: æn ®Þnh - Trß truyÖn vÒ nghÒ nghiÖp. + Trong x· héi chóng ta cã rÊt nhiÒu - TrÎ tr¶ lêi theo suy tæ chøc nghµnh nghÒ ai biÕt ®ã lµ nh÷ng ngµnh nghÜ. nghÒ nµo ? + Trong th¸ng 11nµy cã 1ngµy ®Æc biÖt ®ã lµ ngµy gi ai biÕt? Cho 2 trÎ ®éi mò su hµo vµ cñ tõ ra chµo - 2 trÎ ®i ra vµ nãi : c¸c b¹n Chóng t«i xin chµo c¸c b¹n líp hoa phîng + C¸c b¹n cã biÕt chóng t«i lµ s¶n phÈm + C¸c b¹n lµ s¶n phÈm cña nghÒ nµo kh«ng? cña nghÒ nhµ n«ng. + C¸c b¹n ®Õn ®©y ®Ó lµm g× ? Chóng t«i nghe nãi líp Hoa Phîng ®ang thi nhau häc giái ®Ó lÊy thµnh tÝch chóc mõng c« gi¸o nh©n ngµy nhµ gi¸o vn 20/11 s¨p tíi nªn chóng t«i mang 1mãn quµ ®Õn tÆng c« gi¸o vµ c¸c b¹n - Cho trÎ quan s¸t tranh 2 b¹n tÆng vµ nhËn xÐt. - Giíi thiÖu 2®éi ch¬i . * TC: Thi xem tæ nµo nhanh C« nªu luËt ch¬i .Trong 2 phót 2 ®éi cïng ®äc tõ trong tranh sau ®ã thi nhau lªn ghÐp tõ trong tranh . - Cho trÎ lªn tim ch÷ ®· häc - Cho trÎ ®Õm sè ch÷ c¸i cßn l¹i vµ bít cïng c« . *H§2 Lµm quen * Lµm quen ch÷ u: - C« ph¸t ©m mÉu . ch÷ u, - Cho trÎ ph¸t ©m . - Cho trÎ n/x vÒ ch÷ u - Giíi thiÖu ch÷ u viÕt thêng . - Ch÷ u viªt thêng ®îc cÊu t¹o nh thÕ nµo? - C« t¹o ch÷ u b»ng c¸ch Ðp 2 tay vµo ngêi . * Lµm quen ch÷ . - (Trèn c« )2 - C« giíi thiÖu ch÷ - Cho trÎ ph¸t ©m. (t¬ng tù ch÷ u) - C« ghÐp nÐt c¾t rêi t¹o thµnh 2 ch÷ u,. - Cho 2 trÎ thi nhau lªn ghÐp *H§3: Trß ch¬i: *So s¸nh 2 ch÷ u,. + Ai ph¸t hiÖn ®iÒu g× lÝ thó vÒ 2 ch÷ u ? * Trß ch¬i : Ai nhanh tay tinh m¾t . C« nªu luËt ch¬i , c¸ch ch¬i . - Trong 2 p 2®éi cïng ®äc bµi th¬ (Ch÷a ch¸y ) sau ®ã thi nhau lªn t×m vµ g¹ch ch©n ch÷ mang tªn ®éi m×nh vµ viÕt sè t¬ng øng. - Trß ch¬i : BÐ lµm nhµ th¬. LuËt ch¬i . TrÎ ®äc ®îc tõ theo h×nh ¶nh cña ®å vËt ®å ch¬i vµ ®äc ®îc c©u . C¸ch ch¬i 2 ®éi ch¬i sÏ cö ra 1 ®¹i diÖn lªn lÊy 1tranh trong tói ,cÇm vÒ tæ tho¶ thuËn vµ ®äc tõ t¬ng øng víi tranh cã chøa ch÷ u,. VD: tæ 1 lÊy ®îc tranh c« gi¸o trÎ sÏ ®äc “c« gi¸o’’ LÇn 2 trÎ th¶o luËn ®Æt c©u cã nghÜa v¬i tõ t×m ®îc VD: C« gi¸o cña em ,c« giao nh mÑ hiÒn ,mÑ cña em ë trêng lµ c« gi¸o mÕn th¬ng ....Nhãm nµo ®Æt ®îc nhiÒu c©u sÏ lµ ng¬i th¾ng cuéc. -H¸t tÆng c« gi¸o (C« gi¸o miÒn xu«i) * Trß ch¬i h¸t theo ©m cña ch÷. - C« gi¬ ch÷ g× trÎ h¸t ©m ®ã . - TrÎ quan s¸t vµ nhËn xÐt. * TrÎ quan s¸t tranh vµ ®äc tõ díi tranh thi nhau nhau lªn ghÐp tranh . - TrÎ t×m ch÷ ®· häc - TrÎ nªu cÊu t¹o ch÷ u viÕt thêng. - TrÎ thùc hiªn theo c« . - TrÎ quan s¸t sau ®ã thi nhau lªn ghÐp - TrÎ nhËn xÐt gièng vµ kh¸c nhau gi÷a 2 ch÷ u - TrÎ ch¬i theo yªu cÇu cña c« . *H§4: KÕt thóc - GÝao dôc : TrÎ yªu quÝ kÝnh träng c« gi¸o. ¢M NH¹C : - H¸t móa: “C« gi¸o miÒn xu«i ” (Méng L©n) - Nghe h¸t: C« gi¸o - TC¢N: Thá nghe h¸t nh¶y vµo chuång 1) môc ®Ých yªu cÇu: - KiÕn thøc: TrÎ thuéc, h¸t ®óng giai ®iÖu bµi h¸t. HiÓu néi dung bµi h¸t, h¸t hån nhiªn, vui t¬i. - Kü n¨ng: TrÎ biÕt kÕt hîp c¸c ®éng t¸c vËn ®éng víi lêi, giai ®iÖu bµi h¸t. H¸t râ lêi bµi h¸t, thÓ hiÖn ®îc c¶m xóc cña bµi h¸t -Th¸i ®é: TrÎ biÕt yªu quýc« gi¸o ®oµn kÕt víi b¹n biÕt kÝnh träng c¸c nghÒ trong XH Høng thó tham gia c¸c ho¹t ®éng. 2) ChuÈn bÞ: - Ph¸ch ,x¾c x«, vßng thÓ dôc - §µn cµi giai ®iÖu c¸c bµi h¸t. - §Üa cã bµi: C« gi¸o . - Mét sè hép quµ, mò chãp. 3) TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« * H§1: æn ®Þnh * Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh “Vên ¬m tµi n¨ng nhÝ”. tæ chøc - Giíi thiÖu 2 ®éi ch¬i . * Trß ch¬i: Trêi n¾ng trêi ma. - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ nghª d¹y häc. + C¸c con ch¬i cã vui kh«ng ?Ai d¹y c¸c con ch¬i ? + C« gi¸o lµm nghÒ g× ? + §Õn trêng c¸c con ®îc c« gi¸o d¹y nh÷ng g× ? + T×nh c¶m cña c¸c con ®èi víi c« gi¸o ntn? - Cã mét bµi h¸t nãi vÒ t×nh c¶m yªu th¬ng cña c« gi¸o ®èi víi c¸c b¹n nhá vµ t×nh c¶m cña c¸c b¹n nhá giµnh cho c« gi¸o cña m×nh rÊt hay ®Êy, c¸c con l¾ng * H§2: H¸t vµ nghe giai ®iÖu xem bµi g× nhÐ. *DÉn vËn ®éng minh d¾t vµo bµi h¸t: “C« gi¸o miÒn xu«i ” ho¹ bµi: “ C« - Cho c¶ líp h¸t 2 lÇn . - Gi¶ng ND :C« gi¸o kh«ng chØ d¹y häc gi¸o miÒn ë miÒn xu«i mµ c« cßn t×nh nguyÖn lªn xu«i.” MN cao d¹y dç vµ c/s c¸c b¹n nhá MN vµ ®îc c¸c b¹n yªu quÝ c¸c b¹n lu«n høa víi c« ngoan ®Ó c« vui lßng . -C« ®µn h¸t V§“ C« gi¸o miÒn xu«i” 2 lÇn. - Trß ch¬i: “ Vò khóc mõng ngµy héi”. - C¸c ®éi cïng lªn biÓu diÔn tiÕt môc cña ®éi m×nh. - Mét sè thµnh viÖn trong c¸c ®éi lªn giao lu víi nhau. - Mêi 1 ®¹i diÖn cña gia d×nh lªn thÓ hiÖn tµi n¨ng cña m×nh. - B¹n nµo cã c¸ch thÓ hiÖn kh¸c nµo? -Cho trÎ h¸t kÕt hîp dông cô c« lång gi¸o dôc MT. Ho¹t ®éng cña trÎ *TrÎ ch¬i 2 lÇn - §µm tho¹i cïng c«. - TrÎ nghe c« ®µn vµ ®o¸n tªn bµi h¸t. - H¸t theo ®µn. - H¸t vµ vËn ®éng minh ho¹ mét sè ®éng t¸c. - TrÎ lªn thÓ hiÖn theo sù s¸ng t¹o riªng. - C¸c tæ biÓu diÔn. - Nhãm giao lu víi nhau. - C¸ nh©n trÎ h¸t móa. - H¸t vµ vËn ®éng theo ý t- * H§3: Nghe h¸t: “ C« gi¸o”. * Giíi thiÖu tªn bµi h¸t. ëng cña m×nh. -LÇn 1: C« h¸t + ®µn * Nghe h¸t vµ hëng øng - LÇn 2: C« h¸t+ minh ho¹ theo. - LÇn 3: më ®Üa cho trÎ nghe vµ khuyÕn khÝch trÎ h¸t theo * Thá nghe h¸t nh¶y vµo chuång. * H§4: Trß C« nªu tªn trß ch¬i, cho trÎ nh¾c l¹i * Nh¾c l¹i luËt ch¬i, c¸ch ch¬i. c¸ch ch¬i, luËt ch¬i. Sau ®ã c« cñng cè ch¬i. . l¹i. - Cho trÎ ch¬i 3-4 lÇn. - Ch¬i trß ch¬i. - GD: TrÎ biÕt yªu quý kÝnh träng c« gi¸o + Trong sè c¸c con sau nµy lín lªn ai thÝch lµm c« gi¸o ? + TrÎ nªu lªn suy nghÜ cña + Muèn lµm ®îc c« gi¸o th× b©y giê c¸c trÎ con ph¶i lµm gi? - KÕt thóc: Cïng c« ®i d¹o ch¬i vên trêng. II- Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1) Quan s¸t: Trß chuyÖn vÒ thî may, thî lµm ®Çu, d¹y häc , b¸c sÜ - Môc ®Ých: TrÎ cã thªm hiÓu biÕt vÒ mét sè nghÒ, biÕt ®îc Ých lîi cña tõng nghÒ. - §µm tho¹i: + Trong gia ®×nh con , bè ,mÑ ... lµm nghÒ g×? + Con biÕt g× vÒ nghÒ nµy? + NghÒ nµy cã t¸c dông gì? + §Ó c¶m ¬n nh÷ng ngêi lao ®éng th× chóng ta ph¶i lµm g×? 2) Ch¬i vËn ®éng: Rång r¾n lªn m©y. 3) Ch¬i tù do: TrÎ ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi. III- Ho¹t ®éng gãc: 1) Gãc ph©n vai: Líp häc cña c« gi¸o, thî may , thî lµm ®Çu ®Ó phôc phô c¸c gia ®×nh 2) Gãc XD- LG: XD trêng MN,vên trêng . 3) Gãc s¸ch: Xem s¸ch tranh vÒ nghÒ nghiÖp, ®o¸n c¸c dông cô cña c¸c nghÒ qua tranh, lµm s¸ch tranh truyÖn vÒ nghÒ d¹y häc , 4) Gãc ©m nh¹c: BiÓu diÔn c¸c bµi h¸t trong chñ ®Ò ,ch¬i víi c¸c dông cô ¢N vµ ph©n biÖt c¸c ©m thanh kh¸c nhau . 5)Gãc khoa häc thiªn nhiªn: Ph©n biÖt c¸c h×nh, khèi cÇu,trô theo dâi sù ph¸t triÓn cña c©y ,tËp ®ong ®o c¸t níc, ch¨m sãc c©y . IV- Ho¹t ®éng chiÒu: - Hoµn thµnh bµi trong vë tËp t«. - Lµm quen bµi míi:To¸n Thªm bít sè lîng trong ph¹m vi 7. - Lao ®éng nhÆt l¸ s©n trêng. *) §¸nh gi¸: ....................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Thø 4 ngµy 13/11/2013 I. Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh: TO¸N: - H§C: Thªm bít sè lîng trong ph¹m vi 7 - H§KH: V¨n häc, MTXQ, ©m nh¹c. 1. Môc®Ých yªu cÇu: - KiÕn thøc: + NhËn biÕt sè lîng 7, mèi quan hÖ h¬n kÐm trong ph¹m vi 7. Thªm bít ®Ó t¹o nhãm cã sè lîng 7 - Kü n¨ng: + TrÎ so s¸nh thªm bít thµnh th¹o trong ph¹m vi + BiÕt s¾p xÕp ®å vËt ë c¸c phÝa theo yªu cÇu cña c«. - Th¸i ®é: TrÎ biÕt gi÷ g×n ®å dïng s¶n phÈm c¸c nghÒ ,yªu quÝ c« giao .Biªt sö dông vµ tiÕt kiÖm n¨ng c¸c nguån n¨ng lîng 1 c¸ch cã hiÖu qu¶ . 2. ChuÈn bÞ: * Cña trÎ: - Mçi trÎ 7 b«ng hoa , 7 c¸ilä . C¸c thÎ sè tõ 1-7 - C¸c ®å vËt nh 1 lä hoa 7 b«ng, 7 c¸i ca, 7 ®Üa, c¸c thÎ chÊm trßn, ng«i nhµ chÊm trßn * Cña c«: - §å dïng cña c« gièng trÎ, kÝch thíc l - C¸c bµi h¸t: C« gi¸o miÒn xu«i ,C« vµ mÑ , 3. TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ * Cïng h¸t. * H§1: LuyÖn tËp * H¸t :C« gi¸o miÒn xu«i. - Trß chuyÖn vÒ chñ ®iÓm - TrÎ trß chuyÖn nhËn biÕt c¸c cïng c« nhãm cã sè lîng + Võa h¸t bµi g× ? + C« gi¸o lµm nghª g×? 