Tài liệu Nganh1

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 99 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m ngäc anh lêi nãi ®Çu Lao ®éng s¶n xuÊt lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng lµm ra s¶n phÈm ®¶m b¶o cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mét x· héi .Dï lao ®éng s¶n xuÊt cã diÔn ra víi qui m« tr×nh ®é nh thÕ nµo th× còng ph¶i cã vai trß cña con ngêi (ngêi lao ®éng ).Gi÷a con ngêi vµ s¶n xuÊt cã sù t¸c ®éng qua l¹i víi nhau ,hç trî vµ ¶nh hëng lÉn nhau .Con ngêi thóc ®©û s¶n xuÊt cßn s¶n xuÊt còng cã t¸c ®éng cã lîi vµ bÊt lîi tíi con ngêi .Bëi vËy nhu cÇu b¶o vÖ con ngêi tríc nh÷ng t¸c ®éng bÊt lîi trong m«i trêng s¶n xuÊt ®îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cïng víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt .Tuú theo tõng thêi kú kh¸c nhau cña qóa tr×nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt ,®ßi hái ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p kh¸c nhau ®Ó b¶o vÖ con ngêi . Ngµy nay ,khoa häc kü thuËt ®ang ph¸t triÓn m¹nh mÏ ,lµm thay ®æi chÊt lîng m«i trêng sèng vµ lµm viÖc cña con ngêi .ViÖc øng dông nh÷ng tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt vµ c«ng nghÖ míi trong s¶n xuÊt ®· thaØ vµo m«i trêng hµng lo¹t nh÷ng yÕu tè nguy hiÓm vµ cã h¹i nh nh÷ng hîp chÊt ho¸ häc ,c¸c tia bøc x¹ ,sãng ®iÖn tõ ... §ång thêi lµm biÕn ®æi m¹nh mÏ vai trß vµ chøc n¨ng cña ngêi lao ®éng .V× vËy yªu cÇu b¶o vÖ con ngêi ngµy cµng trë nªn cÇn thiÕt h¬n . B¶o hé lao ®éng mµ néi dung chñ yÕu lµ c«ng t¸c an toµn lao ®éng -vÖ sinh lao ®éng (ATLD-VSLD) lµ mét yªu cÇu tÊt yÕu kh¸ch quan ®Ó b¶o vÖ con ngêi ,yÕu tè chñ yÕu vµ n¨ng ®éng nhÊt cña lùc lîng s¶n xuÊt .Cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khoa häc kü thuËt ,BHLD ®· cã nh÷ng bíc tiÕn ®¸ng kÓ trong vÊn ®Ò b¶o vÖ cho ngêi lao ®éng .ViÖc øng dông réng r·i c¸c ngµnh khoa häc kü thuËt ®· minh chøng cho ®iÒu ®ã ,®ång thêi gãp phÇn kh¼ng ®Þnh vai trß vµ tÇm quan träng cña c«ng t¸c BHL§. Trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc ®· tÝch luü ®ù¬c trong bèn n¨m häc t¹i khoa BHL§ t¹i trêng ®¹i häc C«ng §oµn ,thêi gian qua em ®· tiÕn hµnh kh¶o s¸t t×nh h×nh BHL§ tai c«ng ty xi m¨ng BØm S¬n -Thanh Ho¸ ,nh»m t×m hiÓu vµ vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tÕ vµ ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn nh»m n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c BHL§ . B¸o c¸o kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai sãt ,mong c¸c thÇy c« th«ng c¶m vµ gióp ®ì bæ khuyÕt . Mét lÇn n÷a em xin tr©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o híng dÉn :Th¹c sÜ :NguyÔn Xu©n H¬ng ,cïng toµn thÓ c¸c c¸n bé ,l·nh ®¹o trong c«ng ty ®· t¹o diÒu kiÖn gióp ®ì em hoµn thµnh b¸o c¸o nµy . CH¦¥NG I) Tæng quan vÒ BHL§ I)hÖ thèng kh¸i niÖm vÒ BHL§ 1) BHL§ 1 B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m ngäc anh BHL§ lµ tæng hîp c¸c ho¹t ®éng vÒ mÆt luËt ph¸p hµnh chÝnh ,kinh tÕ x· héi nh»m môc ®Ých c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng ,ng¨n ngõa phßng tr¸nh tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ ngiÖp nh»m b¶o vÖ søc khoÎ ngêi lao ®éng . BHL§ lµ mét chÝnh s¸ch kinh tÕ ,x· héi lín cña ®¶ng vµ nhµ níc ta .Trong mÊy chôc n¨m qua víi nç lùc cè g¾ng cña c¸c nghµnh c¸c ®Þa ph¬ng ,c¬ së ®«ng ®¶o c¸c c¸n bé qu¶n lý ,c¸c c¸n bé khoa häc kü thuËt vµ c«ng nh©n lao ®éng ,c«ng t¸c BHL§ ngµy cµng ®îc chó träng h¬n. 2) §iÒu kiÖn lao ®éng §iÒu kiÖn lao ®éng lµ tæng thÓ c¸c yÕu tè vÒ tù nhiªn ,kinh tÕ x· héi kÜ thuËt ®îc biªñ hiÖn th«ng qua c¸c c«ng cô vµ ph¬ng tiÖn lao ®éng ,qua tr×nh c«ng nghÖ vµ m«i trêng lao ®éng vµ sù s¾p xÕp ,bè trÝ chóng trong kh«ng gian vµ thêi gian ,sù t¸c ®éng qua l¹i cña chóng trong mèi quan hÖ víi ngêi lao ®éng t¹i chç lµm viÖc ,t¹o nªn mét ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh cho con ngêi trong qu¸ tr×nh lao ®éng .T×nh tr¹ng t©m sinh lý cña ngêi lao ®éng t¹i chç lµm viÖc còng ®îc coi lµ mét yÕu tè g¾n liÒn víi ®iÒu kiÖn lao ®éng . 3) Tai n¹n lao ®éng Tai n¹n lao ®éng lµ mét tai n¹n x¶y ra trong qu¸ tr×nh lao ®éng ,c«ng t¸c do kÕt qu¶ cu¶ sù t¸c ®«ng ®ét ngét tõ bªn ngoµi lµm chÕt ngêi hoÆc lµm tæn th¬ng hoÆc ph¸ huû chøc n¨ng b×nh thêng cña mét bé phËn nµo ®ã trong c¬ thÓ .Khi ngêi lao ®éng bÞ nhiÔm ®éc ®ét ngét víi sù x©m ph¹m vµo c¬ thÓ mét lîng lín c¸c chÊt ®éc ,cã thÓ g©y ra chÕt ngêi ngay tøc kh¾c hoÆc huû ho¹i chøc n¨ng nµo ®ã cña c¬ thÓ th× gäi lµ nhiÔm ®éc cÊp tÝnh vµ còng ®îc coi lµ tai n¹n lao ®éng . Tai n¹n lao ®éng ®îc chia thµnh ba lo¹i : -Tai n¹n chÕt ngêi :Ngêi bÞ tai n¹n lao ®éng chÕt ngay t¹i n¬i x¶y ra tai n¹n lao ®éng ,chÕt trªn ®êng ®i cÊp cøu ,hay chÕt trong thêi gian cÊp cøu ,chÕt trong thêi gian ®iÒu trÞ ,chÕt do t¸c ph¸t cña chÝnh tai n¹n lao ®éng g©y ra . -Tai n¹n lao ®éng nÆng :Ngêi bÞ tai n¹n Ýt nhÊt mét trong nh÷ng chÊn th¬ng ®îc qui ®Þnh t¹i phô lôc 1 cña th«ng t liªn tÞch sè 03/1998/TTLT/BHL§XH-BYT-TL§L§VN ngµy 26/03/1998. - Tai n¹n lao ®éng nhÑ :lµ nh÷ng tai n¹n kh«ng thuéc hai lo¹i tai n¹n lao ®éng trªn . §Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tai n¹n lao ®éng ngêi ta sö dông tÇn suÊt tai n¹n lao ®éng k (sè ngêi tai n¹n lao ®éng tÝnh trªn 1000 ngêi lao ®éng/1 n¨m) n*1000 k=-------------N Trong ®ã n: Sè tai n¹n lao ®éng tÝnh cho mét c¬ së ,mét ngµnh ,mét ®Þa ph¬ng hay cho c¶ níc . N: Sè ngêi lao ®éng b×nh qu©n. 4) BÖnh nghÒ ngiÖp BÖnh nghÒ nghiÖp lµ sù suy yÕu søc khoÎ ngêi lao ®éng g©y nªn bÖnh tËt x¶y ra trong qóa tr×nh lao ®éng c«ng t¸c .Do t¸c ®éng cu¶ c¸c yÕu tè cã h¹i ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lªn c¬ thÓ ngêi lao ®éng . 2 B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m ngäc anh Danh môc c¸c bÖnh nghÒ nghiÖp do bé y tÕ vµ bé L§TB-XH ban hµnh sau khi lÊy ý kiÕn cña TL§ L§VN .Cho ®Õn nay ®· cã 21 bÖnh nghÒ nghiÖp ®îc b¶o hiÓm ë níc ta . II)Môc ®Ých ,ý nghÜa ,tÝnh chÊt cña c«ng t¸c b¶o hiÓm lao ®éng 1)Môc ®Ých ,ý nghÜa cña c«ng t¸c BHLD Môc tiªu cña c«ng t¸c BHLD lµ th«ng qua c¸c biÖn ph¸p vÒ khoa häc kü thuËt ,tæ chøc ,hµnh chÝnh ,kinh tÕ -x· héi ®Ó lo¹i trõ c¸c yÕu tè cã h¹i vµ nguy hiÓm ph¸t sinh trong s¶n xuÊt ,t¹o nªn mét ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt thÝch nghi ,thuËn lîi vµ ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn tèt h¬n ®Ó ng¨n ngõa tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp ,h¹n chÕ èm ®au vµ gi¶m sót søc khoÎ còng nh nh÷ng thiÖt h¹i kh¸c ®èi víi ngêi lao ®éng ,trùc tiÕp gãp phÇn b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt ,t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng . Râ rµng ë ®©u cã s¶n xuÊt ,c«ng t¸c vµ cong ngêi lao ®éng th× ë ®ã ph¶i tiÕn hµnh c«ng t¸c BHL§ .Bëi vËy BHL§ tríc hÕt lµ ph¹m trï cña s¶n xuÊt ,g¾n liÒn víi s¶n xuÊt nh»m b¶o vÖ yÕu tè n¨ng ®éng nhÊt cña lùc lîng s¶n xuÊt ®ã lµ con ngêi .MÆt kh¸c nh»m ch¨m lo b¶o vÖ søc khoÎ ngêi lao ®éng mang l¹i h¹nh phóc cho b¶n th©n vµ gia ®×nh hä mµ c«ng t¸c BHL§ cã mét hÖ qu¶ x· héi vµ nh©n ®¹o to lín . 