Tài liệu Nganh5

  • Số trang: 7 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 94 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m ngäc Anh D) C¸c vÊn ®Ò phßng chèng ch¸y næ t¹i c«ng ty. 1.M« h×nh tæ chøc lùc lîng PCCN Ngêi ph¸t lÖnh ch÷a ch¸y lín nhÊt lµ Gi¸m ®èc. -C«ng ty ®· thµnh lËp: +Mét ®éi ch÷a ch¸y b¸n chuyªn tr¸c gåm 143 ngêi võa lµm nhiÖm vô b¶o vÖ, võa lµm nhiÖm vô ch÷a ch¸y khi cã ch¸y næ x¶y ra theo 3 ca s¶n xuÊt 24/24h. +Mét tæ l¸i xe ch÷a ch¸y gåm 5 ngêi-2xe ch÷a ch¸y. +Mét ®¬n vÞ trùc thuéc : 35 ®¬n vÞ phßng ban, xëng, chi nh¸nh. Mçi ®¬n vÞ cã mét tæ ch÷a ch¸y nghÜa vô tõ 8 ®ªbs 60 ngêi võa s¶n xuÊt võa lµm nghÜa vô ch÷a ch¸y t¹i chç 24/24h. 1. Ph¬ng tiÖn PCCC -Cã mét xe ch÷a ch¸y vµ mét xe tiÕp níc ch÷a ch¸y ( lùc lîng ch÷a ch¸y b¸n chuyªn tr¸ch qu¶n lý ), 1825 thiÕt bÞ ch÷a ch¸y giao cho c¸c ®¬n vÞ c¬ sá qu¶n lý, 1 tr¹m ch÷a ch¸y c«ng nghÖ b»ng khÝ CO2 t¹i ®Çu nãng xëng lß nung gåm 78 thiÕt bÞ ch÷a ch¸y b¸n tù ®éng ; 173 thiÕt bÞ b×nh ch÷a ch¸y tù ®éng bè trÝ ë c¸c kho vËt liÖu næ, kho vËt t thiÕt bÞ, kho x¨ng dÇu ; mét tr¹m ch÷a ch¸y b»ng hÖ thèng m¸y b¬m cao ¸p ®Ó ch÷a ch¸y kho than. 3.C¸c c«ng t¸c PCCC *C«ng t¸c huÊn luyÖn: Hµng n¨m c«ng ty tæ chøc huÊn luyÖn nghiÖp vô cho lùc lîng ch÷a ch¸y d©n phßng. Lùc lîng ch÷a ch¸y b¸n chuyªn tr¸ch 30 ngµy/n¨m, lùc lîng ch÷a ch¸y d©n phßng tõ 35 ngµy/n¨m; huÊn luyÖn cho 166 c¸n bé chñ chèt 3 ngµy/n¨m. *C«ng t¸c kiÓm tra: -KiÓm tra ®Þnh kú : C«ng ty tæ chøc 1 ®oµn kiÓm tra AT VSL§-PCCN gåm 9 ngêi do phã Gi¸m ®èc c«ng nghÖ lµm trëng ®oµn. §Þnh kú kiÓm tra 3 th¸ng 1 lÇn, ®èi tîng kiÓm tra : tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. -KiÓm tra thêng xuyªn : ë c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt cã mét héi ®ång kiÓm tra ë ®¬n vÞ c¬ së. Thµnh phÇn: Ban gi¸m ®èc, thñ trëng, c¸c KTV, tr¹m trëng. Néi dung kiÓm tra: tõng bé phËn tù kiÓm tra, kiÓm tra chÐo gi÷a c¸c bé phËn, b×nh chÊm ®iÓm. 29 B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m Ngäc Anh -KiÓm tra ®ét xuÊt: néi dung kiÓm tra: kiÓm tra thiÕt bÞ, kiÓm tra c¸c biÖn ph¸p ®¶m bo¶ AT -PCCN, kiÓm tra ph¬ng ¸n PCCC, bè trÝ x©y dùng lùc lîng PCCC, c¸ch b¶o qu¶n, sö dông trang thiÕt bÞ PCCN t¹i c¸c ®¬n vÞ nh»m t×m ra nh÷ng thiÕu sãt, s¬ hë dÉn ®Õn ch¸y næ vµ g©y mÊt an toµn s¶n xuÊt. *Héi thao: C«ng ty tæ chøc cho c¸c ®¬n vÞ héi thao chuyªn ®Ò vÒ AT-PCCN Néi dung: -Nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ ch¸y næ -C¸ch b¶o qu¶n, sö dông trang thiÕt bÞ PCCC t¹i chç -C¸ch tæ chøc, chØ huy mét vô ch÷a ch¸y -Mét sè ®éi h×nh ch÷a ch¸y c¬ b¶n -C¸ch lËp biªn b¶n mét vô ch¸y næ*Tæng kÕt : 6 th¸ng c«ng ty s¬ kÕt mét lÇn, c¶ n¨m c«ng ty tæng kÕt 1 lÇn. Thµnh phÇn : Ban gi¸m ®èc, §¶ng uû, C«ng ®oµn, DTN,CCB, n÷ c«ng, thñ trëng c¸c ®¬n vÞ, BÝ th chi bé, bÝ th ®oµn TN, tæ trëng tæ ch÷a ch¸y c¸c ®¬n vÞ. *Khen thëng: C¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm tra tõng quý ®Ó xÐt ®iÓm thi ®ua. NÕu ®¬n vÞ nµo ®¹t ®iÓm cao nhÊt trong 4 quÝ th× ®¬n vÞ ®ã ®îc xÕp ®iÓm lo¹i 1. Thang ®iÓm:100( cã thang ®iÓm cho tõng néi dung kiÓm tra) 4.C¸c biÖn ph¸p AT-PCCN Ngoµi c¸c biÖn ph¸p trªn th× biÖn ph¸p AT-PCCN cña c«ng ty cßn thùc hiÖn: -Tõng tæ s¶n xuÊt cã sæ theo dâi diÔn biÕn c¸c hiÖn tîng cã thÓ g©y mÊt ATPCCN -Tæ chøc tuyªn truyÒn réng r·i, thêng xuyªn ®Õn tõng CBCNV vÒ ph¸p lÖnh PCCC, c¸c chØ thÞ , nghÞ ®Þnh, híng dÉn cña chÝnh phñ Bé, ngµnh vÒ PCCN. -So¹n th¶o tµi liÖu híng dÉn ®Ó c¸c ®¬n vÞ nghiªn cøu thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p an toµn. Vµi n¨m gÇn ®©y, trªn toµn c«ng ty kh«ng ®Ó x¶y ra vô ch¸y næ nµo nghiªm träng . Lµm ®îc viÖc ®ã chÝnh lµ nhê sù chØ ®¹o chÆt chÏ s¸t sao cña Gi¸m ®èc C«ng ty. E)T×nh h×nh tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp 1)T×nh h×nh tai n¹n lao ®éng. Theo th«ng t sè 23/L§TBXH ngµy18/11/1996 vÒ viÖc híng dÉn thùc hiÖn c¸c chÕ ®é thèng kª b¸o c¸o vÒ TNL§ cã qui ®Þnh c¸c vô TNL§ ph¶i nghØ viÖc tõ 1 ngµy trë lªn ®Òu ph¶i thèng kª b¸o c¸o ®Þnh kú. 30 B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m ngäc Anh Theo sè liÖu b¸o c¸o ®Þnh kú vÒ BHL§ n¨m 2000 cña c«ng ty. -Tæng sè vô TNL§:2 -Sè vô cã ngêi chÕt:kh«ng -Tæng sè ngêi bÞ TNL§:2 -Sè ngêi chÕt v× TNL§: kh«ng -Sè ngêi bÞ suy gi¶m 30% søc lao ®éng trë lªn:kh«ng -Chi phÝ b×nh qu©n cho 1 vô TNL§ chÕt ngêi:kh«ng -Sè ngµy c«ng nghØ v× TNL§:54 c«ng -Sè ngêi ph¶i nghØ mÊt søc vÒ hu tríc tuæi v× TNL§:kh«ng 2)BÖnh nghÒ nghiÖp Tæng sè ngêi bÞ bÖnh nghÒ nghiÖp (®iÕc, bôi phæi...) Sè ngµy c«ng nghØ v× BNN 8 ngêi Sè ngêi ph¶i nghØ mÊt søc vµ nghØ hu tríc tuæi v× BNN Kh«ng Kh«ng f)ChÕ ®é chÝnh s¸ch BHL§ 1.ChÕ ®é kh¸m søc kháe ®Þnh kú. Qua theo dâi vµ kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú , theo sè liÖu b¸o c¸o vÒ n¨m 2000 cã kÕt qu¶ nh sau: KÕt qu¶ ph©n lo¹i søc khoÎ ngêi lao ®éng. Tæng