7 + T×nh c¶m cña c¸c con giµnh cho c« gi¸o ntn? - Trß ch¬i “C¾m hoa tÆng c«.” - TrÎ tæ 7 b¹n thi - C« muèn mçi tæ thi c¾m gióp c« 3lä hoa nhau c¾m mçi lä 7 nh©n ngµy héi 20/11. b«ng. + §Õm sè b¹n cña 3 tæ - KiÓm tra kÕt qu¶ 3 tæ. - TrÎ ®Õm 7 b«ng - C« t¨ng cho c¸c ban 1 trµng ph¸o tay. - TrÎ vç ®Õm 7 - Cho trÎ ch¬i “ T×m nhanh”.c¸c nhãm ®å vËt tiÕng. cã sè lîng 7vµ lÊy thªm cho ®ñ 7. - mçi tæ cö 1 trÎ - TrÎ ®Õm theo c¸c híng kh¸c nhau t×m ,thªm,vµ lÊy sè7 ®Æt vµo nhãm võa t×m. TrÎ t×m kÓ tªn ®Õm 7 cèc , 7®Üa , bµn ch¶i.... * Cho trÎ lÊy ræ ®å dïng vÒ chæ. * TrÎ lÊy ®å dïng * H§2: So s¸nh - Xem trong ræ cã nh÷ng g×? vÒ chç. thªm bít t¹o - Nhng c¸i lä vµ nhãm cã 7 ®èi t- - Cho trÎ xÕp sè ra võa xÕp võa ®Õm - §Õm sè lä nh÷ng b«ng hoa îng - §Õm sè hoa 6c¸i ®Æt lªn lä. .lä - TrÎ thùc hiªn - Hai nhãm nµy ntn víi nhau v× sao? theo yªu cÇu cña c«, xÕp t¬ng øng - Muèn 2 nhãm b»ng nhau ph¶i lµm c¸ch 1-1. - Kh«ng b»ng nµo? nhau lä nhiÒu h¬n - Cho trÎ thªm 1 b«ng hoa. hoa Ýt h¬n - Lóc nµy sè th×a nh thÕ nµo ai biÕt? - §a ra ý kiÕn cña - Cho trÎ ®Æt sè 7 vµo 2 nhãm. m×nh. - Cho trÎ bít 2 b«ng hoa. N/x sè lîng cña - Cã 7 c¸i th×a. nhãm cßn l¹i. - So s¸nh sè lîng 2 nhãm lä vµ hoa lóc nµy. - Thùc hiÖn theo y/c cña c«. + Lµm c¸ch nµo ®Ó 2 nhãm nµy b»ng nhau? - Cho trÎ lÊy thªm 2 b«ng hoa cho ®ñ sè lîng - TrÎ n/x. - So s¸nh vµ rót ra 7. n/x. - Cho trÎ thªm bít c¸c nhãm lä vµ hoa trong - Thªm cho ®ñ sè lîng theo y/c cña p/v 7 theo c¸c c¸ch kh¸c nhau. - Cho trÎ bít dÇn sè b¸t, kh«ng so s¸nh n÷a c«. - TrÎ thªm bít c¸c mçi lÇn bít ®Æt sè t¬ng øng. nhãm lä vµ hoa - CÊt tÊt c¶ hoa (võa cÊt võa ®Õm). trong p/v 7theo - Lång gd tiÕt kiÖm n¨ng lîng níc vµ giã. c¸c c¸ch kh¸c - §äc th¬ “Bã hoa tÆng c«.” nhau theo y/c cña * Cho trÎ ch¬i: “S¸ng t¹o” * H§3: LuyÖn tËp - TrÎ chia thµnh 3 ®éi vÏ, nèi, g¾n t¹o nhãm c«. ®å dïng cã sè lîng 7 vµ viÕt sè t¬ng øng - TC: CÊt ®å dïng ®óng chç, c« phæ biÕn luËt * TrÎ t×m lÊy thªm ch¬i, c¸ch ch¬i cho ®ñ 7 (3–4 - TC: Ai nhanh h¬n trÎ) - C« g¾n c¸c ng«i nhµ cã chÊm trßn 3 n¬i, mçi trÎ mét thÎ chÊm trßn, nghe hiªu lÖnh, trÎ - TrÎ ch¬i theo sù ch¹y nhanh vÒ ®óng ng«i nhµ sao cho tæng sè híng dÉn cña c«. cÊm trßn trong tay trÎ víi sè chÊm trßn trong tay trÎ gép l¹i b»ng 7 - KÕt thóc: Cïng h¸t tÆng c«. - Ch¬i 2-3 lÇn II- Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1,Quan s¸t:Trß chuyÖn vÒ c¸c nghÒ trong x· héi - Yªu cÇu: TrÎ biÕt ®îc c«ng viÖc cña c¸c nghÒ vµ lîi Ých cña c¸c nghÒ - §µm tho¹i: c¸c con biÕt gi vÒ nghÒ d¹y häc? + VËy c¸c con ph¶i lµm g×? + t¬ng tù víi c¸c nghÒ kh¸c 2) Ch¬i vËn ®éng: Ch¹y cíp cê 3) Ch¬i tù do: TrÎ ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi. III- Ho¹t ®éng gãc: 1) Gãc ph©n vai: Líp häc cña c« gi¸o, thî may, thî lµm ®Çu ®Ó phôc vô c¸c gia ®×nh . 2) Gãc XD- LG: XDtrêng MN, vên trêng . 3) Gãc t¹o h×nh: VÏ ch©n dung c« gi¸o , xÐ d¸n , c¾t d¸n, nÆn 1 sè ®å dïng , dông cô, s¶n phÈn cña c¸c nghÒ 4) Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y ë gãc thiªn nhiªn. 5)Gãc s¸ch:lµm s¸ch tranh truyÖn vÒ nghÒ d¹y häc,xem s¸ch tranh liªn quan ®Õn chñ ®Ò. IV- Ho¹t ®éng chiÒu: - §äc ®ång dao, ca dao, c¸c bµi th¬ trong chñ ®Ò. - RÌn trÎ ë gãc ph©n vai. *) §¸nh gi¸:........................................................................................................................ ............................................................................................................................................. Thø 5 ngày 14/11/2013 I- Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh: T¹o h×nh: - H§C: VÏ hoa tÆng c« gi¸o .