Tài liệu Ngan hàng sài gòn công thương

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 110 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu Qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ quèc tÕ ë níc ta hiÖn nay ®ßi hái tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ph¶i c¹nh tranh ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. HÖ thèng ng©n hµng nãi chung vµ c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i nãi riªng còng n»m trong quy luËt c¹nh tranh nµy. NhËn thøc ®îc ®iÒu ®ã, c¸c NHTM ®ang nç lùc hÕt søc ®Ó ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm, n¨ng cao chÊt lîng phôc vô, n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý…Mäi nç lùc cña c¸c ng©n hµng ®Òu nh»m môc ®Ých ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh, ®æi míi c¸c dÞch vô ng©n hµng theo chuÈn mùc quèc tÕ ®Ó n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh, ®¶m b¶o ph¸t triÓn bÒn v÷ng trong qu¸ tr×nh héi nhËp khu vùc vµ thÕ giíi. Chi nh¸nh ng©n hµng Sµi Gßn C«ng Th¬ng Hµ Néi lµ mét chi nh¸nh cña Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn Sµi Gßn C«ng Th¬ng. HiÖn nay, chi nh¸nh ng©n hµng SGCT Hµ Néi ®· kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña m×nh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, chñ ®éng héi nhËp, më réng m¹ng líi giao dÞch, ®a d¹ng ho¸ c¸c dÞch vô ng©n hµng. Trong thêi gian thêi gian thùc tËp t¹i chi nh¸nh ng©n hµng SGCT Hµ Néi, ®îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c¸n bé ng©n hµng vµ ®Æc biÖt lµ cã sù híng dÉn cña c« gi¸o Ths. V¨n Hoµi Thu, em ®· ®i s©u t×m hiÓu vÊn ®Ò huy ®éng vèn t¹i chi nh¸nh ng©n hµng Sµi Gßn C«ng Th¬ng Hµ Néi vµ m¹nh d¹n ®a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ huy ®éng vèn t¹i ®©y. B¸o c¸o cña em bao gåm 3 phÇn: 1. Tæng quan vÒ ng©n hµng Sµi Gßn C«ng Th¬ng – chi nh¸nh Hµ Néi 2. T×nh h×nh huy ®éng vèn vµ sö dông vèn t¹i chi nh¸nh NH SGCT HN 3. Mét sè h¹n chÕ vµ gi¶i ph¸p n©ng cao ho¹t ®éng huy ®éng vèn t¹i chi nh¸nh NH SGCT HN 1. Tæng quan vÒ Ng©n hµng Sµi Gßn C«ng Th¬ng – chi nh¸nh Hµ Néi 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña NH Sµi Gßn C«ng Th¬ng Ng©n hµng TMCP Sµi Gßn C«ng Th¬ng cã tªn giao dÞch quèc tÕ: SAIGON BANK FOR INDUSTRY AND TRADE Tªn gäi t¾t: SAIGONBANK Héi së chÝnh: 2 Phã §øc ChÝnh – QuËn 1 – Thµnh phè Hå ChÝ Minh Website: Saigonbank.com.vn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lµ Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn ViÖt Nam ®Çu tiªn ®îc thµnh lËp trong hÖ thèng Ng©n hµng cæ phÇn t¹i ViÖt Nam hiÖn nay, ra ®êi ngµy 16/10/1987, tríc khi cã LuËt C«ng ty vµ Ph¸p lÖnh Ng©n hµng, víi vèn ®iÒu lÖ ban ®Çu lµ 650 triÖu ®ång vµ thêi gian ho¹t ®éng lµ 50 n¨m. Sau 20 n¨m thµnh lËp, Ng©n hµng TMCP Sµi Gßn C«ng Th¬ng ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ: Tæng tµi s¶n h¬n 8.500 tû ®ång T¨ng vèn ®iÒu lÖ tõ 650 triÖu ®ång lªn 1.020 tû ®ång Vèn huy ®éng ®¹t 7400 tû ®ång D nî cho vay ®¹t 6.400 tû ®ång ( Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña CN NH SGCT HN) TÝnh ®Õn 31/12/2007, NH cã quan hÖ ®¹i lý víi 661 ng©n hµng vµ chi nh¸nh t¹i 63 quèc gia vµ vïng l·nh thæ trªn kh¾p thÕ giíi. HiÖn nay, Saigonbank lµ ®¹i lý thanh to¸n thÎ Visa, Master Card, JCB, CUP …vµ lµ ®¹i lý chuyÓn tiÒn kiÒu hèi Moneygram. M¹ng líi ho¹t ®éng cña Saigonbank ®îc më réng gåm 43 chi nh¸nh vµ phßng giao dÞch, 1 trung t©m thÎ Saigonbank, 1 c«ng ty qu¶n lý nî vµ KTTS Cïng víi sù ph¸t triÓn cña NH Sµi Gßn C«ng Th¬ng, chi nh¸nh