Tài liệu Nghề nghiệp - lớn

  • Số trang: 89 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 62 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CHỦ ĐỀ NGHỀ NGHIỆP (Thực hiện 4 tuần , từ 11/11 đến 06/12/2013) Chñ ®Ò nh¸nh i NGhÒ cña ngêi th©n trong gia ®×nh ( Thùc hiÖn 1tuần tõ ngµy 11/11 - 15/11/2013) a.Môc tiªu. 1. Ph¸t triÓn thÓ chÊt - BiÕt lîi Ých cña viÖc ¨n uèng ®ñ chÊt vµ hîp lÝ ®èi víi søc kháe con ngêi ( cÇn ¨n uèng ®Çy ®ñ ®Ó cã søc kháe tèt) - BiÕt lµm mét sè c«ng viÖc tù phôc vô trong sinh ho¹t hµng ngµy - NhËn biÕt vµ tr¸nh mét sè dông cô lao ®éng, n¬i lao ®éng cã thÓ g©y nguy hiÓm - VËn ®éng: cã kÜ n¨ng gi÷ th¨ng b¨ng trong mét sè vËn ®éng: ®i khôy gèi, ch¹y nhanh, bËt nh¶y, bß, trên phèi hîp nhÞp nhµng, cã thÓ thùc hiÖn m« pháng mét sè hµnh ®éng, thao t¸c trong lao ®éng cña mét sè nghÒ 2. Ph¸t triÓn nhËn thøc - BiÕt trong x· héi cã nhiÒu nghÒ, Ých lîi cña nghÒ ®ã ®èi víi ®êi sèng con ngêi - TrÎ biÕt nghÒ s¶n xuÊt lµm ra mét sè s¶n phÈm dïng trong x· héi - BiÕt c«ng nh©n lµm viÖc trong nhµ m¸y, n«ng trêng, n«ng d©n lµm trªn ®ång ruéng - BiÕt ph©n lo¹i dông cô, s¶n phÈm cña mét sè nghÒ - BiÕt ®o vµ so s¸nh b»ng c¸c ®¬n vÞ ®o kh¸c nhau - NhËn biÕt so sánh các khối 3. Ph¸t triÓn ng«n ng÷ - BiÕt sö dông tõ ng÷ phï hîp ®Ó trß chuyÖn, th¶o luËn, nªu nh÷ng nhËn xÐt vÒ mét sè nghÒ phæ biÕn vµ nghÒ truyÒn thèng ë ®Þa ph¬ng ( tªn, dông cô, s¶n phÈm, lîi Ých) - NhËn d¹ng ®îc mét sè ch÷ c¸i trong c¸c tõ chØ tªn nghÒ, dông cô, s¶n phÈm cña nghÒ s¶n xuÊt - BiÕt mét sè tõ míi vÒ nghÒ, cã thÓ nãi c©u dµi, kÓ chuyÖn vÒ mét sè nghÒ gÇn giò quen thuéc 4. Ph¸t triÓn t×nh c¶m , x· héi - BiÕt mét sè nghÒ ®Òu cã Ých cho x· héi, ®Òu ®¸ng quÝ, ®¸ng ch©n träng - BiÕt yªu quÝ ngêi lao ®éng - BiÕt gi÷ g×n vµ sö dông tiÕt kiÖm s¶n phÈm lao ®éng 5. Ph¸t triÓn thÈm mü - BiÕt h¸t vµ vËn ®éng theo nh¹c mét sè bµi h¸t vÒ nghÒ nghiÖp - BiÕt phèi hîp c¸c ®êng nÐt, mµu s¾c, h×nh d¹ng qua vÏ, nÆn, c¾t, xÐ, d¸n, xÕp h×nh ®Ó t¹o c¸c s¶n phÈm ®a d¹ng vÒ nghÒ s¶n xuÊt b.ChuÈn bÞ. - Tranh ¶nh vÒ mét sè nghÒ. - Lùa chän 1 sè bµi th¬, c©u chuyÖn, bµi h¸t , trß ch¬i... liªn quan ®Õn chñ ®Ò. - GiÊy khæ to, bót mµu, giÊy A4. s¸p nÆn , hå d¸n.... - Bé ®å dông ®å ch¬i x©y dùng, nÊu ¨n, c©y xanh.... - ThÎ ch÷ c¸i, ch÷ sè, tranh l« t« vÒ 1 sè nghÒ phæ biÕn... c. C¸ch tiÕn hµnh. I. Đón trẻ - TD s¸ng - §iÓm danh - B¸o ¨n. 1. Đón trẻ - trò chuyện sáng - C« ®Õn tríc 15 phót më cöa th«ng tho¸ng phßng häc, vÖ sinh nhãm líp. - C« ®ãn trÎ niÒm në, ©n cÇn tõ tay phô huynh, trao ®æi víi phô huynh vÒ t×nh h×nh søc khoÎ, häc tËp cña trÎ ë nhµ trêng, ë nhµ. - Trß chuyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò vµ 2 ngµy nghØ. 2. ThÓ dôc s¸ng : TËp víi c¸c ®éng t¸c tay, ch©n, bông, bËt a.M§ - yªu cÇu : - TrÎ tËp ®óng, ®Òu, ®Ñp c¸c ®éng t¸c, - TËp TD s¸ng t¹o cho trÎ t©m thÕ tho¶i m¸i hµo høng tõ ®ã kÕt qu¶ häc tËp cu¶ trÎ trong ngµy ®¹t kÕt qu¶ cao. -GD trÎ tÝnh tËp thÓ, kü luËt, siªng n¨ng luyÖn tËp TDTT ®Ó t¨ng cêng søc khoÎ b.ChuÈn bÞ : - S©n tËp b»ng ph¼ng, s¹ch sÏ. c. TiÕn hµnh. Ho¹t ®éng cña c« H§ cña trÎ 1.Khëi ®éng : TrÎ chuyÓn ®éi h×nh thµnh 3 hµng ngang xoay cæ tay kÕt - TrÎ thùc hiÖn theo hîp cæ ch©n, xoay tay vai, khíp gèi, lng bông, lµm ®éng yªu cÇu cña c«. t¸c chÌo thuyÒn. 2. Träng ®éng : §T tay - TrÎ thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c 2lÇn x 8 nhÞp §T ch©n §T bông lên §T bËt 3. Håi tÜnh : TrÎ ®I l¹i xung quanh líp 1 -2 phót TrÎ ®i xung quanh líp 1-2 vßng. 3. §iÓm danh - b¸o ¨n. II. Ho¹t ®éng häc tËp cã chñ ®Þnh. III . Ho¹t ®éng gãc. 1. Dù kiÕn gãc ch¬i : - Gãc ph©n vai: NC C« gi¸o ( líp häc ),Bác sĩ NC B¸n hµng ( b¸n dông cô lao ®éng ) - Gãc XD - LG: X©y dùng trường học. - Gãc t¹o h×nh: Vẽ nặn ,tô màu các dụng cụ lao động - Góc học tập : Quan sát tranh và trò chuyện nghÒ cña ngêi th©n trong G§ - Gãc thiªn nhiªn : Ch¨m sãc c©y xanh 2. C¸ch tiÕn hµnh Gãc H§ Môc ®Ých – yªu cÇu ChuÈn bÞ C¸ch tiÕn hµnh - Bé ®å ch¬i nÊu 1.Gãc ph©n ¨n,bác sĩ vai. -1 sè ®å dïng ®å -B¸n hµng : trong gia ®×nh : B¸n dông cô quÇn ¸o, giÇy L§. dÐp... - C« gi¸o : Líp häc. -Bác sĩ - TrÎ biÕt t¸i t¹o l¹i 1 sè c«ng viÖc cña ngêi lín. BiÕt ph©n vai ch¬i vµ thÓ hiÖn néi dung ch¬i. - TrÎ n¾m ®îc 1 sè c«ng viÖc cña vai ch¬i nh : b¸n hµng ph¶i niÒm në víi kh¸ch hµng.. a. Tho¶ thuËn tríc khi ch¬i - TrÎ ®äc bµi th¬ “ BÐ lµm bao nhiªu nghÒ’’. - §T vÒ néi dung bµi th¬. - Bè mÑ c¸c con lµm nghÒ g× ? Lµm ë ®©u ?. - Cô cho trẻ đi du lịch thăm quan các góc và trò chuyện,sau đó cho trẻ tự chọn và về góc chơi theo ý thích. b. Qu¸ tr×nh ch¬i : - C« ®ãng vai mét b¹n ch¬i ®i ®Õn tõng nhãm ch¬i gióp trÎ tho· thuËn vai ch¬i vµ thÓ hiÖn néi dung ch¬i. - C« bao qu¸t trÎ vµ chó ý xö lÝ c¸c t×nh huèng. - C« gióp trÎ liªn kÕt c¸c nhãm ch¬i, gîi ý vµ më réng néi dung ch¬i. c. KÕt thóc buæi ch¬i. - C« ®Õn tõng nhãm ch¬i nhËn xÐt động viên khen ngợi trẻ,nhắc trẻ lần sau chơi tốt hơn,cho trẻ nhẹ nhàng cất đồ chơi 2.Gãc XD LG X©y dùng trường học. - TrÎ biÕt sö dông c¸c nguyªn vËt liÖu kh¸c nhau mét c¸ch phong phó ®Ó XD bÖnh viÖn cã khu«n viªn, phßng kh¸m ch÷a bÖnh ®Ñp vµ hîp lÝ. - BiÕt nhËn xÐt s¶n phÈm cña m×nh. - Bé ®å ch¬i XDLG. - G¹ch, hµng rµo, hoa , c©y xanh, th¶m cá... 3. Gãc häc tËp. - TrÎ biÕt quan sát Tranh ảnh về tranh và trò một số nghề chuyện vÒ mét sè phổ biến nghÒ phæ biÕn. 4.Góc nghệ thuật Trẻ biết vẽ nặn,tô - giÊy vÏ, bót màu một số dụng s¸p mµu, đất cụ lao động đơn sét ... giản 5 . Gãc thiªn nhiªn - Ch¨m sãc c©y xanh - TrÎ cã 1 sè kü - C¸c chËu n¨ng lao ®éng c©y c¶nh, ®¬n gi¶n : tíi c©y, b×nh tíi níc.. nhÆt l¸ vµng.. IV. Ho¹t ®éng ngoµi trêi V. VÖ sinh - ¨n tra VI. Ngñ tra VII. VÖ sinh - ¨n phô VIII. Ho¹t ®éng chiÒu IX. VÖ sinh, nªu g¬ng, c¾m cê, tr¶ trÎ KÕ ho¹ch HOẠT ĐỘNG ngµy Thø 2 ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2013 ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN,THỂ DỤC SÁNG:  Trß chuyÖn s¸ng : - G§ con cã nh÷ng ai ? Bè , mÑ con lµm nghÒ g× ? - NghÒ gi¸o viªn cÇn ®Õn nh÷ng ®å dïng g× ? - Ngoµi ra con cßn biÕt nh÷ng nghÒ nµo n÷a ? Ho¹t ®éng häc tËp cã chñ ®Þnh M«n : KPKH Ho¹t ®éng chÝnh : Trß chuyÖn víi trÎ vÒ nghÒ cña ngêi th©n trong G§. H§KH : V¨n häc , ¢m nh¹c. 1. Môc tiªu: - TrÎ biÕt tªn 1 sè nghÒ cña ngêi th©n trong gia ®×nh. BiÕt ®îc c¸c ho¹t ®éng chÝnh cña mçi nghÒ - s¶n phÈm vµ mèi liªn hÖ cña nghÒ ®ã víi nghÒ kh¸c. - Ph¸t triÓn ë trÎ kh¶ n¨ng ghi nhí cã chñ ®Ých, ph¸t triÓn ng«n ng÷. - Gi¸o dôc trÎ biÕt yªu quý c«ng viÖc cña ngêi th©n trong G§. 2.ChuÈn bÞ : - Tranh l« t« vÒ c¸c nghÒ cho trÎ. - Tranh ¶nh vÒ 1 sè nghÒ phæ biÕn : nghÒ b¸c sÜ, gi¸o viªn, b¸n hµng, nghÒ n«ng... 3. C¸ch tiÕn hµnh. ND ho¹t H§ cña c« ®éng - TrÎ ®äc bµi th¬ “ BÐ lµm bao nhiªu H§1 nghÒ ”. Trß chuyÖn - §T vÒ néi dung bµi th¬. g©y høng thó - §T víi trÎvÒ nghÒ nghiÖp cña bè mÑ. - C¸c con ¹ . Trong x· héi cã rÊt nhiÒu nghµnh nghÒ kh¸c nhau, nh÷ng ngêi lµm nghÒ ®ã chÝnh lµ nh÷ng ngêi th©n trong G§ c¸c con ®Êy. H«m nay cã rÊt nhiÒu b¹n mang tranh ¶nh vÒ c«ng viÖc nghµnh nghÒ cña bè mÑ cho líp m×nh xem ®Êy. - C¸c con nh×n xem c« cã bøc tranh g× ?. - B¸c sÜ ®ang lµm g× ?. - Trong líp m×nh cã nh÷ng b¹n nµo bè mÑ lµm b¸c sÜ ?. - ngoµi kh¸m bÖnh ra b¸c sÜ cßn lµm nh÷ng c«ng viÖc g× n÷a ?. - B¸c sÜ dïng nh÷ng dông cô g× ®Ó kh¸m bÖnh ?. - Bè mÑ b¹n A vµ B lµm b¸c sÜ cßn bè mÑ con lµm nghÒ g× ?. - MÑ con b¸n hµng g× ?. - C« b¸n hµng cßn gäi lµ g× ?. - Khi b¸n hµng con thÊy th¸i ®é cña c« b¸n hµng ®èi víi kh¸ch hµng nh thÕ nµo H§2 ?. Quan s¸t vµ - ThÕ nhê ®Õn ai mµ c¸c con cã trêng ®µm tho¹i líp ®Ó häc?. - Líp m×nh cã bè mÑ b¹n nµo lµm nghÒ XD ?. - Con thÊy bè mÑ thêng lµm nh÷ng c«ng viÖc g× ?. - S¶n phÈm cña nghÒ XD lµ g× ?. - ®Ó t¹o ra nh÷ng ng«i nhµ ®Ñp c¸c c« chó c«ng nh©n XD cÇn ®Õn nh÷ng ®å dïng g× ?. - H¸t vËn ®éng “ Ch¸u yªu c« chó c«ng nh©n”. - Cã 1 nghÒ kh«ng trùc tiÕp t¹o ra s¶n phÈm nhng nã ®em l¹i kiÕn thøc vµ hiÓu biÕt ®Ó t¹o ra s¶n phÈm cña c¸c nghÒ kh¸c. C¸c con cã biÕt ®ã lµ nghÒ g× kh«ng ?. - Con biÕt g× vÒ nghÒ gi¸o viªn ?. - §Ó tá lßng biÕt ¬n ®Õn c¸c thÇy c« gi¸o c¸c con ph¶i lµm g× ?. - Trong líp m×nh cã bè mÑ b¹n nµo lµm ra h¹t g¹o kh«ng ?. - Bè mÑ c¸c con cßn ®îc gäi lµ g× ?. - §Ó lµm ra h¹t g¹o c¸c c« b¸c n«ng d©n cÇn ®Õn nh÷ng dông cô g× ?. - Ngoµi lµm ra h¹t g¹o s¶n phÈm cña H§3 nghÒ n«ng cßn cã g× n÷a ?. So s¸nh - C¸c nghÓ mµ bè mÑ c¸c con lµm cã ®iÓm g× gièng vµ kh¸c nhau ?. H§ cña trÎ - trÎ ®äc th¬. - TrÎ tr¶ lêi. - TrÎ tr¶ lêi. - TrÎ tr¶ lêi. - TrÎ h¸t vµ V§ bµi h¸t. - TrÎ tr¶ lêi. H§ 4 LuyÖn tËp cñng cè - Trß ch¬i 1 : Ch¬i l« t« ®o¸n nghÒ C« nãi tªn dông cô hoÆc s¶n phÈm trÎ - TrÎ hµo høng tham nãi tªn nghÒ. gia trß ch¬i. - Trß ch¬i 2 : KÓ ®ñ 3 thø C« nãi tªn nghÒ trÎ nãi ®îc dông cô nguyªn vËt liÖu hoÆc s¶n phÈm ®ñ 3 thø. - §äc bµi th¬ “ Uíc m¬ cña tý ”. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI. 1.H ĐCM Đ : Quan s¸t tranh b¸c n«ng d©n ®ang gÆt lóa. 2. Trò chơi vận động : ChuyÒn bãng. 3. Chơi tự do : Trẻ chơi với l¸ c©y trªn s©n trêng. a. Mục đích - yêu cầu: - TrÎ biÕt sö dông ng«n ng÷ phï hîp ®Ó miªu t¶ l¹i c¸c c«ng viÖc cña b¸c n«ng d©n ®ang gÆt lóa. - TrÎ tr¶ lêi c©u hái cña c« râ rµng m¹c l¹c. - Biết chơi thành thạo trò chơi - Gi¸o dôc trÎ biÕt yªu quý c« b¸c n«ng d©n, yªu lao ®éng, quý träng s¶n phÈm do m×nh lµm ra, ®oµn kÕt trong khi ch¬i. b. Chuẩn bị ; - Địa điểm quan sát – sân bằng phẳng sạch sẽ. - Tranh b¸c n«ng d©n ®ang gÆt lóa- 3 qu¶ bãng. c. Cách tiến hành : ND ho¹t®éng H§ cña c« H§ cña trÎ - C« cïng trÎ ra ngoµi s©n quan s¸t H§ 1 tranh : B¸c n«ng d©n ®ang gÆt lóa vµ Quan s¸t ®µm tho¹i : tranh b¸c - §©y lµ bøc tranh vÏ g× ? - NghÒ n«ng. n«ng d©n - C¸c c« c¸c b¸c ®ang lµm g× ? - GÆt lóa. ®ang gÆt lóa - C¸c c« b¸c dïng g× ®Ó gÆt lóa ? - §Ó c¸c c©y lóa kh«ng bÞ r¬i v·i khi c¾t - LiÒm ¹. - Bã lóa l¹i . c¸c c« b¸c ph¶i lµm g× ? - TrÎ tr¶ lêi. - GÆt lóa ®Ó lµm g× ? - C¸c c« b¸c n«ng d©n ph¶i vÊt v¶ mét n¾ng 2 s¬ng míi lµm ra h¹t g¹o. §Ó t¬ - Yªu quý c¸c c« b¸c, läng biÕt ¬n c¸c c« b¸c n«ng d©n c¸c ph¶i ¨n hÕt xuÊt, kh«ng lµm c¬m r¬i con ph¶i lµm g× ?. v·i.... H§ 2 - C« phæ biÕn c¸ch ch¬i luËt ch¬i. TCV§: - TrÎ hµo høng tham ChuyÒn bãng - C« tæ chøc cho trÎ ch¬i 4 - 5 lÇn. gia TC. - C« nhËn xÐt - tuyªn d¬ng. H§ 3 - TrÎ ch¬i theo ý thÝch. Ch¬I tù do - C« bao qu¸t vµ nh¾c nhë trÎ trong khi ch¬i kh«ng x« ®Èy chen lÊn nhau. - C« tËp chung trÎ l¹i cho trÎ ®i röa tay, xÕp hµng, ®iÓm l¹i sÜ sè vµ d¾t trÎ vÒ - TrÎ ch¬i theo ý thÝch. líp. Ho¹t ®éng gãc ( Nh ®· so¹n ë kÕ ho¹ch tuÇn ) Dù kiÕn gãc ch¬i : - Gãc ph©n vai: C« gi¸o ( líp häc ),Bác sĩ B¸n hµng ( b¸n dông cô lao ®éng ) - Gãc XD - LG: X©y dùng trường học - Gãc t¹o h×nh: Vẽ ,nặn các dụng cụ lao động - Góc học tập : Quan sát tranh và trò chuyện nghÒ cña ngêi th©n trong G§ - Gãc thiªn nhiªn : Ch¨m sãc c©y xanh. (*) VÖ sinh – cho trÎ ¨n tr a - ngủ trưa HOẠT ĐỘNG CHIỀU 1. Vệ sinh - VĐ nhẹ - ăn xế. 2. §äc c¸c bµi ®ång dao, ca dao, c©u ®è vÒ chñ ®Ò, lµm tranh ¶nh vÒ chñ ®Ò. 3.Vệ sinh nêu gương, cắm cờ.  §¸nh gi¸ trÎ sau mét ngµy ho¹t ®éng : ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. ******************** Thø 3 ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2013  ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN,THỂ DỤC SÁNG:  Trß chuyÖn s¸ng : - S¸ng nay ai ®a c¸c con ®i häc ? Bè mÑ c¸c con lµm nghÒ g× ? - Con biÕt g× vÒ nghÒ b¸c sÜ ? - C«ng viÖc cña nghÒ b¸c sÜ lµ g× ? - CÇn ®Õn nh÷ng dông cô g× ? - Ngoµi ra con cßn biÕt nh÷ng nghÒ nµo n÷a ? Ho¹t ®éng häc cã chñ ®Ých M«n : LQCC Ho¹t ®éng chÝnh : Làm quen với chữ c¸i u, . H§KH : To¸n - KPKH 1. Mục tiêu: - Trẻ nhận biết và phát âm đúng các chữ cái u, ư. - Trẻ nhận ra âm và chữ cái phát âm trong tiếng và từ trọn vẹn thể hiện nội dung chủ đề nghề nghiệp. 2. Chuẩn bị: 2 tranh. “ Chú công nhân ” “ Bác đưa thư ” - Các thẻ chữ ghép thành từ: ‘Chú công nhân ” “ Bác đưa thư ” - Băng đài. - Một số bài thơ, bài hát, truyện về chủ đề gia ®×nh 3. Tiến hành. Nội dung hoạt động. Hoạt động 1. - Ổn định tổ chức. Hoạt động của cô. Hoạt động của trẻ. - Cô, bé hát và vận động bài: “Cháu yêu cô chú công nhân ’’ - Đàm thoại về nội dung bài hát . - §µm tho¹i víi trÎ vÒ chủ điểm. - Cô đưa tranh: Chú công nhân, cho - Tất cả trẻ hát và vận động cùng cô. - Trẻ tham gia đàm thoại cùng cô. trẻ quan sát và trò chuyện về bức - Trẻ quan sát và đọc từ díi tranh Hoạt động 2. cô cho trẻ đọc từ dưới tranh. tranh. Làm quen với - Cô xếp từ “Chú công nhân” bằng - Trẻ quan sát. chữ u, . các thẻ chữ cái rời Cho trẻ đọc từ cô vừa xếp đc - Trẻ lấy chữ ô, â. - Bạn nào lên lấy những chữ cái đã học. - Cô cất các chữ cái còn lại và để lại chữ U cho trẻ làm quen. - Đây là chữ u, hôm nay cô sẽ cho lớp mình làm quen. - Lớp phát âm 2-3 lần. - Cho trẻ phát âm. - Cả lớp phát âm. - t ổ phát âm. - Từng tổ phát âm. - Cá nhân phát âm. - C« giíi thiÖu cÊu t¹o ch÷ u : gåm 1 nÐt mãc vµ 1 nÐt th¼ng ng¾n ë bªn ph¶i. - C« giíi thiÖu ch÷ u in thêng vµ viÕt thêng. Hoạt động 3. - Có một nét mãc và một So s¸nh ch÷ u, Cho trẻ phát âm lại nét th¼ng bªn ph¶i Tương tự cho trẻ làm quen với chữ ư với tranh “Bác đưa thư” - Chữ cã thªm dÊu mãc cßn Hoạt động 4 - Trẻ so s¸nh chữ u, chữ u thi kh«ng. Trß ch¬i cñng - Giống nhau ở điểm nào?. cè - Khác nhau ?. - TC “ ch÷ g× biÕn mÊt ’’ - TrÎ hµo høng tham gia trß - TC t×m ch÷ theo hiÖu lÖnh cña c« ch¬i. - Tìm đúng nhà. KÕt thóc - Cô để mô hình ngôi nhà có gắn chữ cái u, ư .Trẻ cầm thẻ chữ cái chạy về nhà giống chữ cái trẻ cầm. Hiệu lệnh bằng 1 bài hát. - C« nhËn xÐt , tuyªn d¬ng. HOẠT ĐỘNG ngoµi trêi 1. H§CM§ : Quan s¸t dông cô nghÒ may. 2. TCV§ : Mèo duổi chuột. 