Tài liệu Ngân hàng thương mại và mối liên hệ giữa ngân hàng thương mại và ngân hàng tw

  • Số trang: 51 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lêi më ®Çu Víi bÊt cø mét quèc gia nµo,víi bÊt kú mét nÒn kinh tÕ nµo th× vèn lu«n lµ yÕu tè hµng ®Çu quyÕt ®Þnh sù t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. Nhng bao giê nã còng lµ nguån lùc khan hiÕm.V× vËy, viÖc sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn lu«nlµ môc tiªu cña bÊt kú nhµ qu¶n lý nµo dï ë tÇm vÜ m« hay vi m«.Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay,tÝn dông lµ mét trong nh÷ng h×nh thøc sö dông vèn cã hiÖu qu¶ nhÊt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ víi c¸c doanh nghiÖp nhµ níc(DNNN) nãi riªng. Tuy nhiªn trong nh÷ng n¨m qua , vÊn ®Ò tÝn dông ®èi víi DNNN gÆp ph¶i nhiÒu khã kh¨n nh sù an toµn, chÊt lîng , hiÖu qu¶...§©ylµ mèi quan t©m hµng ®Çu ®èi víi c¸c Ng©n hµng nãi chung vµ víi Së Giao DÞch Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam(NHNo) nãi riªng. Lµm thÕ nµo ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông lu«n lµ vÊn ®Ò bøc xóc hiÖn nay, v× hiÖu qu¶ tÝn dông cã liªn quan ®Õn hÇu hÕt c¸c qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña Ng©n hµng . V× lý do ®ã vµ qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i Së Giao DÞch NHNo, em ®· chän ®Ò tµi: ‘Gi¶i ph¸p gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông ®èi víi DNNN t¹i Së Giao DÞch NHNo’’. Víi mong b»ng lý luËn ®· ®îc häc ë trêng ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p c¬ b¶n cã c¨n cø khoa häc vµ thùc tiÔn gãp phÇn gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trªn. Chuyªn ®Ò nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ ph©n tÝch thùc tr¹ng , gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông ng©n hµng(TDNH) ®èi víi DNNN xuÊt ph¸t tõ nh÷ng sè liÖu thùc tÕ t¹i Së. Tõ ®ã rót ra nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i , nguyªn nh©n dÉn ®Õn nh÷ng tån t¹i ®ã nh»m ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p kiÕn nghÞ thÝch hîp. Chuyªn ®Ò nghiªn cøu theo ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tæng hîp vµ tæng kÕt tiÔn rót ra nh÷ng gi¶i ph¸p cho ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng. Tuy nhiªn ,do kinh nghiÖm vµ kiÕn thøc cßn nhiÒu h¹n chÕ, em mong nhËn ®îc nhiÒu ý kiÕn gãp ý ®Ó chuyªn ®Ò ®îc hoµn thiÖn h¬n. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ò tµi nµy hoµn thµnh díi sù híng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o: TS : Lª §øc L÷ cïng c¸c c« chó trong Phßng kinh doanh-Së Giao DÞch NHNo. Chuyªn ®Ò ®îc kÕt cÊu thµnh 3 phÇn sau: Ch¬ng1: DNNN vµ hiÖu qu¶ cña tÝn dông ng©n hµng Ch¬ng2: Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ tÝn dông ng©n hµng ®èi víi DNNN t¹i Së Giao DÞch NHNo Ch¬ng3: Mét sè gi¶i ph¸p gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông Ng©n hµng ®èi víi DNNN t¹i Së Giao DÞch NHNo 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 N«Þ dung: Ch¬ng1: Doanh nghiÖp nhµ níc vµ hiÖu qu¶ cña tÝn dông Ng©n hµng. I. Doanh nghiÖp nhµ níc trong nÒn kinh tÕ ViÖt Nam: §Ó ®¸p øng tèt cã hiÖu qu¶ nhãm kh¸ch hµng môc tiªu mét doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã nh÷ng hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ nhãm kh¸ch hµng cu¶ m×nh. Tríc thùc tÕ ®ã, c¸c Ng©n hµng cÇn ph¶i cã nh÷ng hiÓu biÕt vÒ ®Æc ®iÓm cña c¸c DNNN , cã nh vËy Ng©n hµng míi cã thÓ cã nh÷ng biÖn ph¸p ®óng ®¾n thiÕt thùc nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ TDNH ®èi víi c¸c DNNN. §©y còng lµ néi dung, nhiÖm vô chÝnh cu¶ phÇn nµy. 1. Kh¸i niÖm DNNN: ThuËt ng÷ DNNN ®îc sö dông chÝnh thøc trong NghÞ ®Þnh 388/H§BT ngµy 2/11/1991,ban hµnh vÒ quy chÕ thµnh lËp vµ gi¶i thÓ DNNN .§iÒu 1 trong N§ nµy ®· ®Þnh nghÜa: “DNNN lµ tæ chøc kinh doanh do Nhµ níc thµnh lËp, ®Çu t vèn vµ qu¶n lý”. §Þnh nghÜa trªn cha ph¶n ¸nh hÕt nh÷ng néi dung thuéc vÒ b¶n chÊt cña mét doanh nghiÖp nh t c¸ch ph¸p nh©n, quyÒn vµ nghÜa vô d©n sù khi tham gia vµo c¸c quan hÖ ph¸p lý, kh¶ n¨ng tù chñ vÒ vèn vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c. ChÝnh v× vËy, hiÖn nay kh¸i niÖn DNNN ®· ®îc nªu trong §iÒu1 luËt DNNN ban hµnh 20/9/1995 nh sau: “DNNN lµ mét tæ chøc kinh tÕ do Nhµ níc ®Çu t vèn, thµnh lËp vµ tæ chøc qu¶n lý,ho¹t ®éng kinh doanh hay ho¹t ®éng c«ng Ých, nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ - x· héi do Nhµ níc giao”.Trong luËt ®· chØ ra :’’DNNN cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã quyÒn vµ nghÜa vô d©n sù tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh trong ph¹m vi sè vèn do doanh nghiÖp qu¶n lý”. Trong §iÒu 3 quy ®Þnh vÒ vèn cña Nhµ níc trong doanh nghiÖp lµ: 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 “Vèn ng©n s¸ch cÊp , vèn cã nguån gèc ng©n s¸ch vµ vèn cña doanh ngiÖp tù tÝch luü”. DNNN lµ doanh ngiÖp do Nhµ níc lµm chñ së h÷u vµ ho¹t ®éng theo luËt DNNN . Néi dung chñ së h÷u ®îc thÓ hiÖn ë c¸c mÆt sau: *0 cã quyÒn quyÕt ®Þnh thµnh lËp , chia t¸ch , s¸t nhËp vµ gi¶i thÓ doanh nghiÖp. *1 Cã quyÒn x¸c ®Þnh ph¬ng híng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. *2 Cã quyÒn ph©n bæ vèn vµ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. 