Sµi Gßn C«ng Th¬ng Hµ Néi còng ®· gãp mét phÇn kh«ng nhá vµo nh÷ng thµnh tùu mµ NH ®· ®¹t ®îc. Chi nh¸nh ®îc thµnh lËp vµo ngµy 30/01/1993 theo giÊy phÐp sè 0015/GCT cña NH Nhµ níc. Ngµy 29/11/1993, UBND thµnh phè Hµ Néi ®· ra quyÕt ®Þnh sè 631Q§/UB cho phÐp thµnh lËp chi nh¸nh NH Sµi Gßn C«ng Th¬ng víi trô së ho¹t ®éng t¹i: 17 T«n §¶n – QuËn Hoµn KiÕm – Hµ Néi. Ngµy 18.01.1994 chi nh¸nh chÝnh thøc khai tr¬ng vµ ®i vµo ho¹t ®éng. Sau mét thêi gian dµi ho¹t ®éng chi nh¸nh ®· chuyÓn trô së vÒ 11A §oµn TrÇn NghiÖp – QuËn Hai Bµ Trng vµo th¸ng 7/1997 vµ duy tr× ho¹t ®éng tõ ®ã ®Õn nay. 1.2. C¬ cÊu tæ chøc 1.2.1. Tæ chøc bé m¸y S¬ ®å 1: C¬ cÊu tæ chøc chi nh¸nh Ng©n hµng Sµi Gßn C«ng Th¬ng HN Gi¸m §èc Phã Gi¸m §èc Phßng KÕ To¸n Phßng Kinh Doanh Phßng Ng©n Quü Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bé phËn tÝn dông Bé phËn thanh to¸n quèc tÕ 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng phßng ban 1.2.2.1. Phßng KÕ to¸n Phßng KÕ to¸n cña chi nh¸nh Hµ Néi còng lµ phßng giao dÞch, cung cÊp c¸c dÞch vô cña NH cho kh¸ch hµng, ®ång thêi kÕt hîp víi phßng Ng©n quü ®Ó thu chi tiÒn mÆt theo chøng tõ hîp lý, hîp lÖ. Phßng KÕ to¸n thùc hiÖn h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô huy ®éng vèn, cho vay thu nî thu l·i vµ c¸c nghiÖp vô kh¸c cña chi nh¸nh theo quy ®Þnh cña NH Sµi Gßn C«ng Th¬ng. §ång thêi thùc hiÖn c«ng t¸c thanh to¸n, x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh, quyÕt to¸n thu chi theo kÕ ho¹ch tµi chÝnh, tæng hîp lu gi÷ hå s¬, h¹ch to¸n kinh tÕ, lËp b¸o c¸o thèng kª. 1.2.2.2. Phßng Kinh Doanh: gåm 2 bé phËn - Bé phËn TÝn Dông ThiÕt lËp, duy tr× vµ më réng c¸c mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng, tiÕp thÞ tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm dÞch vô cña NH ®èi víi kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp theo ®èi tîng kh¸ch hµng ®îc ph©n c«ng, trùc tiÕp tiÕp nhËn c¸c th«ng tin ph¶n håi tõ phÝa kh¸ch hµng; nhËn hå s¬, kiÓm tra tÝnh ®Çy ®ñ vµ hîp ph¸p cña hå s¬, chuyÓn ®Õn Ban, Phßng liªn quan ®Ó thùc hiÖn theo chøc n¨ng. Ph©n tÝch doanh nghiÖp, kh¸ch hµng vay theo quy tr×nh nghiÖp vô, ®¸nh gi¸ tµi s¶n ®¶m b¶o nî vay, tæng hîp c¸c ý kiÕn tham gia cña c¸c ®¬n vÞ chøc n¨ng cã liªn quan. Sau ®ã, quyÕt ®Þnh trong h¹n møc ®îc giao hoÆc tr×nh duyÖt c¸c kho¶n cho vay b¶o l·nh, tµi trî th¬ng m¹i. Qu¶n lý hËu giaØ ng©n, gi¸m s¸t liªn tôc c¸c kh¸ch hµng vay vÒ t×nh h×nh sö dông vèn vay, thêng xuyªn trao ®æi víi kh¸ch hµng ®Ó n¾m v÷ng t×nh tr¹ng cña kh¸ch hµng. Thùc hiÖn cho vay, thu nî theo quy ®Þnh. Xö lý, gia h¹n nî, ®«n ®èc kh¸ch hµng tr¶ nî ®óng h¹n, chuyÓn nî qu¸ h¹n, thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p thu nî. - Bé phËn thanh to¸n quèc tÕ Trªn c¬ së c¸c h¹n møc, kho¶n vay, b¶o l·nh, L/C ®· ®îc phª duyÖt, bé phËn Thanh to¸n quèc tÕ thùc hiÖn c¸c t¸c nghiÖp trong tµi trî th¬ng m¹i, phôc vô c¸c giao dÞch thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu cho kh¸ch hµng. VÝ dô: DÞch vô hµng nhËp: th tÝn dông, §P/DA, chuyÓn tiÒn…;Hµng XuÊt: L/C xuÊt, kiÒu hèi, thÎ chuyÓn tiÒn nhanh… 1.2.2.3. Phßng ng©n quü Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thu chi tiÒn mÆt, vËn chuyÓn tiÒn trªn ®êng ®I vµ qu¶n lý an toµn kho quü. Thùc hiÖn c¸c dÞch vô kÐt s¾t, nghiÖp vô nhËn cÊt gi÷ giÊy tê cã gi¸ b»ng tiÒn vµ c¸c tµi s¶n quý cña kh¸ch hµng, nhËn kiÓm ®Õm tiÒn cho c¸c ng©n hµng kh¸c, thu ®æi ngo¹i tÖ cho kh¸ch hµng, thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o theo quy ®Þnh. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.3. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh B¶ng1.1: KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña CN SGCT HN §¬n vÞ: tû ®ång 38,482,452.4KÕt qu¶ 2004 2005 2006 2007 kinh doanh Tổng chi phÝ hoạt động36.7 31,4 46,4 71,4 43,5 Tổng thu nhập hoạt động Lîi nhuËn tríc thuÕ 5,3 -8 11 8,9 Dù phßng rñi ro 3,5 5,3 1,2 3,4 (Nguån: Phßng KÕ to¸n Chi nh¸nh Ng©n hµng Sµi Gßn C«ng Th¬ng Hµ Né)i Qua sè liÖu kÕt qu¶ kinh doanh ë b¶ng trªn ta thÊy: lîi nhuËn tríc thuÕ cña chi nh¸nh t¨ng lªn qua c¸c n¨m. Tõ n¨m 2004 ®Õn n¨m 2007 lîi nhuËn t¨ng gÇn gÊp ®«i vµ cã xu híng t¨ng lªn trong c¸c n¨m tiÕp theo. Tuy nhiªn mét ®iÒu ®¸ng quan t©m lµ trong n¨m 2005 lîi nhu©n cña chi nh¸nh lµ ©m. Còng nh c¸c chØ tiªu tæng d nî, c¬ cÊu cho vay th× lîi nhuËn cña chi nh¸nh còng cã nh÷ng biÕn ®éng kh«ng ®Òu. Quü dù phßng rñi ro gi¶m xuèng qua c¸c n¨m, còng nh c¸c n¨m tû lÖ nî qu¸ h¹n chØ chiÕm mét sè lîng rÊt Ýt, b×nh qu©n kho¶ng 1.2% mçi n¨m, vµ kh«ng cã nî xÊu , do ®ã quü dù phßng ®îc c¾t gi¶m bít, phôc vô cho ho¹t ®éng tÝn dông. Tæng thu nhËp cña chi nh¸nh t¨ng qua c¸c n¨m: cô thÓ n¨m 2004 t¨ng 2.8% so víi n¨m 2005, n¨m 2006 t¨ng 53.8% so víi n¨m 2005, n¨m 2007 gi¶m 36.6% so víi n¨m 2006. Së dÜ cã nguyªn nh©n nh vËy lµ do n¨m 2007, 5 chi nh¸nh cÊp 2 trùc thuéc chi nh¸nh Hµ Néi ®îc t¸ch ra ho¹t ®éng riªng thµnh c¸c chi nh¸nh cÊp 1 ®éc lËp. §ång thêi chi nh¸nh më réng thªm 3 phßng giao dÞch nªn chi phÝ n¨m 2007 còng t¨ng lªn so víi c¸c n¨m kh¸c vµ lîi nhuËn còng gi¶m kh¸ nhiÒu. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. T×nh h×nh huy ®éng vèn vµ sö dông vèn t¹i cN NH SGCT HN 2.1. T×nh h×nh huy ®éng vèn 2.1.1.Tæng nguån vèn huy ®éng: B¶ng1.2 : Tæng nguån vèn huy ®éng trong 4 n¨m cña CN NH SGCT HN §¬n vÞ: tû ®ång ChØ tiªu N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 Sè l- %t¨ng îng (gi¶m) % Sè lt¨ng îng (gi¶m) %t¨ng Sè l(gi¶m) îng Tæng 506,8 705,4 nguån vèn 39,2 741,4 5,1 643,9 -13,1 (Nguån: B¸o c¸o thêng niªn cña chi nh¸nh Sµi Gßn C«ng Th¬ng Hµ Néi) thÊy: Qua sè liÖu vÒ sù thay ®æi tæng nguån vèn huy ®éng cña chi nh¸nh ta - N¨m 2005: Tæng nguån vèn huy ®éng ®îc lµ 705,4 tû ®ång, t¨ng thªm 198,6 tû ®ång (t¬ng ®¬ng 39,2%) so víi n¨m 2004. - N¨m 2006: Tæng nghuån vèn huy ®éng lµ 705,4 tû ®ång, t¨ng thªm 36 tû ®ång (t¬ng ®¬ng t¨ng 5,1%) so víi n¨m 2005. Møc t¨ng nµy thÊp h¬n møc t¨ng cña n¨m 2005. - N¨m 2007: Tæng nguån vèn huy ®éng lµ 643,9 tû ®ång, gi¶m 97,5 tû ®ång (t¬ng øng gi¶m 13,1%) so víi n¨m 2006. Trong 4 n¨m qua, t×nh h×nh huy ®éng vèn cña chi nh¸nh cã nh÷ng biÕn ®éng ®¸ng chó ý, nguån vèn huy ®éng n¨m 2007 cã chiÒu híng gi¶m sót, nguyªn nh©n lµ do khu vùc quËn Hai Bµ Trng tËp trung kh¸ nhiÒu ng©n hµng ho¹t ®éng nªn cã sù c¹nh tranh vÒ ho¹t ®éng huy ®éng vèn gi÷a c¸c ng©n hµng. 2.1.2.C¬ cÊu nguån vèn huy ®éng theo ®èi tîng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng2.2: C¬ cÊu nguån vèn theo ®èi tîng cña CN NH SGCT HN §¬n vÞ: tû ®ång ChØ tiªu N¨m 2004 N¨m 2005 %t¨ng (gi¶m) Sè lîng N¨m 2006 N¨m 2007 Sè l- %t¨ng Sè lîng %t¨ng îng (gi¶m) (gi¶m) C¸ nh©n 316,1 584,8 85 660,7 12,9 573 - 13,2 Tæ chøc kinh tÕ 190,7 120,6 - 36,76 80,7 - 33,1 70,9 - 12,1 ( Nguån: B¸o c¸o thêng niªn cña chi nh¸nh SGCT Hµ Néi) Nguån vèn huy ®éng tõ c¸ nh©n lu«n chiÕm phÇn lín h¬n nguån vèn huy ®éng tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ c¸c tæ chøc tÝn dông, tû lÖ huy ®éng vèn tõ c¸ nh©n lu«n chiÕm h¬n 60% tæng nguån vèn huy ®éng, tû lÖ trªn cao nhÊt vµo n¨m 2006 lµ 