(®Ò tµi) - H§KH: ¢N, MTXQ. 1) Môc ®Ých yªu cÇu: -KiÕn thøc:TrÎ biÕt vËn dông kü n¨ng vÏ c¬ b¶n:NÐt xiªn,th¼ng,cong..®Ó vÏ hoa s¸ng t¹o - Kü n¨ng: TrÎ biÕt phèi hîp c¸c kü n¨ng t¹o h×nh ®Ó vÏ ®îc s¶n phÈm cña m×nh.1 c¸ch s¸ng t¹o - Th¸i ®é: TrÎ yªu quý, gi÷ g×n s¶n phÈm cña m×nh vµ ng¬× lín lµm ra. BiÕt sö dông vµ tiÕt kiÖm n¨ng lîng 1 c¸ch cã hiÖu qu¶.... 2) ChuÈn bÞ: -Vë , bót s¸p mµu, bµn ghÕ ®óng qui c¸ch - Tranh c« vÏ s½n 3- 4tranh - C¸c bµi th¬ c©u ®è, bµi h¸t vÒ chñ ®iÓm . - §µn ooc gan 3. TiÕn hµnh: Néi dung H§ * H§1: æn ®Þnh tæ chøc Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ * Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh “Vui * TrÎ høng thó. cïng s¾c mµu” + Giíi thiÖu 2 ®éi ch¬i. + Giíi thiÖu vßng ch¬i + Chñ ®Ò ch¬i : BÐ lµm ho¹ sü * TrÎ nghe híng dÉn trß ch¬i. * Vßng 1: T×m ®Ò tµi Trong vßng ch¬i nµy 2 ®éi cïng thÓ hiÖn mét bµi th¬ vµ tr¶ lêi c©u hái do ch¬ng tr×nh ®a ra - Cho trÎ ®äc bµi th¬: “ Bã hoa - §äc th¬. tÆng c«”. + Võa ®äc bµi th¬ nãi vÒ g×? - Cïng c¸c b¹n trß chuyÖn. + T¹i sao c¸c b¹n ®i h¸i hoa tÆng c« gi¸o ? + T×nh c¶m cña con ®èi víi c« gi¸o ntn? - C« lång gi¸o dôc m«i trêng vµ tiÕt kiÖm n¨ng lîng níc vµ ¸nh - §a ra ý kiÕn cña m×nh. s¸ng. * TrÎ quan s¸t tranh ¶nh, vÏ c¸c * H§2: Quan s¸t *Vßng 2:ThÓ hiÖn tµi n¨ng tranh gîi ý Cho trÎ ®i th¨m triÓn l·m tranh loµi hoa . - Quan s¸t vµ th¶o luËn cïng chµo mõng ngµy 20/11 - C« vµ trÎ lÇn lît quan s¸t c¸c c«. bøc tranh c« ®· chuÈn bÞ vµ cïng th¶o luËn mµu s¾c, bè côc cña tranh + Tranh vÏ g×? + Ai cã n/x g× vÒ bøc tranh nµy + Ai cã ý kiÕn g× kh¸cvÒ bøc - TrÎ nªu ý tëng cña m×nh. tranh nµy ? (t¬ng tù c¸c bøc tranh kh¸c) - Con cã muèn vÏ vÒ nh÷ng bøc tranh hoa ®Ñp ®Ó t¨ng c¸c c« nh©n ngaú héi kh«ng ? - Con sÏ vÏ nh thÕ nµo? *H§3: TrÎ thùc * TrÎ thùc hiÖn : C« híng dÉn trÎ * TrÎ thùc hiÖn ý tëng cña hiÖn m×nh. c¸ch ngåi, c¸ch cÇm bót. -C« híng dÉn riªng víi nh÷ng trÎ cßn lóng tóng. - Trong qu¸ tr×nh trÎ vÏ, c« më nh¹c kh«ng lêi, kÕt hîp quan s¸t, gîi ý më réng néi dung. * H§4: NhËn xÐt * Vßng 3: B×nh xÐt vµ trao gi¶i. * TrÎ nhËn xÐt s¶n phÈm cña s¶n phÈm * Cho trÎ trng bµy s¶n phÈm, m×nh vµ cña b¹n. quan s¸t vµ nhËn xÐt: + Con thÝch bµi nµo nhÊt? V× sao? - H¸t “ Mµu hoa ”. -Sau ®ã, c« nhËn xÐt tuyªn d¬ng - C« lång gi¸o dôc tiÕt kiªm ®iÖn t¾t ®iÖn khi ra khái phßng . II. Ho¹t ®éng ngoµi trêi : 1) Quan s¸t: C©y hoa s÷a. - Môc ®Ých: TrÎ biÕt gäi tªn c©y nªu ®Æc ®iÓm vµ Ých lîi cña c©y . - §µm tho¹i: + §©y lµ c©y g×? + Ai cã n/x g× vÒ c©y? +Ai cã ý kiÕn g× kh¸c ? 2) TCV§:Rång r¾n lªn m©y . 3) Ch¬i tù do: TrÎ ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi. III- Ho¹t ®éng gãc: 1) Gãc ph©n vai: Líp häc cña c« 2) Gãc XD-LG: XD Trêng MN, vên trêng . 3) Gãc to¸n- häc tËp: Lµm s¸ch tranh vÒ nghÒ d¹y häc ,xem s¸ch tranh liªn quan ®Õn chñ ®Ò . 4) Gãc ©m nh¹c :H¸t móa c¸c bµi h¸t vÒ nghÒ nghiÖp. 5) Gãc t¹o h×nh:T«, vÏ ch©n dung c« gi¸o,nÆn 1sè c«ng cô vµ s¶n phÈm 1sè nghÒ. * M§YC: - TrÎ ch¬i ph¶n ¸nh ND Phong phó, s¸t thùc tÕ, biÕt nhËp vai ch¬i tù nguyÖn. §oµn kÕt cïng nhau ch¬i IV- Ho¹t ®éng chiÒu: - D¹y trÎ c¸ch cëi vµ mÆc ¸o Êm, gËp ¸o Êm. - Ch¬i ë c¸c gãc khoa häc to¸n, gãc nghÖ thuËt. * §¸nh gi¸:........................................................................................................................ ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................ Thø 6 ngày 15/ 11/ 2013 I- Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Ých: V¨n häc H§C: Th¬ : “ Bã hoa tÆng c«.” ( Ng« Qu©n MiÖn) H§KH: ¢N, TD, MTXQ. 1) Môc ®Ých yªu cÇu: - KiÕn thøc: TrÎ biÕt tªn bµi th¬, tªn t¸c gi¶. HiÓu ®îc néi dung bµi th¬: Bã hoa tÆng c«.§äc thuéc th¬ diÔn c¶m thÓ hiÖn t×nh c¶m cña m×nh ®èi víi c« gi¸o . - Kü n¨ng: + RÌn kü n¨ng tr¶ lêi c©u hái. + RÌn kü n¨ng ®äc diÔn c¶m. -Th¸i ®é: Gi¸o dôc trÎ biÕt quý kÝnh träng c« gi¸o.vµ biÕt tiÕt kiªm n¨ng lîng ®iÖn 1 c¸ch cã hiÖu qu¶. 2) ChuÈn bÞ: - Tranh minh ho¹. - Hoa vµ 2 tranh vÏ cµnh ®Ó trÎ d¸n hoa vµo thµnh bã hoa. - Tranh ch÷ viÕt bµi th¬ “bã hoa tÆng c« ”. - Tõ “ Bã hoa ’’. 1 l¸ cê - §µn ocgan. 3) TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ * TrÎ ch¬i 2 lÇn * H§1: æn ®Þnh tæ * Cho trÎ ch¬i : “ Gieo h¹t’’ Chµo mõng c¸c bÐ ®Õn víi ch¬ng trinh - Trß chuyÖn cïng c«. chøc “ Vên th¬ ”h«m nay ®Õn ®©y c¸c bÐ sÏ ®îc vui ch¬i tho¶ thÝch vµ cïng nhau kh¸m ph¸ ... - Trß truyÖn víi trÎ vÒ c« gi¸o . + hµng ngµy c¸c con ®Õn trêng ®îc c« - häc, ch¬i ... gi¸o d¹y nh÷ng g×? C« gi¸o kh«ng chØ d¹y c¸c con häc , ch¬i , móa ,h¸t... mµ cßn ch¨m sãc c¸c con tõ giÊc ngñ b÷a ¨n... + VËy t×nh c¶m cña c¸c con ®èi v¬i c« - TrÎ tr¶ lêi theo suy gi¸o ntn? nghÜ. + Trong th¸ng 11 nµy cã 1 ngµy ®Æc - ngµy 20/11 biÖt ®ã lµ ngµy g×? - Giíi thiÖu 2 ®éi ch¬i (l¸ xanh vµ hoa - 2 ®éi chµo vç tay. th¬m) - Giíi thiÖu vßng ch¬i . * Vßng 1: T×m ®Ò tµi . - Cho trÎ thi nhau lªn g¾n hoa trong 2 phót ®éi nµo g¨n ®îc bã hoa ®Ñp nhiÒu hoa giµnh phÇn th¾ng. + C« kiÓm tra kÕt qu¶ vµ tÆng hoa 2 ®éi * H§2: C« ®äc diÔn c¶m bµi th¬ * H§3: §µm tho¹i t×m hiÓu néi dung bµi th¬ *H§4: D¹y trÎ ®äc th¬ *H§5: Còng cè néi dung bµi th¬. - C« ®a tõ “ Bã hoa’’. - DÉn d¾t vµo bµi th¬ Nh©n ngµy héi cña c« gi¸o c¸c b¹n nhá ®i h¸i nh÷ng b«ng hoa ®ång néi bã thµnh 1 bã gi¶n dÞ nhng rÊt ®Ñp.®Ó biÕt ®îc bã hoa tÆng c« cã nh÷ng lo¹i hoa gi? Vµ ®Ñp ntn? Chóng ta cïng l¾ng nghe.... * C« ®äc th¬ diÔn c¶m lÇn 1. Sau ®ã ®µm tho¹i : + Tªn bµi th¬? Tªn t¸c gi¶? - §äc lÇn 2 kÕt hîp tranh minh häa. - Gi¶ngtõ khã:(Cóc ¸o ) * Më ®Çu bµi th¬ t/g muèn cho chóng ta biÕt r»ng c¸c b¹n nhá rÊt yªu quÝ c« giao cña m×nh ®· ®i h¸i hoa tÆng c«. (Tõ ®Çu .....mang vÒ tÆng c« gi¸o ) * Sù diÔn biÕn tiÕp theo nãi vÒ bã hoa tÆng c« cã r©t nhiÒu hoa vµ mçi loµi hoa mang 1 h×nh d¸ng mµu s¾c khac nhau . (Bã hoa cña....thµnh 1 bã vµ xinh) * KÕt thóc bµi th¬ lµ t×nh c¶m ch©n thµnh gÇn gòi cña c« gi¸o ®èi v¬i c¸c b¹n nhá .(Sao em ...hÕt) *Vßng 2: Vît qua thö th¸ch . - §µm thoai: + C¸c b¹n nhá tÆng g× cho c« gi¸o nh©n ngay héi 8/3 ? + Bã hoa cã nh÷ng lo¹i hoa g×? + T×nh c¶m cña c« gi¸o ®èi v¬i c¸c b¹n nhá ntn? + T×nh c¶m cña c¸c b¹n nhá giµnh cho c« gi¸o? * GD: TrÎyªu quÝ c« gi¸o v©ng lêi vµ gióp ®ì c« nh÷ng c«ng viÖc võa søc. *Vßng 3: TËp lµm nghÖ sÜ. - Híng dÉn trÎ ®äc th¬. (§äc theo nhiÒu h×nh thøc.) - §äc th¬ theo tæ, nhãm, c¸ nh©n. - Cho trÎ ®äc th¬ theo h×nh thøc lu©n phiªn: C« phÊt cê tæ nµo tæ Êy ®äc. C« gi¬ tay cao-®äc to. C« gi¬ tay thÊp -®äc nhá. - §äc th¬ theo tranh - Trong qu¸ tr×nh trÎ ®äc c« sña sai, khuyÕn khÝch trÎ ®äc thuéc ,®äc diÔn c¶m bµi th¬. * KÕt thóc: Cho trÎ vÏ hoa tÆng c«. - TrÎ ®äc tõ 2 lÇn - TrÎ l¾ng nghe - Bã hoa tÆng c«, Ng« Qu©n MiÖn - §µm tho¹i vÒ néi dung bµi th¬ cïng c« - §äc th¬ theo yªu cÇu cña c«. - Nªu c¸ch ch¬i, luËt ch¬i vµ ch¬i trß ch¬i. II- Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1) Quan s¸t : gãc thiªn nhiªn. - Môc ®Ých y/c:TrÎ gäi tªn vµ nªu ®Æc ®iÓm cña 1 sè c©y trong gãc thiªn nhiªn +Ai cã n/x g× vÒ gãc thiªn nhiªn? + Cã nh÷ng lo¹i c©y g× ? + Ai cã ý kiÕn g× kh¸c ? 2) Ch¬i vËn ®éng: ChuyÒn bãn 3) Ch¬i tù do: TrÎ ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi. III- Ho¹t ®éng gãc: 1) Gãc ph©n vai: §ãng vai c¸c b¸c c«ng nh©n lµm b¸nh kÑo 2) Gãc XD- LG: XD vên c©y cña b¸c n«ng d©n 3) Gãc t¹o h×nh: NÆn dung cô cña c¸c nghÒ 4) Gãc thiªn nhiªn: TËp ch¨m sãc c©y trong gãc. 5) Gãc ©m nh¹c :H¸t móa c¸c bµi h¸t vÒ nghÒ nghiÖp IV- Ho¹t ®éng chiÒu: - V¨n nghÖ, nªu g¬ng cuèi tuÇn. - Lµm quen bµi míi: Th¬ c¸i b¸t xinh xinh. * §¸nh