2. Ph©n lo¹i DNNN: Cã nhiÒu c¸c ph©n lo¹i DNNN theo c¸c tiªu thøc kh¸c nhau, tuú vµo môc ®Ých nghiªn cøu mµ ngêi ta sö dông mét trong c¸c c¸ch ph©n lo¹i sau:  Dùa vµo môc ®Ých ho¹t ®éng cña chóng th× DNNN ®îc chia lµm 2 lo¹i: DNNN ho¹t ®éng c«ng Ých lµ DNNN ho¹t ®éng s¶n xuÊt cung øng dÞch vô c«ng céng theo c¸c chÝnh s¸ch cña nhµ níc ho¹c trùc tiÕp thùc hiÖn nhiÖm vô quèc phßng ,an ninh. - DNNN ho¹t ®éng kinh doanh lµ DNNN ho¹t ®éng chñ yÕu nh»m môc tiªu kinh doanh cã lîi nhuËn.  Trªn c¬ së ph©n lo¹i theo môc tiªu kinh doanh ®îc chia lµm 3 lo¹i c¨n cø vµo tÝnh chÊt quan träng cña doanh nghiÖp, lÜnh vùc ho¹t ®éng:-lo¹i DNNN chØ cã mét chñ së h÷u duy nhÊt lµ Nhµ níc(100% vèn cña Nhµ níc) . §©y lµ nh÷ng doanh nghiÖp phôc vô quèc phßng, an ninh, mét sè nghµnh c«ng céng quan träng vµ mét sè lÜnh vùc kinh tÕ do nhµ níc quy ®Þnh - Lo¹i DNNN cã nhiÒu chñ së h÷u vèn trong ®ã cæ phÇn Nhµ níc chiÕm trªn 50% trong tæng sè cæ phÇn cña doanh nghiÖp (ho¹c díi nhng ph¶i gi÷ tû lÖ khèng chÕ). Doanh nghiÖp lo¹i nµy lµ nh÷ng doanh nghiÖp cã vÝ trÝ quan träng träng c¸c nghµnh kinh tÕ ho¹c cã kh¶ n¨ng ®ãng gãp lín cho nÒn kinh tÕ. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Nh÷ng doanh nghiÖp cßn l¹i sÏ tiÕn hµnh chuyÓn ®èi së h÷u theo h×nh thøc: Cæ phÇn ho¸ 100% ho¹c50%gi¸ trÞ doanh nghiÖp, cæ phÇn ho¸ mét sè bé phËn cña doanh nghiÖp; B¸n toµn bé ho¹c 1 phÇn doanh nghiÖp; Cho thuª doanh nghiÖp (trong níc ho¹c níc ngoµi); Gäi vèn ®Çu t cña c¸c DNNN kh¸c, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c ®Ó h×nh thµn c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n hay gäi vèn ®Çu t níc ngoµi ®Ó thµnh lËp c«ng ty liªn doanh.  NÕu dùa vµo quy m« vµ h×nh thøc tæ chøc th× DNNN chia thµnh: - DNNN ®éc lËp: lµ doanh nghiÖp kh«ng n»m trong c¬ cÊu tæ chøc cña doanh nghiÖp kh¸c. - DNNN thµnh viªn: lµ doanh nghiÖp l»m trong c¬ cÊu tæ chøc cña doanh nghiÖp kh¸c lín h¬n. - Tæng c«ng ty Nhµ níc: lµ DNNN cã quy m« lín, ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng trªn c¬ së liªn kÕt nhiÒu ®¬n vÞ thµnh viªn cã mèi quan hÖ g¾n bã víi nhau vÒ lîi Ých kinh tÕ , c«ng nghÖ, cung øng, tiªu thô, dÞch vô , th«ng tin, ®µo t¹o , nghiªn cøu , tiÕp thÞ, ho¹t ®éng trong mét sè chuyªn nghµnh kinh tÕ - kü thuËt chÝnh nh»m t¨ng cêng kh¶ n¨ng kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vµ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi trong tõng thêi kú. NÕu dùa vµo h×nh thøc qu¶n lý néi bé doanh nghiÖp th× DNNN ®îc chia lµm 2 lo¹i: - DNNN cã Héi §ång Qu¶n TrÞ (H§QT) th× H§QT thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. - DNNN kh«ng cã H§QT th× Gi¸m ®èc lµ ngêi ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña doanh nghiÖp vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. ViÖc ph©n chia theo c¸c tiªu thøc kh¸c nhau cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi c«ng t¸c tÝn dông cña Ng©n hµng v× ®èi víi mçi lo¹i h×nh 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 doanh nghiÖp kh¸c nhau th× Ng©n hµng sÏ cã nh÷ng yªu cÇu kh¸c nhau vÒ hå s¬ ph¸p lý còng nh hå s¬ kinh tÕ, hå s¬ tµi chÝnh khi xÐt duyÖt cho vay. Tõ ®ã Ng©n hµng cã nh÷ng c¸ch thøc cho vay, l·i suÊt, còng nh thêi h¹n cho vay thÝch hîp ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ tÝn dông vÒ phÝa Ng©n hµng còng nh vÒ phÝa doanh nghiÖp. 3. §Æc ®iÓm cña DNNN: Tõ kh¸i niÖm DNNN nªu trªn ta thÊy , DNNN cã mét sè ®Æc ®iÓm c¬ b¶n sau:  DNNN lµ doanh nghiÖp do Nhµ níc lµm chñ së h÷u vµ ho¹t ®éng theo luËt DNNN. §óng vËy, Nhµ níc cã quyÒn quyÕt ®Þnh viÖc thµnh lËp, chia t¸ch, s¸t nhËp vµ gi¶i thÓ doanh nghiÖp nÕu cÇn. Nhµ níc cã quyÒn x¸c ®Þnh ph¬ng híng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp , cã quyÒn ph©n bæ vèn vµ lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. MÆt kh¸c, DNNN lµ mét doanh nghiÖp do Nhµ níc ®Çu t vèn nªn tµi s¶n trong doanh nghiÖp lµ mét bé phËn cña Nhµ níc. Sau khi thµnh lËp nã lµ mét chñ thÓ kinh doanh nhng kh«ng cã quyÒn së h÷u mµ chØ cã quyÒn qu¶n lý tµi s¶n ®ã. §©y lµ ®iÓm kh¸c biÖt gi÷a DNNN vµ c¸c doanh nghiÖp thuéc thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c.  