2)TÝnh chÊt cña c«ng t¸c BHL§ §Ó ®¹t ®îc môc tiªu kinh tÕ ,x· héi ,nhÊt thiÕt c«ng t¸c BHL§ ph¶i mang ®Çy ®ñ c¸c tÝnh chÊt sau: khoa häc kü thuËt ,ph¸p lý ,quÇn chóng .Ba tÝnh chÊt ®ã cã mét mèi quan hÖ h÷u c¬ ,g¾n bã mËt thiÕt víi nhau ,hç trî lÊn nhau . a) TÝnh chÊt khoa häc kü thuËt Mäi ho¹t ®éng cña nã ®Ó lo¹i trõ c¸c yÕu tè nguy hiÓm vµ cã h¹i phßng chèng tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp ®Òu xuÊt ph¸t tõ nh÷ng c¬ së khoa häc vµ b»ng c¸c biÖn ph¸p khoa häc kü thuËt .C¸c ho¹t ®éng ®iÒu tra kh¶o s¸t ,ph©n tÝch ®iÒu kiÖn lao ®éng ,®¸nh gi¸ ¶nh hëng c¸c yÕu tè cã h¹i ®Õn con ngêi cho ®Õn c¸c gi¶i ph¸p xö lý « nhiÔm ,c¸c gi¶i ph¸p ®¶m b¶o an toµn ...®Òu lµ nh÷ng ho¹t ®éng khoa häc ,sö dông c¸c dông cô ,ph¬ng tiÖn khoa häc vµ do c¸c c¸n bé khoa häc kü thuËt thùc hiÖn b)TÝnh ph¸p lý Muèn cho c¸c gi¶i ph¸p khoa häc kü thuËt, c¸c biÖn ph¸p vÒ tæ chøc x· héi vÒ BHL§ ®îc thùc hiÖn th× ph¶i thÓ chÕ chung thµnh nh÷ng luËt lÖ ,chÝnh s¸ch .Tiªu chuÈn híng dÉn ®Ó buéc mäi cÊp qu¶n lý ,mäi tæ chøc c¸ nh©n ph¶i nghiªm chØnh thùc hiÖn .§ång thêi ph¶i tiÕn hµnh thanh tra kiÓm tra mét c¸ch thêng xuyªn ,khen thëng vµ xö ph¹t nghiªm minh vµ kÞp thêi th× c«ng t¸c BHL§ míi ®îc t«n träng vµ cã hiÖu qña thiÕt thùc . c)TÝnh quÇn chóng TÊt c¶ mäi ngêi ,tõ ngêi sö dông lao ®éng ®Õn ngêi lao ®éng ®Òu lµ ®èi tîng cÇn ®îc b¶o vÖ ,®ång thêi hä còng lµ chñ thÓ ph¶i tham gia vµo tù b¶o vÒ m×nh vµ b¶o vÖ ngêi kh¸c. Mäi ho¹t ®éng cña c«ng t¸c BHL§ chØ cã kÕt qu¶ khi mäi cÊp qu¶n lý ,mäi ngêi sö dông lao ®éng ,®«ng ®¶o c¸c bé khoa häc kü thuËt vµ ngêi lao ®éng tù gi¸c vµ tÝch cùc tham gia thùc hiÖn c¸c luËt lÖ ,chÕ ®é tiªu chuÈn ,biÖn ph¸p ®Ó c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc ,phßng chèng tai n¹n vµ bÖnh nghÒ nghiÖp .BHL§ lµ ho¹t ®éng híng vÒ c¬ së s¶n xuÊt vµ v× con ngêi ,tríc hÕt lµ ngêi lao ®éng . 3 B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m ngäc anh II)Nh÷ng néi dung chñ yÕu cña cong t¸c BHL§ 1)Néi dung khoa häc kü thuËt Khoa häc kü thuËt BHL§ lµ lÜnh vùc khoa häc rÊt tæng hîp vµ liªn ngµnh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn trªn c¬ së kÕt hîp vµ sö dông thµnh tùu cña nhiÒu ngµnh khoa häc kü thuËt ,khoa häc tù nhiªn ... Néi dung chñ yÕu cña nghµnh khoa häc kü thuËt -BHL§ bao gåm : *) Y häc lao ®éng Lµ lÜnh vùc ®i s©u vµo nghiªn cøu ,kh¶o s¸t ®¸nh gi¸ c¸c yÕu tè nguy hiÓm vµ cã h¹i ph¸t sinh trong s¶n xuÊt vµ nghiªn cøu vµ ¶nh hëng cña chóng ®Õn c¬ thÓ ngêi lao ®éng ( th«ng qua biÕn ®æi vÒ sinh lý ,sinh ho¹t ) .Tõ ®ã ®Ò ra c¸c tiªu chuÈn giíi h¹n cho phÐp chÕ ®é lao ®éng nghØ ng¬i ,c¸c biÖn ph¸p hy sinh häc ®Ó b¶o vÖ søc khoÎ ngêi lao ®éng .Y häc lao ®éng lµ theo dâi ,ph¸t hiÖn kiÓm tra vµ gi¸m ®Þnh c¸c bÖnh nghÒ nghiÖp vµ ®Ò xuÊt biÖn ph¸p ch÷a trÞ. *) Kü thuËt vÖ sinh Lµ nh»m lo¹i trõ c¸c yÕu tè cã h¹i trong m«i trêng s¶n xuÊt lµm cho m«i trêng trong s¹ch vµ tiÖn nghi h¬n.Kü thuËt vÖ sinh bao gåm mét lo¹t c¸c nghµnh khoa häc kü thuËt :Th«ng giã chèng nãng vµ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ ,chèng bôi chèng h¬i khÝ ®éc ,chèng ån vµ rung ®éng ,kÜ thuËt ¸nh s¸ng; chèng bôi vµ ®iÖn tõ... Mçi mét gi¶i ph¸p kÜ thuËt vÖ sinh c¶i thiÖn m«i trêng xung quanh. *) Kü thuËt an toµn Tæng hîp c¸c ph¬ng ph¸p trªn vÒ mÆt tæ chøc vµ kü thuËt nh»m b¶o vÖ ngêi lao ®éng khái bÞ chÊn th¬ng trong s¶n xuÊt ,lo¹i trõ c¸c yÕu tè nguy hiÓm ,PCCN ,chèng sÐt ®îc an toµn . §¸nh gi¸ ®îc t×nh h×nh an toµn cña thiÕt bÞ ,qu¸ tr×nh c«ng nghÖ ,chç lµm viÖc ,tõ ®ã ®Ò xuÊt ®îc nh÷ng tiªu chuÈn kü thuËt an toµn ,híng dÉn nh÷ng quy ®inh vÒ néi dung sö dông .Khoa häc Economi lµ lÜnh vùc an toµn ,khoa häc nghiªn cøu c«ng nghÖ cña con ngêi vµ m¸y lµm cho m¸y mãc thÝch nghi víi con ngêi vÒ mÆt nh©n tr¾c ,vÒ mÆt s¶n lîng vµ c¸c yÕu tè thao t¸c an toµn ,m«i trêng ... Kü thuËt an toµn bao gåm: -Kü thuËt an toµn nhµ xëng (¸nh s¸ng ,kh«ng khÝ ...) -Kü thuËt an toµn c¬ khÝ -Kü thuËt an toµn ®iÖn -Kü thuËt an toµn thiÕt bÞ n©ng -kü thuËt an toµn nåi h¬i ,thiÕt bÞ ¸p lùc -Kü thuËt an toµn ho¸ chÊt ®éc *) Khoa häc vÒ nh÷ng ph¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n (Ngêi lao ®éng ) Ra ®êi víi nmhiÖm vô nghiªn cøu thiÕt kÕ ,chÕ t¹o nh÷ng ph¬ng tiÖn b¶o vÖ tËp thÓ hoÆc c¸c nh©n ngêi lao ®éng ®Ó sö dông trong s¶n xuÊt nh»m chèng l¹i ¶nh hëng cña nh÷ng yÕu tè cã h¹i vµ nguy hiÓm ,khi mµ c¸c biÖn ph¸p vÒ kü thuËt vÖ sinh vµ kü thuËt an toµn kh«ng thÓ loÞa trõ ®îc chóng . *) Kü thuËt PCCN VÊn ®Ò ch¸y næ còng dÔ x¶y ra trong s¶n xuÊt ,v× vËy PCCN lµ kh©u quan trong cña c«ng t¸c BHL§ 4 B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m ngäc anh PCCN lµ tËp hîp c¸c biÖn ph¸p tæ chøc kü thuËt nh»m ng¨n ngõa kh«ng cho ch¸y næ x¶y ra .Trªn c¬ së ph©n tÝch c¸c nguyªn nh©n vµ ®iÒu kÞªn g©y ch¸y næ ®Ó t×m ra c¸c biÖn ph¸p phßng ngµ thÝch hîp . Trong ph¹m vi doanh nghiÖp nguyªn nh©n g©y ra chaý næ thêng lµ do c¸c yÕu tè mÊt an toµn hoÆc kh«ng ®¶m b¶o vÖ sinh g©y ra .