gi¸....................................................................................................................... ......................................................................................................................................... Chñ ®Ò: TuÇn 2: NGhÒ GióP §ì CéNG §åNG (Thêi gian thùc hiÖn: Tõ 18/11 -22/11/2013) §ãn trÎ * Môc ®Ých yªu cÇu: TrÎ niÒm niÒm vui t¬i chµo bè mÑ vµ c« gi¸o khi ®Ðn líp, cÊt ®å dïng c¸ nh©n ®óng n¬i qui ®Þnh ng¨n n¾p gän gµng. * ChuÈn bÞ: - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ íc m¬ nghÒ nghiÖp sau nµy cña trÎ- nh¾c trÎ ®¨ng ký gãc ch¬i , ph¸t hiÖn ra nh÷ng thay ®æi ë c¸c gãc. - Ch¬i tù do ë c¸c gãc , thÓ dôc s¸ng, tËp kÕt hîp víi lêi ca chung cña toµn trêng ThÓ dôc s¸ng: 1. Môc ®Ých yªu cÇu: TrÎ biÕt tËp c¸c ®éng t¸c,nhÞp nhµng døt kho¸t, cã ph¶n øng ®óng khi cã hiÖu lÖnh cña c«. 2. ChuÈn bÞ: S©n tËp cê, bãng, gËy, vßng, n¬, b¨ng, ®Üa.... 3. Híng dÉn: * Khëi ®éng : Cho trÎ ®i ch¹y vßng trßn kÕt hîp c¸c kiÓu ®i sau ®ã vÒ 4 hµng ®Ó tËp BTPTC. * Träng ®éng: TËp kÕt hîp víi bµi: “Trêng chóng ch¸u lµ trêng MN.” - H« hÊp: Thæi n¬ bay - §éng t¸c tay3: Tay ®a ngang (hoÆc lªn cao)gËp khuûu tay ngãn tay ®Î trªn vai. - §éng t¸c ch©n3: §øng ®a ch©n ra phÝa tríc ®a lªn cao. - §éng t¸c bông 4: §an tay sau lng gËp ngêi vÒ phÝa tríc. - BËt: BËt lªn xuèn Ho¹t ®éng gãc Tªn gãc Néi dung - §ãng vai b¸c sü,cña 1)Gãc ph©n hµng ¨n uèng,b¸n hµng vai dông cô lao ®éng vµ s/p 1sè nghÒ phæ biÕn trong XH vµ nghÒ truyÒn thèng ë ®Þa ph¬ng . 2) Gãc x©y dùng-L¾p X©y dùng Trêng MN, ghÐp lµng xãm phè phêng nhµ m¸y,l¾p ghÐp... 1sè dông cô lao ®éng c¸c nghÒ . Yªu cÇu ChuÈn bÞ pp tiÕn hµnh - TrÎ biÕt ph©n vai - §å dïng -Trß chuyÖn víi ch¬i, thÓ hiÖn dîc nghÒ nghiÖp. trÎ vÒ chñ ®Ò. hµnh ®éng cña c¸c vai. - TrÎ tù chän gãc ch¬i. - TrÎ biÕt sö dông c¸c nguyªn liÖu cã s½n, phÕ liÖu, ®å ch¬i ®Ó l¾p ghÐp, x©y dùng s¸ng t¹o thµnh c¸c nhµ m¸y, vên c©y. -Hµng rµo, c©y hoa, th¶m cá, sái ®¸, -§å ch¬i l¾p ghÐp. -C¸c lo¹i khèi - VÒ c¸c gãc bµn b¹c vµ nªu lªn ý tëng ch¬i. - C« quan s¸t gîi më, thao t¸c mÉu. xÐ d¸n , c¾t d¸n,t«, 3) Gãc t¹o VÏ, nÆn mét sè ®å dïng dông h×nh cô s¶n phÈm cña c¸c nghÒ. BiÓu diÔn c¸c bµi h¸t chñ ®Ò, ch¬i víi 4) Gãc ©m thuéc c¸c dông cô ©m nh¹cvµ nh¹c ph©n biÖt c¸c ©m thanh kh¸c nhau. Lµm s¸ch tranh thuyÖn vÒ 1 sè nghÒ, xem tranh s¸ch liªn quan ®Ðn chñ l« t«,xÕp h×nh c¸c 5)Gãc s¸ch ®Ò,ch¬i dông cô lao ®éng ,ph©n lo¹i c¸c tranh theo nghÒ, ch¬i nèi tranh víi c¸ dông cô ®å dïng phï hîp víi c¸ nghÒ. 6) Gãc Ph©n biÖt c¸c khèi, ch¬i khoa häc víi c¸c khèi, thªm bít to¸n. trong ph¹m vi 7. 7) Gãc thiªn nhiªn Ch¨m sãc c©y ë gãc thiªn nhiªn, gieo h¹t , theo dâi sù ph¸t triÓn cña h¹t ,tËp ®ong ®o c¸t níc . - BiÕt sö dông c¸c kü n¨ng ®· häc ®Ó t«, vÏ, in h×nh vÒ c¸c lo¹i ®å dïng nghÒ nghiÖp - ThÓ hiÖn bµi h¸t mét c¸ch tù nhiªn, m¹nh d¹n, s¸ng t¹o. - Sö dông c¸c nh¹c cô ©m nh¹c thµnh th¹o. - TrÎ biÕt c¸ch cÇm s¸ch vµ më s¸ch. - KÓ chuyÖn theo tranh víi sù s¸ng t¹o cña m×nh. - Bót s¸p, kÐo, giÊy mµu, ®Êt nÆn, - H×nh mÉu - Bé dông cô ©m nh¹c - §éng viªn, - Híng dÉn - §éng viªn, khuyÕn khÝch trÎ ch¬i. - Híng dÉn c¸ nh©n. - Gîi ý ®Ó trÎ - S¸ch, truyÖn ch¬i. vÒ nghÒ nghiÖp - Gi¶i quyÕt - Tranh ¶nh, t×nh huèng khi ch¬i häa b¸o... - NhËn xÐt kü n¨ng ch¬i ë tõng gãc. - BiÕt sù h¬n kÐm vÒ - Khèi sè lîng trong ph¹m vi h×nh. 7. xÕp - Thùc hiÖn mét sè kü - X« níc, b×nh n¨ng lao ®éng ®¬n tíi, kh¨n lau… gi¶n ®Ó ch¨m sãc c©y ë gãc thiªn nhiªn. KÕ ho¹ch ngµy Thø 2 ngµy 18/11/2013 I- Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh: THÓ DôC: H§C: BËt s©u 25cm. H§KH: ¢m nh¹c, LQCC, MTXQ. 1) Môc ®Ýchyªu cÇu: - KiÕn thøc:TrÎ nhón bËt ch¹m ®Êt nhÑ nhµng b»ng 2 mòi bµn ch©n - Kü n¨ng: RÌn kü n¨ng nhón bËt ®óng kü thuËt ®éng t¸c . - Th¸i ®é: TrÎ høng thó ho¹t ®éng, rÌn luyÖn tÝnh khÐo lÐo, m¹nh d¹n , tù tin cho trÎ. Gi÷ g×n BVMT, VS th©n thÓ 2) ChuÈn bÞ: - Bôc