Tài liệu Ngân hàng câu hỏi và lời giải chi tiết máy

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 223 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Tham gia: 14/02/2015

Mô tả:

§¸p ¸n bµi tËp ®Ò thi m«n häc Chi tiÕt m¸y ®Ò 1 1®iÓm 1®iÓm  4 ®iÓm 1®iÓm 1®iÓm S1 b X¸c ®Þnh ®-êng kÝnh bu l«ng trong mèi ghÐp cã khe hë sau: BiÕt: F = 4800N a = 250mm b = 1,5a L = 2a HÖ sè ma s¸t f = 0,13 a L HÖ sè an toµn k = 1,5 øng suÊt kÐo cho phÐp cña bu l«ng: F S2 * VÏ s¬ ®å vµ ph©n tÝch lùc ®óng * TÝnh gi¸ trÞ c¸c lùc, m«men khi rêi lùc vÒ träng t©m mèi ghÐp, tÝnh c¸c b¸n kÝnh ri * TÝnh gi¸ trÞ c¸c tæng hîp lùc t¸c dông lªn bu l«ng * ViÕt ®iÒu kiÖn bÒn, tÝnh to¸n kÕt qu¶ ®óng [K] = 100 Mpa Bµi gi¶i - Di chuyÓn lùc F vÒ träng t©m cña mèi ghÐp ®­îc 1 M«men M v¯ 1 lùc F’ = F a 3 FM3 b F3 Fz L r3 M r1 1 FM1 Fz r2 F 2 F FM2 F2 F1 Fz 1 1 M= (L+ a) F = (500 + 250)4800 = 28.105 Nmm 3 3 F’ = F = 4800N - D­íi t¸c dông cña lùc F’, mçi bu l«ng chÞu 1 lùc Fz 1 1 Fz = F’ = 4800 =1600 N 3 3 - D-íi t¸c dông cña m«men M c¸c bu l«ng chÞu c¸c lùc t-¬ng øng FM1, FM2,, FM3 FMi = M.ri ri2 - X¸c ®Þnh c¸c b¸n kÝnh ri: 1 2 1 r1  a  b2  2502  3752  150,2mm 3 3 2 2 2 2 a 2  250  r2  b    3752     263,5mm 3 2 3 2     b 2 2 3752 2 a ( )  250   208,3(mm) . 2 3 4 ri2  r12  r22  r32  150, 22  263,52  208,32  135381, 2mm 2 28.105.150, 2 FM1   3106,5N ; 135381, 2 28.105.263,5 FM 2   5449,8N ; 135381, 2 28.105.208,3 FM3   4308,1N . 135381, 2 r3 = 2 3 2 - TÝnh hîp lùc t¸c dông lªn c¸c bu l«ng:     a   2 F12  Fz2  FM1  2Fz .FM1.cos (Fz , FM1 ) ; cos (Fz , FM3 )  cos 1  3r1   a 250  cos (Fz , FM1 )    0,555 3r1 3.150, 2 F12  16002  3106,52  2.1600.3106,5.0,555 ;  F1  4210, 2N       2 F22  Fz2  FM2  2Fz .FM2 .cos (Fz , FM2 ) ; cos (Fz , FM2 )  cos(900  2 )  sin 2   a 250  cos (Fz , FM2 )    0,316 3r2 3.263,5 F22  16002  5449,82  2.1600.5449,8.0,316  F2  6145,8N       2 F32  Fz2  FM3  2Fz .FM3 .cos (Fz , FM3 ) ; cos (Fz , FM3 )  cos(  3 )   cos 3   b 375  cos (Fz , FM3 )     0,6 3.r3 3.208,3 F32  16002  4308,12  2.1600.4308,1.0,6  F3  3584, 4N . Fmax= max{F1, F2, F3}= F2= 6145,8N - Tõ ®iÒu kiÖn bÒn kÐo  d1   i = 1  d1  k.F 1,3.4.V ; Víi V = ; cã 1 bÒ mÆt tiÕp xóc .