Tài liệu Ngân hàng thương mại và mối liên hệ giữa ngân hàng thương mại và ngân hàng tw

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 A- Më ®Çu Sau 30 n¨m x©y dùng nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp chung, h¬n 10 n¨m x©y dùng nÒn kinh tÕ vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n-íc theo ®Þnh h-íng XHCN, §¶ng, Nhµ n-íc vµ nh©n d©n ta ®· ®¹t ®-îc nhiÒu thµnh tùu ®¸ng kÓ, ®Æc biÖt trong lÜnh vùc kinh tÕ. §ång thêi chóng ta còng ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng vÊn ®Ò do nhiÒu nguyªn nh©n, ¶nh h-ëng g©y ra. Nh÷ng thµnh tùu to lín mµ §¶ng- Nhµ n-íc- Nh©n d©n ta ®· ®¹t ®-îc ®Òu cã sù ®ãng gãp cña nhiÒu nh©n tè, trong ®ã ngµnh Ng©n hµng cã nh÷ng ®ãng gãp ®¸ng kÓ. ChÝnh v× vËy, nghiªn cøu n¾m b¾t vÒ vai trß chøc n¨ng cña ngµnh Ng©n hµng nãi chung, Ng©n hµng th-¬ng m¹i nãi riªng còng nh- ®Æt vai trß, chøc n¨ng cña Ng©n hµng 1 Th-¬ng m¹i trong mèi t-¬ng quan víi Ng©n hµng TW lµ sù cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ hiÓu râ thùc tr¹ng vµ ®Æt ra nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ngµnh Ng©n hµng vµ qu¸ tr×nh ®æi míi cña ®Êt n-íc. Em chän ®Ò tµi: “Ng©n hµng Th-¬ng m¹i vµ mèi liªn hÖ gi÷a Ng©n hµng Th-¬ng m¹i vµ Ng©n hµng TW” bëi lÏ ®©y l¯ ®Ò tµi mang tÝnh thùc tiÔn cao. Tuy vËy do thêi gian cã h¹n vµ nhËn thøc con ch-a thËt thÊu ®¸o nªn bµi lµm kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, nh-îc ®iÓm. Em mong thÇy c« th«ng c¶m vµ gãp ý cho em. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! 2 B - Néi dung §Ó hiÓu râ h¬n ng©n hµng th-¬ng m¹i (NHTM) vµ mèi liªn hÖ gi÷a ng©n hµng th-¬ng m¹i(NHTM) víi ng©n hµng Trung -¬ng(NHTW). Tr-íc hÕt ng-êi ta ph¶i hiÓu râ ®-îc chøc n¨ng cña NHTM vµ sau ®ã ta míi t×m hiÓu xem NHTM vµ NHTW liªn hÖ víi nhau nh- thÕ nµo ? I.Chøc n¨ng cña NHTM. 1.Chøc n¨ng trung gian tÝn dông: Ho¹t ®éng chÝnh cña NHTM lµ ®i vay ®Ó cho vay, ®iÒu ®ã thÓ hiÖn râ NHTM thùc hiÖn chøc n¨ng trung gian tÝn dông. Mét mÆt, NHTM huy ®éng c¸c kho¶n tiÒn nhµn rçi ë mäi chñ thÓ trong x· héi tõ c¸c doanh nghiÖp, c¸c hé gia ®×nh, c¸ nh©n c¬ quan nhµ n-íc... MÆt kh¸c, c¸c NHTM dïng nguån vèn ®· huy ®éng ®-îc ®Ó cho vay l¹i ®èi víi nh÷ng chñ thÓ cã nhu cÇu bæ sung vèn. Theo nh÷ng c¸ch thøc ®ã NHTM lµ mét trung gian vÒ tÝn dông 3 gÜ- nh÷ng chñ thÓ d- thõa vÒ vèn vµ nh÷ng chñ thÓ cã nhu cÇu vÒ sö dông vèn. Nh÷ng ho¹t ®éng trªn cña NHTM mang tÝnh chÊt kinh doanh, bëi v× khi cho vay, NHTM ®Æt ra mét møc l·i xuÊt cao h¬n so víi khi huy ®éng vèn. Nh÷ng ho¹t ®éng ®ã ngµy cµng ®-îc më réng nhiÒu, nã tiÕt kiÖm ®-îc nh÷ng chi phÝ vÒ th«ng tin vµ giao dÞch cho nÒn kinh tÕ. Nh- vËy, víi chøc n¨ng trung gian tÝn dông, NHTM ®· hç trî, kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ cña c¬ chÕ ph©n phèi vèn trùc tiÕp, t¹o ra mét kªnh ®iÒu chuyÓn vèn quan träng. KÕt qu¶ cña nh÷ng ho¹t ®éng ®ã gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ trong viÖc ®iÒu chuyÓn vèn cña nÒn kinh tÕ, thóc ®Èy t¨ng tr-ëng kinh tÕ, t¹o thªm viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng. 2. Chøc n¨ng trung gian thanh to¸n: Trªn c¬ së nh÷ng ho¹t ®éng ®i vay ®Ó cho vay, NHTM ®· cung cÊp c¸c dÞch vô thanh to¸n cho c¸c kh¸ch hµng. Thay cho viÖc thanh to¸n trùc tiÕp, c¸c doanh nghiÖp, c¸ 4 nh©n ... cã thÓ nhê NHTM thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc nµy dùa trªn nh÷ng kho¶n tiÒn hä ®· göi ë ng©n hµng, th«ng qua viÖc mang tiÒn cña ng-êi ph¶i tr¶ chuyÓn cho ng-êi ®-îc h-ëng b»ng nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau víi kü thuËt ngµy cµng tiªn tiÕn vµ thñ tôc ngµy mét ®¬n gi¶n. Nh÷ng dÞch vô thanh to¸n cña NHTM ngµy ®-îc -a chuéng v× nã ®em l¹i sù thuËn tiÖn, an toµn vµ tiÕt kiÖm chi phÝ h¬n cho nh÷ng chñ thÓ trong nÒn kinh tÕ. §èi víi NHTM, khi thùc hiÖn chøc n¨ng thanh to¸n sÏ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó më réng quan hÖ kh¸ch hµng, kh«ng chØ hç trî cho sù ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng huy ®éng tiÒn göi mµ cßn ®èi víi c¶ ho¹t ®éng cho vay. Qua chøc n¨ng nµy, NHTM còng ®· gãp phÇn gi¸m s¸t kû luËt tµi chÝnh, gi÷ g×n kû c-¬ng phÐp n-íc trong toµn x· héi. 3. Chøc n¨ng t¹o tiÒn: Nh÷ng ho¹t ®éng mµ NHTM thùc hiÖn lµm h×nh thµnh nªn mét c¬ chÕ t¹o tiÒn trong toµn hÖ thèng ng©n hµng. 5 Ban ®Çu, víi nh÷ng kho¶n tiÒn dù tr÷ nhËn ®-îc tõ NHTW, NHTM sö dông ®Ó cho vay, sau ®ã nh÷ng kho¶n tiÒn nµy sÏ ®-îc quay l¹i NHTM mét phÇn khi ng-êi sö dông tiÒn göi vµo d-íi d¹ng tiÒn göi kh«ng kú h¹n. Qu¸ tr×nh huy ®éng tiÒn göi vµ cho vay cña NHTM trªn c¬ së l-îng tiÒn do NHTW cung øng sÏ ®-îc kÐo dµi vµ chØ dõng l¹i khi nµo toµn bé l-îng tiÒn do NHTW cung øng ban ®Çu ®· quay trë vÒ hÕt NHTW d-íi d¹ng tiÒn göi dù tr÷ b¾t buéc. Khi ®ã, c¸c NHTM ®· cã mét sè d- rÊt lín trªn c¸c kho¶n tiÒn göi kh«ng kú h¹n. §©y chÝnh lµ sè tiÒn do c¸c NHTM t¹o ra, bëi v× nh÷ng kh¸ch hµng göi tiÒn cã thÓ sö dông nã ®Ó thanh to¸n, chi tr¶ d-íi h×nh thøc thanh to¸n qua ng©n hµng, mµ kh«ng cÇn sö dông tíi tiÒn mÆt do NHTW ph¸t hµnh. Khèi l-îng tiÒn do c¸c NHTM t¹o ra cã ý nghÜa kinh tÕ to lín, nã më ra nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®¸p øng nhu cÇu sö dông tiÒn cña x· héi bªn c¹nh l-îng tiÒn do NHTW ph¸t hµnh. 6 MÆc dï kh¶ n¨ng t¹o tiÒn cña c¸c NHTM phô thuéc nhiÒu vµo quyÕt ®Þnh cña c¸c NHTM trong viÖc duy tr× dù tr÷ d- thõa, quyÕt ®Þnh sö dông tiÒn d-íi h×nh thøc nµo cña c¸c chñ thÓ sö dông tiÒn, nh-ng NHTM cã thÓ kiÓm so¸t vµ ®iÒu tiÕt nã khi quy ®Þnh dù tr÷ b»t buéc. II.Mèi liªn hÖ gi÷a NHTM vµ NHTW. 1. QuyÒn lùc vµ sù gióp ®ì cña NHTW ®èi víi NHTM. a) QuyÒn lùc. NHTW lµ ng©n hµng cña c¸c ng©n hµng. Nã kh«ng cã môc ®Ých muèn t×m danh lîi. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña nã lµ cung øng vµ ®iÒu hoµ khèi l-îng tiÒn tÖ, ®iÒu khiÓn hÖ thèng tiÒn tÖ vµ tÝn dông, kiÓm so¸t hÖ thèng ng©n hµng, b¶o vÖ gi¸ trÞ cña ®ång tiÒn trong n-íc. Nã lµ trung t©m t¸c ®éng toµn bé ho¹t ®éng tÝn dông ký th¸c, tiÕt kiÖm cña c¸c ng©n hµng trung gian vµ c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh. Vai trß t¸c ®éng nµy võa do uy quyÒn tù nhiªn ®-îc ®Æt ®Þnh cho nã, võa do kh¶ n¨ng cña nã sö dông mét c¸ch linh ho¹t nh÷ng 7 biÖn ph¸p cã tÝnh c¸ch ®ßn bÈy kinh tÕ trong viÖc kiÓm so¸t vµ ®iÒu hoµ khèi l-îng tiÒn tÖ vµ tÝn dông. NHTM lµ ng©n hµng thùc hiÖn nhiÒu lo¹i nghiÖp vô ng©n hµng h¬n hÕt trong sè ng©n hµng trung gian. Ngµy nay, ng-êi ta kh«ng thÓ h×nh dung næi mét nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng mµ v¾ng bãng c¸c tæ chøc tµi chÝnh trung gian tøc l¯ c¸c tæ chøc l¯m chøc n¨ng nh­ chiÕc “cÇu nèi” gi÷a ng-êi cã vèn vµ ng-êi cÇn vèn. C«ng nghÖ tµi chÝnh ®· ®-îc sö dông triÖt ®Ó nh»m thu hót toµn bé c¸c nguån vèn dù tr÷ víi thêi h¹n vµ quy m« rÊt kh¸c nhau phôc vô cho ®êi sèng vµ s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. C¸c tæ chøc tµi chÝnh trung gian ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c ph¸t hµnh c¸c phiÕu ghi nî (sæ tiÕt kiÖm, tÝn phiÕu më tµi kho¶n ...) mua c¸c chøng kho¸n khëi thuû (cæ phiÕu, tr¸i phiÕu, vËt cÇm cè). Nhê cã quy m« ho¹t ®éng lín, nªn c¸c tæ chøc tµi chÝnh cã thÓ ph©n t¸n ®-îc rñi ro, gi¶m chóng tíi møc tèi thiÓu ®Ó thu ®-îc lîi nhuËn cho m×nh vµ ®¶m b¶o c¸c thu©n lîi ®èi víi kh¸ch hµng. Nh8 vËy, cã thÓ v× ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh gièng nh- ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc th-¬ng nghiÖp trong chu tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu dïng hµng ho¸. Sù kh¸c nhau lµ ë chç, hµng ho¸ mµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh kinh doanh lµ tiÒn vµ c¸c giÊy tê cã gi¸ trÞ. Ho¹t ®éng nµy