Trong DNNN th× phÇn lín mäi quyÕt ®Þnh vÒ tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu do Nhµ níc n¾m gi÷. V× phÇn lín sè vèn lµ do Nhµ níc cÊp do ®ã Nhµ níc cã quyÒn buéc doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn nh÷ng chÝnh s¸ch cña Nhµ níc ho¹c trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô quan träng chiÕn lîc nh quèc phßng, an ninh, kinh tÕ c«ng céng, c¸c nghµnh kinh tÕ cã vÞ trÝ quan träng häac cã kh¶ n¨ng ®ãng gãp lín cho nÒn kinh tÕ. Cµng c¸c nghµnh gi÷ vÞ trÝ chiÕn lîc, quan träng th× cµng n»m díi sù chØ ®¹o cña Nhµ níc.  DNNN cã m¹ng líi ho¹t ®éng réng lín ë mäi n¬i, mäi lÜnh vùc, nghµnh nghÒ. Nh ®· tr×nh bÇy ë trªn, céng thªm, DNNN v× do Nhµ níc së h÷u ,®Çu t vènvµ tæ chøc ho¹t ®éng nªn theo ®Þnh híng ph¸t triÓn cña 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 x· héi, ph¸t triÓn ®ång ®Òu c¸c nghµnh , c¸c lÜnh vùc trõ mét sè nghµnh, lÜnh vùc then chèt,cho nªn DNNN cã mÆt ë tÊt c¶ c¸c nghµnh nghÒ, lÜnh vùc vµ c¸c vïng trªn ®Êt níc.  DNNN cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn ®îc ®µo t¹o c¬ b¶n vµ ®ång ®Òu. §óng vËy, ngoµi ®îc ®µo t¹o ®ång bé vÒ tr×nh ®é lµm viÖc th× c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc Nhµ níc cßn ®îc ®µo t¹o thÊm nhuÇn chñ nghÜa Mac-Lªnin vµ t tëng Hå-ChÝ-Minh sÏ ®¶m b¶o nÒn kinh tÕ ViÖt Nam kh«ng ®i chÖch híng con ®êng CNXH mµ §¶ng vµ Nhµ níc ®· lùa chän.  DNNN lu«n l¾m gi÷ c¸c nghµnh ,c¸c lÜnh vôc cã vÞ trÝ quan träng. Kh«ng cã nh÷ng nghµnh , lÜnh vùc nµy th× c¸c nghµnh kh¸c kh«ng thÓ ph¸t triÓn tèt ®îc. C¸c nghµnh mµ DNNN l¾m gi÷ ®ã lµ: C¸c nghµnh trong lÜnh vùc kÕt cÊu h¹ tÇng (giao th«ng vËn t¶i, thuû lîi, ®iÖn níc, th«ng tin liªn l¹c...),x· héi (gi¸o dôc, y tÕ...),quèc phßng, an ninh. 4. Vai trß cña kinh tÕ nhµ níc trong nÒn kinh tÕ ViÖt Nam: DNNN lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh thuéc thµnh phÇn kinh tÕ nhµ níc. Kinh tÕ nhµ níc kh«ng ph¶i lµ thµnh phÇn riªng cã cña CNXH mµ nã cã ë hÇu hÕt c¸c níc trªn thÕ giíi hiÖn nay vµ tû träng cña chóng kh¸c nhau tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng níc. Kinh tÕ nhµ níc vµ DNNN lµ nh÷ng ph¹m trï kinh tÕ cïng b¶n chÊt tuy kh¸c nhau vÒ cÊp ®é , do ®ã vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ nhµ níc vµ DNNN cã nh÷ng néi dung c¬ b¶n nhau, nhng còng cã nhiÒu vÊn ®Ò kh¸c nhau. Nãi ®Õn vai trß ®ßn bÈy, híng dÉn , t¹o ®éng lùc...lµ nãi ®Õn vai trß cña hÖ thèng kinh tÕ nhµ níc. Cßn DNNN chØ lµ ph¬ng tiÖn, c«ng cô, lµm lùc lîng ®i ®Çu më ®êng cho sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ë níc ta, sù h×nh thµnh thµnh phÇn kinh tÕ nµy lµ do chÝnh s¸ch quèc h÷u ho¸ vµ ®îc u tiªn ph¸t triÓn trong 40 n¨m qua ë MiÒn B¾c vµ 20 n¨m trong c¶ níc. Trong nh÷ng n¨m qua, ®Õn nay, DNNN ®· cã mÆt ë hÇu hÕt c¸c nghµnh, c¸c lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ vµ gi÷ vai trß quan träng nhÊt lµ trong nÒn kinh tÕ trêng cã sù qñan lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng CNXH. Vai trß cña DNNN thÓ hiÖn ë mét sè khÝa c¹nh c¬ b¶n sau:  DNNN cã vai trß thóc ®Èy nhanh sù nghiÖp CNH, H§H ®Êt níc, më ®êng hç trî c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c cïng ph¸t triÓn cã hiÖu qu¶, thóc ®©y nhanh sù t¨ng trëng nhanh vµ l©u bÒn cña toµn bé nÒn kinh tÕ. §óng vËy, hiÖn nay trong c¬ cÊu kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn,DNNN lµ thµnh phÇn kinh tÕ chiÕm tû träng chñ yÕu n¾m gi÷ c¸c nghµnh then chèt vµ nh÷ng nghµnh ®éc quyÒn. §Æc biÖt trong c«ng cuéc CNH, H§H ®Êt níc th× nã cµng cã quan träng, thÓ hiÖn: DNNN cã m¹ng líi ho¹t ®éng réng lín vµ cã quy m« lín l¹i ®îc trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, c¬ héi øng dông khoa häc kü thuËt vµ lµ n¬i thö nghiÖm ®Ó s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm míi chÊt lîng cao , cung cÊp cho thÞ trêng mét khèi lîng lín hµng ho¸ ra thÞ trêng,... râ rµng ®· ®Èy nhanh sù nghiÖp CNH, H§H ®Êt níc.  DNNN lµ c«ng cô cã søc m¹nh vËt chÊt ®Ó Nhµ níc ®iÒu tiÕt vµ híng dÉn nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn theo ®Þnh híng XHCN,gãp phÇn quan träng kh¾c phôc nh÷ng khuyÕt tËt cña nªn kinh tÕ thÞ trêng, thùc hiÖn mét sè chÝnh s¸ch x· héi. HiÖn nay, chóng ta ®ang x©y dông vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh híng cña nhµ níc, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu ®îc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn, b×nh ®¼ng víi nhau trong ho¹t ®éng kinh doanhvµ tríc ph¸p luËt.Sù b×nh ®¼ng nµy kh«ng cã nghÜa lµ chóng cã vÞ trÝ nhau trong nÒn kinh tÕ. Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, ph¹m vi ho¹t ®éng cña thµnh phÇn kinh tÕ quèc doanh sÏ bÞ thu hÑp l¹i nhng vÉn gi÷ vai trß chñ ®¹o bëi nã vÉn ®îc tån t¹i vµ ph¸t triÓn ë nh÷ng nghµnh , nh÷ng lÜnh vùc then 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chèt cña nÕn kinh tÕ. C¸c DNNN gióp Nhµ níc ®ñ søc thùc hiÖn chøc n¨ng ®iÒu tiÕt vÜ m« can thiÖp vµo thÞ trêng vµ kh¾c phôc nh÷ng khuyÕt ®iÓm cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng .DNNN gióp Nhµ níc thùc hiÖn môc tiªu x· héi, ®i ®Çu trong viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt, chÝnh s¸ch, chÕ ®é. MÆt kh¸c DNNN víi ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn ®îc ®µo t¹o thÊm nhuÇn chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t tëng Hå-ChÝ-Minh sÏ ®¶m b¶o nÒn kinh tÕ ViÖt Nam kh«ng ®i chÖch híng mµ theo con ®êng CNXH ®· ®îc lùa chän.  DNNN b¶o ®¶m hiÖu qu¶ kinh tÕ x· h«Þ: Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, môc tiªu cña c¸c doanh nghiÖp lµ lîi nhuËn, chÝnh v× vËy, cã nh÷ng nghµnh , nh÷ng lÜnh vùc kinh doanh mang l¹i Ýt lîi nhuËn ho¹c kh«ng cã lîi nhuËn mµ chØ mang l¹i lîi Ých vÒ mÆt x· héi th× c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c kh«ng ®Çu t vµo . Lóc nµy, DNNN víi t c¸ch lµ c«ng cô ®iÒu tiÕt cña Nhµ níc sÏ ®Çu t vµo ®Ó ®¶m b¶o nhu cÇu chung cña nÒn kinh tÕ, b¶o ®¶m lîi Ých c«ng céng. DNNN cßn gãp phÇn ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi th«ng qua viÖc híng c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c thùc hiÖn tèt nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc,DNNN lu«n lµ ngêi ®i ®Çu trong lÜnh vùc nµy, lµ tÊm g¬ng ®Ó c¸c doanh nghiÖp kh¸c noi theo.  DNNN cã nhiÖm vô cung øng nh÷ng hµng ho¸ dÞch vô c«ng céng. Thùc tÕ cho ta thÊy , nÒn kinh tÕ kh«ng thÓ ph¸t triÓn nÕu thiÕu sù hiÖn diÖn cña mét sè nghµnh ®ãng vai trß nh nh÷ng yÕu tè ®¶m b¶o hay t¸c nh©n kÝch thÝch nghµnh kinh tÕ kh¸c, ®ã lµ c¸c nghµnh trong lÜnh vùc kÕt cÊu h¹ tÇng,x· héi, quèc phßng ,an ninh,... Tõ nh÷ng ph©n tÝch ë trªn ta thÊy DNNN ®ãng vµ trß quan träng trong sù nghiÖp x©y dông vµ ph¸t triÓn ®Êt níc trong giai ®o¹n hiÖn nay. II. TÝn dông ng©n hµng ®èi víi DNNN: 1. TÝn dông ng©n hµng (TDNH): 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 TÝn dông lµ mét ph¹m trï kinh tÕ ph¶n ¸nh mèi quan hÖ kinh tÕ trong ®ã c¸ nh©n hay tæ chøc nhêng quyÒn sö dông mét khèi lîng gi¸ trÞ hay hiÖn vËt cho mét c¸c nh©n hay tæ chøc kh¸c víi nh÷ng rµng buéc nhÊt ®Þnh nh: thêi gian hoµn tr¶, l·i suÊt, c¸ch thøc vay mîn vµ thu håi,...TÝn dông ng©n hµng lµ mét h×nh thøc tÝn dông ph¶n ¸nh gi÷a c¸c ng©n hµng vµ c¸c doanh nghiÖp c¸ nh©n kh¸c. H×nh thøc nµy thÓ hiÖn râ tÝnh u viÖt so víi c¸c h×nh thøc kh¸c trong lÞch sö ë chç nã cã quy m« tÝn dông lín h¬n v× nã cã nguån vèn cho vay lµ nguån vèn mµ ng©n hµng cã thÓ tËp trung vµ huy ®éng ®îc trong nÒn kinh tÕ. MÆt kh¸c, ®©y lµ h×nh thøc rÊt linh ho¹t v× ®èi tîng vay mîn lµ tiÒn tÖ.TÝn dông ng©n hµng lµ h×nh thøc tÝn dông chñ yÕu trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, nã ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn cña nÒn kinh tÕ mét c¸ch linh ho¹t, kÞp thêi, nã kh«ng chØ ®¸p øng vÒ vèn ng¾n h¹n mµ cßn lµ nguån vèn ®Çu t cho dµi h¹n cña c¸c doanh nghiÖp. ngoµi ra TDNH cßn phôc vô cho nhu cÇu c¸ nh©n. 2. C¸c h×nh thøc TÝn dông ng©n hµng: Cã nhiÒu tiªu thøc kh¸c nhau ®Ó ph©n chia TDNH. Díi ®©y lµ mét sè c¸ch chia phæ biÕn mµ Ng©n hµng thêng sö dông khi ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸:  NÕu ph©n theo thêi h¹n tÝn dông ta cã: - TÝn dông ng¾n h¹n: lµ kho¶n tÝn dông díi 1 n¨m vµ ®îc sö dông ®Ó bæ sung sù thiÕu hôt t¹m thêi vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp, nã cßn cã thÓ ®îc vay cho nh÷ng sinh ho¹t c¸ nh©n. - TÝn dông trung h¹n: lµ kho¶n tÝn dông cã thêi h¹n tõ 1-3 n¨m. Lo¹i tÝn dông nµy ®îc dïng ®Ó cung cÊp, mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh, c¶i tiÕn vµ ®æi míi kü thuËt, më réng vµ x©y dông c«ng tr×nh nhá cã thêi h¹n thu håi vèn nhanh. - TÝn dông dµi h¹n: lµ kho¶n tÝn dông cã trªn 3 n¨m.Lo¹i tÝn dông nµy ®îc dïng ®Ó cÊp vèn cho x©y dông c¬ b¶n nh ®Çu t x©y dùng c¸c xÝ nghiÖp míi ,c¸c c«ng tr×nh thuéc c¬ së h¹ tÇng, c¶i tiÕn vµ më réng s¶n xuÊt. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 TÝn dông trung vµ dµi h¹n ®îc ®Çu t ®Ó h×nh thµnh vèn cè ®Þnh vµ mét phÇn vèn lu ®éng.  