§ã lµ nguy c¬ mµ ngêi lao ®éng cÇn ®îc b¶o vÖ trong s¶n xuÊt .H¬n n÷a bé m¸y qu¶n lý tæ chøc BHL§ trong doanh nghiÖp sÏ ®¶m nhËn c¶ nhiÖm vô chØ ®¹o c«ng t¸c PCCN. 2)Néi dung x©y dùng vµ thùc hiÖn ph¸p lÖnh ,chÕ ®é thÓ lÖ vÒ c«ng t¸c BHL§ Bao gåm 5 néi dung c¬ b¶n sau: -X©y dùng ,ban hµnh ®Çy ®ñ c¸c v¨n b¶n ph¸p lÖnh vÒ BHL§ -Phæ biÕn qu¸n triÖt c¸c v¨n b¶n ph¸p lÖnh ®ã ®Õn tÊt c¶ mäi ngêi ®Æc biÖt lµ ngêi lao ®«ng vµ ngêi sö dông lao ®éng . -Cã biÖn ph¸p ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng ®Ó thùc hiÖn tèt c¸c v¨n b¶n ph¸p lÖnh -Thanh tra vµ kiÓm tra viÖc thùc thi ph¶p lÖnh vÒ BHL§ -Khen thëng vµ xö lý kÞp thêi c¸c thµnh tÝch vµ nh÷ng vi ph¹m ph¸p luËt vÒ BHL§. *) Nh÷ng v¨n b¶n chñ yÕu vÒ BHL§ Thùc hiÖn lêi d¹y cña B¸c :"Thi ®ua lµm nhiÒu ,nhanh ,tèt, rÎ ph¶i ®i ®«i víi an toµn lao ®éng ,ph¶i biÕt quÝ träng con ngêi "vµ c¸c nghÞ quyÕt cu¶ §¶ng cã liªn quan ®Õn BHL§ ,nhµ níc ®· ban hµnh nh÷ng v¨n b¶n ph¸p luËt chñ yÕu vÒ BHL§. -Tõ 01/01/1995 Bé luËt lao ®éng ®éng cña níc ta b¾t ®Çu cã hiÖu lùc .Trong bé luËt lao ®éng cã ch¬ng IX gåm 14 ®iÒu nãi vÒ an toµn vÖ sinh lao ®éng .Ngoµi ra trong c¸c ch¬ng kh¸c còng cã mét sè ®iÒu liªn quan ®Õn BHL§ (ch¬ng VII nãi vÒ thêi giê lµm viÖc ,thêi giê nghØ ng¬i ;ch¬ng XII nãi vÒ thanh tra nhµ níc vÒ lao ®éng ,vÒ xö ph¹t vi ph¹m lao ®éng ...) §©y lµ v¨n b¶n ph¸p lý chñ yÕu nhÊt vÒ BHL§ ë níc ta. Ngoµi ra cßn cã : +LuËt c«ng ®oµn (1990) víi nghÞ ®Þnh 133/H§BT ngµy 20/04/1991 + LuËt b¶o vÖ søc khoÎ nh©n d©n (1989) ` +LuËt b¶o vÖ m«i trêng (1993) + Ph¸p lÖnh phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y (1961) -NghÞ ®Þnh sè 195/CP ngµy 31/12/1994 cña chÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña bé luËt lao ®éng vÒ thêi giê lµm viÖc ,thêi giê nghØ ng¬i. -Ngµy 20/01/1995 thñ tíng chÝnh phñ ®· ban hµnh nghÞ ®Þnh sè 06/CP gåm 7 ch¬ng vµ 24 ®iÒu ®Ó qui ®Þnh chi tiÕt mét sè ®iÒu cña bé luËt lao ®éng vÒ an toµn vÖ sÞnh lao ®éng .§ång thêi TL§L§ VN ®· ban hµnh th«ng t sè 07/TT-TL§ ngµy 06/02/1995 híng dÉn triÓn khai c¸c ®iÒu luËt cña bé lao ®éng vÒ an toµn vÖ sinh lao ®éng trong c¸c cÊp c«ng ®oµn . -C¸c th«ng t ,chØ thÞ cña nhµ níc vÒ c¸c nghµnh liªn quan vÒ BHL§ : + Th«ng t 03/TT-LB ngµy 28/01/1994 liªn bé lao ®éng th¬ng binh x· héi vµ bé y tÕ qui ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn lao ®éng cã h¹i vµ c¸c c«ng viÖc kh«ng sö dông lao ®éng n÷ . + Th«ng t sè 13/BYT-TT ngµy 24/01/1996 cña bé y tÕ híng dÉn thùc hiÖn qu¶n lý vÖ sinh lao ®éng ,qu¶n lý søc khoÎ vµ bÖnh nghÒ nghiÖp . + Th«ng t sè 14/1998/TTLT-BL§TBXH-BYT-TL§L§VN ngµy 31/10/1998 híng dÉn viÖc tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c BHL§ trong c¸c doanh nghiÖp c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh . + Th«ng t sè 03/TTLT/BL§TBXH-BYT-TL§L§VN ban hµnh ngµy 26/03/1998 híng dÉn khai b¸o ®iÒu tra TNL§ 5 B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m ngäc anh + NghÞ quyÕt 01/TL§ ngµy 21/04/1995 cña ®oµn chñ tÞch TL§ vÒ c¶i tiÕn néi dung vµ ph¬ng thøc ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc c«ng ®oµn trong c«ng t¸c BHL§ . HÖ thèng ph¸p luËt ®· nªu trªn kh¼ng ®Þnh ®îc c«ng t¸c BHL§ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hiÖn nay ,®¸nh dÊu sù ph¸t triÓn sù nghiÖp BHL§ 3)Néi dung gi¸o dôc vµ ho¹t ®éng quÇn chóng lµm c«ng t¸c BHL§ Muèn cho c¸c biÖn ph¸p khoa häc kü thuËt còng nh c¸c luËt lÖ ,chÕ dé qui ®Þnh vÒ BHL§ ®îc thùc thi tríc hÕt lµ ph¶i lµm sao cho ngêi lao ®éng võa lµ ®èi tîng vËn ®éng ,võa lµ chñ thÓ cña BHL§ nhËn thøc ®Çy ®ñ vµ tù gi¸c thùc hiÖn .§Ó lµm tèt ®iÒu nµy néi dung gi¸o dôc ,vËn ®éng quÇn chóng ph¶i bao gåm nh÷ng néi dung chÝnh sau: -B»ng mäi h×nh thøc ,tuyªn ttryÒn gi¸o dôc cho ngêi lao ®éng ,nhËn thøc ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i ®¶m b¶o an toµn trong s¶n xuÊt ,ph¶i n©ng cao hiÓu biÕt BHL§ ®Ó tù b¶o vÖ m×nh .HuÊn luyÖn cho ngêi lao ®éng thµnh th¹o tay nghÒ vµ n¾m v÷ng c¸c yÕu cÇu vÒ kü thuËt an toµn trong s¶n xuÊt . -Gi¸o dôc ý thøc lao ®éng cã kû luËt ,®¶m b¶o nguyªn t¾c an toµn thùc hiÖn nghiªm chØnh tiªu chuÈn qui ®Þnh ,qui tr×nh ,néi quy an toµn vµ chèng lµm bõa ,lµm Èu . -VËn ®éng quÇn chóng ph¸t huy s¸ng kiÕn tù c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng ,biÕt lµm viÖc víi c¸c ph¬ng tiÖn b¶o vÖ c«ng nghiÖp ,b¶o qu¶n vµ gi÷ g×n sö dông tèt chóng nh lµ c«ng cô s¶n xuÊt . -Tæ chøc tèt chÕ ®é tù kiÓm tra BHL§ t¹i chç lµm viÖc ,t¹i ®¬n vÞ s¶n xuÊt c¬ së .Duy tr× tèt m¹ng líi an toµn vÖ sinh vµ ho¹t ®éng trong c¸c tæ s¶n xuÊt ph©n xëng ,xÝ nghiÖp . -Tõ gãc ®é cña ngêi sö dông lao ®éng ,néi dung vËn ®éng quÇn chóng lµm tèt c«ng t¸c BHL§ cßn cã ý nghÜa lµ hä còng ph¶i tù gi¸c thÊy râ tr¸ch nhiÖm nghÜa vô còng nh quyÒn h¹n trong c«ng t¸c BHL§ ®îc ph¸p luËt quy ®Þnh ®Ó thùc hiÖn tèt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch kÕ ho¹ch biÖn ph¸p BHL§. -Lµ tæ chøc chÝnh trÞ x· héi réng lín nhÊt cña ngêi lao ®éng ,tæ chøc c«ng ®oµn cã vai trß quan träng trong viÖc tæ chøc vµ chØ ®¹o phong trµo quÇn chóng lµ c«ng viÖc BHL§. *) Tæ chøc bé m¸y lµm c«ng t¸c BHL§ Thùc hiÖn theo th«ng t liªn tÞch sè 14/1998/TTLT-BL§TBXH-BYT-TL§L§VN -Tæ chøc bé m¸y vµ ph©n ®Þnh tr¸ch nhiÖm vÒ BHL§ ë doanh nghiÖp + Héi ®ång BHL§ trong doanh nghiÖp +Bé phËn BHL§ ë doanh nghiÖp +Bé phËn y tÕ +M¹ng líi an toµn vÖ sinh Ch¬ng II) Thùc tr¹ng c«ng t¸c BHL§ t¹i c«ng ty xi m¨ng BØm S¬n I)§Æc ®iÓm t×nh h×nh 1)§Æc ®iÓm t×nh h×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn ,vÞ trÝ ®Þa lý cña c«ng ty *) Giíi thiÖu vÒ c«ng ty Ngµy 3/2/1985 .§¶ng ,nhµ níc ®· tiÕn hµnh tæ chøc träng thÓ lÔ kh¸nh thµnh nhµ m¸y xi m¨ng BØm S¬n .Tæng c«ng ty xi m¨ng ViÖt Nam ®· quyÕt ®Þnh s¸t nhËp 6 B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m ngäc anh c«ng ty kinh doanh vËt t xi m¨ng sè 4 vµo nhµ maý xi m¨ng BØm S¬n vµ chÝnh thøc ®æi tªn nhµ m¸y thµnh "C«ng ty xi m¨ng BØm S¬n " tõ ngµy 01/09/1993 ®Æt dêi sù qu¶n lý trùc tiÕp cña tæng c«ng ty xi m¨ng ViÖt Nam vµ bé x©y dùng . Tªn giao dÞch tiÕng anh: Bim Son Cement company Tªn viÕt t¾t lµ : BSCP S¶n phÈm chÝnh hiÖn t¹i cña c«ng ty lµ: + P400,P500 theo TCVN 2682-1987 +PC30vµ PC40 theo TCVN 2682-92 +PCB30 theo TCVN 6260-1997 *) VÞ trÝ ®Þa lý cña c«ng ty C«ng ty xi m¨ng BØm S¬n ®îc ®Æt c¸ch ga xe löa BØm S¬n 3 km vÒ phÝa ®«ng b¾c ,Khu vùc nhµ m¸y cã diÖn tÝch kho¶ng 50 ha ,n»m trong ®Þa h×nh thung lòng ®¸ v«i vµ ®¸ sÐt cña BØm S¬n . C«ng ty xi m¨ng BØm S¬n ®îc thiÕt kÕ ë vÞ trÝ trung t©m thÞ trêng gåm c¸c tØnh :Thanh Ho¸ ,NghÖ An ,Th¸i B×nh ,Ninh B×nh ,Nam §Þnh ,Hµ Nam .H¬n n÷a c¸c tØnh miÒn trung vµ miÒn nam lµ thÞ trêng réng lín tiªu thô s¶n phÈm xi m¨ng cu¶ nhµ m¸y ;cha kÓ thÞ trêng §«ng D¬ng vµ thÞ trêng §«ng Nam ¸ . MÆt B»ng cña c«ng ty gåm : +50700 m2 b·i vËt liÖu ,b·i thi c«ng +6605 m ®êng nhùa hiÖn ®¹i chÞu t¶i cao +6560 m2 nhµ kho +3625m2 nhµ xëng phô trî +13650 m ®êng èng níc thi c«ng vµ sinh ho¹t +521 m 2 c¸c c«ng tr×nh phô kh¸c + 32000 m2 nhµ c¸c lo¹i cho c¸n bé c«ng nh©n ,chuyªn gia 2)§Æc ®iÓm t×nh h×nh tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty 2.1) Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn HiÖn nay tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty lµ 3135 ngêi trong ®ã cã 719 ngêi lµ n÷ (=23%) Sè lao ®éng trùc tiÕp lµ : 2630 ngêi (=83,9%) 2.2) Tr×nh ®é chuyªn m«n -§¹i häc : 227 ngêi -Trung cÊp ,cao ®¼ng : 268 ngêi -C«ng