sè ngêi kh¸m:2256 ngêi +Lo¹i I:140 ngêi =6,2% +Lo¹i II:976 ngêi=43,25% +Lo¹i III:1041 ngêi=46,19% +Lo¹i IV:97 ngêi=4,25% +Lo¹i V:2 ngêi=0,01% C«ng t¸c y tÕ cña c«ng ty thùc hiÖn tèt, thêng xuyªn vµ ®Çy ®ñ ®· gãp phÇn ®¶m b¶o søc khoÎ cho ngêi lao ®éng t¹i c«ng ty. 31 B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m Ngäc Anh 2.ChÕ ®é båi dìng ®éc h¹i. Hµng th¸ng c«ng ty lËp: BiÓu thèng kª, ph©n lo¹i chøc danh c«ng viÖc hëng chÕ ®é båi dìng ®éc h¹i b»ng hiÖn vËt gåm: 48 chøc danh. HiÖn t¹i c«ng ty ®· chuyÓn møc båi dìng b»ng hiÖn vËt ®æi víi ngêi lao ®éng lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn cã yÕu tè: ®éc h¹i theo th«ng t sè 10/TTCT-BL§TBXH-BYT ngµy17/3/1999 thay møc båi dìng ®éc h¹i ®ang hëng theo TT 20/TTLB-BL§TBXHBYT ngµy 20/9/1992 3. Khen thëng vµ xö ph¹t vÒ BHXH. HiÖn nay c«ng ty ¸p dông chÕ ®é khen thëng chÊm ®iÓm thi ®ua tõng quý. Néi dung chÊm ®iÓm thi ®ua tõng quý vÒ : an toµn nhµ xëng, m«i trêng lµm viÖc , an toµn PCCN... kiÓm tra kiÕn thøc vÒ an toµn, vÖ sinh lao ®éng ®· ® îc häc - tËp huÊn . Nh»m khuyÕn khÝch thi ®ua lao ®éng s¶n xuÊt an toµn-hiÖu qu¶ trong toµn c«ng ty. Nh¾c nhë , khiÓn tr¸ch c¸c trêng hîp kh«ng thùc hiÖn biÖn ph¸p ATL§-VSL§ trong c«ng viÖc. 4.Hëng øng tuÇn lÔ vÒ AT-VSL§ Trong tuÇn lÔ Quèc gia vÒ ATL§, VSL§ võa qua ( 15/3/2000 ®Õn 27/3/2000 ). C«ng ty ®· cã c¸c ho¹t ®éng hëng øng. -Trang bÞ thªm mét sè dông cô, PTBCCN -Trang bÞ thªm mét sè dông cô ph¬ng tiÖn PCCN -T¨ng cêng kiÓm tra, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn BHL§ ¬ c«ng ty. -C¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kiÓm tra, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn PTBVCN Gi¶ng gi¶i cho c«ng nh©n lao ®éng hiÓu râ môc ®Ých vÒ tuÇn lÔ quèc gia nµy ®Ó tõ ®ã hä cã ý thøc h¬n vÒ an toµn trong c«ng viÖc. *Ho¹t ®éng vÒ BHL§ ë C«ng ®oµn. C«ng ®oµn ®· bµn b¹c cïng chÝnh quyÒn ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p h÷u hiÖu nh»m gi¶m tèi thiÓu tai n¹n lao ®éng, « nhiÔm m«i trêng: Trång c©y xanh, triÓn khai c¸c ®Ò tµi s¸ng kiÕn . V× vËy sè lîng c©y xanh trong khu vùc nhµ m¸y vµ c¸c khu vùc vµnh ®ai nhµ m¸y t¨ng nhanh . §Õn nay , c«ng ty ®· tr«ng ®îc h¬n 200000 c©y, t¹o m«i trêng xanh m¸t vµ ng¨n bôi.N¨m 1998 c«ng ty ®· ®a vµo nghiªn cøu vµ ¸p dông ®Ò tµi sö dông vßi phun than c¶i tiÕn t¹i xëng lß nung nh»m gi¶m viÖc sö dông than Na d¬ng tiÕn tíi sö dông 100% than c¸m, ®Ò tµi ®· ®em l¹i hiÖu qu¶ lín vÒ vÊn ®Ò c¶i t¹o m«i trêng. 