[k ] i.f 1,3.4.k.Fmax 1,3.4.1,5.6145,8   34, 26mm .f.[k ] 3,14.0,13.100 d1  34, 26mm . LÊy d1= 35mm. ®Ò 2 1®iÓm 1®iÓm  4 ®iÓm 1®iÓm 1®iÓm S2 = 25 mm [d] = 110 MPa [C] = 90 MPa b h = 40 mm, b = 1,5a S1 = 20 mm S2 h H·y tÝnh ®-êng kÝnh bul«ng trong mèi ghÐp bul«ng kh«ng cã khe hë sau: BiÕt: F = 4500 N a = 220 mm, L = 2a S1 * VÏ s¬ ®å vµ ph©n tÝch lùc ®óng * TÝnh gi¸ trÞ c¸c lùc, m«men khi rêi lùc vÒ träng t©m mèi ghÐp, tÝnh c¸c b¸n kÝnh ri * TÝnh gi¸ trÞ c¸c tæng hîp lùc t¸c dông lªn bu l«ng * ViÕt ®iÒu kiÖn bÒn, tÝnh to¸n kÕt qu¶ ®óng F a L Bµi gi¶i - Di chuyÓn lùc F vÒ träng t©m cña mèi ghÐp ®­îc 1 M«men M v¯ 1 lùc F’ = F a M r1 1 FM1 Fz 2 b Fz r3 r2 F 2 F1 F FM2 F2 s s F3 1 FM3 h 3 L Fz 1 1 M= (L+ a) F = (440 + 220)4500 = 231.104 Nmm 3 3 F’ = F = 4500N - D-íi t¸c dông cña lùc F’, mçi bu l«ng chÞu 1 lùc Fz 1 1 Fz = F’= 4500 = 1500 N 3 3 - D-íi t¸c dông cña m«men M c¸c bu l«ng chÞu c¸c lùc t-¬ng øng FM1, FM2,, FM3 FMi = M.ri ri2 - X¸c ®Þnh c¸c b¸n kÝnh ri: 1 2 1 r1  a  b2  2202  3302  132,2mm ; 3 3 2 2 2 a 2  220  2 2 r2    b     330  231,9mm ; 3 2 3  2  2 2 3302 b 2 a    220   183,3mm . 2 3 4   2 2 ri  r1  r22  r32  132, 22  231,92  183,32  104853,3mm 2 231.104.132, 2 FM1   2912,5N ; 104853,3 231.104.231,9 FM 2   5108,9N ; 104853,3 231.104.183,3 FM3   4038, 2N . 104853,3 r3 = 2 3 2 - TÝnh hîp lùc t¸c dông lªn c¸c bu l«ng:    2 F12  Fz2  FM1  2Fz .FM1.cos (Fz , FM1 ) ;   a 220  cos (Fz , FM1 )  cos 1    0,555 3r1 3.132, 2 F12  15002  2912,52  2.1500.2912,5.0,555 ;  F1  3947, 4N    2 2 2 F2  Fz  FM2  2Fz .FM2 .cos (Fz , FM2 ) ;   a 250  cos (Fz , FM2 )  cos(900  2 )  sin 2    0,316 3r2 3.231,9 F22  15002  5108,92  2.1500.5108,9.0,316  F2  5761, 4N    2 F32  Fz2  FM3  2Fz .FM3 .cos (Fz , FM3 ) ;   b 330  cos (Fz , FM3 )  cos(  3 )   cos 3     0,6 3.r3 3.183,3 F32  15002  4038, 22  2.1500.4038, 2.0,6  F3  3359,8N . Fmax= max{F1, F2, F3}= F2= 5761,4N Tõ ®iÒu kiÖn bÒn c¾t:   4F  [c ] ; Víi i = 1 .d 02 .i 4.F 4.5761, 4   9,03mm . LÊy d0= 10mm .