3 Ch¬i tù do : Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi. a. M§YC : -TrÎ biÕt gäi tªn , ®Æc ®iÓm, c«ng dông cña 1 sè dông cô nghÒ may. - TrÎ ch¬i thµnh th¹o trß ch¬i, hµo høng tham gia trß ch¬i. - Gi¸o dôc trÎ biÕt ¬n ngêi L§, ®oµn kÕt trong khi ch¬i. b. ChuÈn bÞ : - §Þa ®iÓm quan s¸t . - S©n b»ng ph¼ng, s¹ch sÏ. c. C¸ch tiÕn hµnh : ND ho¹t®éng H§ cña c« H§ cña trÎ H§ 1 TrÎ hát bµi “ C« yêu cô thî dÖt’’ ®i ra Quan s¸t ngoµi s©n quan s¸t tranh nghÒ may vµ ®µm dông cô nghÒ tho¹i “ - Dông cô nghÒ may, may - §©y lµ nh÷ng dông cô g× ? Cña nghÒ g× ?. cña c« b¸c thî may - Dïng ®Ó lµm g× ?. - Dïng ®Ó may .... - C« thî may muèn may ®îc nh÷ng bé quÇn ¸o ®Ñp cÇn ph¶i lµm nh÷ng c«ng viÖc - TrÎ tr¶ lêi g× ?. - Nh÷ng c«ng viÖc ®ã lµm nh thÕ nµo ?. - C¸c con ph¶i lµm g× ®Ó tá lßng biÕt ¬n c« - TrÎ tr¶ lêi thî may ?. H§ 2 - C« phæ biÕn c¸ch ch¬i luËt ch¬i. TCV§: Mèo - C« tæ chøc cho trÎ ch¬i 4 - 5 lÇn. - TrÎ hµo høng tham đuổi chuột - C« nhËn xÐt - tuyªn d¬ng. gia TC. - TrÎ ch¬i theo ý thÝch. H§ 3 - C« bao qu¸t vµ nh¾c nhë trÎ trong khi Ch¬i tù do ch¬i kh«ng x« ®Èy chen lÊn nhau. - C« tËp chung trÎ l¹i cho trÎ ®i röa tay, xÕp hµng, ®iÓm l¹i sÜ sè vµ d¾t trÎ vÒ líp. - TrÎ ch¬i theo ý thÝch. Ho¹t ®éng gãc ( Nh ®· so¹n ë kÕ ho¹ch tuÇn ) Dù kiÕn gãc ch¬i : - Gãc ph©n vai: C« gi¸o ( líp häc ),Bác sĩ B¸n hµng ( b¸n dông cô lao ®éng ) - Gãc XD - LG: X©y dùng trường học. - Gãc t¹o h×nh: Vẽ nặn các dụng cụ lao động - Góc học tập : Quan sát tranh và trò chuyện nghÒ cña ngêi th©n trong G§ - Gãc thiªn nhiªn : Ch¨m sãc c©y xanh (*) VÖ sinh – cho trÎ ¨n tr a - ngủ trưa HOẠT ĐỘNG CHIỀU 1.Vệ sinh - VĐ nhẹ - ăn xế. 2. Ôn Ho¹t ®éng sáng 3. Vệ sinh nêu gương, cắm cờ.  Đánh giá trẻ sau một ngày hoạt ®ộng. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………... **************************** Thø 4 ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2013 ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN,THỂ DỤC SÁNG:  Trß chuyÖn s¸ng : - Nh÷ng ai lµm viÖc trong nghÒ x©y dùng ? - Lµm nghÒ x©y dùng cÇn ®Õn nh÷ng dông cô g× ? - Muèn t¹o nªn c¸c c«ng tr×nh cÇn ®Õn nh÷ng nguyªn vËt liÖu g× ? - C¸c con ph¶i lµm g× ®Ó tá lßng biÕt ¬n ? Ho¹t ®éng häc tËp cã chñ ®Þnh M«n : To¸n . Ho¹t ®éng chÝnh : PhÐp ®o - §o mét vËt b»ng c¸c thíc ®o kh¸c nhau. H§KH : KPKH, ©m nh¹c. 1. Môc tiªu : - TrÎ nhËn biÕt ®îc môc ®Ých phÐp ®o lµ ®Ó biÔu diÔn chiÒu dµi cña vËt qua ®é dµi cña vËt chon lµm ®¬n vÞ ®o.TrÎ hiÓu ®îc : C¸c thíc ®o kh¸c nhau cho kÕt qu¶ ®o cña mét vËt còng kh¸c nhau. - rÌn kü n¨ng quan s¸t, kü n¨ng ®o, ®Õm. - Gi¸o dôc trÎ tÝnh cÈn thËn, yªu thÝch nghÒ cña ngêi th©n trong G§. 2. ChuÈn bÞ : - 3 b¨ng giÊy h×nh ch÷ nhËt : b¨ng giÊy mµu vµng cã kÝch thíc 40cm mµu xanh cã kÝch thíc 35cm mµu ®á cã kÝch thíc 30cm. -Bót ch×, 10 h×nh ch÷ nhËt co khÝch thíc 5cm, thÎ sè tõ 1 ®Õn 10 ®ñ cho mçi trÎ. 3. C¸ch tiÕn hµnh : 4. ND ho¹t ®éng H® cña trÎ H§ cña c« H§ 1 Trß chuyÖn - TrÎ h¸t bµi “ RÒnh rÒnh rµng rµng ’’. -TrÎ tr¶ lêi. g©y høng thó - Bµi h¸t nãi vÒ nghÒ ngiÖp cña ai ?. - c¸c con cã biÕt v¶i dïng ®Ó lµm g× kh«ng ?. H§ 2 - B¸c thî may nhê c¸c con h·y so s¸nh xem ¤n so s¸nh c¸c tÊm v¶i nµy tÊm nµo dµi nhÊt vµ tÊm v¶i chiÒu dµi. nµo ng¾n nhÊt nhÐ. - C« cã mÊy tÊm v¶i ? nh÷ng tÊm v¶i nµy cã mµu g× ?. - Nh÷ng tÊm v¶i nµy nh thÕ nµo víi nhau ?. - C« mêi 1 trÎ lªn ®o b»ng c¸ch ®Æt trïng - trÎ thùc hiÖn. khÝt 1 dÇu cña 3 m¶nh v¶i lªn nhau vµ gîi ý ®Ó trÎ ®a ra kÕt luËn m¶nh v¶i nµo ng¾n nhÊt vµ dµi nhÊt. - ®óng råi, b»ng c¸ch xÕp chång 3 m¶nh v¶i lªn nhau chóng ta còng cã thÓ biÕt ®îc 3 m¶nh v¶i nµy kh«ng b»ng nhau. Nhng ®Ó biÕt ®îc chÝnh x¸c chiÒu dµi cña mçi m¶nh v¶i th× chóng ta ph¶i cÇn ®Õn phÐp ®o ®Êy. H§ 3 - nµo b©y giê chóng ta h·y ®o xem c¸c m¶nh TrÎ thùc hµnh v¶i b»ng mÊy h×nh ch÷ nhËt nµo ?. ®o. - Cho trẻ lên lÊy HCN vµ xÕp lªn tÊm v¶i - trÎ thùc hiÖn. mµu ®á xem nÕu xÕp kÝn tÊm v¶i mµu ®á th× ph¶i dïng mÊy h×nh ch÷ nhËt ?. - 7 h×nh ch÷ nhËt t¬ng øng thÎ sè mÊy ?. - C¸c con h·y ®Æt sè 7 bªn c¹ch tÊm v¶i ®á nµo. ( Víi tÊm v¶i mµu xanh vµ mµu vµng c« híng dÉn t¬ng tù ). - M¶nh v¶i nµo dµi nhÊt ? V× sao ?. - trÎ thùc hiÖn. - M¶nh v¶i nµo ng¾n nhÊt ? V× sao ?. - Chóng ta võa ®o c¸c m¶nh v¶i b»ng thíc ®o lµ h×nh ch÷ nhËt. Cã nh÷ng lo¹i dông cô ®Ó ®o kh¸c nhau. Mçi dông cô ®o lai cho chóng ta kÕt qu¶ ®o kh¸c nhau. H§ 4 - b©y giê c« vµ c¸c con l¹i ®o c¸c m¶nh v¶i §o mét vËt b»ng gang tay nhÐ.