nh©n kü thuËt :1414 ngêi -Lao ®éng n÷ : 719 ngêi -Tuæi ®êi b×nh qu©n :38 tuæi. -Tuæi thä b×nh qu©n :20 n¨m 2.3) Tæ chøc s¶n xuÊt L·nh ®¹o c«ng ty gåm :1 gi¸m ®èc vµ 4 phã gi¸m ®èc C¸c phßng nghiÖp vô bao gåm :Phßng cung tiªu ,phßng kü thuËt s¶n xuÊt ,phßng kü thuËt c¬ ®iÖn ,phßng kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm ,phßng tæ chøc lao ®éng ,phßng lao ®éng tiÒn l¬ng ,phßng kÕ ho¹ch thèng kª tµi chÝnh ,v¨n phßng nhµ m¸y ,tr¹m y tÕ . C¸c ph©n xëng bao gåm + Ph©n xëng má nguyªn liÖu + Ph©n xëng t¹o nguyªn liÖu + Ph©n xëng lß nung +Ph©n xëng nghiÒn xi m¨ng 7 B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m ngäc anh + Ph©n xëng ®ãng bao + §oµn xÕp dì + Ph©n xëng c¬ khÝ vµ söa ch÷a + Ph©n xëng « t« vËn t¶i +Ph©n xëng ch÷a xe m¸y + Ph©n xëng söa ch÷a c«ng tr×nh + Ph©n xëng cÊp tho¸t níc +Ph©n xëng läc bôi th«ng giã Ngoµi c¸c ph©n xëng chÝnh ,c«ng ty cßn cã hÖ thèng c¸c ph©n xëng hé trî nh»m chÕ t¹o c¸c phô tïng thay thÕ vµ söa ch÷a c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ cña nhµ m¸y nh ph©n xëng kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc ,ph©n xëng trung ®¹i tu xe m¸y vµ hÖ thèng bµn c©n « t« 60 tÊn ,bµn c©n tµu ho¶ 300 tÊn . 3)T×nh h×nh s¶n xuÊt kd Th¸ng 2 n¨m 1982 ,nhµ m¸y chÝnh thøc ®i vµo ho¹t®éng s¶n xuÊt tõ n¨m 1986 ®Õn n¨m 1990 ;®©y lµ giai ®o¹n nhµ m¸y xi m¨ng BØm S¬n chuyÓn dÇn tõ c¬ chÕ qu¶n lý cò ,sang c¬ chÕ h¹ch to¸n kinh doanh x· héi chñ nghÜa ,dêi ¸nh s¸ng nghÞ quyÕt ®aÞ héi §¶ng lÇn thø VI mµ tinh thÇn c¬ b¶n lµ ®æi míi t duy ,nhÊt lµ t duy kinh tÕ . §©y còng lµ th¬× kú thùc hiÖn nghÞ quyÕt 36 cña bé chÝnh trÞ vµ quyÕt ®Þnh 76 cña héi ®ång bé trëng ,cho phÐp c¸c c¬ së x©y dùng vµ triÓn khai c¬ chÕ qu¶n lý míi ,theo híng h¹ch tãan kinh doanh x· héi chñ nghÜa .NhiÒu chñ tr¬ng ,chÝnh s¸ch vÒ qu¶n lý ,h¹ch to¸n kinh doanh theo c¬ chÕ míi ®èi víi doanh nghiÖp nhµ níc ®îc trung ¦¬ng thö nghiÖm t¹i nhµ m¸y xi m¨ng BØm S¬n thíc khi ban hµnh trong c¶ níc . Nh÷ng thµnh c«ng vµ bµi häc kinh nghiÖm cña giai ®o¹n ®Çu trong s¶n xuÊt ,®· n©ng cao mét bíc n¨ng lùc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ,tæ chøc lao ®éng cña nhµ m¸y . T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua §¬n vÞ :TriÖu ®ång STT Tªn chØ tiªu 1996 1997 1998 1 Doanh thu 1027427 1020938 957240 2 Nép ng©n s¸ch 148536,5 118924 123726,1 3 Lîi nhuËn 46747 34772,4 81116,3 4 Thu nhËp b×nh qu©n 1999 751945,5 86317,2 81240,2 1 lÇn ®Çu tiªn nhµ m¸y thùc hiÖn quyÕt ®Þnh 217 /H§BT cña héi ®ång bé trëng .QuyÕt ®Þnh nµy ®· cho phÐp l·nh ®¹o ,c«ng nh©n chñ ®éng quyÕt ®Þnh toµn bé ho¹t ®äng cña nhµ m¸y .Gi¸m ®ãc thùc hiÖn viÖc ®iÒu hµnh cña nhµ m¸y theo c¬ chÕ thñ trëng trong viÖc qu¶n lý ,thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ ch¨m lo ®êi sèng cho cong nh©n viªn chøc trong toµn bé nhµ m¸y . N¨m 1999 ,c«ng ty ®· s¶n xuÊt vµ tiªu thô 1.119.000 tÊn s¶n phÈm t¬ng ®¬ng víi 107% so víi kÕ ho¹ch ;thùc hiÖn doanh thu 757.945.451.000 ®ång ;nép ng©n s¸ch nhµ níc :86.317.233.000 ®ång C«ng ty lµ ®¬n vÞ ®îc côc thuÕ tØnh Thanh Ho¸ khen thëng vÒ chÊp hµnh nép ng©n s¸ch ®Çy ®ñ theo quy ®Þnh ,lîi nhuËn ®¹t 81.240.000.000 ®ång cao h¬n so víi n¨m 1998 ,thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn tiÕp tôc ®îc gi÷ v÷ng ë møc trªn 1 triÖu ®ång /ngêi /th¸ng . KÕt qu¶ ®ã ®· t¹o thªm niÒm tin tëng ,phÊn khëi cho tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn . 4)C«ng nghÖ s¶n xuÊt cña c«ng ty 4.1) nguyªn liÖu s¶n xuÊt C«ng ty ®îc ®Æt s¸t vïng s¶n xuÊt chÝnh nh : 8 B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m ngäc anh -§¸ v«i thuéc d·y nói Tam §iÖp vµ c¸c vïng phô cËn .Tr÷ lîng ®· ®îc kh¶o s¸t lµ 270 triÖu tÊn ,cã hµm lîng CaCO3 kh¸ cao ,dïng s¶n xuÊt v«i vµ xi m¨ng rÊt tèt .Ngoµi ra cßn cã thÓ s¶n xuÊt mét sè lo¹i s¶n phÈm kh¸c nh S«®a ,®Êt ®Ìn ,lµm phô gia nÊu nhùa ®êng ,lµm giÊy ,lµm thuû tinh. -§Êt sÐt ë BØmS¬n ch¹y däc theo trôc ®êng B ,tõ ng· t nhµ ga ®Õn khu chuyªn gai ,cã tr÷ lîng kh¶o s¸t 69 triÖu tÊn . Nguyªn liÖu ®¸ v«i ®îc khai th¸c ë má Yªn Duyªn ,c¸ch nhµ m¸y 3 Km .§Ê sÐt ®îc khai th¸c ë má Cæ §am ,c¸ch nhµ m¸y 2 km .§©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho s¶n xuÊt cña nhµ m¸y xi m¨ng BØmS¬n. Ngoa× 2 nguyªn liÖu chÝnh lµ ®¸ v«i vµ ®Êt sÐt ,trong phèi liÖu cßn sö dông xØ Pirit lµm nguyªn liÖu ®iÒu chØnh .XØ pirit lµ chÊt th¶i cña nhµ m¸y supe phãtt ph¸t L©m Tyhao tØnh Phó Thä ,xØ Pirit ®îc vËn chuyÓn vÒ nhµ m¸y b»ng ®êng s¾t .Th¹ch Cao mua t¹i Lµo vµ vËn chuyÓn tõ Qu¶ng TrÞ ra BØm S¬n. VÒ nhiªn liÖu ,nµh m¸y sö dông than c¸m sè 3 hßn gai ,than ®îc vËn chuyÓn tõ c¶ng Qu¶ng Ninh vÒ C¶ng Ninh Phóc tØnh Ninh B×nh vµ vËn chuyÓn b»ng ®êng s¾t vÒ trùc tiÕp nhµ m¸y ;than Na D¬ng lo¹i 1 ,®îc khai th¸c ë L¹ng S¬n vËn chuyÓn b¨ng ®êng s¾t vÒ BØm S¬n. 4.2) S¬ ®å s¶n xuÊt nãi chung S¬ ®å kiÓm tra s¶n xuÊt 4.3) Kü thuËt c«ng nghÖ s¶n xuÊt xi m¨ng ë BØm S¬n . Qu¸ tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt xi m¨ng ë BØm S¬n cã thÓ ®îc kh¸i qu¸t nh sau : -§¸ v«i ®îc khai th¸c b»ng m¸y khoan III200 ,råi næ m×n sau ®ã dïng m¸y xóc EKG-4,6m3 xóc ®æ lªn xe « t« beta 3 cã täng t¶i 27 tÊn .§¸ ®îc chë vÒ ®æ vµo bunke m¸y ®Ëp .§¸ v«i ®îc tiÕn hµnh ®Ëp qua hai giai ®o¹n .KÝch thíc cña ®¸ khi vµo m¸y lµ 100 mm ,®¸ ra lµ 300 mm .C«ng suÊt cña m¸y ®Ëp hµm lµ 450 tÊn /giê ,khi ra khái m¸y ®Ëp ®¸ cã kÝch thíc lµ 25 mm -§¸ sÐt ®îc khai th¸c b»ng ph¬ng ph¸p khoan ,næ m×n ,dïng m¸y xóc E 2503 xóc ®a lªn « t« cã träng t¶i 12 tÊn ,chë vÒ nhµ m¸y ®a vµo ®Ëp qua m¸y ®Ëp bóa c«ng suÊt 160 tÊn /giê . Chó ý : +ngêi lao ®éng ph¶i ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch an toµn khi thùc hiÖn næ m×n ,c«ng nh©n næ m×n ph¶i qua ®µo t¹o vµ cã hiÓu biÕt vÒ thuèc næ +Hai m¸y ®Ëp ho¹t ®éng c«ng nh©n ph¶i chÞu tiÕng ån lín ,cÇn trang bÞ ®Öm tai ,phßng bÖnh ®iÖc nghÒ ngiÖp vµ cÇn cã kho¶ng c¸ch an toµn víi b¨ng t¶i ®ang ho¹t ®éng . -Hçn hîp nguyªn liÖu ®îc ®a vµo nghiÒn b»ng hai m¸y nghiÒn bi cã kÝch thíc 4m* 13,5m ,c«ng suÊt mçi m¸y 145 tÊn /giê .Phèi liÖu khi ra khái m¸y nghiÒn d¹ng bïn cã ®é Èm tõ 35 % ®Õn 36% ,®îc ®iÒu chØnh thµnh phÇn ho¸ häc trong 8 giÕng ®øng cã dung tÝch 800 m3 /giÕng .Sau ®ã hçn hîp bïn nguyªn liÖu ®îc chuyÓn vµo 2 bÓ cã dung tÝch 8000m3/bÓ . -Than c¸c lo¹i ®îc chë vµo nhµ m¸y b»ng tµu ho¶ trong c¸c toa xe chuyªn dïng ,sau ®ã ®îc ®æ vµo kho chøa riªng .T¹i ®Êy hçn hîp than ®îc nghiÒn mÞn vµ sÊy kh« trong hai m¸y nghiÒn sÊy than lµm viÖc theo chu tr×nh khÐp kÝn c«ng suÊt mçi m¸y 27,5 tÊn /giê . 