cµng thÓ hiÖn râ khi ta xem xÐt tíi vai trß thóc ®Èy sù t¨ng tr-ëng kinh tÕ cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh. Vai trß nµy thÓ hiÖn ë hai mÆt : Mét mÆt, do kh¶ n¨ng ®a d¹ng ho¸ vµ quy m« lín, do sù thµnh th¹o trong nghÒ nghiÖp, c¸c trung gian tµi chÝnh lùa chän lÜnh vùc bá vèn chÝnh x¸c h¬n nhiÒu so víi tõng c¸ thÓ trong x· héi. NghÜa lµ, nã chuyÓn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt c¸c nguån vèn tÝch luü trong x· héi tõ ng-êi cÇn cho vay tíi ng-êi cÇn vay. Thø hai lµ : sù c¹nh tranh gi÷a c¸c tæ chøc tµi chÝnh ®· Ðp møc l·i suÊt xuèng møc thÊp nhÊt lµm cho nguån vèn thùc tÕ bá vµo ®Çu t- ®-îc t¨ng lªn tíi møc cao nhÊt. Trong thùc tÕ, c¸c tæ chøc tµi chÝnh trung gian ®-îc h×nh thµnh ë rÊt nhiÒu d¹ng, nh÷ng néi dung vµ ho¹t ®éng 9 cña chóng l¹i ®an xen lÉn nhau rÊt khã ph©n biÖt râ rµng. Trong sè c¸c tæ chøc tµi chÝnh trung gian, hÖ thèng c¸c NHTM chiÕm vÞ trÝ quan träng nhÊt c¶ vÒ quy m« tµi s¶n vµ vÒ thµnh phÇn c¸c nghiÖp vô. Ho¹t ®éng cña NHTM bao gåm 3 lÜnh vùc nghiÖp vô: nghiÖp vô nî (huy ®éng vèn); nghiÖp vô cã(cho vay) vµ nghiÖp vô m«i giíi trung gian (dÞch vô thanh to¸n, ®¹i lý, t- vÊn, th«ng tin, gi÷ hé chøng tõ vµ vËt quý gi¸...) Theo c¸c ph¸p lÖnh vÒ ng©n hµng ViÖt Nam NHTM lµm ®ñ c¸c nghiÖp vô theo mét nguyªn t¾c gäi l¯ “ ng©n h¯ng tæng hîp ”. ChÝnh v× nh÷ng vai trß quan träng cña NHTM nªn NHTW cña c¸c n-íc ®Òu ®-îc ph¸p luËt cho phÐp cã nhiÒu thÈm quyÒn ®èi víi NHTM, ®iÒu ®ã nh»m môc ®Ých thùc thi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, gi÷ v÷ng hÖ thèng ng©n hµng ho¹t ®éng lµnh m¹nh, b¶o vÖ quyÒn lîi cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, ®ång thêi t¹o thuËn lîi cho NHTM ho¹t ®éng h÷u hiÖu, gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n-íc. 10 * NHTW cã nh÷ng quyÒn h¹n sau ®©y ®èi víi NHTM: 1 - QuyÒn b¾t c¸c ng©n hµng nµy ph¶i ký göi t¹i NHTW mét phÇn cña tæng sè tiÒn göi mµ hä nhËn ®-îc tõ mäi giíi theo mét tû lÖ nhÊt ®Þnh. PhÇn b¾t buéc ký göi ®ã lµ dù tr÷ b¾t buéc. NHTW Ên ®Þnh tû lÖ ®ã khi t¨ng khi gi¶m tuú theo t×nh h×nh. 2 – Nh÷ng quyÒn lùc kh¸c cña NHTW ®èi víi NHTM: + NHTW ®-îc giao quyÒn xÐt ®¬n xin thµnh lËp c¸c ng©n hµng, chÕ tµi c¸c vô vi ph¹m luËt lÖ ng©n hµng. + NHTW cã nhiÖm vô kiÓm so¸t, thanh tra c¸c ng©n hµng trung gian, nh»m gióp cho hÖ thèng ng©n hµng ho¹t ®éng trªn c¨n b¶n thanh khiÕt, tõ ®ã b¶o vÖ quyÒn lîi cña ng-êi göi tiÒn vµ quyÒn lîi chung cña x· héi vµ nÒn kinh tÕ. 11 + NHTW Ên ®Þnh c¸c l·i xuÊt, lÖ phÝ hoa hång ¸p dông cho c¸c ng©n hµng trung gian, quy ®Þnh c¸c thÓ lÖ ®iÒu hµng c¸c nghiªp vô,... b) Sù gióp ®ì cña NHTW. - NHTW cÊp tÝn dông cho c¸c ng©n hµng trung gian d-ãi nhiÒu h×nh thøc nh- cho vay, mua b¸n, triÕt khÊu, t¸i chiÕt khÊu ®èi víi giÊy tê cã gi¸ trÞ cña NHTM... - Cung cÊp nh÷ng tiÖn nghi ng©n hµng cho c¸c ng©n hµng trung gian. - Gióp c¸c ng©n hµng trung gian trong viÖc thanh to¸n nh÷ng mãn nî víi nhau mµ kh«ng ph¶i di chuyÓn tiÒn b¹c b»ng c¸ch thiÕt lËp phßng giao ho¸n t¹i trô së cña m×nh. - Còng t¹i ®©y, NHTW cßn thµnh lËp trung t©m rñi ro ng©n hµng, trong ®ã cã trung t©m sÐc kh«ng tiÒn b¶o chøng. 12 Trong quan hÖ víi NHTW, ngoµi nh÷ng thñ tôc mang tÝnh chÊt ph¸p lý, NHTM ph¶i më tµi kho¶n taÞ NHTW vµ ph¶i cã mét kho¶n tiÒn göi taÞ NHTW ®Ó ®¶m b¶o an toµn vµ thuËn lîi cho ho¹t ®éng cña m×nh. TÊt c¶ c¸c quyÒn h¹n vµ sù gióp ®ì cña NHTW ®èi víi NHTM nªu trªn ®Òu cã quy ®Þnh t¹i ph¸p lÖnh ng©n hµng nhµ n-íc. 2. NHTW vµ viÖc gióp ®ì më réng quy m« thùc tÕ cña hÖ thèng NHTM. HÖ thèng NHTM quèc doanh n-íc ta tuy cã më nh÷ng chi nh¸nh tíi quËn huyÖn, nh-ng quy m« thùc tÕ cßn h¹n hÑp v× nh÷ng tiÖn nghi ng©n hµng cßn nghÌo nµn vÒ c«ng cô còng nh- vÒ h×nh thøc; v× vËy d©n c- vµ doanh nghiÖp ch-a tiÕp cËn vµ h-íng dông nh÷ng tiÖn nghi ®ã mét c¸ch réng r·i. §Ó thu hót vµ tËp hîp ®-îc nguån vèn tõ d©n c-, tõ doanh nghiÖp vµ chuyÓn c¸c nguån vèn ®ã cho c¸c nhµ ®Çu t-, NHTW cÇn gióp ®ì c¸c ng©n hµng trung gian më 13 réng quy m« thùc tÕ cña hÖ thèng ng©n hµng b»ng c¸ch cung øng nh÷ng tiÖn nghi ng©n hµng cho mäi ng-êi cã thÓ tiÕp cËn vµ sö dông tiÖn nghi ®ã cña ng©n hµng. Víi t- c¸ch mét trung gian tµi chÝnh, NHTM lµ mét doanh nghiÖp vµ chñ cña nã ®Òu nh»m tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. Ng©n hµng kiÕm lîi nhuËn b»ng c¸ch cho vay vµ ®i vay. §Ó nhËn tiÒn vµo, ng©n hµng ®-a ra c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho nh-êi göi tiÒn. TiÕp ®ã, ng©n hµng ph¶i t×m ra nh÷ng c¸ch cã lîi ®Ó ®em cho vay nh÷ng g× ®· vay ®-îc. Ng©n hµng dïng tµi chuyªn mon nghiÖp vô cña m×nh ®Ó thu hót mét danh s¸ch vèn ®Çu t- ®a d¹ng, mÆc dï nh÷ng ng-êi göi tiÒn chØ ®Ó ý lµ hä thu ®-îc mét l·i xuÊt víi c¸c kho¶n göi cã kú h¹n cña m×nh hoÆc göi c¸c thuËn lîi vÒ dïng sÐc.KÜ n¨ng ®iÒu hµnh mét ng©n hµng bao gåm kh¶ n¨ng ph¸n ®o¸n ®-îc bao nhiªu trong tæng tµi s¶n cÇn ph¶i gi÷ duíi d¹ng c¸c tµi s¶n cã kh¶ n¨ng ho¸n chuyÓn thµnh thanh to¸n , kÓ c¶ tiÒn mÆt vµ cã thÓ ®em cho vay bao nhiªu d-íi d¹ng Ýt kh¶ n¨ng thanh to¸n h¬n, mµ tõ ®ã 14 thu ®ù¬c c¸c l·i suÊt cao h¬n. NÕu kh«ng cã kh©u trung gian nµy, th× nh÷ng ng-êi göi tiÒn sÏ kh«ng cã c¶ thêi gian lÉn tr×nh ®é chuyªn m«n ®Ó quyÕt ®Þng cÇn ph¶i cho vay hoÆc ®Çu t- nh- thÕ nµo. §ã chÝnh lµ dÞch vô kinh tÕ mµ ng©n hµng cung øng víi t- c¸ch lµ ng-êi trung gian. Ngoµi viÖc cung øng tiÖn nghi ng©n hµng cho mäi ng-êi cÇn cã thªm nh÷ng ph-¬ng tiÖn chuyÓn dÞch vµ ph©n phèi rñi ro cho hÖ thèng NHTM. Mét hÖ thèng ng©n hµng ho¹t ®éng hoµn h¶o cßn cung cÊp mét dÞch vô quan träng kh¸c: §ã lµ viÖc chuyÓn dÞch vµ ph©n phèi rñi ro. Ho¹t ®éng ng©n hµng lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng kinh tÕ nhiÒu rñi ro h¬n hÕt. Mét hÖ thèng ng©n hµng ho¹t ®éng tèt cã thÓ lµm gi¶m ®Õn møc tèi tiÓu tÊt c° c¸c kh° n¨ng rñi ro, ngo¹i trõ nh÷ng “rñi ro v× tai ho¹”, nh­ rñi ro v× “®éng ®Êt”, nh÷ng ®ît suy tho¸i lín vÒ kinh tÕ trªn thÕ giíi,..... Thªm vµo ®ã, NHTW cã thÓ gãp phÇn gi¶m thiÓu rñi ro cho c¸c NHTM b»ng c¸ch cung øng nh÷ng th«ng tin, 15 c¶i thiÖn chÊt l-îng th«ng tin, tÝnh kh¶ dông cña nã vÒ nh÷ng ng-êi ®i vay. Mét trong ph-¬ng c¸ch hµnh ®éng lµ thiÕt lËp trung t©m rñi ro, lµ n¬i tËp trung tÊt c¶ th«ng tin vÒ ng-êi ®i vay, vÒ ng¹ch sè ®i vay , vËt ®¶m b¶o, tÝnh sßng ph¼ng cña nh÷ng ng-êi Êy,...vµ cung cÊp nh÷ng th«ng tin ®ã cho c¬ quan tÝn dông. III.Thùc tr¹ng vµ nhËn xÐt c¸ nh©n. 1.Thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng cña c¸c NHTM trªn ®Þa bµn tØnh. Trong nh÷ng n¨m qua c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i trªn ®Þa bµn tØnh Long An ®· tõng b-íc ®æi míi tæ chøc vµ ho¹t ®éng; më réng m¹ng l-íi , n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô, ®æi míi t¸c phong giao dÞch cña c¸n bé; ¸p dông l·i suÊt huy ®éng linh ho¹t, ®-a ra c¸c dÞch vô ng©n hµng m¬Ý. Nh»m thu hót tèi ®a mäi nguån vèn trong x· héi vµo ng©n hµng ®Ó ®Çu t- cho c¸c dù ¸n ph¸t triÓn s¶n xuÊt - kinh doanh. 16 Trªn ®Þa bµn tØnh Long An hiÖn cã 5 chi nh¸nh NHTM quèc doanh, 1 chi nh¸nh NHTM cæ phÇn n«ng th«n vµ 20 QT§ND. M¹ng l-íi cña mçi ng©n hµng ®· réng kh¾p ë nh÷ng vÞ trÝ thuËn lîi, thÞ phÇn cña c¸c Ng©n hµng còng dùa theo tõng thÕ m¹nh cña m×nh, t¹o nªn m«i tr-êng c¹nh tranh kh¸ s«i næi, ®Æc biÖt lµ vÒ mÆt l·i xuÊt vµ c¸c chÝnh s¸ch thu hót kh¸ch hµng. Thµnh tùu tõ n¨m 1998 trë l¹i ®©y, ®Æc biÖt lµ trong kÕ ho¹ch ph¸t triÓn 4 n¨m 2000-2003 ho¹t ®éng cña c¸c NHTM trªn ®Þa bµn tØnh Long An, cã thÓ nãi næi bËt nhÊt lµ ®· t¹o lËp ®-îc nguån vèn æn ®Þnh vµ ngµy cµng t¨ng tr-ëng v÷ng ch¾c, phôc vô kÞp thêi vµ hiÖu qu¶ cho c¸c mÆt ho¹t ®éng vµ kinh doanh. Trong bèi c¶nh chung cña nÒn kinh tÕ, ho¹t ®éng ng©n