85%. Tuy nhiªn, tû lÖ t¨ng nguån vèn huy ®éng tõ c¸ nh©n cã xu híng gi¶m: tõ 85% n¨m 2005 xuèng cßn 12,9% n¨m 2006, vµ n¨m 2007 lµ - 13,2%. T¬ng tù, nguån vèn huy ®éng tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ còng gi¶m m¹nh, n¨m 2005 gi¶m 36,76% so víi n¨m 2004, n¨m 2006 gi¶m 33,1% so víi n¨m 2005, n¨m 2007 gi¶m 12,1% so víi n¨m 2006. Nh vËy, qua 4 n¨m t×nh h×nh huy ®éng vèn cña chi nh¸nh nh×n chung cha ®îc tèt l¾m, cÇn cã biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng huy ®éng vèn. Tû lÖ huy ®éng tõ c¸ nh©n chiÕm phÇn lín nguån vèn chøng tá chi nh¸nh ®· ®i ®óng híng trong c«ng t¸c huy ®éng vèn. V× tiÒn göi tiÕt kiÖm c¸ nh©n lµ lîng tiÒn nhµn rçi lín, cã tÝnh æn ®Þnh, v× thÕ cã thÓ dïng lµm vèn cho vay trung vµ dµi h¹n. Tuy nhiªn hiÖu qu¶ cña viÖc huy ®éng nguån vèn nµy ®ang cã xu híng gi¶m, ng©n hµng cÇn t×m biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng nµy. Cßn tû lÖ huy ®éng tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ thÊp chøng tá c¸c tæ chøc nµy cha thùc sù tin tëng vµo chi nh¸nh, chi nh¸nh SGCT Hµ Néi cÇn n©ng cao uy tÝn vµ x©y dùng quan hÖ tèt h¬n ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng thu hót tiÒn göi tõ c¸c tæ chøc nµy. 2.1.3.C¬ cÊu nguån vèn theo k× h¹n B¶ng 2.2: C¬ cÊu nguån vèn theo k× h¹n cña chi nh¸nh SGCT Hµ Néi §¬n vÞ: tû ®ång N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 N¨m ChØ tiªu 2004 Sè l- %t¨ng Sè l- %t¨ng Sè l- %t¨ng îng (gi¶m) îng (gi¶m) îng (gi¶m) TiÒn göi cã 247 345 39,6 354,5 2,7 298,2 -15,8 k× h¹n < 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 th¸ng TiÒn göi cã k× h¹n >= 12 259,8 360,4 38,7 386,9 7,3 345,7 -10,6 th¸ng (Nguån: B¸o c¸o thêng niªn cña chi nh¸nh SGCT Hµ Néi) - N¨m 2004: nguån vèn cã k× h¹n < 12 th¸ng lµ 247 tû ®ång, chiÕm 48,7% tæng nguån huy ®éng, nguån vèn k× h¹n > 12 th¸ng chiÕm 51,3% tæng nguån huy ®éng. - N¨m 2005: nguån vèn cã k× h¹n < 12 th¸ng lµ 345 tû ®ång, t¨ng 39,6% so víi n¨m 2004, chiÕm 48,9% tæng nguån vèn huy ®éng, nguån vèn cã k× h¹n > 12 th¸ng còng t¨ng thªm 38,7% so víi n¨m 2004. §©y lµ sù t¨ng trëng vît bËc cña nguån vèn trong n¨m 2005, ®Æc biÖt lµ nguån k× h¹n > 12 th¸ng. §©y lµ dÊu hiÖu t¨ng trëng ®¸ng mõng, thÓ hiÖn hiÖu qu¶ trong huy ®éng vèn ng¾n h¹n cña chi nh¸nh. - N¨m 2006: møc t¨ng cña nguån vèn k× h¹n < 12 th¸ng lµ 2,7% so víi n¨m 2005, cã thÓ thÊy lîng tiÒn göi kh«ng k× h¹n vµ ng¾n h¹n cña chi nh¸nh ®· t¨ng lªn nhng so víi n¨m 2005 th× møc t¨ng ®· gi¶m nhiÒu. Nguån vèn cã k× h¹n > 12 th¸ng lµ 386,9 tû ®ång, t¨ng 7,3%, gi¶m nhiÒu so víi møc t¨ng n¨m 2005. - N¨m 2007: nguån vèn cã k× h¹n < 12 th¸ng lµ 298,2 tû ®ång, gi¶m 15,8% so víi n¨m 2006, chiÕm 46,3% tæng nguån vèn huy ®éng. Nguån vèn cã k× h¹n > 12 th¸ng chiÕm 53,7% tæng nguån vèn, gi¶m 10,6% so víi n¨m 2006. Sù sôt gi¶m nµy mét lÇn n÷a cho thÊy sù c¹nh tranh vÒ huy ®éng tiÒn göi dµi h¹n cña c¸c ng©n hµng trªn ®Þa bµn quËn Hai Bµ Trng lµ kh¸ gay g¾t. Vµ chÝnh l·i suÊt mµ chi nh¸nh SGCT Hµ Néi ®ang ¸p dông cho nguån vèn huy ®éng k× h¹n > 12 th¸ng thÊp h¬n c¸c ng©n hµng cïng ®Þa bµn nªn khã thu hót ngêi d©n vµ c¸c tæ chøc. Nh×n chung, trong c¶ 4 n¨m nguån vèn k× h¹n > 12 th¸ng lu«n chiÕm phÇn lín (trªn 50%) trong tæng nguån huy ®éng vµ cã møc t¨ng trëng ®Òu vµ æn ®Þnh h¬n so víi nguån vèn k× h¹n < 12 th¸ng. §iÒu nµy còng thÓ hiÖn sù tËp trung huy ®éng vèn trung vµ dµi h¹n cña chi nh¸nh vµ sù a thÝch, tin tëng nh÷ng s¶n phÈm huy ®éng vèn dµi h¹n cña d©n c vµ c¸c tæ chøc trªn ®Þa bµn ®èi víi chi nh¸nh SGCT Hµ Néi. H¬n