9 B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m ngäc anh Chó ý : CÇn phßng ch¸y vµ chó ý ®Õn sù « nhiÔm ®èi víi c«ng nh©n lao ®éng cÇn ®îc trang bÞ khÈu trang .Do trong kho cã sö dông cÇn trôc do ®ã cÇn ®¶m b¶o an toµn thiÕt bÞ vµ toµn bé khung lµm b»ng thÐp nªn ph¶i ®¶m b¶o an toµn ®iÖn . -Hçn hîp bïn nguyªn liÖu ®îc ®a vµo lß nung trong 2 lß quay ,kÝch thíc mçi lß 5m* 185m cã c«ng suÊt 75 tÊn /giê .Sau khi nung luyÖn cracker ®îc lµm l¹nh b»ng hÖ thèng thiÕt bÞ kiÓu ghi ,nhiÖt ®é gi¶m xuèng 800 C ;Sau ®ã ®îc chuyÓn vµo 8 sil« chøa ;søc chøa cña mâi sil« lµ 2500 tÊn . KhÝ th¶i tríc khi ra khái èng khÝ ,®i qua m¸y läc bôi tÜnh ®iÖn kiÓu n»m ngang ,tæng diÖn tÝch tiÕt diÖn ho¹t ®éng cña m¸y läc lµ 148 m2 mçi lß . Clanhker ,th¹ch cao vµ phô gia ®îc nghiÒn trong ba m¸y nghiÒn xi m¨ng cã kÝch thíc 4m*13,5m ,n¨ng suÊt mçi m¸y lµ 65 tÊn /giê. Xi m¨ng khi ra khái m¸y nghiÒn ,®îc hÖ thèng b¬m b»ng khÝ nÐn chuyÓn vµo 8 sil« xi m¨ng ,mçi si l« cã thÓ chøa ®îc 4000 tÊn xi m¨ng bét .Sau ®ã xi m¨ng ®îc ®a qua hÖ thèng ®ãng bao .Xëng ®ãng bao ®Æt hai m¸y ®ãng bao c«ng suÊt mçi m¸y ®¹t 1400 ®Õn 1900 bao/g׬.Trong xëng ®ãng bao c«ng nh©n chÞu nhiÒu yÕu tè ¶nh hëng nh: bôi ån ,rung ,nãng .... nång ®é bôi ë ®©y rÊt cao nh÷ng chñ yÕu vÉn lµ do t©m lý d©y chuyÒn b¸n tù ®éng c«ng nh©n ph¶i ®øng vµ ®a vá bao vµo bé phËn ®ãng gãi nªn rÊt dÔ bÞ tai n¹n lao ®éng nhÊt lµ vµo mïa hÌ. Ngoµi c¸c ph©n xëng cã c«ng nghÖ s¶n xuÊt chÝnh ,cßn cã c¸c ph©n xëng kh¸c nh»m gióp cho c¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt cña nhµ m¸y .C¸c ph©n xëng nµy ®îc gäi lµ ph©n xëng phô trî nh : -Xëng söa ch÷a c¬ khÝ ,chuyªn söa ch÷a c¸c lo¹i m¸y c«ng cô cì lín cña nhµ m¸y ,®¶m nhËn tiªñ tu ,trung tu vµ ®¹i tu mét phÇn c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt . -Phßng thÝ nghiÖm trung t©m ®îc trang bÞ ®Çy ®ñ thiÕt bÞ ®Ó kiÓm tra s¶n xuÊt vµ chÊt lîng s¶n phÈm . -Tr¹m khÝ nÐn gåm 7 m¸y víi c«ng suÊt 135 m 3 /phót ,cung cÊp khÝ nÐn cho toµn bé nhµ m¸y ,gióp ®ì c¸c kh©u s¶n xuÊt nh khuÊy trén bïn ,vËn chuyÓn xi m¨ng .C¸c yÕu tè nguy hiÓm cã h¹i :TiÕng ån do m¸y nÐn ,bôi nghÒ ngiÖp. -Tr¹m biÕn thÕ trung t©m :tr¹m ®Æt 2 m¸y biÕn ¸p 110/6,3 KV mçi m¸y cã c«ng suÊt 40000 KVA .§iÖn tõ biÕn p¸ chÝnh ®îc chuyÓn ®Õn c¸c níi tiªu thô chÝnh trong nhµ m¸y th«ng qua mét hÖ thèng c¸p ngÇm .Tr¹m biÕn thÕ lÊy ®iÖn vµo tõ ®êng d©y ®iÖn 110 KV Ninh B×nh -Thanh Ho¸. -Níc dïng cho s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t lÊy t¹i c¸c hè khoan ngÇm ,cung cÊp cho nhu cÇu c«ng nghÖ ,lµm nguéi m¸y vµ cÊp níc sinh ho¹t cho nhµ m¸y vµ khu c«ng nh©n .Ngoµi ra cßn cã c¸c c«ng tr×nh kh¸c nh tr¹m nåi h¬i tr¹m cøu ho¶ ... II)Thùc tr¹ng t×nh h×nh b¶o hé lao ®éng t¹i c«ng ty A)Tæ chøc lµm c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng theo th«ng t 14 1) Tæ chøc lµm c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng Qu¸n triÖt th«ng t 14/1998 TTLT-BL§TBXH-TL§L§VN ngµy 31/10/1998 vÒ viÖc híng dÉn tæ chøc c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng trong doanh nghiÖp c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh .C«ng ty xi m¨ng BØm S¬n ®· ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp héi ®ång b¶o hé lao ®éng cña c«ng ty sè 877/XMBS-TCL§ ngµy 3/12/1999. TiÕp ®ã c«ng ty thµnh lËp ®oµn kiÓm tra an toµn vÖ sinh c«ng ngiÖp trùc thuéc héi ®ång b¶o hé lao déng ngµy 4/4/2000 sè 199/XMBS-TCL§ ,thµnh lËp ban chØ ®¹o vµ chÊm ®iÓm thi ®ua ngµy 23/07/1998 sè 497/XMBS-TCL§ (Theo th«ng t 08 /TT-LB ngµy 29/11/1990) 10 B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m ngäc anh HiÖn nay c«ng ty ®· thµnh lËp phßng kü thuËt an toµn vÖ sinh c«ng ngiÖp . 2) Tæ chøc bé m¸y cña c«ng ®oµn cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c b¶o hé lao déng . Tæ chøc c«ng ®oµn ®îc thµnh lËp ngay tõ khi nhµ m¸y b¾t ®Çu ho¹t ®éng ,t¬ng øng víi thêi kú ph¸t triÓn cu¶ c«ng ty ho¹t ®äng c«ng ®oµn còng ngµy cµng ph¸t triÓn ®Ó ®¸p øng ®îc vai trß chøc n¨ng cña m×nh trong tõng thêi kú ®ã . HiÖn nay ban chÊp hµnh c«ng ®oµn c«ng ty bao gåm 8 ®ång chÝ trong ®ã chñ tÞch vµ phã chñ tÞch lµ b¸n chuyªn tr¸ch .Ngoµi ra chñ tÞch ban chÊp hµnh c«ng ®oµn c«ng ty cßn lµ phã chñ tÞch héi ®ång b¶o hé lao déng .Chñ tÞch c«ng ®oµn c«ng ty cßn lµ uû viªn trong ban ®iÒu tra TNL§ .Ban thêng vô c«ng ®oµn gåm 3 ®ång chÝ .Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn c«ng ty ph©n c«ng c¸c thµnh viÖn phô tr¸ch tõng mÆt ®êi sèng chÝnh s¸ch x· héi ,ban n÷ c«ng vµ ban BHL§. C«ng ®oµn c«ng ty hiÖn nay cã 2650 ®oµn viªn trªn tæng sè 3135 c«ng nh©n viªn chøc c«ng ty .trong ®ã cã 564 ®oµn viªn n÷ ,2230 ®oµn viªn c«ng ®oµn lµ c«ng nh©n tham gia trùc tiÕp vµo s¶n xuÊt .Toµn c«ng ty cã 31 c«ng ®oµn bé phËn vµ 192 tæ c«ng ®oµn .Hµng n¨m c«ng ®oµn c«ng ty tham gia cïng chuyªn m«n x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh th«ng qua c¸c chØ tiªu doanh thu ,thu nhËp b×nh qu©n ,®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ an toµn vÖ sinh lao ®éng ,x©y dùng kÕ ho¹ch b¶o hé lao ®éng hµng n¨m cña c«ng ty .VÊn ®Ò tuyÓn dông lao ®éng ,c¸c chÕ ®é ®·i ngé ,tham quan du lÞch ... c«ng ®oµn còng tham gia víi chuyªn m«n x©y dùng c¸c néi quy kØ luËt lao ®éng ,qui chÕ ho¹t ®äng cña c¸c ®¬n vÞ phßng ban trong c«ng ty . Cïng víi c¸c ho¹t ®éng kh¸c ,c«ng t¸c an toµn vÖ sinh lao ®éng ,PCCN lµ mét ho¹t ®éng mµ c«ng ®oµn c«ng ty lu«n lu«n ®Æc biÖt quan t©m .C¨n cø quy ®Þnh trong luËt lao ®éng ,luËt c«ng ®oµn vµ c¸c v¨n b¶n cña nhµ níc qui ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô cu¶ c«ng ®oµn vÒ c«ng t¸c b¶o hé lao déng .Nh÷ng n¨m qua ngoµi viÖc thêng xuyªn tuyÓn truyÒn cho c¸n bä c«ng nh©n viªn vµ ®oµn viªn thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c qui tr×nh quy ph¹m an toµn ,sö dông vµ b¶o qu¶n c¸c trang thiÐt bÞ phßng bÞ c¸ nh©n còng nh c¸c thiÕt bÞ phßng bÞ cho ngêi vµ thiÕt bÞ .X¸c ®Þnh cô thÓ tr¸ch nhiÖm cña ngêi sö dông lao ®éng ®èi víi c«ng t¸c nµy ,tham gia cña c¸c ®oµn kiÓm tra ,c¸c ®oµn ®iÒu tra vÒ TNL§. Sau khi cã chØ thÞ 05/TL§ ngµy 24/4/1996 cña TL§L§VN ph¸t ®éng phong trµo "xanh-s¹ch -®Ñp" c«ng ®oµn ®· bµn b¹c cïng chÝnh quyÒn ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p h÷u hiÖu nh»m gi¶m tåi thiÓu TNL§ ,« nhiÔm m«i trêng , trång c©y xanh, triÓn khai huy ®éng c¸c ®Ò ta× s¸ngkiÕn .Song song víi viÖc triÓn khai phong trµo "xanh-s¹ch -®Ñp" c«ng ®oµn cßn tiÕn hµnh cñng cè laÞ c¸c tiÓu ban an toµn vµ m¹ng líi AT-VSV ë c¸c ®¬n vÞ ,co qui ®Þnh chøc n¨ng nhiÖm vô vµ h×nh thøc ho¹t ®éng .HiÖnnay ®éi ngò c¸c tiÓu ban an toµn vµ m¹ng líi an toµn VSV cña toµn c«ng ty cã gÇn 290 ngêi lu«n thùc hiÖn viÖc kiÓm tra ®«n ®èc c«ng t¸c ATL§ ë c¸c vÞ trÝ s¶n xuÊt hµng ngµy .C«ng ®oµn c«ng ty còng nh c«ng ®oµn cña c¸c ®¬n vÞ cßn ®Þnh k× kiÓm tra tæ s¶n xuÊt 1 tuÇn 1 lÇn ,ph©n xëng kiÓm tra 1 th¸ng 1 lÇn ,c«ng ty kiÓm tra 1 quý 1 lÇn .Cã xÕp lo¹i vµ thëng ph¹t cô thÓ . Cã thÓ nãi trong nh÷ng n¨m qua c«ng ®oµn ®· tham gia rÊt tÝch cùc trong c«ng t¸c ATL§-VSMT-PCCN gãp phÇn cïng c«ng ty gi¶m ®¸ng kÓ TNL§ vµ bÖnh nghÒ ngiÖp ,®Æc biÖt ®· nhiÒu n¨m c«ng ty cha ®Ó x¶y ra tai n¹n chÕt ngêi .N¨m 1995 phong trµo c«ng ®oµn cña c«ng ty ®îc chÝnh phñ tÆng hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng ba . *)M¹ng líi an toµn vÖ sinh viªn C¨n cø ch¬ng 4,ch¬ng 6 cña nghÞ ®Þnh sè 06CP ngµy 20/01/19995 cña chÝnh phñ quy ®Þnh quyÒn vµ nghÜa vô cña ngêi sö dông lao déng ,ngêi lao ®éng ,tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc c«ng ®oµn . 11 B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m ngäc anh C¨n cø :vµo th«ng t liªn tÞch sè 14/1998-BL§-TBXH-BYT-TL§L§VN ngµy 30/10/1998 C¨n cø vµo ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña c«ng ty BØm S¬n Gi¸m ®èc c«ng ty vµ ban chÊp hµnh c«ng ®oµn c¬ së ban hµnh qui chÕ tæ chøc ho¹t ®éng vµ nh÷ng quyÒn l¬Þ cña m¹ng líi an toµn vÖ sinh viªn theo quyÕt ®Þnh sè : 532/XMBS-H§Q§ ngµy 20/11/1998 Theo quyÕt ®Þnh nµy :C«ng nhËn m¹ng líi AT-VSV cña c«ng ty bao gåm :213 ®ång chÝ .NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña AT-VSV thùc hiÖn theo v¨n b¶n sè 260/XMBS-KTAT ngµy 22/2/2000.Tæ chøc cong ®oµn c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý chØ ®¹o c¸c ho¹t®éng cña m¹ng líi AT-VSV c«ng ty . Møc phô cÊp cho c¸c ®ång chÝ phô tr¸cch m¹ng líi AT-VSV cña ®¬n vÞ lµ 25000 ® /th¸ng .Møc phô cÊp cho c¸c ®ång chÝ lµ ATVSV cña c¸c ®¬n vÞ lµ :20.000®/th¸ng. B)C¸c néi dung vÒ KTAT HiÖn nay c¸c néi dung vÒ KTAT cÇn chó ý ,xem xÐt ë c«ng ty xi m¨ng BØm S¬n bao gåm: An toµn nhµ xëng ,an toµn c¬ khÝ ,m¸y mãc thiÕt bÞ ;an toµn ®iÖn,thiÕt bÞ ¸p lùc ,an toµn bøc x¹... 1) An toµn mÆt b»ng nhµ xëng C«ng ty cã mÆt b»ng víi diÖn tÝch 50 ha DiÖn tÝch nhµ xëng :6560 m2 nhµ kho ;3625 m2 nhµ xëng phô trî ;521 m2 c¸c c«ng tr×nh phô kh¸c ;50700 m2 b·i phÕ liÖu ,b·i thi c«ng ;6605m ®êng nhùa hiÖn ®¹i chÞu t¶i cao. VÒ ph©n xëng ,bªn c¹nh mét sè c¸c xëng míi ®îc söa ch÷a cßn l¹i hÇu hÕt ®· ®îc x©y dùng tõ rÊt l©u vµ kh«ng ®îc tu bæ thêng xuyªn nªn t×nh tr¹ng chung cña c¸c xëng lµ cò kü .C¸c cöa lÊy giã vµ ¸nh s¸ng do thêi gian qu¸ l©u kh«ng ®îc lau chïi nªn bôi b¸m dµy .Nh vËy kh«ng ®¶m b¶o ®îc yªu cÇu vÒ ¸nh s¸ng ,th«ng giã tù nhiªn khi lµm viÖc .Mét sè ph©n xëng (ph©n xëng söa ch÷a thiÕt bÞ , c¬ khÝ ... ) mét sè n¬i nguyªn vËt liÖu ®Ó ngæn ngang g©y ¶nh hëng cho qu¸ tr×nh lµm viÖc . 2)T×nh tr¹ng m¸y mãc thiÕt bÞ . Trong c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña c«ng ty , m¸y mãc , thiÕt bÞ lµ mét yÕu tè ¶nh hëng kh«ng Ýt ®Ðn s¶n xuÊt kinh doanh ,®Õn an toµn lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp cña c«ng nh©n . Quy tr×nh s¶n xuÊt hoµn toµn b»ng c¬ khÝ ho¸ vµ mét phÇn tù ®éng ho¸ . trong c«ng ty cã h¬n 40% sè m¸y mãc thiÕt bÞ chuyªn dïng ®· cò , hÇu hÐt chóng ®îc s¶n xuÊt tõ nh÷ng n¨m 1960,1970 vµ ®îc nhËp tõ Liªn x«,Trung quèc,TiÖp Kh¾c... 3)An toµn c¬ khÝ Mçi thiÕt bÞ vµ dông cô s¶n xuÊt trong c«ng ty ®Òu cã tµi liÖu thuyÕt minh , híng dÉn sö dông vÒ cÊu t¹o ,ho¹t ®éng vµ ®¶m b¶o an toµn khi l¾p ®Æt vµ vËn hµnh .C¸c m¸y mãc cã vïng nguy hiÓm râ rµng nh : m¸y mµi 2 ®¸ m¸y khoan bµn , m¸y khoan , m¸y phay , m¸y bµo , may ca ....mét sè ®îc l¾p bé ph¹n che ch¾n chèng v¨ng, b¾n khi mµi vì , tÊm ch¾n cho m¸y phay ( chèng b¾n phoi ...) . tuy nhiªn do m¸y mãc ®îc trang bÞ tõ rÊt l©u nªn mét sè m¸y tiÖn , m¸y phay trong ph©n xëng söa ch÷a thiÕt bÞ mÊt c¬ cÊu che ch¾n cha ®îc thay thÕ l¹i C¬ c¸u ®iÒu khiÓn gåm c¸c nót ®ãng , më , phanh , tay g¹t ®ù¬c bè trÝ theo thiÕt kÕ an toµn nªn ngêi vËn hµnh m¸y thao t¸c mét c¸ch dÔ dµng vµ thuËn tiÖn . C«ng ty cã 12 B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m ngäc anh ra c¸c v¨n b¶n , chØ thÞ vÒ an toµn cho nghÒ c¬ khÝ , x©y dùng c¸c biÖn ph¸p thi c«ng an toµn trªn c¸c c«ng tr×nh nguy hiÓm . c«ng nh©n ®øng m¸y ®îc ®µo t¹o ë c¸c trêng häc nghÒ ,cã giÊy chøng nhËn ®· ®îc häc vµ ph¶i chÊp hµnh c¸c néi quy vÒ an toµn do c«ng ty ®Ò ra . MÆt kh¸c t¹i vÞ trÝ c¸c m¸y mãc , thiÕt bÞ cã yªu cÇu ®Æc biÖt vÒ an toµn nh cÊu trôc ,m¸y nÐn khÝ ... ®Òu cã b¶ng néi quy híng dÉn vËn hµnh an toµn . 4)An toµn ®iÖn Tr¹m biÕn thÕ trung t©m ,tr¹m ®Æt 2 biÕn ¸p 110/6,3 KV mçi m¸y cã c«ng suÊt 40000 KVA .Ngoµi ra cßn cã c¸c tr¹m ph©n phèi biÕn ¸p chÝnh ®îc chuyÓn ®Õn c¸c n¬i tiªu thô trong nhµ m¸y th«ng qua mét hÖ thèng c¸p ngÇm .Tr¹m biÕn thÕ lÊy ®iÖn vµo tõ ®êng d©y quèc gai 110KV Ninh B×nh -thanh Ho¸ . Tr¹m biÕn ¸p còng ®îc nèi ®Êt an toµn .C¸c m¸y trong ph©n xëng ®Òu ®îc nèi ®Êt ,nèi kh«ng ®Ó ®¶m b¶o an toµn trong s¶n xuÊt c«ng ty ®· ký kÕt ,thùc hiÖn hîp ®ång víi trung t©m triÓn khai øng dông KHKT-BHL§ (ViÖn ngiªn cøu KHKT-BHL§ ) vÒ viÖc thi c«ng söa ch÷a bæ sung hÖ thèng nèi ®Êt ,nèi trung tÝnh c¸c thiÕt bÞ ®iÖn .Trªn c¬ së kÕt qu¶ ®o ,nh×n chung hÖ thèng nèi ®Êt an toµn ë c¸c nhµ xëng cã trÞ sè ®iÖn trë nhá ,®¹t yªu cÇu .HÇu hÕt c¸c m¸i lîp cña c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt ®îc lµm b»ng kim lo¹i nªn kh«ng cÇn kim thu sÐt mµ c¸c m¸i ®îc nãi trùc tiÕp víi c¸c thanh tiÕp ®Þa cho nªn khu vc nhµ xëng cña c«ng ty ®¶m b¶o an toµn vÒ mÆt ch«ng sÐt . Gi¸m ®èc c«ng ty ®· cã v¨n b¶n giao tr¸ch nhiÖm vÒ KTAT ®iÖn cho phã gi¸m ®èc kü thuËt .Phã gi¸m ®«c kü thuËt chØ ®¹o cho phßng c¬ ®iÖn vµ trëng ,phã c¸c phßng ban kh¸c thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn ®iÖn ë c«ng ty . Hµng n¨m c«ng ty ®Òu cã kÕ ho¹ch kiÓm tra ,®¸nh gÝa t×nh h×nh vÒ an toµn ®iÖn vµ kÕ ho¹ch söa ch÷a thay thÕ c¸c hÖ thèng tñ ®iÖn ,cÇu dao ,cÇu ch× ,d©y dÉn ,biÓn b¸o n¬i nguy hiÓm...®· xuèng cÊp . Mét sè n¨m gÇn ®©y c«ng ty kh«ng ®Ó x¶y ra mét trêng hîp nµo vÒ tai n¹n vÒ ®iÖn .§ã còng lµ nh÷ng cè g¾ng rÊt lín cña phßng an toµn vÖ sinh lao ®éng cña c«ng ty . 