hµng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y lu«n ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu vÊn ®Ò khã kh¨n: t×nh h×nh kinh tÕ trong vµ ngoµi n-íc tr× trÖ, ¶nh h-ëng cña sù suy tho¸i kinh tÕ khu vùc, më réng ®Çu t- tÝn dông cña c¸c ng©n hµng gÆp nhiÒu khã 17 kh¨n, hiÖu qu¶ kinh doanh cña nhiÒu ng©n hµng gi¶m sót, ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng thµnh viªn trong hÖ thèng ng©n hµng ch-a ®-îc chÆt chÏ. Tuy vËy víi nh÷ng cè g¾ng, nç lùc trong nh÷ng n¨m qua, ho¹t ®éng cña ng©n hµng nãi chung, NHTW vµ NHTM nãi riªng ®· ®¹t ®-îc nh÷ng kÕt qu¶ quan träng, gãp phÇn thùc hiÖn c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña ®Êt n-íc. 2.NhËn xÐt c¸ nh©n. XuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña NHTW – NHTM trong thêi gian gÇn ®©y, em xin ®-a ra mét sè gi¶i ph¸p cô thÓ: - Sö dông tÝch cùc h¬n n÷a c«ng cô l·i xuÊt lµm gãp phÇn æn ®Þnh l¹m phat, kÝch thÝch ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp th«ng qua viÖc tõng b-íc gi¶m l·i suÊt cho vay qua c¸c thêi kú. 18 - HiÖp héi ng©n hµng ph¶i thÓ hiÖn tÝch cùc vai trß liªn kÕt c¸c ng©n hµng nh»m t¹o mét mÆt hµng l·i suÊt huy ®éng, l·i suÊt cho vay t-¬ng ®èi phï hîp cho mçi NHTM. - T¨ng c-êng quan hÖ hîp t¸c ng©n hµng víi c¸c n-íc trªn thÕ giíi. - N©ng cao chÊt l-îng vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng thanh tra trªn c¬ së hoµn thiÖn c¬ chÕ an toµn hÖ thèng ng©n hµng, n©ng cao n¨ng lùc nghÖp vô thanh tra ng©n hµng. 19 C- KÕt luËn Nãi tãm l¹i, muèn cho ®Êt n-íc ngµy cµng ph¸t triÓn vµ nh÷ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n-íc ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ m¹nh mÏ, chóng ta ph¶i chó träng n©ng cao ho¹t ®éng vµ hiÖu qu¶ cña tÊt c¶ c¸c ngµnh nghÒ, lÜnh vùc trong ®êi sèng x· héi, kinh tÕ, chó träng n©ng cao ho¹t ®éng cña ngµnh ng©n hµng nãi chung, NHTM vµ NHTW nãi riªng kh«ng n»m ngoµi môc ®Ých ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc. MÆc dï trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, vai trß to lín cña ngµnh ng©n hµng còng nh- nh÷ng hiÖu qu¶ mµ chóng mang l¹i cho nÒn kinh tÕ lµ kh«ng nhá, vÉn cßn cã mét sè nh÷ng bÊt cËp cÇn ph¶i gi¶i quyÕt. ChÝnh v× lÏ ®ã, nghiªn cøu ®Ò nµy sÏ gióp chóng ta hiÓu râ h¬n -u - nh-îc ®iÓm cña hai ngµnh ng©n hµng còng nh- mèi liªn hÖ qua l¹i gi÷a chóng trong hÖ thèng chung cña ngµnh ng©n hµng. Tõ ®ã rót ra ®-îc nh÷ng kÕt luËn, còng nh- ®-a ra ®-îc nh÷ng s¸ng kiÕn míi h÷u Ých ®Ó ®Èy nhanh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - 20
- Xem thêm -