( C« híng dÉn t¬ng tù b»ng nh÷ng h×nh ch÷ nh¹t vµ cho trÎ ®Æt thÎ sè ). Vµ kÕt thíc ®o kh¸c luËn : Víi nh÷ng dông cô ®o kh¸c nhau cho nhau. chóng ta kÕt qu¶ ®o kh¸c nhau. - TrÎ hµo høng H§ 5 Trß ch¬i cñng cè: Đo chiều dài của lớp học. - Cô cho trẻ đo chiêu dài của lớp học bằng tham gia trß ch¬i. sải tay,sải chân. - Sau mçi lÇn ch¬i c« nhËn xÐt kÕt qu¶. - H¸t V§ “ Ch¸u yªu c« chó c«ng nh©n ”. Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1.H ĐCM Đ : Quan s¸t tranh b¸c n«ng d©n ®ang gÆt lóa. 2. Trò chơi vận động : ChuyÒn bãng. 3. Chơi tự do : Trẻ chơi với l¸ c©y trªn s©n trêng. Ho¹t ®éng gãc ( Nh ®· so¹n ë kÕ ho¹ch tuÇn ) Dù kiÕn gãc ch¬i : - Gãc ph©n vai: C« gi¸o ( líp häc ),Bác sĩ B¸n hµng ( b¸n dông cô lao ®éng ) - Gãc XD - LG: X©y dùng trường học. - Gãc t¹o h×nh: Vẽ nặn các dụng cụ lao động - Góc học tập : Quan sát tranh và trò chuyện nghÒ cña ngêi th©n trong G§ - Gãc thiªn nhiªn : Ch¨m sãc c©y xanh (*) VÖ sinh – cho trÎ ¨n tr a - ngủ trưa Ho¹t ®éng chiÒu. 1. VÖ sinh - vËn ®éng nhÑ - ¨n xÕ. 2. §äc chuyÖn cho trÎ nghe “ ChuyÖn mãn quµ cña c« gi¸o ” 3. VS , nªu gư¬ng , c¾m cê. ***************************** Thø 5 ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2013  ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN,THỂ DỤC SÁNG: Trß chuyÖn s¸ng : - Líp m×nh cã bè mÑ b¹n nµo lµm nghÒ méc kh«ng ? - Dông cô lao ®éng cña nghÒ méc lµ g× ? - NghÒ méc dïng nguyªn liÖu g× ®Ó t¹o ra s¶n phÈm? - Con h·y nªu 1 sè s¶n phÈm cña nghÒ méc ? Ho¹t ®éng häc tËp cã chñ ®Þnh M«n : T¹o h×nh. Ho¹t ®éng chÝnh : : NÆn quµ tÆng c« gi¸o nhân ngày 20/11 Hoạt động kết hợp: Âm nhạc, văn học. 1. Mục tiêu: - TrÎ dïng nh÷ng kü n¨ng nÆn ®Ó t¹o thµnh nh÷ng s¶n phÈm theo c¶m nhËn cña trÎ. - TrÎ biÕt dïng c¸c kü n¨ng xoay trßn, Ên dÑt , l¨n däc ®Ó t¹o thµnh nh÷ng mãn quµ tÆng c« gi¸o. - GD trẻ yêu quý, kính trọng cô giáo. 2. Chuẩn bị: - Bàn ghế đủ số trẻ. - 3-4 mẫu của cô , Kh¨n lau, ®Êt nÆn, b¶ng con... 3. Tiến hành: Nội dung hoạt Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ động * Ho¹t ®éng 1. - Đọc thơ “ Bàn tay cô giáo”. Trß chuyÖn g©y høng thó. - Trò chuyện cùng trẻ về một số công việc hàng ngày của cô gi¸o. - Cã mét ngµy lÔ tÕt dµnh cho c¸c thÇy c« NGVN. gi¸p c¸c con cã biÕt ®ã lµ ngµy g× kh«ng ? -- Ngµy Ngµy 20/11 - Ngµy NGVN lµ ngµy bao nhiªu ? - §Ó tá lßng biÕt ¬n ®Õn c¸c c« gi¸o h«m nay c¸c con h·y tÆng nh÷ng mãn quµ do chÝnh tay c¸c con nÆn ®Ó tÆng c« nhÐ. - Cho trÎ lµm ®oµn tÇu ®Õn tham quan phßng trng bµy s¶n phÈm quan s¸t vµ ®µm - TrÎ tr¶ lêi tho¹i theo ®Ò tµi. * Ho¹t ®éng 2. lµ c¸i g× ? Quan s¸t vµ ®µm -- §©y C¸i vßng nµy ®îc nÆn nh thÕ nµo ? tho¹i. - Cßn ®©y lµ c¸i g× ? - Lä hoa cã mÇu g× ? c¸ch nÆn nh thÕ nµo ? - TrÎ tr¶ lêi ( T¬ng tù c« cho trÎ ®µm tho¹i vÒ 1 sè ®å vËt kh¸c nh : qu¶ bëi, c¸i b¸t ...). - TrÎ ®äc bµi th¬ c« vµ mÑ. - Muèn nÆn ®îc nh÷ng mãn quµ xinh x¾n c¸c con ph¶i cÇn ®Õn g× ? - TrÎ tr¶ lêi C¸ch luyÖn mÒm ®Êt nh thÕ nµo ?. * Ho¹t ®éng 3. - Con ®Þnh nÆn g× ®Ó tÆng c« gi¸o ? TrÎ thùc hiÖn. - C¸ch nÆn nh thÕ nµo ? - Qu¸ tr×nh trÎ nÆn c« bao qu¸t trÎ vµ gîi ý - TrÎ thùc hiÖn. ®Ó trÎ nÆn cã s¸ng t¹o. - §éng viªn khuyÕn khÝch nh÷ng trÎ cßn yÕu. * Ho¹t ®éng 4. C« cho trÎ mang s¶n phÈm lªn trng bµy. NhËn xÐt s¶n -- TrÎ - TrÎ mang s¶n tù nhËn xÐt bµi cña m×nh cña b¹n. phÈm. phÈm lªn trng bµy. - C« nhËn xÐt chung * Ho¹t ®éng5. - H¸t móa : C« gi¸o miÒn xu«i. Kết thúc: Trß ch¬i chuyÓn tiÕt TiÕt 2 : M«n : V¨n häc H§ chÝnh : Th¬ : Uíc m¬ cña Tý H§KH : ¢m nh¹c - KPKH- TD. 1. Môc tiªu : - TrÎ nhí tªn bµi th¬, tªn t¸c gi¶, hiÓu néi dung bµi th¬. - TrÎ thuéc th¬, ®äc diÔn c¶m bµi th¬. TrÎ tr¶ lêi c©u hái cña c« râ rµng m¹ch l¹c. - Gi¸o dôc trÎ ch¨m ngoan häc giái, yªu quý nghÒ cña ngêi th©n trong G§. 