[c ] 3,14.90 F - KiÓm nghiÖm ®iÒu kiÖn bÒn dËp: d   [ d ] Smin .d 0  d0  Smin= min{S1, h – S1}; Smin= min{20, 20}= 20mm d  5761, 4  28,8MPa  [d ]  110MPa 20.10  bu l«ng cã do =10mm ®ñ ®iÒu kiÖn bÒn dËp. ®Ò 3 * VÏ s¬ ®å vµ ph©n tÝch lùc ®óng * TÝnh gi¸ trÞ c¸c lùc, m«men khi rêi lùc vÒ träng t©m mèi ghÐp, tÝnh c¸c b¸n kÝnh ri * TÝnh gi¸ trÞ c¸c tæng hîp lùc t¸c dông lªn bu l«ng * ViÕt ®iÒu kiÖn bÒn, tÝnh to¸n kÕt qu¶ ®óng 1®iÓm 1®iÓm 1®iÓm 1®iÓm TÝnh t¶i träng F lín nhÊt mµ mèi ghÐp ®inh t¸n cã kh¶ n¨ng chÞu ®-îc. BiÕt: d0 = 10 mm;  4 ®iÓm S1 b = 200 mm; a = 2b = 400 mm; L = 2b = 400 mm; [d] = 120 MPa; [C ] = 90 MPa; S1 = 10 mm; S2 = 15 mm. S2 b d F L a Bµi gi¶i - Di chuyÓn lùc F vÒ träng t©m cña mèi ghÐp ®­îc 1 M«men M v¯ 1 lùc F’ = F a FM3 b F3 Fz r1 r3 1 M F Fz s2 s1 3 L FM1 r2 2 F1 F FM2 Fz F2 - 1 1 1 M= (L+ a) F = (400 + 400)F = 1600F 3 3 3 F’ = F - D­íi t¸c dông cña lùc F’, mçi bu l«ng chÞu 1 lùc Fz 1 Fz = F 3 - D-íi t¸c dông cña m«men M c¸c bu l«ng chÞu c¸c lùc t-¬ng øng FM1, FM2,, FM3 FMi = M.ri ri2 - X¸c ®Þnh c¸c b¸n kÝnh: r1  1 2 1 a  b2  4002  2002  149,1mm ; 3 3 2 2 a 2 2 r2  2002  2002  188,6mm ;   b  3 2 3 2 2 2002 b 2 a    400   274,9mm . 3 4 2 ri2  r12  r22  r32  149,12  188,62  274,92  133370,1mm 2 r3 = 2 3 2 1600F.149,1  0,596F ; 3.133370,1 1600F.188,6 FM 2   0,754F ; 3.133370,1 1600F.274,9 FM3   1,096F . 3.133370,1 FM1  - TÝnh hîp lùc t¸c dông lªn c¸c ®inh t¸n:    F  F  F  2Fz .FM1.cos (Fz , FM1 ) ;   a 400  cos (Fz , FM1 )  cos(900  1 )  sin 1    0,894 3r1 3.149,1 2 F 2 F12  F   0,596F  2. .0,596F.0,894 ; 3 3  F1  0,906F    2 F22  Fz2  FM2  2Fz .FM2 .cos (Fz , FM2 ) ;   a 400  cos (Fz , FM2 )  cos(900  2 )  sin 2    0,707 3r2 3.188,6 2 F 2 2 F F2    0,754F   2. .0,754F.0,707 3 3  F2  1,017F    2 F32  Fz2  FM3  2Fz .FM3 .cos (Fz , FM3 ) ;   b 200  cos (Fz , FM3 )  cos(  3 )   cos 3     0, 242 3.r3 3.274,9 2 F 2 F32  F  1,096F  2. .1,096F.0, 242 3 3  F3  1, 220F 2 1 2 z 2 M1       Fmax= max{F1, F2, F3}= F3= 1,220F 4Fmax 4.1, 220F   [c ] ; Víi i = 1 .d 02 .i .d 02 .d 02 [c ] 3,14.102.90   5794N (1)  F 4.1, 220 4.1, 220 F 1, 220F  [ d ] - Tõ ®iÒu kiÖn bÒn dËp: d  max  Smin .d 0 Smin .d 0 - Tõ ®iÒu kiÖn bÒn c¾t:   Smin= min{S1, S2}; Smin= min{10, 15}= 10mm F Smin .d 0 [d ] 10.10.120   9836N 1, 220 1, 220 Tõ (1) vµ (2)  [F] = 5794N (2) ®Ò 4 * VÏ s¬ ®å vµ ph©n tÝch lùc ®óng * TÝnh gi¸ trÞ c¸c lùc, m«men khi rêi lùc vÒ träng 1®iÓm t©m mèi