n÷a, khi cã ®îc nguån vèn dµi h¹n lín, chi nh¸nh sÏ cã ®iÒu kiÖn gi¶m bít ®îc viÖc dïng nguån vèn ng¾n h¹n ®Ó cho vay trung, dµi h¹n, tøc lµ gi¶m ®îc rñi ro trong ho¹t ®éng. 2.1.4. C¬ cÊu nguån vèn theo h×nh thøc huy ®éng B¶ng 3.2: C¸c h×nh thøc huy ®éng vèn cña chi nh¸nh SGCT §¬n vÞ: tû ®ång N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 N¨m ChØ tiªu 2004 Sè l- %t¨ng Sè lîng %t¨ng Sè lîng %t¨ng îng (gi¶m) (gi¶m) (gi¶m) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TiÒn göi tiÕt kiÖm TiÒn göi thanh to¸n TiÒn göi cã k× h¹n Ph¸t hµnh c«ng cô nî 34,3 86 60,1 101,7 18,2 180,3 77,2 120 127,5 6,2 154 20,8 98,7 -35,9 348 486 39,6 479 -1,4 356 -25,6 4,5 5,9 31,1 6,7 13,5 8,9 32,8 (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña ng©n hµng) - Trong c¶ 4 n¨m, 3 h×nh thøc huy ®éng lµ: tiÕt kiÖm, tiÒn göi thanh to¸n vµ tiÒn göi cã k× h¹n lu«n chiÕm sè lîng lín, cao gÊp 2 ®Õn 3 lÇn so víi c¸c h×nh thøc cßn l¹i. Tû lÖ t¨ng trëng chung cña nhãm nµy còng cã xu híng t¨ng lªn, ®Æc biÖt lµ sù t¨ng trëng cña tiÒn tiÕt kiÖm: n¨m 2004 t¨ng 60,1% so víi n¨m 2004; n¨m 2006 t¨ng 18,2% so víi n¨m 2005, n¨m 2007 t¨ng 77,2% so víi n¨m 2006. H×nh thøc huy ®éng b»ng nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm t¨ng ®Òu qua 4 n¨m, chøng tá ngêi d©n ngµy cµng a thÝch göi tiÕt kiÖm t¹i chi nh¸nh. - H×nh thøc huy ®éng ph¸t hµnh c«ng cô nî nh k× phiÕu, tr¸i phiÕu chÝnh phñ chiÕm mét tØ lÖ rÊt nhá trong tæng nguån vèn huy ®éng vµ t¨ng rÊt chËm qua 4 n¨m. 2.2. T×nh h×nh ho¹t ®éng sö dông vèn B¶ng 4.2: KÕt qu¶ ho¹t ®éng tÝn dông t¹i chi nh¸nh SGCT Hµ Néi §¬n vÞ: tû ®ång 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 N¨m SèN¨m l- %t¨ng Sè l- %t¨ng Sè l- %t¨ng ChØ tiªu 2004 îng (gi¶m) îng (gi¶m) îng (gi¶m) Tæng d nî 256,9 701,1 172,9 316,7 -54,8 501,4 58,3 Cho vay ng¾n h¹n 188 593 215,4 284 -108,8 450 58,4 Cho vay trung vµ 68,9 108,1 56,8 32,7 -69,7 51,4 57,1 dµi h¹n Theo thµnh phÇn kinh tÕ - C¸ nh©n 155 401.3 158,9 120,2 -70,1 301,8 151 - Tæ chøc kinh tÕ 101,9 299,8 194,2 196,5 -34,4 199,6 2,1 (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña ng©n hµng) Tæng d nî tÝn dông t¨ng víi tèc ®é b×nh thêng: n¨m 2007 t¨ng thªm 58,3% so víi n¨m 2006, n¨m 2006 gi¶m 54,8% so víi n¨m 2005, n¨m 2005 t¨ng 172,9% so víi n¨m 2004. Nh vËy cã sù biÕn ®éng chØ tiªu tæng d nî cña chi nh¸nh trong 4 n¨m, ®Õn n¨m 2006 tèc ®é t¨ng trë l¹i b×nh thêng vµ t¨ng lªn ë n¨m tiÕp theo thÓ hiÖn chi nh¸nh ®· thùc hiÖn ho¹t ®éng cho vay cã hiÖu qu¶ h¬n trong n¨m 2007, ®iÒu nµy ®ång nghÜa víi kh¶ n¨ng t¹o lîi nhuËn cña chi nh¸nh còng t¨ng lªn. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - D nî theo k× h¹n: Cho vay vèn ng¾n h¹n vÉn chiÕm phÇn lín trong tæng cho vay. Cô thÓ: n¨m 2004 cho vay ng¾n h¹n chiÕm 73,1% tæng d nî, n¨m 2005: 84,5%, n¨m 2006: 89,6%, n¨m 2007: 89,7%. Cho vay ng¾n h¹n vÉn lµ ho¹t ®éng chiÕm phÇn lín tæng d nî cña ng©n hµng. Qua ®ã ta thÊy nhu cÇu vay vèn ng¾n h¹n t¨ng do nhu cÇu tiªu dïng vµ nhu cÇu vèn lu ®éng trªn ®Þa bµn t¨ng lªn, ®ång thêi ng©n hµng tËp trung vµo m¶ng cho vay vèn ®èi víi c¸c ®¬n vÞ x©y l¾p (m¶ng kh¸ch hµng truyÒn thèng cña ng©n hµng). Còng cã thÓ thÊy ®iÒu nµy qua c¬ cÊu d nî theo thµnh phÇn kinh tÕ: D nî tÝn dông c¸ nh©n gi¶m m¹nh vµo n¨m 2006 nhng vÉn chiÕm tû lÖ lín trong tæng d nî. Cô thÓ: n¨m 2004 tÝn dông c¸ nh©n chiÕm 60,3% tæng d nî tÝn dông, n¨m 2005 chiÕm 57,2%, n¨m 2006 chiÕm 37,9%, n¨m 2007 chiÕm 60,2%. 