thÓ dôc . - S©n tËp s¹ch sÏ, d©y kÐo co. - §µn cµi giai ®iÖu c¸c bµi h¸t vÒ nghÒ nghiÖp, x¾c x«. - Trang phôc cho c« vµ trÎ gän gµng. 3) TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ - Ch¬i 2 lÇn *H§1: Khëi * Cho trÎ ch¬i “ Gieo h¹t” + Chóng m×nh võa lµm g×? - Trß chuyÖn cïng c«. ®éng +T¹i sao ph¶i trång c©y? §Ó c©y cho nhiÒu bãng m¸t qu¶ ngät ta ph¶i lµm g×? (lång GDBVMT). + Gieo h¹t trång c©y lµ cña nghÒ g×?. H«m nay chóng m×nh cïng ®i th¨m n¬i ë vµ lµm viÖc cña c¸c c« chó c«ng nh©n ®Êy c¸c con thÊy thÕ nµo? *H§2: ®éng - Cho trÎ lµm ®oµn tµu ®i c¸c kiÓu ®i - TrÎ ®i c¸c kiÓu ®i theo kiÓng, gãt, mòi.... hiÖu lÖnh cña c«, sau ®ã vÒ hµng theo tæ. Träng * TËp bµi tËp ph¸t triÓn chung: + Tay§T2: Tay ®a ra phÝa tríc ®a lªn - TËp 4 lÇn x 8 nhÞp cao + Ch©n§T2:Ngåi khuþu gèi tay ®a - TËp 4 lÇn x 8 nhÞp cao ra tríc . +Lên§T3:§øng ®an tay sau lng gËp - TËp 2 lÇn x 8 nhÞp ngêi vÒ phÝa tríc. + BËt§T3: T¸ch khÐp ch©n. - Sau ®ã cho trÎ dµn thµnh 2 hµng ngang ®Ó tËp V§CB * V§CB : NÐm xa b»ng 1tay, bËt xa 45cm. §êng vµo n¬i lµm viÖc cña c¸c c« chó CN ph¶i ®i qua 1 s©n b·i tËp thÓ dôc ë gÇn 1 c©y cÇu. Hµng ngµy sau nh÷ng giê lµm viÖc c¸c c« chó ra ®©y luyÖn tËp TDTT. - C« giíi thiÖu tªn vËn ®éng. Sau ®ã thùc hiÖn mÉu cho trÎ quan s¸t. + LÇn1: lµm mÉu toµn phÇn. + LÇn 2: Lµm mÉu kÕt hîp gi¶i thÝch: C« ®øng trªn bôc khi bËt khuþu gèi tay ®a cao ra tríc xuèng díi ra sau t¹o ®µ th©n ngêi h¬i cói vÒ tríc, nhón bËt lªn cao, tiÕp ®Êt nhÑ nhµng b»ng 2 mòi bµn ch©n. - Cho 1-2 trÎ lªn thùc hiÖn. - Sau ®ã cho lÇn lît c¶ líp lªn thùc hiÖn. Trong qu¸ tr×nh trÎ thùc hiÖn c« quan s¸t söa sai cho trÎ. - Cho 2 ®éi thi nhau bËt göi quµ vµo hép . - Cho trÎ ph©n lo¹i tranh theo nghÒ vµo n¬i qui ®Þnh. * Ch¬i vËn ®éng: KÐo co. - C« neu luËt ch¬i, c¸ch ch¬i cho trÎ ch¬i. *H§ 3: Håi tÜnh - Nªu bµi häc GD,vµ lång tiÕt kiÖm c¸c nguån n¨ng lîng. - TËp 2 lÇn x 8 nhÞp - Nghe c« giíi thiÖu tªn V§CB vµ quan s¸t c« thùc hiÖn mÉu. - Quan s¸t b¹n lªn thùc hiÖn. Sau ®ã lÇn lît lªn thùc hiÖn. - C¶ líp thùc hiÖn 1 lÇn * TrÎ tham gia ch¬i. - Cho trÎ ®i nhÑ nhµng 1-2 vßng lµm chim mÑ chim con ra ch¬i. II - Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1) Quan s¸t : C©y ë xung quanh trêng. - Yªu cÇu: TrÎ biÕt ®Æc ®iÓm cña mét sè c©y ë xung quanh trêng TrÎ biÕt cã c¸c lo¹i c©y kh¸c nhau,biÕt lîi Ých cña c©y xanh. - §µm tho¹i: + C¸c con thÊy c©y nµy nh thÕ nµo? + §Ó cho c©y ®îc xanh tèt th× chóng ta ph¶i lµm g×? 2) Ch¬i trß ch¬i vËn ®éng: Rång r¾n lªn m©y 3) Ch¬i tù do: TrÎ ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi III- Ho¹t ®éng gãc: 1) Gãc ph©n vai: Ch¬i ®ãng vai b¸c sü ,cöa hµng ¨n uèng, b¸n hµng, dông cô lao ®éng vµ s¶n phÈm 1 sè nhgÒ phæ biÕn trong XH vµ nghÒ truyÒn thèng ë ®Þa ph¬ng . 2) Gãc XD- LG: XD tr¬ng MN c¸c kiÓu nhµ m¸y...L¾p ghÐp 1 sè dông cô lao ®éng c¸c nghÒ. 3) Gãc t¹o h×nh: T«, vÏ, nÆn vÒ mét sè ®å dïng dông cô, s¶n phÈm cña c¸c nghÒ. 4) Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y ë gãc thiªn nhiªn. 5) Gãc s¸ch: Lµm s¸ch vÒ 1 sè nghÒ, ph©n lo¹i c¸c tranh theo nghÒ, ch¬i l« t«, ®« mi n«, xÕp h×nh c¸c dông cô lao ®éng ,xem tranh 1 sè nghÒ... * M§YC: - TrÎ ch¬i ph¶n ¸nh ND Phong phó, s¸t thùc tÕ, biÕt nhËp vai ch¬i tù nguyÖn. §oµn kÕt cïng nhau ch¬i . IV- Ho¹t ®éng chiÒu: - §äc c¸c bµi th¬, ca dao vÒ nghÒ nghiÖp. - Lµm quen bµi míi: AN Ch¸u yªu c« chó c«ng nh©n. - Ch¬i tù do * §¸nh gi¸ ..................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Thø 3 ngµy 19/11/2013 I- Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Þnh: LQCC: - H§C: T©p t« u,. - §KH: ¢N, TD, MTXQ, TO¸N. 1) Môc ®Ých yªu cÇu: - KiÕn thøc: TrÎ biÕt t« ch÷ u theo ®óng quy tr×nh . T« trïng khÝt lªn nÐt chÊm mê, t« kh«ng chêm ra ngoµi. - Còng cè biÓu tîng vÒ c¸c ©m ch÷ c¸i u,. - Kü n¨ng: + RÌn kü n¨ng cÇm bót t thÕ ngåi t«. -Th¸i ®é: Gi¸o dôc trÎ biÕt yªu quý s¶n phÈm c¸c nghÒ, kÝnh träng ngêi lao ®éng BiÕt sö dông vµ tiÕt kiÖm c¸c nguån n¨ng lîng 1 c¸ch cã hiÖu qu¶. 