ghÐp, tÝnh c¸c b¸n kÝnh ri * TÝnh gi¸ trÞ c¸c tæng hîp lùc t¸c dông lªn bu l«ng 1®iÓm * ViÕt ®iÒu kiÖn bÒn, tÝnh to¸n kÕt qu¶ ®óng 1®iÓm S1 a S2 d b TÝnh ®-êng kÝnh ®inh t¸n cho mèi ghÐp sau: BiÕt: M = 2500000 Nmm a = 400 mm b = 500 mm [d] = 110 MPa [C ] = 90 MPa S1 = 20 mm S2 = 22 mm  3 ®iÓm M Bµi gi¶i r2 r3 1 d M 0 r1 F1 a FMi = M.ri ri2 - X¸c ®Þnh c¸c b¸n kÝnh: r1  1 2 1 a  b2  4002  5002  213, 4mm ; 3 3 2 2 2 a 2  400  2 2 r2    b     500  359mm ; 3 2 3  2  2 2 2 b 2 5002 2 r3  a    400   314,5mm . 3 2 3 4   ri2  r12  r22  r32 = 213,42 + 3592 + 314,52 = 273330,8mm2 2 F3 F2 s s b - D-íi t¸c dông cña m«men M c¸c bu l«ng chÞu c¸c lùc t-¬ng øng FM1, FM2,, FM3 2500000.213, 4  1951,8N ; 273330,8 2500000.359 FM 2   3283,6N ; 273330,8 2500000.314,5 FM3   2876,6N . 273330,8 FM1  Fmax= max{FM1, FM2, FM3}= F2= 3283,6N Tõ ®iÒu kiÖn bÒn c¾t:   4F  [c ] ; Víi i = 1 .d 02 .i 4.F 4.3283,6   6,8mm . LÊy d0= 7mm .[c ] 3,14.90 F - KiÓm nghiÖm ®iÒu kiÖn bÒn dËp: d   [ d ] Smin .d 0  d0  Smin= min{S1, S2}; Smin= min{20, 22}= 20mm d  3283,6  23,5MPa  [d ]  110MPa 20.7  bu l«ng cã do =7mm ®ñ ®iÒu kiÖn bÒn dËp. ®Ò 5 * VÏ s¬ ®å vµ ph©n tÝch lùc ®óng * TÝnh gi¸ trÞ c¸c lùc, m«men khi rêi lùc vÒ träng t©m mèi ghÐp, tÝnh c¸c b¸n kÝnh ri * TÝnh gi¸ trÞ c¸c tæng hîp lùc t¸c dông lªn bu l«ng * ViÕt ®iÒu kiÖn bÒn, tÝnh to¸n kÕt qu¶ ®óng a 1®iÓm  4 ®iÓm 1®iÓm 1®iÓm L d b S2 F S1 TÝnh ®-êng kÝnh ®inh t¸n cho mèi ghÐp sau: BiÕt: F = 6000 N b = 200 mm a = 4b L = 2a 1®iÓm [d] = 120 MPa [C] = 100 MPa S1 = 10 mm S2 = 15 mm Bµi gi¶i - Di chuyÓn lùc F vÒ träng t©m cña mèi ghÐp ®-îc 1 M«men M v¯ 1 lùc F’ = F Fz 2 b F F3 r2 FM2 Fz r1 F1 1 M Fz FM3 d 0 r3 s2 s1 F2 3 1 FM1 a 2 2 M= (L+ a) F = (1600 + 800)6000 = 128.105 Nmm 3 3 F’ = F = 6000N - D­íi t¸c dông cña lùc F’, mçi bu l«ng chÞu 1 lùc Fz 1 1 Fz = F’= 6000 = 2000 N 3 3 - D-íi t¸c dông cña m«men M c¸c bu l«ng chÞu c¸c lùc t-¬ng øng FM1, FM2,, FM3 FMi = M.ri ri2 - X¸c ®Þnh c¸c b¸n kÝnh ri: 1 2 1 r1  a  b2  8002  2002  274,9mm ; 3 3 2 2 2 a 2  800  2 2 r2   b       200  298,1mm ; 3 2 3  2  2 2 2002 b 2 a    800   537,5mm . 3 4 2 ri2  r12  r22  r32  274,92  298,12  537,52  439721,1mm 2 128.105.274,9 FM1   8002, 2N ; 439721,1 r3 = 2 3 2 128.105.298,1 FM 2   8677,5N ; 439721,1 128.105.537,5 FM3   15646,3N . 