2. ChuÈn bÞ : -Tranh minh ho¹ bµi th¬ - MiÕng ghÐp rêi tranh cã ND bµi th¬. - Vßng TD 8 c¸i. 3. C¸ch tiÕn hµnh. ND ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña c« *H§1 Trß chuyÖn g©y høng thó - §T víi trÎ vÒ 1 sè nghÒ phæ biÕn trong 1. TrÎ tr¶ x· héi. lêi. - Uíc m¬ cña con sau nµy lín lªn sÏ lµm nghÒ g× ?. - C« ®äc bµi th¬ lÇn 1. C« võa ®äc bµi th¬ g× ?. Do nhµ th¬ nµo s¸ng t¸c ?. - C« ®äc bµi th¬ lÇn 2 + tranh minh ho¹ . - Lu ThÞ Ngäc LÔ * Gi¶ng ND : Bµi th¬ nãi lªn mong muèn * H§ 2 C« ®äc diÔn c¶m bµi th¬ Ho¹t ®éng cña trÎ * H§ 3 T×m hiÓu t¸c phÈm *H§ 4 D¹y trÎ ®äc th¬. *H§ 5 Trß ch¬i. cña b¹n tý lµ sÏ häc thËt giái ®Ó sau nµy lín lªn lµm chó c¶nh s¸t giao th«ng ®øng g¸c ë ng· t ®êng gióp cho ngêi vµ xe cé ®i l¹i an toµn. * Tõ khã : - ThÇm th× : nãi nhá, nhÑ chØ ®ñ nghe. - PhÊn khëi : rÊt vui. - B¹n Tý íc m¬ sau nµy lín lªn sÏ lµm nghÒ g× ?. - Lµm chó c¶nh s¸t giao th«ng ®Ó lµm g× ?. - VËy ngay tõ b©y giê b¹n Tý ph¶i lµm g× ?. - Vµ cßn ph¶i nhí ®iÒu g× n÷a ?. - §èn xanh - ®á - vµng th× ph¶i nh thÕ nµo ?. - H¸t V§ “ Em qua ngã tư đường phố ” - TrÎ ®äc bµi th¬ cïng c« 2 - 3 lÇn. - C« cho líp , tæ , nhãm ®äc to nhá theo uyª cÇu cña c«. - C¸ nh©n trÎ ®äc th¬ 2 -3 trÎ. ( Qu¸ tr×nh trÎ ®äc th¬ c« s÷a sai vµ §VKK trÎ ). - TrÎ bËt qua 4 vßng lªn t×m nh÷ng miÕng ghÐp rêi ®Ó ghÐp thµnh 1 bøc tranh hoµn chØnh vµ ®äc ®o¹n th¬ t¬ng øng víi ND bøc tranh. - C« nhËn xÐt - tuyªn d¬ng. - TrÎ ®äc bµi th¬ : BÐ lµm bao nhieu nghÒ. - TrÎ l¾ng nghe. - TrÎ tr¶ lêi. TrÎ tr¶ lêi. - TrÎ h¸t V§. - TrÎ ®äc th¬. - trÎ hµo høng tham gia trß ch¬i. Ho¹t ®éng ngoµi trêi 1. H§CM§ : Quan s¸t dông cô nghÒ may. 2. TCV§ : Mèo duổi chuột. 3 Ch¬i tù do : Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi. (*) VÖ sinh – cho trÎ ¨n tr a - ngủ trưa Ho¹t ®éng chiÒu. 1.VÖ sinh - vËn ®éng nhÑ - ¨n xÕ. 2. Ho¹t ®éng gãc : Nh ®· so¹n ë kÕ ho¹ch tuÇn. Dù kiÕn gãc ch¬i : - Gãc ph©n vai: C« gi¸o ( líp häc ) ,Bác sĩ B¸n hµng ( b¸n dông cô lao ®éng ) - Gãc XD - LG: X©y dùng trường học . - Gãc t¹o h×nh: Vẽ nặn các dụng cụ lao động - Góc học tập : Quan sát tranh và trò chuyện nghÒ cña ngêi th©n trong G§ - Gãc thiªn nhiªn : Ch¨m sãc c©y xanh 3.VS , nªu g¬ng , c¾m cê. ****************************** Thø 6 ngµy 15 th¸ng11 n¨m 2013 * ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN,THỂ DỤC SÁNG: Trß chuyÖn s¸ng : - Nh÷ng ai lµm viÖc trong nghÒ x©y dùng ? - Lµm nghÒ x©y dùng cÇn ®Õn nh÷ng dông cô g× ? - Muèn t¹o nªn c¸c c«ng tr×nh cÇn ®Õn nh÷ng nguyªn vËt liÖu g× ? - C¸c con ph¶i lµm g× ®Ó tá lßng biÕt ¬n ? Ho¹t ®éng häc tËp cã chñ ®Þnh M«n : ¢m nh¹c Ho¹t ®éng chÝnh : H¸t V§ : B¸c ®a th vui tÝnh Nghe h¸t : Hß ba lý. TC¢N : Thá nghe h¸t nh¶y vµo chuång. 1.Môc tiªu : - TrÎ biÕt tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶. HiÓu néi dung bµi h¸t. - TrÎ h¸t ®uóng giai ®iÖu bµi h¸t vµ V§ nhÞp nhµng theo lêi bµi h¸t. - TrÎ ch¨m chó l¾ng nghe c« h¸t vµ nhËn ra giai ®iÖu bµi h¸t - TrÎ biÕt c¸ch ch¬i trß ch¬i vµ hµo høng tham gia trß ch¬i. 2. ChuÈn bÞ. - X¾c x« - Ph¸ch tre. - 7 vßng TD - 1 phong b× th. 3. C¸ch tiÕn hµnh. ND ho¹t ®éng Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ H§ 1 - TrÎ ®äc bµi th¬ : Lµm nghÒ nh bè. - TrÎ ®äc th¬. Trß chuyÖn g©y - §T vÒ ND bµi th¬. høng thó. - ¦íc m¬ sau này c¸c con sÏ lµm nghÒ g× ?. - Trong x· héi co rÊt nhiÒu nghµnh nghÒ, cã nh÷ng nghÒ kh«ng trùc tiÕp tao ra s¶n phÈm nµo c¶ nhng nÕu không cã - trÎ tr¶ lêi. nghÒ ®ã th× viÖc liªn l¹c cña chóng ta gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. §ã lµ nghÒ g× ?. - Ph¬ng tiÖn liªn l¹c lµ g× ?. H§ 2 - C« h¸t lÇn 1 H¸t V§ C« võa h¸t bµi h¸t g× ?. “ B¸c ®a th vui Do nh¹c sÜ nµo s¸ng t¸c ?. tÝnh ”. - C« h¸t lÇn 2 : * Gi¶ng ND : Trªn chiÕc xe ®¹p b¸c ®a th ®· ®i kh¾p c¸c vïng quª trªn mäi miÒn tæ quèc ®em niÒm vui ®Õn cho mäi - trÎ h¸t 1 - 2 lÇn. ngêi. - C« cho líp, tæ, c¸ nh©n trÎ h¸t 1 -2 lÇn. - §Ó c¶m ¬n b¸c ®a th c¶ líp h·y ®øng lªn V§ tËp lµm B¸c da th nµo. - TrÎ h¸t V§ 2 - 3 - C« cho trÎ sö dông dông cô ©m nh¹c lÇn. h¸t V§ theo líp , tæ , c¸ nh©n trÎ 2 -3 lÇn. H§ 3 - §ã lµ c«ng viÖc cña B¸c ®a th cßn b©y Nghe h¸t “ Hß giê c¸c con h·y chó ý l¾ng nghe c« h¸t ba lý ”. ®ã lµ bµi h¸t g× vµ s¶n phÈm cña nghÒ ®ã lµ g× nhÐ . - C« h¸t lÇn 1. TrÎ l¾ng nghe. C« võa h¸t bµi h¸t g× ?. C« h¸t lÇn 2 + cö chØ ®iÖu bé. * Gi¶ng ND : Hß ba lý lµ 1 bµi hß mµ thuë xa trong lóc lµm viÖc vÊt v¶ mäi ngêi thêng hß cho nhau nghe ®Ó v¬i ®i nçi mÖt nhäc. H§ 4 - C« h¸t lÇn 3 khuyÕn khÝch trÎ hëng TC¢N “ thá øng cïng c«. nghe h¸t nh¶y - C« phæ biÕn c¸ch ch¬i - luËt ch¬i. - TrÎ hµo høng tham vµo chuång ” gia trß ch¬i. - C« tæ chøc cho trÎ ch¬i 3 - lÇn. - C« nhËn xÐt - tuyªn d¬ng trÎ. - h¸t V§ : B¸c ®a th vui tÝnh. Ho¹t ®éng ngoµi trêi .H ĐCM Đ : Quan s¸t tranh b¸c n«ng d©n ®ang gÆt lóa. 2. Trò chơi vận động : ChuyÒn bãng. 3. Chơi tự do : Trẻ chơi với l¸ c©y trªn s©n trêng Ho¹t ®éng gãc ( Nh ®· so¹n ë kÕ ho¹ch tuÇn ) Dù kiÕn gãc ch¬i : - Gãc ph©n vai: C« gi¸o ( líp häc ),Bác sĩ B¸n hµng ( b¸n dông cô lao ®éng ) - Gãc XD - LG: X©y dùng siêu thị - Gãc t¹o h×nh: Vẽ dụng cụ lao động - Góc học tập : Quan sát tranh và trò chuyện nghÒ cña ngêi th©n trong G§ - Gãc thiªn nhiªn : Ch¨m sãc c©y xanh (*) VÖ sinh – cho trÎ ¨n tr a - ngủ trưa Ho¹t ®éng chiÒu. 1.VÖ sinh - vËn ®éng nhÑ - ¨n xÕ. 2. BiÔu diÔn v¨n nghÖ cuèi tuÇn 3.VS , nªu g¬ng, c¾m cê. ********************* Chñ ®Ò nh¸nh ii: NGHỀ PHỔ BIẾN Ở ĐỊA PHƯƠNG (Thùc hiÖn 1 tuÇn ,Tõ ngµy:18/11- 22/11/2013) A. MỤC TIÊU 1. Ph¸t triÓn thÓ chÊt - BiÕt lîi Ých cña viÖc ¨n uèng ®ñ chÊt vµ hîp lÝ ®èi víi søc kháe con ngêi ( cÇn ¨n uèng ®Çy ®ñ ®Ó cã søc kháe tèt) - BiÕt lµm mét sè c«ng viÖc tù phôc vô trong sinh ho¹t hµng ngµy - NhËn biÕt vµ tr¸nh mét sè dông cô lao ®éng, n¬i lao ®éng cã thÓ g©y nguy hiÓm - VËn ®éng: cã kÜ n¨ng gi÷ th¨ng b¨ng trong mét sè vËn ®éng: ®i khôy gèi, ch¹y nhanh, bËt nh¶y, bß, trên phèi hîp nhÞp nhµng, cã thÓ thùc hiÖn m« pháng mét sè hµnh ®éng, thao t¸c trong lao ®éng cña mét sè nghÒ 2. Ph¸t triÓn nhËn thøc - BiÕt trong x· héi cã nhiÒu nghÒ, Ých lîi cña nghÒ ®ã ®èi víi ®êi sèng con ngêi - TrÎ biÕt nghÒ s¶n xuÊt lµm ra mét sè s¶n phÈm dïng trong x· héi - BiÕt c«ng nh©n lµm viÖc trong nhµ m¸y, n«ng trêng, n«ng d©n lµm trªn ®ång ruéng - BiÕt ph©n lo¹i dông cô, s¶n phÈm cña mét sè nghÒ - BiÕt ®o vµ so s¸nh b»ng c¸c ®¬n vÞ ®o kh¸c nhau - NhËn biÕt so sánh các khối. 3. Ph¸t triÓn ng«n ng÷ - BiÕt sö dông tõ ng÷ phï hîp ®Ó trß chuyÖn, th¶o luËn, nªu nh÷ng nhËn xÐt vÒ mét sè nghÒ phæ biÕn vµ nghÒ truyÒn thèng ë ®Þa ph¬ng ( tªn, dông cô, s¶n phÈm, lîi Ých) - NhËn d¹ng ®îc mét sè ch÷ c¸i trong c¸c tõ chØ tªn nghÒ, dông cô, s¶n phÈm cña nghÒ s¶n xuÊt - BiÕt mét sè tõ míi vÒ nghÒ, cã thÓ nãi c©u dµi, kÓ chuyÖn vÒ mét sè nghÒ gÇn giò quen thuéc 4. Ph¸t triÓn t×nh c¶m , x· héi - BiÕt mét sè nghÒ ®Òu cã Ých cho x· héi, ®Òu ®¸ng quÝ, ®¸ng ch©n träng - BiÕt yªu quÝ ngêi lao ®éng - BiÕt gi÷ g×n vµ sö dông tiÕt kiÖm s¶n phÈm lao ®éng 5. Ph¸t triÓn thÈm mü - BiÕt h¸t vµ vËn ®éng theo nh¹c mét sè bµi h¸t vÒ nghÒ nghiÖp - BiÕt phèi hîp c¸c ®êng nÐt, mµu s¾c, h×nh d¹ng qua vÏ, nÆn, c¾t, xÐ, d¸n, xÕp h×nh ®Ó t¹o c¸c s¶n phÈm ®a d¹ng vÒ nghÒ s¶n xuÊt B. CHUẨN BỊ 1. §èi víi c«: - So¹n bµi ®Çy ®ñ c¸c m«n häc trong chñ ®Ò, t×m hiÓu kü vÒ chñ ®Ò - ChuÈn bÞ ®å dïng ®å ch¬i cho trÎ 2.§èi víi trÎ: - TrÎ t×m hiÓu vÒ chñ ®Ò - Cã ®Çy ®ñ ®å dïng: s¸ch, vë, bót ch×, s¸p mµu C. tæ chøc thùc hiÖn: §ãn trÎ vµo líp, nh¾c trÎ cÊt ®å dïng c¸ nh©n vµo n¬i quy 1- §ãn trÎ -®Þnh, xem tranh ¶nh vÒ gia ®×nh * Trß Trß chuyÖn vÒ chñ ®Ò, chñ ®iÓm chuyÖn - Cho trÎ xem tranh ¶nh 1- H« hÊp Tay – vai * ThÓ dôc 23§éng t¸c ch©n s¸ng 4- §éng t¸c bông 5 §éng t¸c bËt nh¶y: BËt t¸ch – khÐp ch©n 2- ho¹t Néi dung Yªu cÇu ChuÈn bÞ C¸ch tiÕn hµnh ®éng ho¹t ®éng gãc - Trß ch¬i - TrÎ biÕt vµo - §å dïng, - TrÎ vÒ gãc ch¬i, tù gia ®×nh, gãc ch¬i, thÓ ®å ch¬i cña ph©n vai ch¬i Gãc b¸n hµng, hiÖn ®îc vai ph©n vai líp häc, b¸c ch¬i, høng thó mét sè nghÒ sÜ ch¬i - X©y dùng - TrÎ t¹o ®îc - §å dïng - Giíi thiÖu c¸c khu s¶n c¸c khu theo ý ®Ó x©y dùng khu, c¸ch l¾p ghÐp Gãc x©y xuÊt hµng tëng, biÕt l¾p vµ l¾p ghÐp cho trÎ vµ cho trÎ dung truyÒn ghÐp t¹o ra s¶n vµo gãc ch¬i thèng phÈm - Móa, h¸t, - TrÎ biÕt móa, - Mò móa, - Híng dÉn trÎ vµo ®äc th¬, vÏ h¸t, thuéc th¬, trang phôc, gãc ch¬i Gãc nÆn vÒ c¸c biÕt vÏ, nÆn c¸c bµi th¬, - Híng dÉn trÎ sö nghÖ nghÒ ®óng yªu cÇu bµi h¸t, ®Êt dông ®å dïng, dông thuËt nÆn, giÊy cô gam, s¸p mµu - Ch¬i l« t« - TrÎ biÕt ch¬i - L« t«, thÎ - Híng dÉn trÎ ch¬i §äc ch÷ l« t«, ®äc thuéc sè, thÎ ch÷ l«t«, nèi tranh Gãc häc -c¸i, sè, nèi chc c¸i, sè biÕt c¸i, tranh tËp tranh nèi tranh ®óng yªu cÇu Gãc - Gieo h¹t, - TrÎ biÕt xíi - H¹t rau, - TrÎ vÒ gãc ch¬i h- thiªn nhiªn tíi c©y, ch¨m sãc c©y c¶nh trong líp ®¸t, gieo h¹t, t- chËu ®Êt, íng dÉn trÎ ch¬i íi c©y, lau l¸, dông cô lµm nhÆt cá cho c©y vên, c©y xanh KÕ ho¹ch HOẠT ĐỘNG ngµy Thø 2 ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 2013 ĐÓN TRẺ, TRÒ CHUYỆN,THỂ DỤC SÁNG: HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐÍCH: M«n : Thể dục. Hoạt động chính: - BËt liªn tôc qua 5 vßng TD. - TCV§ : ChuyÒn bãng qua ®Çu. Hoạt động kết hợp: âm nhạc ; KPKH – To¸n 1. Mục tiêu: - TrÎ biÕt bËt chôm liªn tôc qua 5 vßng, kh«ng ch¹m vµo vßng. R¬i xuèng ®Êt nhÑ nhµnh b»ng hai mòi bµn ch©n – tõ tõ ®Õn c¶ bµn ch©n. - biÕt cÇm vµ chuyÒn bãng b»ng 2 tay qua ®Çu cho b¹n phÝa sau kh«ng lµm r¬i bãng. - RÌn luyÖn kh¶ n¨ng khÐo lÐo nhanh nhÑn cho trÎ. - Gi¸o dôc trÎ thêng xuyªn luyÖn tËp TDTT ®Ó t¨ng cêng søc khoÎ. 2. Chuẩn bị. - Sàn nhà sạch sẽ. - 3 qu¶ bãng, 10 vßng thÓ dôc. - Tranh l« t« vÒ ®å dïng vµ s¶n phÈm cña 1 sè nghÒ. 3. Tiến hành. ND ho¹t ®éng * Hoạt động 1. Khởi động. Hoạt động của cô. - Trẻ thực hiện theo yêu cầu của giáo viên. -TrÎ thùc hiÖn . * Hoạt động 2. Bài tập phát triển chung - TrÎ chuyÓn ®éi h×nh. * Hoạt động 3. V§CB : BËt liªn tôc qua 5 vßng - TrÎ quan s¸t. TD. Hoạt động của trẻ. - Trẻ quan sát và lắng nghe. - Trẻ lên thực hiện. * Ho¹t ®éng 4 TCV§: ChuyÒn bãng qua ®Çu. * Ho¹t ®éng 5 Hồi tỉnh - Cho trẻ làm đoàn tầu đi chạy nhẹ nhàng, kết hợp giữa các kiểu đi , ®i thêng, ®i b»ng gãt ch©n , mòi bµn ch©n n÷a bµn ch©n, ch¹y nhanh chËm dÇn sau đó chuyển ®éi h×nh 3 hµng ngang. 1. Động tác tay. 2 tay ®a ngang lªn cao. 2. Động tác chân. Tay ®a ra tríc , nhón ch©n. 3. Động tác bụng. Tay gi¬ cao cói gËp ngêi. 4. Động tác bật. BËt ch©n tríc ch©n sau. - Trẻ đứng thành 2 hàng ngang đối diện nhau 5m. - TrÎ hµo høng tham gia trß ch¬i TrÎ ®i nhÑ nhµng xung quanh líp 1- 2 vßng. - Cô làm mẫu lần 1. - Cô làm mẫu lần 2 và phân tích động tác : T thÕ chuÈn bÞ : §øng chôm 2 ch©n, 2 tay chèng h«ng. Khi cã hiÖu lÖnh bËt th× chôm ch©n bËt liªn tôc qua 5 vßng vµ kh«ng ch¹m vµo vßng. R¬i xuèng ®Êt nhÑ nhµng b»ng 2 mòi bµn ch©n, tõ tõ ®Õn c¶ bµn ch©n råi đi vÒ cuèi hàng. - Gọi 1-2 trÎ lªn lµm mÉu - Trẻ thực hiện : Lần lượt cho 2 trẻ vào thực hiện. mỗi trẻ thực hiên 2-3 lần. - Quá trình trẻ thực hiện động viên khuyến khích vµ söa sai cho trẻ. - Khi trÎ thùc hiÖn thµnh th¹o c« cho trÎ ë 2 tæ thi ®ua lªn t×m tranh l« t« vÒ ®å dïng vµ s¶n phÈm cña c¸c nghÒ. - C« nhËn xÐt kÕt qu¶ cña trÎ. - C« phæ biÕn c¸ch ch¬i, luËt ch¬i. - C« tæ chøc chøc cho trÎ ch¬i 3- 4 lÇn. - C« nhËn xÐt – tuyªn d¬ng. - TrÎ ®i lại nhẹ nhàng 1-2 phót HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI 1. H§CM§ : Quan s¸t dông cô nghÒ may. 2. TCV§ : KÐo co. 3 Ch¬i tù do : Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi. a. M§YC : -TrÎ biÕt gäi tªn , ®Æc ®iÓm, c«ng dông cña 1 sè dông cô nghÒ may. - TrÎ ch¬i thµnh th¹o trß ch¬i, hµo høng tham gia trß ch¬i. - Gi¸o dôc trÎ biÕt ¬n ngêi L§, ®oµn kÕt trong khi ch¬i. b. ChuÈn bÞ : - §Þa ®iÓm quan s¸t . - S©n b»ng ph¼ng, s¹ch sÏ. c. C¸ch tiÕn hµnh : ND ho¹t®éng H§ cña c« H§ 1 Quan s¸t dông cô nghÒ may. TrÎ ®äc bµi th¬ “ Cháu yêu C« thî dÖt’’ ®i ra ngoµi s©n quan s¸t tranh nghÒ may vµ ®µm tho¹i “ - §©y lµ nh÷ng dông cô g× ? Cña nghÒ g× ?. - Dïng ®Ó lµm g× ?. - C« thî may muèn may ®îc nh÷ng bé quÇn ¸o ®Ñp cÇn ph¶i lµm nh÷ng c«ng viÖc g× ?. - Nh÷ng c«ng viÖc ®ã lµm nh thÕ nµo ?. - C¸c con ph¶i lµm g× ®Ó tá lßng biÕt ¬n c« thî may ?. - C« phæ biÕn c¸ch ch¬i- luËt ch¬i. - C« tæ chøc cho trÎ ch¬i 3 - 4 lÇn. - C« nhËn xÐt – tuyªn d¬ng. - TrÎ ch¬i theo ý thÝch. - C« bao qu¸t vµ nh¾c nhë trÎ trong khi ch¬i kh«ng x« ®Èy chen lÊn nhau. - C« tËp chung trÎ l¹i cho trÎ ®i röa tay, xÕp hµng, ®iÓm l¹i sÜ sè vµ d¾t trÎ vÒ líp. H§ 2 TCV§ :KÐo co. H§ 3 Ch¬i tù do Dù kiÕn gãc ch¬i : - Gãc ph©n vai: H§ cña trÎ - TrÎ tr¶ lêi. - trÎ tr¶ lêi - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ hµo høng tham gia trß ch¬i. - trÎ ch¬i theo ý thÝch. HOẠT ĐỘNG GÓC ( Nh ®· so¹n ë kÕ ho¹ch tuÇn ) C« gi¸o ( líp häc ), Bác sĩ B¸n hµng ( b¸n dông cô lao ®éng ) - Gãc XD - LG: X©y dùng khu sản xuất hàng truyền thống - Gãc t¹o h×nh: Vẽ , nặn các dụng cụ lao động,múa hát về chủ đề. - Góc học tập : Chơi lô tô một số nghề - Gãc thiªn nhiªn : Gieo hạt- Ch¨m sãc c©y xanh
- Xem thêm -