Theo môc ®Ých sö dông vèn: Theo tiªu thøc nµy th× TDNH ®îc ph©n chia rÊt ®a d¹ng vµ phong phó: - Cho vay bÊt ®éng s¶n - Cho vay th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp - Cho vay c¸ nh©n - Cho vay thuª mua - Cho vay kh¸c Trong ®ã c¸c kho¶n cho vay thuª mua vµ cho vay kh¸c chñ yÕu bao gåm nh÷ng kho¶n cho vay ®èi víi c¸c tæ chøc tµi chÝnh, cho vay ng©n s¸ch vµ chuyÓn nhîng c¸c chøng kho¸n. Ph©n theo ®èi tîng tÝn dông: theo tiªu thøc nµy, tÝn dông ®îc chia lµm 2 lo¹i: - TÝn dông lu ®éng: Lo¹i nµy ®îc cÊp ph¸t ®Ó h×nh thµnh vèn lu ®éng cña c¸c tæ chøc kinh tÕ nh cho vay ®Ó : dù tr÷ hµnh ho¸ ®èi víi xÝ nghiÖp th¬ng nghiÖp; bï ®¾p vèn lu ®éng thiÕu hôt t¹m thêi. Lo¹i nµy ®îc chia lµm 2 lo¹i: cho vay ®Ó dù trù hµnh ho¸, cho vay chi phÝ s¶n xuÊt vµ cho vay ®Ó thanh to¸n c¸c kho¶n nî díi h×nh thøc chiÕt khÊu kú phiªó. Thêi h¹n cho vay lµ ng¾n h¹n. - TÝn dông vèn cè ®Þnh: Lµ lo¹i tÝn dông ®îc cÊp ph¸t ®Ó h×nh thµnh tµi s¶n cè ®Þnh. Lo¹i nµy thêng ®îc ®Çu t ®Ó mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh, c¶i tiÕn vµ ®æi míi kü thuËt, më réng s¶n xuÊt, x©y dông c¸c c«ng tr×nh míi. Thêi h¹n cho vay ®«Ý víi lo¹i nµy lµ trung vµ dµi h¹n.  Ph©n lo¹i theo ®ång tiÒn: Theo tiªu thøc nµy th× TDNH ®îc chia lµm 2 lo¹i: - TÝn dông theo VN§: H×nh thøc nµy thêng ®îc dïng trong c¸c ho¹t ®éng ®Çu t, kinh doanh vµ giao dÞch víi c¸c b¹n hµng trong níc. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - TÝn dông theo ngo¹i tÖ (thêng quy ®æi ra $ ho¹c VN§): Thêng ®îc sö dông ®Ó nhËp khÈu hµng ho¸, tr¶ nî b¹n hµng níc ngoµi , nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ...(C¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i), kinh doanh ngo¹i tÖ. H×nh thøc tÝn dông nµy chÞu ¶nh hëng cña sù biÕn ®éng tû gi¸ còng nh chÝnh s¸ch kinh tÕ ®èi ngo¹i cña chÝnh phñ.  Ph©n lo¹i tÝn dông theo thµnh phÇn kinh tÕ: - TÝn dông ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ quèc doanh - TÝn dông ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh 3. Vai trß cña TDNH ®èi víi DNNN:  TÝn dông ng©n hµng gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh tËp trung vèn ®Ó tËp trung s¶n xuÊt, më réng s¶n xuÊt kinh doanh, gãp phÇn tÝch cùc vµo qu¸ tr×nh vËn ®éng liªn tôc cña nguån vèn trong c¸c doanh nghiÖp.Trong nÒn kinh tÕ nhÊt lµ trong c¬ chÕ thÞ trêng, hiÕm cã doanh nghiÖp nµo chØ sö dông vèn tù cã ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh. ViÖc nµy kh«ng chØ h¹n chÕ kh¶ n¨ng më réng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp mµ cßn lµm t¨ng gi¸ vèn cña doanh nghiÖp ®ã. Trong c¬ cÊu vèn cña c¸c DNNN th× vèn tÝn dông ng©n hµng chiÕm ®Õn trªn 50%.  TÝn dông ng©n hµng gióp c¸c doanh nghiÖp hiÖn ®¹i trang thiÕt bÞ, øng dông nhanh c¸c thµnh tùu khoa häc kü thuËt, ®¶m b¶o ®îc vai trß chñ ®¹o cña m×nh trong nÒn kinh tÕ . T¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c DNNN lín m¹nh cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó dÉn ®Çu vµ d×u d¾t c¸c doanh nghiÖp kh¸c cïng ph¸t triÓn.  TÝn dông ng©n hµng gióp c¸c DNNN tæ chøc qu¶n lý kinh doanh cã hiÖu qu¶. §Æc trng cña TDNH kh«ng ph¶i lµ cÊp ph¸t vèn mµ hoµn tr¶ gèc vµ l·i ®óng thêi h¹n quy ®Þnh.Do ®ã c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i t×m nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó sö dông vèn cã hiÖu qu¶, tiÕt kiÖm , t¨ng cêng tèc ®é quay vßng vèn, ®¶m b¶o tû suÊt lîi nhuËn lín h¬n l·i suÊt 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ng©n hµng th× doanh nghiÖp míi cã thÓ tr¶ ®îc nî vµ kinh doanh cã l·i. HiÖn nay,ng©n hµng chØ cÊp tÝn dông cho c¸c doanh nghiÖp cã ph¬ng ¸n kinh doang cã hiÖu qu¶. Nh vËy, ®Ó cã ®îc vèn cña ng©n hµng th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù lµm ¨n cã hiÖu qu¶ tù kh¼ng ®Þnh m×nh.H¬n thÕ n÷a, TDNH víi quy tr×nh kiÓm so¸t tríc trong vµ sau khi cho vay , gi¸m s¸t ch¾t chÏ tiÕn ®é vµ môc ®Ých sö dông vèn cña doanh nghiÖp ®i ®óng híng ®· chän nh»m ®¹t ®îc môc tiªu lîi nhuËn cao nhÊt .TDNH còng gãp phÇn buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i lµm ¨n ®óng ®¾n qua viÖc kiÓm tra ®Þnh kú c¸c bµo c¸o ta× chÝnh cña doanh nghiÖp thóc ®Èy h¹ch to¸n kinh doanh trong doanh nghiÖp. Còng nh Ng©n hµng lu«n s½n sµng cïng kh¸ch hµng t×m ra c¸c biÖn ph¸p hiÖu qu¶ ®Ó th¸o gì khã kh¨n trong ph¹m vi cho phÐp, t vÊn cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n.  