439721,1 - TÝnh hîp lùc t¸c dông lªn c¸c bu l«ng:    F  F  F  2Fz .FM1.cos (Fz , FM1 ) ;   a 800  cos (Fz , FM1 )  cos(  1 )   cos 1    0,97 3r1 3.274,9 F12  20002  8002, 22  2.2000.8002, 2.0,97 ; 2 1 2 z 2 M1  F1= 6081,7N     2Fz .FM2 .cos (Fz , FM2 ) ; F F F   a 800  cos (Fz , FM2 )  cos(900  2 )   sin 2     0,894 3r2 3.298,1 F22  20002  8677,52  2.2000.8677,5.0,894 2 2 2 z 2 M2  F2= 6947,5N    2 F32  Fz2  FM3  2Fz .FM3 .cos (Fz , FM3 ) ;   2a 2.800  cos (Fz , FM3 )  cos 3    0,992 3.r3 3.537,5 F32  20002  15646,32  2.2000.15646,3.0,992  F3= 17632,1N. Fmax= max{F1, F2, F3}= F3= 17632,1N Tõ ®iÒu kiÖn bÒn c¾t:   4F  [c ] ; Víi i = 1 .d 02 .i 4.F 4.17632,1   15,8. LÊy d0= 16mm .[c ] 3,14.90 F - KiÓm nghiÖm ®iÒu kiÖn bÒn dËp: d   [ d ] Smin .d 0  d0  Smin= min{S1, h – S1}; Smin= min{10, 15}= 10mm d  17632,1  110, 2MPa  [d ]  120MPa 10.16  §inh t¸n do =16 mm ®ñ ®iÒu kiÖn bÒn dËp. ®Ò 6 1®iÓm 1®iÓm  4 ®iÓm 1®iÓm 1®iÓm S2 S1 b TÝnh ®-êng kÝnh bul«ng cho mèi ghÐp kh«ng cã khe hë sau: BiÕt: F = 4500 N a = 200 mm b = 2a=400mm L = 4a=800mm h =32 mm [d] = 100 MPa F [C ] =80 MPa L a S1 = 20 mm S2 = 17 mm h * VÏ s¬ ®å vµ ph©n tÝch lùc ®óng * TÝnh gi¸ trÞ c¸c lùc, m«men khi rêi lùc vÒ träng t©m mèi ghÐp, tÝnh c¸c b¸n kÝnh ri * TÝnh gi¸ trÞ c¸c tæng hîp lùc t¸c dông lªn bu l«ng * ViÕt ®iÒu kiÖn bÒn, tÝnh to¸n kÕt qu¶ ®óng Bµi gi¶i - Di chuyÓn lùc F vÒ träng t©m cña mèi ghÐp ®­îc 1 M«men M v¯ 1 lùc F’ = F a L 1 FM1 FM2 2 M F' 1 2 r2 FM3 Fz s s b Fz F1 h r1 3 r3 F3 F F2 Fz 2 2 M= (L+ a) F = (800 + 200)4500 = 42.105 Nmm 3 3 F’ = F = 4500N - D­íi t¸c dông cña lùc F’, mçi bu l«ng chÞu 1 lùc Fz 1 1 Fz = F’= 4500 = 1500 N 3 3 - D-íi t¸c dông cña m«men M c¸c bu l«ng chÞu c¸c lùc t-¬ng øng FM1, FM2,, FM3 FMi = M.ri ri2 - X¸c ®Þnh c¸c b¸n kÝnh ri: 1 2 1 r1  a  b2  2002  4002  149,1mm ; 3 3 2 2 2 a 2  200  2 2 r2   b       400  274,9mm ; 3 2 3  2  2 2 4002 b 2 a    200   188,6mm . 3 4 2 ri2  r12  r22  r32 = 149,12 + 274,92 + 188,62 = 133370,8mm2 r3 = 2 3 2 42.105.149,1 FM1   4695,3N ; 133370,8 42.105.274,9 FM 2   8656,9N ; 133370,8 42.105.188,6 FM3   5939, 2N . 