32 B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m ngäc Anh IV.C¸c kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p kh¾c phôc. 1.VÒ KTAT. 1.1.An toµn c¬ khÝ. M¸y mãc cña c«ng ty hÇu hÕt lµ cò. V× vËy mét sè m¸y mãc nh: m¸y tiÖn, m¸y phay, m¸y ca trong ph©n xëng söa ch÷a thiÕt bÞ mÊt c¬ cÊu che ch¾n g©y mÊt an toµn cho c«ng nh©n lµm viÖc. §Ò nghÞ c«ng ty cÇn trang bÞ thªm mét sè bao che cho c¸c m¸y trªn. 1.2.An toµn ®iÖn. ë mét sè ph©n phèi ®iÖn ( chñ yÕu ë xëng lß vµ xëng nghiÒn xi m¨ng ) khèi lîng bôi ë tr¹m rÊt nhiÒu. Nhµ m¸y nªn cho lµm vÖ sinh tr¹m vµ c¸c t ®iÖn, thiÕt bÞ ®Ó ®¶m b¶o an toµn vµ vÖ sinh thiÕt bÞ ®iÖn. 2.C¸c vÊn ®Ò vÖ sinh c«ng nghiÖp. §Ó n©ng cao chÊt lîng m«i trêng lao ®éng vµ lµ vÊn ®Ò chÝnh bøc xóc nhÊt ë c«ng ty . C«ng ty cÇn thùc hiÖn biÖn ph¸p sau: -T¹o ®é th«ng tho¸ng , ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu t¹i xëng c¬ khÝ söa ch÷a thiÕt bÞ, vÝt t¶i nghiÒn thanh mÞn, nghiÒn than xëng lß nung. -T¹i khu vùc quanh lß than Na d¬ng cÇn cã kÕ ho¹ch c¶i t¹o ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu nh t¨ng cêng phun tíi míi t¹o ®é Èm ®Ó gi¶m lîng ph¸t t¸n CO, CO2 vµ bôi; trång c©y xanh bæ sung xung quanh khu vùc kho ®Ó ®iÒu hoµ khÝ CO2 vµ ng¨n sù ph¸t t¸n cña bôi. -§Ó gi¶m lîng bôi ph¸t t¸n t¹i c¸c nguån ph¸t bôi ( lß nung, m¸y nghiÒn xi m¨ng, nghiÒn nguyªn vËt liÖu, ®ãng bao xi m¨ng...) C«ng ty cÇn t¨ng cêng b¶o dìng c¸c hÖ thèng läc bôi Cyclon, läc bôi tÜnh ®iÖn, läc bôi tay ¸o ®Ó ®¶m b¶o cho c¸c hÖ thèng läc bôi cã hiÖu qu¶. L¾p ®Æt thªm c¸c thiÕt bÞ läc bôi t¹i c¸c vÞ trÝ cã nång ®é bôi cao. Che ch¾n b¨ng t¶i kho nguyªn liÖu, b¨ng t¶i nghiÒn ®Ó gi¶m lîng bôi tho¸t ra ngoµi. §ång thêi t¨ng ®é Èm b»ng c¸ch phun níc trong khu vùc c«ng ty ®Ó gi¶m bít kh¶ n¨ng ph¸t t¸n cña bôi. CÇn chó ý ®Æc biÖt ®Õn viÖc trang bÞ khÈu trang chuyªn dïng cã läc bôi vµ hÊp thô h¬i khÝ ®éc cho c«ng nh©n lµm viÖc t¹i c¸c ph©n xëng nµy. -L¾p ®Æt thªm b¨ng t¶i c¸c m¸y ®æ Clinker ®Ó h¹ thÊp ®é r¬i vµ l¾p thªm hÖ thèng hót bôi khi ®æ x¶ clinker. -T¹i 2 tr¹m nghiÒn ®¸ trong khu vùc c«ng ty cÇn gi¶m lîng bôi ph¸t t¸n ra xung quanh b»ng c¸ch che ch¾n m¸y ®Ëp ®¸ phun níc vµo nguyªn liÖu tríc khi nghiÒn. 