2.3. T¬ng quan gi÷a nguån vèn huy ®éng vµ tæng d nî cho vay cña chi nh¸nh ng©n hµng SGCT Hµ Néi. B¶ng 5.2: Nguån vèn huy ®éng vµ tæng d nî cho vay cña CN NH SGCT HN §¬n vÞ: Tû ®ång N¨m 2004 2005 2006 2007 Nguån vèn huy ®éng 506,8 Tæng d nî cho vay 256,9 Tû lÖ gi÷a tæng d nî 50,7 cho vay vµ nguån vèn huy ®éng(%) 705,4 701,1 99,4 741,4 316,7 42,72 643,9 501,4 77,87 Nguån (Nguån b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña Ng©n hµng) Qua b¶ng trªn ta thÊy tæng d nî ngµy mét t¨ng vµ ho¹t ®éng sö dông vèn hiÖn kh¸ tèt so víi nguån vèn huy ®éng, tæng d nî cho vay so víi nguån vèn huy ®éng ®Õn cuèi n¨m 2007 lµ 77,87%, tû lÖ nµy tÝnh trung b×nh cho c¶ 4 n¨m lµ 67,67%. Vèn mµ ng©n hµng huy ®éng kh«ng nh÷ng ®¸p øng cho nhu cÇu cña m×nh mµ cßn phôc vô cho nhu cÇu cña c¸c hÖ thèng. NÕu nh xÐt trªn mét chi nh¸nh ®éc lËp th× chi nh¸nh ng©n hµng SGCT cha sö dông tèi ®a nguån vèn huy ®éng ®îc nhng nguån vèn d thõa ®ã ®îc bæ sung vµo nguån vèn ®iÒu hoµ trong hÖ thèng, më réng sù ph¸t triÓn cña c¶ hÖ thèng vµ ®em l¹i lîi Ých cho toµn ngµnh. Ngoµi ra chi nh¸nh ng©n hµng SGCT Hµ Néi cßn thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch cña nhµ níc trong viÖc ph¸t hµnh kú phiÕu, tr¸i phiÕu. Tæng nguån vèn thu ®îc th«ng qua viÖc ph¸t hµnh kú phiÕu, tr¸i phiÕu cña ng©n hµng Trung ¬ng lµ kh«ng nhá. Trªn ®©y lµ toµn bé t×nh h×nh huy ®éng vµ sö dông vèn cña chi nh¸nh ng©n hµng SGCT Hµ Néi qua 4 n¨m gÇn ®©y. Qua ®©y chóng ta cã thÓ thÊy Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®îc nh÷ng thµnh tÝch ®¹t ®îc vµ mét sè yÕu ®iÓm cÇn kh¾c phôc, qua ®ã cã thÓ t×m ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. 3. Mét sè h¹n chÕ vµ gi¶i ph¸p n©ng cao ho¹t ®éng huy ®éng vèn cña chi nh¸nh nh SGCT Hµ Néi 3.1 Mét sè h¹n chÕ trong ho¹t ®éng huy ®éng vèn vµ nguyªn nh©n - VÊn ®Ò nãng nhÊt hiÖn nay lµ l·i suÊt tiÒn göi vµ l·i suÊt cho vay cña c¸c ng©n hµng ®ang t¨ng lªn rÊt cao. Nh÷ng n¨m tríc ®©y, Saigonbank lµ mét trong nh÷ng ng©n hµng cã l·i suÊt tiÒn göi cao nhÊt, v× vËy ®· thu hót ®îc lîng tiÒn göi tõ d©n c rÊt lín. Nhng bíc sang n¨m 2008, khi diÔn ra cuéc c¹nh tranh vÒ l·i suÊt rÊt khèc liÖt gi÷a c¸c ng©n hµng th× tiÕc lµ Saigonbank ®· kh«ng ®a ra ®îc nh÷ng chÝnh s¸ch hÊp dÉn kÞp thêi ®Ó thu hót kh¸ch hµng, dÉn ®Õn ®· mÊt ®i mét lîng kh¸ch hµng ®¸ng kÓ. VÝ dô gÇn ®©y nhÊt: Thêi ®iÓm th¸ng 6/2008, l·i suÊt c¬ b¶n ®îc NHNN Ên ®Þnh lµ 14%, tøc lµ møc l·i suÊt cho vay cao nhÊt ®· lªn ®Õn 21%, rÊt nhiÒu ng©n hµng ®· ®a ra møc l·i suÊt tiÒn göi cao (cã ng©n hµng lªn tíi 19,2%), ¸p dông l·i suÊt bËc thang cã lîi cho kh¸ch hµng, ®ång thêi ®a ra nhiÒu ch¬ng tr×nh khuyÕn m·i, rót th¨m tróng thëng... ®Ó thu hót kh¸ch hµng. Trong khi ®ã, møc l·i suÊt tiÒn göi cao nhÊt cña Saigonbank chØ lµ 17,8% ¸p dông cho tiÒn göi tiÕt kiÖm VND - k× h¹n 3 th¸ng. §ã kh«ng ph¶i lµ møc l·i suÊt thÊp nhng cha ®ñ hÊp dÉn kh¸ch hµng. Ngoµi ra, Saigonbank kh«ng ¸p dông l·i suÊt bËc thang còng nh c¸c ch¬ng tr×nh khuyÕn m·i, phiÕu dù thëng... nh mét sè ng©n hµng kh¸c ®· lµm rÊt thµnh c«ng. - Bµn thªm vÒ vÊn ®Ò l·i suÊt bËc thang, vÉn biÕt r»ng ¸p dông l·i suÊt bËc thang ®ång nghÜa víi viÖc sÏ lµm t¨ng chi phÝ huy ®éng vèn. ThÕ nhng nÕu ¸p dông l·i suÊt bËc thang mét c¸ch hîp lý sÏ lµm t¨ng tÝnh hÊp dÉn cña dÞch vô tiÒn göi tiÕt kiÖm lªn rÊt nhiÒu. HiÖn nay, møc l·i suÊt tiÒn göi tiÕt kiÖm biÕn ®éng liªn tôc, v× thÕ rÊt nhiÒu kh¸ch hµng cã nhu cÇu rót tiÒn göi khi cha ®¸o h¹n ®Ó göi l¹i theo k× h¹n míi cã lîi h¬n hoÆc ®i göi t¹i ng©n hµng kh¸c cã l·i suÊt cao h¬n. T¹i Saigonbank, khi kh¸ch hµng rót tiÒn khi cha ®¸o h¹n th× chØ ®îc ¸p dông l·i