133370,8 - TÝnh hîp lùc t¸c dông lªn c¸c bu l«ng:    2 F12  Fz2  FM1  2Fz .FM1.cos (Fz , FM1 ) ;   a 200  cos (Fz , FM1 )  cos(  1 )   cos 1     0, 447 3r1 3.149,1 F12  15002  4695,32  2.1500.4695,3.0, 447 ;  F1= 4242,6N    2 F22  Fz2  FM2  2Fz .FM2 .cos (Fz , FM2 ) ;   a 200  cos (Fz , FM2 )  cos(900  2 )   sin 2     0, 243 3r2 3.274,9 F22  15002  8656,92  2.1500.8656,9.0, 243  F2= 8419,1N    2 F32  Fz2  FM3  2Fz .FM3 .cos (Fz , FM3 ) ;   2a 2.200  cos (Fz , FM3 )  cos 3    0,707 3.r3 3.188,6 F32  15002  5939, 22  2.1500.5939, 2.0,707  F3= 7079,6N. Fmax= max{F1, F2, F3}= F2= 8419,1N - Tõ ®iÒu kiÖn bÒn c¾t:   4F  [c ] ; Víi i = 1 .d 02 .i 4.F 4.8419,1   11,57mm . LÊy d0= 12mm .[c ] 3,14.80 F - KiÓm nghiÖm ®iÒu kiÖn bÒn dËp: d   [ d ] Smin .d 0  d0  Smin= min{S1, h – S1}; Smin= min{20, 32-20}= 12mm d  8419,1  58, 47MPa  [d ]  110MPa 12.12  bu l«ng cã do =12mm ®ñ ®iÒu kiÖn bÒn dËp. ®Ò 7 b a S1 b TÝnh ®-êng kÝnh cña bul«ng trong mèi ghÐp bul«ng cã khe hë sau: BiÕt: L = 300 mm a = 250 mm b = 150 mm F = 10000 N HÖ sè ma s¸t f = 0,15 F HÖ sè an toµn k =1,6 []k = 110MPa  3 ®iÓm S2 * VÏ s¬ ®å vµ ph©n tÝch lùc ®óng * TÝnh gi¸ trÞ c¸c lùc, m«men khi rêi lùc vÒ träng 1®iÓm t©m mèi ghÐp, tÝnh c¸c b¸n kÝnh ri * TÝnh gi¸ trÞ c¸c tæng hîp lùc t¸c dông lªn bu l«ng 1®iÓm * ViÕt ®iÒu kiÖn bÒn, tÝnh to¸n kÕt qu¶ ®óng 1®iÓm L Bµi gi¶i - Di chuyÓn lùc F vÒ träng t©m cña mèi ghÐp ®­îc 1 M«men M v¯ 1 lùc F’ = F a L b b FM4 FM1 F1 Fz F4 M Fz F' Fz F FM3 FM2 F3 F2 Fz 1 1 M= (L+ a) F = (300 + 250)10000 = 42,5.105 Nmm 2 2 F’ = F = 4500N - D­íi t¸c dông cña lùc F’, mçi bu l«ng chÞu 1 lùc Fz 1 1 Fz = F= 10000 = 2500 N 4 4 - D-íi t¸c dông cña m«men M c¸c bu l«ng chÞu c¸c lùc t-¬ng øng FM1, FM2,, FM3, FM4 FMi = M.ri ri2 - X¸c ®Þnh c¸c b¸n kÝnh ri: r1 =r3=0,5a = 125mm; r2=r4= b = 150mm. ri2  r12  r22  r32  r42 = 2.1252 + 2.1502 = 76250mm2 42,5.105.125 FM1  FM3   6967, 2N ; 76250 42,5.105.150 FM2  FM4   8360,7N . 76250 - TÝnh hîp lùc t¸c dông lªn c¸c bu l«ng: NhËn xÐt: Tõ h×nh vÏ  Fmax chØ cã thÓ lµ F2 hoÆc F3 2  Fz2  8360,7 2  2500 2  8726,5N F2= FM2 F3= FM3 + Fz = 6967,2 + 2500 = 9467,2N Fmax= max{ F2, F3}= F3 = 9467,2 N - Tõ ®iÒu kiÖn bÒn kÐo  d1  k.F 1,3.4.V ; Víi V = ; cã 1 bÒ mÆt tiÕp xóc .