5) An toµn thiÕt bÞ ¸p lùc HiÖn nay c«ng ty ®ang sö dông mét sè nåi h¬i m¸y l¹nh 13 B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m ngäc anh STT Tªn thiÕt bÞ Dung tÝch (lÝt) ¸p lùc(Kg/cm2) Níc chÕ t¹o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15290 15294 18650 8000 1400 500 18650 1400 200 6 6 6 6 6 6 6 6 8 Liªn X« Liªn X« Liªn X« Ba Lan Ba Lan Ba Lan Liªn X« Liªn X« Liªn X« H¹n sö dông 3/7/2001 3/7/2001 3/7/2001 3/7/2001 3/7/2001 3/7/2001 3/7/2001 3/7/2001 3/7/2001 100 8 Liªn X« 3/7/2001 100 129 5 5 Liªn X« Liªn X« 3/7/2001 3/7/2001 45 21 Mü 3/7/2001 300 300 2500 7 30 6 Mü TiÖp Kh¾c Liªn X« 3/7/2001 3/7/2001 3/7/2001 4000Kcal/h 40 11 1,5 Liªn X« Liªn X« 3/7/2001 3/7/2001 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 B×nh tæng T1 2 B×nh táng T2 6 B¬m buång B×nh trung gian B×nh Trung gian B×nh trung gian 8 b×nh b¬m buång B¬n buång TA23 4 b×nh khÝ nÐn No1:No4 B×nh khÝ nÐn E 2503 No1:N03 3 b×nh nÐn khÝ B×nh nÐn khÝ m¸y CM695 B×nh nÐn khÝ m¸y khoan M¸y nÐn khÝ B10 B×nh nÐn khÝ diezen B×nh nÐn khÝ trung gian HÖ thèng l¹nh 12 b×nh sinh khÝ axªtylen Hµng n¨m c«ng ty ®Òu mêi chuyªn gia ¸p lùc vÒ huÊn luyÖn ®Þnh kú vÒ KLTAT ,cÊp thÎ an toµn cho ngêi ®îc huÊn luyÖn . Víi sè lîng thiÕt bÞ ¸p lùc nhiÒu nh vËy vµ lµ lo¹i thiÕt bÞ cã nguy c¬ næ vì rÊt cao .Do ®ã c«ng ty ®· lÊy h¹n sö dông cña thiÕt bÞ sö dông ng¾n ngµy nhÊt ®Ó lµm mèc tõng ®ît kiÓm ®Þnh . §Õn hÕt thêi h¹n kiÓm ®Þnh kiÓm ®Þnh cña thiÕt bÞ th× c«ng ty mêi c¬ quan kiÓm ®Þnh vÒ kiÓm tra ,gia h¹n sö dông vµ thêi gian gia h¹n thªm . Nh÷ng n¨m gÇn ®©y do lµm tèt c«ng t¸c kiÓm ®Þnh ,kiÓm tra ,b¶o qu¶n thiÕt bÞ ¸p lùc ,nåi h¬i cho nªn c«ng ty kh«ng ®Ó x¶y ra vô næ hay tai n¹n nµo . 6)An toµn thiÕt bÞ n©ng . TBN ®îc sö dông trong viÖc bèc xÕp ,n©ng vËn hµng ,vËt liÖu s¶n phÈm ... ®îc bè trÝ t¹i c¸c ph©n xëng cã nhu cÇu vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu ,s¶n phÈm cã khèi lîng ,träng lîng lín (nh ph©n xëng c¬ khÝ ,ph©n xëng lß nung ,ph©n xëng nguyªn lÖu ...) . Thèng kª TBN ë c«ng ty cã: STT ThiÕt bÞ -N¬i ®Æt m¸y 1 M· hiÖu N¬i chÕ t¹o Xëng lß nung 14 T¶i träng (tÊn) H¹n dông sö B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m ngäc anh 1.1 3 cÇu trôc 1.2 2.2 40 pal¨ng ®iÖn c¸c TE2;TE3;Te5;T Liªn x« (cò) lo¹i 60-5 Xëng t¹o nguyªn liÖu 7 cÇu trôc 2 dÇm 50/10 KM2018 Liªn X« KM500 Liªn X« 10 pal¨ng ®iÖn TE1;TE3 Liªn X« 3 3.1 Xëng c¬ khÝ Cçu trôc 1 dÇm 3.2 4 4.1 4.2 CÇu trôc 30T/5 Xëng nghiÒn xi m¨ng 2 pal¨ng 2 cÇu trôc 2 dÇm 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 Xëng « t« 1 pal¨ng ®iÖn 1 cÇu trôc Xëng söa ch÷a thiÐt bÞ 1cÇu trôc 2 dÇm 1 vËn th¨ng Xëng ®ãng bao 5 pal¨ng ®iÖn 1 thang m¸y chë hµng vËn chuyÓn vá baoxi m¨ng Xëng ®iÖn T§ 2 pal¨ng ®iÖn 2 2.1 8 8.1 9 9.1 9.2 10 Xëng CTN-NK 1 cÇu trôc 8 pal¨ng ®iÖn Tæng kho cÇu trôc treo CÇu trôc « t« CÇu trôc 10 T CÇu trôc « t« CÇu trôc « t« CÇu trôc 1 dÇm CÇu trôc « t« CÇu trôc « t« KM2015 Liªn x« (cò) 5 : 20 3/7/2001 1:5 23/6/2001 10:20 50T 1:3,2 3/7/2001 3/7/2001 23/06/200 1 23/6/2001 TE5;TQ1;TQ5 Trung Quèc 1:3 TE3 Liªn X« 3,2 KM30/5 Liªn X« 30T/5 23/06/200 1 3/7/2001 TE3 KM1080 KM2001 Liªn X« Liªn X« Liªn X« 3,2 10 20T/5 23/6/2001 3/7/2001 3/7/2001 TZ3 KM1080 Trung Quèc Liªn X« 3,2 10 3/7/2001 3/7/2001 C K.Hµ Nam T3T ViÖt Nam ViÖt Nam 10 0,5 3/7/2001 3/7/2001 TE1;TE5 Liªn X« Liªn X« 1:5 1 23/6/2001 23/6/2001 TE!;TE3 Liªn X« 1;3,2 23/06/200 1 KM1080 TE1;TE2;TE5 Liªn X« Liªn X« 10 1:5 23/6/2001 23/6/2001 Hång Nam KC53635 Km1080 Kc-2561E ADK-12,5 TE1 Kc-4361 TEPEXCD118 ViÖt Nam Liªn X« Liªn X« Liªn X« CHDC §øc Liªn X« Liªn X« Mü 3,2 25 10 6,3 12,5 1 16 16 3/7/2001 3/7/2001 3/7/2001 3/7/2001 3/7/2001 3/7/2001 3/7/2001 3/7/2001 HÕt h¹n sö dông trªn c«ng ty c¬ quan kiÓm ®Þnh vÒ kiÓm tra cÊp giÊy phÐp gia h¹n sö dông . CÇu trôc ®îc l¾p ®Æt ®óng theo quy ®Þnh trong TCVN 5863-1995 c«ng nh©n vËn hµnh TBN ®Òu lµ nh÷ng ngêi ®· qua ®µo t¹o ,cã giÊy phÐp sö dông .Hµng n¨m c«ng ty 15 B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m ngäc anh tæ chøc huÊn luyÖn ®Þnh kú vÒ an toµn TBN do chuyªn viªn an toµn thiÕt bÞ n©ng gi¶ng d¹y cho ngêi vËn hµnh .Sau ®ît huÇn luyÖn c¸c häc viªn ®Òu ®îc cÊp thÎ .HiÖn nay phßng KTAT-VSCN ®îc giao nhiÖm vô qu¶n lý ,®Þnhkú tæ chøc kiÓm tra theo tiªu chuÈn ®· ®Ò ra . 7) An toµn ho¸ chÊt ®éc . KhÝ CO ,CO2 H2S to¶ ra tõ c¸c lß nung g©y ngét ng¹t khã thë ®èi víi c«ng nh©n .§ång thêi trong qu¸ tr×nh lao ®éng c«ng nh©n ®Òu ®îc trang bÞ ,sö dông khÈu trang ,gang tay ,giÇy ,quÇn ¸o BHL§ nªn ¶nh hëng cña c¸c chÊt ®éc nµy kh«ng lín vµ cha x¶y ra trêng hîp nhiÔm ®éc nµo . * An Toµn phãng x¹ KÕt qu¶ ph©n tÝch ®Þnh lîng c¸c mÉu níc ,®©t bôi xi m¨ng t¹i kho nguån vµ c¸c nguån ®Æc trng C¸c mÉu ®Êt ,níc ë khu vùc nhµ kho ,c¸c mÉu bôi xi m¨ng ë xëng nghiÒn ,d©y truyÒn ®ãng bao 1 vµ 2 ®îc tiÕn hµnh xö lý vµ ®a vµo ph©n tÝch ®Þnh lîng c¸c ®ång vÞ phãng x¹ b»ng hÖ phæ kÕ Gamma 4096 kªnh ,Detecter Ge(HP) 83cm 3 víi nhµ ch× ph«ng thÊp ®Ó ®¸nh gi¸ sù dß rØ ,kÝch ho¹t c¸c nguån CS 137 KÕt qu¶ ®Þnh lîng c¸c mÉu (cã phæ mÉu kÌm theo) Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tªn mÉu Hµm lîng c¸c ®ång vÞ (Bq/Kg) Uran Thori Cs-137 Kaly-40 MÉu ®Êt phÝa ®«ng nhµ kho ~120 <50 Kh«ng ~160 (MÉu sè 1-datbs1) ph¸t hiÖn MÉu ®Êt phÝa t©y nhµ kho ~120 <50 Kh«ng ~170 (MÉu sè 2-datbs2) ph¸t hiÖn MÉu níc phÝa ®«ng nhµ kho ~10-2 ~10-2 Kh«ng <10-1 (MÉu sè 3-nuocbs1) ph¸t hiÖn MÉu ®Êt phÝa ®«ng nhµ kho ~10-2 ~10-2 Kh«ng <10-1 (MÉu sè 4-nuocbs2) ph¸t hiÖn MÉu xi m¨ng cöa nguån ®ãng ~50 ~15 Kh«ng ~10 bao1 (Xi 1) ph¸t hiÖn Ghi chó MÉu xi m¨ng cöa nguån ®ãng bao2 (Xi 2) Méu xi m¨ng ë läc bôi ®iÖn cöa nguån (Xi 3) Méu xi m¨ng ë Detector ®ãng bao 1(Xi 4) MÉu bôi xi m¨ng ë xëng nghiÒn (Xi 5) §Êt b×nh thêng §Êt b×nh thêng Níc b×nh thêng Níc b×nh thêng §Êt ®¸ b×nh thêng §Êt ®¸ b×nh thêng §Êt ®¸ b×nh thêng §Êt ®¸ b×nh thêng §Êt ®¸ b×nh thêng ~60 ~15 ~50 ~15 ~60 ~15 ~60 ~15 Kh«ng ph¸t hiÖn Kh«ng ph¸t hiÖn Kh«ng ph¸t hiÖn Kh«ng ph¸t hiÖn B¶ng thèng kª ho¹t ®éng cña c¸c nguån hiÖn cã t¹i nhµ m¸y xi m¨ng BØm S¬n (th¸ng 6 n¨m 1998) 16 ~10 ~10 ~10 ~10 B¸o c¸o thùc tËp Srt 1 2 3 Tªn nguån phãng x¹ Nguån phãng x¹ Cs-137 Nguån Phãng x¹ Cs-137 Nguån phãng x¹ Cs-137 Ph¹m ngäc anh Model níc SX E-2MT Liªn X« (cò) E-4MT Liªn X« (cò) BGI-45 Liªn X« (cò) Ho¹t ®é hiÖn nay Sè lîng Ghi chó 1,82Ci +(-)0,36 Ci 0,062 Ci +(-)0,012Ci 0,055 Ci +(-)0,011 Ci 58 20 10 35 nguån E-2MT 6nguånE4Mtdan gho¹t ®éng trong d©u chuyÒn c«ng nghÖ 47 nguån ®îc cÊt gi÷ trong kho §¸nh gi¸ tæng thÓ vÒ ®é an toµn phãng x¹ vµ t×nh tr¹ng c¸c nguån trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ ,kho chøa nguån cña nhµ m¸y . -C¨n cø vµo sè liÖu vÒ liÒu lîng phãng x¹ cña c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau cña c¸c nguån vµ c¸c kho chøa nguån -C¨n cø vµo kÕt qu¶ ph©n tÝch ®Þnh lîng c¸c mÉu ®Êt ,níc ,bôi xi m¨ng c¸c vÞ trÝ nguån ,kho chøa nguån -C¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm tra thùc tr¹ng c¸c nguån ®ang ho¹t ®éng vµ kho nguån . -C¨n cø liÒu lîng phãng x¹ cho phÐp vÒ viÖc sö dông vµ cÊt gi÷ c¸c nguån phãng x¹ theo TCVN-4397-87. KÕt luËn 1) C¸c nguån ®ang sö dông trong d©y chuyÒn cña nhµ m¸y nh×n chung an toµn vÒ mÆt phãng x¹ . 