TÝn dông ng©n hµng lµ c«ng cô tµi trî cho c¸c nghµnh kinh tÕ cÇn khuyÕn khÝch , u tiªn ph¸t triÓn còng nh h¹n chÕ mét sè nghµnh kh¸c nÕn cÇn thiÕt theo ®Þnh híng cña c¬ quan qu¶n lý. Trong giai ®o¹n hiÖn, nÒn kinh tÕ níc ta ®ang trong bíc ®êng thùc hiÖn CNH,H§H . Muèn ph¸t triÓn c¸c nghµnh kinh tÕ ®ßi hái ph¶i cã mét lîng vèn nhÊt ®Þnh vµ tÝn dông ®· vµ ®ang cè g¾ng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cÊp b¸ch nµy. Tríc m¾t, Nhµ níc ph¶i ®Çu t vµo ph¸t triÓn n«ng nghiÖp ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng nhu cÇu tèi thiÓu cña x· héi vµ ®Ó chiÕn lÜnh thÞ trêng vÒ s¶n phÈm n«ng nghiÖp bëi níc ta cã tiÒm n¨ng trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã Nhµ níc cÇn ph¶i tËp trung tÝn dông ®Ó tµi trî cho c¸c nghµnh kinh tÕ mòi nhän, c¸c nghµnh nµy ph¸t triÓn sÏ t¹o c¬ së ®Ó ph¸t triÓn nghµnh kinh tÕ kh¸c.  TDNH gãp phÇn thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ DNNN hiÖn nay .Trong nÒn kinh tÕ thi trêng , nhu cÇu tËp trung vèn ®· ®a ®Õn sù h×nh thµnh c¸c c«ng ty cæ phÇn . Víi chñ tr¬ng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh híng XHCN cña Nhµ níc th× sù 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ra ®êi vµ ph¸t triÓn c¸c c«ng ty cæ phÇn lµ mét xu híng tÊt yÕu. H¬n n÷a , sù h×nh thµnh c¸c c«ng ty cæ phÇn ®· thu hót m¹nh mÏ c¸c nguån vèn ®Çu t lµ mét yÕu tè gióp cho doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶ h¬n, gióp nÒn kinh ViÖt Nam hoµ nhËp víi nÒn kinh tÕ khu vùc vµ trªn thÕ giíi. HiÖn nay, §¶ng vµ nhµ níc ta ®ang tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ c¸c DNNN nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña c¸c doanh nghiÖp nµy. §èi tîng cæ phÇn ho¸ tríc m¾t lµ c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶. Mét trong c¸c biÖn ph¸p ®Ó tiÕn hµnh nhiÖm vô nµy lµ ph¸t hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu ë c¸c doanh nghiÖp nãi trªn. §©y lµ viÖc lµm míi mÎ nhng mang tÝnh cÊp b¸ch, do vËy, cÇn cã sù gióp ®ì cña c¸c NHTM tõ kh©u tÝnh to¸n sè lîng, ph¸t hµnh ®Õn thu håi vèn cho c¸c c«ng ty nµy NHTM cã thÓ gióp c¸c doanh nghiÖp b¸n c¸c cæ phiÕu, tr¸i phiÕu trªn thÞ trêng cÊp hai vµ trong trêng hîp cÇn thiÕt thÊy ®ñ an toµn vµ ®¶m b¶o lîi nhuËn th× Ng©n hµng cho c¸c doanh nghiÖp vay vèn cã gi¸ trÞ b»ng víi gi¸ trÞ cña c¸c cæ phiÕu ph¸t hµnh coi nh cæ phiÕu lµ vËt b¶o ®¶m. Sau ®ã Ng©n hµng b¸n chóng l¹i trªn thÞ trêng thu håi vèn vÒ. H×nh thøc tÝn dông nµy cña Ng©n hµng lµm cho doanh nghiÖp cã thÓ yªn t©m h¬n trong qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ do ®ã sÏ ®Èy nhanh qóa tr×nh cæ phÇn ho¸ c¸c DNNN hiÖn nay. Kh«ng nh÷ng vËy , Ng©n hµnh cßn cho vay c¸c doanh nghiÖp nµy ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh, ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. KÕt qu¶ lµ c¸c doanh nghiÖp ®ã lµm ¨n cã hiÖu qu¶ sÏ lµ tÊm g¬ng ®Ó c¸c doanh nghiÖp kh¸c noi theo, yªn t©m v÷ng tin vµo con ®êng cæ phÇn ho¸ mµ Nhµ níc ®ang tiÕn hµnh III. HiÖu qu¶ tÝn dông Ng©n hµng 1. HiÖu qu¶ tÝn dông Ng©n hµng TÝn dông lµ mét ho¹t ®éng quan träng hµng ®Çu ®èi víi mçi Ng©n hµng vµ víi nÒn kinh tÕ nãi chung. TDNH võa ®îc xem lµ c«ng cô ®iÒu tiÕt 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vÜ m« cña nhµ níc ®i theo ®Þnh híng XHCN vøa ®îc sö dông nh mét ®ßn bÈy ®Ó kÝch thÝch s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸, kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ. §èi víi Ng©n hµng, tÝn dông lµ ho¹t ®éng mang l¹i phÇn lín thu nhËp cho Ng©n hµng. Do ®ã, viÖc ®¸nh gi¸ ®óng hiÖu qu¶ tÝn dông sÏ gióp Ng©n hµng vµ c¸c nghµnh liªn quan ®a ra c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó thùc hiÖn môc tiªu kinh tÕ x· héi ®· ®Ò ra vµ môc tiªu lîi nhuËn cho b¶n th©n Ng©n hµng. HiÖu qu¶ TDNH ®îc thÓ hiÖn trªn hai gi¸c ®é:  XÐt ë gãc ®é vÜ m«, hiÖu qu¶ TDNH thÓ hiÖn ë sù ph¸t triÓn ®i lªn cña nÒn kinh tÕ, ®îc ®¸nh gi¸ th«ng qua c¸c chØ tiªu kinh tÕ x· héi nãi chung cña mét quèc gia.TDNH chØ thùc sù mang l¹i hiÖu qu¶ cho nÒn kinh tÕ nÕu nã lµm t¨ng tæng s¶n phÈm quèc d©n, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng, gãp phÇn thay ®æi c¬ cÊu kinh tÕ...Víi ph¹m vi cña bµi viÕt nµy chØ xin ®i s©u vµo hiÖu qu¶ TDNH xÐt ë gãc ®é vi m«.  XÐt ë gãc ®é vi m«, hiÖu qu¶ TDNH thÓ hiÖn trªn c¸c ph¬ng diÖn sau: - Doanh nghiÖp vay vèn Ng©n hµng cã hiÖu qu¶ thÓ hiÖn ë chç: ®¸p øng ®îc nhu cÇu vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®ã ph¶i ®¶m b¶o bï ®¾p ®îc chi phÝ s¶n xuÊt, tr¶ ®îc nî Ng©n hµng vµ cã l·i. Do vËy, mét kho¶n tÝn dông ng©n hµng ®îc coi lµ hiÖu qu¶ ®øng trªn gãp ®é doanh nghiÖp lµ ph¶i tho¶ m·n nhu cÇu vèn cña doanh nghiÖp, nghÜa lµ tÝn dông ph¸t ra ph¶i phï hîp víi môc ®Ých sö dông cña kh¸ch hµng víi l·i suÊt vµ kú h¹n hîp lý, víi thñ tôc ®¬n gi¶n võa ®ì g©y phiÒn hµ cho doanh nghiÖp nhng vÉn ®¶m b¶o nguyªn t¾c tÝn dông. HiÖu qu¶ TDNH cã thÓ ®îc ®¸nh gi¸ th«ng qua hiÖu qu¶ kinh doanh cña ®¬n vÞ hay b»ng viÖc tiÕn hµng ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. - Ng©n hµng cho vay cã hiÖu qu¶ thÓ hiÖn ë chç ph¶i bï ®¾p ®îc c¸c chi phÝ tr¶ l·i cña viÖc huy ®éng vµ c¸c chi phÝ liªn quan kh¸c, cßn 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 l¹i ph¶i cã lîi nhuËn cho Ng©n hµng.V× vËy, ®èi víi Ng©n hµng, hiÖu qu¶ TDNH thÓ hiÖn cô thÓ nhÊt ®ã lµ lîi nhuËn cña Ng©n hµng tõ ho¹t ®éng tÝn dông. Mét Ng©n hµng ®îc coi lµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ nÕu nã thu ®îc mét møc lîi nhuËt n¨m sau cao h¬n n¨m tríc.Tuy nhiªn, Ng©n hµng kh«ng ph¶i lµ doanh nghiÖp kinh doanh thuÇn tuý, nã lµ mét lo¹i h×nh doanh nghiÖp ®Æc biÖt.Trong nÒn kinh tÕ hiÖn nay,Ng©n hµng lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp nªn viÖc ®¶m b¶o an toµn tÝn dông lµ rÊt quan träng. HiÖu qu¶ kinh doanh cña mçi Ng©n hµng kh«ng chØ phô thuéc vµo møc l·i Ng©n hµng thu ®îc mµ cßn phô thuéc vµo kh¶ n¨ng thu håi an toµn cña mçi ®ång vèn bá ra theo ®óng kú h¹n ®· ghi trong hîp ®ång tÝn dông.§Ó h¹n chÕ c¸c rñi ro trong ho¹t ®éng tÝn dông, c¸c Ng©n hµng ph¶i chÊp hµnh ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh, quy chÕ vÒ an toµn tÝn dông do Nhµ níc ban hµnh, thÈm ®Þnh cÈn thËn tríc khi cho vay, thêng xuyªn kiÓm tra viÖc sö dông vèn cña ngêi vay. Nh vËy, ®èi víi mét Ng©n hµng,mét kho¶n tÝn dông ®îc coi lµ cã hiÖu qu¶ nÕu nh ph¹m vi , møc ®é giíi h¹n cña kho¶n vay ®ã phï hîp víi thùc lùc b¶n th©n Ng©n hµng, ®¶m b¶o nguyªn t¾c hoµn tr¶ ®óng h¹n vµ cã l·i, h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt rñi ro trong ho¹t ®éng tÝn dông vµ c¹nh tranh ®îc trªn th¬ng trêng, mang l¹i lîi nhuËn , ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n cho Ng©n hµng. 2. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ TDNH: a. Ho¹t ®éng tÝn dông xÐt ë gãc ®é ho¹t ®éng cña Ng©n hµng: Nh trªn chóng ta ®· tr×nh bÇy,th× ®èi víi Ng©n hµng, ho¹t ®éng tÝn dông chØ thùc sù cã hiÖu qu¶ khi hiÖu suÊt sö dông vèn cao,an toµn vµ mang l¹i cho Ng©n hµng mét møc lîi nhuËn nµo ®ã. Sau ®©y lµ mét sè chØ tiªu quan träng ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ TDNH ®èi víi Ng©n hµng:  C¸c chØ tiªu vÒ an toµn tÝn dông vµ møc ®é rñi ro. - Tû lÖ nî qu¸ h¹n: D nî qu¸ h¹n 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tû lÖ nî qu¸ h¹n = Tæng d nî Nî qu¸ h¹n lµ phÇn cßn l¹i mµ ®Õn h¹n ho¹c cã thªm thêi gian gia h¹n vÉn cha thu håi ®îc. - Tæng d nî qu¸ h¹n trong kú vµ tæng d nî qu¸ tÝch luü - C¬ cÊu nî qu¸ h¹n “theo tuæi” : Ph©n nhãm nî qu¸ h¹n theo thêi gian qu¸ h¹n vµ theo kh¸ch hµng, íc tÝnh tû lÖ nî qu¸ h¹n chuyÓn sang nî khã ®ßi. Chi tiÕt nî qu¸ h¹n theo tuæi sau: . Tªn kh¸ch hµng . Tæng d nî . Qu¸ h¹n díi 3 th¸ng . Qu¸ h¹n díi 3-6 th¸ng . Qu¸ h¹n tõ 6 th¸ng ®Õn 1 n¨m . Qóa h¹n trªn 1 n¨m - Tû lÖ phÇn tr¨m nî qu¸ h¹n theo tuæi - Tû lÖ thu håi nî qu¸ h¹n trong kú: Cïng víi tû lÖ nî qu¸ h¹n, tû lÖ thu håi nî qu¸ h¹n cho ta biÕt møc ®é qu¶n lý néi bé ®èi víi nî qu¸ h¹n. NÕu tû lÖ thu håi nî qu¸ h¹n qu¸ nhá th× thùc tÕ Ng©n hµng cã thÓ ®ang ®øng tríc mét rñi ro mÊt mét lîng vèn lín cho vay. Tû lÖ nµy cã thÓ x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: Doanh sè thu nî qu¸ h¹n trong kú Tû lÖ nî qu¸ h¹n = D nî qu¸ h¹n + D nî qu¸ h¹n ®Çu kú trong kú Mét tû lÖ nî qu¸ h¹n ®îc coi lµ chÊp nhËn ®îc lµ díi 3%.  C¸c chØ tiªu vÒ sö dông vèn: - Lîng d nî tÝch luü ®Õn thêi ®iÓm hÕt kú vµ c¬ cÊu d nî (ng¾n,trung vµ dµi h¹n) - Tû lÖ cho vay trªn tæng vèn huy ®éng 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tæng lîng d nî ®Õn hÕt kú Tû lÖ cho vay = Tæng lîng vèn huy ®éng tÝch luü Tû lÖ nµy cho biÕt kh¶ n¨ng Ng©n hµng tËn dông nguån vèn huy ®éng trong ho¹t ®éng tÝn dông - C¬ cÊu cho vay theo møc l·i suÊt vµ l·i suÊt cho vay b×nh qu©n. ChØ tiªu nµy cho thÊy ®îc møc l·i suÊt cho vay b×nh qu©n cña Ng©n hµng. Nãi chung, l·i suÊt cho vay b×nh qu©n ph¶i lín h¬n l·i suÊt huy ®éng b×nh qu©n th× Ng©n hµng míi ®¶m b¶o ho¹t ®éng vµ cã l·i - Vßng quay vèn tÝn dông trong n¨m D nî trong n¨m Vßng quay vèn tÝn dông = trong n¨m D nî b×nh qu©n n¨m ChØ tiªu nµy cho ta biÕt mét ®ång vèn cña Ng©n hµng ®îc cho vay bao nhiªu lÇn trong n¨m. ChØ tiªu nµy cµng lín cµng tèt, nã chøng tá Ng©n hµng thu ®îc nhiÒu nî vµ chøng tá r»ng nguån vèn mµ Ng©n hµng ®· ®Çu t vµo ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶  C¸c chØ tiªu vÒ doanh lîi - Tæng doanh thu cña Ng©n hµng tõ ho¹t ®éng tÝn dông - C¬ c©ó thu nhËp tõ c¸c ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng vµ tõ trong c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c - Lîi nhuËn tríc thuÕ vµ lîi nhuËn sau thuÕ cña Ng©n hµng b. HiÖu qu¶ TDNH díi