[k ] i.f  i = 1  d1  1,3.4.k.Fmax 1,3.4.1,6.9467,2   38,98 mm .f.[k ] 3,14.0,15.110 LÊy d1= 40 mm. ®Ò 8 b H·y x¸c ®Þnh t¶i träng cho phÐp [F] cña mèi ghÐp ®inh t¸n sau, biÕt: d = 12 mm a = 320 mm L = 1,5a=480 b = 0,5a S1 = S2 = 10 mm [d] = 105 MPa [C] = 85 MPa F  3 ®iÓm S1 * VÏ s¬ ®å vµ ph©n tÝch lùc ®óng * TÝnh gi¸ trÞ c¸c lùc, m«men khi rêi lùc vÒ träng 1®iÓm t©m mèi ghÐp, tÝnh c¸c b¸n kÝnh ri * TÝnh gi¸ trÞ c¸c tæng hîp lùc t¸c dông lªn bu l«ng 1®iÓm * ViÕt ®iÒu kiÖn bÒn, tÝnh to¸n kÕt qu¶ ®óng 1®iÓm b S2 d L a Bµi gi¶i - Di chuyÓn lùc F vÒ träng t©m cña mèi ghÐp ®­îc 1 M«men M v¯ 1 lùc F’ = F a L FM1 Fz 1 F4 2 F1 s s b b FM4 M Fz F' Fz FM3 FM2 F3 F2 Fz 1 1 M= (L+ a) F = (480 + 320)F = 640F 2 2 F F’ = F - D­íi t¸c dông cña lùc F’, mçi bu l«ng chÞu 1 lùc Fz 1 Fz = F 4 - D-íi t¸c dông cña m«men M c¸c bu l«ng chÞu c¸c lùc t-¬ng øng FM1, FM2,, FM3, FM4 FMi = M.ri ri2 - X¸c ®Þnh c¸c b¸n kÝnh ri: r1 =r3=0,5a = 160mm; r2=r4= b = 160mm. ri2  r12  r22  r32  r42 = 4.1602 = 102400mm2 FM1  FM2  FM3  FM4  640F.160  F. 102400 - TÝnh hîp lùc t¸c dông lªn c¸c bu l«ng: NhËn xÐt: Tõ h×nh vÏ  Fmax = F3 = F 5F 1 F3= FM3 + Fz = F + F = =1,25F 4 4 Fmax= 1,25F 4Fmax 4.1, 25F   [c ] ; (Víi i = 1) .d 02 .i .d 02 .d 02 [c ] 3,14.122.85   7690,6N (1)  F 4.1, 25 4.1, 25 - Tõ ®iÒu kiÖn bÒn c¾t:   -KiÓm nghiÖm ®iÒu kiÖn bÒn dËp: d  Fmax 1, 25F 1, 25.7690,6    80MPa  [d ]  105MPa ; (2) Smin .d 0 Smin .d 0 10.12 (Smin= 10mm) Tõ (1) vµ (2)  [F] = 7690 N ®Ò 9 * VÏ s¬ ®å vµ ph©n tÝch lùc ®óng * TÝnh gi¸ trÞ c¸c lùc, m«men khi rêi lùc vÒ träng 1®iÓm t©m mèi ghÐp, tÝnh c¸c b¸n kÝnh ri * TÝnh gi¸ trÞ c¸c tæng hîp lùc t¸c dông lªn bu l«ng 1®iÓm * ViÕt ®iÒu kiÖn bÒn, tÝnh to¸n kÕt qu¶ ®óng 1®iÓm  3 ®iÓm S2 h b d0 S1 H·y kiÓm nghiÖm bÒn cho mèi ghÐp bu l«ng sau, biÕt: F = 10000 N d0 = 14 mm a = 300 mm b = 0,7a L = 1,5a h = 34 mm S1 = 20 mm, S2 = 18 mm [d] = 115 MPa [C] = 95 MPa Bµi gi¶i X¸c ®Þnh lùc t¸c dung cho phÐp: - Di chuyÓn lùc F vÒ träng t©m cña mèi ghÐp ®­îc 1 M«men M v¯ 1 lùc F’ = F a L FM1 Fz 1 F4 b 2 s s F1 h b FM4 M Fz F' Fz F FM3 FM2 F3 F2 Fz 1 1 M= (L+ a) F = (450 + 300)F = 600F 2 2 F’ = F - D­íi t¸c dông cña lùc F’, mçi bu l«ng chÞu 1 lùc Fz 1 Fz = F 4 - D-íi t¸c dông cña m«men M c¸c bu l«ng chÞu c¸c lùc t-¬ng øng FM1, FM2,, FM3, FM4 FMi = M.ri ri2 - X¸c ®Þnh c¸c b¸n kÝnh ri: r1 =r3=0,5a = 150mm; r2=r4= b = 210mm. ri2  r12  r22  r32  r42 = 2.1502 + 2.2102 = 133200mm2 600F.150  0,676F ; 133200 600F.210   0,946F . 