suÊt kh«ng k× h¹n nªn ®· lµm gi¶m sù hÊp dÉn ®èi víi kh¸ch hµng. - C¸c s¶n phÈm dÞch vô míi (s¶n phÈm thÎ) triÓn khai chËm, thiÕu ®ång bé, ph¹m vi sö dông cña kh¸ch hµng cßn Ýt, uy tÝn s¶n phÈm kh«ng cao. VÝ dô nh dÞch vô rót tiÒn qua thÎ ATM, hiÖn nay chi nh¸nh chØ cã mét sè lîng rÊt Ýt m¸y rót tiÒn tù ®éng ®Æt t¹i trô së vµ phßng giao dÞch nªn rÊt bÊt tiÖn cho kh¸ch hµng. - Ngoµi ra, ng©n hµng cha quan t©m ®Çy ®ñ ®Õn c«ng t¸c marketing; c«ng t¸c tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o nªn h×nh ¶nh ng©n hµng cha ®Õn ®îc víi ®«ng ®¶o ngêi d©n. 3.2. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ huy ®éng vèn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - MÆc dï hiÖn nay c¸c ng©n hµng ®ang c¹nh tranh vÒ l·i suÊt rÊt khèc liÖt nhng t¨ng l·i suÊt ®ång nghÜa víi viÖc t¨ng chi phÝ huy ®éng vèn, lµm gi¶m lîi nhuËn. V× thÕ vÊn ®Ò ®Æt ra lµ ng©n hµng cÇn ph¶i Ên ®Þnh ®îc møc l·i suÊt phï hîp hÊp dÉn ®îc kh¸ch hµng nhng vÉn ph¶i ®¶m b¶o lîi nhuËn cña ng©n hµng. §ång thêi ¸p dông l·i suÊt u ®·i víi c¸c kh¸ch hµng lín, ¸p dông c¸c ch¬ng tr×nh khuyÕn m·i, rót th¨m tróng thëng... ®Ó hÊp dÉn kh¸ch hµng. - TiÕt kiÖm chi phÝ ho¹t ®éng b»ng c¸ch n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý, sö dông hiÖu qu¶ nguån nh©n lùc...Tõng bíc x©y dùng vµ ph¸t triÓn hÖ thèng ebanking, homebanking...®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng, mang l¹i nhiÒu tiÖn Ých cho kh¸ch hµng. MÆc dï ng©n hµng sÏ mÊt mét kho¶n chi phÝ lín vµo viÖc ph¸t triÓn c¸c hÖ thèng nµy nhng bï l¹i nã sÏ gióp ng©n hµng gi¶m bít sè lîng nh©n viªn vµ c¸c phßng giao dÞch, do ®ã vÒ l©u dµi sÏ tiÕt kiÖm chi phÝ, t¨ng lîi nhuËn cho ng©n hµng. - §a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc göi tiÒn trong d©n c bao gåm c¶ tiÒn göi tiÕt kiÖm, tiÒn göi sö dông thÎ, tr¸i phiÕu, kú phiÕu. §ång thêi, ng©n hµng còng cÇn ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i kú h¹n, vÝ dô nh k× h¹n 1 tuÇn, 3 tuÇn, 5 tuÇn...®Ó ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng. - §a d¹ng hãa tµi kho¶n tiÒn göi c¸ nh©n §Ó t¨ng sè lîng tµi kho¶n nµy lªn, ®ång nghÜa víi viÖc t¨ng doanh sè thanh to¸n qua tµi kho¶n, chi nh¸nh cÇn chó ý h¬n n÷a ®Õn h×nh thøc: * ¸p dông møc l·i suÊt phï hîp h¬n, hÊp dÉn kh¸ch hµng më tµi kho¶n, kÕt hîp víi c¸c dÞch vô thanh to¸n, chi tr¶ hé kh¸ch hµng. Híng dÉn cho kh¸ch hµng thÊy ®îc nh÷ng tiÖn Ých khi sö dông tµi kho¶n nµy ®Ó hä hiÓu ®îc nh÷ng u ®iÓm cña tµi kho¶n vµ sö dông nã. * Ng©n hµng cã thÓ ¸p dông viÖc theo dâi 2 tµi kho¶n song song cña kh¸ch hµng tøc lµ khi tµi kho¶n tiÒn göi thanh to¸n cña kh¸ch hµng cã sè d cao, Ng©n hµng sÏ chuyÓn bít sang tµi kho¶n tiÒn göi cã kú h¹n ®Ó gióp kh¸ch hµng kh«ng bÞ thiÖt. Ngîc l¹i, khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu thanh to¸n cao, Ng©n hµng sÏ tù ®éng chuyÓn tiÒn göi cã kú h¹n thµnh tiÒn göi thanh to¸n ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Ng©n hµng lµm ®îc nh vËy sÏ t¹o ra sù nhanh chãng, tiÖn lîi h¬n cho kh¸ch hµng. §ång thêi còng gióp Ng©n hµng gi¶m giai ®o¹n rót tiÒn nhiÒu lÇn, tèn thêi gian vµ chi phÝ. * Ng©n hµng còng cã thÓ liªn kÕt víi c¸c doanh nghiÖp ®Ó lµm dÞch vô më tµi kho¶n chi tr¶ l¬ng cho c¸c kh¸ch hµng lµ c¸n bé c«ng nh©n viªn lµm viÖc ë c¸c doanh nghiÖp cã thu nhËp æn ®Þnh. * Liªn hÖ víi c¸c trêng §¹i häc, Cao ®¼ng...trªn ®Þa bµn nh §H B¸ch Khoa, §H X©y Dùng, §H Kinh TÕ...