gãc ®é ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp Doanh nghiÖp lµ ngêi trùc tiÕp qu¶n lý vµ sö dông vèn nªn ®èi víi hä,chØ tiªe ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ TDNH lµ doanh thu tõ kho¶n vay ng©n hµng,lîi nhuËn t¨ng lªn nhê viÖc sö dông vèn vay ng©n hµng... Ngoµi ra nã cßn thÓ hiÖn ë chç nhê cã sè tiÒn vay Ng©n hµng mµ doanh nghiÖp cã thÓ ®æi míi c«ng nghÖ , n©ng cao chÊt lîng, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, n©ng cao 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tÝnh c¹nh tranh, cñng cè vÞ thÕ doanh nghiÖp trªn thÞ trêng, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm vµ c¶i thiÖn ®êi sèng c«ng nh©n Nh vËy, hiÖu qu¶ TDNH lµ sù ®¸p øng yªe cÇu cña kh¸ch hµng( lµ c¸c doanh nghiÖp) phï hîp víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng. HiÖu qu¶ TDNH lµ mét chØ tiªe kinh tÕ tæng hîp, nã thÓ hiÖn th«ng qua c¸c chØ tiªe ®Þnh lîng nh kÕt qu¶ kinh doanh, tû lÖ nî qu¸ h¹n... ho¹c thÓ hiÖn qua chØ tiªe ®Þnh tÝnh nh kh¶ n¨ng ®ãng gãp vµo viÖc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ x· héi 3. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ TDNH §Ó cã thÓ n©ng cao ®îc hiÖu qu¶ TDNH ®èi víi doanh nghiÖp( c¶ vÒ Ng©n hµng vµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh) ta ph¶i hiÓu râ c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ TDNH ®Ó tõ ®ã ph¸t huy nh÷ng ¶nh hëng tÝch cùc còng nh h¹n chÕ nh÷ng ¶nh hëng tiªe cùc.M¨t kh¸c, c¶ Ng©n hµng vµ doanh nghiÖp ph¶i cè g¾ng linh ho¹t ®Ó phï hîp víi quy ®Þnh cña nhµ níc trong ho¹t ®éng tÝn dông. Cã nh thÕ th× c¶ Ng©n hµng vµ doanh nghiÖp míi ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p ®óng ®¾n , cô thÓ ,linh ho¹t ®Ó ®¹t ®îc môc tiªe ho¹t ®éng cña m×nh mét c¸ch tèt nhÊt. Sau ®©y, chóng ta sÏ lÇn lît nghiªn cøu c¸c nh©n tè ¶nh hëng hiÖu qu¶ TDNH thuéc vÒ Ng©n hµng vµ doanh nghiÖp  C¸c nh©n tè thuéc vÒ Ng©n hµng - ChÝnh s¸ch tÝn dông: ®©y lµ kim chØ nam cho ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng, nã cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña Ng©n hµng. ChÝnh s¸ch tÝn dông ph¶i phï hîp víi ®êng nèi ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ níc, ®ång thêi kÕt hîp hµi hoµ gi÷a quyÒn lîi cña ngêi göi tiÒn, cña Ng©n hµng vµ ngêi sö dông vèn vay . Muèn vËy, chÝnh s¸ch tÝn dông ph¶i ®îc x©y dùng trªn c¬ së khoa häc vµ thùc tiÔn. - Th«ng tin tÝn dông: Nhê cã th«ng tin tÝn dông mµ ngêi qu¶n lý cã thÓ ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh cÇn thiÕt cã liªn quan ®Õn viÖc cho 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vay,qu¶n lý ®¶m b¶o tiÒn vay, gi¶m thiÓu rñi ro tÝn dông, n©ng cao hiÖu qu¶ tÝn dông.Th«ng tin tÝn dông cã thÓ thu thËp ®îc tõ nguån th«ng tin s½n cã cña Ng©n hµng tõ th«ng tin tÝn dông(CIC),tõ kh¸ch hµng, tõ ®èi thñ c¹nh tranh ho¹c nãi c¸ch kh¸c tõ nguån trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp, tõ c¸c nguån th«ng tin cña c¬ quan ph¸p luËt... - C«ng t¸c tæ chøc Ng©n hµng: Nh©n tè nµy kh«ng chØ t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ tÝn dông Ng©n hµng mµ t¸c ®éng tíi mäi ho¹t ®éng cña Ng©n hµng. Mét Ng©n hµnh cã c¬ cÊu tæ chøc ®îc x¾p xÕp mét c¸c khoa häc, sù ph©n c«ng c«ng viÖc ®îc tiÕn hµnh mét c¸c cô thÓ, cã sù liªn kÕt gi÷a c¸c bé ph©n th× viÖc ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng sÏ ®îc thùc kÞp thêi, kh«ng bá lì c¬ héi kinh doanh, Qu¶n lý cã hiÖu qu¶ vµ an toµn c¸c kho¶n tÝn dông. - ChÊt lîng nh©n sù: Con ngêi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i trong ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung, cßn nãi ®Õn ho¹t ®éng Ng©n hµng th× nã l¹i cµng quan träng. V× c¸n bé c«ng nh©n viªn cña Ng©n hµng lµ bé mÆt , h×nh ¶nh cña Ng©n hµng ®èi víi kh¸ch hµng. H¬n n÷a , nghiÖp vô Ng©n hµng cµng ph¸t triÓn ®ßi hái chÊt lîng nh©n sù ngµy cµng cao. ViÖc tuyÓn dông nh©n viªn cã ®¹o ®øc tèt, giái chuyªn m«n nghiÖp vô sÏ gióp Ng©n hµng ngõa tèi ®a nh÷ng sai ph¹m cã thÓ x¶y ra ®Ó ®em l¹i mét kho¶n tÝn dông cã hiÖu qu¶ - C«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t néi bé: §©y lµ c«ng t¸c mµ Ng©n hµng nµo còng cÇn tiÕn hµnh thêng xuyªn, liªn tôc nh»m duy tr× cã hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh, phï hîp víi c¸c chÝnh s¸ch, ®¸p øng yªu cÇu, môc tiªu ®· ®Ò ra. §Ó lµm tèt c«ng t¸c nµy, Ng©n hµng cÊn s¾p xÕp mét ®éi ngò c¸c bé giái chuyªn m«n, nghiÖp vô, trung thùc lµm nhiÖm vô nµy vµ cã chÕ ®é thëng ph¹t nghiªm minh. Cã nh thÕ, c«ng t¸c tÝn dông míi ®îc thùc hiÖn ®óng quy tr×nh nh»m n©ng cao chÊt lîng tÝn dông  C¸c nh©n tè thuéc vÒ doanh nghiÖp 20
- Xem thêm -