133200 FM1  FM3  FM2  FM4 - TÝnh hîp lùc t¸c dông lªn c¸c bu l«ng: NhËn xÐt: Tõ h×nh vÏ  Fmax chØ cã thÓ lµ F2 hoÆc F3 2 F2= FM2  Fz2  F 0,9462  0, 252  0,978F F3= FM3 + Fz = 0,676F + 0,25F = 0,926F Fmax= max{ F2, F3}= F2 = 0,978F Fmax= 0,978F 4Fmax 4.0,978F   [c ] ; (Víi i = 1) .d 02 .i .d 02 .d 02 [c ] 3,14.142.95   14953N (1)  F 4.1, 25 4.0,978 F -KiÓm nghiÖm ®iÒu kiÖn bÒn dËp:  d  max ; Smin .d 0 - Tõ ®iÒu kiÖn bÒn c¾t:   Smin= min{S1, h – S1}; Smin= min{20, 34-20}= 14mm d  0,978.14953  74,6MPa  [d ]  115MPa (2) 14.14 Tõ (1) vµ (2)  [F] = 14953 N - Lùc F = 10000N < [F] = 14953 N  bul«ng vÉn chÞu ®-îc t¶i träng mµ kh«ng bÞ háng. ®Ò 10 1®iÓm F L Bµi gi¶i d0 S2 h b a  4 ®iÓm 1®iÓm 1®iÓm b TÝnh ®-êng kÝnh bu l«ng trong mèi ghÐp sau, biÕt: F = 7,5 kN a = 400 mm b = 300 mm L = 800 mm h = 42 mm S1 = 25 mm S2 = 22 mm [d] = 115 MPa [C] = 95 MPa 1®iÓm S1 * VÏ s¬ ®å vµ ph©n tÝch lùc ®óng * TÝnh gi¸ trÞ c¸c lùc, m«men khi rêi lùc vÒ träng t©m mèi ghÐp, tÝnh c¸c b¸n kÝnh ri * TÝnh gi¸ trÞ c¸c tæng hîp lùc t¸c dông lªn bu l«ng * ViÕt ®iÒu kiÖn bÒn, tÝnh to¸n kÕt qu¶ ®óng - Di chuyÓn lùc F vÒ träng t©m cña mèi ghÐp ®­îc 1 M«men M v¯ 1 lùc F’ = F a L 1 FM1 2 1 F z b M Fz s s F3 h b FM3 2 F' F1 F FM2 Fz F2 1 1 M= (L+ a) F = (800 + 400)7500 =7.106 Nmm 3 3 F’ = F = 7500N - D­íi t¸c dông cña lùc F’, mçi bu l«ng chÞu 1 lùc Fz 1 1 Fz = F= 7500 = 2500 N 3 3 - D-íi t¸c dông cña m«men M c¸c bu l«ng chÞu c¸c lùc t-¬ng øng FM1, FM2,, FM3 FMi = M.ri ri2 - X¸c ®Þnh c¸c b¸n kÝnh ri: 2 2 a  400  2 r1  r2     b2     300  328,3mm ; 3  3  r3 = 2 a = 2 .400 = 266,7mm 3 3 r  r12  r22  r32 = 2.328,32 + 266,72 = 286690,7mm2 2 i 7.106.328,3 FM1  FM 2   8016N ; 286690,7 7.106.266,7 FM3   6511,9N . 286690,7 - TÝnh hîp lùc t¸c dông lªn c¸c bu l«ng:    F  F  F  2Fz .FM1.cos (Fz , FM1 ) ;   a 400  cos (Fz , FM1 )  cos 1  cos 1    0,406 3r1 3.328,3 F12  25002  80162  2.2500.8016.0,406 2 1 2 z 2 M1  F1 = 9315,5N
- Xem thêm -