2) §é phãng x¹ t¹i c¸c nguån ®ang lµm viÖc t¹i c¸c vÞ trÝ quan t©m ®Òu díi møc cho phÐp ®¶m b¶o an toµn cho ngêi vËn hµnh vµ c«ngnh©n ho¹t ®éng trong d©y truyÒn c«ng nghÖ cã sö dông nguån phãng x¹ . 3) kh«ng cã hiÖn tîng rß rØ phãng x¹ vµ c¸c hiÖn tîng kÝch ho¹t c¸c vËt liÖu quanh nguån sö dông . 4) Ba nguån ë d©y truyÒn ®ãng bao 1 vµ 2 ®îc bè trÝ ë nh÷ng khu vùc cã ngêi qua l¹i tuy ®· cã nh÷ng biÖn ph¸p che ch¾n thªm nhng ë phÝa híng chiÕu cña nguån sau Detector liÒu chiÕu x¹ cßn cao .PhÝa lç ®Ó ®ãng ,më nguån cña thïng b¶o vÖ ®é phãng x¹ cßn h¬i cao . 5) C¸c nguån cÇn ®îc tiÕn hµnh b¶o dìng b¶o qu¶n ®Þnh kú theo c¸c tiªu chuÈn cña d©y chuyªnghiªn cøu c«ng nghÖ . 6) Kho chøa nguån ®¶m b¶o an toµn cho c¸c nguån chøa trong kho ,c¸c chÊt hÊp thô CS-137 cßn ho¹t ®éng tèt ,trong kho kho s¹ch .Ngoµi kho ®îc b¶o vÖ che ch¾n tèt møc phãng x¹ thÊp (xÊp xØ víi ph«ng phãng x¹ m«i trêng b×nh thêng ). 7) C¸c nguån trong kho ®¶m b¶o an toµn vÒ mÆt phãng x¹ ,kh«ng cã hiÖn tîng rß rØ phãng x¹ .C¸c nguån ®îc xÕp ®óng vÞ trÝ quy ®Þnh . C) C¸c néi dung vÒ kü thuËt vÖ sinh lao ®éng. 1. §iÒu kiÖn vi khÝ hËu. Theo néi dung ch¬ng tr×nh kiÓm so¸t m«i trêng c«ng ty xi m¨ng BØm S¬n n¨m 2000. Trung t©m t vÊn chuyÓn giao KHCN vµ MT thuéc së KHCN vµ MT Thanh Ho¸ ®· kÕt hîp víi khoa vÖ sinh m«i trêng lao ®éng Trung t©m Y TÕ dù phßng Thanh Ho¸ tiÕn hµnh lÊy mÉu ®o ®¹c vµ ph©n tÝch c¸c th«ng sè h¬i khÝ ®éc nång 17 B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m ngäc anh ®é bôi trong m«i trêng lao ®éng t¹i c«ng ty Xi m¨ng BØm S¬n tõ ngµy 4/12/2000 ®Õn ngµy 8/12/2000. Sö dông tiªu chuÈn m«i trêng lao ®éng theo quyÕt ®Þnh 505 Q§/BVT mgµy 13/4/1992 cña Bé ytÕ lµm c¬ së so s¸nh vµ ®¸nh gi¸. Cho ta kÕt qu¶ nh sau: Vi khÝ hËu, bôi tæng. Stt VÞ trÝ ®o Vi khÝ hËu NhiÖt §é Èm ®é oC V. giã m/s 1 2 3 Gian söa ch÷a-xëng «t« Khu ®Çu nãng-X.lß nung Khu than-X.lß nung 23 26 23,2 71 69 71 0,8 0,5 1 3 13,2 9 4 5 6 7 Phßng ¾cqui, tr¹m 110kv Gian m¸y b¬m-X.nÐn khÝ M¸y ®ãng bao-X. ®ãng bao Gian m¸y nghiÒn-X.nghiÒn xi m¨ng B¨ng c©n ®o lêng-X.nghiÒn NL Phßng giao ca, phßng KCS Khu VP c«ng ty 23,5 23 25 24,5 71 71 69 69 0,5 0,6 0,5 0,6 5 2 21 13,5 24,5 70 0,5 23 21 69 68 0,5 1 8 9 10 11 Xëng má, m¸y khoan ®¸ M¸y xóc ®¸ Vp X.má May khoan sÐt M¸y xóc sÐt TCCP theo 505/Q§-BYT Bôi mg/m3 tæng Hµm lîng SiO2 % 2 3,5 2 §é chiÕu s¸ng Lux 80 60 100 §é rung cm/s 2,5 2 3,5 3,5 120 60 95 80 0,42 0,92 0,65 0,54 13 3,5 90 0,5 2 2 2 2 90 115 0,31 0,28 2,3 0,5814,7 134 80 0,51,5 1,710,8 0,120,69 0,45,6 0,6510,3 12 0,86 0,95 0,52 2,1 0,25 2,0 1,7 5 6080 NhËn xÐt: -TÊt c¶ 10 vÞ trÝ ®o cña lÇn kiÓm so¸t nµy, chØ tiªu vi khÝ hËu ( nhiÖt ®é, ®é Èm, vËn tèc giã ) ®Òu ®¶m b¶o so víi tiªu chuÈn theo quyÕt ®Þnh sè 505/ Q§BYT. -Bôi toµn phÇn cã 5/15 ®iÓm ®o vît TCCP theo quyÕt ®Þnh sè 505/Q§BYT tõ 1,11,6 lÇn. Nång ®é buÞ vît TCCP chñ yÕu t¹i xëng lß nung, xëng ®ãng bao, xëng nghiÒn xi m¨ng, xëng nghiÒn nguyªn liÖu vµ m¸y khoan má ®¸. ChØ tiªu naú Ýt thay ®æi so víi lÇn ®o th¸ng 6/2000 vµ gi¶m h¬n so víi 3 lÇn ®o trong n¨m 1999. Hµm lîng SiO2 trong bôi tæng t¹i 10 ®iÓm ®o ®Òu trong giíi h¹n cho phÐp vµ Ýt thay ®æi so víi nh÷ng lÇn ®« tríc. 18 4 B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m ngäc anh §é chiÕu s¸ng t¹i 10 vÞ trÝ ®o ®Òu ®¹t tiªu chuÈn. §é rung t¹i 10 vÞ trÝ ®o trong c¸c xëng s¶n xuÊt cña C«ng ty ®Òu thÊp h¬n TCCP ( ®èi víi ghÕ ngåi, sµn lµm viÖc , ®é rung ®øng t¹i tÇn sè 60Hz theo quyÕt ®Þnh 505/Q§-BYT lµ 1,1 cm/s ) T¹i 5 vÞ trÝ ®o ®é rung xëng má, ®é rung còng thÊp h¬n tiªu chuÈn ( ®èi víi c¸c thiÕt bÞ ®iÒuk khiÓn , ®é rung ®øng t¹i tÇn sè 60Hz theo quyÕt ®Þnh 505/Q§-BYT lµ 4 cm/s ). 2.Nång ®é h¬i khÝ ®éc. Stt VÞ trÝ ®o KhÝ %o Gian söa ch÷a-xëng «t« KhÝ CO mg/ m3 12 1 1 5,2 VÕt 2 Khu ®Çu nãng-X.lß nung 30 1 15 VÕt 3 Khu than-X.lß nung 35 1 20 2 4 Phßng ¾cqui, tr¹m 110kv 15 1 3 1 5 6 7 Gian m¸y b¬m-X.nÐn khÝ M¸y ®ãng bao-X. ®ãng bao Gian m¸y nghiÒn-X.nghiÒn xi m¨ng B¨ng c©n ®o lêng-X.nghiÒn NL Phßng giao ca, phßng KCS Khu VP c«ng ty 15 20 20 1 0,85 1 10 10 9 VÕt VÕt 1 20 1 10 VÕt 15 20 0,75 0,75 5 9 VÕt 1 TCCP theo 505/Q§-BYT 30 1 20 5 8 9 10 CO2 KhÝ SO2 KhÝ NO2 Nång ®é H2SO4 mg/m3 mg/m3 Pb mg/m3 mg/m3 Kh«ng ph¸t hiÖn Kh«ng ph¸t hiÖn Kh«ng ph¸t hiÖn 1 0,01 2 NhËn xÐt: -C¸c chØ tiªu vÒ h¬i khÝ ®éc t¹i 10 vÞ trÝ trong m«i trêng s¶n xuÊt nh×n chung cã gi¶m nhÑ so víi lÇn ®« th¸ng 6/2000 vµ lÇn ®o th¸ng 9/2000. -So víi TCCP theo quyÕt ®Þnh 505/Q§-BYT cña Bé y tÕ , n«ng ®é h¬i ch× vµ h¬i H2SO4 t¹i c¶ 2 ®iÓm ®o ( gian n¹p ¾c quy-xëng «t« vµ phßng ¾c qui tr¹m 110 Kv ) ®Òu ®¹t TCCP so víi kÕt qu¶ lÇn ®o th¸ng 6/2000 hai chØ tiªu nµy Ýt thay ®æi . -Nång ®é khÝ CO cã 1/10 ®iÓm ®o vùot tiªu chuÈn so víi TCCP theo quyÕt ®Þnh 505/Q§-BYT lµ 1,7 lÇn t¹i kho than xëng lß nung. T¹i c¸c vÞ trÝ ®o kh¸c, chØ tiªu nµy Ýt thay ®æi so víi lÇn ®o th¸ng 6/2000. 19 B¸o c¸o thùc tËp Ph¹m ngäc anh -Nång ®é khÝ CO2 Ýt thay ®æi so víi lÇn ®o th¸ng 6/2000 vµ c¸c lÇn ®o trong n¨m 1999. T¹i 10 vÞ trÝ ®o chØ tiªu nµy ®Òu thÊp h¬n tiªu chuÈn. -Nång ®é khÝ NO2 t¹i c¶ 10 ®iÓm ®o ®Òu n»m trong giíi h¹n TCCP, Ýt thay ®æi so víi lÇn ®o tríc trong n¨m 1999 vµ lÇn ®o th¸ng 6/2000. -KhÝ SO2 t¹i c¶ 10 ®iÓm ®o ®Òu thÊp h¬n so víi tiªu chuÈn cña quyÕt ®Þnh 505/Q§-BYT. So víi lÇn ®o th¸ng 6/2000 chØ tiªu nµy gi¶m nhÑ. 3.§é ån trong khu vùc s¶n xuÊt. ( §¬n vÞ: dBH ) Xëng nghiÒn xi m¨ng: Phßng ca V¨n phßng xëng Xëng nguyªn liÖu: phßng giao ca tr¹m ®Ëp ®¸ Phßng giao ca tr¹m ®Ëp sÐt Xëng nÐn khÝ( phßng ®iÒu khiÓn ) Xëng c¬ khÝ: Trong xëng 6872 5560 6572 6670 6972 7580 6065 VP xëng Xëng lß nung: VP xëng 6568 Phßng ®iÒu khiÓn 6971 Xëng c«ng tr×nh: Gian méc( m¸y ch¹y ) 7892 Xëng ®ãng bao: khu VP 5055 Khu vùc m¸y ®ãng bao 1 7778 Khu vùc m¸y ®ãng bao 2 7983 Khu VP c«ng ty 5558 Nhµ ¨n trung t©m 6063 M¸y khoan ®Êt má sÐt 6971 Trung t©m VP xëng má 5060 M¸y khoan ®¸( ®ang ho¹t ®éng ) 8087 M¸y xóc ®¸ 8083 M¸y xóc ®Êt má sÐt 6570 20
- Xem thêm -