33 B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m Ngäc Anh -T¨ng c¬ng kh©u vÖ sinh c«ng nghiÖp, thu dän bôi ®äng ë c¸c nhµ xëng, c«ng tr×nh, nhµ lµm viÖc ®Ó h¹n chÕ lîng bôi ph¸t t¸n g©y « nhiÔm m«i trêng. -Thùc hiÖn h¹n chÕ bôi ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn nguyªn liÖu, clinker b»ng viÖc che ch¾n, phñ b¹t. -Chó ý ®iÒu chØnh chÕ ®é nung ®Êt vµ qu¹t khÝ cho 2 lß nung vµ b¶o dìng hÖ thèng hót bôi Cyclon t¹i 2 nh¸nh vµo èng khãi chÝnh ®Ó gi¶m nång ®é bôi vµ silÝc. KÕt luËn chung Tr¶i qua 4 n¨m häc tËp, tÝch luü kiÕn thøc t¹i trêng §¹i häc C«ng §oµn. §ång thêi víi 3 th¸ng thùc tËp t¹i C«ng ty Xi M¨ng BØm S¬n. §Õn nay B¸o c¸o thùc tËp cña em ®· hoµn thµnh. Víi thêi gian tuy Ýt, ng¾n ngñi, nhng ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c« gi¸o híng dÉn, ®ång thêi víi sù gióp ®ì cña c¸c c«, b¸c trong phßng TCL§, phßng KTSX, phßng c¬ khÝ, phßng AT-VSCN cña C«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho em ®îc tham kh¶o tµi liÖu, tham quan, quan s¸t ,nghiªn cøu qu¸ tr×nh lµm viÖc, ho¹t ®éng cña c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ , tõ ®ã em ®· kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng t×nh h×nh c«ng t¸c BHL§ t¹i C«ng ty; thÊy râ nh÷ng mÆt ®îc, cha ®îc, nh÷ng thiÕu sãt còng nh nh÷ng u, khuyÕt ®iÓm cña C«ng ty trong c«ng t¸c BHL§; ®Ó ®a ra nh÷ng ®Ò xuÊt kiÕn nghÞ thiÕt thùc nhÊt cña m×nh ®èi víi c«ng ty nh»m ph¸t huy h¬n n÷a, ®¹t hiÖu qu¶ h¬n n÷a trong c«ng t¸c BHL§. Víi nh÷ng thµnh tùu to lín mµ c«ng ty ®· ®¹t ®îc vµ víi truyÒn thèng tèt ®Ñp trong 20 n¨m qua, ch¾c ch¾n bíc vµo thÕ kû míi, thÕ kû 21, c«ng ty xi m¨ng BØm S¬n sÏ v÷ng vµng h¬n ®Ó giµnh nh÷ng th¾ng lîi trong s¶n xuÊt kinh doanh trong sù héi nhËp víi nÒn kinh tÕ cña khu vùc vµ kinh tÕ toµn cÇu. 34 B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m ngäc Anh Tµi liÖu tham kh¶o 1.Tµi liÖu tËp huÊn vÒ BHL§ 2.C¸c v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn c«ng t¸c BHL§ 3.Gi¸o tr×nh: Kü thuËt BHL§-Nhµ xuÊt b¶n 4.C¸c tiªu chuÈn ViÖt nam vÒ An toµn c¬ khÝ 5. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng cña C«ng ty 6.KÕ ho¹ch thùc hiÖn, tæng kÕt ®¸nh gi¸ c«ng t¸c BHL§ cña c«ng ty. B¸o c¸o ®Þnh kú vÒ c«ng t¸c BHL§ 7.Híng dÉn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p An toµn §iÖn-ViÖn nghiªn cøu KHKT-BHL§ 8.C«ng t¸c PCCC-C«ng ty xi m¨ng BØm S¬n-Phßng c¶nh s¸t PCCC-C«ng an tØnh Thanh Ho¸ 9.Xi m¨ng BØm S¬n 20 n¨m x©y dùng vµ trëng thµnh (1980-2000) 10.C¸c v¨n b¶n cña c«ng ty xi m¨ng BØm S¬n. 11.§Æc san KHKT-BHL§ 35
- Xem thêm -