2) ChuÈn bÞ: - Tranh minh ho¹ 2 nghÒ.(XDvµ lµm ruéng) mang ch÷ c¸i u. - §µn oocgan, mçi trÎ 1 b«ng hoa mang ch÷ c¸iu,. - Tranh mÉu t«, bµi th¬: Ch÷a ch¸y. Vë tËp t«, bót ch× ,s¸p mµu. 3) TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ H§1: æn ®Þnh tæ - Cho trÎ h¸t: Ch¸u yªu c« chó CN chøc - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ c¸c c«ng viÖc - Trß chuyÖn cïng c«. kh¸c nhau trong x· héi. Chµo mõng c¸c bÐ ®Õn víi ch¬ng tr×nh: BÐ thÝch nghÒ g×. - TrÎ chia thµnh 2 ®éi ch÷ - Giíi thiÖu 2 ®éi ch¬i. u, nghe c« giíi thiÖu vç tay. - Giíi thiÖu trß ch¬i: - Nghe hiÖu lÖnh trÎ ch¹y vÒ *H§2: Trß ch¬i * Trß ch¬i: “ H·y t×m ®óng nghÒ.” ®óng n¬i quy ®Þnh cã ch÷ còng cè ch÷ c¸i u,. Trong 2phót 2 ®éi cïng h¸t1 bµi khi c¸i gièng ch÷ mang trªn hÕt bµi h¸t c¸c ®éi t×m ®Õn ®óng m×nh. nghÒ cã ch÷ c¸i gièng ch÷ c¸i trÎ mang trªn m×nh. * H§3: C« t« mÉu. * Trß ch¬i: “ Ai nhanh tay tinh m¾t.” - C« nªu luËt ch¬i: Trong 2 phót 2 ®éi cïng ®äc bµi th¬ ®¾nh m¸y in thµnh 2 b¶n gièng nhau sau ®ã lªn t×m vµ g¹ch ch©n ch÷ u, cã trong bµi vµ viÕt sè t¬ng øng. + KiÓm tra kÕt qu¶ 2 ®éi. - Cho trÎ h¸t: Ch¸u yªu c« chó CN . * Trß ch¬i: Thi tµi khÐo tay. - TËp t« ch÷:U. Cho trÎ q/s tranh gÆt lóa vµ ®äc tõ trong tranh. Cho trÎ n/x ch÷ u viÕt thêng vµ ch÷ u in rçng. - C« t« mÉu vµ ph©n tÝch c¸ch t« ch÷ u trªn hµng kÏ ngang. C« võa t« võa giíi thiÖu c¸ch ngåi vµ c¸ch cÇm bót khi t«.(T« tõ tr¸i qua ph¶i ,tõ trªn xuèng díi, t« trïng khÝt lªn nÐt in mê cña ch÷...) Cuèi cïng t« ch÷ u in rçng vµ t« mµu *H§4: TrÎ thùc tranh. hiÖn. * Cho trÎ thùc hiÖn t«. Trong khi trÎ t« c« q/s híng dÉn trÎ t«. - Cho trÎ ®äc bµi th¬ “ H¹t g¹o lµng ta”. - TËp t« ch÷ ¦: Cho trÎ q/s tranh ngêi ®a th giíi thiÖu c¸c h×nh ¶nh vµ ®äc tõ trong tranh . - Cho trÎ n/x ch÷ viÕt thêng vµ ch÷ in rçng. - Cho trÎ t« ch÷ trªn hµng kÏ ngang (t¬ng tù ch÷ u). GÇn hÕt giê c« ra tÝn hiÖu cho trÎ tËp *H§5: NhËn xÐt vµ 1 vµi ®éng t¸c thÓ dôc nhÑ. kÕt thóc. * Trß ch¬i: B×nh xÐt trao gi¶i. - Cho trÎ q/s bµi lÉn nhau. - C« chän 1 trong 2 bµi ®Ñp cho c¶ líp q/s nhËn xÐt. - KÕt thóc: Cho trÎ h¸t: H¹t g¹o lµng ta.(lång GD tiÕt kiÖm n¨ng lîng ®iÖn vµ dinh dìng). - TrÎ cïng ®äc chung bµi th¬ “ Ch÷a ch¸y” sau ®ã mçi ®éi cö ra2 b¹n lªn t×m vµ g¹ch ch©n ch÷ ®éi m×nh ®Õm vµ viÕt sè t¬ng øng. - TrÎ h¸t vµ ®i nhÑ nhµng vÒ chç. - TrÎ q/s vµ ®äc tõ. - 2 trÎ n/x. - TrÎ q/s. - Cho trÎ nh¾c l¹i c¸ch ngåi cÇm bót khi t«. * TrÎ thùc hiªn. - TrÎ nghØ tay ch¬i trß ch¬i - TrÎ xem bµi cña m×nh vµ cña b¹n råi n/x. ¢M NH¹C - H¸t vËn ®éng: “Ch¸u yªu c« chó c«ng nh©n” (Hoµng v¨n yÕn) - Nghe h¸t: Anh phi c«ng ¬i (Xu©n Giao) - TC¢N: Thá nghe h¸t nh¶y vµo chuång 1) môc ®Ých yªu cÇu : - KiÕn thøc: TrÎ thuéc, h¸t ®óng giai ®iÖu bµi h¸t. HiÓu néi dung bµi h¸t, h¸t hån nhiªn, vui t¬i. - Kü n¨ng: TrÎ biÕt kÕt hîp c¸c ®éng t¸c vËn ®éng víi lêi, giai ®iÖu bµi H¸t râ lêi bµi h¸t, thÓ hiÖn ®îc c¶m xóc cña bµi h¸t. - Th¸i ®é: TrÎ biÕt yªu quý nh÷ng ngêi lao ®éng xung quanh m×nh biÕt kÝnh träng s¶n phÈm c¸c nghÒ trong XH, íc m¬ trë thµnh nghÒ cã Ých . Høng thó tham gia c¸c ho¹t ®éng. 2) ChuÈn bÞ: - Ph¸ch ,x¾c x«, vßng thÓ dôc - §µn cµi giai ®iÖu c¸c bµi h¸t. - §Üa cã bµi: Anh phi c«ng ¬i . - Mét sè hép quµ, mò chãp. 3) TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ * H§1: æn ®Þnh * Chào mõng c¸c bÐ ®Õn víi ch¬ng tæ chøc tr×nh “Vên ¬m tµi n¨ng nhÝ”. - TrÎ ch¬i 2 lÇn - Giíi thiÖu 2 ®éi ch¬i . * §µm tho¹i cïng c«. * Trß ch¬i: Lén cÇu vång - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ c¸c nghÒ trong XH . + C¸c con ®ang ch¬i ë ®©u?Ai cã n/x vÒ líp häc cña chóng m×nh?
- Xem thêm -