®Ó cïng nhµ trêng më tµi kho¶n cho sinh viªn trong trêng. Lµm ®îc ®iÒu nµy cã lîi cho c¶ Ng©n hµng, nhµ trêng vµ c¶ sinh viªn. §èi víi Ng©n hµng, ®©y lµ mét nguån huy ®éng dåi dµo v× hiÖn nay sè lîng sinh viªn trong c¸c trêng §¹i häc, Cao ®¼ng... lµ rÊt lín. VÒ phÝa nhµ trêng vµ sinh viªn, sÏ dÔ dµng h¬n trong viÖc thu häc phÝ vµ c¸c chi phÝ, lÖ phÝ kh¸c. - G¾n liÒn viÖc t¨ng cêng huy ®éng vèn víi sö dông vèn cã hiÖu qu¶: trong ho¹t ®éng Ng©n hµng, gi÷a nguån vèn vµ sö dông vèn cã quan hÖ thWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 êng xuyªn, t¸c ®éng hç trî lÉn nhau, chi phèi lÉn nhau. Nguån vèn lµ c¬ së, lµ tiÒn ®Ò ®Ó Ng©n hµng thùc hiÖn c«ng t¸c sö dông vèn. Vµ sö dông vèn còng lµ c¨n cø quan träng ®Ó Ng©n hµng x¸c ®Þnh nguån vèn cÇn huy ®éng. Hai yÕu tè nµy t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau nªn chi nh¸nh cÇn ®a ra c¸c gi¶i ph¸p thÝch hîp ®Ó viÖc huy ®éng vèn vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶ cao nhÊt. - Thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch kh¸ch hµng vµ chiÕn lîc marketing hiÖu qu¶: thu hót nhiÒu kh¸ch hµng, duy tr×, më réng kh¸ch hµng truyÒn thèng, ®¶m b¶o lîi Ých cho c¶ ng©n hµng vµ kh¸ch hµng. V× lîi Ých cña kh¸ch hµng, ng©n hµng cÇn cã phßng Marketing riªng chuyªn thu thËp th«ng tin, n¾m b¾t nhu cÇu cña kh¸ch hµng, ph©n lo¹i thÞ trêng, ph©n lo¹i kh¸ch hµng ®Ó tõ ®ã cã c¸ch ®èi xö cho phï hîp. Thªm vµo ®ã, Saigonbank cÇn cã nh÷ng h×nh thøc tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o, giíi thiÖu ®Ó ®a th«ng tin ®Õn víi kh¸ch hµng ®Ó hä biÕt tíi ho¹t ®éng cña ng©n hµng. §ång thêi hä thÊy ®îc lîi Ých khi giao dÞch víi ng©n hµng, vÒ l·i suÊt, vÒ c¸c chÝnh s¸ch u ®·i cña c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn cña ng©n hµng. - Ph¸t huy tèi ®a yÕu tè con ngêi: ®©y kh«ng chØ lµ gi¶i ph¸p tríc m¾t mµ cßn lµ vÒ l©u dµi nh»m ph¸t triÓn v÷ng ch¾c ho¹t ®éng kinh doanh cña Saigonbank. V× vËy, Saigonbank cÇn ®µo t¹o l¹i ®Ó n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô, cã ®ñ n¨ng lùc ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô. H¬n n÷a, mét c¸n bé ng©n hµng hiÖn ®¹i kh«ng chØ cÇn thµnh th¹o vÒ nghiÖp vô mµ cßn lµ ph¶i hiÓu biÕt vÒ nhiÒu lÜnh vùc, lµ chuyªn gia t vÊn, marketing.. KÕt luËn §Ó t¹o dùng ®îc mét chç ®øng v÷ng ch¾c trong nÒn kinh tÕ ®Çy biÕn ®éng nh hiÖn nay ®ßi hái ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn Sµi Gßn C«ng Th¬ng cÇn ph¶i x©y dùng vµ thùc hiÖn mét chÝnh s¸ch ®ång bé vÒ tÊt c¶ c¸c mÆt: ®a d¹ng hãa c¸c s¶n phÈm dÞch vô, ¸p dông chÝnh s¸ch l·i suÊt linh ho¹t, g¾n liÒn viÖc t¨ng cêng huy ®éng vèn víi sö dông vèn cã hiÖu qu¶, thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch kh¸ch hµng vµ chiÕn lîc marketing, ®æi míi c«ng nghÖ ng©n hµng, ph¸t huy tèi ®a yÕu tè con ngêi…§Þnh híng cña ng©n hµng ®Õn n¨m 2010 lµ ph¸t triÓn ng©n hµng Sµi Gßn C«ng Th¬ng theo híng hiÖn ®¹i, phÊn ®Êu trë thµnh mét trong nh÷ng ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn cung øng s¶n phÈm, dÞch vô cã chÊt lîng cao dùa trªn c«ng nghÖ vµ tr×nh ®é qu¶n lý tiªn tiÕn, ¸p dông c¸c th«ng lÖ, chuÈn mùc quèc tÕ vÒ ho¹t ®éng ng©n hµng th¬ng m¹i. §Ó thùc hiÖn ®îc môc tiªu ®ã cÇn cã sù nç lùc cña ban l·nh ®¹o vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn ng©n hµng Sµi Gßn C«ng Th¬ng còng nh nh÷ng chÝnh s¸ch hç trî tÝch cùc cña Nhµ níc. Do thêi gian vµ kinh nghiÖm thùc tÕ cha nhiÒu nªn bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong nhËn ®îc sù ®¸nh gi¸ vµ gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó bµi viÕt cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 12
- Xem thêm -